Уникален номер на поръчката: 00350-2022-0005

Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: Изграждане на допълнителни експозиционни площи на територията на Мемориален комплекс „Военно гробище 1916 – Тутракан“ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 805 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0120 Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ“ Предмет на ОП: Поддържане на съществуващи минерализовани ивици
Прогнозна стойност: BGN 1 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0017 Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Реконструкция на участък от ул. ”Г.С.Раковски” и обособяване на паркоместа
Прогнозна стойност: BGN 791 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0006 Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно – възстановителни работи при възникване на необходимост на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0006 Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради, собственост на община Стражица по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 119 709,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0015 Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Ремонт на канализация на ул. „Рила“ от о.т. 54 до о.т. 55“
Прогнозна стойност: BGN 8 110,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0012 Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуваща сграда – „Библиотека“ построена в УПИ XVI „за здравна служба, библиотека и обществено обслужване“, кв.32 по плана на гр. Игнатиево, община Аксаково
Прогнозна стойност: BGN 179 855,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00004-2022-0012 Дата на публикуване: 27.04.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02532-2021-0006 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти по заявка в имоти собственост, стопанисвани или управлявани от Столична регионална здравна инспекция
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2021-0010 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в административни сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), находящи се в гр. София, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ №2 и ул. „Лъчезар Станчев“ №13“
Прогнозна стойност: BGN 5 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0019 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг за „Аварийно почистване на коритото на дере, в участъка, преминаващ през с. Ганчовец, община Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 780 082,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0015 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв.109, по плана на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 241 040,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0043 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: Извършване на строителни и монтажни работи в санитарни помещения на етажи от втори до пети, намиращи се в административната сграда на НСлС, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2021-0071 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на покривен изход на сграда – филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, в град Шумен
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0066 Дата на публикуване: 30.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за облагородяване на вътрешноквартални пространства по програма „Моят град, моят квартал, моята улица” на територията на община Бургас по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „ж.к. Меден рудник“ Обособена позиция № 2 – „ж.к. Славейков Обособена позиция № 3 – „ж.к. Изгрев“ ж.к. „Зорница“ Обособена позиция № 4 – „ж.к. Възраждане, ЦГЧ и ж.к. Лазур“, ж.к. “Братя Миладинови“.
Прогнозна стойност: BGN 12 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00276-2021-0020 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда с идентификатор 07079.613.331.1 ЕНКЦ, находяща се в УПИ II, кв. 181, по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 117 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0017 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Облагородяване на кални точки, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“, ж.к. „Суха река“
Прогнозна стойност: BGN 80 746,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0082 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на УСОБ Семково и УСОБ Созопол
Прогнозна стойност: BGN 196 229,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01022-2021-0003 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПОПОВО ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на неврологично отделение МБАЛ, гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 120 638,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2021-0015 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: „Изграждане на нова ограда на мястото на компрометираната стара на ПИ 68134.512.297, гр. София, бул. бул. „Ген. Николай Г. Столетов“№ 44а“.
Прогнозна стойност: BGN 181 218,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01486-2021-0006 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ Предмет на ОП: Mодернизиране нa лаборатория № 4 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 79 944,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0015 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Кабелно ел. захранване СрН-20кV и трафопост 20/0,4кV към обект: „Музей на открито с административна сграда“, УПИ I-1204, I-1385, I-1386, I-1387,кв. 3а, 3б, попадащ в регулационните линии на гр. Никопол, общ. Никопол.
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0052 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изграждане на клетка 4 (ІІ ри етап) от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 2 409 875,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04492-2021-0002 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ГИНА КУНЧЕВА“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Гина Кунчева“ в УПИ I-детски заведения, ПИ 36498.503.2016 кв. 103 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04493-2021-0002 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Слънце“ в УПИ VIII-1231-детска градина, кв. 33 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04489-2021-0002 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Зорница“ в УПИ I-за училище и детски дом, кв. 16 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2021-0014 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ “Н. Й. Вапцаров”, с. Груево, Община Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 453 406,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0116 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 268 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0016 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ””
Прогнозна стойност: BGN 100 269,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2021-0003 Дата на публикуване: 29.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Шумака“, с. Лесидрен, община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 60 564,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0018 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 11“
Прогнозна стойност: BGN 411 705,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0010 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Неотложни възстановителни работи на водопроводен клон на улица „Сергей Румянцев“ в гр. Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0027 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на Съдебна палата гр. Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 656 488,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0026 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: “Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 5 577 720,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0013 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улична мрежа в с. Сусам и с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05228-2021-0012 Дата на публикуване: 26.11.2021
Наименование на възложителя: ГДБОП Предмет на ОП: Ремонт на помещения за разпит и разпознаване на задържани/заподозрени лица в сградата на ГДБОП, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №133А“.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06166-2021-0001 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: Командване за логистична поддържка (Военно формирование 48960) – София Предмет на ОП: Ремонт на вертикален цилиндричен стоманен резервоар за съхранение на гориво-смазочни материали № 2 – 2000 м3 във военно формирование 42700 – Сливен.
Прогнозна стойност: BGN 250 755,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0043 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на „Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи в гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 356 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0021 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на детски площадки, разположени в дворните пространства на детските градини на територията на Столична община – район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2021-0015 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: Ремонти на покриви в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 686 205,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0034 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на част от ул. Бузлуджа и ул. Подполковник Калитин в гр. Димитровград.
Прогнозна стойност: BGN 981 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0043 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ И СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2021-0005 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ ЛИЦА В ОДМВР ХАСКОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 492 175,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0010 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в с. Брестовене и с. Острово, община Завет“
Прогнозна стойност: BGN 84 146,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0327 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на покрита площадка за временно съхранение на едрогабаритно оборудване, северно от Склад 002
Прогнозна стойност: BGN 486 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00826-2021-0018 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВ.НАУМ“ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности на територията на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, за разполагане на апарат за магнитно-резонансна томография
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00743-2021-0016 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на обект „Пристройка, надстройка, реконструкция и фасадно оформление на онкологична болница – База 1, База 2 и паркинг”, находящи се в УПИ VII-1783, 2628 /с идентификатор 10135.5506.992/, кв. 151 по плана на 29-ти м.р., м. „Вилите” кв. Аспарухово, гр. Варна, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 080 334,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0014 Дата на публикуване: 25.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Кабелно ел. захранване СрН-20кV и трафопост 20/0,4кV към обект: „Музей на открито с административна сграда“, УПИ I-1204, I-1385, I-1386, I-1387,кв. 3а, 3б, попадащ в регулационните линии на гр. Никопол, общ. Никопол
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0052 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващо улично осветление с ново енергоспестяващо в населени места в Община Видин по тринадесет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 113 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0027 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на част от полетата на покрива на Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 181 493,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0091 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 033 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0009 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг на обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на речни корита на р. „Манджарин“, р. „Славци“, р. „Селска“ и р. „Бузола“, в гр. Пирдоп, община Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 1 418 254,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2021-0004 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на Софийска професионална гимназия “Княгиня Евдокия““
Прогнозна стойност: BGN 179 403,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01638-2021-0001 Дата на публикуване: 24.11.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ОПЕРА – РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: “Държавна опера Русе – проект за постоянен покрив над сцената и възстановяване на първоначалния му архитектурен образ“
Прогнозна стойност: BGN 262 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01518-2021-0006 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1 „Център за психично здраве-София „ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 2 437 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0090 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за изграждане на паркова зона в кв. „Изток“ гр. Перник- зона 1
Прогнозна стойност: BGN 166 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0071 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА РИТУАЛНА ЗАЛА КЪМ ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01916-2021-0002 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ“ Предмет на ОП: „Tекущ ремонт на помещения в сградата на 94. СУ „Димитър Страшимиров“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04511-2021-0005 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01484-2021-0004 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Предмет на ОП: „Модернизация (подготовка) на лаборатории за изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“
Прогнозна стойност: BGN 109 876,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0086 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Благоустрояване на дворно пространство в ДЯ „Пролет”, гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 11 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2021-0004 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Аварийно – възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река „Грамадска”, в град Грамада, община Грамада”
Прогнозна стойност: BGN 870 800,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0090 Дата на публикуване: 23.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 646 913,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0088 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг за Изграждане на довеждащ водопровод от ПСПВ в кв. Църква, гр. Перник до с. Кралев дол, община Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0087 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за основен ремонт на терен на спортна база с. Дивотино, вкл. осветление
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2021-0021 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти в имоти, предоставени за ползване и управление на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 26 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0086 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: ,,Рехабилитация на ул.“Отец Паисий“ от ОТ874 през ОТ 891, от ОТ904, ОТ975, ОТ1059 до ОТ1122, според действащ ПУП-ПУР на гр. Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 1 289 936,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2021-0009 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за петнадесет групи с прилежаща инфраструктура, в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж.к. Малинова долина” по плана на гр. София, Район Студентски
Прогнозна стойност: BGN 8 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2021-0021 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШАБЛА ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ШАБЛА“
Прогнозна стойност: BGN 382 893,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0022 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Административна сграда на Община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 514 382,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0060 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на допълнителен корпус на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 1 535 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0031 Дата на публикуване: 22.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Корпус Б1:Преустройство и смяна на предназначение на съблекални в Информационен център – на кота +3,60 и в учебни зали и кабинети – на кота +6,20
Прогнозна стойност: BGN 689 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0010 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения, с трасе в близост до осови точки 32, 35, до края на регулацията; реконструкция и възстановяване на водосток между о.т. 35 и о.т. 44, по плана на с. Винево, общ. Минерални бани, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 999 995,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2021-0012 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на обекти на територията на община Златарица, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 50 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0018 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински път SML 2174 /III-8652 – Падина – П.К. Средец/ – Кундево в участък 1+300 км до 2+400 км с дължина 1100м. и съпътстващи улици в с. Кундево
Прогнозна стойност: BGN 186 346,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2021-0003 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Реновиране на хранилище за веществени доказателства в ОДМВР Варна“
Прогнозна стойност: BGN 175 137,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0019 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Аварийна подмяна на главен водопроводен клон от азбестоциментови тръби ∅ 250 и ∅ 200 мм и попадащия в същото трасе разпределителен водопроводен клон от манесманови тръби с диаметри ∅ 80, ∅ 100 и ∅ 150 мм, както и прилежащите сградни водопроводни отклонения на ул. „Орлинска“ в участъка от ос.т.1660 до ос.т.1493“
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0049 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на 4 МЖС по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”
Прогнозна стойност: BGN 600 581,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0009 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“
Прогнозна стойност: BGN 97 789,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2021-0008 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане или основно обновяване на площадки за игра и спорт на открито на територията на Община Пловдив, Район „Тракия”, в две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2021-0011 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 261 683,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0016 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на подлези, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 18 836,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2021-0012 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на улица от ОТ 104 до ОТ 106, с. Пещера, общ. Земен“
Прогнозна стойност: BGN 170 632,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2021-0003 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Аварийно – възстановителни работи по почистване, укрепване и реконструкция на отводнителна канавка и отводнителни съоръжения, прилежащи на ул.„Александър Стамболийски”, в с.Чавдар”.
Прогнозна стойност: BGN 791 008,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2021-0027 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на противообледенителна система на покрив на административна сграда, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6“
Прогнозна стойност: BGN 57 567,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0074 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане на Газово стопанство за Детска Ясла и ДГ „Синчец“ в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0073 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка на ул. „Захари Зограф“, град Троян, УПИXLII „За озеленяване и трафопост“, квартал 60 по плана за регулация и застрояване на град Троян –I и II микрорайон, поземлен имот с с идент. 73198.512.235 по кадастралната карта на град Троян”
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0125 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строителни дейности (текущ ремонт) по проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 115 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0074 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, доставка и монтаж на оборудване за обект: „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище ,,Н. Й. Вапцаров – 1866“ – Благоевград, проект „Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Нарочно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1866”- Благоевград“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” , група дейности „Културна инфраструктура“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 2 293 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0022 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително –монтажни работи
Прогнозна стойност: BGN 3 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0213 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Извършване на строително – ремонтни работи в сградния фонд на ОП „Гробищни паркове“
Прогнозна стойност: BGN 204 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0168 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на ОРУ 31,5 kV в п/ст Марица изток.
Прогнозна стойност: BGN 2 089 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04511-2021-0004 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в ПГПТ „Евлогий Георгиев“, гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0029 Дата на публикуване: 19.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция на тротоари по улица „Климент Охридски“ в участъка от о.т. 708 до о.т. 616 по ПУП на гр. Харманли, /улица „Я. Сакъзов“ до улица „19-ти Февруари“ в гр. Харманли/“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0022 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: ,,ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОДПОРНА СТЕНА ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА ПРИ КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. БЯЛО МОРЕ И УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН В КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 253 413,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0023 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект: „Изграждане на улица от о.т. 260 до о.т. 263 по плана на гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 396 408,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0083 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, община Перник -2ри етап“.
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0022 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основни ремонтни дейности в ОУ „св. Св. Кирил и Методий“, ул. „19-та“, с. Караджалово община Първомай
Прогнозна стойност: BGN 146 733,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0179 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг
Прогнозна стойност: BGN 1 903 561,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0025 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и паркинг“
Прогнозна стойност: BGN 331 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0021 Дата на публикуване: 18.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0072 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Преустройство на помещение № 1014 и санитарен възел към него в хотел „Флагман“ в помещение за хора с намалена подвижност, доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане“
Прогнозна стойност: BGN 23 814,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0069 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на инсталация за отопление с термопомпа «Въздух – вода» за два новообразувани центъра за възрастни хора в сграда в кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2021-0004 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 6 – БИТОВ КОРПУС, ВЪВ ВР 1536; ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 14 СКЛАД КЪМ МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ И № 15 – МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ, ВЪВ ВР 1536; ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДА № 7 – БАННОПЕРАЛЕН КОМБИНАТ, ВЪВ ВР 1536
Прогнозна стойност: BGN 921 633,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0039 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция № 2 – „Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2021-0040 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради в базата на УОС на Тракийски университет, находяща се в бившето АПК и в Конна база на Тракийски университет“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2021-0021 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево”
Прогнозна стойност: BGN 282 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0027 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция по източен тротоар по ул. „Любен Каравелов“ в участъка от ул.“Климент Охридски“ до пл. „Съединение“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 18 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2021-0006 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Частичен ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на Академията на МВР“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 145 228,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0085 Дата на публикуване: 17.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр.Свиленград” в изпълнение на АДБФП :№BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020, по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 88 419,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0026 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция на тротоари по улица „Св. Св. Кирил и Методи“ в участъка от о.т. 62 до о.т. 100 /улица „Ив. Вазов“ до улица „22-ти Септември“ в гр. Харманли/“.
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06175-2021-0001 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: СЕЛСКА ПРОБУДА-1927 НЧ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на народно читалище „СЕЛСКА ПРОБУДА – 1927“, находящa се в УПИ I – културен дом, кв.38 по планa на с.Варвара, община Септември ”.
Прогнозна стойност: BGN 687 138,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2021-0014 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътна настилка – четвърти клас на път № 2240 – отсечка от с.Добри Лаки до отбивка с.Клепало”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05712-2021-0001 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: 131 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА 131 СУ ” КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ”
Прогнозна стойност: BGN 187 697,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0054 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Аварийна байпасна връзка между вливна и хранителна тръба Ф500 мм на НР Средна зона в кв. Чародейка – север, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00494-2021-0021 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“ ЕАД Предмет на ОП: „Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0051 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Проектиране, доставка, изграждане, монтаж, пуск в експлоатация и поддръжка на два броя покривни фотоволтаични електроцентрали за собствено потребление с максимално възможна инсталирана мощност за нуждите на „ДСХОЛ“ (Дом за стари хора с отделение за лежащи) и „ДПЛФУ“ (Дом за пълнолетни лица с физически увреждания)
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2021-0008 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Енергийно обновяване на СУ “Христо Ботев“-гр. Брусарци с подмяна на отоплителна инсталация и водогреен котел“
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06176-2021-0001 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ХРИСТО СМИРНЕНСКИ – 1904 НЧ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на народно читалище „ Христо Смирненски – 1904”, находяща се в УПИ VІ-читалище, кв.60 по плана на гр. Ветрен, община Септември”.
Прогнозна стойност: BGN 834 195,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0016 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „ЮРИЙ ГАГАРИН“ ОТ ОС.Т. 20 ДО ОС.Т. 90 И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ НА УЛИЦА „СРЕДНА ГОРА“ ОТ ОС.Т. 126 ДО ОС.Т. 140“
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0015 Дата на публикуване: 16.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводни клонове гр. Долни Дъбник – І-ви етап, Главен клон І, Главен клон ІІ, Главен клон ІІІ и Тласкател“. Част 1: „Реконструкция на Главен клон І – ЛОТ 1 /ОК74-ОК125/, ЛОТ 2 /ОК125-ОК398/ и Тласкател на водопроводната мрежа на град Долни Дъбник
Прогнозна стойност: BGN 1 309 454,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03005-2021-0001 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР – Благоевград Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради, ползвани от ОДМВР – Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 41 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03409-2021-0002 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на класни стаи за обособяване на център по природни науки, изследвания и иновации по НП „Изграждане на STEM среда“ в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ – гр.Габрово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 119 043,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05057-2021-0005 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ Предмет на ОП: „Неотложни ремонтно-възстановителни и консервационни дейности по фасади и покрив на къща музей „Александър Божинов“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 112 785,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0139 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на настилка с висока износоустойчивост и усилване на товароносимостта ѝ до хале „Ремонт работни колела“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2021-0008 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Ремонт на двуетажна масивна сграда с. Владимирово. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Ремонт на класни сати и коридор в „СУ Васил Левски“ – гр. Бойчиновци.
Прогнозна стойност: BGN 202 415,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0087 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0031 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Допълнителни СМР, възникнали при изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом“, изпълняван по АДБФП № BG06RDNP001-7.008-0040-C01/ 27.11.2019 г. по 3 (три) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 30 006,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0062 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ“ В УПИ III-1619, 1635 /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1385.2277/, КВ. 59, М. „НАДЕЖДА 3“, БУЛ. „ЛОМСКО ШОСЕ“ №147
Прогнозна стойност: BGN 65 067,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2021-0014 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. „МИНЬОРСКА“ М/У О.Т. 398 И 401 В КВ. 21 ПО ЗРП НА ГР. ЛЪКИ.
Прогнозна стойност: BGN 677 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0036 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на канализация по улици в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 2 222 554,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0015 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска, в с. Антон, община Антон“
Прогнозна стойност: BGN 1 516 306,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01828-2021-0001 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка в ОУ „Васил Левски“ гр. Чирпан, УПИ І-за Училище, кв. 133 по плана на гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 72 007,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01279-2021-0001 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ Предмет на ОП: „Проектиране, основно обновяване и текущ ремонт на площадки за игра и спорт на открито на територията на Община Пловдив – Район „Източен“, парк „Каменица“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2021-0006 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Обект: „Павилион за търговия в УПИ-I за пазар „Сан Стефано“ (идентификатор 63427.1.267), ЖК „Възраждане“, ул. „Сан Стефано“ 4, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0072 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца
Прогнозна стойност: BGN 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2021-0008 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с.Елешница, Община Разлог.
Прогнозна стойност: BGN 2 376 991,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0199 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изграждане на водопроводно отклонение за противопожарни нужди на обект: Архивохранилище на ТП на НОИ-Кюстендил, с. Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 20 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0165 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство по част „Геотехника“
Прогнозна стойност: BGN 9 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0023 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Преасфалтиране на учебна площадка на Професионална гимназия – гр. Кубрат”
Прогнозна стойност: BGN 49 681,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0082 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР / на седем многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник – Етап 2″
Прогнозна стойност: BGN 1 810 010,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0022 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0317 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2022 година
Прогнозна стойност: BGN 7 653 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0029 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Туристически информационен център в УПИ III/870 от квартал 26 по ПУП-ПРЗ на гр. Ардино, община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 189 788,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2021-0009 Дата на публикуване: 12.11.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗАД ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ПЪТЕКА ЗА БЯГАНЕ В ЮЖНИЯ ДВОР НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГРАД ШУМЕН
Прогнозна стойност: BGN 117 285,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05601-2021-0001 Дата на публикуване: 11.11.2021
Наименование на възложителя: ГЕОРГИ ПАРЦАЛЕВ – 1901 НЧ Предмет на ОП: „СМР на обект „Открит амфитеатър към читалище „Георги Парцалев-1901“ гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 366 754,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0111 Дата на публикуване: 11.11.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0083 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Изграждане на детска площадка”, находяща се в УПИ II – за озеленяване и детска площадка , кв.313, гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 27 823,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2021-0008 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на стопанство за складиране и транспорт на гориво при реконструкция на водогреен котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2021-0012 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко обществено ползване на територията на община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01200-2021-0008 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на самостоятелен обект, съгласно АПДС № 10233/0108.2019 г. с идентификатор 68134.802.2095.1.2, за да бъде пригоден за лаборатория за изпитване на игрални съоръжения и фискални устройства към отдел ИСФУ, ГД МИУ
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2021-0002 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ съгласно инвестиционен проект „ ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАРАТА СГРАДА НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Прогнозна стойност: BGN 269 997,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2021-0006 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане или основно обновяване на площадки за игра и спорт на открито на територията на Община Пловдив, Район „Тракия”, в две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2021-0009 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Реконструкция и пристрояване сградата на Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско, община Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 1 617 493,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0017 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за почистване на речното корито на река Неделинска от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Неделино, община Неделино“.
Прогнозна стойност: BGN 829 276,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0176 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: ”Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “ЕР ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско”
Прогнозна стойност: BGN 345 144,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0175 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас ЮГ и КЕЦ Карнобат
Прогнозна стойност: BGN 409 493,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0174 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Асеновград, КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Златоград
Прогнозна стойност: BGN 456 581,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01075-2021-0010 Дата на публикуване: 10.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН ООД Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. РЕЧИЦА, ГР. СЛИВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 8 800 711,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0024 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ПО УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ ДО О.Т.199 НА УЛ.„АНТОН ИВАНОВ” И ОТ КРАЯ НА РЕГУЛАЦИЯТА ПРИ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” ДО ВОДОЕМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЛ. ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 739 521,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0136 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП:  Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от ДСП – Мъглиж, находяща се на адрес: гр. Мъглиж, пл. “Трети март“№8.
Прогнозна стойност: BGN 43 483,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0310 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Боядисване на антенни мачти от клетъчна радиосистема на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0013 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Частичен ремонт и обзавеждане на сградите на народно читалище „Ана Маймункова“ с. Воден, на народно читалище „Просвета“, с. Голямо Крушево“ по 2 (две) Обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 41 769,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0044 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в административната сграда на Община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 2 730 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0003 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на масивна плътна ограда и портал на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 262 568,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0020 Дата на публикуване: 09.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: “Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 263 575,69 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2021-0006 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в 30.СУ „Братя Миладинови““
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0015 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Ремонт на второстепенен водопроводен клон по бул. „Освобождение“, град Белово”
Прогнозна стойност: BGN 630 517,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0058 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0082 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Благоустрояване на дворно пространство в ДЯ „Пролет”, гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 10 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0057 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 149 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06146-2021-0002 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: КЪЩА МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: „Конструктивно укрепване на едноетажна сграда – Къща музей „Панчо Владигеров“
Прогнозна стойност: BGN 77 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0135 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Раднево, находяща се в гр. Раднево, ул.“Магда Петканова“№5А“
Прогнозна стойност: BGN 72 538,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2021-0009 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД Предмет на ОП: ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2021-0008 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на временен открит паркинг в УПИ III – за КОО и озеленяване, кв. 18, м. „Дървеница“, Район „Студентски“, Столична община“.
Прогнозна стойност: BGN 98 337,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0028 Дата на публикуване: 08.11.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Реновиране на помещения предвидени за изграждане на специализираната химико-токсикологична лаборатория към Медицинския институт на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 1 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2021-0016 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Демонтаж, доставка и монтаж, на абонатни станции и тръбна мрежа, на отоплителните инсталации, на затвора гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02680-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на сграда с идентификатор 66425.500.4006.1 и пристройка на асансьор в имот 66425.500.4006 по КК и КР на гр. Силистра, вкл. доставка и монтаж на асансьор за нуждите на ЦСОП – Силистра
Прогнозна стойност: BGN 106 694,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0008 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 БРОЯ БУНГАЛА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В ПБ „БЕЛИ ИСКЪР“
Прогнозна стойност: BGN 524 247,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: основен ремонт на сгради № 6,7,8,9,10,11 – складове, битов корпус, абонатна и парова централа и сграда № 3 – техническа работилница във войскови район 1535 на Съвместното командване на специалните операции“
Прогнозна стойност: BGN 1 102 908,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0196 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: “Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2021-0010 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж : „Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлечен участък на улица „7-ма“в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско – общ. Брацигово, обл.Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 345 867,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0023 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Пристройка към училище от север за физкултурен салон”, находяща се в УПИ 1-143, кв. 27, по плана на с. Медовец, общ. Дългопол”
Прогнозна стойност: BGN 560 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0069 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонтни дейности в помещения 101 с коридор, 202 и 203 в хотел „Фрегата“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
Прогнозна стойност: BGN 11 770,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по реализиране на строеж: Многофункционална зала към СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 187 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0031 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0034 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Никола Вапцаров” в гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 222 639,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0033 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Владимир Маяковски” в гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 159 943,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0032 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Свети Климент Охридски” в гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 123 544,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0015 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на подлези, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 18 836,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02762-2021-0002 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – МОНТАНА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи за изграждане на газова и отоплителна инсталация на административната сграда на РЗИ – Монтана /първи, четвърти, пети и шести етаж/, находяща се в гр. Монтана, пл. „Жеравица“ № 3”
Прогнозна стойност: BGN 49 363,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0070 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на плувен басейн в спортен комплекс „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 541 873,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0069 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на подпорна стена, бетонов тротоар и парапет по цялата дължина на стената, село Баница
Прогнозна стойност: BGN 65 216,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0012 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи и изграждане на обект Музей на открито „Археологически парк „Пристани на времето“ по програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ“, финансирана от Европейски съюз със средства от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране
Прогнозна стойност: BGN 1 245 743,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0081 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Текущ ремонт на улични и тротоарни настилки с паваж, паркинг елементи и тротоарни плочи на територията на община Перник
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00926-2021-0001 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 2 и Изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 4
Прогнозна стойност: BGN 26 440 448,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2021-0058 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” – УНСС”
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0161 Дата на публикуване: 05.11.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2021-0028 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Ремонт на помещения и коридори в сградата на МС, намираща се на адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 6-8
Прогнозна стойност: BGN 512 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0053 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на улица „Любен Каравелов“ гр. Разград- изход за гр. Исперих(от кръстовището с ул. „Княз Борис“ до ул. „Бърни Бърнев“ гр. Разград) и ул. „Юмрукчал“ гр. Разград (от ул. „Жеравна“ до ул. „Ивайло“ гр. Разград)“
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0052 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“/автогара/ до ул. „Търговищко шосе“ и на ул. „Добруджа“ от ул. „Перистър“ до ул. „Княз Борис“, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0057 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: ”Ремонт на канализация на ул. №26 по плана на с. Рибново, община Гърмен”
Прогнозна стойност: BGN 12 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0034 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: ”Изграждане на видеонаблюдение за парк „Градска градина“, гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 29 963,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0071 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул.„Иван Вазов“ с о.т. 208,199,192,190,189 до о.т. 188, с. Марково, с приблизителна дължина 370 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 113 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0070 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: “ Основен ремонт на ул. „Стадиона “ с о.т. 199,94 до о.т. 95, с. Ягодово, с приблизителна дължина 310 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 80 483,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0069 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „15-та“ с о.т. 112,153,160 до о.т. 194 и о.т. 160 до о.т. 16А, с. Храбрино, с приблизителна дължина 562 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 101 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0068 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Калоян“ с о.т. 86,80 до о.т. 68, с. Цалапица, с приблизителна дължина 280 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 72 983,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0067 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Беласица“ с о.т. 149,48,47 до о.т. 62, с. Белашица, с приблизителна дължина 250 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 78 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0066 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Тунджа“ с о.т. 127,129 до о.т. 130, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.“.
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0009 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Ремонт на общински обекти на територията на Община Ковачевци – 5 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 276 545,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0195 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – СИЛИСТРА Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ГАЗИФИКАЦИЯ НА КОТЕЛНОТО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА РЗОК – СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 33 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0021 Дата на публикуване: 04.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари на улици „Тодор Байлов“ и „Антон Николов“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 094,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01509-2021-0009 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Ситуационно-научен център за събиране и обработка на метеорологични и хидрологични данни – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0014 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: ,,Пристройки на учебни стаи към Средно общообразователно училище ,,Христо Ботев“, гр. Сунгурларе“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 632 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2021-0039 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „СМР на огради на обекти, общинска собственост по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Изграждане на ограда в гробищен парк Добрич“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на ограда в сектор тревопасни в ЦЗПЖ Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 39 306,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0019 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА”
Прогнозна стойност: BGN150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0134 Дата на публикуване: 03.11.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строително монтажни работи по баластова призма на железен път
Прогнозна стойност: BGN 170 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2021-0008 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и инженеринг -допълнително проектиране и изграждане на два броя асансьорни уредби на пешеходен подлез „Ситняково“, находящ се в гр. София, СО – район „Средец“, бул.„Михаил Еминеску“, ул.„Цар Иван Асен II” и бул.„Шипченски проход“
Прогнозна стойност: BGN 611 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02065-2021-0005 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кърджали Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт и реконструкция в сгради-публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР-Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 117 519,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0039 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „УКРЕПВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СКЛОНОВ ОТКОС И ПЪТНО ПЛАТНО, ПРИЛЕЖАЩ НА УЛ. „ПИРИН“ ОТ О.Т. 762А, О.Т. 767 ДО О.Т. 1214 В КВ. 237 ПО ЗРП НА ГР.ПЕЩЕРА“
Прогнозна стойност: BGN 618 959,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0061 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „СМР и последваща оценка на техническото състояние и определяне на остатъчния ресурс на елементи от котли и паропроводи в ТР „София Изток“ на „Топлофикация София” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 261 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2021-0019 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на полицейски приемни“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2021-0004 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на система за пожароизвестяване в административния корпус на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура“
Прогнозна стойност: BGN 59 615,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0047 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи по обслужващ път за пречиствателна станция за отпадни води „Яйцето“, к.к. Боровец, община Самоков“
Прогнозна стойност: BGN 409 511,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0079 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонтни и аварийни работи по В и К мрежи и съоръжения, експлоатирани и поддържани от Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0300 Дата на публикуване: 02.11.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда на 5,6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 1 798 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0025 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП: Реконструкция и възстановяване на отводнителна помпена станция „Капитан Андреево-1“, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 310 019,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0024 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на модернизация по актуализиран работен проект от 2008 г. за обект: „Язовир „Панчарево“, Челен преливник – проверка и ремонт товароподемността на повдигателния механизъм на плосък затвор“
Прогнозна стойност: BGN 78 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0051 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на част от високо тяло на сграда Битов комбинат гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0008 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 4: Улици в с. Иван Шишманово, 4.3: ул. „Беласица“ от ОК 8 до ОК 61“
Прогнозна стойност: BGN 89 006,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0014 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Извършване на СМР – Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 431 449,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0024 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изграждане на спортни и детски площадки в град Радомир-II етап“
Прогнозна стойност: BGN 114 264,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0050 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по: Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рупчос“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рудозем“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул.“София“ и ул. „Лом“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул.“Алея Освобождение“ в гр. Русе, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2021-0007 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 985 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0078 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за изграждане на паркова зона в кв. „Изток“ гр. Перник- зона 1
Прогнозна стойност: BGN 166 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0028 Дата на публикуване: 01.11.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание