Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957572)
Възложител: Община Вършец
Получен на: 31.01.2020 г.
Преписка: 00850-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957408)
Възложител: СНЦ Център по растителна и системна биология и биотехнология (ЦРСББ), гр. Пловдив
Получен на: 30.01.2020 г.
Преписка: 05541-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Център за Растителна Системна Биология и Биотехнологии в УПИ II-540.1208 от кв. 27-нов, по плана на ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, Община Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957400)
Възложител: Община Тополовград
Получен на: 30.01.2020 г.
Преписка: 00721-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, ремонт и оборудване във връзка с изпълнение на мерки енергийна ефективност на обект.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957727)
Възложител: Община Исперих
Получен на: 31.01.2020 г.
Преписка: 00864-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. ИСПЕРИХ И В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957725)
Възложител: Община Долна Митрополия
Получен на: 31.01.2020 г.
Преписка: 00601-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване по проект „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Д.Митрополия

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (957658)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 31.01.2020 г.
Преписка: 00261-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийни ремонтно – възстановителни дейности по ул.„Александър Стамболийски“ от км 0+000 до км 0+357 в с. Косово, общ. Каспичан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957590)
Възложител: Столична община – Район „Сердика“
Получен на: 31.01.2020 г.
Преписка: 01271-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа, подлези, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (957478)
Възложител: Община Перник
Получен на: 30.01.2020 г.
Преписка: 00589-2020-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции. ОП1 Реконструкция на Гл.клон III от R 16х.м3 до Батановци, ОП2 Реконструкция на Гл.клон I от кафе Рай до ул.Средец и водопроводна мрежа в ЦГЧ и кв. Църква, гр. Перник, ОП3 Реконструкция на Гл.клон I от Минна дирекция до ПС Самоков и водопроводна мрежа в кв. Клепало, кв. Проучване, кв. Твърди ливади, кв. Ралица и кв. Каменина, гр. Перник и ОП4 Реконструкция на Гл.клон II по ул. „Младен Стоянов“ и водопроводна мрежа в кв. Изток, гр. Перник.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957466)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 30.01.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (957446)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Монтана
Получен на: 30.01.2020 г.
Преписка: 00567-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от ’’Водоснабдяване и Канализация“ ООД, гр.Монтана“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (957386)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ София област ЕООД
Получен на: 30.01.2020 г.
Преписка: 04290-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Възстановяване и ремонт на сградата на ДКБ на СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД след настъпило бедствие – пожар

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957377)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 30.01.2020 г.
Преписка: 00308-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на улици в с.Бенковски, община Кирково – първи етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957109)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 29.01.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на съществуващи четириклонни кръстовища в кръгови при пресичането на ул. „Рокфелер“ с ул. „Цар Борис III“ в гр. Петрич на път III-198 „Гоце Делчев – Петрич – Златарево“ на км. 71+474 и при пресичането на ул. „Рокфелер“ с ул. „Никола Парапанов“ в гр. Петрич на път III-198 „Гоце Делчев – Петрич – Златарево“ на км. 71+634.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957061)
Възложител: Диагностично-консултативен център/ДКЦ/ – едно – Бургас
Получен на: 29.01.2020 г.
Преписка: 01648-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за “ДКЦ– 1 – Бургас” УПИ І, кв. 4 к/с „Зорница” гр. Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957026)
Възложител: Община Долна Митрополия
Получен на: 29.01.2020 г.
Преписка: 00601-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване на ул. „Трети март“, с. Ставерци, община Долна Митрополия“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957018)
Възложител: Община Чипровци
Получен на: 29.01.2020 г.
Преписка: 01031-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956920)
Възложител: Община Враца
Получен на: 29.01.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Доизграждане на спортна зала в СУ „Христо Ботев“, гр. Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (956751)
Възложител: ТЕЦ „Варна“ ЕАД – с. Езерово
Получен на: 28.01.2020 г.
Преписка: 00123-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на нови димоходи на блокове № 4, 5 и 6

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956810)
Възложител: Община Суворово
Получен на: 28.01.2020 г.
Преписка: 00108-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956725)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 28.01.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956532)
Възложител: Община Септември
Получен на: 27.01.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в Община Септември” с 9 обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956520)
Възложител: Община Сопот
Получен на: 27.01.2020 г.
Преписка: 00770-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (956482)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 27.01.2020 г.
Преписка: 00088-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на АП Дружба и АП Малашевци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956381)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Витиня към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 27.01.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на съществуващи горски пътища,строителство на нови горски пътища,осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2020/2021г.,както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956289)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 24.01.2020 г.
Преписка: 00753-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 27 броя социални жилища в град Свищов“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (956027)
Възложител: Община Созопол
Получен на: 23.01.2020 г.
Преписка: 00568-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955862)
Възложител: Община Бяла, област Русе
Получен на: 23.01.2020 г.
Преписка: 00497-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „СоБи – Подобряване на координацията и Социалните политики между Община Бяла и Комуна Градинари за ефективен трансграничен регион“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955785)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 22.01.2020 г.
Преписка: 00185-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Авариен ремонт и възстановяване на пътното платно и пътната настилка на улици „Хан Аспарух“ ОТ 247 до ОТ 246, „Велико Търново“ от ОТ 247 до ОТ 237 и улица „Плиска“ от ОТ 240 до ОТ 685 в град Белослав

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955724)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 22.01.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на мостово съоръжение за осъществяване на пътна връзка от съществуващ път, публична общинска собственост, до поземлени имоти и полски пътища, собственост на Община Елин Пелин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955132)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 20.01.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Дейности по ремонт на пътни настилки“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955509)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 21.01.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни, строителни и монтажни работи на водостоци в община Лясковец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955389)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 21.01.2020 г.
Преписка: 00590-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I – училище, гр. Стамболийски

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (955368)
Възложител: Начално училище /НУ/ – Васил Левски, гр. Варна
Получен на: 21.01.2020 г.
Преписка: 02674-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (955360)
Възложител: Община Перник
Получен на: 21.01.2020 г.
Преписка: 00589-2020-0003
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Авариен ремонт на градска пречиствателната станция за питейни води (ГПСПВ) с АКХ филтри и аварийна връзка между съществуващ утаител на ГПСПВ с АКХ филтри и разпределителна шахта на вход на ПСПВ Перник“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (955341)
Възложител: Община Перник
Получен на: 21.01.2020 г.
Преписка: 00589-2020-0002
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция на главен клон II от водоснабдителната мрежа в община Перник“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (955340)
Възложител: Община Перник
Получен на: 21.01.2020 г.
Преписка: 00589-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Реконструкция и основен ремонт на градска пречиствателна станция за питейна вода/ГПСПВ/ с пясъчни филтри“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955236)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 20.01.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955194)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 20.01.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улични водопроводи, по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (955098)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – София – Ректорат
Получен на: 20.01.2020 г.
Преписка: 00398-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на лекционна зала (аула) на МУ-София в сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954998)
Възложител: Община Белене
Получен на: 19.01.2020 г.
Преписка: 00661-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: Изграждане на част от Крайдунавски парк „Белене” по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954893)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 17.01.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954737)
Възложител: Столична община – Район „Подуяне“
Получен на: 17.01.2020 г.
Преписка: 01270-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив и укрепване на основите на сградата, намираща се на ул. „В. Петлешков“ № 41“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954633)
Възложител: Институт по обща и неорганична химия /ИОНХ/ към Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 16.01.2020 г.
Преписка: 01146-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране,извършване на СМР и авторски надзор на обект:„Реконструкция на Блок 29–самостоятелна сграда,собственост на БАН,кампус „Гео Милев“ по проект „Нац. център по мехатроника и чисти технологии“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (954524)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 16.01.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД – Регион София и София област

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954935)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 17.01.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954849)
Възложител: Община Драгоман
Получен на: 17.01.2020 г.
Преписка: 00904-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В СУ “ХРИСТО БОТЕВ“ – УПИ I, КВ. 5, ГР. ДРАГОМАН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954735)
Възложител: Община Кубрат
Получен на: 17.01.2020 г.
Преписка: 00803-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийната ефективност“ с подобекти: „Административна сграда № 1“ и „Административна сграда № 3 с подземен гараж“ по договор № BG06RDNP001-7.008-0017-C01/ 25.10.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954731)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен
Получен на: 17.01.2020 г.
Преписка: 00705-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ “Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, находящ се в СО „Сливенски минерални бани”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954629)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 16.01.2020 г.
Преписка: 00580-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект„Реконструкция и ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Рельово, Долни окол, Шипочане, Горни окол и Гуцал, община Самоков“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954614)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 16.01.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954457)
Възложител: Община Девин
Получен на: 16.01.2020 г.
Преписка: 00009-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА УЛ.”МУРСАЛИЦА“ МЕЖДУ О.Т. 1142 И О.Т.1164, ПО ЗРП НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (954456)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 16.01.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на покривното покритие на учебния корпус на сградите на ПМГ „Св. Климент Охридски“ – гр. Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953785)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София
Получен на: 13.01.2020 г.
Преписка: 00594-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954389)
Възложител: 18-то Средно училище – Уилям Гладстон, гр. София
Получен на: 15.01.2020 г.
Преписка: 02626-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, извършване на СМР, доставка и монтаж на оборудване и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в 2 (два) физкултурни салона на 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954383)
Възложител: Община Белица
Получен на: 15.01.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улици в град Белица, село Кузьово и село Черешово, община Белица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954361)
Възложител: Община Кайнарджа
Получен на: 15.01.2020 г.
Преписка: 00584-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: ,,Реконструкция на водопроводна мрежа по улица „Добруджа ‘‘ в село Средище”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954351)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 15.01.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Община Панагюрище“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (954341)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 15.01.2020 г.
Преписка: 00402-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, авторски надзор и СМР за аварийно укрепване на срутища в обхвата на обект „Музей на открито археологически парк „Пристани на времето“, гр. Никопол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954250)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 15.01.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954146)
Възложител: Община Ямбол
Получен на: 14.01.2020 г.
Преписка: 00339-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954088)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 14.01.2020 г.
Преписка: 01019-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ: „ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО ПО ПОРЕЧЕНИЕТО НА РЕКА НЕДЕЛИНСКА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (954085)
Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Получен на: 14.01.2020 г.
Преписка: 00026-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на ремонтни затвори на основните изпускатели на язовир „Копринка“, язовирен район „Копринка“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (954000)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 14.01.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: “Почистване на речните корита на река Ломя и река Михалска, в границите на Община Павликени” по проект: „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953970)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 14.01.2020 г.
Преписка: 00183-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по 6 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953938)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 14.01.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953790)
Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
Получен на: 13.01.2020 г.
Преписка: 00909-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953646)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 13.01.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“ на територията на Община Минерални бани“, I Етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953638)
Възложител: Община Белене
Получен на: 12.01.2020 г.
Преписка: 00661-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улици в град Белене по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953600)
Възложител: Община Трън
Получен на: 10.01.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън – с. Банкя, общ. Трън

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953578)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 10.01.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (953506)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 10.01.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0003
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: „Проектиране, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 20 кV от модулен тип и цифрови защити за възлова разпределителна станция „Ферма Драгалевци“ 20/20 kV, включително и въвеждане в режим на телемеханика“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953496)
Възложител: Община Стралджа
Получен на: 10.01.2020 г.
Преписка: 00065-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и ремонт на Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Стралджа“, финансиран по ПРСР, съфинансирана от ЕЗФРСР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953404)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 10.01.2020 г.
Преписка: 00449-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на приют за безстопанствени животни-етапно изпълнение, УПИ IV, кв. 3, с. Средище, община Омуртаг

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (952900)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 08.01.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и електрооборудване на трансформаторни постове (ТП), изнасяне на имотна граница меренето на абонати със затруднен достъп или по заявление на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил и Плевен“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (953082)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 08.01.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на съоръжения за спорт на открито и детска площадка в УПИ І, кв. 130, гр. Павликени, Община Павликени“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (952989)
Възложител: Летище София ЕАД
Получен на: 08.01.2020 г.
Преписка: 00533-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на високоефективно LED осветление в техническите зони на Терминал 2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (952669)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 07.01.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952663)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 07.01.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на осветление на футболен терен и лекоатлетическа писта и информационно табло на Стадион „Арена Арда“, гр. Кърджали

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952400)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 06.01.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Севлиево

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952351)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София /Старо наименование – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна“ ЕАД
Получен на: 03.01.2020 г.
Преписка: 00494-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР по конструктивно укрепване на участъци от главен болничен корпус на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ”ЕАД по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952312)
Възложител: Столична община – Район „Банкя“
Получен на: 03.01.2020 г.
Преписка: 01252-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Банкя“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (952230)
Възложител: Прокуратура на Република България /ПРБ/ – Главен прокурор
Получен на: 02.01.2020 г.
Преписка: 02538-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строителни работи – пети етап по преустройство на IV-ти етаж на Съдебната палата, бул. „Витоша“ № 2“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (952203)
Възложител: Община Земен
Получен на: 02.01.2020 г.
Преписка: 01157-2020-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътно мостово съоръжение на р. Треклянска в с. Враня стена, общ. Земен“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (952202)
Възложител: Община Земен
Получен на: 02.01.2020 г.
Преписка: 01157-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: СМР на обекти „Аварийно-възстановителни работи по общински път с. Враня стена, общ. Земен“ и „Рехабилитация на път за махала Габеро, с. Блатешница, общ. Земен“