Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0071 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на лекоатлетически полигон по хвърляния в ПИ с идентификатор 02508.55.229 по КК на гр. Балчик, Община Балчик, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 176 811,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00349-2020-0013 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Предмет на ОП: Текущи ремонти в сградите на Българското национално радио
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2020-0010 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на сградата ДГ № 117 „Надежда“. Конструктивно укрепване тераси на кота 0,00 и английски дворове.“
Прогнозна стойност: BGN 90 216,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2020-0011 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на обект: „Аварийно възстановяване на отводнителен канал „Коларово-Малък Преславец“
Прогнозна стойност: BGN 580 428,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2020-0005 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, с. Превала, с. Бели мел и с. Мартиново, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 614 402,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0320 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни и ремонтни дейности по сграда „Автобаза № 2“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 687 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0062 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Основен ремонт ЦДГ „Люляк“ за целите на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година
Прогнозна стойност: BGN 310 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0027 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Реконструкция на сграда за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер
Прогнозна стойност: BGN 183 571,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03221-2020-0002 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС Предмет на ОП: Извършване на вътрешен ремонт и изпълнение на енергоефективни дейности на административна сграда на РУО Бургас
Прогнозна стойност: BGN 187 321,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06011-2020-0001 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
Прогнозна стойност: BGN 96 841,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0039 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен – Първи етап: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2, на кm 119 + 800 и съпътсваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115 + 756, в рамките на средствата, отпуснати за безвъзмездно финансиране за реализацията на проекта, съгласно Постановление № 348 от 18.12.2019 г. на МС, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Прогнозна стойност: BGN 928 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2020-0024 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. “Русалийски проход“, ул.Цанко Дюстабанов, ул. “Соколска“ (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево-Габрово) , ул. “Смолян“ и ул.”Сенковчица”
Прогнозна стойност: BGN 2 233 302,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0012 Дата на публикуване: 30.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина „Еделвайс“, с.Брезница, Община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 484 587,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0031 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за изграждане на ЦГВХНС в гр. Провадия по проект BG16RFOP001-5.002-0029-C02
Прогнозна стойност: BGN 378 692,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0028 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, на обект „Изграждане на съвременна градска среда, чрез благоустрояване на Северен градски парк гр. Разград, рехабилитация, изграждане и възстановяване на зони за отдих“
Прогнозна стойност: BGN 5 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2020-0009 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на строително- монтажни работи на обект: Благоустрояване на кв. 38б централа градска част с. Челопеч“.
Прогнозна стойност: BGN 495 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03221-2020-0001 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС Предмет на ОП: Извършване на вътрешен ремонт и изпълнение на енергоефективни дейности на административна сграда на РУО Бургас
Прогнозна стойност: BGN 187 321,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0027 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка за деца в с.Благоево и ремонт на тротоар по ул.“Девети септември“ в с.Топчии“
Прогнозна стойност: BGN 14 108,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00665-2020-0005 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“ Предмет на ОП: „Благоустрояване на част от пристанище със специално предназначение на ИАППД, кв. 1002 гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 130 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2020-0013 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на външни общи части на студентско общежитие – блок 61, вх.В, вх.Г и вх.Д
Прогнозна стойност: BGN 1 610 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0316 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Поддържане работоспособността и разширяване на мрежовата инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0026 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация по ул.“Преслав“ гр.Разград (от ул.“Перистър“ до ул.“Сливница“)“
Прогнозна стойност: BGN 121 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0022 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Възлагане на дейности по извършване на СМР за проект: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев“ и многофамилни жилищни сгради в град Поморие с адрес: ул. „Солна“ №9 и кв. Свобода №14“, съфинансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 050 023,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0021 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Възлагане на дейности по извършване на СМР за проект: „Изпълнение на мерки по енергийната ефективност в периферните райони – 3 за СУ „Иван Вазов“, жилищна сграда на ул. „Солна“ № 11 и жилищна сграда в кв. „Свобода“№ 13, в град Поморие“, съфинансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 174 947,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0060 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0146 Дата на публикуване: 27.11.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на комплексни дейности по възстановяване експлоатационното състояние, промяна на съществуващото положение и/или изграждане на нови елементи от техническата инфраструктура в подстанции, част от електропреносната мрежа
Прогнозна стойност: BGN 160 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0051 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на почивна станция „Предел“
Прогнозна стойност: BGN 29 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0032 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в дом за стари хора Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0039 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Лом – ул. “Любен Каравелов“ от ул. „Пристанищна“до ул.“Филип Тотю“, ул. „Любен Каравелов“ в участък от ул. “Цветан Тодоров“ до ул. „Георги Манавски“, ул. „Филип Тотю“ от ул. „Дунавска“ до ул. „Ст. Караджа“, ул. „Раковска“ в участък от ул. „Георги Манавски“ до ул. „Яким Атанасов““
Прогнозна стойност: BGN 245 718,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2020-0008 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. Благой Иванов /от о.к. 24 до о.к.273/, ул. Петко Напетов /от о.к.30 до о.к.45/ и ул. Хаджи Димитър /от о.к. 195 до о.к. 75/”
Прогнозна стойност: BGN 801 270,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2020-0022 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: СМР за Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница по проект „ Преустройство и смяна на предназначение на Младежки дом в Градски исторически музей – гр. Дупница“ с комбинирано финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и финансови инструменти Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 1 595 736,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2020-0013 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 61813.759.174, кв.100, гр.Разлог, общ. Разлог
Прогнозна стойност: BGN 48 869,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0020 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Изграждане и закупуване на оборудване и обзавеждане на туристически информационен център – град Ахелой“ финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., посредством процедура BG06RDNP001-19.246, МИГ Поморие-7.5, Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 48 381,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2020-0022 Дата на публикуване: 26.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“ – реконструкция и преустройство на сгради, с идентификатори – 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“
Прогнозна стойност: BGN 608 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2020-0011 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж : Укрепване на свлачищни участъци на общински път PAZ 2045 /III-375/ – Исперихово – Козарско – Жребичко, община Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0050 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Изграждане на футболно игрище в двора на VIII СУ ,,Арсени Костенцев‘‘, УПИ V, кв. 35, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на община Благоевград‘‘
Прогнозна стойност: BGN 55 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03400-2020-0001 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Реконструкция, пристрояване и основен ремонт на сгради с идентификатор 10135.3513.1933.13 и 10135.3513.1933.17 на Професионална техническа гимназия, гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00665-2020-0004 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ“ Предмет на ОП: „Благоустрояване на част от пристанище със специално предназначение на ИАППД, кв. 1002 гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 130 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03782-2020-0001 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ Предмет на ОП: „СПЕШЕН РЕМОНТ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ ОТ ТЕРЕНА ИЗВЪН ВЪНШНИТЕ ФАСАДНИ ЗИДОВЕ НА ЕДНОЕТАЖНАТА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.406.10.6 И НА ЧЕТИРИЕТАЖНАТА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 68134.406.10.1, ВКЛ. И КЪМ ИМОТИ С АДМИНИСТРАТИВНИ АДРЕСИ БУЛ. „В.Левски“ № 98, № 100 и № 102, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 288 041,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 12:00 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02590-2020-0001 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на асансьор във връзка с реализиране на Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище” 2020г. Модул 1 „Създаване на достъпна архитектурна среда” за изпълнение на ремонтни дейности в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 85 249,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0049 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Премахване на пясъчник от детска площадка, закупуване и монтаж на детско съоръжение, находящ се на ул. „Броди“ пред бл. № 24, ж. к. „Струмско“
Прогнозна стойност: BGN 4257,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0011 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за изграждане на социални жилища в гр.Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 1 265 802,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0077 Дата на публикуване: 25.11.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти и строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и съседните общини и експлоатирани от „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2020-0008 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на пътна настилка на ул. „Пирин“ и ул. „Св. Трифон“, с.Илинденци “
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2020-0008 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Целодневна детска градина в УПИ IV, кв. 44 по плана на село Опан, Община Опан (довършване на започнато строителство, включително двор, без обзавеждане)“
Прогнозна стойност: BGN 1 267 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01077-2020-0002 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт в помещения на дневен стационар в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2020-0007 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан“
Прогнозна стойност: BGN 266 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0030 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 890 669,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0311 Дата на публикуване: 24.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонтни през 2021 година
Прогнозна стойност: BGN 7 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0127 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Беласица“ № 2 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 12 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2020-0001 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ХАСКОВО“, ФИНАНСИРАНО ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ 2014-2021 Г.
Прогнозна стойност: BGN 139 572,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04987-2020-0002 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОБЩЕЖИТИЕТО КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ ГР. СИЛИСТРА – I ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 265 358,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0013 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтова настилка в с. Ерден, общ. Бойчиновци” по пет обособени позиции: ОП № 1 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Втора с дължина 605 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 2 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Трета с дължина 950 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 3 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Тринадесета с дължина 445 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 4 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Двадесета с дължина 221 м., с. Ерден, Община Бойчиновци” ОП№ 5 „Възстановяване на асфалтова настилка по ул. Двадесет и пета и ул. Двадесет и седма с дължина 337 м., с. Ерден, Община Бойчиновци”
Прогнозна стойност: BGN 1 846 733,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2020-0020 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Авариен ремонт на улици и повърхностно отводняване в с. Трифоново със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет
Прогнозна стойност: BGN 1 027 383,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2020-0008 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Левски, община Левски по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 4 856 854,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0019 Дата на публикуване: 23.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на Резервоар за питейна вода с обем 500 м3 в с. Поленица, община Сандански“ .
Прогнозна стойност: BGN 227 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0070 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0069 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“, гр. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0068 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0021 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на инженегринг – проектиране и изпълнение на СМР за 6 (шест) броя подземни инсталации за разделно събиране на отпадъци на територията на Община Трявна по проект „По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери“
Прогнозна стойност: BGN 298 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04392-2020-0001 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „АЛЕКСАНДЪР С. ПОПОВ“ Предмет на ОП: Преасфалтиране на спортна площадка и изграждане на нова ограда около нея в Професионална гимназия по електроника „Ал. Ст. Попов“, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: USD 79 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0018 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и авторски надзор във връзка с изграждане на Общински пазар, находящ се в УПИ I, кв.24, по плана на гр. Божурище “
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00951-2020-0008 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: Служба „Военна полиция“ Предмет на ОП: Строителни ремонти на сгради и ограда във войскови район (ВР) 1537 – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 103 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2020-0019 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 2 726 519,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2020-0007 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на територията на Община Струмяни по одобрени проекти“, разделена на подобекти, както следва:подобект № 1 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Мраморна“, с.Струмяни от ОТ 41 до ОТ 49“;подобект № 2 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Св.Неделя“, с.Струмяни от ОТ 49 до ОТ 50; Улица от ОТ 50 до ОТ 51“подобект № 3 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Врабче“, с.Струмяни от ОТ 55 – ОТ 60“;подобект № 4 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Струма“ от ОТ 134 до ОТ 64 между кв.11 и кв.12 и улица „Петър Берон“ от ОТ 127 до ОТ 134 между кв.65 – 13 и кв.10-11, с.Микрево“;подобект № 5 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Баба Тонка“ от ОТ 12 до ОТ 111 между кв.58 и кв.67 и улица „Екзарх Антим“ I от ОТ 111 до ОТ 194 между кв.58 и кв.61, 62 и 60, с.Микрево“;подобект № 6 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Хан Омуртаг“ от ОТ 17 до ОТ 12 между кв.58 и кв.59, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 356 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0019 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на настилките на околоблоковото пространство на бл.200, ул. „Лясковец“, ж.к. „Х.Димитър, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.606.1066, кв.28А, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0089 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Благоустрояване и изграждане на ул. Алеко Константинов, ПИ с идентификатор 07079.612.306 по КК на град Бургас, консервация и реставрация на сградата на Етнографския комплекс, гр. Бургас и обслужващи постройки на допълващо застрояване в прилежащото дворно пространство“
Прогнозна стойност: BGN 1 416 800,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0063 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на сграден фонд общинска собственост на територията на община Велико Търново, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 001 497,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0106 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на улица „Владая“ от ос.т.102, ос.т.95 до ос.т.84 и връзка с бул. „Марица“ от ос.т.84 до ос.т.11, квартал 3 (трети) по плана на Многофункционална зона „Изток“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 284 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0108 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0105 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – І етап“ по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 799 906,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2020-0004 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: Строителство на обект: Ремонт на път TGV 1100 (IV-20231) и ремонт на път TGV 2124 (IV-20408), находящ се на територията на Община Опака, Област Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 10 732 905,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2020-0019 Дата на публикуване: 20.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) за „Изграждане на Младежки център” в рамките на проект „Местно развитие намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”
Прогнозна стойност: BGN 1 422 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04035-2020-0001 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Център за природни науки , изследвания и иновации“ на средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград “
Прогнозна стойност: BGN 88 592,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0067 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към 134 Средно училище „Димчо Дебелянов“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0066 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Найден Геров“, гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0031 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в дом за стари хора Добрич
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0038 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА РЕКАТА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2020-0014 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛ. 56, СЕКЦИЯ „Б“ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 2 497 243,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2020-0024 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0018 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на хранилище №14 във военно формирование 32020 – Варна”.
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0011 Дата на публикуване: 19.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински пазар – гр. Етрополе (Малкия пазар)
Прогнозна стойност: BGN 501 548,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0115 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находяща се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Д
Прогнозна стойност: BGN 1977,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02314-2020-0009 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА Предмет на ОП: „Извършване на СМР в Експериментална лаборатория по квантова комуникация на ЦК КВАЗАР, на територията на ИР-БАН“
Прогнозна стойност: BGN 151 515,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0037 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Отец Паисий“ с. Долнослав – подмяна водопровод, ремонт тротоари и асфалтиране“
Прогнозна стойност: BGN 94 224,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2020-0017 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от с.Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащите съоръжения към него”
Прогнозна стойност: BGN 1 202 947,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05401-2020-0021 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР“.
Прогнозна стойност: BGN 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2020-0036 Дата на публикуване: 18.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Укрепване на подпорна стена на ул. „Цар Асен“№ 7-11 гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 56 091,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0065 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на изкуствена тревна настилка на игралното поле на стадион „Смолян“, гр. Смолян.
Прогнозна стойност: BGN 415 710,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2020-0012 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Ремонт и модернизация (подготовка) на помещения в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0025 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на площад „Старият дъб“ в гр.Тервел-зона за отдих
Прогнозна стойност: BGN 99 339,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2020-0019 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2020-0001 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Текущи ремонтни работи по тавани в сградния фонд на СУ „проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 83 187,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0087 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Доставка и монтаж на понтонно съоръжение в акваторията на рибарско пристанище „Сарафово“
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0015 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Авариен ремонт и възстановяване на пътна настилка на улица „Долина“ в гр.Шабла – ляво и дясно платно – L – 1165 м“
Прогнозна стойност: BGN 638 048,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2020-0019 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на трафопост КТП 1.800/20/04 находящ се в УПИ VII, кв. 14 по плана на с. Марчево, кабел СрН 20kV и ниско напрежение НН 1kV.“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2020-0019 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в с. Чорбаджийско, община Кирково“ Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Фотиново, община Кирково – ЕТАП I“ Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 152 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0307 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 5, 6 блок по време на ПГР 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2020-0012 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на спортна площадка в кв. „Орфей” гр. Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2020-0010 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за възстановяване на пътен мост между ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“, с. Юделник, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 61 811,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лиц

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0012 Дата на публикуване: 17.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Владимирово – IV етап, община Бойчиновци ”
Прогнозна стойност: BGN 1 024 215,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0064 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на загряваща/тренировъчна лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Берое“ – гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 109 217,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0063 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Реконструкция на лекоатлетическа писта в спортен комплекс „Христо Ботев“ – Враца“
Прогнозна стойност: BGN 1 374 739,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0062 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: Обновяване на футболен терен и открита лекоатлетическа писта (6 коридора) на стадион „Христо Ботев“, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 1 041 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2020-0004 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: Преустройство и основен ремонт на тавански етаж за създаване на STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 118 255,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0024 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Инженеринг за възстановяване на участък от бщински път DOB1199 участък от км 3+780 до км 3+840 в Община Тервел
Прогнозна стойност: BGN 103 828,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0010 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради № 42 „Лабораторен корпус на ТБР”, №43 „Топла връзка” и № 44 „Учебен корпус за извършване на практически занятия и научноизследователска дейност” на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 1 579 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0037 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Кавала“ № 3; Обособена позиция 2: Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ № 19; Обособена позиция 3: Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стефан Стамболов“ № 11.
Прогнозна стойност: BGN 396 859,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2020-0014 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на филтърен корпус към ПСПВ – Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0035 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМА – ВИСОКО ТЯЛО на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2020-0035 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения на територията на ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2020-0006 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 122 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 16:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05185-2020-0001 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на отоплителна инсталация на Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Ловеч, бул. „Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 246 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0045 Дата на публикуване: 16.11.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle”
Прогнозна стойност: BGN 167 415,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0019 Дата на публикуване: 15.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Ремонт на сграда на кметство, находяща се в УПИ IV, кв.30 по ПУП на с. Скалица, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 57 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05427-2020-0001 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Текущ ремонт на таван на втори етаж на сградата на Районен съд – гр. Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0061 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на закрита лекоатлетическа писта в СК „Ялта“, гр. Русе, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 124 659,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0060 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на лекоатлетически полигон по хвърляния в ПИ с идентификатор 02508.55.229 по КК на гр. Балчик, Община Балчик, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 176 811,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0047 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 22:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0037 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СМР НА ОБЕКТ: СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, СЕКЦИЯ „А“ И СЕКЦИЯ „Б“ В УПИ – Х „ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА“, КВ. 186 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 1 041 443,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2020-0013 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОРНИ РЕЗЕРВОАРИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР С ОБЕМ V=200 M3 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В С. ГАЛАТА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН” 2. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР С ОБЕМ V=100 M3 ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В С. ГЛОГОВО, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН”
Прогнозна стойност: BGN 198 052,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2020-0018 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на улици в села на община Монтана със средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 655 525,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0006 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В ГРАД ЛЪКИ – УЛИЦИ ПО ПУП НА ГР. ЛЪКИ, ОБЩ. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0029 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Укрепване на старата сграда на Читалище „Светлина-1861“, гр. Шипка, УПИ IV-740, кв. 34 и ремонт на покрив
Прогнозна стойност: BGN 86 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00021-2020-0009 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране и строително-ремонтни дейности на рейдова кула и административна сграда в ПИ 10135.1510.15, Пристанище Варна – Изток, гр. Варна, с цел разполагане на комуникационно – информационен център
Прогнозна стойност: BGN 2 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05401-2020-0020 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Предмет на ОП: „Подобряване на сградната инфраструктура и системи за сигурност за сграда на МВР в град София“
Прогнозна стойност: BGN 2 123 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2020-0012 Дата на публикуване: 13.11.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: Модернизиране на сградния фонд на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход
Прогнозна стойност: BGN 797 648,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2020-0006 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на оборудване по проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в с.Добротица, с. Босна и с. Гарван, Община Ситово, област Силистра“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 124 997,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2020-0010 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Модернизация и основно обновяване на обществен комплекс-пазар в УПИ II-738 в кв.4 в с.Щръклево, община Иваново”
Прогнозна стойност: BGN 347 187,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2020-0003 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на временен открит паркинг на територията на район „Студентски“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04290-2020-0003 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ на източно крило на консултативно-диагностичен блок /КДБ/, на ниво първи етаж от сградния фонд на СБАЛПФЗ-СОФИЯ ОБЛАСТ”
Прогнозна стойност: BGN 163 117,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2020-0037 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи (възстановяване) на покрива на сграда-хангар за хеликоптери, находяща се в гр. София, местност „Летищен комплекс – София“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0068 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на тръбопроводни системи към абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 61 907,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2020-0021 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Ремонт и преустройство на Народно читалище „Напредък – Юпер 1915“, с. Юпер, община Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 123 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01465-2020-0001 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „Належащ текущ ремонт на покрив и фасада в корпус „Г“ и на настилка от бетонови плочи на площадката на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 123 843,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2020-0003 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: Преустройство и основен ремонт на тавански етаж за създаване на STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 118 255,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0006 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, включително оборудване и обзавеждане на целодневни детски градини на територията на район Панчарево
Прогнозна стойност: BGN 6 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0302 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на работоспособността на кабелите от инфраструктурата на техническите системи за сигурност на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 14:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0036 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация Хасково, находяща се на пл. „Свобода“ №5 и ул. „Патриарх Евтимий“ № 2 , гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 578 017,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0035 Дата на публикуване: 12.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни дейности на обект: „Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства – 3 броя“. Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47 с местонахождение УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково“ по проект „Интегриране на маргинални общества чрез изграждане на социална инфраструктура в град Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 312 140,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0039 Дата на публикуване: 11.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 529 059,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03179-2020-0003 Дата на публикуване: 11.11.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Възстановяване на спортни площадки в ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ““
Прогнозна стойност: BGN 201 477,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02835-2020-0001 Дата на публикуване: 11.11.2020
Наименование на възложителя: УЧЕБЕН ЦЕНТЪР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обособяване на обект „Национален център за патриотично, екологично и религиозно възпитание“ и осъществяване на авторски надзор“.
Прогнозна стойност: BGN 2,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2020, 16:30 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2020-0003 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на двата корпуса / триетажен и пететажен / на РУ – Свищов, находящи се на адрес: гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов“ № 5“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2020-0002 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: “Демонтаж на дървена дограма и доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване и обръщане на прозорци и подмяна на липсващи или повредени при подмяната на дограмата фасадни облицовъчни плочки в сградата на РУ Горна Оряховица при ОДМВР – Велико Търново ”.
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:55 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02072-2020-0001 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР: ЦЕНТЪР ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В СУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ГРАД КОСТИНБРОД“
Прогнозна стойност: BGN 187 250,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0059 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка и съблекалня в УПИ I-209 за спортен терен в кв. 28, по плана на с. Бенковски, общ. Аврен“, Първи етап: „Изграждане на учебно-тренировъчно футболно игрище – минифутбол с размери 20/40 м.“
Прогнозна стойност: BGN 149 282,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0058 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура с. Цонево, община Дългопол“
Прогнозна стойност: BGN 142 023,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2020-0047 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и подмяна (пълен инженеринг) на главен паропровод на Енергиен котел № 9 в ТЕЦ „София”“
Прогнозна стойност: BGN 946 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0020 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „СМР на обект: „Детска площадка УПИ 129-Квартална градинка“ между квартали 10,12 и 73а по плана на с. Долни Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0009 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I-82, КВ. 9, С. ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04055-2020-0001 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: 96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на дейности по основен ремонт в сградата на 96-то СУ „Лев Николаевич Толстой““
Прогнозна стойност: BGN 221 732,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2020-0005 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Ремонт на алея около спортна площадка в ОУ „Стефан Караджа“, с.Искра, Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0054 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на анаеробната инсталация
Прогнозна стойност: BGN 23 181 424,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2020-0028 Дата на публикуване: 10.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление“
Прогнозна стойност: BGN 760 401,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0046 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на почивна станция „Предел“
Прогнозна стойност: BGN 29 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0034 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия – гр.Силистра“ – Iви етап: “Основен ремонт на покрива на Художествена галерия – гр.Силистра“ по проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“, финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020г
Прогнозна стойност: BGN 1 240 216,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01835-2020-0002 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“ Предмет на ОП: Асфалтиране на площи в източната част на двора, възстановяване на зелени площи и изграждане на ограда на двора на Софийска професионална гимназия по електроника “ Джон Атанасов“.
Прогнозна стойност: BGN 269 384,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0296 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Нови офисни помещения и учебна зала С1 към съществуваща сграда на Управление ПиУТЦ
Прогнозна стойност: BGN 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0034 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“ Подобект 1 Подход към монумент „Света Богородица“ включващ части от УПИ I, кв. 520 (начален подход към монумент „Света Богородица“) и УПИ XVII, кв. 500 (двойни стълби, източна част от велоалея и зона „Спорт“) и Подобект 3 „Подход към монумент „Св. Богородица“ включващ част от УПИ XVI, кв. 500 (западна част от велоалея и стълбища)“
Прогнозна стойност: BGN 1 062 931,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0144 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт/ремонт и корекция на реки по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 8 066 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2020-0056 Дата на публикуване: 09.11.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница“, участък Волуяк – Драгоман”
Прогнозна стойност: BGN 18 678 248,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:55 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0018 Дата на публикуване: 08.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на НЧ „Просвета 1920“, находяща се в УПИ XVI, кв. 34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“ – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 78 016,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02617-2020-0001 Дата на публикуване: 08.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в ПГТТМ, гр. Казанлък – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 97 867,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0038 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ) ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ III-815 (ПЕТРОХАН – О.П. БЕРКОВИЦА) – БЕРКОВИЦА – (О.П. БЕРКОВИЦА – БЛАГОВО) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+050“
Прогнозна стойност: BGN 6 501 697,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0023 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в УПИ VI-13 кв.59 гр. Раднево, обл.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 96 424,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2020-0007 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №47 – Битов корпус
Прогнозна стойност: BGN 135 038,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0028 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на подземно ел. трасе, кабел НН” – ПИ № 257018, с.Въбел, община Никопол, област Плевен; ЕКАТТЕ 12365 – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0012 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ГРУПА „ОРЕХОВО – МАЛЕВО – ХВОЙНА – ПАВЕЛСКО“
Прогнозна стойност: BGN 5 984 543,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2020-0005 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Изграждане на спортни площадки – фитнес на открито на територията на СО-район „Сердика“
Прогнозна стойност: BGN 60 870,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2020-0011 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) В ГР. СОФИЯ НА АДРЕС: БУЛ. „Г.М.ДИМИТРОВ“ №52А“
Прогнозна стойност: BGN 35 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0023 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 3: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 276.1 ДО Т. 352 (с L = 3 513,91 м’)”
Прогнозна стойност: BGN 4 059 624,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2020-0045 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Неотложни пътно-възстановителни дейности по ул. „Иван Хаджиенев“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2020-0013 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на част от ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Княз Дондуков“ в гр. Бяла Слатина, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от ул. „Любен Каравелов“ и Обособена позиция № 2 „Ремонт и реконструкция на улична настилка, тротоари и бордюри по част от ул. „Княз Дондуков“
Прогнозна стойност: BGN 372 935,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0009 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: СПЕШНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЕТВЪРТОКЛАСЕН ОБЩИНСКИ ПЪТ ГР.САПАРЕВА БАНЯ – ПЪТ KNL 1191 OT РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА, СЕЛО ПАНИЧИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 161 619,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0017 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР за обект „Реконструкция и преустройство на сгради от образователната инфраструктура на територията на ОУ „Христо Ботев“ гр. Поморие, кв.№ 116, УПИ I, гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 1 744 227,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2020-0055 Дата на публикуване: 06.11.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 9 470 860,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2020-0020 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. „Пейо Яворов“ – гр. Ивайловград – Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа – от ос.т. 272 до ос.т. 689 – с дължина 360 метра“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0036 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА ТБО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 2 221 365,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0029 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни услуги от Народно читалище „Христо Ботев“ – с. Стряма, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 250 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0021 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 118 855,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0020 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 179 944,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0019 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улицa “Първа“ в селo Батово, община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 158 581,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0014 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Морски клуб в УПИ XIII, кв. 9 по ПУП-ПР на СО „КАРИЯ” по проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 – МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“аглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 268 004,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0066 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на част от производствен водопровод“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0018 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР – Вътрешна реконструкция на читалищни сгради в община Трявна по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 169 491,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0033 Дата на публикуване: 05.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Работи по подравняване на пътни настилки на територията на Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0027 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на конферентна зала, представляваща част от сградата на Община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 159 618,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2020-0042 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Осъществяване на инженерингови дейности в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: “Ремонт училището към РЕМО „Етър” за целите на превръщането му в база за обучения в областта на реставрацията, консервацията и опазването на движимо културно наследство, обособяване на арт-ателиета и лаборатория за консервация и реставрация на дърво, преустройване на училищния двор за паркинг” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: “Ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на РЕМО „Етър““
Прогнозна стойност: BGN 665 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2020-0011 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Възстановяване на подпорна стена и път в кв. Хаджиеви“ о.т. 24, 25 и 26, с. Средец, община Неделино, област Смолян.
Прогнозна стойност: BGN 130 756,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0017 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР – Ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на Община Трявна по две обособени позиции ”
Прогнозна стойност: BGN 73 524,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0017 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на хранилища №20, №33 и №34 във в.ф. 44320-Сенокос
Прогнозна стойност: BGN 121 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2020-0008 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ.43, ПО ПЛАНА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05980-2020-0001 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: 57 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на четири помещения на приземен етаж в 57 СУ „Свети Наум Охридски“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 54 961,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2020-0011 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“
Прогнозна стойност: BGN 52 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2020-0031 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – реконструкция на електрическата инсталация за осигуряване на резервно захранване на кухненския блок в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград
Прогнозна стойност: BGN 23 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0045 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ във вр. с реализацията на проект „Изграждане и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV микрорайон“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда“, ОПРР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и изпълнение на строително-ремонтни работи по изместнаве на захранващ водопровод (гл.кл.I-III зона) в участъка от о.т. 201 до о.т. 118–IV. м.р. Благоевград“ по обособени позиции: ОП №1″Инженеринг-Проектиране, авторски надзор и СМР за изгр.и благоустрояване на ул. „Листопад“ в IV-ти микрорайон Благоевград“, ОП №2 „Изпълнение на СМР по изместване на захранващ водопровод(гл.кл.I-IIIзона)в участък от о.т.201 до о.т.118-IV.м.р.Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 1 354 440,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04670-2020-0001 Дата на публикуване: 04.11.2020
Наименование на възложителя: 145 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СИМЕОН РАДЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на три помещения в 145 ОУ „СИМЕОН РАДЕВ“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 54 201,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0057 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Д. Хаджидеков“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0056 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0055 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0054 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към III Основно училище „Д. Благоев“, гр. Шумен”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0053 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0052 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към ІІ Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0051 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров”, гр. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0050 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на спортен комплекс „Плиска“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 637 988,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0049 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 446 510,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0034 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на обект: „Основен ремонт на сграда с адрес – град Стара Загора, квартал „Казански”№ 34, военно формирование 26070-Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 173 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0052 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на фасади на хранителния блок на хотел „Фрегата“, в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
Прогнозна стойност: BGN 63 393,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2020-0006 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, район Младост, ж.к. „Младост 2“, бл. 251“
Прогнозна стойност: BGN 158 090,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2020-0010 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи в сгради и работни помещения на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 51 795,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00884-2020-0015 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на студенстко общежитие „Марица“ №3 към Университет по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 2 906 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0013 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици чрез асфалтиране и стабилизиране на банкети по общински пътища по населени места на територията на Община Руен по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 458 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2020-0002 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Направа на инфраструктура с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон в район „Тракия“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2020-0009 Дата на публикуване: 03.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил – 1 етап
Прогнозна стойност: BGN 82 531,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02526-2020-0008 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ“ Предмет на ОП: „Разрушаване и фактическо премахване на три едноетажни сгради находящи се в поземлен имот № 0250105 по плана на гр. Исперих ЕКАТТЕ 32874, по КК на гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0011 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Укрепване на срутище на път от четвъртокласната пътна мрежа за с. Павелско при о.т. 488 и о.т. 489, община Чепеларе”
Прогнозна стойност: BGN 218 148,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0017 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА С ОБЕМ 500 М3 В С. ПОЛЕНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 227 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2020-0035 Дата на публикуване: 02.11.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Укрепване на земната основа и конструкцията на подстанция Русе Център, гр. Русе, ул. Борисова 27, собственост на „Електроразпределение Север“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява