Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0016 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа“ – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 268 150,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2020-0006 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Ремонтно – възстановителни работи на яз. Калаващица“, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 176 376,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0017 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.“ ХРИСТО СТЕФАНОВ“, В С.ПОЖАРЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0007 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ – 2-РИ ПОДОБЕКТ: 2.1. ул. „Любен Каравелов“, 2.2. ул. „Васил Левски“, 2.3. ул. „Московска“ и 2.4. ул. „Григор Михайлов“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2020-0011 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт – реконструкция на тротоарна настилка и направа на джобове за паркиране по южен тротоар по участък от бул. „България“ в участъка от О.Т.171 през О.Т.176, 196, 322, 199, 340 до О.Т.222 в гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 262 497,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0045 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора: Тераса кметство, с. Арнаутито; Здравна служба, с. Бенковски; Сградата на здравна служба, с. Братя Кунчеви; Кметство, с. Воденичарово; Пенсионерски клуб – фасада, с. Горно Ботево; Кметство, с. Дълбоки; Кметство, с. Козаревец; Здравна служба и тоалетна, с. Колена; Здравна служба, с. Ловец; Кметство, с. Люляк; Читалище, с. Маджерито; Тоалетна в кметство, с. Михайлово; Кметство, с. Пъстрово; Сградата на кметство и пенсионерски клуб, с. Руманя; Здравна служба и кметство, с. Самуилово; Кметство, с. Хрищени и Здравна служба, с. Яворово.“
Прогнозна стойност: BGN 84 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2020-0009 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СТОЛОВА КЪМ КМЕТСТВО С. ГОЛИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 23 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0016 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на помещения и коридори по архитектурно- строителна и електрическа част на сграда №3 във в.ф. 34410 – Варна”.
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0044 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Премахване на пясъчник от детска площадка, закупуване и монтаж на детско съоръжение, находящ се на ул. „Броди“ пред бл. № 24, ж. к. „Струмско“
Прогнозна стойност: BGN 4257,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0035 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.8 и втори етаж на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.1- бившия ДДЛРГ „Таньовойвода” в „Център за подкрепа на лица с увреждания“.
Прогнозна стойност: BGN 333 126,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0022 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в УПИ VI-13 кв.59 гр. Раднево, обл.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 87 657,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0021 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на централен градски парк в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 935 182,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2020-0026 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Извършване на дейности по подмяна на осветителни тела и ремонт на електрически инсталации на територията на базите, предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01190-2020-0002 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МОКРИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ЦПЗ-БЛАГОЕВГРАД – ЕООД“еозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0051 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на обекти в управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позици“
Прогнозна стойност: BGN 284 524,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0098 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Разширение чрез инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с изграждането на нови Автоматична пожароизвестителна инсталация (АПИИ) и Автоматична газсигнализираща инсталация (АГСИ) за следене нивото на водород в помещения на Електролизерна установка (ЕЛУ) и Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в кабелните полуетажи под възбудителните системи на блокове № 5, 6, 7 и 8 и в кабелните полуетажи под секции 5 МА/Б + 3/4 МО, 6 МА/Б, 7 МА/Б + 7/8МО и 8МА/Б + 3МР и връзката им с ЦСМ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 4 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2020-0025 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол”, с обхват: Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част I /от пл. „Освобождение” до ул. „Бяло море”/; Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част II /от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”/, Рехабилитация на ул. Бяло море от ос. 411 до ос. 412, Рехабилитация на ул. „Кабиле” от ос. 418 до ос. 423, Рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” от ос. 143 до ос. 145”
Прогнозна стойност: BGN 1 575 931,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2020-0022 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Ремонт на покрив, смяна на дограма и ремонт на работни помещения на 5-ти и 6-ти етаж в сграда с административен адрес в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03222-2020-0001 Дата на публикуване: 30.10.2020
Наименование на възложителя: НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЬОТЕ“ Предмет на ОП: „Създаване на безопасни и здравословния условия на труд чрез ремонт и обновяване на класни стаи в сградата на НЕГ „Гьоте“, Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 120 752,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0024 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”
Прогнозна стойност: BGN 319 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0010 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Изграждане на Спортна площадка, комбинирана за футбол на малки врати, хандбал, тенис на корт и волейбол в УПИ ХII-264, кв.41, гр. Ветово, Община Ветово “
Прогнозна стойност: BGN 102 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0019 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг „Проектиране, извършване на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Ремонт и възстановяване ограда на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман, общ. Драгоман
Прогнозна стойност: BGN 530 015,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2020-0014 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: Изпълнение на инжинеринг ( проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) за обект : „ Реконструкция на общински път VID 1004/III-102 Белоградчик-Боровица/-Чифлик- Стакевци – м.Бялата Вода от км. 14+400 до км. 15+200”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2020-0046 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на тръбен сноп на кондензатора на парна турбина № 6 в Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание и чертеж
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0004 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: «Основен ремонт на сграда за стационар към ветеринарна клиника и сграда с гаражни клетки»
Прогнозна стойност: BGN 153 666,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2020-0012 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари в населени места на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Търнава, Обособена позиция № 2 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Алтимир.
Прогнозна стойност: BGN 851 438,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2020-0007 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на улици в община Летница“
Прогнозна стойност: BGN 1 133 991,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0015 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР – Вътрешна реконструкция на читалищни сгради в община Трявна по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 169 491,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0014 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР – Ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на Община Трявна по две обособени позиции ”
Прогнозна стойност: BGN 73 524,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2020-0004 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: „Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение
Прогнозна стойност: BGN 249 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид н

 

Уникален номер на поръчката: 00938-2020-0005 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЮ САРАФОВ“ Предмет на ОП: Обновяване на студентското общежитие на НАТФИЗ „Кр.Сарафов“бл.29 за постигане на енергоспестяващи мерки и по-добри условия за живот на студентитееозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 2 957 803,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0008 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по покрив и санитарни възли в Корпус „Казарма Курсанти“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 373 673,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2020-0012 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на покривите на сгради №28 „Библиотека” и №76 „Технически стол” във военно формирование 28000-Граф Игнатиево
Прогнозна стойност: BGN 54 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0045 Дата на публикуване: 29.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът”, бл.11 „Хисар”; ж. к. „Младост“, бл.5
Прогнозна стойност: BGN 1 139 211,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0067 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт покрив сграда „Ремонтно-механичен цех“ – БУ Пловдив“, реф.№ 20РП-Т50А046
Прогнозна стойност: BGN 96 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2020-0015 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: “Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на община Стралджа“
Прогнозна стойност: BGN 242 766,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0044 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.12; ул. „Лъгът“ №2, бл. „Машстрой-2“; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“
Прогнозна стойност: BGN 1 184 163,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0043 Дата на публикуване: 28.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи на територията на община Благоевград по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Борис Сарафов“; Обособена позиция № 2: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Неофит Рилски“ (о.т. 157 – о.т. 200); Обособена позиция № 3: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Васил Априлов“ (о.т. 200 – о.т. 183); Обособена позиция № 4: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Сергей Румянцев“; Обособена позиция № 5: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Петър Стоянов“; Обособена позиция № 6: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Сава Михайлов“ (о.т. 255 – о.т. 214); Обособена позиция № 7: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Алеко Констатинов“; Обособена позиция № 8: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Патриарх Евтимий“ (о.т. 98 – о.т. 107); Обособена позиция № 9: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. “, „Васил Априлов“ (о.т. 107 – о.т. 125).
Прогнозна стойност: BGN 2 995 832,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0042 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Изграждане на футболно игрище в двора на VIII СУ ,,Арсени Костенцев‘‘, УПИ V, кв. 35, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на община Благоевград‘‘
Прогнозна стойност: BGN 55 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0021 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB 3202 /стена на язовир „Тервел Х/“
Прогнозна стойност: BGN 78 304,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2020-0013 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2020 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим.
Прогнозна стойност: BGN 33 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0035 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: «Изграждане на кръгово кръстовище в зоната на съществуващо кръстовище между ул. «Цар Петър» и ул. «Цар Симеон» в гр. Лом, община Лом“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0024 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И МОДУЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В С.СТРЯМА, ОБЩ.РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПОДОБЕКТ I: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА В С.СТРЯМА, ОБЩ.РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПОДОБЕКТ II: ИЗГРАЖДАНЕ НА МОДУЛНО ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В С.СТРЯМА, ОБЩ.РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 1 947 913,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2020-0031 Дата на публикуване: 27.10.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: „Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект Floodguard”
Прогнозна стойност: BGN 1 065 565,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0034 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2”
Прогнозна стойност: BGN 1 975 074,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03125-2020-0001 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ III ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“
Прогнозна стойност: BGN 107 555,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0016 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Цялостна реконструкция на сградата на Читалището в село Склаве в УПИ I, кв.25, с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/ кино салон“
Прогнозна стойност: BGN 76 450,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2020-0006 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по сградата на обществена минерална баня в гр. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 211 878,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0277 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Почистване фасади на „Дом на енергетика“, гр. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 89 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2020-0003 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 445,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2020-0003 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: Разрушаване и фактическо премахване на недовършена, двуетажна сграда в УПИ I-534.317, училище, кв.21, по плана на кв. „Коматево“, гр. Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе“ №137, находяща се в ИД 56784.534.317 по КК и КР на гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 83 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2020-0008 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: Авариен обект: “Почистване, укрепване на речно корито и устои на мостови съоръжения по поречието на р. Врабчанска в регулационните граници на с. Горна Врабча, община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 279 923,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2020-0021 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Априлци, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв. Острец – обхват: ул. “Русалийски проход“, ул. “Соколска“ (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево-Габрово) и ул. “Смолян“; Обособена позиция № 2: „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект:  Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци“ в ПИ 52218.815.334, НВ “Почивни станции Острец“ в ПИ 52218.811.378 и НВ “Ново село“ в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ „Острец“ в м.“Боевци“  в ПИ 52218.853.59,  реконструкция на водопроводна мрежа кв. Острец по ул. “Мара Гидик“, ул. “Ковашка“ и ул. “Събевска“ и реконструкция на водопроводна мрежа по ул. “Васил Левски“, кв. Ново село, ул. “Зора“, кв. Зла река.“
Прогнозна стойност: BGN 8 388 902,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04817-2020-0001 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ“ Предмет на ОП: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДНИЯ ФОНД НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАД ВАРНА „Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ
Прогнозна стойност: BGN 94 126,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2020-0003 Дата на публикуване: 26.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР), по одобрен технически инвестиционeн проект на строеж: „Укрепване и ремонтно- възстановителни дейности на сградата на ДГ №183 „Щастливо детство”, площадкова канализация и сградно канализационно отклонение
Прогнозна стойност: BGN 249 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00737-2020-0026 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от сграда находяща се в гр. Варна, ул. „Д-р Пискюлиев“ № 1, предоставена за ползване на Областна дирекция на ДФ „Земеделие” гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 8700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2020-0012 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради във връзка с изпълнение на проект № BG16RFOP001-2.003 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол“, по процедура „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“ по четири обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 889 723,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0013 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Обновяване за енергийна ефективност на ДГ 91 „Слънчев кът“ с местонахождение гр. София, ж.к. „Левски-Г“ до бл.7
Прогнозна стойност: BGN 474 235,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06004-2020-0001 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ВОЙВОДА ГЕНЧО КЪРГОВ – 1920 НЧ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Ремонт и реконструкция на НЧ „Войвода Генчо Къргов – 1920“, гр. Гурково“
Прогнозна стойност: BGN 248 402,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0055 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изграждане на автобусни спирки на територията на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2020-0062 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение при преходите на Транзитен и на Магистрален газопроводи през р. Луда Яна при с. Росен, общ. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 635 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0079 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект „Изграждане на детска градина „Синчец“ – филиал, УПИ XIII, КВ. 32, ПО ПЛАНА НА КВ. „ГОРНО ЕЗЕРОВО“, ГР. БУРГАС“.
Прогнозна стойност: BGN 1 322 059,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0046 Дата на публикуване: 23.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена на ул. №1, с. Люлин“ Община Перник
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0046 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на покриви над партерни помещения, ниско тяло на ВО „5-ти километър“
Прогнозна стойност: BGN 87 963,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2020-0005 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на територията на Община Струмяни по одобрени проекти“, разделена на подобекти, както следва: – подобект № 1 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Мраморна“, с.Струмяни от ОТ 41 до ОТ 49“ – подобект № 2 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Св.Неделя“, с.Струмяни от ОТ 49 до ОТ 50; Улица от ОТ 50 до ОТ 51“ – подобект № 3 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Врабче“, с.Струмяни от ОТ 55 – ОТ 60“ – подобект № 4 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Струма“ от ОТ 134 до ОТ 64 между кв.11 и кв.12 и улица „Петър Берон“ от ОТ 127 до ОТ 134 между кв.65 – 13 и кв.10-11, с.Микрево“ – подобект № 5 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Баба Тонка“ от ОТ 12 до ОТ 111 между кв.58 и кв.67 и улица „Екзарх Антим“ I от ОТ 111 до ОТ 194 между кв.58 и кв.61, 62 и 60, с.Микрево“ – подобект № 6 – „Изграждане на пътна настилка на улица „Хан Омуртаг“ от ОТ 17 до ОТ 12 между кв.58 и кв.59, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 356 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2020-0022 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2020-0008 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция 1: Благоустрояване на площад в с. Старо Оряхово; Обособена позиция 2: Изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих – парк Армейски в гр. Долни чифлик.
Прогнозна стойност: BGN 286 923,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0036 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ.”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 073 987,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0273 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Строителен ремонт на помещения на лаборатория „Измерване на йонизиращи лъчения“ към отдел „Метрологично осигуряване“
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0032 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕМОНТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ“, ГР. ЛОМ, УЛ. ПРИЗРЕН, №31, ВХ. Г, АП. 5-6“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕМОНТ НА ДСХ И ДПЛД“ С. ДОБРИ ДОЛ, ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 76 308,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0042 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, за студентско общежитие блок № 2 на Технически университет – София“
Прогнозна стойност: BGN 5 050 954,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0008 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуваща сграда за обособяване на туристически информационен център в УПИ I, кв. 30, с. Попови ливади“
Прогнозна стойност: BGN 56 503,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0054 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, и реализацията на проект ВG16RFOP001-1.019-0006 „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на узязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година“
Прогнозна стойност: BGN 676 739,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2020-0013 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от ул. „Любен Каравелов“ от ОК 394 през ОК 395 и път с идентификатор 20184.41.253 по Кадастралните карти и кадастралните регистри на гр. Две могили „
Прогнозна стойност: BGN 45 230,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2020-0005 Дата на публикуване: 22.10.2020
Наименование на възложителя: ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Авариен ремонт на част от покрив и лаборатория на Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Прогнозна стойност: BGN 269 254,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0030 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Панайот Волов“ гр. Шумен, обхващащ ПИ № 83510.665.31, ПИ № 83510.665.32 и ПИ № 83510.665.33 по КК на гр. Шумен – Етап 1: „Тренировъчна зала и тренировъчно игрище“ в ПИ № 83510.665.31 по КК на гр. Шумен”
Прогнозна стойност: BGN 2 462 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2020-0002 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: „Изграждане на временно защитно съоръжение на археологическите структури на обект „Източна могила“, разположена до с. Караново, общ. Нова Загора”
Прогнозна стойност: BGN 173 487,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0015 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на гаражна клетка и сграда №37 – химическа работилница във военно формирование 34960 – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2020-0010 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР за възстановяване на пътна настилка на улици в с. Камен, община Стражица
Прогнозна стойност: BGN 177 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2020-0007 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: «Избор на изпълнител за СМР на обект: „Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, в участъка от км 3+200до км 6+200 /Шиачка махала откл. за Раково/, по следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+300 до км 4+500 и от км 0+100 до км 1+1200, Обособена позиция 2: Основен ремонт на път KLN/ III 6222 Смоличано, Пелатиково – Страдалово – Раково, общ. Невестино, от км 3+200 до км 6+200»
Прогнозна стойност: BGN 58 332,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0028 Дата на публикуване: 21.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежите на гр. Приморско; гр. Китен; гр. Царево; с. Лозенец; гр. Созопол и гр. Черноморец.
Прогнозна стойност: BGN 44 934 465,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01986-2020-0002 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на скатен покрив с керемиди в СУ „Христо Смирненски“ село Кочан, общ. Сатовча
Прогнозна стойност: BGN 113 729,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03420-2020-0002 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ Предмет на ОП: ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО на Дом 2 Почивна база „Слънчев бряг‘‘ на Министерски съвет в к.к. „Сл. бряг“ , общ. Несебър – Етап 1
Прогнозна стойност: BGN 233 547,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0023 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ VІІ – озеленяване, кв. 65 по ПУП на с. Стряма“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0003-С01 от 26.06.2020 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 36 070,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0022 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ ІІ 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0005-С01 от 26.06.2020 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 132 992,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0021 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в УПИ ХІХ – 568, зеленина кв. 588 по ПУП на гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0002-С01 от 26.06.2020 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 91 119,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0015 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител на обекти „Ремонт военен паметник, с.Неофит Рилски“, „Ремонт военен паметник, с.Невша“ и „Ремонт военен паметник, с.Доброплодно“, община Ветрино
Прогнозна стойност: BGN 7089,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2020-0005 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за СМР на обект: „Допълнително водоснабдяване с.Четирци, община Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 77 882,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2020-0009 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за възстановяване на пътен мост между ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“, с. Юделник, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 61 811,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02869-2020-0001 Дата на публикуване: 20.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на дейностите по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Инженеринг за преустройство, реконструкция и основен ремонт на Административна, делова сграда в Общежитие за нуждите на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ гр.Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 649 437,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2020-0004 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Ремонтни работи на съоръжения от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 55 315,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0015 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация в сградата на ЦДГ „Калина Малина“ – гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 24 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезани

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0048 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на трибуни на мини футболно игрище с изкуствена настилка в град Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN 96 380,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на 

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0013 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Археологически парк “Дуранкулак – Хаманджия”: Консервация и експониране на пещерен храм на Кибела на „Големия остров“, възстановяване на аварирал участък от укрепително съоръжение и консервация на археологически структури под защитен насип“ в рамките на изпълнение на проект № ROBG-407 – „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия-първа цивилизация на стара Европа“
Прогнозна стойност: BGN 942 011,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0039 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. „Васил Левски“ №332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. „Христо Ботев“ №105 и 107 и ул. „Тома Хитров“ №23“
Прогнозна стойност: BGN 1 184 174,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0027 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на вертикална източна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-1“
Прогнозна стойност: BGN 530 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0055 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел „Сердика“ 10/10 kV, реф. № РРС 20-094
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2020-0008 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 5“
Прогнозна стойност: BGN 424 961,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2020-0002 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Текущ ремонт и поддържане на улици в Община Борово”
Прогнозна стойност: BGN 285 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0022 Дата на публикуване: 19.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за Изграждане на спортна площадка и паркинг в УПИ III и УПИ IV, кв.143, по ПУП на гр. Павликени, Община Павликени
Прогнозна стойност: BGN 88 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2020-0001 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕНА НА СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ-гр. Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 16:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2020-0002 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци в поземлен имот № 009025 с ЕКАТТЕ 75232 по КККР на с. Уши, Община Трекляно“.
Прогнозна стойност: BGN 150 219,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0014 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на хранилище №14 във военно формирование (в.ф.) 32020-Варна.
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0012 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на рейдови пост във военно формирование ( в.ф.) 32140 – Варна
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0011 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на хранилище №20 във военно формирование (в.ф.) 32020 – Варна
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00610-2020-0016 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: Ремонт в сградата на КРС, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6.
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0045 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 674 107,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2020-0023 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2020/2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0023 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция № 2 – „Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2020-0014 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КМЕТСТВО В С.ДРЯНОВО, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 16 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2020-0004 Дата на публикуване: 16.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на 58 ОУ „Сергей Румянцев“ на територията на СО-район „Сердика“
Прогнозна стойност: BGN 259 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2020-0006

Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”
Прогнозна стойност: BGN 999 289,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 0:00 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0027 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Поддържане, ремонт и профилактика на улични осветителни уредби на територията на гр. Шумен и селищата на общината“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0011 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на настилките на околоблоковото пространство на бл.200, ул. „Лясковец“, жк. „Хаджи Димитър“, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.6060.1066., кв.28А, гр. София, община Столична, област София“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2020-0022 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на два броя покриви с подмяна на покривно покритие на затвор гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0005 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДА № 13 ЩАБ, ВОЙСКОВИ РАЙОН 1536 НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 77 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2020-0017 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на населени места на територията на Община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 1 882 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2020-0003 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Аварийно отводняване на част от прилежащите имоти на ул. „Гайтанци”, кв. „Факултета“, район „Красна поляна“ (II-ри етап)
Прогнозна стойност: BGN 73 401,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01835-2020-0001 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“ Предмет на ОП: Асфалтиране на площи в източната част на двора ,възстановяване на зелени площи и изграждане на ограда на двора на Софийска професионална гимназия „Джон Атанасов“ гр.София
Прогнозна стойност: BGN 269 384,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00021-2020-0007 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ Предмет на ОП: Ремонт на сграда „Стара рейдова кула“, находяща се на адрес: гр. Бургас, Пристанище Бургас, Терминал 2А, с идентификатор 07079.618.1088.29 съгласно КККР, актувана с Акт за частна държавна собственост № 9780/07.02.2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 167 256,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01983-2020-0002 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЯ“ Предмет на ОП: „Ремонт на две учебни работилници и на един учебен кабинет в ПГСС „Земя“, гр. Провадия по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”
Прогнозна стойност: BGN 30 249,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03937-2020-0001 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИКОНОМИКА „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – гр. Горна Оряховица”
Прогнозна стойност: BGN 79 643,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00032-2020-0005 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПОМЕЩАВАТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ” И ОБЛАСТНИТЕ ОТДЕЛИ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 1 081 935,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0026 Дата на публикуване: 15.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 – продължение на бул. Симеон Велики, землище на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 1 757 577,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0005 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В ГРАД ЛЪКИ – УЛИЦИ ПО ПУП НА ГР. ЛЪКИ, ОБЩ. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01401-2020-0006 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за обект: Студентско общежитие бл.32 на „Висше училище по телекомуникации и пощи“.
Прогнозна стойност: BGN 706 171,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2020-0011 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 69 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0056 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0004 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 145 377,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2020-0006 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №47 – Битов корпус
Прогнозна стойност: BGN 135 038,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2020-0006 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за осъществяване на строително – монтажни работи на обект: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна“, находящ се в ПИ 07598.82.13. по КК на гр. Бяла, област Варна“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Изпълнение на СМР на етап Техническа рекултивация Обособена позиция 2 – Изпълнение на дейности по Биологична рекултивация
Прогнозна стойност: BGN 1 316 559,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2020-0011 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни строително-монтажни работи в апартаменти от жилищния фонд на администрацията на Министерски съвет
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2020-0003 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: „Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали ”, която включва 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 507 576,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0027 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Карнобат; гр. Айтос и Деривация Камчия-Юг.
Прогнозна стойност: BGN 23 080 220,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0043 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки на територията на Община Перник, по две обособени позиции: За обособена позиция №1: „Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево“, Община Перник. За обособена позиция №2: „Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0026 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежата на гр. Бургас – Запад; кв. Сарафово, гр. Бургас и участък от деривация Камчия-Север при с. Рудник.
Прогнозна стойност: BGN 48 768 511,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0033 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в град Ардино, община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 30 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0020 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Текущи ремонти на детски градини в Община Велики Преслав по две обособени позиции“: Обособена позиция 1: Текущи ремонти на Детска градина „Снежанка“, гр. Велики Преслав, Детска градина „Първи юни“, с . Кочово и Детска градина „Снежанка“, с. Троица Обособена позиция 2: Текущи ремонти на Детска градина „Детелина“, с. Миланово, Детска градина „Славейче“, с. Драгоево и Детска градина „Червена шапчица“, с. Златар.“
Прогнозна стойност: BGN 27 932,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2020-0011 Дата на публикуване: 14.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 269 991,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0058 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт покрив сграда на отдел „Повдигателни съоръжения и съдове под налягане – БУ Пловдив“, реф.№ 20ИП-Т50А043
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0055 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Възстановяване на покрив на детска градина „Здравец”, гр. Велико Търново“ – УПИ III, кв. 153a, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 192 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0010 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Укрепване на срутище на път от четвъртокласната пътна мрежа за с. Павелско при о.т. 488 и о.т. 489, община Чепеларе”
Прогнозна стойност: BGN 218 148,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0132 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 0:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2020-0013 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА ПРОЕКТ: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МБАЛ – ТУТРАКАН – КОРПУС ЗАПАДЕН И КОРПУС ЦЕНТРАЛЕН, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ.„ТРАНСМАРИСКА“ №101, ГР. ТУТРАКАН, ОБЛ. СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 269 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04987-2020-0001 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на електрическата и отоплителната инсталация и подмяна на дограма – врати на учебни кабинети и прозорци в сутерена на Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ – гр. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 139 433,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0265 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности за нуждите на Управление И и КТ, Отдел ИС и КТ
Прогнозна стойност: BGN 57 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0032 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНФРАСТРУКТУРА В МЕСТНОСТТА „ПОД СЕЛОТО“, ГР.АСЕНОВГРАД – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА I-ВИ ЕТАП.
Прогнозна стойност: BGN 64 458,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2020-0001 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности в сгради собственост на НХА
Прогнозна стойност: BGN 686 566,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0031 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в селата Мулдава и Долнослав”
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0022 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО БАНЯ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ПО ПЛАНА ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 94 166,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0018 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”
Прогнозна стойност: BGN 48 542,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0052 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 – Девенe – Чирен – /II – 15/, община Враца“
Прогнозна стойност: BGN 4 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0017 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Благоустрояване на площадно пространство в с. Староселци, община Искър”
Прогнозна стойност: BGN 48 542,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2020-0011 Дата на публикуване: 13.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 9 461 765,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2020-0010 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Почистване и обработка на съществуващи подови мозаечни настилки, ремонтни и възстановителни работи в зали, фоайета и коридори в сграда на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 147 706,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2020-0013 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КМЕТСТВО В С.ДРЯНОВО, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 16 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02550-2020-0001 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ“ Предмет на ОП: Ремонт на санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли в сградата на работилниците, включително и ремонт на стоманобетонно стълбище и поставяне на външно парково осветление на ПГ „Цар Иван Асен II“, гр. Асеновград.
Прогнозна стойност: BGN 154 361,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2020-0005 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПО ПОДОБЕКТИ“
Прогнозна стойност: BGN 382 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0108 Дата на публикуване: 12.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнителни врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 2400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00971-2020-0005

Дата на публикуване: 10.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”
Прогнозна стойност: BGN 999 289,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 0:00 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0008 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Изграждане на двуетажна пристройка за четири групи към съществуваща сграда на ДГ №88 „Детски рай“, направа на топлоизолация на съществуващата сграда на детската градина и обновяване на дворното пространство
Прогнозна стойност: BGN 2 841 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0041 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: „Остъкляване на галерия в сградата на МВнР с адрес: гр. София, район „Слатина“, ул. „Алфред Нобел“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2020-0009 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧАСТЪК, ПОДКОПАН ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ НА ПЪТ VID 1003 /III-102, БЕЛА-БЕЛОГРАДЧИК/ – ГРАНИЦА (ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК-ГАРА ОРЕШЕЦ ) – МЕДОВНИЦА – /I-1/, ОТ КМ 2+400 ДО КМ 13+500
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0130 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по изготвен проект за „Реконструкция на масивна плътна ограда по данни от заснемане“ в имот УПИ ІV – „за обществено обслужване“, в част от ПИ с индетификатор 68134.405.170, кв. 504, ГГЦ-Зона „А-север“, с административен адрес ул. „Париж“ №1, район „Оборище“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 49 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2020-0012 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Извършване на СМР за проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на МБАЛ- Тутракан – корпус западен и корпус централен, находяща се на ул.„Трансмариска“ №101 по две ОП “
Прогнозна стойност: BGN 269 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2020-0006 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ.43, ПО ПЛАНА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2020-0009 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Аварийно възстановяване на преливника и бързотока на язовир „Долно Ботево“ с.Долно Ботево, община Стамболово, област Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 559 202,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0020 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 10 936,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2020-0015 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в с. Чорбаджийско, община Кирково“ Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи за обществено ползване в с. Фотиново, община Кирково“ Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи за обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 152 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04335-2020-0001 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ-С.КУНИНО Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ, С. КУНИНО, ОБЩ. РОМАН“
Прогнозна стойност: BGN 91 125,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0029 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 324 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2020-0016 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на улични водопроводи АЦ ф125, 100, 80 и 60 с ПЕВП ф140, 110 и 90 по ул. „Г. С. Раковски“, с. Червена Вода, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 226 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0060 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ел.проводи СН и НН в рудник „Трояново-1“, село Трояново
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0051 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности по покрива и фасадна арка на ГНХ“Борис Георгиев,ул. „Любен Каравелов“ №1, гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 124 980,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0041 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 25 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0041 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Реконструкция водопроводна мрежа ул.“Палма“, гр.Перник“
Прогнозна стойност: BGN 121 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0076 Дата на публикуване: 09.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на детска градина ”МОРСКО КОНЧЕ” филиал на ДГ”РАКОВИНА” В УПИ I, КВ.7, К-С”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 603 740,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0025 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия с десет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 183 413,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2020-0003 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 56 440,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезани

 

Уникален номер на поръчката: 02314-2020-0006 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА Предмет на ОП: „Извършване на СМР в Експериментална лаборатория по квантова комуникация на ЦК КВАЗАР, на територията на ИР-БАН“
Прогнозна стойност: BGN 181 819,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0015 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА УЛ.ЧЕРКОВНА В СЕЛО ХЕРАКОВО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0014 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛ.“ЛИПА“, “БЪЛГАРЧЕ“ , “МОМИНА СЪЛЗА“ И „АКАЦИЯ“ В С.ХРАБЪРСКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2020-0005 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №11 – Склад
Прогнозна стойност: BGN 143 894,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2020-0022 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. В. Алексиев, гр. Генерал Тошево“ – II етап
Прогнозна стойност: BGN 155 208,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04850-2020-0001 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на „Спортна площадка за мини футбол 22/40м с изкуствена трева и осветление“ в ОУ “ Димитър Талев“с. Хвостяне, УПИ I, кв.1 по плана на с. Хвостяне, общ. Гърмен”
Прогнозна стойност: BGN 75 517,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0019 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО
Прогнозна стойност: BGN 50 013,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0026 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ ОТ ГРАДСКАТА СРЕДА НА ПЛЕВЕН, РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на улица ,,Вит“ – от фирма „ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. ,,Втора задгарова“, гр. Плевен“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на улица „Северна“, гр. Плевен“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Реконструкция на пътен надлез за ж.к. „Сторгозия“, гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 3 071 004,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2020-0007 Дата на публикуване: 08.10.2020
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: Основен ремонт на помещенията на Първо хирургично отделение
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2020-0041 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда-високо застрояване и подземни гаражи в УПИ XI-614, кв.19, м. „Надежда 1а“, СО-р-н „Надежда“, бул. “Ломско шосе” №47, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 227 441,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0003 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ № 8, 17, 19, 22,26, 27,30 и 33 – УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ ВЪВ ВР № 1536 НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 410 031,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2020-0018 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоарни настилки по ул. Люлин планина, гр. Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 35 000,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0006 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по фасада и подмяна на дограма на Учебен корпус А“ на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 612 718,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00403-2020-0011 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „2-Реконструкция на заседателна зала и спомагателно помещение в сграда на НСИ – гр. София, ул. „Панайот Волов № 2“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2020-0009 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на покривна конструкция и фасада на хранилище №1 и №21 във в.ф.26420 Росен ”
Прогнозна стойност: BGN 68 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0005 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сгради № 42 „Лабораторен корпус на ТБР”, №43 „Топла връзка” и № 44 „Учебен корпус за извършване на практически занятия и научноизследователска дейност” на ВВВУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 1 579 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на п

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0104 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реновиране на сгради №1 и №8, част от ООА – с. Невестино, собственост на НОИ
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01111-2020-0005 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА“НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – СОФИЯ Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на ИПАЗР „Никола Пушкаров““
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0048 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: “ Реконструкция и модернизация на Зоопарк – Варна „: Етап I : “ Ремонт и благоустрояване в сектор „Хищници“, зона “ Големи котки “ / лъвове и тигри/ “
Прогнозна стойност: BGN 360 842,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2020-0010 Дата на публикуване: 07.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Реализиране на проект за обект: „Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към кв.9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска” по две обособени позиции.”
Прогнозна стойност: BGN 407 025,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0024 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия в кв. 59/V по плана на гр. Провадия – етап 2
Прогнозна стойност: BGN 324 941,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0030 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „АРДА“, УЛ. „БАТАК“ И УЛ. „СОФРОН МИХАЙЛОВ“, ГР. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 235 495,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2020-0002 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село и с. Флорентин, общ. Ново село“
Прогнозна стойност: BGN 513 424,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2020, 7:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0010 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0033 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Авариен ремонт на първи етаж на сградата на бивш дом «Димчо Дебелянов» за преместване на кухнята на социалния патронаж
Прогнозна стойност: BGN 27 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2020-0003 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „Частичен ремонт и възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни елементи“ на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – град Русе“
Прогнозна стойност: BGN 72 203,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0030 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 443 627,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0129 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 – детска ясла № 45 – район Лозенец и Обособена позиция №2 – детска ясла № 46 – район Лозенец
Прогнозна стойност: BGN 5 921 550,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0128 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 – детска ясла № 41 – район Люлин и Обособена позиция №2 – детска ясла № 51 – район Красна поляна
Прогнозна стойност: BGN 7 401 589,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0127 Дата на публикуване: 06.10.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 – детска ясла № 23 – район Лозенец и Обособена позиция №2 – детска ясла № 21 – район Триадица
Прогнозна стойност: BGN 5 406 470,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0022 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения в сградата на ЦПРЛ – ОДК – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 8139,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2020-0008 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт – рехабилитация на участък от ул.“Захари Стоянов“ в участъка от О.Т.209 през О.Т.208, 323, 186, 185а до О.Т. 165 в гр. Ботевград“.
Прогнозна стойност: BGN 182 080,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0021 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) по проект BG16RFOP001-1.015-0005-C01 „Изграждане на общинска инфраструктура за предоставяне на социални услуги“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. “
Прогнозна стойност: BGN 1 496 230,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0257 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на находяща се в близост до склад 104 подпорна стена и насипа зад нея
Прогнозна стойност: BGN 184 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0054 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ „Алеко“ и ниските етажи на централата
Прогнозна стойност: BGN 99 665,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0023 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции, по проект BG16RFOP001-1.024-0005-C01 „Изграждане на социални жилища“ по ОПРР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 908 606,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0051 Дата на публикуване: 05.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“
Прогнозна стойност: BGN 325 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2020-0006 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Външен и вътрешен ремонт на общинска сграда – културен дом в с. Балша, район „Нови Искър“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 60 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0023 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по одобрен проект на ул. „Генерал Радецки“, гр. Шумен, в участъка от ул. „Самара“ до ул. „Средна гора“
Прогнозна стойност: BGN 651 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2020-0010 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И РЕМОНТ НА ОГРАДА В КСУ „АХИНОРА“ – С. ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ И РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. КАРНОБАТ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 196 966,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0010 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД Р. НОВАЧИЦА, ВРЪЗКА МЕЖДУ УЛ. „РУСАЛЯ“ И УЛ. „ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“, РАЙОН „ИЗГРЕВ“, ГР. СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 163 423,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0013 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.“ ХРИСТО СТЕФАНОВ“, В С.ПОЖАРЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0009 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Отстраняване на неработеща и компрометирана подземна сградна канализация и свързано с нея укрепване на провиснала плоча на втори етаж и основите на ДГ № 30 „Радецки“, Столична община – район „Изгрев“
Прогнозна стойност: BGN 115 516,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2020-0017 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: Улична мрежа на част от улица „Васил Левски“ от о.т.688 до о.т. 392 – 60 м. в гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 62 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2020-0008 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: “Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на община Стралджа“
Прогнозна стойност: BGN 242 766,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2020-0007 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СТОЛОВА КЪМ КМЕТСТВО С. ГОЛИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 23 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0077 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда – текущ ремонт на административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпмагане“ – Троян, находяща се в гр. Троян, ул. „Д-р Спас Бояджиев“ № 10
Прогнозна стойност: BGN 3933,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 18:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0011 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици по населени места на територията на Община Руен
Прогнозна стойност: BGN 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0012 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици с.Неофит Рилски, община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0056 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0124 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на въздушни задвижвания с електрически задвижвания на разединители 31,5 kV, подмяна на разединители 110 kV, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство за ремонт на сградите за ЗРУ 31,5 kV в подстанция „Столник“ и подстанция „Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 3 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.11.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2020-0019 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“
Прогнозна стойност: BGN 872 759,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0038 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ по проект BG16M1OP002-2.010-0042-C01 „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 227 552,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2020-0017 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. „Пейо Яворов“ – гр. Ивайловград – Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа – от ос.т. 272 до ос.т. 689 – с дължина 360 метра“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0075 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РУСЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Ветово, находяща се на адрес: гр. Ветово, ул. „Трети март“ №19.
Прогнозна стойност: BGN 35 726,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2020, 17:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2020-0021 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „ИЗГРАЖДАНЕ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 5 ВЪЗРАЖДАНЕ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВЕ ВРЕМЕННИ ТОАЛЕТНИ В С.ПРАВЕНЦИ И С. СЕЧИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 82 083,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0016 Дата на публикуване: 02.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 194 423,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален  номер на поръчката: 05545-2020-0002 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ЦАТИП В.Ф. 26940 Предмет на ОП: 2352 / Преустройство и газоснабдяване с компресиран природен газ на отоплителна централа ( обект Б-63 ) ЦАТИП – в.ф.26940, Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 1 113 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0049 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт улици в с.Капитан Андреево”
Прогнозна стойност: BGN 63 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0022 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонти работи в сгради общинска собственост‘‘
Прогнозна стойност: BGN 49 530,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0024 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Ремонт на общинска пътна мрежа през 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06000-2020-0001 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБРАЗЦОВО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК-1864“ гр. ТЪРГОВИЩЕ НЧ Предмет на ОП: „Ремонт на концертната зала на Образцово народно читалище „Напредък-1864“, гр. Търговище с цел преодоляване на последиците от възникнал пожар“
Прогнозна стойност: BGN 148 846,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0009 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИССТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАСПИЧАН – ПОДОБЕКТ: УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР‘ (КЛОН 2) СЕЛО ВЪРБЯНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 45 722,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2020-0015 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) НА ОБЕКТ: „БЕТОНОВА НАСТИЛКА В КВ. 105, ГР. ИСКЪР“
Прогнозна стойност: BGN 2894,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2020-0005 Дата на публикуване: 01.10.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНООБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В С. АНЕВО, ОБЩИНА СОПОТ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Прогнозна стойност: BGN 378 969,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 11:00 Вид на поръчката: Публично състезание