Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942481)
Възложител: Община Мадан
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00104-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020 Г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942470)
Възложител: Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00270-2019-0028
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на котелна инсталация в Комплекс „Бояна“, гр. София, ул. „Витошко лале“ №16

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942441)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0029
Процедура: Публично състезание
Име: „Събаряне и премахване на опасни и самосрутващи се, неподлежащи на ремонт или заздравяване сгради на територията на Община Сливен съгласно чл. 196, ал. 3 от ЗУТ, премахване на сгради — общинска собственост и незаконни строежи, без взрив на територията на Община Сливен, разчистване на терена и извозване на строителни отпадъци.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (942422)
Възложител: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията/МТИТС/ – Старо наименование – Министерство на транспорта /МТ/
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00042-2019-0012
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от ркм 610 до ркм 374.100”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942296)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0028
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка и ремонт улична мрежа гр. Сливен и населените места”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942282)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942279)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка и ландшафтно оформление на общинските пътища на територията община Сливен”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (942273)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Пазарджик
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0142
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пазарджик .” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект /и по четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942233)
Възложител: Община Кула
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00827-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в гр.Кула, Община Кула“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942217)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00841-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на целодневна детска градина „Радост“, с.Лобош, общ.Ковачевци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942201)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 31.10.2019 г.
Преписка: 00566-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на студентско общежитие блок 15 на НСА „Васил Левски“ София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942008)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0055
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР за изграждане на МЖС-социални жилища и Кризисен център в част от секция А3 и Б2 от същата сграда в ПИ 07079.671.334 по КК на Бургас,УПИ VIII,кв. 151 по плана на з. „Д“,ж.к.„М. Рудник“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941905)
Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0042
Процедура: Открита процедура
Име: „Възстановяване на каменна облицовка западната част на кейова стена в пристанищен терминал Силистра“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941753)
Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0041
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на хидроизолация и възстановяване на фасада на административна сграда в пристанищен терминал Тутракан-извън района“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941671)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0114
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2020 година.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941639)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0113
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Изграждане на система за оповестяване при възникване на аварийни ситуации в сгради на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и на територията на гр. Козлодуй (Общежитие 1 и Дом на енергетика)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941595)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Горна Оряховица към ЕСО
Получен на: 28.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0224
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение и периметрова охрана в п/ст Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941474)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Велико Търново
Получен на: 28.10.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0129
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонтни дейности на отоплителната система на административната сграда на ОПУ-Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942169)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на улици в населени места на територията на Община Сливен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942160)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт и технологично възстановяване на улични настилки по уличната мрежа в гр.Сливен и населените места в общината“, по две обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (942149)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Ловеч
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0141
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ловеч – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ –Троян, находяща се на адрес: гр. Троян, ул. „Д-р Спас Бояджиев“ № 10.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942124)
Възложител: Община Белица
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 00196-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улици в населените места в община Белица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (942103)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 00602-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941942)
Възложител: Областна администрация област/ОА/ – Ловеч
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 01653-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, І етап /магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941895)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище
Получен на: 30.10.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0178
Процедура: Публично състезание
Име: „Подмяна на елементи на системите за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ – Търговище”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941855)
Възложител: Община Бяла, област Русе
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 00497-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на преустройство на сградата на бивша детска градина “Латекс” в многофункционален културен център“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941810)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 02849-2019-0045
Процедура: Публично състезание
Име: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор по време на строителството и извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на навес над кабините за паспортно-визов контрол на “тежък” трафик на вход и изход на ГКПП Капитан Андреево”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941803)
Възложител: Община Русе
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 00115-2019-0038
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ – етап I

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941782)
Възложител: Аграрен университет – Пловдив
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 00875-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на Спортен комплекс на Аграрен университет – Пловдив

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941735)
Възложител: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм /ДПБЛНА/ – София
Получен на: 29.10.2019 г.
Преписка: 00855-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Довършване на нов довеждащ водопровод ф160 ПЕВП по безизкопен метод“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941568)
Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе
Получен на: 28.10.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0040
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на бетонни площадки пред „Склад № 2 – двуетажен“ и южен кей на II-ри участък на Пристанищен терминал Русе – Запад“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941547)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 28.10.2019 г.
Преписка: 00913-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР – Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с.Вълчитрън, с.Каменец, с.Одърне и гр. Пордим“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941392)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00712-2019-0034
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция на съществуващо кръстовище – ул. „Княз Борис I” и ул. „Европа” в гр. Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941388)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00712-2019-0033
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на улица Европа в участъка от о.т. 939 до о.т. 941, гр. Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941330)
Възложител: Община Нова Загора
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00069-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на община Нова Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941313)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 02443-2019-0048
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, авторски надзор и строителство на обект:Преустройство и реконструкция на етаж от съществуващи сгради,и изграждане на гаражни клетки при ЦПВ – Балчик при ГДПБЗН-МВР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941254)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Силистра
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0128
Процедура: Открита процедура
Име: „Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи кантони и спомагателни постройки към тях с две обособени позиции както следва: Позиция № 1: Кантон с.Старо село със ЗП 56,25 кв.м. и склад със ЗП 22,50 кв.м., находящи се в община Тутракан, Област Силистра; Позиция № 2 : Кантон с.Коларово със ЗП 95 кв.м., към него навес със ЗП 23 кв.м. и тоалетна със ЗП 5 кв.м., находящи се в община Главиница, Област Силистра.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (941216)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Горна Оряховица към ЕСО
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0223
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Габрово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941211)
Възложител: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00972-2019-0007
Процедура: Открита процедура
Име: “Основен ремонт и модернизация на четири лаборатории с прилежащите им помощни помещения, намиращи се в съществуваща сграда с идентификатор 07079.602.485.10 на територията на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-гр. Бургас, за нуждите на проект №BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941065)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 24.10.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0126
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за строителство на обект: Път III-667 „Плодовитово-Асеновград“. Мост над р. Марица при км 6+832”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940631)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 23.10.2019 г.
Преписка: 00140-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг: Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село Стамболово, общ. Ихтиман”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940547)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 23.10.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0052
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране и изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово –запад“ – Клетка № 2, ретензионен басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка №3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на клетка 1“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941291)
Възложител: Община Долни Дъбник
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 01071-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, благоустрояване и обновяване на площ за широко обществено ползване – парк, в гр. Долни Дъбник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941263)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00913-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Пордим, с.Згалево, с.Одърне“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941165)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00254-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941154)
Възложител: Областна администрация – област Пазарджик
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 01422-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект – „Възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десен бряг на р. Марица срещу устието на р. Тополница за защита сондажите на вододайната зона на гр.Пазарджик.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941110)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище
Получен на: 25.10.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0173
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на пожароизвестителна централа с прилежащите към нея елементи”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940434)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0123
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (940383)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Шумен към ЕСО
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0221
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Шумен

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (941024)
Възложител: Община Видин
Получен на: 24.10.2019 г.
Преписка: 00051-2019-0007
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Строителни и монтажни работи на спортни съоръжения и благоустройствени работи“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (941018)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 24.10.2019 г.
Преписка: 00185-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. Иван Вазов в регулацията на гр. Белослав.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940970)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 24.10.2019 г.
Преписка: 00072-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на тротоарни и пътни настилки в населените места на територията на Община Карлово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940932)
Възложител: Културен център „Двореца“, гр. Балчик
Получен на: 24.10.2019 г.
Преписка: 01604-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕСТАВРАЦИЯ НА КЪЩА В „СТАРИНЕН СОЗОПОЛ”- ТВОРЧЕСКА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВО ПА КУЛТУРАТА В УПИ XIII, КВ.25 ПО ПЛАНА НА ГР. СОЗОПОЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940134)
Възложител: Община Варна
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0067
Процедура: Открита процедура
Име: Строителство на обект „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда „Филиал на Театрално-музикален продуцентски център-Варна“ по проект BG16RFOP001-1.002-0006 „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ – Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (940114)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0039
Процедура: Открита процедура
Име: „Портал 3 и пътна връзка,Пристанище Варна Запад“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940000)
Възложител: Община Своге
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00227-2019-0023
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположена на територията на Община Своге“, вкл. съпътстващата инфраструктура“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939900)
Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00085-2019-0052
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените й структури

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940707)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 23.10.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: “Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: ул. „Емона“ №5“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (940592)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 23.10.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0109
Процедура: Публично състезание
Име: Топлинно изолиране на външни стени и подмяна на дограма на сграда „Инженерно-лабораторен корпус“, ЕП-2

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940564)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 23.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0131
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на „Агенцията за социално подпомагане“ в област Варна

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (940517)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 23.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0129
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Вълчи дол, Изнесено работно място – Суворово, находяща се на адрес: гр. Суворово, ул. „Възраждане“ № 13

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940509)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 23.10.2019 г.
Преписка: 00254-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства – I етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940480)
Възложител: Община Иваново
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00474-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА ОТВОДНИТЕЛНИ КАНАЛИ (ДЕРЕТА) В РЕГУЛАЦИЯТА НА С.ТРЪСТЕНИК И С. МЕЧКА”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940423)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00060-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна“. Трети етап –„Обслужваща сграда за персонал, ритуална лавка, навес за подавки и обществена тоалетна“ със ЗП=РЗП=99,70 м, Четвърти етап – ,,Ритуална зала със ЗП=РЗП=95,70 м, алейна мрежа с площ 510,50м“ и Пети етап – „Православен храм (параклис) със ЗП=РЗП=32,40кв.м., централен портал с колонада -архитрав, пешеходни настилки, път с паркинг“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940412)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00602-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БУНОВО, ОБЩ. МИРКОВО“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (940404)
Възложител: Община Белово
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0010
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. Яденица, в участъците на град Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията – ЕТАП 3 .

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940366)
Възложител: Община Якимово
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00962-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община Якимово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940342)
Възложител: Община Борино
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изграждане на подпорни стени в община Борино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940282)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00239-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изграждане и авторски надзор на 24 броя подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940277)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 22.10.2019 г.
Преписка: 00237-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение СМР на обект: „Ремонт и поддръжка на детски, спортни и фитнес площадки, съоръжения и елементи от инфраструктурата за широко обществено ползване на територията на община Аксаково“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (940126)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0065
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти от инвестиционната програма на територията на Община Благоевград по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (940117)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0220
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на ново поле за ЕП 110 kV „Кичево“ в п/ст „Варна Запад“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940110)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0053
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на зелени площи: кв. „Капитан Петко войвода”, околовръстен път „Сан Стефано”, с. Левка и с. Мезек”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (940101)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0126
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кюстендил – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – Изнесено работно място Кочериново към Дирекция «Социално подпомагане» – Бобошево“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (940097)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0125
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Кюстендил – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект – Изнесено работно място Рила към Дирекция «Социално подпомагане» – Бобошево“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940069)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00156-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Смирненски“ в едно с прилежащо дворно пространство“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940054)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0165
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (940038)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00418-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939991)
Възложител: Столична община – Район „Нови Искър“
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 01266-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително ремонтни работи за промяна на предназначението на сграда, общинска собственост, находяща се в с. Чепинци, СО район „Нови Искър“ от баня в читалище „.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939957)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на Проект Подкрепа за развитие на системата за СМП по ОПРР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939943)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0026
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на СП на територията на Северозападен район за планиране,в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП“, преобявяване

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939937)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0164
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на допълнителна СОТ в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (939923)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0049
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на част от покрива на сградата на кметството и част от пристройките в с. Майор Ценович, Община Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939907)
Възложител: Община Гулянци
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00309-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с.Гиген, с.Брест и с. Долни Вит, община Гулянци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939864)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 21.10.2019 г.
Преписка: 00964-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Строителни дейности по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939833)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 18.10.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0031
Процедура: Открита процедура
Име: Рехабилитация на паркинг ул. Трети февруари“, гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939805)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 18.10.2019 г.
Преписка: 00272-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на паркове и градини в три населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци, с. Бело поле и с. Дреновец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939802)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 18.10.2019 г.
Преписка: 00272-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в две населени места на територията на община Ружинци – с. Ружинци и с. Бело поле ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939737)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 18.10.2019 г.
Преписка: 00016-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939667)
Възложител: Община Девня
Получен на: 18.10.2019 г.
Преписка: 00510-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи на обекти, собственост на Община Девня

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939616)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 18.10.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „ Oсновен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938958)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 15.10.2019 г.
Преписка: 00183-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938919)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Получен на: 15.10.2019 г.
Преписка: 00688-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект: Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в кв. „Средна Кула“ и кв. „Долапите“, Изграждане на отвеждащ колектор и реконструкция на прилежаща ВиК мрежа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938883)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 15.10.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0101
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви контур и тръбопроводи по грееща среда

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939528)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 17.10.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0058
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ на Библиотека, с. Борилово, община Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939448)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 17.10.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0034
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на обекти по 4(четири) обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939431)
Възложител: Община Драгоман
Получен на: 17.10.2019 г.
Преписка: 00904-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ГРАД ДРАГОМАН“ по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938709)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0085
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг/проект., стр-во и упр. на авт.надзор/ за обект: Подлез м/у ул.Царевец и ул.Модър и комуникац.реш-е за ул.Царевец и ул.Модър /в уч-ка от бул.Коматевско шосе до бул.Хаджи Димитър/

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938623)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Ловеч
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0114
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Дерманци към ОПУ Ловеч

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938620)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Ловеч
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0115
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покривна конструкция на опорен пункт Микре към ОПУ Ловеч

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (939323)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 16.10.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0037
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на фундаментите, колоните и ригелите на Естакада № 1 на пристанищен терминал Бургас – Запад“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (939289)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 16.10.2019 г.
Преписка: 00385-2019-0017
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в шест многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – II Етап ” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (939285)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 16.10.2019 г.
Преписка: 00385-2019-0016
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 2” по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – I Етап” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.””

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939256)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 16.10.2019 г.
Преписка: 00275-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939199)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна – Варна“ АД
Получен на: 16.10.2019 г.
Преписка: 01241-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Оперативно отделение, находящо се в Хирургичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939043)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 15.10.2019 г.
Преписка: 00602-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938999)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 15.10.2019 г.
Преписка: 01073-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. МЪГЛИЖ“ С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“,Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличното платно за движение на ул. „1-ви май” от о.т. 333 до о.т. 190 в гр. Мъглиж”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938970)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 15.10.2019 г.
Преписка: 00369-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В УПИ III-за озеленяване, кв. 157 по плана на гр. Луковит, Община Луковит“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938960)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца
Получен на: 15.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0122
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Враца – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в административна сграда, ползвана от РДСП – Враца, находяща се на адрес: гр. Враца, ул. “Стоян Заимов“ №2, ет. 3.“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938783)
Възложител: „Свободна зона – Русе“ ЕАД
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 01104-2019-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Авариен ремонт за възстановяване на железен път в индустриален жп клон на „Свободна зона – Русе“ ЕАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938777)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00602-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Мирково”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938743)
Възложител: Община Иваново
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00474-2019-0007
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Довършване на обект „Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, Община Иваново,Област Русе, за изграждане на дига с приблизителна дължина 550 м в участък IV и завършване на участък III”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938730)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране на сграда ДГ „Звездица”, гр. Сливен“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938645)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ – Плевен
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0120
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Плевен – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект ДСП – Белене.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938628)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00244-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на спортна площадка в с.Богданци, община Самуил – 1 етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938585)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00671-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938572)
Възложител: Община Монтана
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00019-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на „Младежки дом” (ПИ с идентификатор 48489.7.1 по КК на гр. Монтана) – сграда, околно пространство“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938558)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 14.10.2019 г.
Преписка: 00514-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на общински път HKV2128 /III-506, Горски Извор – Караманци/-/PDV1218 Воден –Езерoво/“ с обща дължина от 4 136 м. в част от общинската пътна мрежа на община Минерални бани“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938481)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 11.10.2019 г.
Преписка: 02443-2019-0045
Процедура: Открита процедура
Име: „Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект FloodGuard”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938406)
Възложител: Институт по роботика при БАН, /Старо име – Институт по системно инжинерство и роботика /ИСИР/ – БАН/
Получен на: 11.10.2019 г.
Преписка: 02314-2019-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938263)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0064
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен архив” – Благоевград, дирекция „Регионален държавен архив” – София в Държавна агенция „Архиви”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938192)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0214
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Кърджали

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938188)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0213
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Димитър Канев

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938181)
Възложител: Агенция „Митници“
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00334-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Златарево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938180)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0212
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Хасково

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938495)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 11.10.2019 г.
Преписка: 00678-2019-0027
Процедура: Пряко договаряне
Име: Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Изграждане на инсталация за природен газ –преустройство -демонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938451)
Възложител: Община Троян
Получен на: 11.10.2019 г.
Преписка: 00151-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт покрив здравна служба с. Старо село

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (938359)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 11.10.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0097
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на помещения от КЗ на ХОГ

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938352)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 11.10.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0025
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на сграда, с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 9“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938232)
Възложител: Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00537-2019-0031
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78 остров Персин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938219)
Възложител: Община Белово
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938204)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ София – град
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0116
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област София-град – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обекти по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938170)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00072-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и асфалтови пътни настилки по улици на територията на Община Карлово.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (938160)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0117
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект на Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находящ се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938064)
Възложител: Община Цар Калоян
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00271-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в община Цар Калоян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938058)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен
Получен на: 10.10.2019 г.
Преписка: 00178-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инжeнеринг (Проектиране, Строителство, Авторски надзор) за изграждане на пристройка към основната сграда на Отделение по обща и клинична патология при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938040)
Възложител: Община Златица
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00842-2019-0011
Процедура: Публично състезание
 

Име:

„АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦА, ДИГА И ПОДПОРНА СТЕНА ОТ о.т. 103 ДО о.т. 108 НА ЛЕВИЯ БРЯГ НА Р. ТОПОЛНИЦА, по плана на с. Петрич, община Златица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (937556)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Монтана към ЕСО
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0210
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Монтана

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (937523)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Монтана към ЕСО
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0209
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Враца 3

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937473)
Възложител: Община Елхово
Получен на: 07.10.2019 г.
Преписка: 00660-2019-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, строителство, доставка на оборудване и авторски надзор при изграждане на компостираща инсталация за разделно събраните зелени, градински и дървесни отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци за нуждите на общините Елхово и Болярово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937357)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 07.10.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0084
Процедура: Открита процедура
Име: „Рeконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) бул. „Дунав“ -„Брезовско шосе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (938021)
Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00164-2019-0038
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строителство по проект 3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад, във в.ф. 26 030 – Безмер

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937985)
Възложител: Община Хисаря
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00188-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937976)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на клетка №1 при РДНО – Оряхово”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (937961)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00088-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: ПОДМЯНА И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ В УРЕДБА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЕ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937925)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00373-2019-0031
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937917)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00237-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Текущи работи по поддръжка на сгради общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937910)
Възложител: Община Камено, област Бургас
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 01008-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи по административнa сградa на Община Камено, находящa сe на ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937818)
Възложител: Община Правец
Получен на: 09.10.2019 г.
Преписка: 00100-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект„Изграждане на Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище „Любен Каравелов“, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937761)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00564-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937750)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Софийска област и София град, в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП“ по ОПРР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937724)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00616-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда “ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937696)
Възложител: Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00063-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: ВР1004/Общежитие – Реконструкция на съществуваща сграда за изграждане на общежитие във Военна академия „Г. С. Раковски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937692)
Възложител: Община Банско
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00283-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. „Пирин” в частта между ул. „Отец Паисий” и ул. „Христо Матов”, централен градски площад „Възраждане” и част от ул. „Никола Й. Вапцаров”, гр. Банско – Първи етап: от ул. „Отец Паисий” до ул. „П.Р. Славейков”“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937645)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00016-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: «СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937602)
Възложител: Община Приморско
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00872-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежности на територията на Община Приморско” в три обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937564)
Възложител: Община Угърчин
Получен на: 08.10.2019 г.
Преписка: 00340-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “СМР по обособени позиции в изпълнение на проект: „Обновяване на площадно и парково пространство в гр.Угърчин, с.Лесидрен и с.Кирчево“ №BG06RDNP001-7.006-0040-C01 по обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (937482)
Възложител: Община Перник
Получен на: 07.10.2019 г.
Преписка: 00589-2019-0036
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“, по проект № BG16RFOP001-5.002-0021 “Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания в Община Перник, Договор за БФП № BG16RFOP001-5.002-0021-С01 по ОПРР 2014-2020,, по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937472)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 07.10.2019 г.
Преписка: 00572-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на път за връзка с кв.“Изгрев“, гр. Сандански“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937465)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 07.10.2019 г.
Преписка: 00467-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк, зона А в гр. Крумовград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937352)
Възложител: Община Долни Дъбник
Получен на: 07.10.2019 г.
Преписка: 01071-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ,КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК-ПЪРВИ ЕТАП”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ В СЕВЕРОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА С. ГОРНИ ДЪБНИК” / 17 БРОЯ УЛИЦИ С ОБЩА ДЪЛЖИНА 6 067 М/, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, В 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ / 6 ЛОТА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (936903)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 01467-2019-0074
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на нови два броя електропроводни линии 20kV от Подстанция „Банкя“ до Възлова станция „Индустриална зона Божурищe“, преминаващи на територията на област София-град и Софийска област

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936782)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00169-2019-0034
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и изпълнение на строителството във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на гр. Ловеч – етап 2“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (937227)
Възложител: Община Белово
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Неотложна необходимост от изграждане на укрепителни и отводнителни мероприятия за обект: „Укрепване на свлачище в кв. 17 и кв. 18, с. Габровица, община Белово“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937226)
Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 00105-2019-0029
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сграда на МВнР с адрес: София, район Слатина, ул. Алфред Нобел № 2“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937208)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително- монтажни работи на обект: „Изграждане на детска площадка в кв. „Върба“ гр.Радомир“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937182)
Възложител: Община Котел
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 00111-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937139)
Възложител: Институт по механика – БАН
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 01942-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: ,,Извършване на основен ремонт на лабораторно помещение, необходимо за монтиране на апаратура ,,Прът на Хопкинсон“, по проект BGO5M2OP001-1.001-0008 ,,Национален център за мехатроника и чисти технологии“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937132)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0032
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на помещение за нуждите на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Горна Оряховица, BG05M9OP001-2.040-0056-C01“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937084)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на тротоари в гр. Две могили по бул. „България“ и ул. „Стоян Терзиев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (937041)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 04.10.2019 г.
Преписка: 00782-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детска площадка. Полагане на ударопоглъщаща настилка на изградена детска площадка. Полагане на настилка от изкуствена трева на изградена спортна площадка“ по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (936235)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО
Получен на: 01.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0205
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Созопол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (936233)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО
Получен на: 01.10.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0204
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Индустрия“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936906)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00728-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг–проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект на ЛВБ на НС – Велинград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936898)
Възложител: Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00063-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936884)
Възложител: Община Лесичово
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00230-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект: “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Динката, община Лесичово – III етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936878)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00604-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: „Детска градина „РАЙ-II“ – гр. Любимец, обл. Хасково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936868)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00782-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост “ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936864)
Възложител: Община Троян
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00151-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“, гр. Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936794)
Възложител: Община Лесичово
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00230-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (936788)
Възложител: Община Белово
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0007
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Пробутване на отпадъци от зона 3 и 4 на обект: „РЕКУЛТИВАЦИ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА БЕЛОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936739)
Възложител: Агенция по вписванията
Получен на: 03.10.2019 г.
Преписка: 00447-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително – монтажни дейности по внедряване на мерки за енергийна ефективност в офисите на агенция по вписванията в гр. Видин и гр. Русе“, с 2 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936182)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Велико Търново
Получен на: 01.10.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0109
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонтни дейности по покрив, стени и тавани на административната сграда на РПС Елена към ОПУ-Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (935979)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО
Получен на: 30.09.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0203
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Хелиос“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (935975)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО
Получен на: 30.09.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0202
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Център“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (935959)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Горна Оряховица към ЕСО
Получен на: 30.09.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0200
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в склад АР и ВВЗ с. Стамболово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936604)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 02.10.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0082
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936455)
Възложител: Община Левски
Получен на: 02.10.2019 г.
Преписка: 00794-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни дейности по отводнителни канали в Община Левски по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936361)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 01.10.2019 г.
Преписка: 00369-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по улици „Симов дол“, ул.“Петко Д. Петков“ и ул.“Кирил и Методий“ в гр.Луковит“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936344)
Възложител: Община Средец
Получен на: 01.10.2019 г.
Преписка: 00053-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на част от уличната мрежа в гр. Средец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936252)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – София област
Получен на: 01.10.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0111
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област София област” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания“ по 9 /девет/ обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936196)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 01.10.2019 г.
Преписка: 00189-2019-0031
Процедура: Публично състезание
Име: ”Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на обект: Ремонтно възстановителни работи в сграда на Дом за деца лишени от родителски грижи ”Велика и Георги Ченчеви” гр. Севлиево с цел пребазиране на ”Дом за стари хора” с. Стоките”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936081)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 30.09.2019 г.
Преписка: 00226-2019-0028
Процедура: Публично състезание
Име: Укрепване на свлачища с рег. № PVN 24.06999.01 и PVN 24.06999.02 в района на Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) на регион Плевен“, с. Буковлък, община Плевен – I и II етапи