Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885768)

Възложител:

Община Тервел

Получен на:

31.12.2018 г. 

Преписка:

00110-2018-0022

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на открита спортна площадка в СУ“Йордан Йовков гр.Тервел

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885751)

Възложител:

Община Никола Козлево

Получен на:

31.12.2018 г. 

Преписка:

01387-2018-0018

Процедура:

Открита процедура

Име:

„СМР за осигуряване проводимостта на речното легло на р. Хърсовска (дере), с. Каравелово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885719)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

28.12.2018 г. 

Преписка:

00797-2018-0060

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим – гр. Бургас“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885706)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

28.12.2018 г. 

Преписка:

00797-2018-0059

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за извършване на строителство,основен ремонт,рехабилитация и текущо поддържане на улиците,общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Бургас“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885689)

Възложител:

Столична община – Район „Подуяне“

Получен на:

28.12.2018 г. 

Преписка:

01270-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Преустройство, реконструкция и надстройка на основаната сграда на ДГ № 20 и изграждане на пристройка – разширение за общо 8 групи“ по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885687)

Възложител:

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/

Получен на:

28.12.2018 г. 

Преписка:

00537-2018-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885611)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

28.12.2018 г. 

Преписка:

00189-2018-0034

Процедура:

Открита процедура

Име:

“ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОСИПЕДНА АЛЕЯ В ЗОНА ЗА КРАЙГРАДСКИ ОТДИХ В ГРАД СЕВЛИЕВО“, С ТРАСЕ ПРЕЗ ПАРК “ЧЕРНИЧКИТЕ“, ОБЩИНСКИ ПЪТ „ГАБРОВСКО ШОСЕ“ И ЮЖНА КРАЙРЕЧНА ЗОНА НА Р. РОСИЦА, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885597)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

28.12.2018 г. 

Преписка:

00151-2018-0037

Процедура:

Публично състезание

Име:

ЕТАП 1.2 – Изграждане на ограждаща дига на клетки 1 и 2 от км 0+000 до км 0+300 и от км 0+480 до км 0+600 на Депо за неопасни отпадъци гр. Троян и гр. Априлци.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885548)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

27.12.2018 г. 

Преписка:

00169-2018-0046

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Ловеч ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №6, ж.б. „Лястовица“, част от проект„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 1”, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885472)

Възложител:

Община Руен

Получен на:

27.12.2018 г. 

Преписка:

00274-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (885453)

Възложител:

Летище София ЕАД

Получен на:

27.12.2018 г. 

Преписка:

00533-2018-0023

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изготвяне на проект за ремонт на наземното осветление на летателното поле и вертикална светлинна маркировка на летище София за привеждането му в съответствие с изискванията на регламент (ЕС) № 139/2014 на комисията от 12 февруари 2014 година, както и изпълнение на строително – ремонтните/монтажни работи по изпълнение на проекта“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885446)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

27.12.2018 г. 

Преписка:

00211-2018-0056

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води/с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ град Хасково“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885429)

Възложител:

Община Лясковец

Получен на:

27.12.2018 г. 

Преписка:

00137-2018-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885409)

Възложител:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Кормисош към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян

Получен на:

27.12.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0257

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на Ловна резиденция „Кормисош”, стопанисвана от ТП ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885365)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00589-2018-0035

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Юрий Гагарин“ и ул.Благой Гебрев“, кв.Изток на гр. Перник

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885357)

Възложител:

Община Карнобат

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00190-2018-0020

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073 /ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /І-6/ – Айтос – Карагеоргиево – Тополица – Граница общ. (Айтос-Карнобат) – Кликач – /I – 6/, в участъка /Кликач – I – 6/, Община Карнобат“.

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (885341)

Възложител:

Община Разград

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00338-2018-0038

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Реконструкция и обновяване на 2 обекта от образователната инфраструктура в гр. Разград – ДГ „Славейче“ и ДЯ „Слънчево детство“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885339)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0064

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонтни дейности в 6 /шест/ работни кабинета в сградата на Ансамбъл Пирин“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885332)

Възложител:

Община Доспат

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00166-2018-0025

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи за изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране, вкл. довеждаща инфраструктура

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885330)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0047

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на инженеринг за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради по проект „Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра”, Договор БФП № BG16RFOP001-1.031-0006-C01 ОПРР2014-2020

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885301)

Възложител:

Община Велико Търново

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00073-2018-0050

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи по възстановяване на покриви на сгради и възстановяване на църковен храм по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (885294)

Възложител:

„Булгартрансгаз“ ЕАД

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

01351-2018-0075

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, етап „Линейна част“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (885265)

Възложител:

„Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0078

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на таблен затвор на десен ремонтен затвор на основен изпускател на язовир „Искър“, язовирен район „Искър“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885222)

Възложител:

Община Карлово

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00072-2018-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект №16/07/2/0/00479 от 12.10.2018 г. за:„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни мрежи в с. Слатина, с. Дъбене, с. Войнягово, с. Климент, с. Каравелово, с. Богдан, с. Ведраре, с. Васил Левски и гр. Клисура – Община Карлово, Област Пловдив”, по обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885199)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0040

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на велоалеи и тротоари в ж.к.“Черно море“, гр.Несебър, Община Несебър по следните обособени позиции

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (885173)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0046

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изграждане на водопроводна връзка до напоителна система на пл. ,,Албена“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885165)

Възложител:

Общинско предприятие „Траурна дейност“ /ОП „ТД“/ – Пловдив

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0133

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-ремонтни работи в помещения, находящи се на бул. Княгиня Мария Луиза” №73, град Пловдив и ремонт на покривна конструкция на сгради, находящи се на ул. Рогошко шосе” – град Пловдив

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885162)

Възложител:

Община Казанлък

Получен на:

21.12.2018 г. 

Преписка:

00119-2018-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на надлез „Катекс“ – участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път – гр.Казанлък

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885074)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

20.12.2018 г. 

Преписка:

00383-2018-0038

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територ. на Община гр. Добрич

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885039)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

20.12.2018 г. 

Преписка:

00257-2018-0024

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция на водопроводна мрежа с. Литаково – Етап 2“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884982)

Възложител:

Община Ружинци

Получен на:

20.12.2018 г. 

Преписка:

00272-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две позиции

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (884858)

Възложител:

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Получен на:

20.12.2018 г. 

Преписка:

00063-2018-0014

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

ВР 1004/УКееф. – Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884685)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

19.12.2018 г. 

Преписка:

00040-2018-0051

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Студена”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884671)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

19.12.2018 г. 

Преписка:

00450-2018-0046

Процедура:

Открита процедура

Име:

Оформяне на квартално пространство с кътове за рекреация и детска площадка, стрийт фитнес

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884475)

Възложител:

Столична община – Район „Слатина“

Получен на:

19.12.2018 г. 

Преписка:

01272-2018-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на СО-район „Слатина“,във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884455)

Възложител:

Технически университет /ТУ/ – Габрово

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

00574-2018-0028

Процедура:

Открита процедура

Име:

ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАЕДНО С АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884356)

Възложител:

Столична община – Район „Младост“

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

01264-2018-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по НПЕЕМЖС, по две обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884348)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0048

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Текущ ремонт на улици на територията на община Враца”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884272)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

00233-2018-0077

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа” по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (884145)

Възложител:

„Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора /предишно наименование „Тролейбусни превози“ ЕООД – Стара Загора/

Получен на:

17.12.2018 г. 

Преписка:

01369-2018-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за „Рехабилитация на ремонтното хале на тролейбусното депо” в УПИ І тролейбусно депо, кв. 17 „Индустриален“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884142)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

17.12.2018 г. 

Преписка:

00039-2018-0020

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в населените места на Община Павликени“, по две обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (884391)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

00678-2018-0038

Процедура:

Публично състезание

Име:

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОТЕЛ № 5 Обособена позиция – Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД по техническо задание

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884381)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

00115-2018-0051

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране и строителство на обект „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралнатакарта на Русе, с административен адрес: гр. Русе, ж.к. Дружба-III, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №20 за Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884273)

Възложител:

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД – Велинград

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

01038-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтни и възстановителни дейности на съществуваща сграда със специално предназначение – Калолечебница и закрит басейн за ЛФК в имота на „МБПЛР – ВИТА“ ЕООД – клон Поморие“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884235)

Възложител:

Община Доспат

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

00166-2018-0023

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване и озеленяване на общински имоти и изграждане на пешеходна алея до брега на яз. Доспат”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884204)

Възложител:

Община Вълчедръм

Получен на:

18.12.2018 г. 

Преписка:

00401-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица „Клокотница“ – от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (884072)

Възложител:

Национален исторически музей, гр. София

Получен на:

17.12.2018 г. 

Преписка:

03618-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

“РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (884008)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Горна Оряховица към ЕСО

Получен на:

17.12.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0230

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на система за видеонаблюдение, периметрова охрана и пожароизвестителна система в п/ст Русаля и п/ст Дряново“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (884003)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Получен на:

17.12.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0205

Процедура:

Публично състезание

Име:

Отвеждане на отпадните води от производството на ХОВ и от СВО в топъл канал-2 и в Главен отводнителен канал на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883985)

Възложител:

Община Ветрино

Получен на:

17.12.2018 г. 

Преписка:

00874-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на село Невша, община Ветрино“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883895)

Възложител:

Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести /СБАЛИПБ/ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Получен на:

17.12.2018 г. 

Преписка:

01162-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на частични довършителни работи в централна сграда към СБАЛИПБ „Проф.Иван Киров” ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (883851)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0229

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане, ремонт, рехабилитация и/или реконструкция на уредби, сгради и обекти на територията на електрически подстанции за напрежение 110 kV, 220 kV и 400 kV

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883821)

Възложител:

Община Баните, област Смолян

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00603-2018-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР на обекти в община Баните, област Смолян, по обособени позиции“ “: Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на довеждащи водопроводи за захранване на с. Стърница, с. Давидково, с. Оряховец, с. Баните, с. Дрянка, с. Вишнево“ Обособена позиция №2 „Изграждане на водоем V – 500 м3 за с. Оряховец, Община Баните, област Смолян“ в ПИ № 010275 по КВС на землище на с. Оряховец, община Баните, област Смолян“ Обособена позиция №3 „Изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води- автоматичен самопречистващ се филтър с.Стърница, община Баните”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883818)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0044

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02, по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (883810)

Възложител:

Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00609-2018-0025

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883738)

Възложител:

Община Костинброд

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00035-2018-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство на обекти: ”Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, Община Костинброд „

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883712)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00450-2018-0045

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и модернизация на спортна площадка, изграждане на детска площадка и благоустрояване на междублоково пространство в кв. 117 по плана на гр. Нови пазар“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (883586)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0064

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Калояново от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883309)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0075

Процедура:

Открита процедура

Име:

Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в населените места на Община Стара Загора по осем обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883294)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0043

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи(СМР)по проект Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – Силистра

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883286)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00007-2018-0026

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на СМР за обект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Мездра“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (883154)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0199

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Нова тръбопроводна и опоро-подвесна система на тръбопроводи от системите 6VF30 и 6VB3

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883845)

Възложител:

Община Трявна

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

01042-2018-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на площите около Етнографски комплекс за занаяти, гр. Трявна по 2 обособени позиции”. Обособена позиция №1 – „Изграждане на нов парк – зелена площ, до сградата на Етнографски комплекс за занаяти“; Обособена позиция №2 – „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иванка Горова“, гр. Трявна и паркинг“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883830)

Възложител:

Община Чавдар

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00593-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на съществуващ захранващ водопровод от водохващане при река Кьой дере до напорен резервоар на село Чавдар, община Чавдар – II-ри участък”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883751)

Възложител:

Община Борово

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00396-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883637)

Възложител:

Община Цар Калоян

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

00271-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на прилежащи терени на ул. Васил Левски от ОК186 до ОК107”, с. Езерче, Община Цар Калоян

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883590)

Възложител:

Централна лаборатория по приложна физика /ЦЛПФ/ към Българска академия на науките /БАН/ – Пловдив

Получен на:

14.12.2018 г. 

Преписка:

01472-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, СМР и осъществяване на авторски контрол за ремонт и разширяване на Чиста стая в Централна лаборатория по приложна физика с обща квадратура 410 м2“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883083)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0130

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882954)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

11.12.2018 г. 

Преписка:

00044-2018-0118

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи на два проекта, финансирани по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Проект ROBG-408 „Основен ремонт на път III 118 Гулянци – Долна Mитрополия от км 14+786 до км 24+150, област Плевен“; – Обособена позиция № 2: Проект ROBG-375 „Основен ремонт на път II 81 Костинброд – Берковица – Монтана от км 86+289 до км 94+000, област Монтана“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883467)

Възложител:

Община Гоце Делчев

Получен на:

13.12.2018 г. 

Преписка:

00098-2018-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР за изграждане на обект “Напорен резервоар с. Лъжница, община Гоце Делчев – област Благоевград”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883448)

Възложител:

Община Гоце Делчев

Получен на:

13.12.2018 г. 

Преписка:

00098-2018-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на Физкултурен салон на ОУ „Св. Паисий Хилендарски““, в УПИ I-443, кв. 38, село Корница, Община Гоце Делчев

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882785)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

11.12.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0128

Процедура:

Открита процедура

Име:

Преасфалтиране и ремонти на уличната мрежа на гр. Пловдив по 2 обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882733)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0035

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строителство на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов по обособени позиции.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883260)

Възложител:

Община Съединение

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00835-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Аварийно изграждане на колектор за отвеждане на повърхностни води в гр. Съединение“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883258)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00417-2018-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по две обособени позиции.

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (883155)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0063

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на СМР по извършване на ремонт на приземен етаж на защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес: ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“ № 23“, собственост на Община Благоевград”

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (883139)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0213

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Извършване на ремонт на 2 работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Сливен

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (883086)

Възложител:

Община Каспичан

Получен на:

12.12.2018 г. 

Преписка:

00261-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект „Възстановително – ремонтни дейности за укрепване брега на дере , скат до улица Панайот Волов, с.Кюлевча“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (882663)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

01467-2018-0112

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи по съществуващи и нови кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на Софийска област

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (882659)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

01467-2018-0110

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строително-монтажни работи за присъединяване на нови абонати с реконструкция на въздушни, кабелни мрежи НН и СрН, ел. оборудване в ТП, изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление и други на територията на области Благоевград, Враца, Ловеч, Монтана и Видин”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882574)

Възложител:

Община Елин Пелин

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

00024-2018-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ШЕСТ НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН: ГР. ЕЛИН ПЕЛИН, С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН, С. НОВИ ХАН, С. РАВНО ПОЛЕ, С. МУСАЧЕВО И С. ЛЕСНОВО, ЧРЕЗ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ (ЕСКО)“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882509)

Възложител:

Община Долни Дъбник

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

01071-2018-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“ – ПЪРВИ ЕТАП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТИЧНАТА ЧАСТ НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК“

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (883019)

Възложител:

Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“

Получен на:

11.12.2018 г. 

Преписка:

00640-2018-0031

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Извършване на строителни монтажни работи на помещение (лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“) към лабораторен комплекс «Нанострутурирани материали и Дисперсни системи»), находящо се в ФХФ, собственост на СУ „Св. Климент Охридски“ – София

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (882986)

Възложител:

Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София

Получен на:

11.12.2018 г. 

Преписка:

02443-2018-0051

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ЗА РАБОТА НА ПЕРСОНАЛА”, по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882858)

Възложител:

„Свободна зона – Русе“ ЕАД

Получен на:

11.12.2018 г. 

Преписка:

01104-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР за доизграждане на метална покривна конструкция на съществуваща сграда „Корпус № 4” в складова база на „Свободна зона – Русе” ЕАД“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882836)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово

Получен на:

11.12.2018 г. 

Преписка:

00748-2018-0025

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882826)

Възложител:

Община Доспат

Получен на:

11.12.2018 г. 

Преписка:

00166-2018-0022

Процедура:

Публично състезание

Име:

Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Любча, с.Змейца и с.Црънча, общ. Доспат, обл.Смолян

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (882721)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0060

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Ремонт на покрив на храм Св. Архангел Михаил, с. Логодаж”.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882590)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

00450-2018-0044

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на водопроводна мрежа в община Нови пазар, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Нови пазар“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882583)

Възложител:

Община Мизия

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

00157-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Мизия“- ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Кузман Янкулов“ гр. Мизия

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882579)

Възложител:

Община Неделино

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

01019-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане и модернизация на пространства и обекти за обществено ползване в община Неделино по две обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882529)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

10.12.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0047

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882399)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

07.12.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0042

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт и реконструкция на улица „Вапцаров“ в участък от кръстовището с ул. „Симеон Велики“ до кръстовището с ул. „Велико Търново“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882333)

Възложител:

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към Министерство на вътрешните работи (МВР)

Получен на:

07.12.2018 г. 

Преписка:

05401-2018-0027

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882049)

Възложител:

Община Мадан

Получен на:

06.12.2018 г. 

Преписка:

00104-2018-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882437)

Възложител:

Столична община – Район „Възраждане“

Получен на:

07.12.2018 г. 

Преписка:

01255-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения” в 30 СУ ”Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м.”Зона Б-5”, гр. София”, район Възраждане

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882375)

Възложител:

Община Лесичово

Получен на:

07.12.2018 г. 

Преписка:

00230-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, имот №000176 в землището на с.Лесичово, собственост на община Лесичово“

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (882346)

Възложител:

Агенция „Митници“

Получен на:

07.12.2018 г. 

Преписка:

00334-2018-0074

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници” по 18 (осемнадесет) обособени позиции”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882262)

Възложител:

Община Мизия

Получен на:

07.12.2018 г. 

Преписка:

00157-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия по две обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881751)

Възложител:

Община Плевен

Получен на:

04.12.2018 г. 

Преписка:

00226-2018-0044

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, разделена на четири обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881720)

Възложител:

Столична община – Район „Изгрев“

Получен на:

04.12.2018 г. 

Преписка:

01256-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Изгрев“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (882231)

Възложител:

Комисия за защита на потребителите /КЗП/

Получен на:

06.12.2018 г. 

Преписка:

00076-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на първи, трети, част от четвърти и част от пети етаж от административна и делова сграда Дом-паметник „Александър Стамболийски” в гр. София, район „Оборище“, ул. „Врабча” №1“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881831)

Възложител:

Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/

Получен на:

05.12.2018 г. 

Преписка:

02351-2018-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. „Антим І” № 5

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881663)

Възложител:

Столична община – Район „Люлин“

Получен на:

04.12.2018 г. 

Преписка:

01263-2018-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н Люлин, във връзка с „Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881489)

Възложител:

Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

03.12.2018 г. 

Преписка:

05070-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда и сграда (учебно-битов корпус) в база гр. Берковица

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (881934)

Възложител:

Община Марица, област Пловдив

Получен на:

05.12.2018 г. 

Преписка:

00490-2018-0026

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на дере и реконструкция на прилежащите им съоръжения, в с. Маноле, община Марица“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881840)

Възложител:

Община Първомай

Получен на:

05.12.2018 г. 

Преписка:

00646-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай“, област Пловдив., в 4 обособени позиции / 4 лота.

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (881789)

Възложител:

„Булгартрансгаз“ ЕАД

Получен на:

04.12.2018 г. 

Преписка:

01351-2018-0073

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (881786)

Възложител:

„Булгартрансгаз“ ЕАД

Получен на:

04.12.2018 г. 

Преписка:

01351-2018-0072

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на Магистрален газопровод (МГ) в участък от ОС „Лом Черковна“ до ОС „Беглеж“ в землищата на с. Иванча и с.Патреш”

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (881412)

Възложител:

„Столичен автотранспорт“ЕАД – София

Получен на:

03.12.2018 г. 

Преписка:

00088-2018-0054

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нови зарядни станции за електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Дружба и Автобусно поделение Малашевци по две обособени позиции.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881336)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

03.12.2018 г. 

Преписка:

00189-2018-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881708)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

04.12.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0018

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Основен ремонт на обект „Социално предприятие „Спомагателни дейности в община Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица, ул. „Владая” 21

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881703)

Възложител:

Община Казанлък

Получен на:

04.12.2018 г. 

Преписка:

00119-2018-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на ж.к. „Изток“, гр.Казанлък, обл.Ст.Загорa, III-ти етап“

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (881365)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област

Получен на:

03.12.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0210

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Строително-монтажни работи в административната сграда на ТП на НОИ – София област по две обособени позиции