Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (946964)
Възложител: Община Ново село
Получен на: 29.11.2019 г.
Преписка: 01246-2019-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „ АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ -УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ „в землището на с.Флорентин общ.Ново село,обл.Видин.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946902)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 29.11.2019 г.
Преписка: 00753-2019-0022
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов”.
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946839)
Възложител: Икономически университет – Варна
Получен на: 29.11.2019 г.
Преписка: 00001-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни и ВиК работи в студентски общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница №65”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946693)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00325-2019-0046
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на основен ремонт и подмяна на части на 4 броя асансьори в База I на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, с оглед безопасна експлоатация и покриване на задължителните изисквания

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (946690)
Възложител: „Софийска вода“ АД
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00435-2019-0087
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях,експлоатирани от „Софийска вода” АД,както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946652)
Възложител: Община Лом
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0041
Процедура: Открита процедура
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ 1912-1918 Г. – 5 БРОЯ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946742)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00212-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946699)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00604-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) на обект „Околовръстна улица на гр. Любимец по направление на Републикански път III-597 /обходен път запад/“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946661)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00120-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Спешен авариен ремонт на покривна конструкция, тавани и прилежащи помещения в Блок I на основната сграда на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (946659)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0138
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на хале за специална транспортна техника и административната сграда към него на цех ХОГ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946647)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 28.11.2019 г.
Преписка: 00244-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на преходни към II етаж стълбищни помещения и от II етаж на обществено – обслужваща сграда на ул.В.Левски 31 в с.Самуил по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946461)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 27.11.2019 г.
Преписка: 00561-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗБОР НА ИЗП-Л ЗА ИЗВЪРШВ.НА СМР Д-СТИ ЗА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.„КОМСОМОЛЕЦ“,„ЯСНА ПОЛЯНА“,„ШЕЙНОВО“ В ГР.БРЕЗНИК И УЛ. С ОТ 85-160-161-162-163-164-165-166-80-171-173 В С.НОЕВЦИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (946465)
Възложител: Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/ – София
Получен на: 27.11.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0044
Процедура: Открита процедура
Име: Рехабилитация на съоръжения и сгради, експлоатирани от Специализирано поделение Дирекция „Ръководство на корабния трафик – Черно море” по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946456)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 27.11.2019 г.
Преписка: 00126-2019-0028
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улична мрежа гр.Несебър – ІІ етап ул. Рибарска, ул. Мена“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946441)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 27.11.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0051
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра””

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946435)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 27.11.2019 г.
Преписка: 00900-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Синдел, община Аврен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (946185)
Възложител: Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД
Получен на: 26.11.2019 г.
Преписка: 03788-2019-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на открит паркинг с обслужваща сграда в ж.к. „Надежда“, УПИ I, кв.147а, м.“Надежда 1а и 1б“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (946293)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 26.11.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0137
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и модернизация на Артезианска помпена станция №2

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946286)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 26.11.2019 г.
Преписка: 00041-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за изграждане на спортно развлекателен комплекс в УПИ № XXIII, кв. 112, м. „Лъджа“-Ивайловград, гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946249)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 26.11.2019 г.
Преписка: 00041-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Армира“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Пейо Яворов“, ул. „Любимец“, ул. „Яни Попов“, ул. „6-ти септември“ по 6 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946178)
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Получен на: 26.11.2019 г.
Преписка: 00268-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и разделяне на помещения за социални, културни и образоват. нужди на лицата, търсещи закрила в РПЦ–гр. Харманли (Хале № 13, находящо се в ПИ с идентификатор 77181.6.495 по КК на гр. Харманли)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946115)
Възложител: Община Божурище
Получен на: 25.11.2019 г.
Преписка: 00171-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна система и изграждане на нова в кв.„Девети септември”, общ. Божурище – ІІІ ет. от „Реконструкция и рехабилитация на вод.мрежа в гр.Б-ще“
 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946112)
Възложител: Община Божурище
Получен на: 25.11.2019 г.
Преписка: 00171-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Благоустрояване на прилежащо дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (946015)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора
Получен на: 25.11.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0194
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка и монтаж на бариера с автоматично рамо, необходима за паркинг на ТП на НОИ – Стара Загора (в съсобственост с Областна администрация – Стара Загора, Община Стара Загора, Административен съд)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (946004)
Възложител: ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД
Получен на: 25.11.2019 г.
Преписка: 00246-2019-0133
Процедура: Публично състезание
Име: СМР за ремонт на бетонови настилки ред Г кота 0 КЦ част 700 и 890 MW

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (945944)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 25.11.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0134
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на технологични, санитарни и обслужващи помещeния в ЕП-2 през 2019/2020г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945601)
Възложител: Столична община
Получен на: 21.11.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0137
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на желязна решетъчна кула, оборудвана с термална камера, апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на рискови точки”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945738)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 22.11.2019 г.
Преписка: 00566-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (945158)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО
Получен на: 19.11.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0240
Процедура: Открита процедура
Име: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СОТ И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ В ОБЕКТИ НА ЕСО ЕАД, МЕР ПЛОВДИВ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (945146)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО
Получен на: 19.11.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0239
Процедура: Открита процедура
Име: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СОТ И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ В ОБЕКТИ НА ЕСО ЕАД, МЕР ПЛОВДИВ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945632)
Възложител: Агенция по вписванията
Получен на: 21.11.2019 г.
Преписка: 00447-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка и монтаж на нова абонатна станция в офиса на Агенция по вписванията гр.Враца и ремонт на стълбище към сутерен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945602)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 21.11.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0058
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на обект: Терен за спорт и отдих „Суха река” по проект „Green Urban Territories – Better Place to Live”, Договор No B2.6d.12, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945558)
Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Получен на: 21.11.2019 г.
Преписка: 00062-2019-0034
Процедура: Публично състезание
Име: “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” – УНСС”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945542)
Възложител: Община Якимово
Получен на: 21.11.2019 г.
Преписка: 00962-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово Финансирани по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945532)
Възложител: Община Сатовча
Получен на: 21.11.2019 г.
Преписка: 00637-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строитрелно-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконстукция и рехабилитация на улици в населените места на общ.Сатовча“ по 3 обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945450)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 20.11.2019 г.
Преписка: 00272-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Преустройство и промяна на предназначение на общинска сграда в Център за предоставяне на социални услуги в УПИ IV-38, кв. 19, с. Ружинци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945365)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 20.11.2019 г.
Преписка: 01387-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945322)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 20.11.2019 г.
Преписка: 00237-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт и реконструкция на детско заведение в УПИ ІІ-детски комбинат, кв.27 по плана на с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945011)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 18.11.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0069
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945007)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 18.11.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0068
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944805)
Възложител: Агенция „Митници“
Получен на: 15.11.2019 г.
Преписка: 00334-2019-0050
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници” по 4 (четири) обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (945161)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 19.11.2019 г.
Преписка: 00467-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Обществена сграда с места за настаняване „Хижа Свежест“, в УПИ – I, кв. 73 с идент. № 39970.501.955 по КК на град Крумовград”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (945017)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Монтана
Получен на: 18.11.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0148
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана.” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект/и, по четири обособени позиции.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944902)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца
Получен на: 18.11.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0189
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на помещенията в приземния етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, бул. „Мито Орозов“ № 59“, подобект: „Изграждане на дренажна система и полагане на хидроизолация“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944856)
Възложител: Община Враца
Получен на: 18.11.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка реконструкция и рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа на улици Ангел Георгиев, Георги Кирков, Христо Ботев, Шипка, Хаджи Димитър, Чапаев, Искър и Димитър Благоев в с. Девене – Община Враца“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944789)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 15.11.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0135
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително–монтажни работи на проект ROBG-390 „Основен ремонт на път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана от км 94+000 до км 101+199.48, област Монтана, финансиран по Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944574)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 14.11.2019 г.
Преписка: 00640-2019-0039
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на дейности по ремонт и функционално оформление на помещения в сгради на Биологически факултет на „Св. Климент Охридски“ по проект ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0012, включваща 2 обосебени позиции.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (944800)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 15.11.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0015
Процедура: Пряко договаряне
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция №2: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“, гр. Радомир“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944763)
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Получен на: 15.11.2019 г.
Преписка: 00268-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сграда в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Овча купел (находяща се в ПИ с идентификатор 68134.4333.14 по плана на гр. София)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (944159)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен
Получен на: 12.11.2019 г.
Преписка: 00550-2019-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (944135)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 12.11.2019 г.
Преписка: 01467-2019-0087
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг за реконструкция на въздушна електропроводна линия 110KV „КАЛИМАН“, включващ проектиране, строителство, доставка и монтаж на необходимите материали, съоръжения и оборудване

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944533)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 14.11.2019 г.
Преписка: 00590-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Обновяване и благоустрояване на паркови пространства на територията на община Стамболийски, област Пловдив по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944423)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 14.11.2019 г.
Преписка: 00127-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по открит отводнителен канал от ЖП прелез до заустването в р. Камчия, гр. Дългопол, Област Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (943939)
Възложител: ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/
Получен на: 11.11.2019 г.
Преписка: 00129-2019-0010
Процедура: Открита процедура
Име: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения на лицензионната територия на ЕВН ТР по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944353)
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Получен на: 13.11.2019 г.
Преписка: 00268-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и диференциация на помещения за социално-културни и образователни нужди на лицата, търсещи закрила в отдела за предоставяне на международна закрила в РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944276)
Възложител: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 13.11.2019 г.
Преписка: 00563-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Частичен ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на Академията на МВР по обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (944125)
Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Получен на: 12.11.2019 г.
Преписка: 00859-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, финансиран от ОПРР 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943969)
Възложител: Община Монтана
Получен на: 11.11.2019 г.
Преписка: 00019-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на Читалище „Разум 1883“, гр. Монтана

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943942)
Възложител: Община Белово
Получен на: 11.11.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943879)
Възложител: Община Искър
Получен на: 11.11.2019 г.
Преписка: 01026-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943819)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 08.11.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: “Почистване на речните корита на река Ломя и река Михалска, в границите на Община Павликени” по проект: „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943810)
Възложител: Столична община
Получен на: 08.11.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0130
Процедура: Открита процедура
Име: СМР за „Пристройка към 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943756)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 08.11.2019 г.
Преписка: 00239-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943694)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 08.11.2019 г.
Преписка: 00616-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943392)
Възложител: Община Лом
Получен на: 06.11.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0038
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943169)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 05.11.2019 г.
Преписка: 00712-2019-0035
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт, реконструкция на съществуващи брегозащитни съоръжения за защита от абразия на морския бряг в района на морски залив гр. Ахелой – етап I и II“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (943146)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО
Получен на: 05.11.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0234
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (943003)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – София град към ЕСО
Получен на: 05.11.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0233
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР София град

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943551)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ „Майчин дом“ ЕАД – София
Получен на: 07.11.2019 г.
Преписка: 00521-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на покрив и подмяна на кабелна мрежа „ниско напрежение“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943327)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Смилян към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян
Получен на: 06.11.2019 г.
Преписка: 02718-2019-0190
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт и пристройка на административната сграда на ТП „ДГС Смилян”” в УПИ XXII, кв.39, с.Смилян, ул. „Девети септември” №101, община Смолян.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943302)
Възложител: „Софинвест“ ЕООД
Получен на: 06.11.2019 г.
Преписка: 01544-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни работи по разриване, избутване и извозване на строителни отпадъци и земни маси с тежкотоварна техника в депо на строителни отпадъци, находящо се в гр.София, кв.“Враждебна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943072)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 05.11.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0055
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг на улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград (част ВиК)”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (943031)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 05.11.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0054
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Улици с осови точки от о.т.4016 до о.т.4026 и от о.т.4026 до о.т.4028 в гр. Свиленград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942932)
Възложител: Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/
Получен на: 04.11.2019 г.
Преписка: 05397-2019-0043
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на проект за изграждане на второ електрозахранване 20kV за СОСП София 4

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942930)
Възложител: Еко Антрацит ЕАД – София
Получен на: 04.11.2019 г.
Преписка: 01546-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на работен проект: „Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942842)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 04.11.2019 г.
Преписка: 00035-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ SOF 3411-ІІІ-811- БОГЬОВЦИ- БЕЗДЕН- ОПИЦВЕТ УЧАСТЪК ОТ ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ДО ВХОДА НА С. ОПИЦВЕТ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (942825)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 04.11.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0121
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на КПП – помещения (за лица и МПС) и прилежащи площи

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (942758)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ – Плевен
Получен на: 04.11.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0144
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Плевен – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект ДСП – Белене.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942728)
Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – /старо наименование – Институт по металознание „Акад. А. Балевски“ към Българска академия на науките /БАН//
Получен на: 04.11.2019 г.
Преписка: 00897-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и реконструкция на производствено хале № 2 към Блок А на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – БАН (ИМСТЦХА-БАН)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942686)
Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София
Получен на: 01.11.2019 г.
Преписка: 01954-2019-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942573)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 01.11.2019 г.
Преписка: 00728-2019-0030
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект:Реконструкция на електрически, ОВК инсталации и СМР по фасади и покрив на сграда на НС,София,пл. Кн.Александър I,№1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942641)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 01.11.2019 г.
Преписка: 00275-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942638)
Възложител: Община Садово
Получен на: 01.11.2019 г.
Преписка: 00795-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община Садово “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942515)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 01.11.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0088
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране – изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и авторски надзор) за изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с капацитет 12 места (ЦНСТ) и Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места (Преходни жилище)