Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0021 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Битова канализация по ул. „Ивайло”, ул. „Комунига”, ул. „Пролет” и ул. „Перуника” и реконструкция на водопроводната мрежа по ул. „Комунига” в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 154 195,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0013 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на покрив на съществуваща сграда – читалище в УПИ I, кв.22 по плана на с.Лозарево, община Сунгурларе“
Прогнозна стойност: BGN 153 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0062 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Ремонт на сграда и вертикална планировка на жп гара Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 3 098 913,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0065 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на инсталация за отопление с термопомпа «Въздух – вода» за два новообразувани центъра за възрастни хора в сграда в кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0054 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Допълнително възникнали работи за обект „Текущ ремонт на покрив на административна сграда „Старият съвет“ в гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 39 662,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0055 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, с. Копринка, общ. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0016 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на паркинг в УПИ I в кв. 138 по плана на град Годеч /зад сградата на общинска администрация/ и Рехабилитация на паркинг с осови точки 523-524 по плана на град Годеч“
Прогнозна стойност: BGN 77 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0006 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Текущ ремонт в обекти, предоставени за стопанисване и управление на Върховния административен съд
Прогнозна стойност: BGN 86 485,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0019 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на детски площадки на територията на Столична община – район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0060 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатни станции на „Високоетажна жилищна сграда с ателиета, магазини, подземни гаражи и надземни гаражни клетки“ в УПИ III-1619, 1635 /ПИ с идентификатор 68134.1385.2277/, кв. 59, м. „Надежда 3“, бул. „Ломско шосе“ №147“
Прогнозна стойност: BGN 65 067,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0295 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нови тръбни трасета за захранване с топлинна енергия на сгради с кадастрални номера 596 и 360 към отдел “Логистика на запасите”
Прогнозна стойност: BGN 81 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0013 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на помещение в НЧ „Светлина 1904“ в УПИ І, вк.7, с.Белоградец, община Ветрино
Прогнозна стойност: BGN 20 991,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0074 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 155 934,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05872-2021-0001 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Ремонт на покрива и топлоизолация на сградата на Центъра за специална образователна подкрепа (ЦСОП), гр. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 162 135,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0071 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0027 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 4 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00692-2021-0051 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ АД Предмет на ОП: Поддръжка на ВиК инсталации, топлопреносна мрежа и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0027 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 65334.212.634, м.“Боруна“, гр. Сандански, Община Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 12 161 183,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0202 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на столични булеварди и общински пътища по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 25 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0033 Дата на публикуване: 29.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „СМР на обект „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане, ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, общ. Ген. Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 324 233,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0029 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Обновяване – възстановяване и почистване на Каралезката чешма в с. Стефан Караджа“
Прогнозна стойност: BGN 8 215,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0040 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 2 223 425,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0115 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за обект „Г4: Рехабилитация и реконструкция на УПИ I озеленяване в кв. 438 ( пл. „Житен пазар“ ) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: “ Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020- 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 820 912,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0131 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на дейта център за киберсигурност
Прогнозна стойност: BGN 89 712,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0293 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на система за видеонаблюдение на ПОК „Леденика“, Ведомствени общежития 1, 2, 3 и 4 и пансион „Фортуна“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2021-0008 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на пътното платно за движение на общински път SZR 1042 между с. Пъстрен и с. Кравино от п.т. 1 до п.т. 51, община Опан, обл. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 269 724,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0021 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на допълнителни Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: Ремонт на ОУ „ Васил Левски „ с.Змейца“
Прогнозна стойност: BGN 8 649,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0023 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан” по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан , Община Чирпан”, Обособена позиция 2: “Ремонт на улична пътна мрежа на територията на Община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 61 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03335-2021-0001 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покривите на сградите на Обединено училище „Св. Климент Охридски“- гр. Бургас, кв. Рудник“
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0012 Дата на публикуване: 28.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на площадка за сцена в с.Момчилово и на общински сгради в с.Неофит Рилски и с.Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 16 709,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0020 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия с десет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 170 835,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0019 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг на обект „Пристрояване и реконструкция на сгради в училищен комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №82А в гр. Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 1 642 393,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03420-2021-0001 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ Предмет на ОП: „ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДОМ2 ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ В К.К. „СЛЪНЧЕВ БРЯГ, ОБЩ. НЕСЕБЪР-ЕТАП2“
Прогнозна стойност: BGN 269 989,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0018 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по изграждане на подобект „скейт парк „Северен парк“ – част от строеж „Ремонт и възстановяване на главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Николай Жеков“, район „Надежда“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 642 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2021-0011 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на пътна настилка – четвърти клас на път № 2240 – отсечка от с.Добри Лаки до отбивка с.Клепало”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01821-2021-0005 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на съществуваща ограда на двора на ПГМЕТ – гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 104 610,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2021-0003 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ НА ПАРТЕРЕН ЕТАЖ В 44 СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ”
Прогнозна стойност: BGN 11 431,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2021-0003 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР на 10 (десет) броя помещения за съхранение на веществени доказателства, ползвани от ОДМВР-Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 95 007,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2021-0005 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Рехабилитация на улица „Райна княгиня”, град Долна баня, община Долна баня
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2021-0007 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на площади и полагане на трошенокаменна настилка на улици без трайна настилка в община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 157 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0103 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Възстановителни работи на настилки на територията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0027 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Туристически информационен център в УПИ III/870 от квартал 26 по ПУП-ПРЗ на гр. Ардино, община Ардино”.
Прогнозна стойност: BGN 186 788,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0046 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ – обекти на Община Силистра по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 27 382,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2021-0012 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Балчик“
Прогнозна стойност: BGN4 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00859-2021-0017 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: Строително – ремонтни работи, включително основна, аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София” по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0061 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+040 до км 130+190 с дължина 1 150 метра по ІХ-та жп линия“.
Прогнозна стойност: BGN 8 382 592,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:00233-2021-0060 Дата на публикуване: 27.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: жп участък Перник – Радомир“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 274 667 551,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0077 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на кръгово кръстовище на ул. Св. Св. Кирил и Методий, кв. Иван Пашов, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 894 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0071 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Подмяна на дограма на стол № 4 – ГДЖСОБТ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0046 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по изграждане на детска площадка източно от блок 35 в кв.Самоково, гр.Самоков, община Самоков”.
Прогнозна стойност: BGN 25 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0048 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Музикална школа „Илия Бърнев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 113 027,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0047 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Етнографски музей-Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 70 074,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2021-0007 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица 31 и улица 14 в с. Винарово, общ.Ново село ˮ
Прогнозна стойност: BGN 149 533,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0046 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 383 956,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0042 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Изграждане на нова сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ-I, кв.78, с. Литаково, общ. Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 226 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0027 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО РАЗШИРЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ III – 139, КВ. 16, ПИ 80916.501.139 ПО ПЛАНА НА С. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩИНА КАМЕНО – ДОВРЪШИТЕЛНИ РАБОТИ“
Прогнозна стойност: BGN 149 899,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0022 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив читалище с. Садина, община Попово”
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0030 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина –УПИ V- 679 – „ За детска градина“, кв.7, с.Церово“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0045 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изграждане на клетка 4 (ІІ ри етап) от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 2 533 151,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0005 Дата на публикуване: 26.10.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Рехабилитация на структурна кабелна система (СКС) в сградата на Върховния административен съд, в гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“№ 18 и гаранционна поддръжка
Прогнозна стойност: BGN 455 079,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0059 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „КОМПЛЕКС ОТ АПАРТАМЕНТИ, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ – II ЕТАП- СЕКЦИЯ 2 И СЕКЦИЯ 3“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.513.587, УПИ ХIII-1, 2, 3, 22, 23, КВ. № 23, М. „ГГЦ-ЗОНА В-17“, УЛ. „КОЗЛОДУЙ“ № 102-106, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 84 954,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0054 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2021-0008 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД Предмет на ОП: ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ И ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В „ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0286 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и реконструкция на помещение ХВ122 в сграда ХВО, ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 258 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2021-0003 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект „Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, в участъка от км 3+200 до км 6+200 /Шиачка махала откл. за Раково/, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+300 до км 4+500 и от км 0+100 до км 1+1200, Обособена позиция 2: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+200 до км 6+200“ – за обособена позиция №2“
Прогнозна стойност: BGN 179 920,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0058 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ XVII- 176, кв. 259, ул. „Симеон Радев“, м. „Павлово- Бъкстон“, СО район „Витоша“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 73 095,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0013 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на сграда на старо училище” в ПИ 18099.401.753.1 по КККР на гр.Гулянци.
Прогнозна стойност: BGN 148 990,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0046 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ С ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 551 870,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0030 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Разширение на гробищен парк гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 113 039,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0029 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Благоустрояване на ул.”Чепинец”, ул.”Родопи” и площад „Лютово” в с.Света Петка, община Велинград, Област Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0026 Дата на публикуване: 25.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на покрит общински пазар в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 1 099 726,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0053 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 149 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0009 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова сграда за две групи, физкултурен салон, здравен кабинет, изолационна и кухня към ДГ № 176 „Зорница“, с. „Мрамор“, район „Връбница
Прогнозна стойност: BGN 1 526 350,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01369-2021-0006 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядните станции и проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“, финансирана по процедура BG16МЮР002-5.004-0002-С001 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 420 286,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0283 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт сгради в цех БПС
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03038-2021-0002 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 131 822,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05536-2021-0006 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на стара складова база клетки V и VI на „Свободна Зона – Пловдив“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0063 Дата на публикуване: 22.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен – Първи етап: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2, на кm 119 + 800 и съпътсваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115 + 756, в рамките на средствата, отпуснати за безвъзмездно финансиране за реализацията на проекта, съгласно Постановление № 348 от 18.12.2019 г. на МС, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
Прогнозна стойност: BGN 928 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2021-0026 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на две обособени входящи трасета за преминаване на хладилни камиони на ГКПП „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 5 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0076 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЯРДЖИЛОВЦИ, ОБЩИНА ПЕРНИК -2РИ ЕТАП“.
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0086 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт тенис кортове – УПИ VІ, кв. 236, ул. „Мария Габровска“ №2А, гр. Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 97 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2021-0002 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: Премахване на незаконен строеж и обект, по обособени позиции: Обособена позиция 1: Премаване на незаконен строеж триетажна масивна сграда, находяща се в северната част на ПИ с идентификатор 07079.831.167 по КК на гр. Бургас, м. „Отманли“, лесопарк „Росенец“ и Обособена позиция 2: Премаване на незаконен преместваем обект за охрана, находящ се в северната част на ПИ с идентификатор 07079.831.94 /настоящ ПИ с идентификатор 07079.831.360/ по КККР на гр. Бургас, м. „Отманли“, лесопарк „Росенец
Прогнозна стойност: BGN 56 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2021-0001 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ, МЪЛНИЕЗАЩИТНА И ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“
Прогнозна стойност: BGN 269 997,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0054 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 59 701,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0042 Дата на публикуване: 21.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор, обновяване и развитие на Музей на бойната слава – сгради и прилежащо пространство“ – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 1 170 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2021-0008 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „РЕНОВИРАНЕ НА ХРАНИЛИЩА ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В СГРАДИ, В УПРАВЛЕНИЕ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР)“
Прогнозна стойност: BGN 139 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0015 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Реконструкция на В и К по главна улица на с. Градец, общ. Котел
Прогнозна стойност: BGN 391 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0062 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Неотложен ремонт на част от покрива на Централен военен клуб, с адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 7“
Прогнозна стойност: BGN 7 665,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2021-0015 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населени места на територията на община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 423 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0038 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж с. Капитан Димитриево до вътрешно водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево, Община Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 73 666,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2021-0004 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „Изграждане на присъединителни площадкови газопроводи за два общински обекта“
Прогнозна стойност: BGN 60 010,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0020 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа и ПСОВ гр. Мъглиж, общ. Мъглиж“, Подобект 1: „Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура, гр. Мъглиж, Община Мъглиж““
Прогнозна стойност: BGN 4 615 663,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0167 Дата на публикуване: 20.10.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в Дизелова електрическа централа Сливен, ПИ 67338.604.16 по КК на гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 216 819,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0026 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по техническата инфраструктура на територията на община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 269 590,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04414-2021-0006 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи по обект „Подмяна на дограма на сградата на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 162 208,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00813-2021-0006 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив над хирургично отделение на КОЦ – Враца ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 32 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0072 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищно и квартално пространство, УПИ I, кв. 31, кв. „Димова махала“, гр.Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 133 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0018 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА – УПИ I – НАРКООП И КУЛТУРЕН ДОМ, С. ДЪЛБОК ИЗВОР, ОБЩ. ПЪРВОМАЙ
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0025 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В УЛИЦА ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С. ЛЕВУНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ, КАКТО СЛЕДВА: ДЯСНО В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.Т.44 И О.Т.49 И ЛЯВО В УЧАСТЪКА МЕЖДУ О.Т.40 И О.Т.50“
Прогнозна стойност: BGN 686 996,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0041 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Проектиране, доставка, изграждане, монтаж, пуск в експлоатация и поддръжка на два броя покривни фотоволтаични електроцентрали за собствено потребление с максимално възможна инсталирана мощност за нуждите на „ДСХОЛ“ (Дом за стари хора с отделение за лежащи) и „ДПЛФУ“ (Дом за пълнолетни лица с физически увреждания)
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0071 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор, на обект:„Изграждане на сондажен кладенец, помпена станция и довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект: „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“
Прогнозна стойност: BGN 119 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02223-2021-0002 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Видин Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР – Видин
Прогнозна стойност: BGN 18 215,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2021-0022 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.16“
Прогнозна стойност: BGN 496 522,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0027 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по КК на с. Труд, Община „Марица“ – ПЪРВИ ПОДЕТАП от втори етап: „Изграждане на детски площадки, ел. инсталация с алейно осветление, автоматизирана подземна напоителна система и помпено-хидрофорна шахта
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0054 Дата на публикуване: 19.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 9 470 860,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0021 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон в спортен комплекс с. Цонево“ находящ се в УПИ-III, кв. 39, по плана на с. Цонево, общ. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0060 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на тераси и фасади на сградата на ВК “Казанлък”
Прогнозна стойност: BGN 28 335,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0017 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки по част от улици “Янко Сакъзов”, “Георги Димитров”, “Дунав” и “Димитър Грънчаров” в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 81 986,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04962-2021-0003 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин, находящи се в гр. Елин Пелин, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 105 615,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0017 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт на ул. „Малина“ в участък от ОТ 357, ОТ 358 до ОТ 345 гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0023 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на обекти във военно формирование 34400 – Варна”
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0011 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Ремонт на помещения за шест градински групи, разположени на територията на СО – район Илинден
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0014 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа на община Котел за период от 1 година
Прогнозна стойност: BGN 791 312,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0040 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 143 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0037 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр.Пещера
Прогнозна стойност: BGN 2 436 906,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04153-2021-0003 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. ХИСАРЯ Предмет на ОП: “Ремонт на Библиотека и Фасада в СУ“Христо Смирненски“ гр.Хисаря”
Прогнозна стойност: BGN 76 332,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0278 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, доставка и монтаж на оборудване и материали за подмяна на специализирани контролери за управление на процесите във водни станции 1, 4, 5 и 6 (ВС1-XQ81, ВС4-XQ84, ВС5-XQ85 и ВС6-XQ86) от Автоматизирана информационна система за радиационен контрол на дебаланси и отпадни води
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2021-0012 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на сгради с инициали МЖ (училище) и МЖ, находящи се в недвижим имот, съставляващ п.и. с № 47 по неодобрения КП на с. Мрежичко, общ. Руен, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 59 116,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0014 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Реконструкция на обходен път на гр. Червен бряг – бул. „Европа“ и общински път PVN 2194
Прогнозна стойност: BGN 3 484 686,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0025 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нов корпус за изнесени две градински групи в село Главиница, филиал на ЦДГ „Снежанка“, гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 491 770,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2021-0001 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на РУ – Годеч при ОДМВР – София“
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05228-2021-0008 Дата на публикуване: 18.10.2021
Наименование на възложителя: ГДБОП Предмет на ОП: „Инженеринг, включващ проектиране и преустройство на съществуваща кинозала находяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на фитнес зала
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0053 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоари по ул. „9-ти септември“ между о.т. 100 и о.т.112 по ПУП на с. Овчи кладенец, Община „Тунджа” – I етап”
Прогнозна стойност: BGN 53 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01996-2021-0001 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АВЕРКИЙ ПОПСТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СТОЛА НА ОУ „АВЕРКИЙ ПОПСТОЯНОВ“
Прогнозна стойност: BGN 183 199,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0038 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Основен ремонт на училища и детски градини в гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 73 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2021-0013 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Изграждане и осигуряване на непрекъснато ел. захранване за Център за данни (Data център) и изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на център за данни (Вuilding management system) в югозападната част на сутерена на блок 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок N 8, гр. София, по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.
Прогнозна стойност: BGN 388 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0022 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0040 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на част от сградата на „Младежки дом“ – гр. Ботевград, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404.2 и административен адрес пл. „Незнаен войн“ №5, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 264 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0007 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на улична мрежа в с. Брестовене и с. Острово“; Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Завет с. Веселец и с. Сушево“
Прогнозна стойност: BGN 298 796,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2021-0004 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, класни стаи и санитарни възли на ОУ „А.Константинов“, с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 213 848,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0022 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на площад в УПИ VI-886, кв.16, с.Ставерци, община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 97 118,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0068 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на разширение на електрическата инсталация в сградата на база за отдих (БО) „Зеленика“ – Китен“
Прогнозна стойност: BGN 68 357,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01821-2021-0004 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на съществуваща ограда на двора на ПГМЕТ гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 104 610,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0042 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за поправяне, заздравяване или премахване на опасни и самосрутващи се сгради или части от тях, както и на незаконни строежи на територията на Община Поморие”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0016 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Облагородяване на паркинг по ул.“Цар Калоян“ гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 54 711,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0273 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на санитарно пропускателен комплекс с цел разделяне на потоците на влизащи и излизащи от КЗ-2 и изграждане на автоматизирана система за контрол на достъпа и дозовото ватоварване на персонала
Прогнозна стойност: BGN 2 887 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0149 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система в АМП Цинга“
Прогнозна стойност: BGN15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0076 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.“
Прогнозна стойност: BGN 7 014 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0075 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
Прогнозна стойност: BGN 10 905 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0074 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
Прогнозна стойност: BGN 10 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0073 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 11 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0072 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, както следва: • Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали • Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик • Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив • Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян • Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково
Прогнозна стойност: BGN 11 397 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0071 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации на АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – ОПУ Хасково, по обособени позиции, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата
Прогнозна стойност: BGN 17 080 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0070 Дата на публикуване: 15.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по зимно поддържане и възстановителни работи при аварийни ситуации по републиканските пътища, по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, както следва: • Обособена позиция № 1 – ОПУ Благоевград • Обособена позиция № 2 – ОПУ Кюстендил • Обособена позиция № 3 – ОПУ Перник • Обособена позиция № 4 – ОПУ София
Прогнозна стойност: BGN 13 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0154 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 244 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2021-0012 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Авариен ремонт на част от покрив с идентификатор 56722.661.142, Ректорат 1 Медицински университет – Плевен
Прогнозна стойност: BGN 880 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0053 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП:Частичен ремонт на покривно покритие на ниското тяло на ВПД – Хармония
Прогнозна стойност: BGN 20 340,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02761-2021-0007 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на гр. Белене”
Прогнозна стойност: BGN 56 590,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0026 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тенис на корт и площадка за спортни игри в УПИ I-72,73, кв. 20, Производствена зона „Север“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 85 562,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0028 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929“ с. Шишманци “
Прогнозна стойност: BGN 201 582,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0043 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в к.к. Боровец, община Самоков”.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2021-0004 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в сградата на корпус 2 на ПТГ „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 63 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0020 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 214 637,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0098 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2021-0006 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи на съоръжения от находище на минерална вода “Павел баня“ – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 48 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0052 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ ХІ- 84,86,87, КВ.70, Ж.К. „РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 1, СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“, ГР. СОФИЯ- СО“
Прогнозна стойност: BGN 95 780,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0022 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на рейдови пост, щабна сграда на в.ф. 22480 и ГСМ лаборатория във в. ф. 32890 – Бургас ”
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0024 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на УПИ XV-31 и УПИ XVI-3592 от кв. 3 по плана на гр. Карнобат”
Прогнозна стойност: BGN 237 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0269 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и монтаж на разединители средно напрежение в ЗРУ31,5 kV
Прогнозна стойност: BGN 493 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0268 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0033 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ ПО УЛИЦА О.Т. 1-45-44-40-39-39-37-36-38-34 (ЮГ), УЛ. О.Т. 118-97-96-92 (ИЗТОК), УЛИЦА О.Т.34-24-31-18-4 (ДВУСТРАННО) И УЛ. О.Т. 34-33-22-31-150-148-20-19-12-11-10-6 (ЗАПАД) В Ж.К.“ЧЕРНО МОРЕ“, ГР.НЕСЕБЪР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР .
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0011 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І5, кв.16 по ПУП на гр. Сунгурларе, област Бургаска
Прогнозна стойност: BGN 215 516,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0027 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Рехабилитация и естетизиране на детски площадки в Детска градина „Снежанка“ – филиал“
Прогнозна стойност: BGN 77 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0021 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на фаров комплекс Шабла
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0020 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на щабна сграда на в.ф. 28580, киносалон и складове във в.ф. 32140–Варна
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0019 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на щабна сграда във в.ф. 26800-Д – Варна ”
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0052 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на ограда на ВО „Банишора“, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ №23
Прогнозна стойност: BGN 11 707,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0177 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изграждане на газова инсталация за битова гореща вода за ТП на НОИ-Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 5 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0064 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на текущи ремонти по поддържане на общинските пътища и улична мрежа на територията на община „Родопи“, област Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 792 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0067 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински пътища и пътни съоръжения – IV класна пътна мрежа на територията на Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0018 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4 и 5
Прогнозна стойност: BGN 5 113 065,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0015 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 86 456,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0010 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0014 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Облагородяване на паркинг по ул.“Цар Калоян“ гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 54 711,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0085 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „АДАПТИРАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДСХ „ВЕНЕТА БОТЕВА“ В КОВИД ЗОНА“ град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 87 547,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0025 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Внедряване на енергийно-ефективни в Професионална гимназия по селско стопанство – с. Белозем, община Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 359 779,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0063 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Тунджа“ с о.т. 127,129 до о.т. 130, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.“
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0062 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Беласица“ с о.т. 149,48,47 до о.т. 62, с. Белашица, с приблизителна дължина 250 м.“
Прогнозна стойност: BGN 63 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0061 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „15-та“ с о.т. 112,153,160 до о.т. 194 и о.т. 160 до о.т. 16А, с. Храбрино, с приблизителна дължина 562 м.“
Прогнозна стойност: BGN 74 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0060 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Калоян“ с о.т. 86,80 до о.т. 68, с. Цалапица, с приблизителна дължина 280 м.“
Прогнозна стойност: BGN 52 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0145 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“, ХТК по каскада „Арда
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0019 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2021-0002 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЖИМ В РАМСАРСКО МЯСТО „КОМПЛЕКС РОПОТАМО“, ЧРЕЗ ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИТЕ, СВЪРЗВАЩИ БЛАТО АЛЕПУ И БЛАТО СТАМОПОЛУ, С ЧЕРНО МОРЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ШЛЮЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНОТО НИВО НА БЛАТО АЛЕПУ И БЛАТО СТАМОПОЛУ“, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 96 023,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0051 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Tоплозахранване и абонатнa станция за жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ II- 61, 183 (ПИ с идентификатор 68134.406.185), кв. 584б, м. „Зона Г- 13- юг“, ул. „Силистра“ № 10“
Прогнозна стойност: BGN 85 305,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2021-0011 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на изкуствена алпийска стена във военно формирование 28330 – Смолян
Прогнозна стойност: BGN 244 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0063 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за развитие на туристическа инфраструктура, необходима за атракциите и допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им – посетителски център и паркинг, в изпълнение на проект ИСУН № BG16RFOP001-6.002-0017 „Археологически комплекс СОСТРА – реставрация, експониране и социализация“, по две обособени позиции: 1. Изграждане на посетителски център за развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите 2. Изграждане на паркинг”
Прогнозна стойност: BGN 332 448,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0031 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Информационни табели и пътепоказатели на улиците в гр. Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 48 692,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0013 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цар Самуил“ в регулацията на гр. Белослав“.
Прогнозна стойност: BGN 256 364,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01490-2021-0003 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА Предмет на ОП: „Преустройство и смяна на предназначението в ”Център за върхови постижения“ на помещения в сграда на Института за литература при БАН, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 216 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0043 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт пешеходен мост над река Бели Лом“
Прогнозна стойност: BGN 68 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2021-0010 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица в с.Черноочене, общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т.215 ж и изграждане на улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 98 467,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0032 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: “ СПОРТНА ЗАЛА В УПИ VI-ОБЩ. КВ. 403 ПО ПЛАНА НА КК НЕСЕБЪР, СЛ. БРЯГ-ЗАПАД С КАДАСТРАЛЕН №51500.508.89 „
Прогнозна стойност: BGN 2 672 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0040 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Ремонтни дейности по покриви по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 58 285,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02053-2021-0004 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Плевен Предмет на ОП: „РЕНОВИРАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА ОДМВР ПЛЕВЕН“ финансирано от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 286 223,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0013 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Съединение, община Съединение“
Прогнозна стойност: BGN 751 270,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0048 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Рехабилитация на главен водопровод по улица „Първа“ на с. Орляк общ. Тервел с тръби полиетилен висока плътност тип Р Е100 и диаметри ф125,ф110 и ф90“ с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 010 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0027 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на ул. „Корията”, гр.Велинград в участъка – от ул. Христо Смирненски (по посока ул. „Ливадите”) до края на поземлен имот 10450.501.3269.
Прогнозна стойност: BGN 150 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0049 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.613.472, м. „Ботевградско шосе-рамка“, кв. 18, УПИ VI –472 за „ОО, търговия и жилища“, СО- район „Подуяне“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 104 068,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0025 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализация на обект: „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 99 946,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2021-0008 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО БУЛ. „ХАДЖИ НЕНЧО ДОНЧЕВ ПАЛАВЕЕВ“ – ЗАПАДЕН БРЯГ НА РЕКА ТОПОЛНИЦА – КЛОНОВЕ VIII И IX И УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, ГР. КОПРИВЩИЦА.“
Прогнозна стойност: BGN 507 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0066 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Надежда“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 6, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Вяра“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 4, гр. Благоевград“;
Прогнозна стойност: BGN 53 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2021-0026 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „ПСПВ БЛАГОЕВГРАД – РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЛТЪРЕН КОРПУС“
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0051 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: “Ремонт на покриви на основната сграда на хотел „Флагман“, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“
Прогнозна стойност: BGN 113 960,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0050 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на стая 106 във ВО “Пети километър”
Прогнозна стойност: BGN 3 751,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0042 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в гр. Самоков и в селата на територията на община Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0139 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Строителни и монтажни работи на канали в обособени позиции за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0039 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. номер 05815.303.63“
Прогнозна стойност: BGN 246 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0022 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Ограда на парк Мария Роза“ в УПИ I, кв. 207 по ПУП на гр. Нова Загора
Прогнозна стойност: BGN 79 897,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0020 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за текущ ремонт на общински пътища на територията на Oбщина Долна Митрополия с цел улесняване работите по зимното им поддържане
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0263 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на бетонова настилка в склад 002
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0031 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект: “Ремонт настилки в междублоково пространство, в кв. 51, в гр. Павликени”.
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0040 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. реконструкция/изграждане на водопроводи на територията на село Лъка и село Каменар, община Поморие, с обект №1 : Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село Каменар, община Поморие и обект №2: Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село Лъка, община Поморие”, финансирана от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС
Прогнозна стойност: BGN 4 068 087,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01253-2021-0002 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВИТОША“ Предмет на ОП: Изграждане/ново строителство, инженеринг, основни, текущи ремонти и реконструкция на обекти с образователно предназначение на територията на Район Витоша, Столична община
Прогнозна стойност: BGN 22 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0011 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2021г.”
Прогнозна стойност: BGN 73 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0016 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на участъци от път KRZ2284 / KRZ1433,Свободиново-Чилик/-Костино-Върбенци-Крушка-Голяма бара/ община Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 264 904,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0025 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на част от полетата на покрива на Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 181 493,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0014 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Обновяване за енергийна ефективност на ДГ 91 „Слънчев кът“
Прогнозна стойност: BGN 470 335,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0019 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: Вътрешен ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8 в административна сграда с идентификатор 43476.315.651.1 в гр. Летница, община Летница
Прогнозна стойност: BGN 69 055,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0067 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на съществуващ блок А – част от Хранителен блок“ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 111 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0013 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда детско заведение – детска градина (за 2 групи деца от 3 г. до 6 г.), гр. Червен бряг, ул. „Бено Вълчев“ № 3, стр. кв. 75, УПИ III, ПИ 80501.808.565.1
Прогнозна стойност: BGN 391 910,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0066 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Изграждане на ограничителни системи за пътища на път I-1 в участъка от км 282+485 до км 286+865 – средна разделителна ивица и ляво платно
Прогнозна стойност: BGN 825 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0133 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Язовирна стена „Кърджали“ – ремонт на бързотока на преливника, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада “Арда“
Прогнозна стойност: BGN 3 237 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0024 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с. Левски и с. Елшица“ по две обособени позиции: ОП №1: „Благоустрояване на ул. „Атанас Попов” и ул. „Здравец” в с. Левски”; ОП №2: „Благоустрояване на ул. „Георги Димитров”, ул. „Чайка” и уширение пред Гробищен парк в с. Елшица”
Прогнозна стойност: BGN 77 706,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0014 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Белово,,
Прогнозна стойност: BGN 377 351,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00888-2021-0001 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – СТАРА ЗАГОРА ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на Обект: «Покрив на сграда на „ДКЦ I Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, бул. „Руски“ № 62 ».
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0066 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка в с. Мещица“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0021 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0094 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Авариен ремонт на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2021-0007 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци – ул. „Седма“ с. Мърчево;ул.“Младагвардия“ с.Мадан; ул.“Никола Вапцаров“ с.Кобиляк; ул.“Кубадин“ с.Громшин; ул.“Генерал Колев“ с.Громшин и ул. „Ивайло“ с. Лехчево“.
Прогнозна стойност: BGN 269 909,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0010 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, на съществуващо помещение“ 2
Прогнозна стойност: BGN 33 719,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0018 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари на улици „Тодор Байлов“ и „Антон Николов“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 094,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0108 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Основен ремонт и реконструкция, вътрешно преустройство и интериорен дизайн, благоустрояване на дворните площи с цел създаване на иновативна учебна среда в СУ „Константин Величков“, ул. „Бугариево“ № 28, гр. Пловдив, етап първи – източно крило“
Прогнозна стойност: BGN 2 124 286,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0049 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на централно стълбище от паркинга до входа на хотел „Олимп“
Прогнозна стойност: BGN 11 367,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00737-2021-0028 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР съгласно одобрен инвестиционен проект за изграждане на дренажна система около сградата на Областна дирекция на ДФ Земеделие, гр. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 250 342,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06010-2021-0001 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на три спортни зали, две съблекални, методическа стая и коридор, намиращи се в южното крило на сградата на 121 СУ „Георги Измирлиев“
Прогнозна стойност: BGN 86 153,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0038 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на нова сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ-I, кв.78, с. Литаково, общ. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 226 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0038 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация на ул. „Драгоман“, гр. Асеновград, вкл. подмяна на водопровод /съвместно с ВиК/, инженеринг.
Прогнозна стойност: BGN 454 459,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05973-2021-0003 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: „Пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0060 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка изграждане на нова сграда “Младежки център-база 2”, в УПИ IX, кв. 167, ж.к. “Подбалканска”, ул. “Войнишка” № 6а, гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 388 615,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0084 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 105 150,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0053 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки в УПИ VIII-1367, кв. 1, м. „Рибно пристанище“, землището кв. „Крайморие“, гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.10.1367 по КК на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 260 255,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0159 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: СМР за преустройство и ремонт на етаж 5 на административна сграда Централа 1 гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 485 921,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0024 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за завършване на обект: „Изграждане на физкултурен салон в Основно училище „Граф Игнатиев“, с. Граф Игнатиево“, Община „Марица“- Първи етап в УПИ XI-училище /ПИ 17806.501.1657/ по плана на село Граф Игнатиево, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 195 776,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0016 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) на обект „Основен ремонт на Общински стадион „Бойчо Желев” в гр. Провадия, находящ се в ПИ 58503.175.56”
Прогнозна стойност: BGN 189 481,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0083 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 296 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2021-0008 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка с.Ситово – Ремонт и реконструкция на спортна площадка към съществуващо училище в УПИ II-73 за училище, кв.41, по ПР на с.Ситово, община Ситово, а по КК и КР на с.Ситово ПИ 66665.501.73
Прогнозна стойност: BGN 85 955,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0021 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 61 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0019 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2021/2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 120 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05696-2021-0002 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“ Предмет на ОП: Бетониране на дворно пространство между учебни работилници, физкултурен салон и основна сграда на СУ „Желязко Терпешев“ – гр. Любимец
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0040 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на улица „Перистър“ и път местност „Пчелина“ гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 175 003,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02580-2021-0002 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА КОРИДОРИТЕ И ЗАНИМАЛНЯТА В ОБЩЕЖИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 58 202,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2021-0007 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на подвижен хидравличен под при реконструкция на водогреен котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД”котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0106 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 64 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0121 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от териториална структура на Агенция за социално подпомагане“ – основен ремонт на административна сграда предоставена за ползване на ДСП-Оборище – ИРМ Дондуков, находяща се на адрес: гр.София, бул. „Дондуков“ № 57
Прогнозна стойност: BGN 30 121,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0007 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки на територията на СО- Район Панчарево
Прогнозна стойност: BGN 83 211,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2021-0021 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на Дом 3, комплекс Бояна “
Прогнозна стойност: BGN 3 477 060,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0025 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ II – за аптека, здравна служба и кметство в кв. 63, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. Септември”.
Прогнозна стойност: BGN 201 290,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0036 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД АСЕНОВГРАД II“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 135 709,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2021-0005 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните – I-ви етап“
Прогнозна стойност: BGN 843 498,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0024 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и на санитарни възли за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Ивайло“
Прогнозна стойност: BGN 55 675,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0071 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване, апарати и помощни съоръжения за модернизация на закрита разпределителна уредба 20 кV, на командни табла за уредба 110 кV в подстанция „Черни връх“ и въвеждане на обекта в режим на телемеханика, реф. № РРС 21-082
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура