Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952096)
Възложител: Община Разград
Получен на: 31.12.2019 г.
Преписка: 00338-2019-0034
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на вертикална планировка и подход към физкултурен салон за ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Вапцаров“ гр. Разград“ (Училищен физкултурен салон на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952094)
Възложител: Столична община
Получен на: 31.12.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0168
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг за обект с местонахождение с.Подгумер,р-н Нови Искър–включващ изграждането на 2 броя „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и 6 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952081)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 31.12.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0099
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обект „Реконструкция, преустройство и изграждане на нов корпус за 5 (пет) градински групи на ДГ „Зорница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952077)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 31.12.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0101
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на нова сграда за 6 градински групи на ДГ „Каменица“ – в изпълнение на проект „Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952074)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 31.12.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0100
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обекти по 3(три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: „Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие „Гладно поле“ по процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“-ос 1 на ОПРР 2014-2020″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952036)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 31.12.2019 г.
Преписка: 00275-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно:ЕТАП II-ул. „Зли дол” от о.т. 75 до о.т. 81; ЕТАП III-ул. „Зли дол” от о.т 81 до о.т.110″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952024)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 31.12.2019 г.
Преписка: 01257-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951936)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0081
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект „Реконструкция и разширяване на съществуващ пристан и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове на остров Света Анастасия“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951927)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00604-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА ОБЕКТ: „СУ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“, гр. Любимец, обл. Хасково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951921)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0079
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на „Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951920)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0078
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект: „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951906)
Възложител: Изпълнителна агенция по околна среда /ИАОС/
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00740-2019-0036
Процедура: Публично състезание
Име: Рехабилитация и доизграждане на мониторингови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951887)
Възложител: Община Варна
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0102
Процедура: Открита процедура
Име: „Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик”, ІI-ри микрорайон, включително ул. ”Петър Дертлиев” и ул. „Асен Разцветников”, гр. Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951844)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0044
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА СЕДЕМ БРОЯ СЪЩЕСТВУВАЩИ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ ЗА ЛИЦА С ДВИГАТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В „ОБЩЕЖИТИЕ“ И „УЧЕБЕН КОРПУС“ НА ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН ІІ“, ГР. ХАСКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951838)
Възложител: Община Руен
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00274-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: Укрепване на свлачище на общински път BGS 2180 за с.Заимчево в регулационните граници на с.Снежа

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951823)
Възложител: Министерство на културата /МК/
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00647-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на нова отоплителна система в сградата на Български културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена, Република Австрия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951808)
Възложител: Община Приморско
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00872-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и реконструкция на детска градина „Русалка” в град Приморско”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951785)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00237-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включващ следните улици: ул. „Орлово гнездо“, ул. „Велико Димитров“, ул. „Владислав Варненчик“, ул. „Тракия“ и ул. „Михаил Иванов“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951760)
Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0290
Процедура: Открита процедура
Име: Подмяна на възд.задв. с ел.задв. на разединители 31.5 kV, подм. на разед. 110 kV, изготвяне на инв. проекти и изпълнение на строителство за ремонт на сградите за ЗРУ 31.5kV в п/ст Столник и п/ст Мизия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951738)
Възложител: Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00265-2019-0144
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройство на помещения в архив в административна сграда на „Мини Марица-изток“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951724)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 30.12.2019 г.
Преписка: 00964-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951649)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00426-2019-0039
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на обекти, изградени по проект „Зелена и достъпна градска среда“, BG161PO001/1.4-09/2012/025, Устойчиво и интегрирано развитие на град Кюстендил, чрез благоустрояване и озеленяване на градската среда“ .

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951628)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0080
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на улична дъждовна канализация по ул. „Витоша“ – от ул. „Кармен“ до съществуваща дъждовна канализация на ул. „Ген. Столетов“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951606)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00017-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на пътно платно, тротоари и подмяна на водопровод на ул. „Добруджа“, гр. Берковица

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951586)
Възложител: Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Русе
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00664-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951581)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Друган, община Радомир““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951557)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0094
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение по протежението на бул. „Княгиня Мария Луиза“ до кръстовището с бул. „Източен“, гр. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951536)
Възложител: Община Хаджидимово
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00191-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на читалище „Яне Сандански-1928г. гр. Хаджидимово съгласно условията на програма за сътрудничество „ Interreg V-A Greece-Bulgaria 2014-2020“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951525)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 01257-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Строително ремонтни работи и реконструкция на ДГ 51 „Щурче“ район Илинден

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951520)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00426-2019-0038
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951473)
Възложител: Столична община – Район „Красна поляна“
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 01259-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Разширение на 28 СУ „Алеко Константинов”- Пристройка към съществуваща училищна сграда, гр. София, ж.к. „Красна поляна-І-ва част”, бул „Възкресение” №60″, по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951444)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0148
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Основен ремонт на кабелни тунели/канали и кабелни лавици за напрежение до 6kV в ЕП-2, осигуряващи връзки на сграда „ново резервно захранване“ със сгради 5/6 ЕБ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951442)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0149
Процедура: Публично състезание
Име: Топлинно изолиране на ограждащи елементи и подмяна на остъклени части на складове, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951431)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00874-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на депо за ТБО в поземлен имот 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, област Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951429)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0288
Процедура: Публично състезание
Име: РЕМОНТ ПОЛЕТА 20 KV П/СТ СЕПТЕМВРИЙЦИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951421)
Възложител: Община Кресна
Получен на: 27.12.2019 г.
Преписка: 00611-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: УКРЕПВАНЕ НА РЕЧЕН БРЯГ НА Р.СТРУМА ЧРЕЗ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА С ДЛЪЖИНА L=101 М – ПЪРВИ ЕТАП, НАХОДЯЩ СЕ В ПИ №005001, МЕСТНОСТ „ЗАВОЯ”, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.КРЕСНА, ОБЩИНА КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951401)
Възложител: Община Садово
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00795-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: : „Изпълнение на строителни работи за обект: „Аварийно-възстановителни работи за възстановяване на общински път PDV 1275 /с. Катуница-м. Кемера/, община Садово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951392)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00330-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951379)
Възложител: Община Варна
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0095
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на 8 МЖС по проект „Енергийна ефективност на МЖС в гр. Варна“ с 2 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951370)
Възложител: БМФ Порт Бургас ЕАД
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 04077-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на нови кейови стени на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, вертикална планировка, техническа инфраструктура и съоръжения и драгажни дейности в оперативната акватория и зона за маневриране“, в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951360)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0079
Процедура: Открита процедура
Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА НОВА ВИЗИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „РУСКИ ПАЗАР“ В УПИ III 8710, КВ. 4515, ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951340)
Възложител: Агенция „Митници“
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00334-2019-0057
Процедура: Открита процедура
Име: „Преустройство на административна сграда с идентификатор 65677.1.88.4 в гр. Свиленград, кв. „Петко Войвода“, ул. „Асен Илиев“ № 4 в „Учебен център“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951337)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00590-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I – училище, гр. Стамболийски

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951336)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00571-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране и строителство на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951309)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 01257-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Илинден“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951301)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0075
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на РСПБЗН-Бургас“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951228)
Възложител: БМФ Порт Бургас ЕАД
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 04077-2019-0007
Процедура: Открита процедура
Име: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2“, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРАГАЖНИ ДЕЙНОСТИ В ОПЕРАТИВНАТА АКВАТОР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951177)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0056
Процедура: Открита процедура
Име: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 9, 11 И 12 К.М., И КЕЙОВА СТЕНА 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951167)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0057
Процедура: Открита процедура
Име: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА НА 6 К. М. И ПЪТНА ВРЪЗКА, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951149)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0148
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител за строителството на 4 /четири/ обекта: Обособена позиция 1 – „Укрепване на свлачище на път II-53 Елена-Сливен-Ямбол при км 107+200, област Сливен”; Обособена позиция 2 – „Укрепване на свлачище на път I-8 Хасково – Свиленград, от км 371+840 до км 372+200, област Хасково „; Обособена позиция 3–„Укрепване на свлачище на път I-4 (Е-772) Коритна – Български извор – Микре – о.п. Севлиево – Велико Търново – о.п. Омуртаг – о.п. Търговище – (о.п. Разград – о.п. Шумен), от км 84+624 до км 84+905 и откоса от южната му страна, област Габрово“; Обособена позиция 4 – „Укрепване на свлачище на път I-1 София – Перник от км 281+150 до км 281+600 – с. Владая, област София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951116)
Възложител: Национална библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“- гр. София/ Старо наименование – Народна библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“ /, гр. София
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 01928-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951093)
Възложител: Община Батак
Получен на: 23.12.2019 г.
Преписка: 00707-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в Община Батак

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951048)
Възложител: Община Рила
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00784-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (951043)
Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00752-2019-0046
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт и разширяване на структурно кабелната система в две заседателни зали в сградата на ДПУБ – МВР“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (951040)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Ямбол
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00176-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950920)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 01019-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект № BG06RDNP001-7.001-0025- „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа на град Неделино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950906)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0076
Процедура: Открита процедура
Име: „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950888)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0074
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на обект: Културно –исторически комплекс „Ченгене скеле‘.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950878)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 01263-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на oбщински сгради на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950845)
Възложител: Община Драгоман
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00904-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ в гр. Драгоман“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (950842)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 01351-2019-0078
Процедура: Открита процедура
Име: Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“ и проектиране и изграждане на оптична кабелна линия към него

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950839)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 01265-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Надежда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (950816)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00088-2019-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950798)
Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0202
Процедура: Публично състезание
Име: Строителни ремонти в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950791)
Възложител: Многопрофилна транспортна болница /МТБ/ – Пловдив
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00831-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране и изграждане на соларна инсталация, вътрешен двор, паркинг, ограда и довършителни СМР на МТБ – Пловдив”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950789)
Възложител: Община Медковец
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00946-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Благоустрояване на улична мрежа в село Расово и село Медковец, община Медковец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950739)
Възложител: Многопрофилна болница за aктивно лечение /МБАЛ/ – Бургас АД
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00301-2019-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (950720)
Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0051
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране и изграждане на паркинг в Обособена зона Русе-изток“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (950718)
Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0050
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг, изграждане на офис пространства към сграда „Автокантар“ в пристанищен терминал Русе-изток“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950708)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0035
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на сп. помощ на територията на Южен централен за планиране,в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП“ по ОПРР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950702)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Благоевград
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0201
Процедура: Публично състезание
Име: „Обръщане с посока на отваряне по посока на движение при евакуация на входната врата на административната сграда, в която се помещава ТП на НОИ – Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950651)
Възложител: Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“
Получен на: 20.12.2019 г.
Преписка: 00858-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП II, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950365)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по ортопедия /СБАЛО/ „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – София
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 00121-2019-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950291)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0037
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт /рехабилитация/, реконструкция на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Горна Оряховица, стопанисвани от Община Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (950243)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0272
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Балчик“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950234)
Възложител: „Метрополитен“ ЕАД – София
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00423-2019-0030
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране и строителство на разширение на метрото в София, Линия 3, Етап III – Участък под бул. Владимир Вазов от км.4+340,00 до км. 1+280,00 с три метростанции по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950207)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0073
Процедура: Открита процедура
Име: „ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ „ФАСАДНА КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА СГРАДАТА НА ХРАМ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – гр. БУРГАС”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950102)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00753-2019-0024
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция на „Спортна зала“ град Свищов, УПИ V, кв. 187, ул. „Полковник Иванов“ №3“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950045)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0145
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: Основен ремонт на Път III-811 по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949833)
Възложител: Столична община – Район „Витоша“
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 01253-2019-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Район Витоша, Столична община

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949805)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – София област към ЕСО
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0262
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в п/ст „Априлово“, п/ст „Кракра“ и п/ст „Кюстендил“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949726)
Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0260
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950624)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0074
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, УПИ I-5191 – за парк, кв.8 „Индустрия“, по плана на гр. Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950620)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0073
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Обновяване на Летен Театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, гр.Стара Загора и опазване на парковото и градинско изкуство в околното му пространство”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950584)
Възложител: Столична община – Район „Сердика“
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 01271-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950567)
Възложител: Столична община – Район „Сердика“
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 01271-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на СО-район „Сердика“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950401)
Възложител: Културен център „Двореца“, гр. Балчик
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 01604-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”- ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950346)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Югозападен район, в изпълнение на проект Подкрепа за развитие на системата за СМП по ОПРР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (950334)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0145
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на енергоефективни и ремонтни дейности по сграда „Автобаза № 2“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950308)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 19.12.2019 г.
Преписка: 01387-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949529)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Благоевград към ЕСО
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0258
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в п/ст Ален Мак

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949518)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Благоевград към ЕСО
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0257
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в п/ст Банско

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949500)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 00712-2019-0040
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950177)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00127-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Дългопол през 2020 г.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (950171)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0053
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на ажурна ограда в детска градина ,,Роза 2″ гр. Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (950127)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00369-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (950050)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0269
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Каварна“, п/ст „Маяк“ и п/ст “Шабла“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (950040)
Възложител: „Софинвест“ ЕООД
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 01544-2019-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Дейности по разриване, избутване и извозване на строителни отпадъци и земни маси с тежкотоварна техника в депо на строителни отпадъци, находящо се в гр.София, кв.“Враждебна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949998)
Възложител: Община Айтос
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00195-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Авариен ремонт на читалище „Пробуда“ в УПИ X, кв. 14 по плана на с.Мъглен, общ. Айтос”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949961)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0198
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административна сграда на адрес: гр.Кърджали на ул. „Раковска“ №4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите ТП на НОИ-Кърджали

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949955)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 18.12.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Спортен комплекс“ в УПИ XXIV, кв. 47 по регулационния план на гр. Две могили, Община Две могили, област Русе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949952)
Възложител: Столична община – Район „Нови Искър“
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 01266-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Нови Искър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949907)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 02849-2019-0053
Процедура: Публично състезание
Име: „Изготвяне на инвестиционен проект (проектиране), включително екзекутивна документация, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Ремонт и модернизация на административната сграда на ГПУ Малко Търново при РДГП Eлхово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949882)
Възложител: Община Куклен
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 00025-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Аварийно възстановяване на свлачищни участъци от общински път PDV 3016 (ІІІ-8604) Яворово – Добралък при км 5+900, км 10+350 и км 10+930, община Куклен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949876)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Извор, община Радомир““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949853)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 01265-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Подобряване на енергийната ефективност на стара сграда на 63 ОУ „Христо Ботев“ кв. „Требич“, ремонт на оградата и прилежащото дворно пространство

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949832)
Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0263
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на ЗРУ 31,5 в п/ст „Добруджа“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (949830)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 00590-2019-0016
Процедура: Пряко договаряне
Име: СМР на обект АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПРЕЛИВНИК 1 НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА гр.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949811)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0144
Процедура: Публично състезание
Име: Разширяване на топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949794)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 01263-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949771)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 17.12.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0032
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на сп. помощ на територията на Югоизточен район за планиране,в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП“ по ОПРР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949652)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 01351-2019-0074
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949645)
Възложител: Столична община – Район „Връбница“
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 01254-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район“Връбница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949631)
Възложител: Община Сатовча
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 00637-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Помпена станция за питейни води в ПИ 048054, местността„Писе”, землище на с.Вълкосел, електропровод, трафопост и тласкателен водопровод до напорен резервоар 1200 м3 в имот 018059,землище на с.Вълкосел

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949490)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 01263-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детска градина за пет групи,за нуждите на ДГ № 197 „Китна градина“ в УПИ IV – за детска градина, кв. 6, м. „кв.Филиповци“, район „Люлин“ по плана на гр.София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949420)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 00166-2019-0034
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Късак, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча, с.Чавдар и с. Бръщен общ. Доспат, обл.Смолян” обособени в осем позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949418)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – Плевен
Получен на: 16.12.2019 г.
Преписка: 00282-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на окачени тавани и структурна кабелна система в сградите на Ректорат 1, Ректорат 2 и ТЕЛЕЦ, текущ ремонт на вентилационна и климатична инсталация в сградата на Ректорат 1, при МУ – Плевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949369)
Възложител: Столична община
Получен на: 13.12.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0149
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране на мерки за отводняване на сутерена, строително-ремонтни дейности (СМР) и авторски надзор на съществуваща сграда „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949349)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Получен на: 13.12.2019 г.
Преписка: 00688-2019-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: „Реконструкция на ВиК мрежи в гр. Русе“ с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949117)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0064
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949110)
Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 00752-2019-0042
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на работни помещения“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949094)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 00640-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни и монтажни работи, и авторски надзор на помещения (лаборатории), находящи се в ФХФ и ФзФ собственост на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (949051)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Русе към ЕСО
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0254
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и пожароизвестяване в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Русе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949027)
Възложител: Столична община
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0147
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община – Депо за неопасни отпадъци „Садината“ І-ви етап, Изграждане на Клетка № 3 и Клетка № 4

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (948952)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0046
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране и строителство на нов склад и слип за база СНО на нов източен вълнолом, Пристанище Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (948848)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 00688-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: „Реконструкция и подмяна на съществуващи довеждащи водопроводи от ПС II подем до ПС III подем“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (948795)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0252
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Рибари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (948790)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0251
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Карнобат“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (948784)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0250
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Айтос“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948740)
Възложител: Институт по роботика при БАН, /Старо име – Институт по системно инжинерство и роботика /ИСИР/ – БАН/
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 02314-2019-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР дейности, във връзка с доставка и въвеждане в експлоатация на електрически табла и захранващи линии, осветителна и силова инсталация и климатици, за нуждите на Интегриран симулационен център на ЦК КВАЗАР, находящ се на територията на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949381)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 13.12.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0067
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за „Приют за безстопанствени кучета – Етапно“ в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап II-1“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949260)
Възложител: Община Котел
Получен на: 13.12.2019 г.
Преписка: 00111-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949131)
Възложител: Община Враца
Получен на: 13.12.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0038
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка реконструкция и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа на улици Ангел Георгиев, Георги Кирков, Христо Ботев, Шипка, Хаджи Димитър, Чапаев, Искър и Димитър Благоев в с. Девене – Община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949008)
Възложител: Община Садово
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 00795-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с.Чешнигирово, община Садово, област Пазарджик“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (949007)
Възложител: Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Получен на: 12.12.2019 г.
Преписка: 00063-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948880)
Възложител: Община Бойчиновци
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 00717-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948857)
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 00268-2019-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и подмяна на вътрешни инсталации и ремонтни работи по АС част на сграда с идентификатор 77181.6.495.4 в РПЦ – Харманли“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948719)
Възложител: Община Божурище
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 00171-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище (участък км 0+182.23 – км 1+800.22)“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (948677)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 00514-2019-0014
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водосток при о.т.72 и о.т.52, и изграждане на подпорни стени на дерето преди и след водостока – с.Горно Брястово, общ.Минерални бани, обл.Хасково“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948669)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.12.2019 г.
Преписка: 00514-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“ на територията на Община Минерални бани“, I Етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948630)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 10.12.2019 г.
Преписка: 02851-2019-0050
Процедура: Открита процедура
Име: Преустройство на части от сградите на бл. А и бл. Б от производствена сграда И-71 за нуждите на ДИА-МВР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948613)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 10.12.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0030
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на Община Павликени“, по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948609)
Възложител: Община Варна
Получен на: 10.12.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0088
Процедура: Открита процедура
Име: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, освидетелствани по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ, и събаряне и премахване на сгради – общинска собственост и извозване на строителни отпадъци на територията на Община Варна, по реда на чл. 197 от ЗУТ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948572)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 10.12.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0066
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за благоустрояване по всички части на новите парцели – Присъединяване към гробищен парк „Нови гробища“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948566)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 10.12.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр.Оряхово „Битова канализационна мрежа – Клон 15-Iб, клон 6-IIб, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа – Клон 56д и улични водопроводни клонове по ул.“Арх. Димитър Цолов“ – Етап V

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948505)
Възложител: Община Искър
Получен на: 10.12.2019 г.
Преписка: 01026-2019-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948261)
Възложител: Община Казанлък
Получен на: 09.12.2019 г.
Преписка: 00119-2019-0014
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи за обект Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948254)
Възложител: Община Казанлък
Получен на: 09.12.2019 г.
Преписка: 00119-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на велолея от гр. Крън до гр. Шипка, реализирана в рамките на проект BG16RFOP001-6.002.0002 „Светът на траките“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948295)
Възложител: Община Суворово
Получен на: 09.12.2019 г.
Преписка: 00108-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (948093)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0076
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948069)
Възложител: Върховен касационен съд /ВКС/
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 01029-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (948047)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 01019-2019-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изгражадане на подпорна стена с дължина L=54м., в центъра на с.Диманово, община Неделино, обл. Смолян.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (948034)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 01019-2019-0009
Процедура: Пряко договаряне
Име: Аварийно укрепване и изграждане на подпорна стена под местен път в кв. Марамани, с. Гърнати, общ. Неделино, обл. Смолян.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948029)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 00964-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на община Генерал Тошево по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947971)
Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 00752-2019-0040
Процедура: Открита процедура
Име: Изготвяне на инвестиционни проекти, упраж. на авторски надзор и изпъл. на СМР(инженеринг) за изграждане на инфраструктурни райони с мултифункционално предназначение за нуждите на МВР по 2 об. позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947923)
Възложител: Община Белоградчик
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 00287-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за обект „Обновяване на площад „Възраждане, гр. Белоградчик“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (947904)
Възложител: ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 00246-2019-0146
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на вътрешната облицовка на 2 бр. бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-4 по време на СР-2020г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947898)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 06.12.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947651)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 04.12.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0084
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947639)
Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София
Получен на: 04.12.2019 г.
Преписка: 01954-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) и изграждане на производствени халета в Икономическа зона Божурище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947519)
Възложител: Столична община
Получен на: 04.12.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0142
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на ц-р за върхови постижения„Наследство БГ“–реконструк. и модернизация на баня„Овча купел“в уелнес и спа с ползв.на минер.вода,I-ви етап“в 2ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947424)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 02443-2019-0051
Процедура: Открита процедура
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА НА РДПБЗН-МОНТАНА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (947284)
Възложител: ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 00246-2019-0141
Процедура: Открита процедура
Име: Разширение чрез инженеринг на ЦСМ, с изграждане на нови АПИИ и АПГИ в кабелните тунели (КТ) на бл.№1,2,3 и 4 и връзката на КТ на бл.5,6,7 и 8 с ЦДП/стар/ и СОИ 7/8

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947268)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 00561-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“, разделена на единадесет ОП

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947860)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 05.12.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0013
Процедура: Пряко договаряне
Име: „OСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“, по обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947845)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 05.12.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0016
Процедура: Пряко договаряне
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“, гр. Радомир“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947814)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 05.12.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и ремонт на административна сграда в гр.Оряхово, ул. „Андрей Чапразов“ № 15, кв.33, имот №503.667, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947785)
Възложител: Народно Читалище „Пробуда – 1929“ , с. Хитрино
Получен на: 05.12.2019 г.
Преписка: 05660-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на основен ремонт, на НЧ „Пробуда 1929“ в с. Хитрино, в рамките на проект: „Подобряване на средата и достъпа до културни услуги, чрез извършване на основен ремонт, оборудване и обзавеждане на читалище „Пробуда 1929″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947226)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 02.12.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0081
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947640)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 04.12.2019 г.
Преписка: 00169-2019-0037
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Ремонт пътна настилка общинска пътна мрежа, община Ловеч“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947597)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 04.12.2019 г.
Преписка: 00017-2019-0018
Процедура: Пряко договаряне
Име: Инженеринг на обект „Аварийно почистване и на речно корито на река Бързия в регулационните граници на с. Бързия, община Берковица“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947593)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 04.12.2019 г.
Преписка: 00017-2019-0017
Процедура: Пряко договаряне
Име: СМР ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕРЕТА, КАНАЛИ И РЕЧНИ КОРИТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947543)
Възложител: Община Борово
Получен на: 04.12.2019 г.
Преписка: 00396-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт и поддръжка на участъци от републиканската пътна мрежа в границите на урбанизираната територия на гр.Борово/Участък от път ІІІ-501 от км. 43+716 до км.46+655 -2,939 км. (приравнена дължина =2,939км) – бул.”България”; ул. Дунав” и участък от път ІІІ-5101 от км. 5+011 до км. 6+652 – 1,641 км обща (приравнена дължина =1,128км ) – ул. «Дунав».

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947463)
Възложител: Община Чавдар
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 00593-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на община Чавдар“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947429)
Възложител: Община Исперих
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 00864-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за изграждане на външна рампа за хора с увреждания към сграда читалище (ритуална зала, библиотека и музей)”, осъществяван от Агенция за хора с увреждания”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947421)
Възложител: Община Монтана
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 00019-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на Читалище „Разум 1883“, гр. Монтана

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947351)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 00590-2019-0015
Процедура: Пряко договаряне
Име: СМР на обект АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПРЕЛИВНИК 1 НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА гр.СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947347)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 03.12.2019 г.
Преписка: 00590-2019-0014
Процедура: Пряко договаряне
Име: СМР на обект „Аварийно почистване на отводнителен канал в регулационните граници на с. Ново Село, община Стамболийски“
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947208)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 02.12.2019 г.
Преписка: 00753-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на захранващи водопроводи на село Драгомирово, село Морава, село Хаджидимитрово и село Козловец, Община Свищов“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947206)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 02.12.2019 г.
Преписка: 00579-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947166)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 02.12.2019 г.
Преписка: 00964-2019-0019
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Реконструкция и обновяване на народно читалище „Отец Паисий – 1897 г. – с. Спасово по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923/31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (947091)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 02.12.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0052
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на бившата школа по изкуствата

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (947039)
Възложител: Община Опан
Получен на: 02.12.2019 г.
Преписка: 00971-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (947006)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград
Получен на: 02.12.2019 г.
Преписка: 00220-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ „АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ГАРАЖИ И АВТОМИВКА“ В УПИ III, КВ.5 ПО ПЛАНА НА „ПРОМИШЛЕНА ЗОНА“ БЛАГОЕВГРАД“