Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0037 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи и въвеждане на обектите в експлоатация по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районно управление – Севлиево, към ОД на МВР – Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Митко Палаузов“ бл. 4, гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 1 204 932,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2022-0054 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на пътни платна, като част от инфраструктурата на трасе „Изход“ в зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост-Русе“
Прогнозна стойност: BGN 5 458 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0056 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, на обект „Ремонт пешеходен мост над река Бели Лом“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0055 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на отоплителната инсталация на ДГ „Ян Бибиян“, гр. Кърджали „
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0054 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на отоплителната инсталация в ДГ „Щастие“, кв. Веселачне, гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 179 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0055 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка за нуждите на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, СУ „Христо Ботев“ и Спортно училище в ПИ 61710.505.2523, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 135 919,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0039 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на асфалтова настилка на улици в с.Бързия, с.Замфирово и кв. „Раковица“, община Берковица” и „Бетонова настилка на част от улица „Кокиче”, гр.Берковица, кв. „Беговица” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 333 333,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0042 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2022-0011 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за покриване на дере на река Еремийска в кв. 26, кв.29 и кв.30, в Централната част на село Невестино, общ. Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 939 607,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0029 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт на паркинг-МБАЛ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 135 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0017 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 832 883,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0058 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и доставка на оборудване и обзавеждане по проект №BG06RDNP001-19.456-0001 „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 179 900,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0055 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на продължение на пешеходната зона по ул.“Скобелев“, гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 642 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0042 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Възстановителен ремонт след наводнение на част от улица „Лясков дял“, гр. Трявна и част от улица „Украйна“ в гр. Трявна, обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 51 275,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0031 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Реконструкция на площадно пространство с изграждане на шадраван пред сградата на Община Нови пазар.”
Прогнозна стойност: BGN 302 872,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0107 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Текущ ремонт на три броя терасовидни цветарници пред централно стълбище на община Варна- югозападна посока и хидроизолиране на покрив ниско тяло на сградата на община Варна, находяща се на бул. “Осми Приморски полк №43“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0053 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за обект: Паркинг в ж. к. „Дъбника“ между кв. 52 и кв. 53“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0022 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на СУ „Никола Вапцаров“, с. Венец“ – Етап I“
Прогнозна стойност: BGN 1 831 219,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0064 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на сграда /бивше училище/ в ЦСРИ и ЦПЛУ“
Прогнозна стойност: BGN 1 025 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0034 Дата на публикуване: 31.10.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП И ПЕРИМЕТРОВА ОХРАНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПТ „ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС-ВАРНА“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0398 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Основен ремонт на сграда находяща се в горски разсадник „Капсидата“, в териториалния обхват на ЮЦДП, гр. Смолян – ТП „ДГС – Асеновград““
Прогнозна стойност: BGN 57 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0397 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Изграждане на поливна система за автоматично поливане на тополова култура в отдел/подотдел: 405 „е“ в териториалния обхват на ЮЦДП, гр. Смолян – ТП „ДГС – Асеновград““
Прогнозна стойност: BGN 57 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0032 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на хранителен водопровод и част от уличната водопроводна мрежа на село Совата“ – проектиране, осъществяване на авторски надзор и СМР“
Прогнозна стойност: BGN 241 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0395 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) основен ремонт и реконструкция на сградата в горски разсадник „Суха лъка“ с.Грашево, м. Суха лъка, общ Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 288 859,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06309-2022-0001 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по „Основен ремонт на покрива на сграда, част от ОУ „Васил Левски“ – гр. Белене“
Прогнозна стойност: BGN 161 847,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0047 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в гр.Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 173 040,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2022-0009 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за баскетбол и волейбол в двора на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 92 806,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00551-2022-0008 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. МИНА“ – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи в съществуващо кардиологично отделение в МБАЛ „Свети Мина-Пловдив“ ЕООД за превръщането му в постоянно COVID отделение“.
Прогнозна стойност: BGN 163 484,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2022-0039 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе АД, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0171 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: СМР на дом за стари хора „Зона Б 5“, с местонахождение: гр. София, ул. „Партений Нишавски“ 4.
Прогнозна стойност: BGN 249 978,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0029 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в ОбУ „Св. св. Кирил и Методий“, ул. „Милеви скали №8, кв. Черноконево, гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 174 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01377-2022-0003 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности за обновяване и ревитализиране на пространства в Регионален исторически музей-Варна“
Прогнозна стойност: BGN 309 116,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0031 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 169 480,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0019 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на общинска сграда – Кметство с читалище в УПИ ІІI – 1, кв.49 по плана на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 679 091,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06316-2022-0001 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на ДГ „Славейче“- филиал Горно Абланово, община Борово“
Прогнозна стойност: BGN 72 668,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0260 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Актуализация на ПМС-1000
Прогнозна стойност: BGN 69 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0217 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване и почистване на спомагателни съоръжения в цех ВС и П
Прогнозна стойност: BGN 151 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00285-2022-0035 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 24 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2022-0011 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Ремонт, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, тротоарни пространства и водопроводи в община Чепеларе, населени места в община Чепеларе, курортен комплекс Пампорово и общински пътища стопанисвани от община Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0179 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение ЮГ“ EАД за територията на КЕЦ Раднево
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0048 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) ЗА ОБЕКТ: ІV-ТА ИСКЪРСКА ТОПЛОМАГИСТРАЛА – УЧАСТЪК ОТ УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ ПО БУЛ. „КОПЕНХАГЕН“ ДО СЪЩЕСТВУВАЩА КАМЕРА К№ ІІІМ-11, С ДВА ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 1) ЕТАП 1 – УЧАСТЪК ОТ УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ ПО БУЛ. „КОПЕНХАГЕН“ ДО КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. „КОПЕНХАГЕН“ С БЪДЕЩА УЛИЦА ПО ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА НА „СО МАТ“ И 2) ЕТАП II – УЧАСТЪК ОТ КРАЙ НА ЕТАП I ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА К№IIIM-11“
Прогнозна стойност: BGN 11 921 928,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03788-2022-0013 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ, ТАБЕЛИ, СТЪЛБОВЕ, АНТИПАРКИНГ СТЪЛБЧЕТА И ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ, НА НОВОВЪВЕДЕНИТЕ ЗОНИ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ ОТ СТОЛИЧНА ОБЩИНА ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2022-0020 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на 4 броя служебни апартаменти в управление на ДУССД-МВР на територията на гр. София
Прогнозна стойност: BGN 147 230,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0049 Дата на публикуване: 28.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: ‚‚РЕМОНТ НА СГРАДА : „ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ В ПИ 58548.267.14 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПРОДАНОВЦИ‘‘, ОБЩИНА САМОКОВ‘‘
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0099 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт на гара Своге – приемно здание“
Прогнозна стойност: BGN 258 281,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0024 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Ремонт на преливно съоръжение на язовир „Сулуджата“, в землището на с. Виноград, общ. Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0011 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на пространство около „Параклис – костница“ УПИ XIV, кв. 35 гр. Чипровци, община Чипровци
Прогнозна стойност: BGN 108 999,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00565-2022-0010 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: Поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 239 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2022-0009 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на транспортно съоръжение от о.т.943 до о.т.924, кв. 13, гр. Копривщица“
Прогнозна стойност: BGN 899 961,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0047 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по инвестиционен проект „Реконструкция на част от парк „Кирил Ракаров“ в УПИ VІ, кв.132 по ПУП на гр.Павликени – Първи етап“.
Прогнозна стойност: BGN 92 471,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0014 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: “Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“
Прогнозна стойност: BGN 49 976,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2022-0300 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС“ Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АЖУРНА / ПРОЗИРНА / ОГРАДА НА ДЪРЖАВЕН ГОРСКИ РАЗСАДНИК „РОСЕНЕЦ” В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП „ДГС – БУРГАС” ФИНАНСИРАНО СЪС СРЕДСТВА ПО ПРОЦЕДУРА BG16M1OP002-3.035: „ПОДОБРЯВАНЕ ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРСКИ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И ПОДПОМАГАНЕ НА ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГОРИТЕ, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЛЕСОВЪДСКИ ПРАКТИКИ И ЗАЛЕСЯВАНЕ“ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 „НАТУРА 2000 И БИОРАЗНООБРАЗИЕ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.““
Прогнозна стойност: BGN 62 812,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0387 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ““ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: Основен ремонт на сграда – шишаркосушилня, находяща се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“
Прогнозна стойност: BGN 276 532,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06313-2022-0001 Дата на публикуване: 27.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покривна конструкция на ОУ „П. Р. Славейков“ с. Обретеник, община Борово, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 121 802,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0046 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 348 757,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00082-2022-0002 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни дейности в помещения, използвани за нуждите на Районен съд – Варна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 81 325,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0046 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство на рехабилитация на улици и път на територията на община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 808 578,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0029 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Допълнително водоснабдяване на долна махала с. Желъдово и с. Купците, общ. Джебел
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2022-0015 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция на улици в община Кнежа”
Прогнозна стойност: BGN 786 797,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0063 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Модернизация на светлинно – регулируемо кръстовище при пресичането на бул. „Г.С. Раковски“ и ул. „Дунав“, гр. Хасково“ в обхвата на републиканския път III-806 „Хасково – Минерални бани“ при км 2+475 в регулацията на гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0027 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи на помощно игрище към ОУ „Васил Левски“, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 67 721,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01564-2022-0002 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на улици в община Чупрене по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на улица „Тринадесета“ от О.Т. 6 до О.Т.30 и улица „Двадесет и първа“ от О.Т. 149 до О.Т. 225 в с. Горни Лом, община Чупрене; Обособен позиция №2 „Основен ремонт на улица – на улица „Четвърта“от О.Т. 54 до О.Т. 86 и улица „Пета“ от О.Т. 53 до О.Т. 54 в с. Репляна, община Чупрене; Обособена позиция №3 „Основен ремонт на улица „Плиска“ от О.Т.70 до О.Т.72 и от О.Т. 73 до О.Т. 75 и улица „Чайка“ от О.Т. 68 до О.Т. 70 в с. Долни Лом, община Чупрене“;
Прогнозна стойност: BGN 512 802,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2022-0004 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „РЕСТАВРАЦИЯ НА ФАСАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАРАТА СГРАДА НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“
Прогнозна стойност: BGN 976 897,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2022-0012 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Основен ремонт на общинска сграда за здравни услуги в град Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 354 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0054 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на Северен градски парк – гр. Разград – алейна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 660 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0031 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Спешни неотложни ремонтни дейности в Дом за непълнолетни лица с физически увреждания – с. Айдемир, Община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 26 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0040 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път BGS 1145 „Медово – Бата – Страцин“, участък от км 0+000 до км 14+800“
Прогнозна стойност: BGN 11 618 334,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0039 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда на „Музей на солта“ – гр. Поморие и прилежащата солна инфраструктура в ПИ с идентификатор 57491.501.403 по КККР на гр. Поморие, община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 300 435,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00982-2022-0006 Дата на публикуване: 26.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КНЕЖА ЕООД Предмет на ОП: „ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПЪТНИЧЕСКА БОЛНИЧНА АСАНСЬОРНА УРЕДБА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВА, И ВЪВЕЖДАНЕТО И В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „МБАЛ-КНЕЖА“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0033 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ, С. ИСКРЕЦ, ОБЩИНА СВОГЕ“
Прогнозна стойност: BGN 124 200,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0061 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция и възстановяване на част от улица „Влахина“ и прилежаща подпорна стена, в с. Покровник, община Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 815 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0142 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обект: Реконструкция на ул. „Царевец“ в участъка от бул. „Хаджи Димитър“ до бул. „Свобода“ – Етап I
Прогнозна стойност: BGN 4 145 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00796-2022-0011 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Строителство на обект: „Реконструкция на външни захранващи водопроводи и вътрешна водопроводна мрежа в т.ч. доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на село Опицвет, община Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 5 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0029 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Реконструкция на източен тротоар с обособяване на паркинг по улица „Сакар планина“ в участъка между бул. „България“ и ул. „Бенковска“ /пред жилищен блок с идентификатор 77181.18.14/ на гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 64 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2022-0005 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи, състоящи се в частична подмяна на дограма за нуждите на ГДЖСОБТ“
Прогнозна стойност: BGN 210 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0028 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на помещение за прием от инспектор „Детска педагогическа стая“, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 8 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04080-2022-0005 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: 2. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на сградата на 2. СУ „Академик Емилиян Станев и прилежащото дворно пространство“
Прогнозна стойност: BGN 237 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2022-0017 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 8 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04207-2022-0002 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на алуминиева дограма за сградата на Районен съд, гр. Нова Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 60 968,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2022-0009 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА С ПРЕКЪСНАТ ТЕРМОМОСТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАТОРНИ ВОДНИ КОНВЕКТОРИ И ПРЕРАБОТКА НА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА МОНТАЖ ИМ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 56 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03654-2022-0001 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ – с. БЕЛОЗЕМ Предмет на ОП:  „Основен ремонт на съществуваща помощна училищна сграда към ОУ „Гео Милев“, с. Белозем, община Раковски, Област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 275 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0012 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Роман, включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство за ул.“Васил Левски“ с. Караш,улици в междублоково пространство при бл.1 в кв.67 гр.Роман, ул.“Тодор Каблешков“ и ул.“Романова крепост „ гр.Роман
Прогнозна стойност: BGN 136 645,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0029 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: „ИЗГРАЖДАНЕ ПАРКИНГ КРЪСТОВИЩЕ УЛ.” БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” И УЛ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД НОВИ ПАЗАР”
Прогнозна стойност: BGN 104 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0036 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Текущ ремонт на спортни площадки в двора на ОУ „Христо Ботев“ гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 80 108,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0083 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт за нуждите на НПГ по КТС – гр. Правец „
Прогнозна стойност: BGN 42 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0082 Дата на публикуване: 25.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Саниране на обособени части от учебни корпуси на ТУ-София, Филиал Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 119 501,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0039 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основно обновяване на открити площадки за игра на територията на с Бозвелийско, с. Житница, с. Блъсково и с. Снежина
Прогнозна стойност: BGN 64 212,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2022-0004 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Неотложни строително-монтажни работи по ремонт на плоски покриви на сгради на ГДЖСОБТ” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 243 282,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2022-0003 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на 2 броя стрелкови площадки /бъбрека/“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0023 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Преустройство и ремонт на триажен сектор и инфекциозно отделение с реконструкция на съществуваща канализация в сутеренен етаж на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – гр. Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 250 999,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0027 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Текущ ремонт на използваем покрив – тераса (до западно стълбище) над спортните зали на Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 181 664,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0026 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на използваем покрив- тераса (към централен вход на Ректората) над спортните зали на Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 83 331,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0161 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: Авариен ремонт покрив и хидроизолация на сграда автотранспорт УМЕР „Г. Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0037 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на щабна сграда във в.ф. 28580, киносалон и складове – Варна”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0079 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на основен ремонт (СМР) в УСОБ – Семково“
Прогнозна стойност: BGN 25 821,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0140 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на строително-монтажни дейности и извършване на авторски надзор на обект „Административна сграда за обществено обслужване“, находяща се в град Пловдив, ул. „Трапезица“ №23
Прогнозна стойност: BGN 2 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0035 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Инженеринг: „Основен ремонт на ул. „Първи май“ и прилежащите ѝ тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 104 308,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0034 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг: „Основен ремонт на покрив и прилежащо пространство на сградата на поликлиниката в гр. Драгоман, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 122 292,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0023 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ-ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ВТОРОСТЕПЕННА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ ПО УЛ.“ПЕТЪР БОНЕВ“, С.РОГОШ, КЛОН 1: Г.HD-PE Ф315 С ДЪЛЖИНА L=274M. КЛОН 2: Г.HD-PE Ф315 С ДЪЛЖИНА L=197M, ОБЩИНА „МАРИЦА.“
Прогнозна стойност: BGN 131 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0009 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 214 ДО О.Т.157, 224, 223, 212 КЪМ О.Т. 215, ГР.СЪЕДИНЕНИЕ , ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ”
Прогнозна стойност: BGN 274 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03130-2022-0003 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. КЪРНАРЕ Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. КЪРНАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 206 872,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03106-2022-0003 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ВЕДРАРЕ Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕДРАРЕ, ОБЩ. КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 259 491,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0014 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на горски път нахождащ се в землището на с. Брусен, общ. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 1 630 336,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2022-0008 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул.„Витоша” от ОТ108 през ОТ110 до ОТ100 в с.Милковица, община Гулянци”
Прогнозна стойност: BGN 89 997,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2022-0007 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на съществуваща административна сграда в УПИ ІХ-511, кв.56 по ПУП-ПРЗ на с.Гиген, община Гулянци”
Прогнозна стойност: BGN 132 768,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0096 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Хитрино с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 11 735 154,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0095 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Червена вода с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години
Прогнозна стойност: BGN 12 766 510,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0146 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, РЕМОНТ, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА, ЗА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 42 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0013 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово – Петрелик – Беслен от км. 0+000 до км. 3+379“
Прогнозна стойност: BGN 2 050 129,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0289 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Реконструкция на покрив и сушилня за шишарки от иглолистни видове, подмяна на инсталация за добив на семена и преустройство на сграда с идентификатор 61813.750.87.5 в УПИ II, поземлен имот 61813.750.87, кв. 138 на гр. Разлог, собственост на ТП „ДГС Разлог”
Прогнозна стойност: BGN 471 031,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0165 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущи ремонти в два броя „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“ и „Васил Левски“ с местонахождение: гр. София, район Подуяне ул. „Царева Ливада“ № 5
Прогнозна стойност: BGN 597 802,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0093 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: ,,Нанасяне/полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната и ІV-класната пътна мрежа на територията на Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01069-2022-0003 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „НОВО ЗАСТРОЯВАНЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА (ПГЕЕ), ГР.ПЛОВДИВ, РАЗПОЛОЖЕНО В УПИ V-ЕЛЕКТРОТЕХНИКУМ, КВ. 29, ПО ПЛАНА НА КВ. „МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ“, ГР. ПЛОВДИВ – ПЪРВИ ЕТАП: ПЪРВИ КОРПУС В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА УПИ V – ЕЛЕКТРОТЕХНИКУМ“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06298-2022-0003 Дата на публикуване: 24.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: “Извършване на неотложни ремонтни работи в ОУ “Неофит Рилски” с.Обнова, община Левски”
Прогнозна стойност: BGN 235 312,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0069 Дата на публикуване: 22.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Кокиче“ от о.т.11а до о.т.21 по ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 194 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0068 Дата на публикуване: 22.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Изграждане на канализационна мрежа на с. Роза, Община „Тунджа“ – IV етап“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05089-2022-0003 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – СЛИВЕН Предмет на ОП: Изграждане на байпасна връзка абонатна/котелно за НХГ “Димитър Добрович“ в УПИ II, кв.444, по плана на кв. „Ново село“, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 18 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0037 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия с шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 287 898,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2022-0004 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Аварийни строително ремонтни работи на покрива на 170 СУ „Васил Левски“, гр. Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 38 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0027 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Велоалеи и зона за отдих на територията на Община Септември, имоти ПИ №730 и №731 по кадастрален и регулационен план на с. Варвара и ПИ с идентификатор 10104.49.96 /стар №000096/ и ПИ с идентификатор 10104.45.98 /стар №000098/ по КК на з-ще с. Варвара и ПИ №607 и №608 по кадастрален и регулационен план на с. Ветрен дол и ПИ с идентификатор 10851.11.416 /стар №000416/ по КК на з-ще с.Ветрен дол“
Прогнозна стойност: BGN 1 744 452,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0013 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство при изпълнение на основни ремонти на обекти от капиталовата програма на Община Болярово”
Прогнозна стойност: BGN 409 297,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0069 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на покривна фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 100KW за собствени нужди към съществуваща административна сграда на община Велико Търново, намираща се в УПИ I, кв.71, гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 199 804,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0170 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция на язовир „Кричим“, язовирен район „Въча“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0074 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и вътрешно преустройство на ДГ “Първи юни“: Етап 1 – първо ниво, Етап 2 – второ и трето ниво“ в УПИ ХIII- oбществен център, кв.1, ПИ 31036.501.551, по КК на с. Златитрап, Община „Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 176 055,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0030 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура на прилежащата улична мрежа в ж.к. „Младост“, кв.7, 8, 9б,10, 10а, и 11 – гр. Попово Етап I: Водопроводна и канализационна инфраструктура в ж.к. „Младост“ кв. 7, 8 и 11 на гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 195 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2022-0004 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: „Ремонт на aсфалтова настилка в двора на 133 СУ „А. С. Пушкин“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2022-0004 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Изграждане на нова сграда за нови шест групи-пристройка към детска градина № 108 – „Детско царство“ – филиал, ж.к. „Дружба 1ч.“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 4 753 863,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03062-2022-0001 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на ПГЕЕ „Константин Фотинов“ – гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 68 562,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2022-0021 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински път SHU1024 (отстраняване на повредите на настилката) чрез изкърпване на дупки в участъци от км 6+122 до 7+203 и от км 10+703 до 12,200“
Прогнозна стойност: BGN 46 937,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0113 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка на оборудване, строително-монтажни работи и въвеждане в експлоатация на помпи, шнеков филтър и преработка на тръбната разводка за Канална помпена станция Горубляне“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0060 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Премахване на сгради на териториите на к.к.Слънчев бряг и с.Гюльовца, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 182 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03299-2022-0001 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Генерал Скобелев“ в УПИ I – За училище, кв.27 по плана на с. Скобелево, Община Павел баня“
Прогнозна стойност: BGN 55 345,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2022-0009 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: “Извършване на ремонтни дейности на обекти на територията на община Николаево по обособени позиции „.
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0030 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на входове на Ректорат на НСА „Васил Левски”
Прогнозна стойност: BGN 184 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2022-0006 Дата на публикуване: 21.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район “Връбница“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0139 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на административна сграда на община Пловдив, гр. Пловдив, р-н Централен, пл.“Стефан Стамболов“ № 1, кв. 124- нов, кв.77- стар по плана на ЦГЧ, планоснимачен номер пл. № 732.“
Прогнозна стойност: BGN 266 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2022-0008 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Облагородяване на терен, т. нар. „кална точка“ – обект район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Кюстендил“ до блок 142А
Прогнозна стойност: BGN 97 206,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0097 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 7” УПИ IV–3327 детска ясла, кв. 7801б, гр. Стара Загора-ЕТАПНО ЕТАП I – Ремонт на ограда“
Прогнозна стойност: BGN 141 666,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0211 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи в помещения на сградата на РЗОК-Бургас “
Прогнозна стойност: BGN 2 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2022-0006 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен“ – Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00990-2022-0007 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди“
Прогнозна стойност: BGN 167 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00870-2022-0029 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на част от помещенията на кота -1 в основната сграда на болницата за преустройството им в многофункционално Отделение по образна диагностика на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 122 674,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0022 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ , СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛ.“ГЕНЕРАЛ ГУРКО“, С.РОГОШ“, ОБЩИНА „МАРИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 269 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2022-0009 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за Реконструкция и рехабилитация на части от ул. „Бузлуджа“, ул. „Етър“, ул. „Дойран“ и ул. „Съединение“ в с. Пиперково, община Ценово, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 269 909,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0021 Дата на публикуване: 20.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Извършване на проектиране, авторски надзор и строителство на прозирна ограда по границата на УПИ VIII-219, училище и детска градина /ПИ с идентификатор 61412.501.243/, кв.18 по плана на с. Радиново, Община Марица“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0049 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на административната сграда на Община Разград (ниско тяло) и на покрив на сградата на „Преходно жилище“, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0011 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на община Роман“
Прогнозна стойност: BGN 91 219,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0035 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на рейдови пост и щабна сграда във в.ф. 22480 – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0034 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на щабна сграда във военно формирование 26800-Д Варна
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2022-0014 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО АНТИЧНА ВИЛА АРМИРА“
Прогнозна стойност: BGN 949 928,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0037 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”
Прогнозна стойност: BGN 1 246 257,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2022-0002 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СТРОЕЖ ”МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПРОСТРАНСТВО-ПАВИЛИОН КЪМ СТЕМ ЦЕНТЪР В СУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ ГР. ПЪРВОМАЙ
Прогнозна стойност: BGN 104 346,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0029 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрив читалище с. Дриново, община Попово“
Прогнозна стойност: BGN 65 946,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0019 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 129 284,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00202-2022-0006 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране и аварийно разрушаване на северната част на сграда с идентификатор 65766.702.4083.2 на Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов“ и изграждане на нова на мястото на разрушената
Прогнозна стойност: BGN 1 840 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0037 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Изграждане на водопроводна инсталация в медицинска база Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2022-0002 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Извършване на неотложни строително-монтажни работи на закрити спортни зали и открити спортни площадки за нуждите на ГДЖСОБТ“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 529 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2022-0023 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Основен ремонт и обзавеждане на ДГ „Мара Балева“- гр. Искър и благоустрояване на дворно пространство – I етап“ по Мярка 19, подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 373 834,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2022-0015 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Вишнево, община Баните, област Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 2 626 896,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0063 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА «СТАРА ПЛАНИНА» В ГР. ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 134 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2022-0013 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Сливо поле, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 187 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00796-2022-0010 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на елементи на техническата инфраструктура, разрушени вследствие на ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства.
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0283 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Изграждане и ремонт на инфраструктура за произвеждане и отглеждане на фиданки, на инсталации (електро, ВиК и др.) за разсадниково производство в горски разсадник „Край града”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Гоце Делчев”
Прогнозна стойност: BGN 615 910,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02961-2022-0003 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Силистра Предмет на ОП: „СМР на покрив и ремонт на работилница в авторемонтна база, предоставена за управление на ОДМВР-Силистра, находяща се в ПИ 41143.502.46, с. Калипетрово“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0027 Дата на публикуване: 19.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране,СМР,авторски надзор/ за обект „Основен ремонт на спортна площадка в СУ „Х.Исперих“ и ПГХТД „проф.д-р Асен Златаров“ гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 77 294,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02065-2022-0006 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кърджали Предмет на ОП: Реконструкция на административни помещения и хале за преглед на автомобили към авторемонтна работилница при ОДМВР-Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2022-0007 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА И СТОПАНСКА СГРАДА, ХАЛЕ И ПРИЛЕЖАЩИ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ НА АВТОРЕМОНТНАТА РАБОТИЛНИЦА (АРР) НА ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО “
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2022-0004 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА: 1 ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф1000 С. ДОБРУДЖАНКА, 2. ТРЪБЕН ВОДОСТОК Ф500 С. ЗАРНИК,3. ПОДПОРНА СТЕНА С. ЗАРНИК
Прогнозна стойност: BGN 72 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0044 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Видин, ул.“Горазд“ №23
Прогнозна стойност: BGN 1 412 591,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0053 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда за Център за грижа за лица с различни форми на деменция в с. Добродан“
Прогнозна стойност: BGN 925 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0028 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за строеж : Основен ремонт на улица между ОТ 78-171-172-173 по ПУП-ПР на с. Брягово, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 58 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0027 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на паркинг на общинска администрация“ с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 29 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0050 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Текущ ремонт и реконструкция на прилежащи алеи, довеждащи до градска минерална баня в УПИ III, в кв.63 и детска площадка в УПИ I – за градски парк в кв. 63 по плана на гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 116 217,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0053 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН ЦЕНТЪР „АХИНОРА“ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – КАЗАНЛЪК”
Прогнозна стойност: BGN 123 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00625-2022-0007 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на антибактериални подови настилки в КОВИД сектора в „МБАЛ-Павликени“ ЕООД в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 26 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00625-2022-0006 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на изолиран болничен асансьор за превозване на пациенти с COVID-19 в „МБАЛ-Павликени“ ЕООД, в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 44 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0019 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Ремонт на помещения за спорт в сгради на районни управления на СДВР по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 74 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2022-0013 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛ. „РИЛА“, ГР. ДВЕ МОГИЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 172 749,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01953-2022-0002 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД Предмет на ОП: “Изпълнение на СМР на поземлен имот, представляващ частна общинска собственост с идентификатор 68134.609.1258, за възстановяване на съществуващ терен, заздравяване и подравявняване на земна основа“
Прогнозна стойност: BGN 268 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0161 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изместване на еднопосочна спирка „Хотел Хемус“ с код 2329 върху имот с ид. № 68134.901.1040, публична общинска собственост, р-н „Лозенец“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0013 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на сградата на Общинска администрация – Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 349 420,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2022-0006 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ГКПП ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ (ВХОД И ИЗХОД) ЧРЕЗ МОНТАЖ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0012 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Основен ремонт и рехабилитация на улици в Община Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 578 952,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0049 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на ефективна система за улично осветление на алеи в междублокови пространства в кв. Клуцохор, град Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 1 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00732-2022-0015 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на нови врати за нуждите на МБАЛ „ПРОФ. Д-Р Параскев Стоянов” АД – ЛОВЕЧ
Прогнозна стойност: BGN 24 199,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2022-0012 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Изграждане /строителство/ на обект: Кметство и Обществен център в УПИ IV, кв.13 по плана на с.Чернооково, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 217 707,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0091 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински сгради за социални услуги на територията на община Варна, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 302 196,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0154 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: „Разширение на ОРУ 31,5 kV, в подстанция „Марица изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 801 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04290-2022-0003 Дата на публикуване: 18.10.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт на отделение по пневмология и фтизиатрия при СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 386 923,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0067 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Юрий Гагарин“ от о.т.143 до о.т.196 по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 139 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0066 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа“ – I етап“.
Прогнозна стойност: BGN 268 150,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02886-2022-0002 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрива на сграда с идентификатор 41112.504.461.1 и адрес: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 15”
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2022-0007 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: “Асфалтиране на вътрешноквартални улици и подобряване на физическата среда в гр. Пордим“
Прогнозна стойност: BGN 1 464 164,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2022-0011 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: Строително – монтажни дейности на сгради на ОДМВР-Варна по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 ,,Строително – монтажни работи на сграда авторемонтна работилница, находяща се в гр. Варна, ул. ,, Атанас Далчев” № 1–ТИЛ база на ОДМВР-Варна”; Обособена позиция № 2 ,,Строително – монтажни работи на склад за съхранение на гуми и акумулатори, находяща се в гр. Варна, ул. ,, Атанас Далчев” № 1 – ТИЛ база на ОДМВР-Варна”.
Прогнозна стойност: BGN 145 816,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02765-2022-0001 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА № 34 „ЛЯСТОВИЧКА“ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на покривни работи на ДГ № 34 „Лястовичка”(с яслена група), гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 17 217,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2022-0017 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на проект: „Рехабилитация на общински път SHU2131 /III – 7321, Янково – Желъд/ – Черни връх – Дом за жени с психични разстройства, участък с дължина 2 040 км от начало на регулация на с. Черни връх до Дом за жени с психични разстройства“
Прогнозна стойност: BGN 1 749 852,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2022-0003 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: Новопроектирана водопроводна мрежа с. Добруджанка, община Кайнарджа“
Прогнозна стойност: BGN 867 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03038-2022-0004 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОНИ С ПРЕОБЛАДАВАЩО РОМСКО НАСЕЛЕНИЕ КЪМ ОДМВР БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 30 580,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0038 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Укрепване на съвременно, периодично – активно свлачище № PVN24.56722.13, прекъсващо общински път PVN2141 при км 4+000“.
Прогнозна стойност: BGN 540 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2022-0016 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни работи за реализиране на обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК- гр. Радомир“ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 489 597,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0040 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Ремонт на тротоари за нуждите на Община Генерал Тошево по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 137 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0010 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР по ремонт и поддръжка на пътната мрежа и тротоарните настилки на територията на Столична община – район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2022-0014 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на общинските пътища на територията на Община Сунгурларе и техните принадлежности по смисъла на НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата»
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0018 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА МЕЖДУ ОК 17-16-15-14-13-12-10 В КВАРТАЛ 510 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ
Прогнозна стойност: BGN 394 345,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0012 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Строителство при изпълнение на строежи – Основен ремонт на улици в град Болярово: ул. „Кирил Маджаров“, ул. „Индже Войвода” и ул. „Нико Пехливанов”
Прогнозна стойност: BGN 92 359,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01671-2022-0001 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортни игрища в ОУ „Петър Берон“ гр. Плевен“, разделена на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 159 212,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0049 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Реконструкция на съществуваща алея и частично изграждане на фитнес площадка на открито в УПИ I – за градски парк в кв. 63 по плана на гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 35 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0048 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Текущ ремонт на улица „Христо Ботев“ от о.т.401 до о.т.403 в град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 4 888,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2022-0286 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИПИЛОВО“ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Кипилово“, представляващ демонтиране на съществуваща дървена дограма и монтиране на фабрично нова, изработена от материал различен от дървения.“
Прогнозна стойност: BGN 18 901,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0059 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Благоустрояване на дворно пространство ДГ „Яна Лъскова“ УПИ: I-общ., кв.63, гр.Несебър, Община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 676 271,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2022-0005 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя:РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за повишаване енергийната ефективност на основната сграда и втори корпус на 107-мо ОУ „Хан Крум“, гр. София, Район „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“ №13“
Прогнозна стойност: BGN 393 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0032 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Инженеринг: „Основен ремонт на ул. „Три уши“ от о.т. 120 до о.т. 211 и прилежащите ѝ тротоари от о.т. 162 до о.т. 211“
Прогнозна стойност: BGN 132 549,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2022-0025 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 698 558,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0094 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изготвяне на ПУП, проектиране и модернизация на тягова подстанция Бойчиновци с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA и гаранционно поддържане и сервизна поддръжка за срок от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 16 283 257,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0093 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изготвяне на ПУП, проектиране и модернизация на тягова подстанция Димово с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA и гаранционно поддържане и сервизна поддръжка за срок от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 16 283 257,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0053 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка към детска градина в УПИ ІХ, кв.33 по плана на кв.“Веселчане”, гр. Кърджали по програма „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“ (2020-2022г) на Министерство на образованието“
Прогнозна стойност: BGN 922 334,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01374-2022-0001 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: Въвеждане на мерки във връзка с подобряване на енергийната ефективност на сградата на ПГ по МСС ,,Пейо Яворов ,, гр. Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 530 175,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2022-0075 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път „Черна река“ от км 0+000,00 до км 8+536,85 на територията на ДГС Елена, община Елена в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 1 659 602,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2022-0074 Дата на публикуване: 17.10.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: Основен ремонт на горски автомобилен път „Средна река” на територията на ДГС Елена, община Елена в обхвата на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 1 723 256,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0073 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН BG06RDNP0001-19.444-0002 с наименование „Изграждане и реконструкция на техническата инфраструктура в населени места на територията на община „Родопи“ – с. Брестник и с. Крумово; възстановяване и благоустрояване на зона за отдих в с. Първенец, община „Родопи“ и поставяне на дървена къща – информационен център в с. Лилково, община „Родопи“ по четири обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 145 675,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0025 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в населените места на Община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 2 466 194,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02503-2022-0002 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на санитарните помещения на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Самуил“
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0019 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на обект: „Площад-градина за отдих и сцена за обществени мероприятия“ – 2-ри етап, в УПИ V, кв.9 по плана с. Оселна, община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 80 010,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05044-2022-0001 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: 34-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ Предмет на ОП: Спешен и неотложен авариен ремонт на покрива на трети етаж в южно крило на 34 ОУ „Стою Шишков“, София
Прогнозна стойност: BGN 268 135,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2022-0012 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в село Младежко, Община Малко Търново
Прогнозна стойност: BGN 220 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0190 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на ВИК инсталация и санитарни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0036 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основно обновяване на открити площадки за игра на територията на град Провадия
Прогнозна стойност: BGN 158 897,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01885-2022-0001 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сценични съоръжения и механизация на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 159 460,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0092 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на хале за ремонт на РССМ ремонтна работилница Шумен
Прогнозна стойност: BGN 727 949,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03400-2022-0001 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА – МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА УПИ III-1393 „ЗА УЧЕБЕН И СПОРТЕН КОМПЛЕКС“, (ПИ 10135.3513.1933), КВ.15, ПО ПЛАНА НА 26-ТИ М.Р., ГР. ВАРНА, БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №158А“
Прогнозна стойност: BGN 75 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2022-0003 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА ОГРАДА В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ“
Прогнозна стойност: BGN 25 316,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01465-2022-0002 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ,АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ – ГР. РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 77 809,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0209 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: СМР за регулиране наклон на участък с тежка натовареност до разтоварище СОИ 1 – 4
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2022-0023 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР в сградите на НЦЗПБ по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” с адрес: гр. София, бул. „Ген. Н. Столетов“ № 44А
Прогнозна стойност: BGN 2 301 379,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04855-2022-0001 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи на покрива на сградата на Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 151 769,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06014-2022-0002 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЗЛАТИЦА“ Предмет на ОП: „Аварийни строително ремонтни работи на покрива на ПГ „Златица“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2022-0005 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „1099/Подмяна на силов кабел 20 kV от „Походна будка ДК“ до ТП 1, захранващ с електроенергия ВР 1099 на в.ф. 18270 – Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01322-2022-0001 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ гр.Червен бряг
Прогнозна стойност: BGN 676 170,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2022-0009 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА КМЕТСТВО С. АРЧАР, ОБЩИНА ДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 180 384,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03838-2022-0002 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: 112-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ Предмет на ОП: Извършване на спешни и неотложни строително-ремонтни работи в сградата на 112ОУ „Стоян Заимов“, София
Прогнозна стойност: BGN 235 403,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2022-0023 Дата на публикуване: 14.10.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години
Прогнозна стойност: BGN 30 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02053-2022-0006 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Плевен Предмет на ОП: Основен ремонт на сгради, предоставени за управление на ОДМВР Плевен, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 296 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00349-2022-0022 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи за обект „Преустройство на зала в Нюзрум на БНР, находяща се на адрес гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4“.
Прогнозна стойност: BGN 712 196,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2022-0013 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Ремонт на участъци от четвъртокласен общински път с.Грозден-гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 119 510,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0038 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт в сграда ДЯ „Зорница““
Прогнозна стойност: BGN 22 832,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0019 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Проектиране , строителство и авторски надзор на обект: „Климатична инсталация и благоустрояване на пространството около спортна зала в село Рогош, Община „Марица“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0046 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: ‚‚Ремонт на покрив на сгради на територията на община Самоков по 2 / две / обособени позиции‘‘
Прогнозна стойност: BGN 108 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0010 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Почистване на дере по ул. „Ленин“, гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 499 505,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2022-0006 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина – /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220“
Прогнозна стойност: BGN 331 727,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2022-0007 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: “Извършване на ремонтни дейности на обекти на територията на община Николаево по обособени позиции „
Прогнозна стойност: BGN 49 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0058 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛ. МАКЕДОНИЯ В ПИ 61056.502.538 ОТ О.Т 61 ДО О.Т. 166 И НА УЛ. НЕСЕБЪР В ПИ 61056.501.520 ОТ О.Т.166 ДО О.Т 637 В С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Прогнозна стойност: BGN  330 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0034 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), за авариен ремонт на довеждащ водопровод по ул. „Цар Калоян” и по бул. „Хан Аспарух” в участъка от ул. „Цар Калоян” до ул. „Юндола” гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2022-0014 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: „Извършване на модернизация по актуализиран работен проект от 2008 г. за обект язовир Панчарево, челен преливник – проверка и ремонт товароподемността на повдигателния механизъм на плосък затвор“
Прогнозна стойност: BGN 145 381,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0015 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от о.т. 174, през о.т. 173, о.т. 172 до о.т. 171 в с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2022-0009 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт, текущо поддържане, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улична мрежа, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Любимец, при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0045 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Водоснабдяване на СО „Кироолу”
Прогнозна стойност: BGN 660 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01284-2022-0001 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Спортна зала към СУ „Васил Левски”, гр.Опака, община Опака”
Прогнозна стойност: BGN 147 082,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0012 Дата на публикуване: 13.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка в СУ. Неофит Рилски”
Прогнозна стойност: BGN 83 311,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00694-2022-0005 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУРКОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Паничерево, община Гурково – втори етап“
Прогнозна стойност: BGN 1 057 358,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0011 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖИ: САНИРАНЕ на ФАСАДА на ЦСРИ в гр. БОЛЯРОВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ на ПОКРИВА на „ДПЛУИ“ в с. МАЛКО ШАРКОВО и САНИРАНЕ на ФАСАДИ на ДОМ за СТАРИ ХОРА и ДЕТСКАТА ГРАДИНА в с. ВОДЕН“ ОБЩИНА БОЛЯРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 230 505,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01837-2022-0002 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане и оборудване на сауна за учебно СПА – СУ“Иван Вазов“ в гр.Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 33 697,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06308-2022-0001 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Цялостен ремонт на покрив на ОУ „Кирил и Методий“, с. Кипилово
Прогнозна стойност: BGN 236 469,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06201-2022-0001 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонтни дейности в Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, гр. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 54 149,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2022-0003 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на съществуваща триетажна училищна сграда и съществуващ едноетажен физкултурен салон
Прогнозна стойност: BGN 640 812,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0038 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА“
Прогнозна стойност: BGN 726 703,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0011 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Дълги Дел – Община Георги Дамяново“
Прогнозна стойност: BGN 122 012,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2022-0004 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Възстановяване на технико-експлоатационното състояние на път II-82 „Костенец-Радуил-Боровец“, в участъка от км 6+020 до км 9+000 /в чертите на гр. Долна баня/
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0011 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по проект: „Модернизация на материалната база на „Център за общностна работа“ чрез изпълнение на ЕТАП 3 на обект: „Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално-здравни услуги
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0028 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на спортна площадка в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 71 009,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03106-2022-0002 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ВЕДРАРЕ Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ВЕДРАРЕ, ОБЩ. КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 259 491,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0033 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „Васил Левски“ гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 135 221,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0020 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С.КРЕПЧА „
Прогнозна стойност: BGN 54 006,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03130-2022-0002 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. КЪРНАРЕ Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни работи в основно училище „Васил Левски“ с. Кърнаре, Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 206 872,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0032 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Рехабилитация на път VAR 1211 /ІІІ-208, Ветрино – Провадия/ – Петров дол – граница (Община Провадия – Ветрино) – Габърница – Неофит Рилски“
Прогнозна стойност: BGN 2 171 712,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05685-2022-0003 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – Хасково Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на волейболни игрища и площадки за стрийт фитнес за нуждите на РДПБЗН – Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0077 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА CMP ЗА ЖИЛИЩНО – ОБЩЕЖИТИЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП В Ж.К. „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, ГР. СОФИЯ, УПИ 1 – ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ НА ВУЗ
Прогнозна стойност: BGN 2 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0035 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА ОПАСНОСТ ОТ НАВОДНЕНИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО КАТО ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ „CO-PREVENT COOPERATION FOR DISASTER PREVENTION AND EINVIROMENTAL MONITORING IN BSB”
Прогнозна стойност: BGN 23 233,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0031 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за преустройство на терени, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 102 675,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2022-0007 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация на обект: Път BLG1350 /ІІІ-8434, ІІ-84 – Рохлева/ – Аврамово”
Прогнозна стойност: BGN 1 115 234,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2022-0005 Дата на публикуване: 12.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ RAZ 3081 / I – 2, РАЗГРАД – П.К. БЕЛИЛОМ / – ЯЗ. БЕЛИ ЛОМ , ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 696 345,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0048 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на тръбен водосток и подходи в близост до комплекс „Делфина“ в местността Пчелина и мостово съоръжение с. Благоево“
Прогнозна стойност: BGN 32 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02096-2022-0003 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦВЕТАН СПАСОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционални спортни игрища в OУ „Цветан Спасов“ гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 123 302,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2022-0006 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА
Прогнозна стойност: BGN 95 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0021 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на обществени сгради на територията на община Стамболийски по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 440 738,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2022-0003 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: „Благоустрояване на дворно пространство ЦНСТ гр.Кула“ ПИ с идентификатор №40525.701.37
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0024 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Ремонт на отоплителните инсталации на сгради от образователната инфраструктура на Община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 93 060,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2022-0012 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на обект: „Здравна служба“ – с. Горна Малина, община Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 245 526,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2022-0011 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на обект: „Сграда на Кметство с. Гайтанево, община Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 88 943,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0018 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Аварийно възстановяване на свлечен участък от главната улица в ПИ 740 в с.Сопота“”
Прогнозна стойност: BGN 370 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0045 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ XVIII – 12, КВ. 69, М. „ЛОЗЕНЕЦ – 3 ЧАСТ“ ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.902.12 ПО КККР, ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СО, УЛ. „НЕРАЗДЕЛНИ“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 120 381,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0044 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, ОФИСИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ XI-95, КВ. 88Б., М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ“ № 28“
Прогнозна стойност: BGN 132 159,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04236-2022-0001 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – ЛУКОВИТ Предмет на ОП: Основен ремонт и преустройство на съществуваща административна сграда разположена в УПИ IX за общ. нужди, кв. 65 с идентификатор 44327.502.2205 по КККР на гр.Луковит за нуждите на Районен съд – гр. Луковит
Прогнозна стойност: BGN 1 603 854,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2022-0008 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 2 /ДВА/ БРОЯ МОБИЛНИ ПРИЕМНИ В ГР. БАНЯ И С. ПЪРВЕНЕЦ“, разделена на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция 1: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОБИЛНА ПРИЕМНА В ГР. БАНЯ“; 2. Обособена позиция 2: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОБИЛНА ПРИЕМНА В С. ПЪРВЕНЕЦ“.
Прогнозна стойност: BGN 70 900,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00655-2022-0004 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: В и К – СТЕНЕТО ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2022-0004 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт и подмяна на хидроизолацията на покривните конструкции на сградите на „Селище на строителя” (бивши „Виетнамски общежития”), намиращи се на ул. „Ришки проход” №1, район „Красна поляна”, гр. София”, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0015 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари в населени места на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Търнава, Обособена позиция № 2 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Алтимир.
Прогнозна стойност: BGN 1 049 257,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2022-0011 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в населените места на територията на община Каолиново в т.ч.: Подобект 3: Реконструкция на ул. „Хан Кубрат“, кв. Боймир, гр. Каолиново; Подобект 5: Реконструкция на ул. „Генерал Столетов“, кв. Боймир, гр. Каолиново; Подобект 10: Реконструкция на ул. „Панайот Волов“, село Загориче“
Прогнозна стойност: BGN 428 961,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0109 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: „Ремонт на Сграда „Флураторно“ и на сграда „Склад за мокро съхранение на алуминиев сулфат“ в комплекса ПСПВ „Бистрица“ на “Софийска вода” АД
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0204 Дата на публикуване: 11.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на Помпено помещение на циркулационна помпа за V-то дюзово ниво за Абсорбер 7 на СОИ
Прогнозна стойност: BGN 853 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 04329-2022-0002 Дата на публикуване: 08.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи за изграждане на спортни площадки със специализирана настилка за волейбол, бадминтон и фитнес на открито в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – Варна
Прогнозна стойност: BGN 101 731,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2022-0007 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Облагородяване на терен, т. нар. „кална точка“ – обект район „Красно село“, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Кюстендил“ до блок 142А
Прогнозна стойност: BGN 97 206,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03026-2022-0002 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Ямбол Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на спортни зали в сгради, управлявани от ОДМВР- Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 49 444,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04350-2022-0001 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Харманли
Прогнозна стойност: BGN 184 105,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0014 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа и пътни настилки на територията на община Земен през 2022 година“
Прогнозна стойност: BGN 117 927,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0017 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена под гробищен парк в с.Бърчево“
Прогнозна стойност: BGN 142 004,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0031 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на част от ж.к. „Васил Левски“ в гр. Ботевград, с обхват: ж.к. „Васил Левски“ – УПИ I, кв. 172, УПИ II, кв. 172, УПИ II, кв. 177, УПИ I, кв.171, УПИ I, кв. 176, УПИ I, кв. 169 – ЕТАП 1“
Прогнозна стойност: BGN 243 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0045 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор за обект: Паркинг в ж. к. „Дъбника“ между кв. 53 и кв. 54“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0044 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, изпълнение на строително- монтажни работи, упражняване на Авторски надзор за обект: „Паркинг в ЦГЧ, между кв. 160 и кв. 170, по плана на град Враца“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2022-0009 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0016 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на площадка за скейтборд в северозападната част на ПИ № 55909.501.386, УПИ I-за СПТУ, кв. 34 (ПГЛВ – Христо Ботев) по плана на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 199 048,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02431-2022-0005 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: Ремонт на футболно игрище с изкуствена трева в ПГ по електротехника – гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0071 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Благоустрояване и изграждане на открита площадка за игра, спортна площадка и фитнес на открито“
Прогнозна стойност: BGN 222 695,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0011 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Рехабилитация на улици в гр. Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 790 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04146-2022-0003 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на съществуващо СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 535 515,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0182 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на централизирана климатична система (чилър), обслужващ административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, ул.“Любен Каравелов“ №7
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0037 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг на обекти от капиталовата програма на община Трявна по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 238 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02091-2022-0002 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в сградата на ДГ „Зорница“ – гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 8 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0030 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена в УПИ I, кв. 26 по плана на гр. Крумовград“ – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 130 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2022-0016 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари в населени места на Община Руен по подобекти“
Прогнозна стойност: BGN 107 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0015 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителнo-монтажни работи за обект: „Укрепване на свлачище №RSE 05.10803.01 – склонов участък и деформации на ул. „Драва“, гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 957 982,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0035 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Изпълнение на довършителни работи и въвеждане в експлоатация на петролна база (ПБ) Антон и зърнобаза (ЗБ) Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 45 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Ограничена процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0135 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II-86 Средногорци-Рудозем, област Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 4 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0029 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на Част от Път PDV3234/III-565,Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски,кв.Секирово-кв.Парчевич-/II-56/ от км 0+000 до км 4+700“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0129 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Център за интегрирани социални услуги“, находящ се в новообразуван УПИ VIII – 553.219, образование, здравеопазване и социални дейности, идентичен с ПИ 56784.553.219, кв. 1Б – НОВ, по плана на кв. „Ландос“, район „Източен“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 782 065,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2022-0004 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА „ДЕТСКА ГРАДИНА С 12 ГРУПИ, ПЛУВЕН БАСЕЙН, ФИЗКУЛТУРЕН И МУЗИКАЛЕН САЛОН“, В „Ж.К. ОБЕЛЯ-1“
Прогнозна стойност: BGN 13 042 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0027 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на многофункционално спортно игрище и прилежащ терен в УПИ VІІ, кв. 128, гр. Костенец, община Костенец – Етап ІІ Изграждане на детска площадка“.
Прогнозна стойност: BGN 19 154,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0058 Дата на публикуване: 07.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА «ОСОГОВО» В ГР.ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 86 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0042 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ VII– 447, 448, КВ. 18, М. „ИЗТОК- ЮГ“, УЛ. „ЕЛЕМАГ“ № 24“
Прогнозна стойност: BGN 120 941,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0041 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-229, кв. 13, м. „Южен парк III част“, гр. София, район „Триадица“, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 106 469,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06310-2022-0001 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ В ГРАД СМОЛЯН”
Прогнозна стойност: BGN 150 105,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2022-0010 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №1 „Авиационно-изследователска база“ от обособена част 2 във войскови район 1071 – София, с ползвател военно формирование 54320 – Божурище
Прогнозна стойност: BGN 63 979,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0010 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Благоустрояване на пространството около сграда за общественообслужващи дейности в УПИ VI, кв. 17, ПИ 00480.501.252 в с. Анево, общ. Сопот, етап – Площи около сграда и паркинг
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01005-2022-0002 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР II-БУРГАС ЕООД Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ II – Бургас ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 674 192,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0021 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укрепително съоръжение и консервация на археологически структури под защитен насип“ в рамките на изпълнение на проект № ROBG-407 – „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“
Прогнозна стойност: BGN 1 318 207,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0029 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на дворно пространство на „ДГ Иглика“ находяща се в ПИ 56277.502.1023, УПИ V-детска градина, кв. 119 по плана на гр. Пещера, община Пещера“.
Прогнозна стойност: BGN 173 631,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0009 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Tекущ ремонт на покрив на сграда с идентификатор 68080.502.1525.1, находяща се в ПИ с идент. 68080.502.1525, УПИ I, кв. 27, по плана на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, ул. „Иван Вазов“ №53
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06187-2022-0002 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И РЕМОНТ НА ФАСАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С. МАДАН, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
Прогнозна стойност: BGN 269 719,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0085 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Благоустрояване на пространство около сградата на Младежки дом, кв. Мошино, Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0025 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на участъци от улична мрежа на територията на община Дряново” както следва: „Основен ремонт на ул. Ягода в с. Царева ливада“ „Основен ремонт ул. Хан Аспарух в с. Царева ливада“ „Основен ремонт ул. Иван Касъров в с. Янтра“ „Основен ремонт ул.№ 7 в с. Керека“
Прогнозна стойност: BGN 258 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2022-0016 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за “Реконструкция, модернизация и благоустрояване на Общински пазар – гр. Луковит в УПИ I- За хали, кооперативен пазар и ресторант, кв. 140, ПИ с идентификатор 44327.503.197 по КККР на гр. Луковит, Община Луковит, Област Ловеч”
Прогнозна стойност: BGN 897 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02183-2022-0001 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ГРИВИЦА Предмет на ОП: „Ремонт (асфалтиране) на ул. „Струма“ и частично ул. „Григори Йон“ от № 17 до 19 в с. Гривица”
Прогнозна стойност: BGN 68 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0009 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на площада пред Медицински център, гр. Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 167 472,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02986-2022-0002 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Разград Предмет на ОП: Ремонт на покриви и подобряване на техническото състояние на база „Питомник“, находяща се в гр. Разград, ул. „Червен“ №3
Прогнозна стойност: BGN 157 653,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2022-0034 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя:  ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на непроизводствени сгради, подстанции и възлови станции, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, на територията на РОЦ Русе и Разград
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2022-0006 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка в ОбУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с.Вълчитрън
Прогнозна стойност: BGN 76 082,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0012 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Ремонт на общински сгради
Прогнозна стойност: BGN 858 534,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01928-2022-0008 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СОФИЯ“ Предмет на ОП: „Изграждане на климатична инсталация в сградата на Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 1 695 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0034 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.„
Прогнозна стойност: BGN 88 357,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0009 Дата на публикуване: 06.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Реновиране – втори етап, на многофункционална спортна площадка в с. Балша, Район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0057 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ИЗКЪРПВАНЕ НА УВРЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ 2-РА И 6-ТА В С.АНГЕЛАРИЙ
Прогнозна стойност: BGN 17 842,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0019 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Ремонтни дейности на тротоарни, асфалтови и паважни настилки на територията на Община Стамболийски по обособени позиции: ОП №1 „Ремонтни дейности на тротоарни, асфалтови и паважни настилки на територията на гр. Стамболийски, община Стамболийски“; ОП № 2 „Ремонтни дейности на тротоарни, асфалтови и паважни настилки на територията на с. Ново село и с. Куртово Конаре, община Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 2 025 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02553-2022-0002 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на СУ „ Св. Климент Охридски
Прогнозна стойност: BGN 243 730,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0045 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане и възстановяване на зона за спорт на територията на градския стадион в гр.Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 417 642,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0043 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Изграждане на клетки № 2.2 и 3.1 от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Враца и Мездра“ – изграждане на клетка 2.2.(Етап 1)“.
Прогнозна стойност: BGN 4 760 874,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0038 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и СМР за обект: „Ремонт на дворно пространство и вертикална планировка на ЦОП, ул. „Д. Ангелов“ 5“
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01007-2022-0009 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ“ ЕООД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ КЪМ МБАЛ „Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ” ЕООД, ГРАД СЕВЛИЕВО
Прогнозна стойност: BGN 240 729,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0018 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Подмяна на дограма в сграда на Столичната дирекция на вътрешните работи, гр. София, ул. „Антим I“ № 5
Прогнозна стойност: BGN 541 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2022-0002 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонтни работи по покрива на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 356 657,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0068 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол“, намиращи се в „Многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0064 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 192 431,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0026 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Преслав“, ул. „Дружба“, ул. „Шейново“ и ул. „Плиска“, с. Вълнари, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 207 227,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04055-2022-0002 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: 96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив на 96.СУ „Лев Николаевич Толстой“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 394 973,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00760-2022-0003 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за изграждане на склад с навес за музеен инвентар“
Прогнозна стойност: BGN 123 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0024 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Допълнително водоснабдяване на долна махала с. Желъдово и с. Купците, общ. Джебел
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03043-2022-0001 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи за подобряване на сградния фонд на ПГ по телекомуникации“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2022-0008 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сгради общинска собственост – здравни служби“
Прогнозна стойност: BGN 73 062,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0126 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на два броя трафопост с два броя трансформатори и кабелни линии за обект: „Стадион „Христо Ботев“ – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 365 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0065 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“, гр. Бургас – Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор)”
Прогнозна стойност: BGN 68 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2022-0019 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на 36 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България
Прогнозна стойност: BGN 57 834 901,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0157 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт в стаи и входно фоайе в ЦВН „Свети Димитър“, находящ се в ж.к. „Люлин“, бл.464″
Прогнозна стойност: BGN 358 676,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0020 Дата на публикуване: 05.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 3 223 892,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2022-0009 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: ,,Основен ремонт на част от покриви на административна сграда на Трето РУ и сектор ,,Пътна полиция” при ОДМВР-Варна с идентификатор 10135.73.48.10 и административна сграда с идентификатор 10135.73.48.6 в ПИ 10135.73.48
Прогнозна стойност: BGN 98 696,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02778-2022-0001 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА № 4 „ТЕМЕНУЖКА“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на първи, втори етажи и фоайе в сградата на ДГ 4 Теменужка – филиал, ул. Кап .Райчо Николов №103А
Прогнозна стойност: BGN 68 570,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0052 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА «СТАРА ПЛАНИНА» В ГР.ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 124 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0084 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда за реализиране на проект“Изграждане и функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в Община Перник“. Договор за БФП №BG05M9OP001-2.062-0006-С01, изпълняван от Община Перник по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 451 585,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2022-0011 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на обекти, собственост на община Нова Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 137 411,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03395-2022-0001 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг на обект „Изграждане на спортна площадка в двора на ОБУ „Христо Ботев“ с. Семчиново“
Прогнозна стойност: BGN 136 370,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2022-0010 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Основен ремонт на обекти, собственост на община Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 215 214,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06312-2022-0001 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на покриви в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 197 864,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0093 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: “Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 13 „Росица“ УПИ X 350 (детска градина), кв. 486, гр. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 269 963,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0034 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Изграждане на локална система за оповестяване (ЛСО) в населените места, застрашени от дейността на петролна база Първомай“
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0034 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на ново улично осветление на територията на гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 87 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06271-2022-0003 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Предмет на ОП: Ремонт на противообледенителна система на покрив на административна сграда, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6“
Прогнозна стойност: BGN 81 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2022-0011 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на тротоари на територията на Столична Община – район Изгрев, ж.к. «Изток» в четири обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 2 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0042 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Обновяване и ревитализиране на две изложбени зали (бяла и синя) в Младежки дом-Враца по Проект „Младежки дом – атрактивно културно средище“
Прогнозна стойност: BGN 453 718,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03326-2022-0003 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Манолово
Прогнозна стойност: BGN 128 776,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0011 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на общински път PDV 2008 / II – 58 / Асеновград – м. Чайкъра”
Прогнозна стойност: BGN 4 426 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0009 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ВЪЖЕН МОСТ НАД РЕКА МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“
Прогнозна стойност: BGN 344 768,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0014 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на подпорна стена на ул. „Атанас Буров”, гр. Рудозем
Прогнозна стойност: BGN 355 316,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2022-0017 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели (РV), с инсталирана мощност 2 МWp“ в УПИ VIII-2522, кв. 631; УПИ I-2521,кв.634 и УПИ XXIII-2523, кв.63, гр. Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 2 193 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0087 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Подновяване на железния път от км. 34+882 до км. 38+203 и от км. 41+585 до км. 46+897 с обща дължина 8 633 метра в междугарието Ветово – Сеново по 9-та жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 16 326 212,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2022-0021 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и подмяна на мостово оборудване на мост над р. Въртопо
Прогнозна стойност: BGN 3 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00006-2022-0006 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности по подмяна на магистралните /главните/ линии на ОВ, ЕЛ и ВиК в сградата на Центъра за спешна медицинска помощ, град София
Прогнозна стойност: BGN 717 816,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0028 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на ЦНПДС на НСА „Васил Левски”
Прогнозна стойност: BGN 213 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0060 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Канализационна и водопроводна мрежа на селата Лозно, Жиленци и Слокощица, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 43 417 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0198 Дата на публикуване: 04.10.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: СМР по изграждане на закрит склад
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0048 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на астрономическата кула с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7-9“
Прогнозна стойност: BGN 82 470,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0046 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на Oбщинска администрация /бул. Бели Лом № 37а/“
Прогнозна стойност: BGN 120 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02565-2022-0002 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 82 172,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0095 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административната сграда, ползвана от дирекция „Социално подпомагане“ – Оборище“, находяща се в гр. София, район „Подуяне“, ж.к. „Левски Зона – В“, бл. 17, вх. В, ет.1, магазин 1“.
Прогнозна стойност: BGN 25 390,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0083 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за „изграждане на черпателен резервоар, контейнер с оборудване за напорно подаване и дезинфекция на минерална вода включително връзка с водопроводната мрежа на с.Рударци, вкл. ремонт и почистване на сондаж 9, с. Рударци “
Прогнозна стойност: BGN 142 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2022-0015 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Надстройка на заварен строеж с инициали МсбО, находящ се в недвижим имот, съставляващ у.п.и. II324, квартал 13 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 201 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2022-0014 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за агломерация Микрево, община Струмяни“
Прогнозна стойност: BGN 3 943 749,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2022-0008 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Предмет на ОП: ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН-инж. Ангел Ангелов” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01308-2022-0003 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АЙТОС ЕООД Предмет на ОП: Реконструкция на инфекциозно отделение в сградата на МБАЛ Айтос, в изпълнение на Процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 204 148,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0029 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на дворно пространство в КСУ ,,Ахинора“, с. Искра и монтаж на беседки в ,,Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания“ град Карнобат и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, с. Искра по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 108 905,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02565-2022-0001 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА НА ПГМЕТТ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 8 217 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2022-0014 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: Брегоукрепване на река „Дяволска”: подобект „А” – брегоукрепване в ПИ №503.453, ПИ №503.422 и ПИ №506.449, гр. Приморско и подобект „Б“ – брегоукрепване в ПИ №503.422, ПИ №506.449, ПИ №506.539 и ПИ № 506.401 гр. Приморско
Прогнозна стойност: BGN 2 563 192,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0160 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Крумовград по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 136 067,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0040 Дата на публикуване: 03.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 050 047,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0063 Дата на публикуване: 02.10.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на 7 бр. помещения в общински сгради – кметства на територията на Община „Тунджа“ в селата Безмер, Болярско, Златари, Межда, Окоп, Симеоново и Тенево, предоставени за ползване на ОД на МВР-Ямбол за нуждите на Районно управление „Полиция“ – Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява