Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0154 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 244 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2021-0012 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Авариен ремонт на част от покрив с идентификатор 56722.661.142, Ректорат 1 Медицински университет – Плевен
Прогнозна стойност: BGN 880 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0053 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП:Частичен ремонт на покривно покритие на ниското тяло на ВПД – Хармония
Прогнозна стойност: BGN 20 340,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02761-2021-0007 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на гр. Белене”
Прогнозна стойност: BGN 56 590,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0026 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тенис на корт и площадка за спортни игри в УПИ I-72,73, кв. 20, Производствена зона „Север“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 85 562,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0028 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки за предоставяне на качествени обществено-културни дейности от Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1929“ с. Шишманци “
Прогнозна стойност: BGN 201 582,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0043 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в к.к. Боровец, община Самоков”.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2021-0004 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в сградата на корпус 2 на ПТГ „Д-р Никола Василиади”, гр. Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 63 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0020 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа с. Габра, Община Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 214 637,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0098 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2021-0006 Дата на публикуване: 14.10.2021
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи на съоръжения от находище на минерална вода “Павел баня“ – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 48 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0052 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ ХІ- 84,86,87, КВ.70, Ж.К. „РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“, УЛ. „РАЙНА КНЯГИНЯ“ № 1, СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“, ГР. СОФИЯ- СО“
Прогнозна стойност: BGN 95 780,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0022 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на рейдови пост, щабна сграда на в.ф. 22480 и ГСМ лаборатория във в. ф. 32890 – Бургас ”
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0024 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на УПИ XV-31 и УПИ XVI-3592 от кв. 3 по плана на гр. Карнобат”
Прогнозна стойност: BGN 237 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0269 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и монтаж на разединители средно напрежение в ЗРУ31,5 kV
Прогнозна стойност: BGN 493 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0268 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0033 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕИ ПО УЛИЦА О.Т. 1-45-44-40-39-39-37-36-38-34 (ЮГ), УЛ. О.Т. 118-97-96-92 (ИЗТОК), УЛИЦА О.Т.34-24-31-18-4 (ДВУСТРАННО) И УЛ. О.Т. 34-33-22-31-150-148-20-19-12-11-10-6 (ЗАПАД) В Ж.К.“ЧЕРНО МОРЕ“, ГР.НЕСЕБЪР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР .
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0011 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І5, кв.16 по ПУП на гр. Сунгурларе, област Бургаска
Прогнозна стойност: BGN 215 516,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0027 Дата на публикуване: 13.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Рехабилитация и естетизиране на детски площадки в Детска градина „Снежанка“ – филиал“
Прогнозна стойност: BGN 77 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0021 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на фаров комплекс Шабла
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0020 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на щабна сграда на в.ф. 28580, киносалон и складове във в.ф. 32140–Варна
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2021-0019 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на щабна сграда във в.ф. 26800-Д – Варна ”
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0052 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на ограда на ВО „Банишора“, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ №23
Прогнозна стойност: BGN 11 707,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0177 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изграждане на газова инсталация за битова гореща вода за ТП на НОИ-Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 5 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0064 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на текущи ремонти по поддържане на общинските пътища и улична мрежа на територията на община „Родопи“, област Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 792 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0067 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински пътища и пътни съоръжения – IV класна пътна мрежа на територията на Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0018 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4 и 5
Прогнозна стойност: BGN 5 113 065,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0015 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 86 456,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0010 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДГ „ПЪРВИ ЮНИ“ С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0014 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Облагородяване на паркинг по ул.“Цар Калоян“ гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 54 711,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0085 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „АДАПТИРАНЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ДСХ „ВЕНЕТА БОТЕВА“ В КОВИД ЗОНА“ град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 87 547,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0025 Дата на публикуване: 12.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Внедряване на енергийно-ефективни в Професионална гимназия по селско стопанство – с. Белозем, община Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 359 779,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0063 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Тунджа“ с о.т. 127,129 до о.т. 130, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.“
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0062 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Беласица“ с о.т. 149,48,47 до о.т. 62, с. Белашица, с приблизителна дължина 250 м.“
Прогнозна стойност: BGN 63 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0061 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „15-та“ с о.т. 112,153,160 до о.т. 194 и о.т. 160 до о.т. 16А, с. Храбрино, с приблизителна дължина 562 м.“
Прогнозна стойност: BGN 74 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0060 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Калоян“ с о.т. 86,80 до о.т. 68, с. Цалапица, с приблизителна дължина 280 м.“
Прогнозна стойност: BGN 52 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0145 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи за рехабилитация на преливника на язовирна стена „Студен кладенец“, ХТК по каскада „Арда
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0019 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2021-0002 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ РЕЖИМ В РАМСАРСКО МЯСТО „КОМПЛЕКС РОПОТАМО“, ЧРЕЗ ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИТЕ, СВЪРЗВАЩИ БЛАТО АЛЕПУ И БЛАТО СТАМОПОЛУ, С ЧЕРНО МОРЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ШЛЮЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ВОДНОТО НИВО НА БЛАТО АЛЕПУ И БЛАТО СТАМОПОЛУ“, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 96 023,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0051 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Tоплозахранване и абонатнa станция за жилищна сграда с офиси и подземни гаражи в УПИ II- 61, 183 (ПИ с идентификатор 68134.406.185), кв. 584б, м. „Зона Г- 13- юг“, ул. „Силистра“ № 10“
Прогнозна стойност: BGN 85 305,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2021-0011 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на изкуствена алпийска стена във военно формирование 28330 – Смолян
Прогнозна стойност: BGN 244 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0063 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за развитие на туристическа инфраструктура, необходима за атракциите и допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на атракциите, необходима за посещението им – посетителски център и паркинг, в изпълнение на проект ИСУН № BG16RFOP001-6.002-0017 „Археологически комплекс СОСТРА – реставрация, експониране и социализация“, по две обособени позиции: 1. Изграждане на посетителски център за развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите 2. Изграждане на паркинг”
Прогнозна стойност: BGN 332 448,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0031 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Информационни табели и пътепоказатели на улиците в гр. Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 48 692,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0013 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цар Самуил“ в регулацията на гр. Белослав“.
Прогнозна стойност: BGN 256 364,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01490-2021-0003 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА Предмет на ОП: „Преустройство и смяна на предназначението в ”Център за върхови постижения“ на помещения в сграда на Института за литература при БАН, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 216 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0043 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт пешеходен мост над река Бели Лом“
Прогнозна стойност: BGN 68 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2021-0010 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица в с.Черноочене, общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т.215 ж и изграждане на улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 98 467,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0032 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: “ СПОРТНА ЗАЛА В УПИ VI-ОБЩ. КВ. 403 ПО ПЛАНА НА КК НЕСЕБЪР, СЛ. БРЯГ-ЗАПАД С КАДАСТРАЛЕН №51500.508.89 „
Прогнозна стойност: BGN 2 672 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0040 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Ремонтни дейности по покриви по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 58 285,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02053-2021-0004 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Плевен Предмет на ОП: „РЕНОВИРАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА ОДМВР ПЛЕВЕН“ финансирано от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 286 223,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0013 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Съединение, община Съединение“
Прогнозна стойност: BGN 751 270,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0048 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Рехабилитация на главен водопровод по улица „Първа“ на с. Орляк общ. Тервел с тръби полиетилен висока плътност тип Р Е100 и диаметри ф125,ф110 и ф90“ с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 010 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0027 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на ул. „Корията”, гр.Велинград в участъка – от ул. Христо Смирненски (по посока ул. „Ливадите”) до края на поземлен имот 10450.501.3269.
Прогнозна стойност: BGN 150 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0049 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.613.472, м. „Ботевградско шосе-рамка“, кв. 18, УПИ VI –472 за „ОО, търговия и жилища“, СО- район „Подуяне“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 104 068,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0025 Дата на публикуване: 11.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализация на обект: „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 99 946,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2021-0008 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО БУЛ. „ХАДЖИ НЕНЧО ДОНЧЕВ ПАЛАВЕЕВ“ – ЗАПАДЕН БРЯГ НА РЕКА ТОПОЛНИЦА – КЛОНОВЕ VIII И IX И УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, ГР. КОПРИВЩИЦА.“
Прогнозна стойност: BGN 507 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0066 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Надежда“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 6, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Вяра“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 4, гр. Благоевград“;
Прогнозна стойност: BGN 53 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2021-0026 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „ПСПВ БЛАГОЕВГРАД – РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЛТЪРЕН КОРПУС“
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0051 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: “Ремонт на покриви на основната сграда на хотел „Флагман“, к.к. „Свети Свети Константин и Елена“
Прогнозна стойност: BGN 113 960,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0050 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на стая 106 във ВО “Пети километър”
Прогнозна стойност: BGN 3 751,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0042 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в гр. Самоков и в селата на територията на община Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0139 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Строителни и монтажни работи на канали в обособени позиции за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  11.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0039 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. номер 05815.303.63“
Прогнозна стойност: BGN 246 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0022 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Ограда на парк Мария Роза“ в УПИ I, кв. 207 по ПУП на гр. Нова Загора
Прогнозна стойност: BGN 79 897,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0020 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за текущ ремонт на общински пътища на територията на Oбщина Долна Митрополия с цел улесняване работите по зимното им поддържане
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0263 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на бетонова настилка в склад 002
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0031 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект: “Ремонт настилки в междублоково пространство, в кв. 51, в гр. Павликени”.
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0040 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Подобряване качеството на питейната вода, ефективността при предоставяне на вода за питейно-битови цели за населението, в т.ч. реконструкция/изграждане на водопроводи на територията на село Лъка и село Каменар, община Поморие, с обект №1 : Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село Каменар, община Поморие и обект №2: Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на село Лъка, община Поморие”, финансирана от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда – ПУДООС
Прогнозна стойност: BGN 4 068 087,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01253-2021-0002 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВИТОША“ Предмет на ОП: Изграждане/ново строителство, инженеринг, основни, текущи ремонти и реконструкция на обекти с образователно предназначение на територията на Район Витоша, Столична община
Прогнозна стойност: BGN 22 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0011 Дата на публикуване: 08.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2021г.”
Прогнозна стойност: BGN 73 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0016 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на участъци от път KRZ2284 / KRZ1433,Свободиново-Чилик/-Костино-Върбенци-Крушка-Голяма бара/ община Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 264 904,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0025 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на част от полетата на покрива на Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 181 493,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0014 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Обновяване за енергийна ефективност на ДГ 91 „Слънчев кът“
Прогнозна стойност: BGN 470 335,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0019 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: Вътрешен ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8 в административна сграда с идентификатор 43476.315.651.1 в гр. Летница, община Летница
Прогнозна стойност: BGN 69 055,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0067 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на съществуващ блок А – част от Хранителен блок“ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 111 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0013 Дата на публикуване: 07.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда детско заведение – детска градина (за 2 групи деца от 3 г. до 6 г.), гр. Червен бряг, ул. „Бено Вълчев“ № 3, стр. кв. 75, УПИ III, ПИ 80501.808.565.1
Прогнозна стойност: BGN 391 910,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0066 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Изграждане на ограничителни системи за пътища на път I-1 в участъка от км 282+485 до км 286+865 – средна разделителна ивица и ляво платно
Прогнозна стойност: BGN 825 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0133 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Язовирна стена „Кърджали“ – ремонт на бързотока на преливника, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада “Арда“
Прогнозна стойност: BGN 3 237 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0024 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с. Левски и с. Елшица“ по две обособени позиции: ОП №1: „Благоустрояване на ул. „Атанас Попов” и ул. „Здравец” в с. Левски”; ОП №2: „Благоустрояване на ул. „Георги Димитров”, ул. „Чайка” и уширение пред Гробищен парк в с. Елшица”
Прогнозна стойност: BGN 77 706,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0014 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Белово,,
Прогнозна стойност: BGN 377 351,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00888-2021-0001 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР І – СТАРА ЗАГОРА ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на Обект: «Покрив на сграда на „ДКЦ I Стара Загора“ ЕООД, гр.Стара Загора, находяща се в гр.Стара Загора, бул. „Руски“ № 62 ».
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0066 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка в с. Мещица“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0021 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0094 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Авариен ремонт на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2021-0007 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличната мрежа на територията на община Бойчиновци – ул. „Седма“ с. Мърчево;ул.“Младагвардия“ с.Мадан; ул.“Никола Вапцаров“ с.Кобиляк; ул.“Кубадин“ с.Громшин; ул.“Генерал Колев“ с.Громшин и ул. „Ивайло“ с. Лехчево“.
Прогнозна стойност: BGN 269 909,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0010 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, на съществуващо помещение“ 2
Прогнозна стойност: BGN 33 719,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0018 Дата на публикуване: 06.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари на улици „Тодор Байлов“ и „Антон Николов“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 094,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0108 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Основен ремонт и реконструкция, вътрешно преустройство и интериорен дизайн, благоустрояване на дворните площи с цел създаване на иновативна учебна среда в СУ „Константин Величков“, ул. „Бугариево“ № 28, гр. Пловдив, етап първи – източно крило“
Прогнозна стойност: BGN 2 124 286,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0049 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на централно стълбище от паркинга до входа на хотел „Олимп“
Прогнозна стойност: BGN 11 367,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00737-2021-0028 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР съгласно одобрен инвестиционен проект за изграждане на дренажна система около сградата на Областна дирекция на ДФ Земеделие, гр. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 250 342,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06010-2021-0001 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на три спортни зали, две съблекални, методическа стая и коридор, намиращи се в южното крило на сградата на 121 СУ „Георги Измирлиев“
Прогнозна стойност: BGN 86 153,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0038 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на нова сграда за разширение на детска градина „Здравец“ в УПИ-I, кв.78, с. Литаково, общ. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 226 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0038 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация на ул. „Драгоман“, гр. Асеновград, вкл. подмяна на водопровод /съвместно с ВиК/, инженеринг.
Прогнозна стойност: BGN 454 459,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05973-2021-0003 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: „Пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0060 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка изграждане на нова сграда “Младежки център-база 2”, в УПИ IX, кв. 167, ж.к. “Подбалканска”, ул. “Войнишка” № 6а, гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 388 615,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0084 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 105 150,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0053 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки в УПИ VIII-1367, кв. 1, м. „Рибно пристанище“, землището кв. „Крайморие“, гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.10.1367 по КК на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 260 255,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0159 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: СМР за преустройство и ремонт на етаж 5 на административна сграда Централа 1 гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 485 921,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0024 Дата на публикуване: 05.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за завършване на обект: „Изграждане на физкултурен салон в Основно училище „Граф Игнатиев“, с. Граф Игнатиево“, Община „Марица“- Първи етап в УПИ XI-училище /ПИ 17806.501.1657/ по плана на село Граф Игнатиево, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 195 776,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0016 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) на обект „Основен ремонт на Общински стадион „Бойчо Желев” в гр. Провадия, находящ се в ПИ 58503.175.56”
Прогнозна стойност: BGN 189 481,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0083 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 296 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2021-0008 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка с.Ситово – Ремонт и реконструкция на спортна площадка към съществуващо училище в УПИ II-73 за училище, кв.41, по ПР на с.Ситово, община Ситово, а по КК и КР на с.Ситово ПИ 66665.501.73
Прогнозна стойност: BGN 85 955,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0021 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан и улична мрежа в гр.Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 61 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0019 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2021/2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 120 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05696-2021-0002 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“ Предмет на ОП: Бетониране на дворно пространство между учебни работилници, физкултурен салон и основна сграда на СУ „Желязко Терпешев“ – гр. Любимец
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0040 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на улица „Перистър“ и път местност „Пчелина“ гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 175 003,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02580-2021-0002 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА КОРИДОРИТЕ И ЗАНИМАЛНЯТА В ОБЩЕЖИТИЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 58 202,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2021-0007 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на подвижен хидравличен под при реконструкция на водогреен котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД”котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0106 Дата на публикуване: 04.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 64 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0121 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от териториална структура на Агенция за социално подпомагане“ – основен ремонт на административна сграда предоставена за ползване на ДСП-Оборище – ИРМ Дондуков, находяща се на адрес: гр.София, бул. „Дондуков“ № 57
Прогнозна стойност: BGN 30 121,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0007 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки на територията на СО- Район Панчарево
Прогнозна стойност: BGN 83 211,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2021-0021 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на Дом 3, комплекс Бояна “
Прогнозна стойност: BGN 3 477 060,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0025 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ II – за аптека, здравна служба и кметство в кв. 63, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. Септември”.
Прогнозна стойност: BGN 201 290,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0036 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД АСЕНОВГРАД II“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 135 709,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2021-0005 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Изграждане на улица и транспортен подход към пречиствателна станция за отпадни води в с. Баните – I-ви етап“
Прогнозна стойност: BGN 843 498,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0024 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и на санитарни възли за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Ивайло“
Прогнозна стойност: BGN 55 675,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0071 Дата на публикуване: 01.10.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване, апарати и помощни съоръжения за модернизация на закрита разпределителна уредба 20 кV, на командни табла за уредба 110 кV в подстанция „Черни връх“ и въвеждане на обекта в режим на телемеханика, реф. № РРС 21-082
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура