Уникален номер на поръчката: 01269-2023-0006 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на детски площадки находящи се на територията на СО район „Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 104 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2023-0010 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на общинска сграда – Кметство с. Горско Косово, общ. Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 8 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0072 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на апартаменти с административни адреси: гр. Пловдив, ул. Радко Димитриев, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 387 581,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0061 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – ремонтни работи на обект: „Подмяна на водопровод /частично/ на ул. „Тимок“, гр. Лом в участъка от ул. „Стара планина“ до ул. „Шести септември“, град Лом“
Прогнозна стойност: BGN 18 907,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2023-0009 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Подмяна на дограма и направа на фасадна топлоизолация на детска градина „СОНЯ“ гр. Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 23 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0180 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции № 1 и № 2 – изпълнение на проект в ПАВЕЦ „Чаира“
Прогнозна стойност: BGN 457 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04339-2023-0001 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИЧКО БОЙЧЕВ“ Предмет на ОП: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА КАБИНЕТ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ И ТОАЛЕТНИ В БПГ „ИЧКО БОЙЧЕВ“ ГР. БЛАГОЕВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 117 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0015 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 347 097,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0025 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: Рехабилитация на път SFO 1231 / /III-6002,Мусачево – Елин Пелин /-Мусачево-Равно поле-граница общ. (Елин Пелин-София-Град)-/АМ Тракия/ от км.0+000 до км. 3+626,70
Прогнозна стойност: BGN 8 993 783,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2023-0006 Дата на публикуване: 30.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична настилка и тротоари на ул. „Цар Борис ІІІ“ в град Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 1 876 052,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0029 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на строеж „Аварийно-възстановителни работи по мост с. Фазаново и част от прилежащ общински път с идентификатор 76025.27.17 по КККР на с. Фазаново и идентификатор 10361.6.117 по КККР на с. Велика, общ. Царево, обл. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 548 821,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0094 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Ремонт на две детски ясли в гр. Перник по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0023 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на канализации и водопроводни мрежи“
Прогнозна стойност: BGN 362 295,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2023-0010 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Ръженово, общ. Маджарово – улица от о.т. 242-3-4-22-9 до о.т.6 и улица от о.т. 4-5-6 до о.т. 16“
Прогнозна стойност: BGN 291 668,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0029 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Камено”
Прогнозна стойност: BGN 3 932 966,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2023-0047 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сградния фонд и съоръжения на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и филиалите му
Прогнозна стойност: BGN 2 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2023-0034 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Преустройство на част от склад в хранилище за съхранение на веществени доказателства, находящо се в гр. София, кв. Бенковски, ул. „Лазар Михайлов“ № 147
Прогнозна стойност: BGN 193 845,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0024 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на поливна система и подновяване на тревно покритие на стадион в „Спортен център – Крумовград““
Прогнозна стойност: BGN 382 376,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0069 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект за обект: Ремонт на сградата на НЧ „Зора 1928“, находяща се в УПИ VI-282, кв.36 по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ – II етап“
Прогнозна стойност: BGN 100 124,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0032 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Инженеринг- изработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане и възстановяване на подпорни стени на територията на община Ардино по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 128 251,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03270-2023-0001 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР за изпълнение на дейности по вертикална планировка и допълнително укрепване на отвори в УПИ I, кв.32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас във връзка с изграждане на нова сграда към ОУ „Христо Ботев“, в УПИ I, кв.32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 145 197,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0012 Дата на публикуване: 29.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Стара стена“, обхващащ южен тротоар и северен тротоар
Прогнозна стойност: BGN 124 353,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03331-2023-0001 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ГР.ВИДИН Предмет на ОП: Извършване на Текущи ремонти на дворно пространство, ограда и вътрешни довършителни работи на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“, град Видин “
Прогнозна стойност: BGN 222 612,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0011 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Св. Теодосий Търновски“, обхващащ източен тротоар от „Миджур“ до „Кр. Сарафов“ и източен тротоар от „Кр. Сарафов“ до бул. „Свети Наум“
Прогнозна стойност: BGN 53 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0010 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Елин Пелин“, обхващащ южен тротоар от пл. „Журналист“ до ул. „Митрополит Кирил Видински“
Прогнозна стойност: BGN 86 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0061 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Възстановяване на съществуващ отводнителен канал от яз. Чернила до вливането му в р. Огоста, община Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 945 830,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0041 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път MON1026 (Петрохан-о.п.Берковица)-Берковица-(о.п.Берковица-Благово) от км1+470 до км 2+800“
Прогнозна стойност: BGN 3 309 880,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2023-0014 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на гр. Белица и с. Краище, община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 662 426,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0018 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СЕЛО СРЕДНОГОРЦИ, ОБЩИНА МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 698 303,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05879-2023-0001 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Вътрешен ремонт на сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Ново Паничарево, общ. Приморско”
Прогнозна стойност: BGN 209 194,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0078 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. КНИЖНА ФАБРИКА И СЪЩЕСТВУВАЩО КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТ -II -86 АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ ПРИ КМ.25+100 С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЪЗКА С УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“
Прогнозна стойност: BGN 734 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2023-0003 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, осъществяване на авторски надзор и строителство на обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на сгради в ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово , община Карлово ”
Прогнозна стойност: BGN 2 258 812,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0029 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Свиленград“ по проект BG16FFPR002-2.002 – „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Прогнозна стойност: BGN 2 871 977,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03580-2023-0003 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи за обект: 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София в три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 124 212,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2023-0141 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Удължение на ел.провод 20kV „Банско – Боровец“
Прогнозна стойност: BGN 617 352,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0011 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Ремонт сградата на кметство „Кремиковци“, район Кремиковци, Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 247 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00585-2023-0028 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сграден фонд на Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин, ул. „Бдин“ № 66
Прогнозна стойност: BGN 760 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02945-2023-0003 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Русе Предмет на ОП: Ремонт на съществуващ склад за веществени доказателства собственост на ОДМВР гр.Русе
Прогнозна стойност: BGN 166 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2023-0051 Дата на публикуване: 28.11.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт в общежитие на сектор „Център за професионално обучение“ при РДПБЗН Монтана към ГДПБЗН – МВР с адрес: гр. Монтана, ж.к. Пъстрина
Прогнозна стойност: BGN 155 373,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ЕООД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПЛОЩАДКИ, ОПЕРАЦИОННА И ЧАСТ ОТ КАБИНЕТИ в ДКЦ „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ –гр.Бургас
Прогнозна стойност: BGN 79 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2023-0041 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив и фасади на блок А и блок Б в УБ „Цигов чарк“, гр. Батак“
Прогнозна стойност: BGN 167 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2023-0004 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: СМР на селскостопанска сграда с ид. 65334.151.146.5, учебен корпус по практика на ЗПГ „Климент Тимирязев” гр. Сандански, направления: „Хранителни технологии”, „Растениевъдство и Животновъдство”
Прогнозна стойност: BGN 179 971,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2023-0019 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Укрепване на мост на ул. „Александър Стамболийски“ О.Т. 222 до О.Т. 223“, с. Ореховица, Община Долна Митрополия
Прогнозна стойност: BGN 150 174,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0076 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 865 316,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06356-2023-0001 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени
Прогнозна стойност: BGN 98 532,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00714-2023-0005 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди на покрива на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД с инсталирана мощност до 115 kWp
Прогнозна стойност: BGN 166 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04933-2023-0006 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: СМР дейности за подмяна на гаражни врати, тип – индустриални, секционни на сграда „Учебна работилница“ на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2023-0446 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Възлагане на СМР – неотложни аварийно – възстановителни работи по ремонт и стабилизиране/реконструкция на рокадни и фронтални пътища за обслужване на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по Българо-турската държавна граница, финансирани със средства по процедура BG16RFOP001-7.001: „Регионални пътища“ на оперативна програма „Региони в растеж 2014 г.-2020 г“, по проектно предложение ИСУН BG16RFOP001-7.001-0038 „Пилотна инициатива за свързаност в Югоизточния регион – Подобряване на свързаността на второстепенната и третостепенната пътна мрежа в област Бургас с Трансевропейската транспортна мрежа за товари и пътници чрез реконструкция на пътища, в т.ч. строителство, реконструкция, рехабилитация и ремонт (основен и/или текущ) на републикански, горски и общински пътища“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 278 918,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0009 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. „Розова долина“, обхващащ северен тротоар от бул. „Черни връх“ до ул. „Лозенец“ и южен тротоар от ул. „Лозенец“ до ул. „Гребен планина“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04540-2023-0001 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на общежитието към СУУУС „Св. Иван Рилски“, гр. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 266 596,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02880-2023-0002 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на работилница и на физкултурния салон на Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики“, гр. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 74 718,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06087-2023-0001 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на обект: физкултурен салон по стени, таван, електричество и покривна хидроизолация на „Професионална гимназия Бобов дол““
Прогнозна стойност: BGN 124 311,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2023-0018 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на обекти собственост на Община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 50 544,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2023-0010 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на 2 бр. покривни фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия за собствени нужди с работна мощност от 20 kW всяка
Прогнозна стойност: BGN 68 934,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00311-2023-0022 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в помещения на партерен етаж, находящи се в административна сграда на ДБТ Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 33 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03621-2023-0001 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт в два лабораторни кабинета на първия етаж в сградата на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0014 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: “Поддържане и почистване на гробищни паркове на територията на СО – район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 34 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2023-0003 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на масивна плътна ограда и портал на „Професионална гимназия „Васил Левски“- гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 237 286,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0074 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ГЕОРГИ ДАНЧОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 209 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02680-2023-0001 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда с идентификатор 66425.500.4006.1 и реставрация на фасади в имот 66425.500.4006 по КК и КР на гр.Силистра
Прогнозна стойност: BGN 269 559,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0073 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА НА УЛ. „СПОРТИСТ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 67 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0010 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на подпорна стена на р. Матица с дължина 35м в участъка на ул. „Цоньо Войвода“, с. Желява, район „Кремиковци“ СО“
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00816-2023-0009 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД АД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строително -ремонтни работи и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Реконструкция, ремонт и обзавеждане на сградата на отделение по трансфузионна хематология и Болнична аптека“ на „МБАЛ – Благоевград“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 508 484,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0049 Дата на публикуване: 27.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 14 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“ – продължава в раздел VI
Прогнозна стойност: BGN 971 229,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2023-0008 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 1 813 390,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0067 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на 11 населени места в Община „Тунджа“, във връзка с изпълнение на договор № BG-RRP-4.025-0063 по Национален план за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 711 379,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2023-0008 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: „СМР – направа на фасадна топлоизолация на детска ясла „Осми март“ гр. Сухиндол“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02649-2023-0001 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи в сградата на Професионална гимназия по електротехника и електроника“ Апостол Арнаудов“, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 163 527,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2023-0005 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Реставрация и консервация фасади – къща Недкович – гр. Пловдив, ул. Цанко Лавренов“ №3, АИР „Старинен Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04306-2023-0003 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия, с обща инсталирана мощност до 20kW за собствени нужди, монтирана върху покрив на самостоятелна сграда с идентификатор 04279.618.29.2 и 2бр. локални съоръжения за съхранение на енергията (батерии) към фотоволтаичната система с общ капацитет 19.2kW в поземлен имот 04279.618.29 по КК на Благоевград, общ. Благоевград за нуждите на ПГТЛП „Гоце Делчев” гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00618-2023-0002 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ТЕКСТИЛ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на текущи ремонтни работи в ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 240 557,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0098 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на етап ІІІ: ул. „Люлин” от ул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Братя Миладинови”- начало трасе до о.т. 07, съгласно ситуация от обект: „Рехабилитация на ул. „Вела Пеева” от о.т. 30 до о.т. 32, ул. „Комунига” от о.т. 41а, през о.т 38а до о.т 32 и ул. „Люлин” о.т. 29, о.т. 105, о.т. 23 в село Капитан Андреево”
Прогнозна стойност: BGN 39 508,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0021 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Възстановяване на детски площадки в междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03115-2023-0001 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „СТЕФАН ВАСИЛЕВ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на сградата на ЦСОП „Стефан Василев“, гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 98 133,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0025 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради по две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на детска градина „Снежанка“ в с. Троица, община Велики Преслав“ и обособена позиция № 2: „Основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда с. Мостич, община Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 381 409,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0037 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Извършване на пещостроителни и изолационни работи по Котел 5, по техническото задание
Прогнозна стойност: BGN 1 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06447-2023-0002 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на покрив и довършителни ремонтни работи в сградата на общежитието към Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Васил Левски“, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 222 690,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01827-2023-0001 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на Професионална гимназия по туризъм „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 243 739,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0022 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко обществено ползване на територията на община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0017 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 384 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00192-2023-0005 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: “Ремонт на покривна конструкция на читалище в село Периловец в УПИ VII-70,кв.9, Община Бойница, Област Видин“.
Прогнозна стойност: BGN 36 390,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2023-0019 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд: Етап I – път SFO 1400 / II – 81 / Костинброд – Границата общ. (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково / SFO3024 / ОТ КМ 0+000 ДО КМ. 1+850 (общинският път преминава в населеното място през ул. Славянска, ул. Обединена)
Прогнозна стойност: BGN 2 785 324,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0085 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и пристройка за изграждане на асансьор в ДГ „Вълшебство“, гр. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 1 176 463,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2023-0095 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изграждане на оптично трасе с дължина около 7 км между ДМОС и ДКИС – Лозенец и разширяване на съществуващата структурно кабелна система (СКС)”
Прогнозна стойност: BGN 353 595,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2023-0006 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в община Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 1 592 696,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:  05016-2023-0001 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи с цел повишаване енергийната ефективност на сградата на общежитие към Разложка професионална гимназия (РПГ) „Никола Стойчев“, гр. Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 220 192,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0296 Дата на публикуване: 24.11.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на работоспособността на кабелите от инфраструктурата на техническите системи за сигурност на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 171 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2023-0014 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Основно училище „Отец Паисий“, гр. Кнежа, ПИ 37376.1002.790, УПИ II-790, кв.49, по плана на гр. Кнежа, община Кнежа, област Плевен““
Прогнозна стойност: BGN 927 503,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0095 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площ за обществено ползване, находяща се в с. Мезек, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 78 444,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05689-2023-0002 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – София Предмет на ОП: „Авариен ремонт на кара таван, покрив и димоход на котелно помещение (комин) на сграда (гаражи и дежурна част) на РСПБЗН-Сливница“.
Прогнозна стойност: BGN 65 789,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2023-0008 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Брегово, обл. Видин“ по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 832 247,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03778-2023-0003 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на училищна STEM среда в ПГСС „Никола Пушкаров“ гр. Попово, община Попово“
Прогнозна стойност: BGN 59 311,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2023-0005 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи на етажни коридори от 4-ти до 7-ми включително и строително ремонтни работи на етаж 3 -ти в студентското общежитие на НХА, бл.28, Студентски град, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 2 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02833-2023-0004 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП:  „Изработка, доставка и монтаж на Беседка и изграждане на зелена класна стая в двора на ПГСС „Св.Георги Победоносец“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00614-2023-0008 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на Община Хайредин, обл. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 877,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2023-0004 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА УЧИЛИЩЕН КАБИНЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ „ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИТЕ“ – в „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ –гр.Карнобат
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0048 Дата на публикуване: 23.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на гр.Тервел, с.Жегларци и с.Зърнево
Прогнозна стойност: BGN 560 177,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04012-2023-0001 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: Изграждане на сградна газова инсталация на Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02094-2023-0003 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Авариен ремонт на съществуваща ограда в ОУ „Васил Левски“, УПИ-I-училище, кв.14В по плана на кв. „Втора Каменица“, ул. „Ралица“ № 2, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0084 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Възстановяване на опорите на преходи земя-въздух на въздушни преходи по преносен газопровод DN 700 от системата на „Булгартрансгаз“ ЕАД за пренос на природен газ на територията на СИЕР „Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06014-2023-0001 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЗЛАТИЦА“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на сградния фонд на професионална гимназия „Златица“ гр. Златица“
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2023-0018 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект – „Външно електрозахранване с кабелна линия 1 kV(НН) за Парк за отдих и многофункционално спортно игрище в ПИ с идентификатор 52218.546.577, УПИ III-555,572,кв.95 , гр.Априлци, кв.Острец“
Прогнозна стойност: BGN 18 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0126 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Изготвяне на Технически проект за основен ремонт и извършване на строителство на две обособени позиции: Обособена позиция I: Тунел „Дупница“ при км 328+100 на път I-1; Обособена позиция II: Участък на път I-5 от км 101+651 до км 104+158 включващ четири мостови съоръжения, тунел „Велчова завера“ от км 103+524 до км 103+702 и тунел „Боруна“ от км 103+814 до км 103+955.
Прогнозна стойност: BGN 36 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2023-0092 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: Преустройство и основен ремонт на II етаж от административна сграда, находяща се на бул. ,, Княгиня Мария Луиза„ 114 Б, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 1 283 779,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0293 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2024 година
Прогнозна стойност: BGN 11 896 271,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0084 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор ) на Нова сграда към ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“ Бургас в УПИ V-1369 в кв. 12 по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 5 285 123,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2023-0019 Дата на публикуване: 22.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: “Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с.Богданци, с.Богомилци, с.Владимировци, с.Желязковец, с.Здравец, с.Пчелина и с.Хърсово, Община Самуил“
Прогнозна стойност: BGN 1 869 914,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2023-0016 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Оптимизиране начина на водовземане на разрешителен режим на минерални води от сондаж № СН-3ВП чрез изграждане на нов водопровод, ремонт на съществуващи резервоари и изграждане на разпределителна мрежа в с. Минерални бани” – II етап, подобект А
Прогнозна стойност: BGN 657 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2023-0005 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА РУ ПИРДОП ПРИ ОДМВР – СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 94 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0044 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: ,,Авариен ремонт на тръбопровод, сградно отклонение и вътрешна отоплителна инсталация на обект: Вила №3, находяща се в терена на Академията на МВР, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 94 442,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2023-0017 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Инженеринг на обект: „Рехабилитация и модернизация на системи за улично осветление в община Долна Митрополия
Прогнозна стойност: BGN 852 506,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0014 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена за укрепване на скат над улица, между о.т. 10 и о.т. 22 по ПУП на с. Дряново с Н=2,00 м и дължина 150,00 м, община Лъки, област Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 193 329,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0022 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ДЪЛГОПОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 459 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0018 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна сграда към СУ „Васил Левски“ – гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, в УПИ I – 434, кв. 47, гр. Главиница, обл. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 288 473,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2023-0013 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път VAR2007 – VAR2005 – Китка – Круша от км 0+000 до км 5+593.32“
Прогнозна стойност: BGN 3 486 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0028 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на съществуващо игрище за волейбол и обособяването му в комбинирано игрище за тенис на корт и волейбол“, УПИ I, пл.№991, кв.69 по рег. и кад. план на гр.Роман
Прогнозна стойност: BGN 199 074,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0045 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки за игра на открито – община Раковски със следните подобекти: Подобект 1: УПИ IV-288, общ. Парк от кв.505 по ПУП на гр. Раковски, кв. Парчевич и УПИ III 2709 – зеленина от кв.27 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски Подобект 2: УПИ XIX озеленяване между кв.27 и кв.26 по ПУП на с. Стряма, общ. Раковски Подобект 3: УПИ I – парк от кв.7 по ПУП на с. Чалъкови, общ. Раковски Подобект 4: УПИ I 972,1618-зеленина от кв.99 по ПУП на с. Белозем, общ. Раковски по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 118 330,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0013 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Модернизация на системите за външно осветление в 3 зони, включващи главни пътни артерии в следните населени места – гр. Димово, с. Арчар, с. Гара Орешец“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 413 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0024 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Изграждане на изкуствени неравности при км. 2+100 с. Мокреш по път SHU2002“
Прогнозна стойност: BGN 4 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0023 Дата на публикуване: 21.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Изграждане на изкуствени неравности при км. 1+340 и км. 1+550 с. Миланово по път SHU 2001“
Прогнозна стойност: BGN 6 637,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01356-2023-0002 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО РЕСТОРАНТЬРСТВО, ТЪРГОВИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ, ГР. ПЛЕВЕН, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002-0007, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 420 195,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02703-2023-0001 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – СМОЛЯН Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпност в сградата на Регионална здравна инспекция – Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 1 512 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2023-0019 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на Сутерен – Западно крило на Нова сграда с прилежащи Токсикология и връзка Стара – Нова сграда МИ – МВР“
Прогнозна стойност: BGN 5 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02967-2023-0001 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РОБЕР ШУМАН“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ЗАХРАНВАЩ ТРЪБОПРОВОД ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ПГИ „РОБЕР ШУМАН“, ГР. РАЗГРАД
Прогнозна стойност: BGN 67 350,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2023-0052 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: Строителство на Обект „Рехабилитация и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на община град Добрич”, финансиран по ОП Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 439 476,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0014 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив и фасада на административна сграда – Кметство с. Жребичко, общ. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0100 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД, СГРАДНО ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ III-1369, КВ. 12, М. „ВИТОША – ВЕЦ СИМЕОНОВО“““
Прогнозна стойност: BGN 152 885,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0023 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обекти: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на покрив на съществуваща двуетажна сграда на детска градина в с. Ъглен, общ. Луковит, находяща се в УПИ IX, кв. 38, ПИ с идентификатор № 85010.700.1330 по КК с. Ъглен, Община Луковит Обособена позиция №2 Изграждане на площадка за игра в двора на Детска Градина в с. Ъглен, находяща се в УПИ IX, кв. 38, ПИ с идентификатор № 85010.700.1330 по КК с. Ъглен, Община Луковит
Прогнозна стойност: BGN 155 426,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06232-2023-0006 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Довършителни дейности във връзка с „Текущ ремонт в Зала „Етнография“ в Регионален Исторически Музей – ХАСКОВО по проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“
Прогнозна стойност: BGN 42 168,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06446-2023-0002 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на ОУ „Отец Паисий“, с. Зетьово, общ. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 267 241,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0015 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА“ В УПИ – 14492.6.62, МЕСТНОСТТА „ОРМАНА“, ГР. КРЕСНА, ОБЩ. КРЕСНА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 3 440 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0032 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на ограда в ДГ „Гинка Маркова“, с. Камен
Прогнозна стойност: BGN 88 587,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0031 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изграждане и оборудване на детски площадки в ДГ „Гинка Маркова“, с. Камен
Прогнозна стойност: BGN 95 814,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0074 Дата на публикуване: 20.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка – Част 2 свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 398 572,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2023-0005 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: „Направа на окачени тавани и осветление в коридорите на СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 33 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05690-2023-0003 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Варна Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи в сгради на РДПБЗН – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 105 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0046 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт настилка на част от улица „Севлиевска“ в гр. Калофер, Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 200 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00933-2023-0004 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Комбинирана сграда на Националния военноисторически музей, намираща се на адрес: гр. София, ул. Черковна № 92“.
Прогнозна стойност: BGN 260 851,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0051 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изграждане на външен довеждащ водопровод за питейна и минерална вода в обхвата на имот с идентификатор 49312.17.24, в землището на с. Рупите, общ. Петрич, обл. Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 329 812,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0008 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на ОБЕКТ: Ремонт на Вила „Савоя“ в УПИ I/ 952, кв.83, гр. Банкя, Столична Община- Район Банкя
Прогнозна стойност: BGN 491 253,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0036 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Направа топлинна изолация на метални димоходи от Котел 5 до колектора към СОИ, по техническо азадние
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02001-2023-0004 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: 75-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ Предмет на ОП: Извършване вътрешни ремонтни дейности в сградата на 75 ОУ „Тодор Каблешков“
Прогнозна стойност: BGN 133 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01984-2023-0003 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център Дойче шуле“ по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България“.
Прогнозна стойност: BGN 102 625,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0022 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Екопътека при село Ъглен – етап I“
Прогнозна стойност: BGN 172 127,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03586-2023-0001 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – с. СТРЯМА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, СТОЛОВА И ОГРАДА НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ СЕЛО СТРЯМА, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2023-0235 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ЯМБОЛ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОКРИВ В СГРАДАТА НА РЗОК-ЯМБОЛ
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00974-2023-0018 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „ВиК Видин ” ЕООД гр.Видин .
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0069 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Изпълнение на отводнителни мероприятия около сградата на ВК Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 11 673,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2023-0007 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. ”Първа“ с. Добруджанка, община Кайнарджа”
Прогнозна стойност: BGN 892 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0291 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Строителен ремонт за възстановяване на експлоатационното състояние на технологични и административни помещения в надзиравана зона на РО 5, 6, МЗ 5, 6 и ЦПС 3, 4 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 2 447 392,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0068 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на етаж 3 от пневмофтизиатрично отделение на „СБАЛПФЗ – ХАСКОВО“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 240 890,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0201 Дата на публикуване: 17.11.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП-София област към АСП, за следните обекти: Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Ботевград, находяща се на адрес: гр. Ботевград, ул. „Свобода“ № 1. Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Чавдар, находяща се на адрес: с.Чавдар, Софийска област, ул. „Георги Димитров“ № 22. Обособена позиция №3: Административна сграда, ползвана от ДСП Пирдоп/ИРМ Челопеч, находящ се на адрес: с. Челопеч, ул. „Трети март“ № 5. Обособена позиция №4: Административна сграда, ползвана от ДСП Правец, находяща се на адрес: гр. Правец, ул. „Генерал Раух“ № 2А. Обособена позиция №5: Административна сграда, ползвана от ДСП Своге, находяща се на адрес: гр. Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 3, ет.2. Обособена позиция №6: Административна сграда, ползвана от ДСП Сливница, находящ се на адрес: гр. Сливница, пл.Съединение № 1.
Прогнозна стойност: BGN 55 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0067 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪНШНА ТЕРАСА НА АТЕЛИЕ №10 – бул. „ Осми декември“ №1, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 4 856,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0066 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Изпълнение на строително ремонтни дейности по сградата на ВК Враца“
Прогнозна стойност: BGN 89 295,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0015 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект №:BG-RRP-4.025-0009 „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в населени места на община Крушари“, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 604 004,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0052 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на обход на село Белащица – част от път IV-86205, от км 1+404 до км 4+072, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 103 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2023-0085 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ВОДЕН – ИРИ ХИСАР“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив, част от административна сграда на Ловен дом 3, намиращ се в ЛТУ Воден на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар
Прогнозна стойност: BGN 49 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0092 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект : „Рехабилитация на ул. „Септемврийска“ от о.т. 134 до о.т. 17 в село Студена“
Прогнозна стойност: BGN 487 768,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0091 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект:„Рехабилитация на ул.”Родопи” от о.т.58, о.т.59, о.т.167, о.т.166,о.т.165, о.т.163,о.т.162, о.т.161 до о.т.160 в с.Момково
Прогнозна стойност: BGN 538 857,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0027 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Инженеринг: „Основен ремонт на улица „Пенчо Славейков“ и прилежащите й тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 78 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0059 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Възстановяване на пропаднала мостова конструкция и пътна настилка над водосток на пътя с. Клисурица – с. Долна Рикса“, община Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 138 884,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00013-2023-0002 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВИДИН Предмет на ОП: „Консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от „Крепостни стени на турско кале“ – висока тераса, ниска тераса и подход – ПИ с идентификатор №10971.501.535 по КККР на гр. Видин, урегулиран в УПИ I – „за озеленяване и парк”, квартал 518 по плана на к-с „Калето” град Видин, община Видин, област Видин“
Прогнозна стойност: BGN 1 899 394,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0015 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Ремонт на улица „Минзухар“ в село Крапец, община Мездра“
Прогнозна стойност: BGN 32 210,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0048 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Подмяна на стара дървена дограма и входни врати на сгради на територията на ЦСПП – гр. Казанлък при АМВР
Прогнозна стойност: BGN 160 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00301-2023-0030 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС АД Предмет на ОП: „Строителни и ремонтни работи на централна и вътрешна канализационна система на „УМБАЛ – Бургас” АД.”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0034 Дата на публикуване: 16.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура- система за външно изкуствено осветление в 17 населени места на община Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 612 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03488-2023-0004 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „Обновяване на дворно пространство на 49 ОУ „Бенито Хуарес”, УПИ I, кв. 58, ж.к. „Сухата река“ 2-ра част, р-н Подуяне, по плана на град София, Етап І – Изграждане на две игрища за народна топка и лекоатлетическата писта за бягане „
Прогнозна стойност: BGN 417 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05690-2023-0002 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Варна Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на колективно средство за защита (КСЗ), находящо се в СУХНИ ,,К.Преславски“ – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 54 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0017 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ОБЩО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ: „КАФЕ-АПЕРИТИВ В УПИ II, КВ. 32, ГР. МАДАН”“
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00849-2023-0007 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради, ползвани от Социални услуги към ЦПЗ-Русе ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2023-0005 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Авариен ремонт на магазия № 6 след пожар, пристанище Варна – изток
Прогнозна стойност: BGN 47 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0058 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Възстановяване на крилни стени, тротоарна конзола и пътна настилка на моста в с. Смоляновци, ул. „Ал. Стамболийски“, община Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 208 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00550-2023-0016 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Предмет на ОП: “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии по общини в област Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 269 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0067 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изграждане на навес с шест броя пейки и маса за нуждите на ОП „Обреден дом“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2023-0006 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари и други пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на публично осветление на територията на СО – район „Слатина“ с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04329-2023-0001 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН Предмет на ОП: Ремонт на І и ІІ шивашки цех и боядисване на коридор в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 69 318,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00615-2023-0024 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Предмет на ОП: СМР по полагане на шпакловка и мазилка по външни фасадни стени на сграда с идентификатор 68134.108.199.3 по КККР на гр. София, район Средец, п.к. 1124, бул. „Цариградско шосе“ № 49
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0029 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Изграждане на скейт парк в УПИ I, кв. 12 по ПУП на гр. Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.262 по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0200 Дата на публикуване: 15.11.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – Плевен към АСП по три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 82 801,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05677-2023-0008 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция ПБЗН – Велико Търново Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради на РДПБЗН – Велико Търново по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2023-0011 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на фасадата на обществена сграда – ЦОП, гр. Ихтиман, община Ихтиман.“
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2023-0029 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда във в.ф. 32300-22 Колокита”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2023-0005 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти в сградата на 30. СУ „Братя Миладинови“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2023-0021 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител по изграждане на парк „СМЕДА“, находящ се в УПИ I – 639 (за парк), кв.92а, по плана на гр. Смядово, общ. Смядово, с идентификатор 67708.306.639 по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 547 543,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0089 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул. „Лозан Господинов” от о.т. 70 до о.т. 15, ул. „Стефан Милушев” от о.т. 89 до о.т. 82 в с.Левка”
Прогнозна стойност: BGN 518 439,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00748-2023-0044 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД Предмет на ОП: „Частичен текущ ремонт на помещения в отделение разположено на 4 етаж на АГО корпус при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
Прогнозна стойност: BGN 57 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2023-0024 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД Предмет на ОП: Рамков договор за извършване на СМР – текущи ремонти в сградите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД“ за период от 1 (една) година
Прогнозна стойност: BGN 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0043 Дата на публикуване: 14.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Внедряване на мерки по енергийна ефективност при системата за външно изкуствено осветление (улично осветление) на населените места на община Димитровград и кварталите Марийно, Вулкан и Черноконево“
Прогнозна стойност: BGN 769 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0044 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на футболни игрища в Община Раковски с два подобекта – „Футболно игрище в УПИ I-110-училище от кв. 14 по ПУП на с. Чалъкови“, Община Раковски и „Футболно игрище“ в УПИ II-училище от кв. 64 по ПУП на с. Стряма, Община Раковски“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 149 240,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00740-2023-0027 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Предмет на ОП: Ремонтни дейности в сградата на ИАОС и регионалните лаборатории по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 592 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2023-0005 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реновиране на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Овча купел“ по две обособени позиции“ : Обособена позиция № 1- Дейности по ремонт и реновиране на пътни настилки; Обособена позиция № 2- Дейности по ремонт и реновиране на тротоари
Прогнозна стойност: BGN 2 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2023-0004 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи и аварийни ремонти по сгради, част от пристанищна инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0029 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг при изпълнение на проект „Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на съществуваща сграда на Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ град Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 3 582 032,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0031 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1213 „Първомай – Бяла река – Драгойново“ в участъците от км 0+260 до км 1+305 в регулацията на гр. Първомай и от км 11+825 до км 14+325 между с. Православен и с. Драгойново“
Прогнозна стойност: BGN 2 770 227,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2023-0018 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Аварийни и спешни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0042 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на град Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 217 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2023-0045 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Текущо поддържане /ремонтни и аварийно – възстановителни работи/ на сградния фонд на Тракийски университет гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 3 350 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0047 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена (ограда) по източната граница на НУ „Св. Климент Охридски”, гр. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 33 888,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0021 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471 /III-308/ Калугерово – Видраре – Джурово – /I-3/ при км 8+300, с. Манаселска река, община Правец с три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 598 072,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0020 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Аварийно-възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471 /ІІІ-308/ Калугерово – Видраре – Джурово – /1-3/ при km 1+170, с. Калугерово, община Правец“ с три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 781 900,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00855-2023-0005 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИ И АЛКОХОЛИЗЪМ-СОФИЯ Предмет на ОП: Инженеринг за укрепване конструкцията на административната сграда на Държавна болница за лечение на наркомании и алкохолизъм гр. София по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 365 747,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04038-2023-0003 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон в ПГТ „Васил Друмев“ гр. Стражица“
Прогнозна стойност: BGN 42 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02740-2023-0007 Дата на публикуване: 13.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „СТЕФАН ЦАНОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в сградата на ПГЗ „Стефан Цанов“ – град Кнежа по процедура BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансирана от Европейския съюз“
Прогнозна стойност: BGN 58 344,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2023-0011 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обекти за реконструкция на водопроводна инфраструктура в гр. Вършец по 2 (две) обособени позиции“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Христо Ботев“ от ОТ286 до ОТ303, гр. Вършец“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цар Иван Асен II“ от ОТ171 до ОТ194, гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 476 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0018 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на територията на град Сливница и село Алдомировци
Прогнозна стойност: BGN 887 205,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00494-2023-0033 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“ ЕАД Предмет на ОП: Аварийни ремонти и поддръжка на сграден фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01328-2023-0002 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ – РУСЕ“ Предмет на ОП: Асфалтиране на площадка около културен център за изящни и приложни изкуства НУИ проф. Веселин Стоянов в УПИ III- 1861 в гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 92 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01329-2023-0011 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СОФИЯ Предмет на ОП: Смяна на дограма: Врати и прозорци в административната сграда на Областна администрация на област София, гр. София, ул. „Алабин“ № 22
Прогнозна стойност: BGN 27 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02515-2023-0003 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на стая № 115 в сградата на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 23 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2023-0045 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти в кабинети и помещения в сградата на Министерския съвет, находяща се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0174 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни работи по бани в ПД „Енерго“ Росенец
Прогнозна стойност: BGN 144 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0047 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Охранителен канал с пясъко- и чакълозадържател за предпазване на жилищни площи и инфраструктура от наводнения предизвикани от повърхностни води, формирани от водосборните области на склоновете над населеното място – гр. Петрич”, находящ се в УПИ-512002, местност „Яворите”, землище гр. Петрич, поземлен имот с идентификатор 56126.602.1527 по КККР на гр. Петрич, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 118 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00513-2023-0012 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: “Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0097 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ VII-5612, кв.7, м. „Малинова долина“, СО – район „Студентски“, гр. София““
Прогнозна стойност: BGN 56 758,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0046 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изграждане на „Тръбен кладенец „ТК-1“ с шахта“ в УПИ XLIV, кв. 53, по плана на гр. Петрич, поземлен имот с идентификатор 56126.603.1710 по КККР на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 108 305,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0020 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Ремонт на детски площадки в кв.“Яворов“ на територията на Столична община, район „Средец“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 91 831,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0096 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНА СГРАДA С ОФИСИ, МАГАЗИН, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ШОУРУМ „ЕВРОПА“ УПИ I-947, КВ. 70, М. БУЛ. „СЛИВНИЦА“ РАЙОН „ЛЮЛИН“““
Прогнозна стойност: BGN 471 489,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0095 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖИ, НАМИРАЩА СЕ В УПИ XVIII-71, 72 (ПИ С КИ 68134.1106.363), КВ. 67, М. „Ж.К. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 188 081,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0094 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ВЪНШЕН ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ“, УПИ V-111, 112, М. „ЛЮЛИН-ЦЕНТЪР““
Прогнозна стойност: BGN 200 699,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0045 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг: „Реконструкция на улично платно на улица „Бялата чешма“ от о.т. 34-33-25 и улица „Антон Попов“ от о.т. 16 до о.т. 14в с. Самуилово, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 126 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2023-0039 Дата на публикуване: 10.11.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи и строително – ремонтни работи (СМР/СРР) за поддръжка на сгради на „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД
Прогнозна стойност: BGN 204 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01069-2023-0007 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на нова метална ажурна ограда по ул. Данаил Юруков към ПГЕЕ- гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 59 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0046 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА В С.ОРЛЯК
Прогнозна стойност: BGN 14 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0093 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с магазини, гаражи, ателиета, трафопост и подземни гаражи в УПИ V-710, кв. 33 Б, ж.к. „Люлин- 2м.р.“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 88 068,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0027 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1180 /III – 376/ Ракитово – Костандово /PAZ 1181/ от км. 0+870,00, до км 3+090,00“
Прогнозна стойност: BGN 2 845 080,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0027 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „СМР на обект „Строително монтажни работи на обект: „Рехабилитация и модернизация на системa за външно изкуствено осветление в гр. Белослав, община Белослав“, по Договор за финансиране № BG-RRP-4.025-0004 с № МЕ-С4.I3-4/30.08.2023 г. за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 395 273,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0045 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Реновиране на учебни зали в ЦСПП – гр. Варна при Академия на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0044 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частична подмяна на стара дървена дограма на ІV спален корпус в ЦСПП – Пазарджик при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05130-2023-0001 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: 200-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: «Строително-монтажни работи по интегриране на система за добавяне на водородно-кислородна смес към горивния процес на котелна инсталация в сградата на 200 ОУ „Отец Паисий“ с. Лозен»
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02732-2023-0005 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ Предмет на ОП: „Цялостен ремонт на открита терасата на третия етаж на централната сграда на сграден комплекс „Център по хигиена“, находящ се в гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15“.
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2023-0031 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив на сграда Цех електровози /7 канала/ и сграда Дизелов цех /3 канала/ в Локомотивно депо Бургас, собственост на „БДЖ – Товарни Превози” ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 246 697,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02535-2023-0003 Дата на публикуване: 09.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР), ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ, ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И  ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДА С ИД. 55155.506.1072.8, И СМР В СГРАДА С ИД. 55155.506.1072.17
Прогнозна стойност: BGN 1 308 568,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04933-2023-0005 Дата на публикуване: 08.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и частични СМР дейности в сграда „Физкултурен салон“ на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0041 Дата на публикуване: 08.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на град Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 217 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04933-2023-0004 Дата на публикуване: 08.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: СМР дейности по подмяна на дограма на сграда „Учебна работилница“ на ПГ по ПСТТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2023-0030 Дата на публикуване: 08.11.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на Регион Благоевград – община Якоруда – ТП Бел Камен 2, ТП Бел Камен 3 и ТП Смолево, реф. № РРС 23-083
Прогнозна стойност: BGN 675 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0015 Дата на публикуване: 08.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обекти: „Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по главната улица между кв.16,17,18 за отвеждане на поройните води в р. „Места“-с. Садово, общ. Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 655 437,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05690-2023-0001 Дата на публикуване: 08.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Варна Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на покривите на сградите в РСПБЗН- Долни Чифлик към РДПБЗН – Варна „
Прогнозна стойност: BGN 55 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2023-0032 Дата на публикуване: 08.11.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на затворническо общежитие от открит тип „Самораново” към затвора Бобов дол и на сграда за обособяване на кухненски блок, столова, магазин и зала за свиждане
Прогнозна стойност: BGN 1 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2023-0020 Дата на публикуване: 07.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Бутан, община Козлодуй, област Враца
Прогнозна стойност: BGN41 321 094,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0062 Дата на публикуване: 07.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт /рехабилитация на Път RAZ2110 / RAZ1113, о.п. Разград Дянково / ж.п прелез Ясновец – / III-205 /“
Прогнозна стойност: BGN2 417 445,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0075 Дата на публикуване: 07.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в четири сгради, общинска собственост“ с четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN6 324 668,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01509-2023-0006 Дата на публикуване: 07.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на CMP, до ключ, на модулно сглобяема къща на обект ,,Сграда за Хидрометеорологична обсерватория гр. Ловеч“, в поземлен имот с кадастрален идентификатор 43952.502.4 по кадастралната карта на гр. Ловеч.
Прогнозна стойност: BGN83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03529-2023-0001 Дата на публикуване: 07.11.2023
Наименование на възложителя: МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“ Предмет на ОП: „Преустройство и промяна на предназначение от Банков офис в Сцена за куклен театър за деца на самостоятелен обект в сграда – идентификатор 68134.405.6.1.8, с адрес : гр. София, бул.“ Александър Дондуков“ № 8 ,ет.1“ гр. София,2023г.
Прогнозна стойност: BGN448 947,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0077 Дата на публикуване: 07.11.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП:  Строително-ремонтни работи на учебни зали в сграда РЗИ
Прогнозна стойност: BGN100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05712-2023-0005 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: 131 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонтни дейности в сградата на 131. СУ „Кл. Аркадиевич Тимирязев“ за период от 36 месеца
Прогнозна стойност: BGN 905 510,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0033 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2023г. – 2024г.”
Прогнозна стойност: BGN 300 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0035 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на община Долни Чифлик“ по обособени позиции, в изпълнение на Договор за изпълнение на проект № BG-RRP-4.025-0020 по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“.
Прогнозна стойност: BGN 812 665,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2023-0414 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Възлагане на СМР – неотложни строително ремонтни дейности /текущ ремонт на съществуващи трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях/ в териториалния обхват на ЮИДП ДП, по обособени позиции“, както следва: Обособена позиция № 1. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“; Обособена позиция № 2. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДГС Кости“; Обособена позиция № 3. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДГС Малко Търново“. Обособена позиция № 4. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДЛС Граматиково“. Обособена позиция № 5. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“.
Прогнозна стойност: BGN 2 307 311,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0280 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и климатизация на сървърни помещения
Прогнозна стойност: BGN 179 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2023-0021 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Частичен ремонт в хотелската част на блок „Б“, „В“ и „Г“ във военно формирование 42130 – Боровец
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0172 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изграждане на връзка между сградата на ПД Енерго „Росенец“ с новоизградената канализационна мрежа и локална ПСОВ /пречиствателна станция за отпадни води/ в лесопарк Росенец“, реф.№ 23ИП-Т19А091
Прогнозна стойност: BGN 81 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0015 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на част от външна спортна инфраструктура – футболно игрище на 118.СУ „Акад. Людмил Стоянов“ в ж.к. „Младост 1“, СО – район „Младост“
Прогнозна стойност: BGN 73 619,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04143-2023-0003 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: „Ремонт на класни стаи за нуждите на Софийска професионална гимназия по туризъм“
Прогнозна стойност: BGN150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05684-2023-0004 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Габрово Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда – изложбен салон на РДПБЗН – Габрово, находяща се в гр. Габрово. ул. „Антим I“ № 1 “
Прогнозна стойност: BGN 17 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05684-2023-0003 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Габрово Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обект: „Газификация на котелно помещение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00403-2023-0019 Дата на публикуване: 06.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи в сграден фонд предоставен за управление на Национален статистически институт“
Прогнозна стойност: BGN 122 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0070 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Подобряване на съществуващата инфраструктура на уличното осветление на територията на гр. Шумен по седем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 666 396,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0069 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Георги Сава Раковски“ и сградни водопроводни отклонения в участъка от кръстовище с ул. “Райна Княгиня“ до входа на парк „Кьошковете”, ПИ с идентификатор 83510.676.392, гр. Шумен, чрез използване на технологията “pipe bursting” („пайп бърстинг“)“
Прогнозна стойност: BGN 231 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0171 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изграждане на покривни фотоволтаични системи“ в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 020 028,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0020 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на съществуваща сграда и площадка за целите на демонстрационно съоръжение за компостиране на битови биоразградими и зелени отпадъци в УПИ IX-2255 за площадка за третиране на неопасни битови отпадъци, включително биоразградими, кв. 100 по РП на гр. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 48 651,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0069 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ликвидиране възникнали опасности на територията на Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0029 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност на Община Пещера, чрез подмяна на уличното осветление със светодиодно (LED) за обект: „Улично осветление гр. Пещера”.
Прогнозна стойност: BGN 461 249,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0040 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – гр. Берковица“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1: Образование и умения на НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Прогнозна стойност: BGN 2 016 270,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05684-2023-0002 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Габрово Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда – изложбен салон на РДПБЗН – Габрово, находяща се в гр. Габрово. ул. „Антим I“ № 1 “
Прогнозна стойност: BGN 17 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2023-0011 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнители за извършване на строително – монтажни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 3 921 388,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0041 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт детска градина „Александър Вутимски“, гр. Своге
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0027 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – (проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на проект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Второ средно училище „Професор Никола Маринов“
Прогнозна стойност: BGN 3 450 626,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0026 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – (проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на проект „Основен ремонт, обновяване и модернизация на сградата на Четвърто ОУ „Иван Вазов“ – гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 1 963 131,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02107-2023-0002 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СУТЕРЕН КЪМ СУ „ИВАН ВАЗОВ“, УПИ IX-3696, КВ. 141, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 46“
Прогнозна стойност: BGN 642 956,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0113 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Ремонт на напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води, находящ се под дъното на Варненското езеро
Прогнозна стойност: BGN 19 456 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0112 Дата на публикуване: 03.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нова сграда –корпус към О.У. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ”, в рамките на проект „Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 5 082 847,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01357-2023-0003 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА,СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „Г.С.РАКОВСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ“, ГР. ПЛЕВЕН, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002-0007, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 179 639,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05684-2023-0001 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Габрово Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обект: „Газификация на котелно помещение на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2023-0046 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на „СБАЛББ- Перник“ ЕООД, гр. Перник“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 188 122,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2023-0412 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Възлагане на СМР – неотложни аварийно – възстановителни работи по ремонт и стабилизиране/реконструкция на рокадни и фронтални пътища за обслужване на инженерното съоръжение от възпрепятстващ тип по Българо-турската държавна граница, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДГС Царево“; Обособена позиция № 2. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДГС Кости“; Обособена позиция № 3. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДГС Малко Търново“. Обособена позиция № 4. „Текущ ремонт на трайни горски пътища и пътни съоръжения към тях в териториалния обхват на ТП „ДГС Средец“.
Прогнозна стойност: BGN 5 278 918,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00381-2023-0006 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на сгради на ДНСК в страната с 14 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 922 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05057-2023-0005 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ Предмет на ОП: „Основен ремонт и рехабилитация на климатична и вентилационна инсталации“
Прогнозна стойност: BGN 705 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0087 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Общинска служба по земеделие гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 3 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0073 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект: „Благоустрояване и реализиране на регулация в района на ЖСК „Веслец 2“, ЖСК „Детелина“ и ЖСК „Славия“, ж. бл. на ул. „Любен Каравелов“ № 20“
Прогнозна стойност: BGN 191 258,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0024 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ягода, общ. Мъглиж – Четвърти етап“
Прогнозна стойност: BGN 2 851 494,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2023-0409 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТУНДЖА“ Предмет на ОП: ,,Възлагане на СМР – текущ ремонт за обособяване и разширяване на съществуващите помещения /отраслови дворове/, във фазанария ,,Долна Топчия‘‘ в териториалния обхват на дейност на ТП ,,ДЛС Тунджа‘‘
Прогнозна стойност: BGN 88 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0038 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Енергийна ефективност на сградата на ДГ „Чиполино“ гр. Свищов“.
Прогнозна стойност: BGN 345 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0059 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на покривно покритие на ниво две на сградата на ВК „Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 19 703,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0028 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ОБЕКТ „СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, ГР. ХИСАРЯ, ПО ПРОЦЕДУРА BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА“ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 2 253 671,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02148-2023-0001 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ИЗТОЧНАТА ФАСАДА НА НОВА СГРАДА КЪМ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 51 802,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0274 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на помещения в Хотелски комплекс „Истър
Прогнозна стойност: BGN 1 725 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2023-0019 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа на град Козлодуй”
Прогнозна стойност: BGN 1 798 709,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0018 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина L = 1300 м. в село Огняново, община Гърмен“.
Прогнозна стойност: BGN 363 485,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0013 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 822 809,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01374-2023-0001 Дата на публикуване: 02.11.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: Извършване на авариен ремонт на покриви на сградите на ПГ по МСС ,,Пейо K. Яворов ,,гр. Гоце Делчев“ в Учебно-опитно стопанство в Местността „Мочура“.
Прогнозна стойност: BGN 168 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05677-2023-0005 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: Регионална дирекция ПБЗН – Велико Търново Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на сградата на РСПБЗН Свищов (гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий №2“)
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0059 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 227 907,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2023-0020 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Подобряване и поддържане в изправност на елементи на техническата инфраструктура и публични пространства в урбанизираната територия на с.Челопеч, ПИ 80323.502.69“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0027 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на сграда на Общински пазар гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01463-2023-0002 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Част от административна сграда с адрес : гр. София, ул. ”Московска” №5; Етап 1: „Реконструкция, вътрешно преустройство, ремонт, приобщаване на покривна тераса и промяна предназначението на част от заведение за хранене, разположено на VII терасовиден етаж в административната сграда на Държавна агенция „Архиви” в бистро
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0067 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тоалетна за хора с увреждания в театър „Иван Димов“ Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 12 100,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2023-0009 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на 2 бр. покривни фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия за собствени нужди с работна мощност от 20 kW всяка
Прогнозна стойност: BGN 68 934,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2023-0017 Дата на публикуване: 01.11.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА СТРОЕЖ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛЕТКА № 2 НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, РАЗПОЛОЖЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ЛЕВСКИ (НИКОПОЛ)”
Прогнозна стойност: BGN 2 292 969,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание