Уникален номер на

поръчката: 00056-2021-0001

Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на

възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на гробищен парк в гр. Харманли, предназначен за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“
Прогнозна стойност: BGN 215 037,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00213-2021-0001

Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на

възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

Предмет на ОП: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“ по Обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 215 912,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00690-2021-0001

Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на

възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН

Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици в община Борован по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“, с. Борован Обособена позиция № 2: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Петър Къчев“, с. Малорад
Прогнозна стойност: BGN 1 050 098,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0003 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж Детска градина „Дъга“, с. Чалъкови, община Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 1 286 966,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04927-2021-0001 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: ОБРЕДИ ЕООД Предмет на ОП: “Изграждане на костница с беседка за поклонение в Централен гробищен парк Варна”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06073-2021-0001 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НЕВЕСТИНО-КЮСТЕНДИЛ Сдружение Предмет на ОП: „Частичен текущ ремонт на сградата на читалище „Отец Паисий 1928” в с. Багренци и текущ ремонт на сградата в УПИ IV-395, кв. 46, с. Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 120 814,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0004 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа”
Прогнозна стойност: BGN 16 134 449,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0004 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор за обект: „Реконструкция на съществуваща спортна зала в УПИ V, кв. 2а, гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 1 530 498,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0002 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница“, вкл. съпътстващата инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 1 104 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00520-2021-0002 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на ЛТУ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0003 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София област, реф. № РРС 20-121
Прогнозна стойност: BGN 933 959,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0002 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за ОБЕКТ: „Укрепяване на Свлачище SFO43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село: Изпълнение на геозащитни строежи и мероприятия и изграждане на КИС за етап II“
Прогнозна стойност: BGN 5 077 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0001 Дата на публикуване: 29.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ I гр. Червен бряг, обл. Плевен.
Прогнозна стойност: BGN 416 883,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2021-0001 Дата на публикуване: 28.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности, свързани с инфраструктурата на район „Тракия“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 4 385 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0004 Дата на публикуване: 28.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Мъглиж – етап 3 „Път SZR1082 – /SZR1081/ Тулово-Юлиево-/ III-5007/ в участъка от с.Юлиево до Сушилни (от км 5+559,79 до км 7+128,45)“”
Прогнозна стойност: BGN 694 362,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2021-0001 Дата на публикуване: 28.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за възстановяване на пътен мост между ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“, с. Юделник, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 61 811,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0001 Дата на публикуване: 28.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажи работи за обект: „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост в съществуваща сграда (поликлиника), находяща се в УПИ IX от кв. 87 по плана на гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 259 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0001 Дата на публикуване: 28.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СЕЛО КРУШОВИЦА”
Прогнозна стойност: BGN 100 149,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0003 Дата на публикуване: 28.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Осъществяване на инженерингови дейности в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: “Ремонт училището към РЕМО „Етър” за целите на превръщането му в база за обучения в областта на реставрацията, консервацията и опазването на движимо културно наследство, обособяване на арт-ателиета и лаборатория за консервация и реставрация на дърво, и паркинг към тях” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: “Ремонт на помещение за пещи за керамика към грънчарското ателие на РЕМО „Етър““
Прогнозна стойност: BGN 665 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0003 Дата на публикуване: 28.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Извършване на строително ремонтни дейности на уличните платна на улиците в ромските квартали на гр.Мъглиж и с.Тулово, с цел осигуряване на нормален достъп на живущите в тях до домовете им.
Прогнозна стойност: BGN 380 288,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0001 Дата на публикуване: 27.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи по техническа рекултивация на обект “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 84 181,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0001 Дата на публикуване: 27.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари – УПИ XVll, кв. 60, по плана на с. Крушари“ по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари – УПИ XVll, кв. 60, по плана на с. Крушари“ – 1-ви етап“; Обособена позиция 2 „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари – УПИ XVll, кв. 60, по плана на с. Крушари“ – 2-ри и 3-ти етап
Прогнозна стойност: BGN 587 602,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0004 Дата на публикуване: 27.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на улици и площадно пространство в гр. Каблешково, община Поморие – ЕТАП 1, включващ улици „Теменуга“, „Възраждане“, „Ахелой“, „Климент Охридски“ и „Любен Каравелов“, гр. Каблешково“
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0003 Дата на публикуване: 27.01.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Доизграждане на сграда на 6-та РСПБЗН, гр. София-I етап”
Прогнозна стойност: BGN 2 233 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0016 Дата на публикуване: 27.01.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Строителство на обект: Улица от осова точка 757 до осова точка 33б, кв. 53А и кв. 53Б, м. „Студентски град“ по регулационния план на район „Студентски“, гр. София.
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2021-0004 Дата на публикуване:  26.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Укрепване на срутище в УПИ ХІV-270 и УПИ ХV-29,271,272,275, кв.4 по ПУП на с.Дряново, общ. Лъки
Прогнозна стойност: BGN 340 477,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0002 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: „Улица/ПИ с идентификатор № 23025.502.7031/ – отклонка от улица „Тракия“ до имот № 23025.502.33 /уширение площад/, с площ от 734 кв.м.“
Прогнозна стойност: BGN 45 682,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2021-0001 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за поддръжка на сградния фонд на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0006 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ограждение за отглеждане на големи котки (лъвове) в зоологическата градина на гр. Благоевград, кв. 14, УПИ XX 622.366, 622.353 по плана на гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 389 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0004 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: СМР ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДОМ В ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ДУПНИЦА ПО ПРОЕКТ „ ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДОМ В ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ДУПНИЦА“ С КОМБИНИРАНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2014-2020“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, КАКТО И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“, ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 1 595 735,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0005 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Спешни и неотложни аварийни работи (СНАР) за почистване на терени в поречието на река „Блато“, в границите на гр.Костинброд, във връзка с обявено бедствено положение за част от територията на община Костинброд със Заповед № РД-05-14/11.01.2021 г. на кмета на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05536-2021-0001 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2021-0001 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2021-0002 Дата на публикуване: 26.01.2021
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи по трасетата на топлопреносни мрежи и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД гр. Пловдив, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 6 359 933,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00628-2021-0001 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на обзавеждане на класни стаи на НПГ „Димитър Талев” по програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване, реконструкция на детски ясли, детски градини и училища” (2020-2022г.)”
Прогнозна стойност: BGN 90 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2021-0001 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 529 059,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0004 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Спасителни, спешни и неотложни аварийни работи (СНАР) на Дере на ул. “Дола“, с. Голяновци, общ. Костинброд, във връзка с обявено бедствено положение за част от територията на община Костинброд със Заповед № РД-05-14/11.01.2021 г. на кмета на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0003 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Спасителни, спешни и неотложни аварийни работи(СНАР) на Река „Блато“, с. Петърч, общ. Костинброд, във връзка с обявено бедствено положение за част от територията на община Костинброд със Заповед № РД-05-14/11.01.2021 г. на кмета на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0002 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Спасителни, спешни и неотложни аварийни работи(СНАР) на река „Сливнишка“, с. Петърч, община Костинброд, във връзка с обявено бедствено положение за част от територията на община Костинброд със Заповед № РД-05-14/11.01.2021 г. на кмета на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0004 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на съществуващ водопровод на ул. Христо Ботев“ от о.т 85 до о.т 69 в гр. Драгоман, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 188 398,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2021-0002 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Подобряване на уличните настилки на населените места в община Каолиново, област Шумен“: ЕТАП 22: Подобект 9.4.: „Реконструкция на ул. „Мир“ от км 0+000 до км 0+140 в кв. Кус, град Каолиново“; ЕТАП 25: Подобект 5.1.: „Реконструкция на ул. „Панайот Волов“ от км 0+000 до км 0+153 в село Долина“; ЕТАП 26: Подобект 9.3.: „Реконструкция на ул. „Здравец“ от км 0+000 до км 0+087 в кв. Кус, град Каолиново“; ЕТАП 28: Подобект 9.5.: „Реконструкция на ул. „Дружба“ от км 0+000 до км 0+134 в кв. Кус, град Каолиново“; ЕТАП 29: Подобект 9.2.: „Реконструкция на ул. „Христо Смирненски“ от км 0+000 до км 0+093 в кв. Кус, град Каолиново“; ЕТАП 30: Подобект 6.4.: „Реконструкция на ул. „Чапаев“ от км 0+000 до км 0+180 в село Средковец“
Прогнозна стойност: BGN 217 745,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0004 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изграждане на „Учебен блок №2 на Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 752 428,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0002 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 20 833 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0006 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „МЪТНИЦА“ – I-ВИ ЕТАП – ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БПС №5, УЧАСТЪК ОТ НАПОРНИ ТРЪБОПРОВОДИ ОТ БПС №5 ДО ЦШ6, 260 М ОТ ЦС6 КЪМ ЧВ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА С НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ШК ЗА КВ. МЪТНИЦА КЪМ НВ 100 М3 /ЗА КВ. МЪТНИЦА/“, ОБЩИНА ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 377 835,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0007 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „РEКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГРАД ПЛОВДИВ, ЕТАП I, КВАРТАЛ (ЧАСТ)10 БУЛ. „ДУНАВ“ – „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 16 823 536,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0014 Дата на публикуване: 25.01.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви к-р и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и Спецкорпус-3 през 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 1 911 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00550-2021-0002 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Предмет на ОП: “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии по общини в област Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0001 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнението на строително – монтажни работи по проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат: „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“
Прогнозна стойност: BGN 132 986,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0002 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Авариен ремонт на компрометирна дограма в сграда на ОДК – гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 3 126,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2021-0001 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на студентски стаи в СО №1 и №2
Прогнозна стойност: BGN 166 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0004 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Изграждане на открита комбинирана детска площадка за игра на деца в с. Бисерци“
Прогнозна стойност: BGN 27 481,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0001 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „КРАЧОЛОВИ“ ОТ О.Т.154 ДО О.Т.163, ГР. ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 154 078,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0003 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Инвестиционно проектиране – фаза работен проект, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия”
Прогнозна стойност: BGN 143 559 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2021-0002 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: СМР на обект: „Корекция на р. Черна Места – ХІ етап“ с. Черна Места, община Якоруда
Прогнозна стойност: BGN 808 226,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2021-0002 Дата на публикуване: 22.01.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на ВиК мрежите на гр. Несебър; гр. Ахелой; гр. Поморие; гр. Обзор и реконструкция на ПСОВ Обзор.
Прогнозна стойност: BGN 52 626 740,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 149 921,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0003 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на укрепване на свлачищен участък на общински път SML 2133 (III-867, Мадан-Цацаровци)-Буково-Букова поляна-(III-865) в местност Осиката, землище на с. Букова поляна, община Мадан”
Прогнозна стойност: BGN 342 058,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0001 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление в селата на територията на община Габрово
Прогнозна стойност: BGN 245 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица „Господин Милушев от о.т.4 до о.т.48“
Прогнозна стойност: BGN 684 623,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0003 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ II, КВ. 18 ПО ПЛАНА НА С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 469 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ XI, КВ.12, ПО ПЛАНА НА С. РИБНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 501 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2021-0001 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на район „Слатина“ – СО по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 980 405,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 534 373,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02421-2021-0001 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на общежитието на Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, град Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 165 416,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00550-2021-0001 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Предмет на ОП: “Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии по общини в област Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2021-0001 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Изграждане на спортна зала в УПИ II – 3467, кв. 14, гр. Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 563,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ I-529, 530, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА ГР. ХАДЖИДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 501 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда – „Заведение за социални грижи“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Полена, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 307 025,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2021-0001 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Преустройство, пристройка и промяна предназначението на административна сграда – „Здравен дом“ в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Брежани, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 301 395,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2021-0001 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на строително –монтажни работи за закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, разположени в местност „Райков чукар“ до с. Звездец и местност „Вълково мъклище“ до с.Граматиково“ по проект №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 144 377,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по техническа рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна”
Прогнозна стойност: BGN 1 269 595,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0002 Дата на публикуване: 21.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I 87,88 , местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 1 472 412,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0001 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Реконструкция на водопровод по ул. „Момчил Войвода“ от о.т. 293 до о.т. 398, гр. Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 198 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0001 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИЯТА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО ОКОЛО БЛ. „ВЪЗХОД 1”, ГР. ТУТРАКАН И АВАРИЙНО ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА”
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2021-0002 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод по улици от вътрешната водопроводна мрежа на с. Осоица и с. Априлово, община Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 141 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0001 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Извършване на СМР за подобряване условията на труд в административната сграда на Община Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 52 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0004 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общинско помещение, находящо се на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 9289,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0003 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на уличното осветление на територията на Община Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 25 339,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2021-0002 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „РЕСТАВРАЦИОННО-КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДАТА НА СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ-гр. Шумен““.
Прогнозна стойност: BGN 166 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2021-0001 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Възстановяване на съществуваща подпорна стена на улица в с. Оряховец от о.т. 134 до о.т. 135, между о.т. 135 и УПИ III-510, кв. 21“
Прогнозна стойност: BGN 76 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0003 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: СОНДАЖНО ХИДРОГЕОЛОЖКО ИНЖЕНЕРИНГОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БИСТРИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 646 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0003 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за осъществяване на СМР и въвеждане на обектите в експлоатация по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул. „Стара планина“№129, ул. „Хаджи Димитър“ №2 и ул.“Раковска“ №3“
Прогнозна стойност: BGN 1 193 070,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0002 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи и въвеждане на обектите в експлоатация по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. „Митко Палаузов“ бл.5, ул. „Стефан Пешев“ №18 и ул. „Ален Мак“ №4“
Прогнозна стойност: BGN 1 189 723,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2021-0002 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА СПОРТНА ЗАЛА, КВ. 5, УПИ VI, ИПЗ, ГР. ЛОВЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 7 725 442,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0001 Дата на публикуване: 20.01.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Mодернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 кV и изграждане на вериги на телемеханика, реф. № PPС 20 – 124
Прогнозна стойност: BGN 3 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0001 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на трафопост КТП 1.800/20/04 находящ се в УПИ VII, кв. 14 по плана на с. Марчево, кабел СрН 20kV и ниско напрежение НН 1kV.“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0004 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив и сграда в у-к „Вулканизации“ в рудник „Трояново-3“
Прогнозна стойност: BGN 356 744,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2021-0002 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост“
Прогнозна стойност: BGN 244 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2021-0002 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на горски пътища в община Кресна, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 1 359 374,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2021-0001 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт в учебни лаборатории, находящи се в Сграда „А“ на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Климент Охридски № 8 – II”
Прогнозна стойност: BGN 720 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00859-2021-0002 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“, по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“
Прогнозна стойност: BGN 145 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0001 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на нов корпус в детска градина ”НАДЕЖДА” блок „В“, в УПИ I, кв.121, зона „В“ в к-с ”Меден Рудник”, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 360 840,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0003 Дата на публикуване: 19.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за изграждане на социални жилища в гр.Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 1 265 802,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0011 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2021-0001 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „РЕСТАВРАЦИОННО-КОНСЕРВАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДАТА НА СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ-гр. Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 166 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2021, 23:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0005 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка изграждане на нова сграда “Младежки център-база 2”, в УПИ IX, кв. 167, ж.к. “Подбалканска”, ул. “Войнишка” № 6а, гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 338 615,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0002 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина „Еделвайс“, с.Брезница, Община Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 910 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0009 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на стълби и предпазни обръчи в ревизионни шахти на покрит канал №1 след язовир „Ковачево“, ЯР „Овчарица“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0004 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Реконструкция на сграда за изграждане на център за социални услуги в с.Безмер
Прогнозна стойност: BGN 183 571,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2021-0001 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сградата и прилежащите помещения на Домашен социален патронаж гр. Брегово
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2021-0003 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на уличната и пътната мрежа в населените места на територията на Община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 521 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05905-2021-0001 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на спешен ремонт на покрив и помещение за отдих и спорт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бутан, общ. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 166 586,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00422-2021-0003 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР за преустройство и ремонт на обособена част от административна сграда, собственост на МТСП, находяща се гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 20“
Прогнозна стойност: BGN 489 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2021-0001 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Красна поляна” – Столична община
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0001 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „УКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ГЛАВЕН ПЪТ В С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 252 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0001 Дата на публикуване: 18.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм”
Прогнозна стойност: BGN 1 857 803,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0003 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – Север““
Прогнозна стойност: BGN 331 741,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2021-0001 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: Преустройство на сгуроотвал „Кудин дол“ и изграждане на депо за неопасни отпадъци – пепел и сгурия от горене на въглища и гипс от десулфуризация на димни газове; Обект: Изграждане на площадка № 2 за временно депониране на гипсово-сгуропепелна маса /етап 2/,по техническо задание и проект
Прогнозна стойност: BGN 2 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2021-0002 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: Спасителни и неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи /СНАР/ на коригирани участъци на р. Места в землището на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 518 801,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0002 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, М. „ЗЛЕВО“, ГР. ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 4 031 313,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2021-0001 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост“
Прогнозна стойност: BGN 244 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2021-0001 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в населени места на територията на община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0002 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изготвяне на работен проект, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Подмяна на водопроводната мрежа в град Свиленград на улици (ул. „Ален мак/от кръстовището с ул. „Климент Охридски“ до кръстовището с ул. „Христо Шишманов/, ул. „Христо Шишманов“, ул. „Парижка комуна“ ул. „Родина“, ул. „Васил Друмев“, ул. „Христо Попмарков“, ул. „Михаил Шомов“)”
Прогнозна стойност: BGN 595 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0001 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в Община Мъглиж, Област Стара Загора, Подобект 3: с. Дъбово, Участък: Улица „Девети септември“ от ОТ6 до ОТ221 – ляво платно с приблизителна дължина 610 м“
Прогнозна стойност: BGN 269 768,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02494-2021-0001 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ГЕОРГИ С.РАКОВСКИ“ Предмет на ОП: Извършване на довършителни строителни дейности в сградата на „Професионална гимназия по електротехника и технологии “Георги Стойков Раковски”, гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 240 428,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0002 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Благоустрояване на улична мрежа в три населени места в община Минерални бани“ по три обособени позиции: „Благоустрояване на улична мрежа в с. Минерални бани – I етап“ „Благоустрояване на улица № 18 в с. Караманци – о.т. 54 – о.т. 134“ „Благоустрояване на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам – п.т. 1 – п.т. 27”
Прогнозна стойност: BGN 1 105 351,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0001 Дата на публикуване: 15.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 159 075,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0001 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Корекция на коритото на р. Стара река, с. Лопян в определен авариен участък
Прогнозна стойност: BGN 476 312,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0004 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улици в Община Летница»
Прогнозна стойност: BGN 144 477,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2021-0004 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Дейности по изграждане на скеле, пещостроителни и изолационни работи за текуща и аварийна поддръжка на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
Прогнозна стойност: BGN 3 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 4 к.м., Пристанище Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 4 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Доставка и монтаж на подземни контейнери
Прогнозна стойност: BGN 124 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0003 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0008 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ СТОМАНОБЕТОНОВ ПЪТЕН МОСТ НАД РЕКА ВЪРЛЕЩИЦА В РЕГУЛАЦИЯТА НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ ОТ О.Т. 26а ДО О.Т. 24, В ПИ 59032.501.1546 ПО КК, ПО ПЪТ PDV 2250 БРЕСТОВИЦА, ПЪРВЕНЕЦ, МАРКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ““
Прогнозна стойност: BGN 1 364 575,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0001 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Яновска (в участъка преди молитвения дом) в гр. Мадан“
Прогнозна стойност: BGN 223 415,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0003 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 207 607,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на нова инфраструктура, изразяваща се в рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство на административни сгради с възстановяване и изграждане на отводнителна система, асфалтов път и паркинги, в управляван от НАП поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9702 с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №111
Прогнозна стойност: BGN 291 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Строително- монтажни работи на обект: „Основен ремонт и основно обновяване на ДГ № 2 „Усмивка“, в с. Камбурово, общ. Омуртаг, обл. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 746 731,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01535-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на Обект: «Изграждане на два броя асансьори за достъпна среда и ремонт на фасадата на северен английски двор в сградата на Съдебна палата гр.Стара Загора в УПИ IV-3391, кв.1005, гр.Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 228 021,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0002 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 4“
Прогнозна стойност: BGN 389 368,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03659-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Габаре”
Прогнозна стойност: BGN 107 878,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0002 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на самостоятелен обект- магазинно помещение в УПИ ХI-358, кв.38А по плана на с. Челопеч
Прогнозна стойност: BGN 116 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0002 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.8 и втори етаж на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.1- бившия ДДЛРГ „Таньовойвода” в „Център за подкрепа на лица с увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 126,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0008 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на сграда „Служба трудова медицина“
Прогнозна стойност: BGN 374 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01374-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор изпълнение на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на училищна STEM среда на ПГ по МСС „П. К. Яворов” гр. Гоце Делчев”
Прогнозна стойност: BGN 122 612,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 530 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 1 105 866,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: “Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Детско заведение за шест групи в УПИ 1- за детска градина, кв.4, ж.к.Спартак, град Сандански, представляващо имот с идентификатор 65334.302.6223 по КККР на град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 2 393 308,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Спасителни и неотложни аварийни ремонтни работи /СНАР/ на река Струма при км 38+000 с дължина 200 метра разрушена берма и лява предпазна дига и при км 39+000 с дължина 200 метра в землище с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 322 521,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка и изграждане на нова обслужваща сграда“
Прогнозна стойност: BGN 446 412,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0003 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улици в община Летница, област Ловеч», подобект: Рехабилитация на улица «Стефан Караджа», град Летница от км 0+000 до км 0+373
Прогнозна стойност: BGN 254 531,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04204-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Строителен ремонт на сграда – корпус II на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , гр. Самоков, включващо изпълнение на покрив, фасада и вътрешни помещения”.
Прогнозна стойност: BGN 125 405,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0003 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ковачево – улица „23-та“ от о.т.123 до о.т.140 – с дължина на трасето 182 м., община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 87 256,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0003 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на ул. „Захари Стоянов“ между о.т. 131, 130, 153, 152а, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 261 212,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи на църквата „Св.Богородица“ гр.Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 239 443,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. НОВИ ПАЗАР“
Прогнозна стойност: BGN 961 670,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара – Учебен корпус и Общежитие“ във връзка с реализацията на проект: „Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ финансиран чрез Оперативна Програма „Региони в растеж 2014-2020г.“
Прогнозна стойност: BGN 879 022,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: Модернизиране на сградния фонд на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход
Прогнозна стойност: BGN 797 648,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи при изпълнение на проект с №BG06RDNP001-7.001-0108 с наименование „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Гулянци“”
Прогнозна стойност: BGN 1 111 827,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол”, с обхват: Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част I /от пл. „Освобождение” до ул. „Бяло море”/; Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част II /от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”/, Рехабилитация на ул. Бяло море от ос. 411 до ос. 412, Рехабилитация на ул. „Кабиле” от ос. 418 до ос. 423, Рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” от ос. 143 до ос. 145”
Прогнозна стойност: BGN 1 575 931,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат“; Обособена позиция № 2 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“; Обособена позиция № 3 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга““
Прогнозна стойност: BGN 87 951,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2021-0002 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТИНЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2021/2022г., както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по опазване на горските територии на Община Елин Пелин “
Прогнозна стойност: BGN 1 933 371,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0002 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на съществуващи тротоарни площи в община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 4 894 974,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0003 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти по 2 (две) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: “ Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020- 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 6 038 084,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“
Прогнозна стойност: BGN 6 666 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 2 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01330-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на сградата на общежитието на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски”, град Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 213 523,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2021-0003 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04993-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: 2-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР В ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГРАД ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 58 102,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор – в бившата сграда на Клиниката по клинична алергология с цел разкриване на Клиника по лечение на инфекциозни болести към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 4 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА RDF-ГОРИВО, В Т.Ч. ПОДГОТОВКА, ЗАКУПУВАНЕ/ДОСТАВКА/МОНТАЖ (ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ, КАКТО И НАДЗОР ВЪРХУ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА 3 ГОДИШЕН ПЕРИОД ВКЛЮЧВАЩ: ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОДПОМАГАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Прогнозна стойност: BGN 292 201 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Частичен ремонт и обзавеждане на сградите на народно читалище „Стефан Караджа 1904“ с. Стефан Караджово, на читалище „Светлина“ с. Мамарчево, на народно читалище „Ана Маймункова“ с. Воден, на народно читалище „Просвета“, с. Голямо Крушево“ по 4 (четири) Обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 91 749,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА, ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА В УПИ VI-377, В КВ. 84 С ОТРЕЖДАНЕ „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЗА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР“
Прогнозна стойност: BGN 499 659,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02003-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив и класни стаи на СУ „Проф. Асен Златаров“, с. Минерални бани, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 250 307,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ) – ГРАД ХАДЖИДИМОВО С КАПАЦИТЕТ 3900-4620 ЕКВИВАЛЕНТ ЖИТЕЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 971 162,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02453-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хърсово“
Прогнозна стойност: BGN 174 818,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Лятна естрада /сцена за културни изяви/ с прилежаща инфраструктура, УПИ II, кв. 96, с. Камен, община Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 78 389,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0002 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток; Обособена позиция №2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;
Прогнозна стойност: BGN 1 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0003 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на анаеробната инсталация
Прогнозна стойност: BGN 23 181 424,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0002 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на обект „Рекултивация на клетка II за неопасни отпадъци на територията на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 1 420 965,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за саниране и обновяване на 2 жилищни сгради по проект „Подобряване на енергийната ефективност в 2 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово с адреси: ул. България“ №117 и ж.к. „Русаля“ №33,34,35,36″ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Процедура BG16RFOP001-2.003 – „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР за саниране и обновяване на жилищна сграда с адрес: гр. Попово, ул. България“ №117 Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР за саниране и обновяване на жилищна сграда с адрес: гр. Попово, ж.к. „Русаля“ №33,34,35,36″
Прогнозна стойност: BGN 1 187 334,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ – ПИ 56722.29.32, СВЪРЗВАЩ РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ 1-3 „БЯЛА – БОТЕВГРАД“ ПРИ КМ. 92+774 – ЛЯВО С ОБЩИНСКИ ПЪТ – ПИ 56722.30.100 ПО КККР З-ЩЕ ГР. ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 632 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 202 420,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил – 1 етап
Прогнозна стойност: BGN 82 531,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на град Търговище – община Търговище“ по ОП „ВЕЕЕЕС“ 2014-2021 г., процедура: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 846 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0001 Дата на публикуване: 06.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖEНEРИНГ (ПР0ЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ №11 ДО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ СИЛЕН, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 2 452 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0001 Дата на публикуване: 06.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Аварийно- възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река Воздол, с. Челопеч- етап II
Прогнозна стойност: BGN 792 440,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0001 Дата на публикуване: 06.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към детски градини гр. Септември, община Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 630 999,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0002 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на загряваща/тренировъчна лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Берое“ – гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 109 217,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0001 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки”
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0001 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 446 510,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0002 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект „Изграждане на отводнителен канал за дере Адата (р.Пазариолу) на територията на Община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 2 702 530,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01942-2021-0001 Дата на публикуване: 04.01.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА Предмет на ОП: ,,Извършване на основен ремонт на лаборатория за топлопроводност, по проект BGO5M2OP001-1.001-0008 ,,Национален център за мехатроника и чисти технологии“
Прогнозна стойност: BGN 6 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 10:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0002 Дата на публикуване: 04.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАТНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА РEПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР.ТЕРВЕЛ – УЛИЦИ „ТИЧА“ И „ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ“
Прогнозна стойност: BGN 17 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание