Уникален номер на поръчката: 02362-2022-0002 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НОВА УЧИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ІІІ В КВАРТАЛ 107 ПО ПЛАНА НА ГРАД ПЛЕВЕН, НАДСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 660.887.3 И „ТОПЛА“ ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЯХ
Прогнозна стойност: BGN 3 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2022-0007 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Доставка и монтаж на сглобяема къща в град Пещера за приемна на граждани в райони с преобладаващо ромско население
Прогнозна стойност: BGN 32 818,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2022-0088 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Модернизация на системи за управление на енергоблокове в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“
Прогнозна стойност: EUR 7 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие по КС

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2022-0010 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован, община Борован-втори етап“
Прогнозна стойност: BGN 1 996 037,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0018 Дата на публикуване:30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, на съществуващо помещение“3
Прогнозна стойност: BGN 33 719,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0017 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖИ: „Основен ремонт сграда на бивша Детска градина гр. Болярово“ и „Основен ремонт на покриви на „ДПЛУИ“ в с. МАЛКО ШАРКОВО_2
Прогнозна стойност: BGN 234 572,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0029 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SZR 1131, ОТ II–56, (с. Шипка – гр. Павел баня) – с. Асен до с. Скобелево“.
Прогнозна стойност: BGN 6 545 561,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0031 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на общински път HKV1001/І-5 Бял Извор-Димитровград/Радиево-Голямо Асеново-Малко Асеново/, Община Димитровград“ от км 0+00 до 6+300 км, в два етапа“
Прогнозна стойност: BGN 4 080 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0038 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Рехабилитация и реконструкция на улица Йорданка Николова, гр. Средец
Прогнозна стойност: BGN 1 885 468,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05677-2022-0007 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: Регионална дирекция ПБЗН – Велико Търново Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението – Свищов (гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ №2)
Прогнозна стойност: BGN 120 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0016 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Извършване на СМР на помещения ползвани от РУ на МВР гр. Трън по 4 (четири) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 20 520,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0014 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ финансиран по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 295 695,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0161 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на комплексно съоръжение за активен спорт и площадка за игра на територията на район „Източен“, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 609 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0037 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг, проектиране, основен ремонт и последващо осъществяване на авторски надзор на Спортна площадка в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Сърнево, общ. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 69 338,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2022-0022 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Камчия“ в гр. Гълъбово, община Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 2 121 769,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0221 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „СМР по инвестиционен проект за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда на ТП на НОИ – Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 355 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0074 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ В ДВОРА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 98 415,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0018 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на санитарен възел в сграда с идентификатор 06207.501.263.5 по КККР на гр. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 10 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0026 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Обновяване на сградите на читалища, находящи се на територията на община Пазарджик“ – две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 65 531,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0070 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на „Инженеринг за проектиране в работна фаза, изпълнение на СМР по изграждане на БКТП- комплектен с два един до друг трансформатори 800 kVA в имот с идент. 17004.10.997, с. Горно Хърсово, за електрифициране на м. „Акациите“, вкл. довеждаща инфраструктура.
Прогнозна стойност: BGN 540 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0248 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на подкранов път с дължина 2х500м
Прогнозна стойност: BGN 719 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0167 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Път II-99 „Царево – Малко Търново“ от км 58+000 км 117+000 по задание (от км 53+523, 40 до км 112+173,28 по проект)“
Прогнозна стойност: BGN 88 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0099 Дата на публикуване: 30.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нова ел. къща за ЗС 1341
Прогнозна стойност: BGN 166 489,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 01954-2022-0008 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на офис помещение, собственост на НКИЗ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 171 277,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2022-0006 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Извършване на цялостен ремонт на приемна за граждани /участък Изток- град Пазарджик/ в райони с преобладаващо ромско население в ОДМВР-Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 22 782,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2022-0002 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ В ОДМВР-СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 180 314,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2022-0009 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, както и паркинги от пътни ивици“
Прогнозна стойност: BGN 237 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0015 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Укрепване на бреговете на общинско дере в кв.45, чрез изграждане на подпорни стени и водостоци- с. Борино, обл. Смолян“.
Прогнозна стойност: BGN 320 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0051 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И ПОСЛЕДВАЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. ТРЯВНА И ГР. ПЛАЧКОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 543 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2022-0008 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Асфалтиране на вътрешноквартални улици и подобряване на физическата среда в гр. Пордим
Прогнозна стойност: BGN 1 592 705,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01140-2022-0004 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАКОВСКИ ЕООД Предмет на ОП: „Преустройство, ремонт и реконструкция в рамките на съществуващия обем за интензивно отделение в сградата на МБАЛ – гр. Раковски в УПИ XVII-Болница, кв.1 в кв. Генерал Николаево по регулационния план на гр. Раковски, община Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 76 108,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0031 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ПОМОЩНО ИГРИЩЕ КЪМ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 67 721,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02491-2022-0003 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и ПГ „Академик Петко Стайнов“ гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 213 260,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0066 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Ремонт на северната алея в гр.Несебър в участъка на провлака свързващ стария с новия град“.
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04033-2022-0001 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на сграда на училище „Димчо Дебелянов“ – обособяване два нови етапа – изпълнение на СМР за III-ти етап
Прогнозна стойност: BGN 933 309,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01200-2022-0014 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на лаборатории в отдел „Механични измервания“ при ГД НЦМ и офиси в сградата на БИМ
Прогнозна стойност: BGN 245 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0103 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ И АВАРИЙНИ РАБОТИ ПО В И К МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕКСПЛОАТИРАНИ И ПОДДЪРЖАНИ ОТ ОБЩИНА ПЕРНИК“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0246 Дата на публикуване: 29.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строителни работи в помещения на административен отдел в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0037 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на Път MON1152 „ІІІ-112 – Славотин – Клисурица – І-1“, от км 0+000 до км 8+700
Прогнозна стойност: BGN 9 112 762,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2022-0008 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Изграждане на помпено водомерна шахта на тръбен кладенец „ТК–Община Вълчедръм–Златия“, изграждане на тласкателен водопровод от ТК до напорен резервоар и реконструкция на водопроводи в с. Златия
Прогнозна стойност: BGN 615 072,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2022-0008 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Довършване изграждането на съблекалня и фитнес зона към зала за лека атлетика до стадион Локомотив в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81 по КК на град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 295 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01162-2022-0021 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности в района на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2022-0001 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения, подмяна на дограма и подмяна на ГРТ и ел. инсталация в ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 114 960,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0042 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградата на ЦДГ „Еделвайс“ – град Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 459 086,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0030 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт (асфалтови кърпежи) на ул. „Константин Фердинандов“ от о.т. 871 до о.т. 873, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 8 863,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0046 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 33,60 kWp върху покрив на сграда на общинска администрация находяща се в УПИ IV-627, кв.63 по плана на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01690-2022-0002 Дата на публикуване: 28.11.2022
Наименование на възложителя: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в двора на Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ гр. Раднево“.
Прогнозна стойност: BGN 72 978,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0019 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Реконструкция на участък от път SML2133 /Печинско – Петров дол/ на територията на Община Мадан“”
Прогнозна стойност: BGN 1 918 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0021 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Укрепване на активирано свлачище № VTR 14.35273.01 на ул. Трета и ул. Четвърта, с. Калайджии, общ. Златарица“
Прогнозна стойност: BGN 193 201,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0017 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на санитарен възел в сградата на Младежки дом гр. Брацигово, с цел осигуряване на достъпна среда на хора в неравностойно положение“
Прогнозна стойност: BGN 18 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2022-0023 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: Инженеринг – Проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилни жилищни сгради в град Тутракан по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 874 358,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2022-0022 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), ПИ с идентификатор 73496.501.2983, по КК на гр. Тутракан, на ул. „Силистра“ № 50, гр. Тутракан, община Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 279 971,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0083 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици с паважна настилка от второстепенната улична мрежа на гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0013 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция на улица „Цар Иван Асен II“ в участък между о.т.270-233 по плана на гр. Рила
Прогнозна стойност: BGN 92 305,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0016 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖИ: „Основен ремонт сграда на бивша Детска градина гр. Болярово“ и „Основен ремонт на покриви на „ДПЛУИ“ в с. МАЛКО ШАРКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 227 572,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0015 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ— ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ул. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ от О.Т. 61 до О.Т.40 до ул..“9-ти Септември“ – О.Т.187″, гр. Болярово, Община Болярово“
Прогнозна стойност: BGN 198 334,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2022-0016 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на път KRZ 1432 / Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк / и Рехабилитация на път KRZ 1434 / KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк/“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на път KRZ 1432 / Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк / – Етап 2.2 от км. 10+170 до км. 11+828 „ Обособена позиция 2: „Рехабилитация на път KRZ 1434 / KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк/: Етап 3.1 от км. 0+000 до км. 2+100 „ Обособена позиция 3: Рехабилитация на път KRZ 1434 / KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/- Бели вир–Каняк/:Етап 3.3 от км. 3+000 до км. 6+086 и отбивка за с.Яворово „
Прогнозна стойност: BGN 2 560 487,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0082 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на стая № 106 във ВО „Пети километър“
Прогнозна стойност: BGN 4 877,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0081 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на водопроводната инсталация в приземния етаж на ВО „Радко Димитриев“
Прогнозна стойност: BGN 9 451,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0012 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Инженеринг, проектиране и изграждане на улица „Двадесет и трета“ с. Меляне“ ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0086 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Ивайло“, с. Крумово, Община Родопи
Прогнозна стойност: BGN 376 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0085 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДНО И ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ЧАСТ ОТ УПИ III – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ.67, ПИ 06505.501.1926 ПО КК НА С. БРЕСТОВИЦА, ОБЩ. „РОДОПИ“ – ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 1 336 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0044 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Аварийно възстановителни работи на Читалище „Надежда“ , с. Имренчево, общ. Велики Преслав, обл. Шумен
Прогнозна стойност: BGN 199 960,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0073 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ КОРИТО НА ГРАДСКИ БАСЕЙН, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 108 529,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0058 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за строеж „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин“, обявен в изпълнение на „Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“ по Модул 1 „Играждане спортни площадки със специализирана спортна настилка““.
Прогнозна стойност: BGN 134 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0037 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ В КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 5 568 274,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0037 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на наклонена северна кейова стена в района на 15-то корабно място в пристанищен терминал Русе – запад“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0191 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Проектиране, изработване, доставка и монтаж на система от лентови транспортьори, включително преработка на съществуващ лентов транспортьор за осигуряване на аварийно отвеждане на фракция ≤ 200 мм., в сграда за механично сепариране на завода за МБТ на отпадъци, разположен в с. Яна, местност Садината, район Кремиковци
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0190 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Проектиране, изработване, доставка и монтаж на система от лентови транспортьори, включително преработка на съществуващ лентов транспортьор за осигуряване на насочване на фракция 0-80 мм към балираща машина /преса/ в сграда за производство на RDF – гориво на завода за МБТ на отпадъци, разположен в с. Яна, местност Садината, район Кремиковци, с цел увеличаване на производството на RDF гориво, фракция 0-50 мм, чрез модернизация на линия за шредирано RDF – гориво
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0071 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Оборище“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 927 723,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0052 Дата на публикуване: 25.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и доставка на подземни инсталации за обект „Демонстрационен проект Община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 257 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0080 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на помещение в общинска сграда, находяща се в УПИ I, кв. 56 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 16 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0021 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА ЗОНА ЗА КОВИД БОЛНИ И ПОСТКОВИД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ТВОРЧЕСКА БАЗА – „ДОМ НА КУЛТУРАТА“, С. АСПАРУХОВО, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2022-0008 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по „Изграждане на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, УПИ VII, кв. 91 по плана с. Деков, община Белене“ и „Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол, УПИ I, кв. 106а по плана на гр. Белене, община Белене“
Прогнозна стойност: BGN 121 343,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00330-2022-0014 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изграждане на гравитачна канализация, канализационна помпена станция и тласкателен тръбопровод“
Прогнозна стойност: BGN 228 590,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0028 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура ДГ „Радост“, с. Осетеново, общ. Павел баня“
Прогнозна стойност: BGN 377 999,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0281 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтно-рехабилитационни дейности по надводната част на фугите и стоманобетоновата облицовка на Двоен канал за техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0035 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКО ДЕРЕ, МЕЖДУ КВ. 16 И КВ. 21 ПО ПУП НА С. ГРОХОТНО, ОБЩИНА ДЕВИН“
Прогнозна стойност: BGN 827 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0037 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на канализации и водопроводна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 292 014,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2022-0007 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛ.“ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ ОТ ОТ6 ДО ОТ34 ГРАД БОЙЧИНОВЦИ, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ОУ „ВЛАДИМИР МИНЧЕВ“ И ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ВЛАДИМИР МИНЧЕВ“ С. ВЛАДИМИРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 189 448,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0019 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка към сградата на СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ гр. Неделино в ПИ 51319.502.126 по КК на гр. Неделино
Прогнозна стойност: BGN 79 788,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2022-0013 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „ОР на санитарен възел 3 ет. сграда ОбА Ружинци“
Прогнозна стойност: BGN 5 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00930-2022-0007 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА ЕООД Предмет на ОП: „Направа на топлоизлолация по фасади в СБАЛПФЗ-СЗ ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2022-0007 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина № 141 „Славейкова поляна“ – пристройка за физкултурно-музикален салон, две нови градински групи и цялостно обновяване на дворно пространство в УПИ III-за детска градина (ПИ с идентификатор 68134.902.588 по ККР), кв. 148, м. „Лозенец III-та част“ по плана на гр. София, район „Лозенец“
Прогнозна стойност: BGN 3 424 209,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0055 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи на участък от улица (от ОК 15 (8) до ОК 82 и ОК 83 (съгласно ПУП на с. Клисура) в с. Клисура, Община Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 393 177,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2022-0021 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-19.222-0001 „Основен ремонт на читалище с. Мусачево, находящо се в УПИ XII-262, кв. 14“
Прогнозна стойност: BGN 210 677,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0065 Дата на публикуване: 24.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа: ул.“Месамбрия“/частично/ между о.т.92 – о.т.93 – о.т.60 – о.т.59 – о.т.58 – о.т.50 по регулационния план на гр.Несебър-стар град, община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0032 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на използваем покрив- тераса – (към централен вход на Ректората) над спортните зали на Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 83 331,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2022-0019 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на системата за контрол и управление на филтърен корпус на ПСПВ Благоевград към „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02987-2022-0007 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Търговище Предмет на ОП: Основен ремонт на коминно тяло към котелно отделение в сградата на РУ – Омуртаг при ОДМВР – Търговище
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2022-0018 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на ремонтно-възстановителни работи за обект: „Диги р. Кьой дере – почистване от храстовидна и дървесна растителност от км 0+000 до км 6+100, землище гр. Свиленград, обл. Хасково“, „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 269 796,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0055 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Кръгово кръстовище на бул.„Бургаско шосе“ и бул.„Илинденско въстание“, гр. Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 668 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0058 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на продължение на пешеходната зона по ул.“Скобелев“, гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 642 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0033 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ ЗА ЦЯЛОСТНА ПОДМЯНА НА ТРЕВНАТА НАСТИЛКА НА ГРАДСКИ СТАДИОН САНДАНСКИ “
Прогнозна стойност: BGN 167 114,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00551-2022-0009 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Укрепване капацитета на МБАЛ „Св. Мина – Пловдив“ ЕООД, чрез ремонтни дейности за обособяване на изолирана структура за лечение на пациенти с COVID-19 при възникване на епидемиологична обстановка или възникване на здравни кризи“
Прогнозна стойност: BGN 163 484,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0028 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на част от уличната мрежа в с. Борци – улица „Витоша“ – Етап 1 – участък-1“
Прогнозна стойност: BGN 92 200,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0054 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински жилища за настаняване от фонд „Резервен“
Прогнозна стойност: BGN 67 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06253-2022-0005 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по работни помещения, стълбища и коридори в сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул.“Славянска“ №8“
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2022-0010 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА ПО УЛИЦИ: „Иглика“, „Юрий Гагарин“, „Хан Кубрат“, „Захари Стоянов“, „Александър Пушкин“, „Димчо Дебелянов“, „Скачка“, „Софроний Врачански“, „Освобождение“, „Осогово“, “Патриарх Евтимий“, „Пейо Яворов“, „Тракия“, „Осъм“, „Цар Калоян“, „Мара Петлешкова“, „Шейново“, „Люлин“ и „Маргарец“, гр. Угърчин, община Угърчин.“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02987-2022-0006 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Търговище Предмет на ОП: Ремонт на сградата на авторемонтна работилница, предоставена в управление на ОДМВР – Търговище
Прогнозна стойност: BGN 42 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0329 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „НЕВЕСТИНО“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на санитарни помещения/две тоалетни / находящи се в административната сграда на ТП „ДГС Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 15 973,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05682-2022-0005 Дата на публикуване: 23.11.2022
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Пловдив Предмет на ОП: „Текущ ремонт на закрити спортни съоръжения за нуждите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01954-2022-0007 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на офис помещение, собственост на НКИЗ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 171 277,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02987-2022-0005 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Търговище Предмет на ОП: Ремонт на помещение за технически контрол в сградата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Търговище
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0057 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг на кухненски блок в ГПЧЕ „Й. Радичков“, гр. Видин за „Домашен социален патронаж и диетично-социална кухня“
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0043 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на фундамент на резервоар и подмяна на спирателна арматура в помпена станция в Петролна база Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01104-2022-0007 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи по промяна предназначението на „Цех за производство на електрозаварени тръби“ в „Склад за промишлени стоки“ – склад № 4, ПИ 63427.128.31.24“
Прогнозна стойност: BGN 185 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0035 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на съществуващи ментални конструкции на обекти: Калиакра 1, Балчик 1, Траката, Пост 2, Фичоза, РПЦ Китка, Емине, Поморие и връх Китка, част от системата VTMIS“
Прогнозна стойност: BGN 390 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0102 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на община Перник – ремонт и подмяна на водопроводната мрежа на с. Расник, община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 188 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0101 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за „Обновяване и облагородяване на централен градски парк, вкл. изграждане за покрит тенис корт и спортно игрище, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 1 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0215 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на централна климатична система (чилър), обслужващ административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул.“Любен Каравелов“ №7
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2022-0013 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда на общинска поликлиника град Ракитово”
Прогнозна стойност: BGN 269 928,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0018 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Ремонт на сграда с културно значение „Читалище „Светлина-1938“, УПИ XXIII-609, гр. Неделино, община Неделино. Етап 1: Ремонт на фасади и покрив.
Прогнозна стойност: BGN 346 735,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0187 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтова настилка по алеи на Централни софийски гробища
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0080 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на покривно покритие на хотел „Хармония“
Прогнозна стойност: BGN 58 013,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0064 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „СМР на обект: Улица „Дунав“ от о.т.564-565-567-569 с.Равда“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2022-0012 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на тротоари на територията на Столична Община – район Изгрев, ж.к. «Изток»“
Прогнозна стойност: BGN 2 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0016 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Консервация и реставрация на сграда с идент. 68080.502.523.1, в УПИ II-523, кв.39 по плана на гр. Сопот – вътрешен текущ ремонт, текущ ремонт по фасади и покрив, озеленяване и благоустрояване („Къща на Ганчо Шошев“)
Прогнозна стойност: BGN 165 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02987-2022-0004 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Търговище Предмет на ОП: Ремонт на помещение за технически контрол в сградата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Търговище
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0035 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: ”Ремонт и благоустрояване на улица „Янко Кочев“ от о.т.108 до о.т.103” гр. Чирпан.
Прогнозна стойност: BGN 98 555,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0038 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПИ 35883.105.714 ПО КККР НА ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 316 321,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0020 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие “
Прогнозна стойност: BGN 1 361 325,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0034 Дата на публикуване: 22.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект “ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ- КУЧЕТА в УПИ IV- за третиране на отпадъци и компостираща и сепарираща инсталация в кв.4 по КККР на гр.ЧИРПАН, проектен УПИ VII-501.335, общински приют за бездомни животни – ПЪРВИ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03691-2022-0001 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни работи на покрив на сградата на Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Койнаре“
Прогнозна стойност: BGN 210 643,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0068 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда „Елеонора 1-2“ в художествена галерия – постоянна експозиция“
Прогнозна стойност: BGN 975 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0015 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Консервация и реставрация на сграда с идент. 68080.502.523.1, в УПИ II-523, кв.39 по плана на гр. Сопот – вътрешен текущ ремонт, текущ ремонт по фасади и покрив, озеленяване и благоустрояване („Къща на Ганчо Шошев“)
Прогнозна стойност: BGN 165 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02987-2022-0003 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Търговище Предмет на ОП: Ремонт на сградата на авторемонтна работилница, предоставена в управление на ОДМВР – Търговище
Прогнозна стойност: BGN 42 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0032 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрива на сградата на общинска администрация Сандански
Прогнозна стойност: BGN 58 519,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00258-2022-0045 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на аварийни ремонтни дейности на покрив и вътрешни помещения на сграда, находяща се на територията на Национално скално фондово хранилище – гр. София, кв. Илиянци, предоставено за стопанисване и управление на МОСВ”
Прогнозна стойност: BGN 139 553,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0078 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 767 454,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0084 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: “Канализация с. Марково: Главни колектори І-продължение, главни колектори ІІ и ІІІ“
Прогнозна стойност: BGN 3 426 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2022-0021 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: Създаване на места за яйцеснасяне и места за зимуване на обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Прогнозна стойност: BGN 57 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06329-2022-0001 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 132 „СВЕТЛИНА“ Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в сграда кухненски блок към ДГ №132 „Светлина“, с.Чепинци“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0038 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустройство в кв. 212“ в гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 1 024 813,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03788-2022-0015 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на зона за паркиране върху терен намиращ се на бул. „Димитър Петков“, между улица „Д-р Калинков“ и улица „Три уши“.
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0012 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: „ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР НА ОБЕКТ: „Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално – здравни услуги – етап 1 и етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 57 995,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2022-0016 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Вишнево, община Баните, област Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 2 578 894,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2022-0013 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0036 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Укрепване на главна улица в с. Дюлица, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 68 963,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0275 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5,6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2023 г.
Прогнозна стойност: BGN 2 198 010,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0324 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващата дървена обшивка по външните стени с HPL окачена фасада в ловен дом „Студена“, находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена“
Прогнозна стойност: BGN 69 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0091 Дата на публикуване: 21.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на дейта център за киберсигурност
Прогнозна стойност: BGN 109 836,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0076 Дата на публикуване: 20.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в общински сгради на територията на Община „Тунджа“, предоставени за ползване на ОД на МВР-Ямбол за нуждите на Районно управление „Полиция“ – Тунджа“ по 3 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0027 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция на общински пътища в Община Венец с 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 543 123,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0108 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Механизирано възстановяване на коловоз към Военна рампа в гара Сливен – обща дължина 675 м
Прогнозна стойност: BGN 268 629,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0053 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. „Бургаско шосе“ и бул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 072 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05690-2022-0006 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Варна Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на гаражни клетки в сградата на Първа РСПБЗН към РДПБЗН – Варна и един брой колективно средство за защита (КСЗ)“
Прогнозна стойност: BGN 202 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2022-0017 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: „Подмяна на тръбопроводите и помпите в помпения кладенец, включително ремонт на металните стълби и пасарелки за достъп в междублоковите пространства до работните площадки, в тялото на стената на язовир „Тополница“
Прогнозна стойност: BGN 353 113,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2022-0018 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОСТОК, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО СТОМАНОБЕТОННО МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ, НА Р. КАМЕНИЦА, В С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА СТРУМЯНИ“
Прогнозна стойност: BGN 753 377,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2022-0006 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Ремонтни дейности на спортна площадка в НУ „Тодор Влайков“, гр. Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 72 071,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2022-0008 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Строителни дейности по ремонт и изграждане на тротоари на територията на район „Кремиковци“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2022-0004 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СТРОЕЖ – ОГРАДА И ФУРГОН НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“ – ГР. СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 249 162,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0071 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОР НА СГРАДАТА НА КАРААЛАНОВОТО УЧИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН II“ №58 АСЕНОВГРАД – РЕМОНТ НА ПОКРИВ, ЕТАП I“
Прогнозна стойност: BGN 147 417,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00565-2022-0011 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности по реконструкция на Отделение по Вътрешни болести в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 252 001,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0041 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване на оградата на ДГ „Радост“, гр. Драгоман, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 12 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01870-2022-0001 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ: ШПАКЛОВАНЕ, БОЯДИСВАНЕ, И ПОДМЯНА НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ В ПОМЕЩЕНИЯТА КЪМ СГРАДИТЕ НАД РАБОТИЛНИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК 1/ЕДНО/, 2 /ДВЕ/, 3 /ТРИ/ И 4 /ЧЕТИРИ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА “ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“– ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 187 262,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2022-0009 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Възстановяване на рампа за достъп до сграда на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“, гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №13“
Прогнозна стойност: BGN 6 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0021 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на участък от нов водопровод и нова канализация по ПУП-ПР на град Момчилград с начало съществуващ водопровод и съществуваща канализация до ПИ № 48996.36.51 на гр. Момчилград, община Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0321 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ Предмет на ОП: „Полагане на външна изолация на ловен дом „Студена“ находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена““
Прогнозна стойност: BGN 150 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0319 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на покрива на ловен дом „Студена“ , находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ чрез премахване на старото покритие и полагане на ново.”
Прогнозна стойност: BGN 166 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2022-0006 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: „Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада – от помпена станция „Бояново“ до напорен резервоар „Грамада““
Прогнозна стойност: BGN 1 603 674,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00447-2022-0009 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Предмет на ОП: „Инженеринг –проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с ремонти на обекти на Агенцията по вписванията по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 008 093,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0241 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи за преустройство и реконструкция на офиси в сграда собственост на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 331 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00974-2022-0011 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга за обект: „Частична реконструкция на канализационен колектор N II, от РШ138 до КПС1”
Прогнозна стойност: BGN 8 448 769,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2022-0028 Дата на публикуване: 18.11.2022
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Монтаж на елементи за ремонт и изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 244 266,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0039 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул. „Трети март“ от о.т. 81 през о.т. 237, о.т. 235, о.т. 593, о.т. 594, о.т. 234, о.т. 233 до о.т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о.т. 235 до о.т. 236 и благоустрояване на ПИ 05815.304.323 по КККР на гр. Ботевград – Етап 1“ – част 1.
Прогнозна стойност: BGN 164 583,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2022-0006 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване енергийната ефективност на основната сграда и втори корпус на 107-мо ОУ „Хан Крум“, гр. София, Район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ №13
Прогнозна стойност: BGN 650 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04055-2022-0003 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: 96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на отоплителна инсталация на 96. СУ „Лев Н. Толстой“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 439 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2022-0005 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР в сградата на авторемонтна работилница при ОДМВР – Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 67 208,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00625-2022-0009 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на антибактериални подови настилки в КОВИД сектора в „МБАЛ-Павликени“ ЕООД в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 26 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0020 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект „Авариен ремонт на участък от ПИ 55909.501.9598 по КККР на гр. Перущица от 2019 г., находящ се от кръстовището на ул. „Хайдушка“ с ул. Гагарин до общата граница на ПИ 55909.501.1291 и ПИ 55909.501.1292 по КККР на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 115 904,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2022-0016 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи (РВР) на кулата на основния изпускател и съоръженията по нея на язовир „Пчелина“, община Ковачевци, област Перник“
Прогнозна стойност: BGN 1 019 461,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00550-2022-0018 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Предмет на ОП: Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор за нуждите на „В и К – Шумен“ ООД, гр Шумен с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0032 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦА „БОСИЛЕК“ (о.т.204 – о.т.75 и о.т.78 – о.т.204), кв.ДЕБЪР, гр.ПЪРВОМАЙ, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ С ДЪЛЖИНА , L1 = 94.45m, L2 = 18.25m
Прогнозна стойност: BGN 163 308,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00202-2022-0009 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране и аварийно разрушаване на северната част на сграда с идентификатор 65766.702.4083.2 на Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов“ и изграждане на нова на мястото на разрушената
Прогнозна стойност: BGN 1 840 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0010 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТЛИНА „ с. ЦАРИМИР общ. СЪЕДИНЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 223 070,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0121 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ВАРНА – НЧ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ 1928″ – саниране на конструкция, ВиК и електрически инсталации; въвеждане на основни мерки за достъпност, пожарна безопасност и енергийна ефективност“ от Инвестиционната програма на Община Варна, одобрена за реализация със Споразумение № BG16RFOP001-1.040-0038-С01 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,Във връзка с реализацията на Проект „Модернизация на културна инфраструктура в град Варна – НЧ „Петко Рачев Славейков 1928“
Прогнозна стойност: BGN 1 005 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2022-0006 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път MON 1062 – /III-112”/ – Смирненски – Буковец – Граница на общини (Брусарци – Монтана)”
Прогнозна стойност: BGN 5 165 274,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00849-2022-0006 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт в санитарни възли на 1, 2 и 3 етаж в сграда Стационар на ЦПЗ-Русе ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 151 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0035 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път VTR 1235 III 504 /Стефан Стамболово – Полски Сеновец /I 5/: ЕТАП I: от км 2+574.40 до км 4+149.26 и ЕТАП II: от км 0+661.09 до км 2+574.40“
Прогнозна стойност: BGN 3 481 758,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0035 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка в с. Завоя“
Прогнозна стойност: BGN 69 172,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2022-0001 Дата на публикуване: 17.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на ул. „Рила“ и ул. „Витоша“ от уличната мрежа на с. Чавдар“
Прогнозна стойност: BGN 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0047 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: «Текущ ремонт на тоалетни /МКБП/ в сграда «Панорама», гр. Горна Оряховица – МКБППМН
Прогнозна стойност: BGN 19 319,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0076 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, град Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 192 431,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0044 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Изграждане на открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във в.ф. 22 580
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0020 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на ОУ,,Христо Ботев“ с. Цонево“ в УПИ-VIII, кв. 44, по плана на с. Цонево, oбщ. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 620 232,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0031 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Текущ ремонт на тераса, изпълняваща функцията на покрив над спортните зали на Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 50 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0024 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обекти: Ремонт на улици на територията на община Гърмен”,
Прогнозна стойност: BGN 865 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2022-0034 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: „Подмяна на външна дограма и поставяне на метална обшивка с рехабилитация на покривни прозорци в обект на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, находящ се в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6, ет. № 7“
Прогнозна стойност: BGN 31 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00258-2022-0044 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане/възстановяване на пунктове за мониторинг на количеството на повърхностните води“.
Прогнозна стойност: BGN 1 309 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2022-0026 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Изработка, монтаж и демонтаж на метална конструкция – кули за горна багерна част при подмяна лагери въртене на КРС 1 и 2.
Прогнозна стойност: BGN 603 834,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0016 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: СМР на обект: „Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на река Малък Искър, гр. Етрополе в определен авариен участък“, срещу кв.229 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 366 174,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05685-2022-0004 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – Хасково Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на волейболни игрища и площадки за стрийт фитнес за нуждите на РДПБЗН – Хасково“.
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05673-2022-0001 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Шумен Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на РДПБЗН – Шумен“.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00202-2022-0008 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради на Стопанска академия “Д.А. Ценов“ – Свищов
Прогнозна стойност: BGN 147 095,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0077 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Спешни и неотложни ремонтни дейности по сградата на ВО Банишора“
Прогнозна стойност: BGN 15 980,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2022-0005 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на пътни и тротоарни настилки на улици на територията на гр. Долна баня, община Долна баня“
Прогнозна стойност: BGN 3 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0053 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КУЛТУРЕН ДОМ И БИБЛИОТЕКА В С. ДОСПЕЙ, ОБЩИНА САМОКОВ“
Прогнозна стойност: BGN 133 207,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0153 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Основен ремонт, консервация, реставрация и адаптация на къщата на Г.Мавриди (Ламартин), ул.“Княз Церетелев“ №19, гр.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0184 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0073 Дата на публикуване: 16.11.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: ”Възстановяване на метални заграждения и елементи на трафопостове (ТП) на територията, обслужвана от ‘‘Електроразпределителни мрежи Запад” ЕАД-град София и София Област“ реф. № РРС 22-108
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0075 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в общинска сграда, находяща се в УПИ II, кв. 24 по ПУП на с.Веселиново, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 11 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0074 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0025 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Ремонт и преустройство на сграда, находяща се в УПИ I – за зеленина и обществено обслужване, кв. 43 по регулационния план на гр. Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0047 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Изграждане на открито пространство за културни мероприятия с ремонт и реконструкция на сцена в УПИ I-общ., кв. 34, по плана на гр. Ахелой, Община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 129 981,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0049 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт санитарни помещения и ВиК инсталация в Административната сграда на Община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 304 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0053 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка на открито в УПИ I – за градски парк в кв. 63 по плана на гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 35 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2022-0004 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на подлези на територията на Район Триадица – СО
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2022-0074 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Реконструкция на главно разпределително табло
Прогнозна стойност: BGN 154 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0082 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонтни дейности в Дом за стари хора, сграда с идентификатор 87374.525.1.3 по КККР на гр. Ямбол.“
Прогнозна стойност: BGN 67 613,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0071 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Рехабилитация на ул. „Цар Симеон I“ от о.т.55 до о.т.126 – работи по двата тротоара“
Прогнозна стойност: BGN 167 515,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00043-2022-0009 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 години, от 3 до 12 години и спортни Стрийт-фитнес съоръжения за ползватели над 12 години в гр. Дулово“
Прогнозна стойност: BGN 125 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0066 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на тоалетни, сервизни и хигиенни помещения в сградата на Община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0017 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Изграждане на изолиран асансьор за нуждите на инфекциозно отделение в МБАЛ Бяла Слатина в УПИ I, кв.4 в гр. Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 52 116,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0033 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Изграждане на нова спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 83 752,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04079-2022-0001 Дата на публикуване: 15.11.2022
Наименование на възложителя: 51-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в сградата на 51-во СУ „Елисавета Багряна“
Прогнозна стойност: BGN 156 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0038 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул. „Трети март“ от о.т. 81 през о.т. 237, о.т. 235, о.т. 593, о.т. 594, о.т. 234, о.т. 233 до о.т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о.т. 235 до о.т. 236 и благоустрояване на ПИ 05815.304.323 по КККР на гр. Ботевград – Етап 1“ – част 1.
Прогнозна стойност: BGN 164 583,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0064 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Текущи ремонти на общински обекти на Община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0075 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ограда на ВО „Банишора“ и ДДГ „Слава“, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ № 23“
Прогнозна стойност: BGN 39 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0036 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителна мрежа на град Своге“: Първи етап: “Рехабилитация на водоснабдителна мрежа на централна градска част на град Своге“, „Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на град Своге“ и „Основен ремонт на пътна настилка на централна градска част на град Своге“ – част ВиК
Прогнозна стойност: BGN 6 215 006,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0063 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в община Троян“
Прогнозна стойност: BGN 46 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0031 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА ОБА-ПЪРВОМАЙ ЗА ФУНКЦИЯТА НА ОТДЕЛ МДТ-ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА И ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
Прогнозна стойност: BGN 93 693,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2022-0006 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Направа на многофункционална спортна площадка за четири вида спорт (футбол, волейбол, хандбал и баскетбол в 17 СУ „Дамян Груев“, ж.к. „Западен парк“, ул. „Сава Михайлов“ № 64, (ПИ с идентификатор 68134.1105.7)”.
Прогнозна стойност: BGN 140 952,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0422 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ЗЛАТОГРАД“ Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на дълготраен материален актив – горски кантон „Неделино“, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 119 963,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0099 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Почистване на коритото и укрепването на двата бряга на р. Маниш, кв. Църква, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 373 205,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2022-0011 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: „Възстановяване и ремонт на покрива на блок А на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 269 777,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0039 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Възстановяване на подпорна стена на река „Луковица” при моста на ул. „Връх Киселец” в гр. Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 93 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01422-2022-0001 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ ПОДПОРНИ СТЕНИ И УКРЕПВАНЕ НА ДЕСЕН БРЯГ НА РЕКА МАРИЦА СРЕЩУ УСТИЕТО НА РЕКА ТОПОЛНИЦА ЗА ЗАЩИТА СОНДАЖИТЕ НА ВОДОДАЙНАТА ЗОНА НА ГР.ПАЗАРДЖИК”
Прогнозна стойност: BGN 828 514,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05552-2022-0002 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещенията втори етаж, корпус „А” в сградата на МБАЛ Гълъбово, с цел обособяване на помещения за пациенти с Ковид-19
Прогнозна стойност: BGN 137 684,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0070 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващ път от кръстовището с път „KNL 2124/Кюстендил – Дождевица/“ до „Приют за бездомни животни“
Прогнозна стойност: BGN 904 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0016 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа и сградни водопроводни отклонения към прилежащите имоти по ул. ”Г. Димитров” в гр. Шивачево, Община Твърдица: Главен клон III-ниска зона, от о.т.79 до о.т.80; Главен клон II-висока зона, от о.т.152 до 55 метра източно от о.т.160, и клон 67 – ниска зона, от о.т.160 до о.т.165
Прогнозна стойност: BGN 254 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0014 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Изграждане на подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци на територията на гр. Сопот, общ. Сопот
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0020 Дата на публикуване: 14.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка в ПГ „Алеко Константинов“ град Мездра
Прогнозна стойност: BGN 81 009,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2022-0010 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно село
Прогнозна стойност: BGN 268 548,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0081 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „СГРАДА ЗА ЕДНА ЯСЛЕНА ГРУПА КЪМ ДГ „ВЕСЕЛУШКА“ В УПИ I- ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 46, ПИ:47295.124.585, ПО КК НА С.МАРКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“.
Прогнозна стойност: BGN 242 089,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0080 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков“, с. Цалапица, Община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 449 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0037 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащите тротоари и съоръжения на територията на Община Ботевград“ с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 839 502,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02649-2022-0004 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по изграждане на мултифункционално игрище в двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе
Прогнозна стойност: BGN 63 793,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0036 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „OБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВO ПРОСТРАНСТВO, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ IV- СЪВЕТ, ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, И ТРОТОАРИ В УЛИЦИ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 105-106, И УПИ V – ПЛОЩАД И ЗЕЛЕНИНА, И ТРОТОАРИ В УЛИЦИ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 103-71-71А-72; 72-101А, КВ. 44 , С. КАРАБУНАР, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 436 164,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0016 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритата на река Бобов дол, река Връчва и река Гребикал в регулационните граници на гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил“ Обект на обществената поръчка е строителство по
Прогнозна стойност: BGN 1 299 781,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00990-2022-0008 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди“
Прогнозна стойност: BGN 167 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0063 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0097 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧЕРПАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР, КОНТЕЙНЕР С ОБОРУДВАНЕ ЗА НАПОРНО ПОДАВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЪЗКА С ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.РУДАРЦИ, ВКЛ. РЕМОНТ И ПОЧИСТВАНЕ НА СОНДАЖ 9, С. РУДАРЦИ “
Прогнозна стойност: BGN 142 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04414-2022-0001 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на компрометирана покривна ходроизолация на сградата на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0057 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Изграждане на парк в ж. к. „Сениче“ Първи етап в УПИ I-21, кв. 11“
Прогнозна стойност: BGN 1 935 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0035 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0034 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на водопровод с. Българско Сливово, община Свищов II етап – проектиране, осъществяване на авторски надзор и СМР“.
Прогнозна стойност: BGN 359 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2022-0033 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт в обект, находящ се в гр. Шумен, ул. „Цар Калоян“ № 1, етаж 3“
Прогнозна стойност: BGN 21 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2022-0029 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на плосък покрив на склад № 29 в ЦСБ-МВР, гр. София, кв. Захарна фабрика
Прогнозна стойност: BGN 44 822,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0019 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за ремонт на пътна мрежа на територията на с. Биволаре, Oбщина Долна Митрополия
Прогнозна стойност: BGN 75 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2022-0013 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЩУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА“
Прогнозна стойност: BGN 434 469,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0033 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда в ПИ с пл. сн. 312 в УПИ VI, кв. 25 по ПУП на гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 17 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2022-0028 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на плосък покрив на склад № 46 в ЦСБ-МВР, гр. София, кв. Захарна фабрика“
Прогнозна стойност: BGN 47 517,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0021 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: “Изграждане на плаващи пристани и ремонт на хелинги – 2бр., бетонови цветарници и подмяна на съществуваща настилка в лодкостоянка Созопол“
Прогнозна стойност: BGN 768 927,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2022-0015 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“
Прогнозна стойност: BGN 221 684,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0039 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2022-0003 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на външен асансьор до съществуващата сграда на учебния корпус на ПГТЕ „Хенри Форд“ за осигуряване на архитектурна достъпна среда до всички етажни нива на сградата“
Прогнозна стойност: BGN 116 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0033 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица в кв. 26 при о.т. 200 и о.т. 201, по ПУП на с. Триград“, общ. Девин, обл. Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 210 274,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2022-0014 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в с. Острово и подобряване състоянието на местен път водещ към гробищен парк село Брестовене“
Прогнозна стойност: BGN 118 959,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2022-0018 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за изграждане на фотоволтаични централи на обекти на ВТУ, по позиции:
Прогнозна стойност: BGN 583 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0209 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР. РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на стена в архивно помещение на ТП на НОИ – Разград“
Прогнозна стойност: BGN 2 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0074 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 115 831,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0066 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонт на общинска инфраструктура в сферата на образованието и културата, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 210 998,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0073 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 230 487,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0023 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 3 223 892,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0017 Дата на публикуване: 11.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН – ПРИСТРОЙКА КЪМ ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“, в УПИ I-за училище, кв. 4, с. Равно поле, общ. Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 999 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01830-2022-0002 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ Предмет на ОП: ,,Ремонт на класни стаи, коридори, покрив на столова и подмяна на ел.инсталация в СУ „Вичо Грънчаров“, град Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 228 353,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00740-2022-0043 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Предмет на ОП: Ремонтни дейности в сградата на ИАОС и регионалните лаборатории
Прогнозна стойност: BGN 680 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2022-0006 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на Физкултурен салон с обслужващи звена към него в ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово „
Прогнозна стойност: BGN 1 265 244,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0072 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на пожароизвестителни системи в обекти към „Център за социални услуги”
Прогнозна стойност: BGN 73 030,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0061 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Основен ремонт на част от ул. „Васил Левски“ в участък от ОТ 2200 до ОТ 115 в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 747 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0038 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ УПИ- II, ОДЗ, КВ.25, ГР. СЕВЛИЕВО
Прогнозна стойност: BGN 195 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0071 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Конструктивно укрепване и възстановително-ремонтни дейности на покрива на сградата на Централна армейска библиотека – гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 9, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 391 763,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00349-2022-0027 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на ВиК системата на Българското национално радио“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0070 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Текущ ремонт на водопреносна и канализационна мрежа и инвеститорски контрол на сгради в управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 187 962,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0069 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Обособяване на тоалетна за лица с увреждания във фоайето на хотел „Шипка“
Прогнозна стойност: BGN 15 489,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0068 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 191 183,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0063 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Ремонт на северната алея в гр.Несебър в участъка на провлака свързващ стария с новия град
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00707-2022-0008 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАТАК Предмет на ОП: Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ2002 / ІІІ – 376 / лет. Цигов чарк – контра стена яз. Батак
Прогнозна стойност: BGN 5 463 251,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00192-2022-0004 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: „Саниране на втори и трети етаж от жилищна сграда, разположена в УПИ IV-495,кв.49 по регулационния план на с.Бойница,общ.Бойница с административен адрес : с.Бойница,общ.Бойница. ул.“Георги Димитров“№6“
Прогнозна стойност: BGN 77 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03470-2022-0002 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР БЪЛГАРСКА АРМИЯ Предмет на ОП: Ремонт на театрални гримьорни и специфична театрална инфраструктура – Театър „Българска армия“
Прогнозна стойност: BGN 231 497,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0048 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Реконструкция трети етаж от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ЕООД-строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за лечения на пациенти с COVID-19“
Прогнозна стойност: BGN 133 658,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0007 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 12 СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II” В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ”
Прогнозна стойност: BGN 835 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0021 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административни сгради , публична общинска собственост на територията на община Опака“
Прогнозна стойност: BGN 75 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0183 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Въча 1“ – Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над МЗ 430м2 и КЗ 380м2, нови обшивки и отводнителни системи“, реф.№ 22ИП-Т50А073
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03235-2022-0003 Дата на публикуване: 10.11.2022
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА СИМОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни работи и осигуряване на достъпна среда в сградата на Спортно училище „Никола Симов” град Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 264 337,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0042 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект „Открита детска площадка за игра в с. Славейково“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01954-2022-0006 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Офис към съществуваща административна сграда и благоустрояване на зелени площи с изграждане на площадка за фитнес на открито“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2022-0011 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА АВТОГАРА ГР. АХТОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2022-0010 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СГРАДИТЕ НА ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РУ В ОБЛАСТТА“
Прогнозна стойност: BGN 401 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0042 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: Ремонт на асфалтова настилка в СБ Ботевград при ТД ДР гр. София
Прогнозна стойност: BGN 29 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0037 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Изкърпване (запълване) на дупки на асфалтова настилка на улица Никола Попов, град Средец –част от републиканската пътна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 40 504,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2022-0321 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛХОВО“ Предмет на ОП: Възлагане на СМР: Възстановяване на ограда на държавен горски разсадник „Трънково“ в териториалния обхват на „ТП ДГС Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 68 886,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04220-2022-0001 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: 95 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на територията на 95. СУ „Проф.Иван Шишманов” по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 226 470,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00714-2022-0003 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за увеличаване на капацитета на инсталациите за медицински газове и обособяване на изолирани помещения за пациенти с Covid 19 в СБАГАЛ Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 180 640,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2022-0005 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на Физкултурен салон с обслужващи звена към него в ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово
Прогнозна стойност: BGN 1 265 244,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2022-0002 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: „СПЕШЕН И НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ, ПРАКТИКА ПО ПРОФЕСИИ“ ПГ „ГЕН. ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“
Прогнозна стойност: BGN 259 137,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2022-0016 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Енергоефективна реконструкция на Детска ясла – гр. Елена, Община Елена, Област Велико Търново – Първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 123 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2022-0025 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за подмяна на компресорен агрегат за охлаждаща инсталация в сградата на АМС, гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 462 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01011-2022-0015 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В „МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК.“
Прогнозна стойност: BGN 102 470,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0227 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Извършване на СМР за обособяване на работилница, в помещение собственост на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 168 770,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0149 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Tекущ ремонт на санитарни помещения в сгради към Гребен канал Пловдив, парк „Отдих и култура“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0266 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изработка, доставка и изграждане на хладилни камери в Стол 2
Прогнозна стойност: BGN 492 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0025 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ ПО УЛ.“ПЕТЪР БОНЕВ“, С.РОГОШ, КЛОН 1: Г.HD-PE Ф315 С ДЪЛЖИНА L=274M. КЛОН 2: Г.HD-PE Ф315 С ДЪЛЖИНА L=197M, ОБЩИНА „МАРИЦА.“
Прогнозна стойност: BGN 131 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0024 Дата на публикуване: 09.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ , СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛ.“ГЕНЕРАЛ ГУРКО“, С.РОГОШ“, ОБЩИНА „МАРИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 269 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2022-0004 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИЕТАЖНА УЧИЛИЩНА СГРАДА И СЪЩЕСТВУВАЩ ЕДНОЕТАЖЕН ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Прогнозна стойност: BGN 209 792,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05712-2022-0002 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: 131 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в сградата на 131. СУ ” Климент Аркадиевич Тимирязев””
Прогнозна стойност: BGN 208 078,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0061 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улични канализации по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 227 223,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0103 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: “Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Основен ремонт и преустройство на Център за образование и грижа в ранна детска възраст УПИ I училище, кв. 36, с. Калояновец, общ. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 253 139,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2022-0021 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Ново строителство на сграда за обществено обслужващи дейности – дневен център за хора с увреждания, УПИ IV – 636, кв.23 по плана на град Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 433 426,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0019 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект „Авариен ремонт на участък от ПИ 55909.501.9598 по КККР на гр. Перущица от 2019 г., находящ се от кръстовището на ул. „Хайдушка“ с ул. Гагарин до общата граница на ПИ 55909.501.1291 и ПИ 55909.501.1292 по КККР на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 115 904,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0088 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „МОНТАЖ НА ХИДРАВЛИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.26.1 ПО КККР НА ГР. РУСЕ, АДРЕС: ГР. РУСЕ , ЖК. „ЗДРАВЕЦ“, УЛ. „БАЙКАЛ“ №2“
Прогнозна стойност: BGN 88 580,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0040 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 88 357,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06278-2022-0002 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: СПОРТЕН КЛУБ ПО СКОКОВЕ НА БАТУТ ИМИДЖ-РУСЕ Сдружение Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обект: „Обновяване на спортен обект, гр. Русе, ж.к. „Локомотив“, Спортен клуб по скокове на батут „Имидж“, гр. Русе, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 348 573,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2022-0020 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на външни връзки ниско напрежение с мощност 400 kW.“
Прогнозна стойност: BGN 81 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00614-2022-0004 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Предмет на ОП: „Ремонт и изкърпване с асфалтобетон на компрометирани участъци по пътната настилка на общински път VRC 2163 с. Хайредин-с. Ботево – с. Липница (граница с Община Мизия)“ и общински път VRC 1037 „Бързина-Рогозен-Малорад“, Община Хайредин“
Прогнозна стойност: BGN 144 304,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0026 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на спортна площадка към СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 65 099,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2022-0015 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности (СМР), свързани с нормалната експлоатация на имоти на Министерство на земеделието, с три обособени позиции (ОП).“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0180 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт бетонови платна по деривация „Ханово-Скалица“, язовирен район „Овчарица“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0119 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет „Разширение на системата за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“.
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0015 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на ул. „Жельо войвода” от точка 94 до о.т. 125 и от о. т. 126 о. т. 129, гр. Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 63 244,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2022-0011 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република“ от ОТ270 до ОТ358“ – ВТОРИ ЕТАП – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И ОБНОВЯВАНЕ НА УЛ. „РЕПУБЛИКА“ ОТ ОТ315 ДО ОТ358, ГР. ВЪРШЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 1 094 606,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0081 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0014 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Бяла паланка, от О.Т. 32 до О.Т. 43, община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 94 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0085 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт, саниране и подмяна на кабини на багери в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово
Прогнозна стойност: BGN 243 278,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0084 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на аспирационна система в химическа лаборатория към отдел „Логистика и контрол“
Прогнозна стойност: BGN 39 730,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2022-0003 Дата на публикуване: 08.11.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН, ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДЕН ФОНД НА УСБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0035 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „OБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВO, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ IV- КМЕТСТВО, КВ.14 И ТРОТОАРИ В УЛИЦИ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 14-15, И УПИ VII- ЧИТАЛИЩЕ, КВ.10, И ТРОТОАРИ В УЛИЦИ МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 14-15-16, С. КОВАЧЕВО, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ“
Прогнозна стойност: BGN 461 210,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2022-0026 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности за поддръжка на сградния фонд на управляваните от МВнР имоти в страната
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0034 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Злокучене, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 41 877,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06314-2022-0001 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: Посолство на Република България в Кралство Испания Предмет на ОП: „Проектиране и строително-монтажни работи /СМР/ по термична изолация на фасадите и подмяна на дограма на сградата на посолството на Република България, ул. Санта Мария Магдалена № 15, Мадрид, Кралство Испания“
Прогнозна стойност: EUR 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0033 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Славовица, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 67 429,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0032 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Виноградец, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 189 577,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0031 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Ковачево, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 128 115,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0051 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински път RAZ 3046 и улици в с. Вазово, с. Райнино, с. Свещари, с. Малък Поровец и с. Драгомъж, община Исперих
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02033-2022-0007 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Шумен Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за ремонт на спортни зали в сгради управлявани от ОДМВР Шумен“.
Прогнозна стойност: BGN 57 915,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2022-0010 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКРИТ ПАРКИНГ В ГР. ЦАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 430 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0065 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка в двора на VII – мо СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 81 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00298-2022-0020 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на текущи ремонти в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Канев“ АД- Русе“ при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0032 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на фонтана в центъра на гр. Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2022-0010 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт на съществуваща детска градина в гр.Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 2 434 205,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0030 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на многофункционално спортно игрище и прилежащ терен в УПИ VІІ, кв. 128, гр. Костенец, община Костенец – Етап ІІ Изграждане на детска площадка“.
Прогнозна стойност: BGN 19 154,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0029 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка, находяща се в двора на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход“
Прогнозна стойност: BGN 23 143,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03038-2022-0005 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 131 822,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0026 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Многофункционална сграда за обществена дейност със ЗП-265 кв.м“ в поземлен имот (ПИ) 501.1376, за който е отреден УПИ І, кв. 63 по плана на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе
Прогнозна стойност: BGN 793 585,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2022-0013 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ В ДВОРА НА КМЕТСТВОТО НА СЕЛО ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 47 292,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0031 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: ”РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ЯНКО КОЧЕВ“ ОТ О.Т.108 ДО О.Т.103” гр. ЧИРПАН
Прогнозна стойност: BGN 98 555,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0065 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на открита тераса и фасади на Военен клуб – Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 40 115,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04347-2022-0002 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ“НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка при Професионална техническа гимназия Н. Й. Вапцаров гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 131 156,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2022-0007 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Реновиране на част от спортен комплекс – баскетболно и волейболно игрище в двора на 74 СОУ „Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 81 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2022-0009 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Облагородяване на терен, т. нар. „кална точка“ – обект район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Кюстендил“ до блок 142А
Прогнозна стойност: BGN 97 206,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00251-2022-0021 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности на Астрономическия център, находящ се в сградата на Корпус 3 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““
Прогнозна стойност: BGN 24 170,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01581-2022-0002 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – МАРИКОСТИНОВО ЕООД Предмет на ОП: Ремонт и въвеждане в експлоатация на блок 3 и блок 4 (2 бр. къщи тип „Пирин“) в СБР Марикостиново
Прогнозна стойност: BGN 449 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0022 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ за „Реновиране на фонтана в центъра на гр.Левски“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2022-0011 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на път VID 1003 / III-102, Бела – Белоградчик / – Граница община (Белоградчик – Димово) – Орешец – Медовница – / I – 1 / от км 10+600 до км 13+451.999“
Прогнозна стойност: BGN 2 672 066,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0061 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „СМР на обект: „Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между квартали 643Б, 643Г и 643В по регулационния план на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0223 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 422 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0104 Дата на публикуване: 07.11.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на железопътен участък Ямбол-Зимница, при гара Завой“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“
Прогнозна стойност: BGN 19 619 477,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0030 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в гр. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 3 969 312,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0029 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Ремонт на отоплителните инсталации на сгради от образователната инфраструктура на Община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 93 060,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0018 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на покрив на сграда (общинска собственост) с пълен идентификационен номер 46045.501.213.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Мадан“.
Прогнозна стойност: BGN 171 598,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2022-0023 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: Довършителни ремонтни дейности на сградата на ОУ „Иван Вазов“, с. Извор, община Радомир, област Перник
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0013 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „ЕВРОПА“, ГР.БОЖУРИЩЕ ОТ КМ. 3+148,89 ДО КМ 3+725 С ДЪЛЖИНА 576,11М.
Прогнозна стойност: BGN 266 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0027 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Преустройство на част от здравна служба в „Участък Розино към РУ МВР – Карлово
Прогнозна стойност: BGN 88 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0026 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „ГАНЬО МАДЖАРЕЦА“ В ГР. КАРЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2022-0010 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Изпълнение на строително монтажни работи
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2022-0019 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на външни връзки ниско напрежение с мощност 400 kW.“
Прогнозна стойност: BGN 81 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03130-2022-0004 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. КЪРНАРЕ Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. КЪРНАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 206 872,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03106-2022-0004 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ВЕДРАРЕ Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕДРАРЕ, ОБЩ. КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 259 491,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0062 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР на обект: Скейт парк в УПИ I, кв.78 по плана на гр. Несебър
Прогнозна стойност: BGN 602 466,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0064 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на общински път DOB3201 /III-207,Koчмар-Тервел/-DOB3194 от км.0+000 до км. 1+ 747
Прогнозна стойност: BGN 834 405,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00410-2022-0001 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕКТОР „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ“ В ДМСГД – гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 57 498,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00349-2022-0026 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Предмет на ОП: „Извършване на неотложни строително-монтажни работи /СМР/ на компрометираната покривна конструкция на сградата, предоставена за съвместно ползване и управление на БНТ и БНР, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Найден Геров“ № 8“
Прогнозна стойност: BGN 209 039,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0062 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на водопроводната инсталация за топла вода на ВО „Младост“.
Прогнозна стойност: BGN 13 388,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0061 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Преустройство на помещение № 1014 и санитарен възел към него в хотел „Флагман“ в помещение за хора с намалена подвижност
Прогнозна стойност: BGN 20 653,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0060 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по II – ра обособена позиция: „Текущ ремонт на външни стълби, парапети и тераси в ПС „Боровец“.
Прогнозна стойност: BGN 66 184,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0059 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по I-ва обособена позиция: „Ремонт на централно стълбище от паркинга до входа на хотел „Олимп“.
Прогнозна стойност: BGN 33 815,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0078 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Приемна за граждани на полицейски инспектор в село Мустрак, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 4 956,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0077 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Приемна за граждани на полицейски инспектор в с.Щит, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 5 168,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03875-2022-0002 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда РЗИ ПЕРНИК – подмяна на подова настилка в лаборатории, електрическа и ВиК инсталации и санитарни помещения“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0038 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Инженеринг: „Основен ремонт на ул. „Княгиня Мария Луиза“, с. Габер“
Прогнозна стойност: BGN 91 056,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02891-2022-0001 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация, обновяване, възстановяване и сертификация на два броя спортни площадки – за волейбол и баскетбол в ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ гр.Велинград“, етапно изпълнение“.
Прогнозна стойност: BGN 231 190,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2022-0008 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа и паркинги, изграждане, реконструкция и основен ремонт на тротоари и ремонт на пътните съоръжения, принадлежностите и елементите на транспортната техническа инфраструктура на територията на район „Младост“-СО“
Прогнозна стойност: BGN 2 905 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0081 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на сграда и покрив в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“
Прогнозна стойност: BGN 453 690,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0052 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с предмет: „Основен ремонт и реконструкция на съществуващ път към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ ПОДОБЕКТ: УЛИЦА към Минерален плаж „Стрелча“ ОТ м. 0+40 до м. 0 + 70.
Прогнозна стойност: BGN 14 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0157 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно – възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност, по две обособени позиции: Обособена позиция I – Тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“ при км 39+487; Обособена позиция II – Тунел „Правешки ханове“ на АМ „Хемус“ при км 54+672“
Прогнозна стойност: BGN 75 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2022-0027 Дата на публикуване: 04.11.2022
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на закрити и открити спортни съоръжения на СК Раковски
Прогнозна стойност: BGN 238 363,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0051 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ С РАЗМЕРИ 62.60/31 М В ДВОРА НА СУ „БАЧО КИРО“, УПИ IV, КВ. 26, ГР.ПАВЛИКЕНИ“
Прогнозна стойност: BGN 141 498,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0028 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Обновяване на многофункционална спортна площадка за футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт в гр. Златоград „
Прогнозна стойност: BGN 191 595,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0034 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улица от ОТ18 през ОТ35-37-39 до ОТ40, мах. Терзийски слог, с. Луково
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0022 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Ремонт на помещения за спорт в сградата на СДВР, с адрес: гр. София, ул. „Антим I” 5
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0019 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРИ ПО УЛ. „1-ВА“, от о.т. 1 до о.т. 5 и от о.т. 141 до о.т. 138, С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 243 303,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06319-2022-0001 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ЛОЗНИЦА, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 174 459,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0046 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Рехабилитация на уличната мрежа в обхвата на град Видин и малките населени места на територията на община Видин за 2022 година по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 793 542,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0025 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В КЛУБ В КВ. „ЯНТРА“, ГР. КОЗЛОДУЙ”
Прогнозна стойност: BGN 11 901,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06320-2022-0001 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ГОРОЦВЕТ, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 215 541,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0080 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Изграждане на пространство за отдих, игри и спорт, ул. „Люлин“ № 1, гр. Ямбол, ПИ 87374.554.26“
Прогнозна стойност: BGN 146 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0079 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Руен“ от РТ 2082 до РТ 2133 и изграждане на паркоместа“- етапно строителство, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 943 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03400-2022-0002 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА – МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА УПИ III-1393 „ЗА УЧЕБЕН И СПОРТЕН КОМПЛЕКС“, (ПИ 10135.3513.1933), КВ.15, ПО ПЛАНА НА 26-ТИ М.Р., ГР. ВАРНА, БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №158А“
Прогнозна стойност: BGN 75 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2022-0027 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сутеренен етаж на административна общинска сграда – УПИ ХV-1041; кв.68; гр. Искър, община Искър“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03719-2022-0001 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВИДЕЛИНА“ С. СЕЙДОЛ, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 108 836,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0021 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, НАМИРАЩА СЕ В ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 126 901,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0263 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на строителна конструкция на ХОГ. Ремонт на помещенията в ХССОЯГ
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0035 Дата на публикуване: 03.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на ул. „Александър Батенберг“ от о.т. 90 през о.т. 91, 92, 59, 58, 53, 52, 517а, 517 до о.т. 516 – 620м на гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 273 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0051 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2Ø60.3/125 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ В УПИ I- 2197, КВ. 86, М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „МИТРОПОЛИТ АВКСЕНТИЙ ВЕЛЕШКИ“ № 37“
Прогнозна стойност: BGN 78 064,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06309-2022-0003 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по „Основен ремонт на покрива на сграда, част от ОУ „Васил Левски“ – гр. Белене“
Прогнозна стойност: BGN 184 352,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0061 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа паркинги и тротоари на територията на гр. Несебър по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06309-2022-0002 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по „Основен ремонт на покрива на сграда, част от ОУ „Васил Левски“ – гр. Белене“
Прогнозна стойност: BGN 184 352,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0035 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт мост с. Бистрец“ Община Средец
Прогнозна стойност: BGN 126 333,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0019 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Укрепване на активирано свлачище № VTR 14.35273.01 на ул. Трета и ул. Четвърта, с. Калайджии, общ. Златарица“
Прогнозна стойност: BGN 193 201,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2022-0025 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Доизграждане на сграда на 6-та РСПБЗН, гр. София-I етап”
Прогнозна стойност: BGN 2 460 752,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0219 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на площадка за съхранение на едрогабаритни компоненти
Прогнозна стойност: BGN 369 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0034 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 3 942 560,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0175 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: СМР дейности в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.062-0002-C01 „Център за социална рехабилитация и нинтеграция на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, процедура „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, ОПРЧР.
Прогнозна стойност: BGN 520 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0147 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на обект/строеж: „Тренировъчни спортни зали, заведение, обслужващи помещения и благоустрояване“ в УПИ IX-511.9586 спорт, общ. обсл. и ТП, кв. 77 – нов по плана на кв. „Христо Смирненски“ – гр. Пловдив, идентичен с ПИ с ИД 56784.511.818 по КК на гр. Пловдив (стар XXXII-1169,1170 спортни и обсл. дейности и ТП по плана на жк „Кишинев“, кв.16, ПИ с ИД 56784.511.9586 по КК на гр. Пловдив)“
Прогнозна стойност: BGN 6 769 061,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0173 Дата на публикуване: 02.11.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система с номинална мощност 1809,4 kWp на обект ОП „Столично предприятие за третиране на отпадъците
Прогнозна стойност: BGN 3 462 544,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0050 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ТРАФОПОСТ В УПИ II– 912,2029, КВ. 20, М. „СУХА РЕКА- ЗАПАД“, СО- РАЙОН „ПОДУЯНЕ“, УЛ. „МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ“ №19-21“
Прогнозна стойност: BGN 137 065,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0049 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ Местоположение: ПИ с идентификатор 68134.705.802, УПИ XII – 802, кв. 27, м. „Христо Смирненски – Слатина“, Район „Слатина“ – СО, гр. София, ул. „Даскал Никита“ № 10А“
Прогнозна стойност: BGN 85 180,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0039 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Актуализация на технологичен проект на ГПИ „Спецавтоматика”-СССР, гр. Ростов на Дон и възстановяване на съществуваща автоматична пожарогасителна система на СО2 в Панорама „Плевенска епопея 1877” в съответствие с актуализирания проект ”
Прогнозна стойност: BGN 695 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0030 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, ЕТАП: ОБОСОБЯВАНЕ НА КОВИД ОТДЕЛЕНИЕ В „МБАЛ – ЧИРПАН“ ЕООД ГР. ЧИРПАН, ОБЩ. ЧИРПАН, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 135 268,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2022-0013 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Път KRZ 2448 /KRZ 1432 Черноочене – Житница / – с.Каблешково“
Прогнозна стойност: BGN 414 689,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0055 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на междублокови пространства и улици на територията на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 6 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0044 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Ремонт на обекти от Капиталовата програма на Община Трявна за 2022 г. по Таблица №1
Прогнозна стойност: BGN 110 278,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0013 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на НЧ „Райна Княгиня“, кв. „Орландовци“, ул. „Мара Бунева“ №45, СО-район „Сердика“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0040 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Изграждане на открито спортно стрелбище със стрелкова площадка за динамична стрелба във в.ф. 22 580
Прогнозна стойност: BGN 122 258,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04855-2022-0002 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи на покрива на сградата на Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 126 474,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2022-0009 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Благоустрояване на улици в община Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 305 695,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0079 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 1 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2022-0022 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на ремонт на съществуваща детска градина в УПИ I, кв.7 по плана на с.Късак, общ.Доспат”.
Прогнозна стойност: BGN 427 759,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00415-2022-0004 Дата на публикуване: 01.11.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт за обособяване на изолирано помещение за пациенти с COVID 19 в МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 116 291,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява