Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0001 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Корекция на коритото на р. Стара река, с. Лопян в определен авариен участък
Прогнозна стойност: BGN 476 312,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0004 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улици в Община Летница»
Прогнозна стойност: BGN 144 477,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2021-0004 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Дейности по изграждане на скеле, пещостроителни и изолационни работи за текуща и аварийна поддръжка на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
Прогнозна стойност: BGN 3 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 4 к.м., Пристанище Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 4 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Доставка и монтаж на подземни контейнери
Прогнозна стойност: BGN 124 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0003 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0008 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ СТОМАНОБЕТОНОВ ПЪТЕН МОСТ НАД РЕКА ВЪРЛЕЩИЦА В РЕГУЛАЦИЯТА НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ ОТ О.Т. 26а ДО О.Т. 24, В ПИ 59032.501.1546 ПО КК, ПО ПЪТ PDV 2250 БРЕСТОВИЦА, ПЪРВЕНЕЦ, МАРКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ““
Прогнозна стойност: BGN 1 364 575,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0001 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. Яновска (в участъка преди молитвения дом) в гр. Мадан“
Прогнозна стойност: BGN 223 415,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0003 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 207 607,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на нова инфраструктура, изразяваща се в рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство на административни сгради с възстановяване и изграждане на отводнителна система, асфалтов път и паркинги, в управляван от НАП поземлен имот с идентификатор 68134.4081.9702 с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №111
Прогнозна стойност: BGN 291 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0002 Дата на публикуване: 14.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Строително- монтажни работи на обект: „Основен ремонт и основно обновяване на ДГ № 2 „Усмивка“, в с. Камбурово, общ. Омуртаг, обл. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 746 731,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01535-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОКРЪЖЕН СЪД – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на Обект: «Изграждане на два броя асансьори за достъпна среда и ремонт на фасадата на северен английски двор в сградата на Съдебна палата гр.Стара Загора в УПИ IV-3391, кв.1005, гр.Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 228 021,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0002 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 4“
Прогнозна стойност: BGN 389 368,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03659-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на СУ „Христо Ботев“ с. Габаре”
Прогнозна стойност: BGN 107 878,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0002 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на самостоятелен обект- магазинно помещение в УПИ ХI-358, кв.38А по плана на с. Челопеч
Прогнозна стойност: BGN 116 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0002 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.8 и втори етаж на сграда с кадастрален идентификатор 00702.514.415.1- бившия ДДЛРГ „Таньовойвода” в „Център за подкрепа на лица с увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 126,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0008 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на сграда „Служба трудова медицина“
Прогнозна стойност: BGN 374 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01374-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор изпълнение на строително-монтажни работи и доставка и монтаж на обзавеждане за изграждане на училищна STEM среда на ПГ по МСС „П. К. Яворов” гр. Гоце Делчев”
Прогнозна стойност: BGN 122 612,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и строителство на участък от трета метролиния от ул. Шипка, през квартал Слатина, до бул. Цариградско шосе с шест метростанции по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 530 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 1 105 866,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0001 Дата на публикуване: 13.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: “Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Детско заведение за шест групи в УПИ 1- за детска градина, кв.4, ж.к.Спартак, град Сандански, представляващо имот с идентификатор 65334.302.6223 по КККР на град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 2 393 308,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Спасителни и неотложни аварийни ремонтни работи /СНАР/ на река Струма при км 38+000 с дължина 200 метра разрушена берма и лява предпазна дига и при км 39+000 с дължина 200 метра в землище с. Илинденци, общ. Струмяни, обл. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 322 521,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка и изграждане на нова обслужваща сграда“
Прогнозна стойност: BGN 446 412,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0003 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улици в община Летница, област Ловеч», подобект: Рехабилитация на улица «Стефан Караджа», град Летница от км 0+000 до км 0+373
Прогнозна стойност: BGN 254 531,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04204-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Строителен ремонт на сграда – корпус II на ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ , гр. Самоков, включващо изпълнение на покрив, фасада и вътрешни помещения”.
Прогнозна стойност: BGN 125 405,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0003 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Ковачево – улица „23-та“ от о.т.123 до о.т.140 – с дължина на трасето 182 м., община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 87 256,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0003 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на ул. „Захари Стоянов“ между о.т. 131, 130, 153, 152а, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 261 212,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи на църквата „Св.Богородица“ гр.Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 239 443,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГР. НОВИ ПАЗАР“
Прогнозна стойност: BGN 961 670,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара – Учебен корпус и Общежитие“ във връзка с реализацията на проект: „Създаване на условия за качествено професионално образование, чрез подобряване на сградния фонд и материалната база на Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство „Ернесто Че Гевара“ финансиран чрез Оперативна Програма „Региони в растеж 2014-2020г.“
Прогнозна стойност: BGN 879 022,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: Модернизиране на сградния фонд на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Момин проход
Прогнозна стойност: BGN 797 648,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0001 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи при изпълнение на проект с №BG06RDNP001-7.001-0108 с наименование „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Гулянци“”
Прогнозна стойност: BGN 1 111 827,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за обновяване и модернизиране на централната градска част на град Ямбол”, с обхват: Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част I /от пл. „Освобождение” до ул. „Бяло море”/; Основен ремонт и Реконструкция на „Пешеходна улица „Търговска”-част II /от ул. „Бяло море” до ул. „Преслав”/, Рехабилитация на ул. Бяло море от ос. 411 до ос. 412, Рехабилитация на ул. „Кабиле” от ос. 418 до ос. 423, Рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий” от ос. 143 до ос. 145”
Прогнозна стойност: BGN 1 575 931,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0002 Дата на публикуване: 12.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на покрив на Детска ясла „Мир“ гр. Кубрат“; Обособена позиция № 2 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Беловец“; Обособена позиция № 3 „Ремонт на покрив на Здравна служба в с. Задруга““
Прогнозна стойност: BGN 87 951,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2021-0002 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТИНЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2021/2022г., както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по опазване на горските територии на Община Елин Пелин “
Прогнозна стойност: BGN 1 933 371,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0002 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на съществуващи тротоарни площи в община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 4 894 974,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0003 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти по 2 (две) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: “ Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020- 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 6 038 084,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“
Прогнозна стойност: BGN 6 666 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг: проектиране и ремонт на улици в град Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 2 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01330-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И ЗЕМЕДЕЛИЕ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на сградата на общежитието на Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие „Александър Стамболийски”, град Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 213 523,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2021-0003 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН”
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04993-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: 2-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР В ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГРАД ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 58 102,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: 

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор – в бившата сграда на Клиниката по клинична алергология с цел разкриване на Клиника по лечение на инфекциозни болести към УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 4 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0001 Дата на публикуване: 11.01.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА RDF-ГОРИВО, В Т.Ч. ПОДГОТОВКА, ЗАКУПУВАНЕ/ДОСТАВКА/МОНТАЖ (ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ, КАКТО И НАДЗОР ВЪРХУ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА 3 ГОДИШЕН ПЕРИОД ВКЛЮЧВАЩ: ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОДПОМАГАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА
Прогнозна стойност: BGN 292 201 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Частичен ремонт и обзавеждане на сградите на народно читалище „Стефан Караджа 1904“ с. Стефан Караджово, на читалище „Светлина“ с. Мамарчево, на народно читалище „Ана Маймункова“ с. Воден, на народно читалище „Просвета“, с. Голямо Крушево“ по 4 (четири) Обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 91 749,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА, ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА В УПИ VI-377, В КВ. 84 С ОТРЕЖДАНЕ „ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“ ЗА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР“
Прогнозна стойност: BGN 499 659,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02003-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Проф. д-р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив и класни стаи на СУ „Проф. Асен Златаров“, с. Минерални бани, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 250 307,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ (ПСОВ) – ГРАД ХАДЖИДИМОВО С КАПАЦИТЕТ 3900-4620 ЕКВИВАЛЕНТ ЖИТЕЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 971 162,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02453-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хърсово“
Прогнозна стойност: BGN 174 818,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2021-0001 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Лятна естрада /сцена за културни изяви/ с прилежаща инфраструктура, УПИ II, кв. 96, с. Камен, община Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 78 389,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0002 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток; Обособена позиция №2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;
Прогнозна стойност: BGN 1 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0003 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изграждането на анаеробна инсталация и доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника, необходими за експлоатацията на анаеробната инсталация
Прогнозна стойност: BGN 23 181 424,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0002 Дата на публикуване: 08.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на обект „Рекултивация на клетка II за неопасни отпадъци на територията на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 1 420 965,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за саниране и обновяване на 2 жилищни сгради по проект „Подобряване на енергийната ефективност в 2 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово с адреси: ул. България“ №117 и ж.к. „Русаля“ №33,34,35,36″ по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, Процедура BG16RFOP001-2.003 – „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на СМР за саниране и обновяване на жилищна сграда с адрес: гр. Попово, ул. България“ №117 Обособена позиция 2: Изпълнение на СМР за саниране и обновяване на жилищна сграда с адрес: гр. Попово, ж.к. „Русаля“ №33,34,35,36″
Прогнозна стойност: BGN 1 187 334,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ – ПИ 56722.29.32, СВЪРЗВАЩ РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ 1-3 „БЯЛА – БОТЕВГРАД“ ПРИ КМ. 92+774 – ЛЯВО С ОБЩИНСКИ ПЪТ – ПИ 56722.30.100 ПО КККР З-ЩЕ ГР. ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 632 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 202 420,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка в с. Богданци, община Самуил – 1 етап
Прогнозна стойност: BGN 82 531,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0001 Дата на публикуване: 07.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на град Търговище – община Търговище“ по ОП „ВЕЕЕЕС“ 2014-2021 г., процедура: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 846 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0001 Дата на публикуване: 06.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖEНEРИНГ (ПР0ЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ) ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ШАХТОВ КЛАДЕНЕЦ №11 ДО ПОМПЕНА СТАНЦИЯ СИЛЕН, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 2 452 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0001 Дата на публикуване: 06.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Аварийно- възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река Воздол, с. Челопеч- етап II
Прогнозна стойност: BGN 792 440,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0001 Дата на публикуване: 06.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към детски градини гр. Септември, община Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 630 999,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0002 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на загряваща/тренировъчна лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Берое“ – гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 109 217,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0001 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки”
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0001 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на спортна зала „Борис Гюдеров“, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 446 510,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0002 Дата на публикуване: 05.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) за обект „Изграждане на отводнителен канал за дере Адата (р.Пазариолу) на територията на Община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 2 702 530,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01942-2021-0001 Дата на публикуване: 04.01.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА Предмет на ОП: ,,Извършване на основен ремонт на лаборатория за топлопроводност, по проект BGO5M2OP001-1.001-0008 ,,Национален център за мехатроника и чисти технологии“
Прогнозна стойност: BGN 6 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2021, 10:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0002 Дата на публикуване: 04.01.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАТНАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА РEПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР.ТЕРВЕЛ – УЛИЦИ „ТИЧА“ И „ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ“
Прогнозна стойност: BGN 17 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание