Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (881300)

Възложител:

Градски транспорт – Перник ЕООД

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

05700-2018-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881294)

Възложител:

Столична община – Район „Възраждане“

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

01255-2018-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на район Възраждане,във вр. с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881293)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

00662-2018-0042

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на село Сърнево, община Раднево и Реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. Любеново, захранващ село Любеново и село Трояново в община Раднево.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881249)

Възложител:

Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

02443-2018-0049

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране, авторски надзор и строителство, на обект: „Изграждане на гаражи и площадка за нуждите на РСПБЗН – Генерал Тошево към РДПБЗН – Добрич, при ГДПБЗН – МВР“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881079)

Възложител:

Община Симеоновград

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

00638-2018-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на участък от ул.“Йордан Йовков“ от о.т.146 до о.т.147 гр.Симеоновград”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881030)

Възложител:

Висш съдебен съвет /ВСС/

Получен на:

29.11.2018 г. 

Преписка:

00833-2018-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881192)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0209

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881162)

Възложител:

Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

00120-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ 1 курортна поликлиника (стара сграда) – „СБР-НК“ ЕАД, филиал Велинград

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881128)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

00053-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на обект: Основен ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881123)

Възложител:

Министерство на земеделието, храните и горите /предишно – Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП//

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

00696-2018-0031

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущо поддържане и експлоатация на сградата на МЗХГ, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881092)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област

Получен на:

30.11.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0207

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (881010)

Възложител:

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Получен на:

29.11.2018 г. 

Преписка:

00515-2018-0029

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880596)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Получен на:

27.11.2018 г. 

Преписка:

00983-2018-0038

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране и изграждане на Комуникационно-технически център за осигуряване информационната сигурност на Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880584)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

27.11.2018 г. 

Преписка:

00383-2018-0037

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ , по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 с две обособени позиции“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880867)

Възложител:

Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил

Получен на:

29.11.2018 г. 

Преписка:

00496-2018-0106

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвани от териториални структури на АСП“ за обект: административна сграда ползвана от РДСП – Кюстендил

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880866)

Възложител:

Община Царево

Получен на:

29.11.2018 г. 

Преписка:

00079-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР /изграждане на втори, трети, четвърти и пети етаж, и всички довършителни работи, включително топлоизолация и мазилки по фасади на съществуваща сграда на обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880857)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Батак към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян

Получен на:

29.11.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0222

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на почивна база „Надпяване”, местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС „Батак””

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (880824)

Възложител:

Община Трън

Получен на:

29.11.2018 г. 

Преписка:

00147-2018-0012

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Реконструкция на Трънска екопътека“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880670)

Възложител:

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Получен на:

28.11.2018 г. 

Преписка:

00515-2018-0026

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител по договор с гарантиран резултат за изпълнение и гаранционна поддръжка на енергоефективни мерки за хотел „Олимп.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880536)

Възложител:

Община Стралджа

Получен на:

27.11.2018 г. 

Преписка:

00065-2018-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи за обект :„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880361)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

26.11.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0032

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция на път PVN1112 (ос III-303 Градище – Овча могила – Драгомирово – ос III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880792)

Възложител:

Община Сливен

Получен на:

28.11.2018 г. 

Преписка:

00118-2018-0032

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Укрепване свлачище SLV 20.07613-09 на територията на ДПЛУИ – селище Качулка, (бивше селище Качулка), Община Сливен“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880320)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив

Получен на:

26.11.2018 г. 

Преписка:

00325-2018-0032

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи (СМР) по съвместен проект на „Медицински университет” – Пловдив и УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД по саниране на сграда „Патоанатомия, Патофизиология и Съдебна медицина“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880212)

Възложител:

Община Баните, област Смолян

Получен на:

26.11.2018 г. 

Преписка:

00603-2018-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Рехабилитация и реконструкция на общински улици, съоръжения и принадлежности към тях на територията на с. Баните, община Баните

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880440)

Възложител:

Община Правец

Получен на:

27.11.2018 г. 

Преписка:

00100-2018-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI за детска градина, кв. 167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880432)

Възложител:

Община Черноочене

Получен на:

27.11.2018 г. 

Преписка:

00470-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Корекция на част от дере – с.Каблешково с участък в кв.67 по ПУП на с.Нови пазар, Община Черноочене“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880195)

Възложител:

Община Никола Козлево

Получен на:

26.11.2018 г. 

Преписка:

01387-2018-0016

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701, Тодор Икономовo-Хърсово/Никола Козлево-Ружица–Хърсово/III-701, в общ. Никола Козлево по две обособени позиции

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (880328)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

26.11.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0017

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

”Основен ремонт на обекти по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на отоплителна инсталация на кметство гр.Д.Оряховица“ ; Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на клуб на пенсионера с.Драганово“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880214)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

26.11.2018 г. 

Преписка:

00040-2018-0045

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на част от водопроводна мрежа в град Свиленград на улици(ул. Кл. Охридски; ул. М. Горки; ул. Първи май; ул. К.Преславски; ул. Ален мак; ул. К. Честименски)– изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880123)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна“ АД – София – /Старо наименование – Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Света Анна АД, София/

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

00692-2018-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт на покрив, изграждане на топлоизолация по фасадите и вертикална планировка на сградата на Отделение по диализно лечение при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (880105)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0209

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на ВЛ ВН

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880051)

Възложител:

Дирекция „Национален парк Пирин“ – Банско

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

01135-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, СМР на съществуваща инфраструктура в защитената зона BG0000209 „Пирин“ с 2 обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879962)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0121

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР на обект „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879922)

Възложител:

Община Тунджа, област Ямбол

Получен на:

22.11.2018 г. 

Преписка:

00689-2018-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879674)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0208

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на нов електропровод 400 kV между Марица изток и Бургас

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879666)

Възложител:

Община Аксаково

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

00237-2018-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция и естетизиране на достъпна селищна среда в обществените територии в централната част на гр. Игнатиево – етап 1“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880086)

Възложител:

Община Тервел

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

00110-2018-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на уличната настилка след извършена рехабилитация на клонове и участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер в Община Тервел по три обособени позиции.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880058)

Възложител:

Община Стражица

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

00078-2018-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Частична корекция коритото на река „Стара река”, с. Кесарево, община Стражица”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (880036)

Възложител:

Тракийски университет – Стара Загора

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

00373-2018-0045

Процедура:

Публично състезание

Име:

Преустройство на съществуваща обществена сграда „Музей“ (I етап) в „Спортна мултифункционална зала на Тракийски университет гр. Стара Загора

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879984)

Възложител:

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Получен на:

23.11.2018 г. 

Преписка:

00515-2018-0025

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на ремонтни дейности на хотелската част на Военноморски клуб – Варна”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879656)

Възложител:

Община Пазарджик

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

00385-2018-0018

Процедура:

Открита процедура

Име:

“ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Септември, Белово и Лесичово и на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци от общините Батак, Брацигово, Лесичово, Пазарджик и Пещера“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879606)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0207

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ретрофит на КРУ Ср.Н.

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879454)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0061

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Раковски или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879448)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0060

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пловдив Юг или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879445)

Възложител:

Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

02849-2018-0035

Процедура:

Открита процедура

Име:

“Ремонт на административната сграда на ГДГП“ по 2 (две) обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879437)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0059

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Елхово или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879429)

Възложител:

„Столичен автотранспорт“ЕАД – София

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00088-2018-0052

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на сгради, включително електро инсталации, ОВК инсталации и ВиК инсталации, разположени на площадката на АП „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879428)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0058

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Ямбол или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879415)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0057

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Сливен или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879913)

Възложител:

Община Плевен

Получен на:

22.11.2018 г. 

Преписка:

00226-2018-0043

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на текущо поддържане и неотложни ремонти на сгради и съоръжения, собственост на Община Плевен и учрежденията на бюджетна издръжка към Община Плевен, по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879852)

Възложител:

Община Стамболово

Получен на:

22.11.2018 г. 

Преписка:

00782-2018-0021

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по ”Реконструкция на пътен участък №1 с дължина 3.420 км. от разклон с Поповец до с.Пътниково от път НKV2177 със стар №М2, М6, ІІІ-5072, с. Сестринско – с.Поповец /с.Пътниково-с.Светослав/ НKV2175, община Стамболово”.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879818)

Възложител:

Министерство на отбраната /МО/

Получен на:

22.11.2018 г. 

Преписка:

00164-2018-0047

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителство по Проект 3AF31029 „Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879774)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Получен на:

22.11.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0185

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изработка и монтаж на нов разширителен бак на ТГ-9 и 10

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879686)

Възложител:

„Софинвест“ ЕООД

Получен на:

22.11.2018 г. 

Преписка:

01544-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително ремонтни работи на алеи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: “Ремонт на алеи в Южен парк III част“ , Обособена позиция № 2: „Ремонт на алеи в Борисовата градина“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879652)

Възложител:

Върховен касационен съд /ВКС/

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

01029-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ №2, съгласно работен проект.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879630)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

00467-2018-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879622)

Възложител:

Община Родопи, област Пловдив

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

00464-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи по поддържане на уличната мрежа и тротоарна настилка на територията на Община „Родопи”, Oбласт Пловдив“, разпределена по три об.позиции

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (879568)

Възложител:

Община Априлци

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

00016-2018-0004

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Неотложни аварийно възстановителни дейности за възстановяване на част от общинска улица с кад.№ 52218.547.417 – град Априлци, кв.“Видима“, ул.“Първомайска“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879558)

Възложител:

Община Завет

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

00485-2018-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет по 5 обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879533)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

21.11.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0120

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителство на обект: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, р-н „Централен”, ул. „Иван Радославов” № 13 и 15

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879406)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00044-2018-0111

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за строителството на 2 /два/ обекта – Лот 29 и Лот 30 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по 2 (две) обособени позиции.

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879381)

Възложител:

Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00609-2018-0023

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради собственост на „Електроразпределение Север“ АД по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879161)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0056

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Приморско от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879156)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0055

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Свиленград от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879149)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0054

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Поморие или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879146)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0053

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Бургас Юг или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879138)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0052

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Бургас или от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879089)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Смолян

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

00295-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (879374)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00212-2018-0028

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879267)

Възложител:

Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ – БАН – /Старо наименование – Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

01517-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект – Център за компетентност ПЕРИМЕД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (879233)

Възложител:

Община Раковски

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

00575-2018-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879223)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0206

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на обтяжки на ВЛ 400 кV Одрин

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879221)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0205

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на ВЛ 110 kV „Бетон“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (879212)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

20.11.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0204

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на ВЛ 110kV „Азот – Дракон“

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (879150)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0058

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Ремонт на покрив на храм Св. Архангел Михаил, с. Логодаж”.

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (879120)

Възложител:

Основно училище – Св. Иван Рилски, гр. Перник

Получен на:

19.11.2018 г. 

Преписка:

03578-2018-0001

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Авариен ремонт на основно училище – Св. Иван Рилски, гр. Перник“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878908)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0051

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Харманли от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878899)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0050

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Димитровград от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878895)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0049

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Хасково от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878880)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0048

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Загоре от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878877)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0047

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Велинград от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878852)

Възложител:

Община Венец

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00182-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на водопроводна мрежа в община Венец, в рамките на проект: „Повишаване качеството на живот и създаването на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията, на община Венец“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878851)

Възложител:

Държавна опера – гр. Бургас

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

03023-2018-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на сградата на Концертна зала „Проф. Иван Вульпе“, гр. Бургас“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878824)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00467-2018-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на улица „Бор“ от о.т.56 до о.т.58, кв. „Изгрев“, кв. 18, гр. Крумовград“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878807)

Възложител:

Община Девня

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00510-2018-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство и реконструкция на местен път № VAR 2135 „Разделна – Девня“ от км.1+600 до км.3+555

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878803)

Възложител:

Община Долна Митрополия

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00601-2018-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“ по обособени позиции.

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878783)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Получен на:

16.11.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0179

Процедура:

Публично състезание

Име:

Антитерористично съоръжение „Блокери с шипове” за принудително спиране на леки и товарни автомобили източно от КПП „Запад”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878739)

Възложител:

Община Ивайловград

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00041-2018-0022

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Ивайловград” по четири обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878737)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0046

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Нова Загора от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878734)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0045

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Панагюрище от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878733)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0044

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Белово от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878728)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0043

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пазарджик от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (878718)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00116-2018-0040

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до НР V 300 м“ – III-ти и IV-ти етапи

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878716)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0042

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Момчилград от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (878672)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0013

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Рехабилитация, изграждане и оборудване на детски площадки на територията на община Самуил“ по обособени позиции: -ОП №1 – Ремонт на детска площадка в парка на с.Владимировци; -ОП №2 – Изграждане на детска площадка към ДГ „Кокиче“ и Яслена група с.Самуил

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878654)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00040-2018-0043

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на част от водопроводна мрежа на улици(ул. Стара планина; ул. Бяло море; ул. Божур; ул. Л. Каравелов; ул. Индже Войвода; ул. Д. Дебелянов; ул. К.П. Войвода; ул. Детелина; ул. Славянска) в град Свиленград – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878629)

Възложител:

Община Ветово

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00645-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг-изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на спортни площадки на територията на община Ветово, по четири обособени позиции.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878605)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0037

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг/проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ на спортн зала в УПИ IV-общ. кв. 403 по плана на КК Несебър, Сл. Бряг -Запад

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (878594)

Възложител:

Община Червен бряг

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00122-2018-0018

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Авариен ремонт и укрепване на пътно съоръжение – мост над р.Искър на път PVN 1188, свързващ гр.Червен бряг и с. Горник

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878593)

Възложител:

Община Ивайловград

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00041-2018-0021

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Ивайловград” по четири обособени позиции

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (878559)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

00007-2018-0024

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878521)

Възложител:

„Софинвест“ ЕООД

Получен на:

15.11.2018 г. 

Преписка:

01544-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доставка и монтаж на делинеатори по обособено трамвайно трасе за движение по бул.“Константин Величков“ в участъка от бул. „ акад. Иван Евстатиев Гешов“ до бул. „Сливница“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878515)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0038

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Стара Загора от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878513)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0037

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Карнобат от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878511)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0041

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Кърджали от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878509)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0040

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Чепеларе от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878507)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0039

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Девин от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878478)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00589-2018-0033

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг –проучване, проектиране, авторски надзор и изпълнение на укрепване на спортна база в УПИ II, кв.40, с.Дивотино, общ. Перник“.

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (878450)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0057

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на канализация на ул. „Търново“ от о.т. 153 до о.т. 167“.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878433)

Възложител:

Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – Велико Търново

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00052-2018-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на дейности по СМР за обект: Изграждане на нов болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878373)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

14.11.2018 г. 

Преписка:

00420-2018-0021

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на съществуващи общински улици, съоръжения и принадлежности към тях на територията на гр. Гълъбово, община Гълъбово“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878232)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0036

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Смолян от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878225)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0035

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Стамболийски от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878211)

Възложител:

Община Тутракан

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00350-2018-0019

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране и строителство) на „Инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878194)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0034

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пловдив Център от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878183)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0033

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Пловдив Север от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878172)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00143-2018-0032

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на изкопни и възстановителни работи на територията на КЕЦ Асеновград от лицензионната територия на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878138)

Възложител:

Столична община

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00087-2018-0148

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Основен ремонт по съществуващо положение на улици в райони Нови Искър, Кремиковци, Подуене и Сердика

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877993)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00797-2018-0050

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на СМР за обект: „Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“ – Зона Хижи – Eтап 2 и ЛПСОВ 1 от Етап 1“ – Подобект 1: Водоснабдяване и канализация на Лесопарк „Росенец“–Зона Хижи „

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878197)

Възложител:

Община Ситово

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00630-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Искра и с. Ситово, община Ситово по две обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878131)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0175

Процедура:

Публично състезание

Име:

Климатизация на помещения ОСК114, ОСК113, ОСК107/1 и ОСК102 с охлаждаща вода от 0UX31H01

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878108)

Възложител:

Тракийски университет – Стара Загора

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00373-2018-0044

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи – строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878014)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00909-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително – ремонтни и монтажни работи и гаранционно обслужване по 8 обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878197)

Възложител:

Община Ситово

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00630-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Искра и с. Ситово, община Ситово по две обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (878131)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0175

Процедура:

Публично състезание

Име:

Климатизация на помещения ОСК114, ОСК113, ОСК107/1 и ОСК102 с охлаждаща вода от 0UX31H01

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878108)

Възложител:

Тракийски университет – Стара Загора

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00373-2018-0044

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи – строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (878014)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Получен на:

13.11.2018 г. 

Преписка:

00909-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително – ремонтни и монтажни работи и гаранционно обслужване по 8 обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877981)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0031

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877972)

Възложител:

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00422-2018-0026

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-ремонтни дейности за нуждите на Министерство на труда и социалната политика“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877949)

Възложител:

Аграрен университет – Пловдив

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00875-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877942)

Възложител:

Министерство на отбраната /МО/

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00164-2018-0045

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870,за нуждите на военно формирование 48670-110“

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (877885)

Възложител:

„Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

05242-2018-0065

Процедура:

Публично състезание

Име:

Поддръжка на сграден фонд на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877812)

Възложител:

Община Тервел

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00110-2018-0016

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер по четири обособени позиции