Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0037 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки за игра на открито – община Раковски със следните подобекти: Подобект 1: УПИ IV-288, общ. Парк от кв.505 по ПУП на гр. Раковски, кв. Парчевич и УПИ III 2709 – зеленина от кв.27 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски Подобект 2: УПИ XIX озеленяване между кв.27 и кв.26 по ПУП на с. Стряма, общ. Раковски Подобект 3: УПИ I – парк от кв.7 по ПУП на с. Чалъкови, общ. Раковски Подобект 4: УПИ I 972,1618-зеленина от кв.99 по ПУП на с. Белозем, общ. Раковски по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 118 330,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2023-0033 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Извършване на аварийна поддръжка и строително-ремонтни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията, обслужвана от „В и К“ ООД – Русе”
Прогнозна стойност: BGN 4 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0152 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РУСЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“ текущ ремонт на обекти на територията на област Русе по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 21 141,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0182 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА“ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация в двора на административната сграда на ТП „ ДГС Кресна“
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0036 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РАКОВСКИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 1236 /III-565,ШИШМАНЦИ-ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ-ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 1230 II-56, РАКОВСКИ-ПЛОВДИВ/-ГРАНИЦА ОБЩ. (РАКОВСКИ-БРЕЗОВО) ОТЕЦ КИРИЛОВО-ДРАНГОВО-ЗЛАТОСЕЛ-ЯЗ. ДОНДУКОВ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 783 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0036 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 1 793 673,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2023-0015 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Ябланица ”
Прогнозна стойност: BGN 123 541,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0066 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 708 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:   20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0018 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Многофункционална сграда за обществена дейност със ЗП-265 кв.м“ в поземлен имот (ПИ) 501.1376, за който е отреден УПИ I, кв. 63 по плана на с. Щръклево, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 793 585,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:   19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0013 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Изграждане на временен открит паркинг зад „20 ДКЦ“, жк. „Красно село“, район „Красно село“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 96 652,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:   09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0017 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Подмяна на осветителната, мълниезащитна, пожароизвестителна и електрическа инсталации“ в сградата на ДГ№ 113 „Преспа““ с адрес: гр. София, ул.”Преспа” №3, район Средец – СО“
Прогнозна стойност: BGN 249 716,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:   10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0061 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: “Отводняване с. Чинтулово с реконструкция на улици в кв.№ 4. 5. 6. 32. 34 и 35 по плана на с. Чинтулово. Община Сливен“, 1 – ЕТАП“.
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:   09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2023-0005 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на инсталация за обемно пожарогасене с автоматичен пуск на осмия етаж в административната сграда на МО на бул. „Генерал Тотлебен“ № 34
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:   12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0011 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрива на Кметство в УПИ ХVІІІ-1002, кв.4 за „обществени и културни дейности” в с. Брест, Община Гулянци, Област Плевен“.
Прогнозна стойност: BGN 142 315,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:   09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00310-2023-0002 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ“ Предмет на ОП: Пристрояване на асансьор към съществуваща училищна сграда
Прогнозна стойност: BGN 90 390,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0032 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на маршрут за пешеходен туризъм от манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ през общински зоокът до парк хотел „Пирин“, осигуряващ безопасна връзка между туристически обекти и атракции в град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 645 211,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0058 Дата на публикуване: 29.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Изместване на водопровод по ул. „Кирил и Методий м/у о.т.78 и о.т.85 по ПУП на с. Безмер, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 67 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2023-0008 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Изработка и монтаж на економайзер за оптимизиране работата на котел ВК-50 №2, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 382 053,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06456-2023-0001 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на СУ „Отец Паисий“, гр. Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 219 739,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0095 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: TT002279 „Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово”
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0014 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОБОРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 999 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0093 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Подмяна на електроинсталациите на обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2023-0017 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Ремонт за който не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 492 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0075 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОИЗТОЧНИК (РЕЗЕРВОАР) ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 43 033,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01747-2023-0002 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на текущи ремонтни работи в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 232 600,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01975-2023-0004 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на рампа за преодоляване на различни нива към входа на СУ „Христо Ботев“ гр. Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2023-0008 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда, находяща се в УПИ I, кв. 144, м. „Зона Б-2“, ПИ с идентификатор 68134.300.179 по КККР, административен адрес: ул.“Св.Св Кирил и Методий“ №63, район „Възраждане
Прогнозна стойност: BGN 5 707 225,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0082 Дата на публикуване: 28.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадки за стрийт фитнес по три обособени позиции на територията на община Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0212 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за инженеринг по проектиране, поставяне, авторски надзор и изпълнение на строително- монтажни работи на преместваем обект в кв.“Христо Ботев“, район „Слатина“ по проект: BGLD-2.003-0002 “Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 151 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0031 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ученическото общежитие на Земеделска професионална гимназия „Климент Тимирязев“, гр. Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 4 200 089,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0023 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на улица „Мадара“, с.Белоградец, община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 188 945,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0024 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект „Реконструкция на тротоарна настилка, паркинги и зелени площи по улица „Св. Св. Кирил и Методий“ от ок 623 до ок 317“ в град Павликени“.
Прогнозна стойност: BGN 507 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0064 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци“
Прогнозна стойност: BGN 950 498,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0073 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция в землището на с. Драгодан, общ. Кочериново“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0039 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт на съоръжения към парова централа и монтиране на разширителни съдове в абонатните станции в сградите на ЦСПП – Пазарджик към Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01431-2023-0009 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: “Извършване на строително – монтажни работи, доставка и монтаж на 2 броя укрития в Шабленско и Дуранкулашко езеро” в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 68 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2023-0007 Дата на публикуване: 27.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на улица в обхвата на О.Т.31А до О.Т.32А/от улица „Зайчар“ до улица „Царибродска“/; изграждане на улица от О.Т.17Б до О.Т.30А/ от улица ‚Царибродска“ до улица „Димитър Петков“/ и инженерна инфраструктура съгласно. проектна документация – на територията на район „Възраждане“ СО
Прогнозна стойност: BGN 974 278,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06457-2023-0001 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: ВОЕНЕН СПОРТЕН КЛУБ ТРАКИЕЦ 2007 Сдружение Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка на ИСР“ – Спортна площадка, находяща се в действащ войскови район 1476, представляващ ПИ с идентификатор 68850.528.22 по КККР-гр. Стара Загора с ползвател в. ф. 24150“
Прогнозна стойност: BGN 295 475,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0016 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна зала – с. Венец, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 55 000,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0019 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Професор Иван Батаклиев“ – гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 654 544,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0032 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на скрит улук на физкултурен салон в 98мо НУ кв. „Илиянци“
Прогнозна стойност: BGN 16 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0031 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Премахване на опасни строежи или части, премахване на незаконни строежи и незаконни преместваеми обекти по реда на ЗУТ“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2023-0012 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица ”,
Прогнозна стойност: BGN 401 417,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2023-0004 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОКРИТО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРАШУТНА МАТЕРИАЛНА ЧАСТ – ВР 1536 НА В.Ф.32990“
Прогнозна стойност: BGN 127 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0026 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Ж.К. „ВРЪБНИЦА-1“, КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БЕЛИ ДУНАВ“ И УЛ. „ХАН КУБРАТ“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05228-2023-0010 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: ГДБОП Предмет на ОП: „Ремонт и модернизиране на съществуваща кинозала за обособяване на помещение за обучение“.
Прогнозна стойност: BGN 112 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06166-2023-0009 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: Командване за логистична поддръжка (Военно формирование 48960) – София Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обект: „LB-UMI4500403876 – Improvements to physical protection systems, building 114 and 116 AT base 22680 Karlovo” – Повишаване на системите за физическа сигурност на хранилища 114 и 116, във ВФ 22680 – Карлово – Етап II (Хранилище 114)“
Прогнозна стойност: BGN 561 460,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0036 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой, община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 1 887 638,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2023-0012 Дата на публикуване: 26.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици на територията на община Твърдица”
Прогнозна стойност: BGN 605 638,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0019 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция на общински път SLS 1114 р-н ІІІ-216 Любен – Ястребна – р-н ІІІ-218 от км. 2+770 до км.3+620
Прогнозна стойност: BGN 223 803,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0025 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустройство на улица „Кръстьо Гешанов“
Прогнозна стойност: BGN 636 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0072 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки и площадки за кучета в гр. Перник по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0043 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ III-блоково жилищно строителство, в кв. 97 по плана на гр. Карлово община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0017 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на читалище „Светлина-1919“ – с. Алдомировци, УПИ IV – за културен дом, кв. 1
Прогнозна стойност: BGN 157 963,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0049 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН 31/19/2/7.2/2/00863 с наименование: „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица и Устина, находящи се на територията на община Родопи по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 93 410,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0071 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на спортни игрища, детски площадки и площадки за кучета в гр. Перник по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 416 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0033 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Хидромелиоративно съоръжение – утайник за вода в ПИ 07510.50.38 по Кадастралната карта и Картата за регулация на с. Бързия, местност „Равнище“, Община Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 127 100,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0039 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ RAZ 1040 /III-205, ИСПЕРИХ- ВЕСЕЛЕЦ/СВЕЩАРИ- ВАЗОВО – РАЙНИНО ОТ КМ3+240 ДО КМ 9+220
Прогнозна стойност: BGN 4 181 762,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0012 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: КОРЕКЦИИ НА РЕКИ „МАНАСТИРСКА“ И „ЛЪКИНСКА“ В УЧАСТЪКА ИМ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩ. ЛЪКИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ“, ІІ-РИ ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 1 639 531,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0022 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Водопроводна мрежа по ул.“Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул.“Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Добружа“, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“, ул.“Крайбрежна“, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) с.Езерово общ. Белослав и възстановяване на пътната настилка“, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 857 891,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2023-0012 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населените места на община Братя Даскалови по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 213 428,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0021 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Допълнително водоснабдяване на с. Кръстевич, Община Хисаря, от сондажен кладенец“.
Прогнозна стойност: BGN 3 338 923,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0044 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: УСИЛВАНЕ НА ПОДОВАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕТИ ЕТАЖ В ЗОНАТА НА НАПУКАН ТУХЛЕН ЗИД В КОРИДОРА, ПРИ ФИТОХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ № 322, В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 6813.4405.105.1
Прогнозна стойност: BGN 49 223,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0027 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ПОДМЯНА НА НАСТИЛКИ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО пред УПИ III-културен дом кв. 52 по плана на кв. Дебър, гр. Първомай, община Първомай
Прогнозна стойност: BGN 82 059,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0022 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово, общ. Ракитово”
Прогнозна стойност: BGN 937 277,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0147 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти разпределена в пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 47 595,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0146 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“, текущ ремонт на обекти на територията на област Добрич по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 28 522,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00010-2023-0029 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 4 166 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0063 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Електромонтажни дейности за извършване на аварийни, ремонтно-възстановителни работи, изграждане на нови далекосъобщителни и електрически инсталации
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00639-2023-0003 Дата на публикуване: 25.09.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИХТИМАН ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР /в сградата на МБАЛ Ихтиман ЕООД включващи: ремонт на помещения, доставка и монтаж на пътнически асансьор “
Прогнозна стойност: BGN 98 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2023-0076 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект: „Ремонт и преустройство на помещения за нуждите на РЦ 112 при дирекция „Национална система 112″ – МВР“ по проект „Подобряване на националната система за спешни комуникации“, включен в НПВУ (Инвестиция C12.I6), по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 129 786,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0079 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на физкултурен салон IV ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 99 996,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0125 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на изследователски PV централи при 8-ми блок на ТУ-София към „Национален център по мехатроника и чисти технологии
Прогнозна стойност: BGN 286 845,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0142 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане, за следните обекти: – Обособена позиция № 1 – административна сграда, ползвана от ДСП – Павликени, находяща се на адрес: гр. Павликени, ул. „Бачо Киро“ № 15; – Обособена позиция № 2 – административна сграда, ползвана от ДСП – Свищов – ИРМ – Полски Тръмбеш, находяща се на адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска“ № 57; – Обособена позиция № 3 – административна сграда, ползвана от ДСП – Стражица, находяща се на адрес: гр. Стражица, ул. „Казаларска царица“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 29 533,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0140 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основен ремонт в ДСП Поморие/Бюро за социална закрила гр. Каблешково“
Прогнозна стойност: BGN 30 892,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0015 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и благоустрояване на междублокови пространства при бл. 17, бл. 18 и бл. 19 на територията на СО – район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 170 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0150 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на контролери и сензорен кабел в района на п/ст Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 29 213,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0149 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на система за видеонаблюдение за административна сграда на управление МЕР Варна
Прогнозна стойност: BGN 5 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0136 Дата на публикуване: 22.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция текущи ремонти, разпределени в шест обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 96 370,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2023-0003 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на Център за високи постижения към ЗПГ„Климент Тимирязев“
Прогнозна стойност: BGN 1 692 478,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06086-2023-0001 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на покривна конструкция на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград
Прогнозна стойност: BGN 260 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2023-0027 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на обезпрашителна система на разтоварище за варовик
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0024 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровода от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем“ за: Участък 1 от ОШ/ПС Бошуля/ до т. 42 и Участък 2 от т. 286 (ШВ 3) до т. 292’
Прогнозна стойност: BGN 973 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0005 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителство на детски площадки находящи се на територията на район „Лозенец“ СО, разделена на обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 102 172,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0045 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: ”Ремонт на сгради и обекти общинска собственост“ по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Частичен ремонт на покрив на съществуваща сграда – Читалище в УПИ IV – кв. 25 с. Държава, Община Чирпан” Обособена позиция 2 „Изграждане на подпорна стена (ограда) по източната граница на НУ „Св. Климент Охридски”, гр. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 79 150,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0023 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Обновяване на спортна площадка за хандбал на открито в град Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 266 149,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2023-0011 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населените места на община Братя Даскалови по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 213 428,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0015 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: СМР по „Изграждане (възстановяване) на пътен мост (плочен водосток) в западната част на регулацията на с. Бяла вода, Община Белене“
Прогнозна стойност: BGN 258 408,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0074 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО НАПРАВА НА БЕТОНОВИ АЛЕИ В ГРОБИЩЕН ПАРК ‘‘РИДО‘‘ И ‘‘ТУРСКИ ГРОБИЩА‘‘ В ГРАД САМОКОВПО 2 / ДВЕ / ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 49 991,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0049 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА МАЛЦИНСТВЕНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРУПИ В КВ. ОРЕЛ , ОТГОВАРЯЩИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ , УПИ VIIІ, КВ. 805 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗГРАД, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 61710.504.6397 ПО КККР НА ГР. РАЗГРАД ПОДОБЕКТ: ТИПОВА СГРАДА 1, 2, 3, 4
Прогнозна стойност: BGN 2 136 206,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0058 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0024 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на съществуващи тротоари по улици „26-ти декември“ и „Кап. Петко войвода“ в гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0018 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИТЕ КЪМ ПГЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, С. ЧОМАКОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 4 178 818,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0017 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙ-НАТА ЕФЕКТИВНОСТ, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. КОЙНАРЕ“
Прогнозна стойност: BGN 2 025 186,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0016 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, РЕМОНТ И ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА ДГ „ПРОЛЕТ“ – ГР. КОЙНАРЕ“
Прогнозна стойност: BGN 1 621 760,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0039 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в град Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 415 206,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0009 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Обновяване на Гробищен парк – Любимец“
Прогнозна стойност: BGN 362 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0022 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: ,,ДЕТСКА ГРАДИНА“, със ЗП: 1066,92 кв.м. и РЗП:1784,23 кв.м., разположена в УПИ II-„За детска градина“, кв. 4а, по плана на с. Равно поле, Община Елин Пелин, обл. Софийска
Прогнозна стойност: BGN 3 598 362,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04157-2023-0001 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на компоненти и техническо оборудване, необходими за изграждането на 42,00 kWp фотоволтаична покривна електроцентрала за производство на електрическа енергия.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0027 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обекти в община Разлог по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Енергоефективна реконструкция на сграда Читалище „Слънце“, с. Горно Драглище“ Обособена позиция № 2: „Енергоефективна реконструкция на сграда Читалище „Западнородопски лъч 1906“, с. Елешница“
Прогнозна стойност: BGN 1 890 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0043 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА НОВИ УЛИЧНИ КАСЕТИ НА СИСТЕМАТА ЗА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 91 278,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0092 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 268 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2023-0007 Дата на публикуване: 21.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. КАЛИЩЕ в УПИ – VI, кв. 10, с. Калище, общ. Ковачевци, обл. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 269 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0015 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 1 812 362,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0033 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Доизграждане на столова на територията на отдел СПС-СДВР в кв. „Бенковски“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04031-2023-0004 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на общежитието на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода““
Прогнозна стойност: BGN 3 872 976,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0052 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща парково пространство в поземлен имот с идентификатор 73198.502.274 по кадастралната карта на гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 227 907,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04031-2023-0003 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи проект: „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода““
Прогнозна стойност: BGN 1 523 350,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0038 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Основен ремонт на улица с осови точки о.т.1-о.т.2-о.т.3-о.т.4-о.т.5-о.т.6 до о.т.55 с.Всемирци, община Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 176 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2023-0010 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по ремонт на покрива на сградата на Филиал към СУ „Васил Левски“ – гр. Девня
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0015 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „Аварийно укрепване и реконструкция на съществуващо мостово съоръжение над река Искър – град Червен бряг на път PVN 1188“
Прогнозна стойност: BGN 1 292 729,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0041 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изграждане и последващо осъществяване на авторски надзор по изпълнение на „Основен ремонт на парк в с. Ковачево, общ. Раднево““
Прогнозна стойност: BGN 108 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0011 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект „ПОЧИСТВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. БЕЛИ ЛОМ, КОМПРОМЕТИРАНО ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВОДИТЕ“
Прогнозна стойност: BGN 2 347 504,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0208 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт на площадково водопроводно отклонение на храм „Св. Петка Самарджийска“ в поземлен имот с идентификатор 68134.405.1, кв.1, парцел I, район „Оборище“
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2023-0017 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖКА НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ПРЕЗ 2023 Г.“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 334 740,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0014 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО В С. ГЛАВА“
Прогнозна стойност: BGN 580 572,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0014 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на територията на община Ружинци в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 8 609 264,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0016 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност на сграда на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда – Средно общообразователно училище „Св.св. Кирил и Методий“, с.Крупник
Прогнозна стойност: BGN 1 166 456,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0176 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „НЕВЕСТИНО“ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на покрива на административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Невестино” .
Прогнозна стойност: BGN 89 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0089 Дата на публикуване: 20.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сгради на територията на община Варна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 13 181 211,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0058 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тоалетна за хора с увреждания в театър „Иван Димов“ Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 12 100,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0057 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на Център за високи постижения към ПГДС „Цар Иван Асен ІI“, находящ се в УПИ ІI, кв.20 с идентификатор 77195.713.2 по КК на гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 400 420,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0032 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН В КВ. „ЗАРЯНИЦА“ – КЛОН ПО УЛ. „КАЛЕТО“ ОТ ОК 40 ДО РШП ПРЕДИ МОСТА, ГР. БЕРКОВИЦА
Прогнозна стойност: BGN 60 602,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0072 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на преносен газопровод DN 700 при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00425-2023-0020 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА ПЕТКА“ АД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на козирката към отделението по „Педиатрия” при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0042 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕНИ МОСТОВЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА PDV 1082 И PDV 1290 В ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 626 127,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2023-0035 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Ремонт на административната сграда на ГПУ Момчилград – подмяна на дограма в административна сграда на ГПУ Момчилград при РДГП Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00148-2023-0002 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе ЕООД Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти в МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ Етрополе“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 67 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2023-0021 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство по проект № BG06RDNP001-19.238-0002 „Реконструкция Лятно кино – гр. Елена“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
Прогнозна стойност: BGN 296 628,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0042 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Марица” в с. Рогош, Община Марица – първи и втори етап на строителство““
Прогнозна стойност: BGN 277 722,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0026 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Модернизация на образователната среда в ДГ „Гинка Маркова“, с. Камен, община Стражица“
Прогнозна стойност: BGN 726 345,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0041 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в УПИ I – спортен комплекс, кв. 24, по плана на с. Войсил, Община Марица
Прогнозна стойност: BGN241 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2023-0016 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на многофункционална спортна площадка в с. Самуил община Самуил“
Прогнозна стойност: BGN 40 832,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0051 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Възстановяване на настилки около сградата и експлотационната годност на стени на складови помещения под кухненския блок на ВПД БОРОВЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 6 216,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0132 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЕРНИК Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущ ремонт на ДСП – Перник
Прогнозна стойност: BGN 20 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0034 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Стряма, община Раковски, обл. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 5 016 375,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0129 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ по пет обособени позиции: ОП № 1 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, кв. Аспарухово, ж.к. „Дружба“ бл. 11, ет. 1 ап. 10 и ап. 11“; ОП № 2 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” № 135, бл. 36, вх. Г“; ОП № 3 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” № 137, бл. 37, вх. Г“; ОП № 4 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” № 139, бл. 38, вх. А“; ОП № 5 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна, ОСЗ „Владислав Варненчик“ в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 76 Г, ет. 5“
Прогнозна стойност: BGN 281 953,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0128 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти, в териториалните структури на РДСП – Кърджали към АСП разпределени в 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 32 013,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06454-2023-0001 Дата на публикуване: 19.09.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт във физкултурен салон на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Долна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 145 717,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06453-2023-0001 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в условията на спешност на покрива на сградата, покрива на физкултурния салон, покрива на топла връзка и покрива на котелно помещение на ОУ „Отец Паисий“, с. Ярджиловци, общ. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 237 075,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2023-0010 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В ГР. МАЛКО ТЪРНОВО – I-ВИ ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05330-2023-0001 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ПИРГОВО Предмет на ОП: Изграждане на рекреационна зона около каменна чешма в ПИ с идентификатор 56397.68.66, местност “Черневица“ по КККР на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе
Прогнозна стойност: BGN 132 247,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2023-0040 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за обособяване на изолирани структури в държавни лечебни заведения за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 и други заразни заболявания в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 8 220 969,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0025 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Канализация по ул. „Симеон Велики“ в гр. Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 28 183,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0010 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на гр. Глоджево, Община Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 84 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0146 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), съгласно работен проект, за ремонт на ГНД ВЕЦ Тешел за алтернативно временно водоподаване към яз. „Тешел“
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0019 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Възстановяване на детски площадки в междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0013 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за изграждане на навес за материали за зимно поддържане в УПИ I-281 „За паркинг“ в град Сърница
Прогнозна стойност: BGN 115 510,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0012 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на спортно игрище в УПИ I – за озеленяване, спортно-рехабилитационен център и подземен гараж, кв. 35, м. Хиподрума, район „Красно село“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 91 083,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0018 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, с улици: Етап 1 – Улица „Акад. Игнат Емануилов“ в град Годеч – о.т. 161а – 66“
Прогнозна стойност: BGN 100 470,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04005-2023-0006 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на контактна мрежа на новоизградено кръгово кръстовище на бул. „Бургаско шосе“ и бул.“ Илинденско въстание“
Прогнозна стойност: BGN 107 301,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2023-0002 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект филиал Винарово на ДГ „Акад. Стефан Младенов“, община Ново село“
Прогнозна стойност: BGN 463 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0036 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Основен ремонт на общински пътища в община Айтос, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 9 542 904,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03592-2023-0002 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ТОДОР РАЧИНСКИ“ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на център за високи постижения в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ град Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 1 519 815,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0015 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ПАРКИНГ ЗА ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ“ В ПИ 32095.165.6 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ НА С. ИВАНОВО, ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 75 818,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00421-2023-0005 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ, ИЗКОПНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАГИСТРАЛНИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ЕАД“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 664 668,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0123 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – Плевен към АСП по три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 82 801,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0122 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП – Благоевград към АСП по 4 /четири/ обособени позиции: Обособена позиция №1 Обект: ДСП – Разлог, с административен адрес: гр. Разлог, ул. „Архитект Александър Г. Баров; Обособена позиция № 2 Обект: ИРМ-Банско към ДСП – Разлог, с административен адрес: гр. Банско, ул. „Хаджи Вълчо“ №7; Обособена позиция №3 Обект ИРМ-Белица към ДСП – Якоруда, с администартивен адрес: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №14, Обособена позиция №4 Обект: ИРМ – Сатовча към ДСП – Хаджидимово, с административен адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов“ №8
Прогнозна стойност: BGN 43 649,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0015 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност на сгради на основното застрояване: Двуетажна масивна сграда – ,,Детска градина“ и едноетажна масивна сграда – ,,Детска ясла“ и реконструкция на дворното пространство
Прогнозна стойност: BGN 935 042,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0173 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛИЦА“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на вътрешни работни помещения и общи части в административна сграда на ТП „ДГС Белица“
Прогнозна стойност: BGN 137 721,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0086 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла №7 „Роза“ – УПИ I-„за детски дом и ясли“, кв. 14, 25 м.р., гр. Варна“, ул. „Роза“ № 34, Район „Приморски“
Прогнозна стойност: BGN 2 282 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0032 Дата на публикуване: 15.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти в района на Дончево-Драганово и Житница-Черна, община Добричка”
Прогнозна стойност: BGN 124 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0014 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Основен ремонт на котелно и котел в ДГ „Пролет“ гр.Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 30 084,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0013 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Основен ремонт на котелно и котел в ДГ „Дружба“ гр.Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 30 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01276-2023-0002 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ АСАНСЬОР КЪМ СТАЦИОНАРА НА НАЦИОНАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0024 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: Изграждане на малко кръгово кръстовище при км.12+302 на път ІІІ-2006 „Мътница – Мадара – Нови пазар“ / ул. “Мадарски конник“ / в гр. Каспичан
Прогнозна стойност: BGN 31 154,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02833-2023-0002 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на покрива на работилница на ПГСС „Св. Георги Победоносец“-гр.Суворово
Прогнозна стойност: BGN 241 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0024 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: Изграждане на туристическа пътека „Николов чукар“ с. Кунино, община Роман”
Прогнозна стойност: BGN 170 906,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2023-0012 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Ремонт на казармена сграда № 5 във в. ф. 32890 – Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 80 016,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0023 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Текущи ремонти на пътища и улици в Община Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 79 196,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0047 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Трети Март“, с. Белащица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 174 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0040 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на част от сградата на „Младежки дом“ – Етап Ⅰ“
Прогнозна стойност: BGN 1 104 572,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0040 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на компрометиран пътен участък, извън регулация от о.т. 98в до разрушен водосток в гр. Карлово, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 91 435,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0010 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Възстановяване на настилки под премахнати незаконни гаражни клетки, реновиране на улични тротоари, настилки, тревни площи и облагородяване на кални точки на територията на район „Красна поляна”-СО”.
Прогнозна стойност: BGN 567 168,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2023-0008 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Строителство за „Изграждане на улица от ОТ95, през ОТ50, ОТ15 и ОТ12, с. Жабляно, община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 190 144,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0076 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул. „Вела Пеева”, ул. „Комунига” и ул. „Люлин” от ул.„М. Козлов” до ул.”Вела Пеева” (о.т.21 до о.т.29) – т.14 до т.56 вкл. в с. Капитан Андреево” – Етап I”
Прогнозна стойност: BGN 360 675,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06016-2023-0002 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни дейности в I етаж и физкултурен салон на Професионална гимназия по текстил и кожени изделия, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 145 492,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2023-0015 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Аварийно почистване и цялостно реконструиране с цел възстановяване проводимостта на канализационната мрежа по ул. Филип Тотьо, с. Челопеч“
Прогнозна стойност: BGN 167 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0012 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА СТРОЕЖ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА УЧИЛИЩНА СПОРТНА ЗАЛА, ЕДНОЕТАЖНА ТОПЛА ВРЪЗКА И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТ ЗА ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО КЪМ 144-ТО СОУ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“, в НОВ УПИ I – ЗА УЧИЛИЩЕ, кв. 7, с ИД. 68134.4089.56, м. „МЛАДОСТ – 3“, район „МЛАДОСТ“, гр. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 6 550 562,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04038-2023-0002 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив сграда на учебен корпус, работилници и автосервиз в ПГТ „Васил Друмев“ гр. Стражица“
Прогнозна стойност: BGN 228 139,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0025 Дата на публикуване: 14.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за обект: „Модернизация на образователната среда в СУ „Св. Климент Охридски“, с. Камен, община Стражица
Прогнозна стойност: BGN 1 644 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0017 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 44 229,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0013 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив и фасада на административна сграда – Кметство с. Жребичко, общ. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0032 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на корозирали конструктивни елементи и събирателно корито на реактор – утаител № 1 тип „Кургаев“, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 92 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01279-2023-0004 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ Предмет на ОП: Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане или основно обновяване на 2 броя обекта, междублокови пространства на територията на Община Пловдив, Район «Източен»
Прогнозна стойност: BGN 156 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0022 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 7 722,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0029 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП:  „Изграждане на маршрут за пешеходен туризъм, осигуряващ безопасна връзка между туристически обекти и атракции в гр.Сандански от Санаториум и Манастир „Св. Св. Козма и Дамян” през Общински зоокът до Парк хотел „Пирин” с трасе, изцяло в имоти общинска собственост, както следва: имоти с идентификатори 65334.15.121, 65334.225.763 и 65334.226.7846 по КККР на гр.Сандански (Околовръстен път – гр.Сандански – Северна дъга, Разрешение за ползване №СТ-05-752/22.06.2018 год.) и имот с идентификатор 65334.102.151 по КККР на гр.Сандански (път ІV клас на Община Сандански – BLG2234 /BLG 1231/ Сандански – Лиляново – Попина лъка)“
Прогнозна стойност: BGN 480 179,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02670-2023-0002 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП:  Благоустрояване на дворно пространство на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПИ 18469.501.159, кв. 501 по плана на с. Гюльовца
Прогнозна стойност: BGN 211 464,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06346-2023-0004 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Допълнителни СМР във връзка с обект „Изпълнение на текущ ремонт с цел подобрение на енергийната ефективност на сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кладница“
Прогнозна стойност: BGN 81 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0075 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Строително монтажни работи на обект: „Изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета‘‘ (Етап 1)
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0074 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект : „Рехабилитация на бул. „България” от о.т. 920 до о.т. 495 в град Свиленград„
Прогнозна стойност: BGN 761 991,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02284-2023-0001 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон на СУ „Васил Левски“ с ПП в гр. Ветово, общ. Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 269 111,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0067 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на две комбинирани игрища в двора на ПМГ „Христо Смирненски“ и ОУ “Св. Иван Рилски“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 174 128,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2023-0002 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, осъществяване на авторски надзор и строителство на обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на сгради в ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово , община Карлово ”
Прогнозна стойност: BGN 2 258 812,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0033 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Текущ ремонт настилки в междублокови пространства в град Айтос
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01431-2023-0008 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „СМР на изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения в „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ в две обособени позиции“ – Обособена позиция 2: „Изграждане на гравитачно преливно съоръжение тип „Широк праг“ в ПИ №83017.44.18 и канал – земен профил за връзка на Шабленско езеро с Черно море в ПИ 83017.44.66, гр. Шабла, община Шабла, Област Добрич“.
Прогнозна стойност: BGN 609 817,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0020 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ограда на 130 СУ „Стефан Караджа“
Прогнозна стойност: BGN 212 618,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2023-0038 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на обект: „Модернизация на образователна среда, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“
Прогнозна стойност: BGN 2 053 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0114 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“ – основен ремонт за обект: административна сграда, ползвана от ДСП Слатина, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 73-партер“
Прогнозна стойност: BGN 138 575,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2023-0037 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на проект: „Реконструкция, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии „Проф. Д-р Асен Златаров“ гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 3 903 876,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0203 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на строителство за изграждане и основен ремонт на улици, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 13 782 627,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0113 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СЛИВЕН Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основен ремонт на Дирекция „Социално подпомагане“- Котел
Прогнозна стойност: BGN 210 037,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0025 Дата на публикуване: 13.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: «Подмяна на компрометирана покривна хидроизолация на сградата на ДГ 198 „Косе Босе“»
Прогнозна стойност: BGN 86 279,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2023-0013 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Бетониране на улична мрежа в населени места от територията на Община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 106 938,58 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0021 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на парк в кв. 29 и прилежащите територии в с. Микрево, община Струмяни”
Прогнозна стойност: BGN 168 959,36 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0031 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19-535-0005 „Подобряване на публичната инфраструктура в парк „Свети Георги Победоносец” град Берковица и изграждане на детска площадка и повишаване на екологичната култура в жк. „Изгрев” – гр. Берковица” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 107 910,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0031 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Строително-монтажни дейности по проект „Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“
Прогнозна стойност: BGN 337 832,19 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0026 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински път PDV 1213 „Първомай – Бяла река – Драгойново“ в участъците от км 0+260 до км 1+305 в регулацията на гр. Първомай и от км 11+825 до км 14+325 между с. Православен и с. Драгойново“
Прогнозна стойност: BGN 2 770 227,01 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2023-0006 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан за 2023 г.”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0021 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на улична водопроводна мрежа в с. Неофит Рилски и с. Ветрино, община Ветрино, област Варна“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на с. Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на с. Ветрино, община Ветрино, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 2 842 420,57 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2023-0009 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД по топлопреносните мрежи на територията на град Сливен
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0035 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда за внедряване на мерки за енергийната ефективност и достъпна среда в ДГ „Звънче”, гр. Петрич, находяща се в УПИ – III, кв. 40 по плана на гр. Петрич, представляваща сграда с идентификатор 56126.601.563.1 и обновяване на прилежащото дворно пространство в ПИ с идентификатор 56126.601.563 по ККР на гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 1 203 282,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2023-0010 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Чипровци“ по 3 (три) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 431 820,99 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0078 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изграждане и благоустрояване на улица от ул. „Скаптопара“, през О. Т. 32В, О.Т. 34, О.Т. 35, О.Т. 36, О.Т. 37, О.Т. 38 до ул. „Генерал Тодоров”.
Прогнозна стойност: BGN 336 602,98 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2023-0005 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: «Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на територията на община Опан в четири обособени позиции»
Прогнозна стойност: BGN 12 807 799,96 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0039 Дата на публикуване: 12.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – извършване на проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда в УПИ XII – кметство, кв. 20, по плана на с. Крислово, Община Марица”
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01975-2023-0003 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на рампа за преодоляване на различни нива към входа на СУ „Христо Ботев“ гр. Белоградчик“
Прогнозна стойност:  BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0042 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) за основен ремонт на тротоарни настилки в селата Черковна, Житница, Овчага, Снежина, Венчан и Неново, община Провадия
Прогнозна стойност:  BGN 137 913,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0072 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изграждане на паркинги на територията на гр. Самоков” по две обособени позиции.
Прогнозна стойност:  BGN 190 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0027 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи необходим за осигуряване на водоснабдяване на територията на община Ардино, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност:  BGN 165 523,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2023-0016 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ, УКРЕПВАНЕ И ОБЛИЦОВКА НА КОРИТОТО НА ДЕРЕ, МИНАВАЩО ПРЕЗ СЕЛО ШИРОКОВО, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ“
Прогнозна стойност:  BGN 7 820 556,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06139-2023-0002 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО КАЛОФЕР Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „СЕВЛИЕВСКА“ В ГРАД КАЛОФЕР, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност:  BGN 200 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01279-2023-0003 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ Предмет на ОП: «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане или основно обновяване на 2 броя обекта, междублокови пространства, на територията на Община Пловдив, Район «Източен»
Прогнозна стойност:  BGN 156 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03778-2023-0002 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“ във връзка с изпълнение на проект: BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения професионалното образование и обучение“, на пет обекта
Прогнозна стойност:  BGN 1 411 623,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03774-2023-0001 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по ремонт на покрив на сградата на училище ОУ „Христо Ботев“ гр. Ракитово“
Прогнозна стойност:  BGN 203 922,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0202 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Внедряване на устройства за компенсация на реактивната мощност на кабелни изводи Ср. НН: ЦУА301 и ЦУА302 от Подстанция Козлодуй за нов Център за управление на вариите
Прогнозна стойност:  BGN 147 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06437-2023-0001 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА „МЦРСМ – 1 ПЛОВДИВ“ ЕООД В ЧАСТ ОТ КВ.4 ПО ПЛАНА НА СК „ОТДИХ И КУЛТУРА“
Прогнозна стойност:  BGN 4 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05490-2023-0002 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: 153 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон на 153 СУ „Неофит Рилски“, гр. София
Прогнозна стойност:  BGN 150 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0021 Дата на публикуване: 11.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на улици в община Велики Преслав по пет обособени позиции
Прогнозна стойност:  BGN 2 832 501,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0101 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП:   „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основен ремонт на ДСП Търговище“, находяща се в гр. Търговище, ул. „Възраждане“ № 4.
Прогнозна стойност: BGN 229 479,17 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  13.10.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0100 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП:  „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти” в териториалните структури на РДСП – Кюстендил към АСП, по три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 118 652,50 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01137-2023-0002 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД Предмет на ОП:  „Строително ремонтни дейности в ДСБПЛРББ-Царица Йоанна ЕООД гр. Трявна, ул. Бреза № 49 по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 168 590,61 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0016 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП:  „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 900 708,70 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  29.09.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0104 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП:  Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти, разпределени в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на текущ ремонт в ДСП – Варна, Отдел „Закрила на детето“, ул. „Раковски“ № 62; Обособена позиция № 2: Извършване на текущ ремонт в ДСП – Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 22 407,50 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  08.10.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0103 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РАЗГРАД Предмет на ОП:  Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ДСП- Кубрат – текущ ремонт.
Прогнозна стойност: BGN 18 551,66 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  08.10.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0102 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП:  „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция –основни ремонти, разпределени в две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Извършване на основен ремонт в ДСП – Вълчи дол, Изнесено работно място – Суворово; Обособена позиция № 2: Извършване на основен ремонт в ДСП – Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 172 566,67 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  15.10.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0170 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРЕСНА“ Предмет на ОП:  „Изграждане на фотоволтаична инсталация в двора на административната сграда на ТП „ ДГС Кресна“
Прогнозна стойност: BGN 42 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0110 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СИЛИСТРА Предмет на ОП:  Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти разпределени в две обособени позиции, както следва: № 1: „Извършване на текущ ремонт в ДСП – Тутракан – ИРМ Главиница“, № 2: „Извършване на текущ ремонт в ДСП – Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 31 718,33 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06359-2023-0001 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП:  ,,Ремонт на покривна конструкция и система за отвеждане на дъждовни води, саниране на сграда, ремонтни дейности в частта на английския двор на ОУ „Петко Рачов Славейков“, с. Смирненски, община Ветово, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 269 700,45 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0082 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП:  Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Реконструкция на ул. Цар Калоян“ в участъка от ул. „Тома Кърджиев“ до ул. „Рила“, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2023-0015 Дата на публикуване:  08.09.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП:  „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ – „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.АПРИЛЦИ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ” , ЕТАП 6 – УЛ. „9-ТИ МАЙ“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0106 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект „Изграждане на нов мост на път III-9901 „Царево-Варвара-Ахтопол-Синеморец-Резово“ при км 1+653“
Прогнозна стойност: BGN 6 976 530,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0020 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ В КВ. 59, УПИ Х ПО ПЛАНА НА С. МИКРЕВО, ОБЩИНА СТРУМЯНИ“
Прогнозна стойност: BGN 157 814,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0046 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. “Върбите“, с. Ягодово, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 192 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0045 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за Обект: Нова яслена група към ДГ “Пролет“ – преустройство, основен ремонт и разширение в УПИ I – 605, кв.38, ПИ 78029.502.605, по КК на с. Цалапица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 133 541,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0013 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: “Възстановяване на детски площадки на територията на СО – район „Оборище“
Прогнозна стойност: BGN 89 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0029 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0028 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП:  „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ селата Джигурово и Поленица”
Прогнозна стойност: BGN 480 179,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0037 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ PVN 3123 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Етап 1: от км 4+700 до км 5+838 ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Етап 2: от км 0+000 до км 4+700
Прогнозна стойност: BGN 7 115 606,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0038 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащите тротоари и съоръжения на територията на Община Ботевград“ с четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 115 893,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 01375-2023-0001 Дата на публикуване: 08.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „НИКОЛА ДИМОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обновяване на общежитие, прилежащо дворно пространство и осигуряване на подход за хора с увреждания и специфични потребности, находящо се в УПИ ХХ – за млекарско училище, кв. 117, град Пирдоп, община Пирдоп“
Прогнозна стойност: BGN 2 064 443,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0052 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Поддържане /превантивно, текущо и зимно/ и текущ ремонт на Общинска пътна мрежа (ОПМ) на Община „Тунджа”
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

02648-2023-0001

Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ХРИСТО БОТЕВ-СМОЛЯН Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в учебна сграда и работилници към ПГТТ „Христо Ботев“ гр. Смолян за изграждане на ЦВП в ПОО по проект BG-RRP-1.014-0022 „Изграждане на ЦВП в ПОО в ПГТТ „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 1 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03700-2023-0001 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ГРАДНИЦА, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 538 193,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2023-0004 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: «Ремонт и възстановяване на детски площадки на територията на район „Панчарево”»
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00979-2023-0014 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН ЕООД Предмет на ОП: Определяне на изпълнител за извършване на текущи и аварийни ремонти в обслужващи помещения в сградите на „КОЦ – Шумен“ ЕООД, при възникване на необходимост
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0030 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Отец Паисий“ гр. Силистра” във връзка с изпълнението на проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Отец Паисий“ гр. Силистра”, за изпълнение на Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, по Компонент 1: Образование и умения, от Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда
Прогнозна стойност: BGN 2 205 397,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06232-2023-0004 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Обновяване и ревитализиране на експозиционни пространства в Кирково училище и Шишманова къща, находящи се в гр. Хасково по проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“
Прогнозна стойност: BGN 161 175,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2023-0016 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Разширяване на съществуваща кухня-майка на звено Социални услуги – домашен социален патронаж“
Прогнозна стойност: BGN 342 684,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2023-0009 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи по мрежата на уличното осветление – публична общинска собственост на територията на район „Триадица”- СО”
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2023-0012 Дата на публикуване: 07.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на сграда за обществени услуги в УПИ I, кв. 16а в с. Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 269 829,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0051 Дата на публикуване: 06.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: Благоустрояване на УПИ III, в кв.36 по ПУП на с.Победа“, втори етап: изграждане на тротоар, детска площадка и част „Ел“
Прогнозна стойност: BGN 85 339,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0050 Дата на публикуване: 06.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на велоалея в ПИ с идентификатор 40484.1.225 по КККР на с. Кукорево, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 68 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00203-2023-0034 Дата на публикуване: 06.09.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради
Прогнозна стойност: BGN 637 425,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0180 Дата на публикуване: 06.09.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Специализирани строителни работи по направа на пътна стоманобетонова настилка
Прогнозна стойност: BGN 465 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0015 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ЛОПУШАНСКА В РАЙОНА НА СЕЛО ЛОПУШНА, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 3 692 910,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0110 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРИСТРОЯВАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И НОВО ТРИЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ В УПИ I-530.945, кв. 13-нов, 86 и 87 – стар, по плана на кв. „Въстанически – север“, ул. „Пере Тошев“ № 2А/ул. „Прилеп“ № 2, град Пловдив“ във връзка с изпълнението на проект BG-RRP-1.007-0078 „Модернизация на образователната среда в НУ „Климент Охридски“, гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 – „Модернизация на образователна среда” по Национален план за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 2 584 239,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04038-2023-0001 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив сграда на учебен корпус, работилници и автосервиз в ПГТ „Васил Друмев“ гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 228 139,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00711-2023-0001 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II – БУРГАС ЕООД Предмет на ОП: „Подобряване на микроклимата чрез подмяна на отоплителната инсталация и осветлението в сградата на „Медицински център II – Бургас“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0067 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 128 452,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0044 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Довършителни строително – монтажни работи за обект: „Административна сграда – кметство, офиси, кафе-клуб в УПИ II-обществено обслужване, културно историческо наследство (кметство и параклис), кв.9 по регулационния план на село Дедово
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02565-2023-0001 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект:„Основно обновяване, прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в Учебни работилници на ПГМЕТТ „Христо Ботев“ гр. Шумен /сграда с идентификатор №83510.673.154.3 по КК на гр. Шумен/, находящи се в ПИ №83510.673.154 по КК на гр. Шумен” по проект BG-RRP-1.014-0007 „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГМЕТТ „Христо Ботев“ – гр. Шумен“, процедура чрез директно предоставяне на средства BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Компонент 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ, Стълб „Иновативна България“ от НПВУ
Прогнозна стойност: BGN 1 473 421,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2023-0017 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Ясна поляна, община Приморско”
Прогнозна стойност: BGN 1 988 537,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0027 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на доставка, монтаж и строителство в рамките на подмяна на съществуващи улични осветители с нови високо енергоефективни LED улични осветители и съпътстващи дейности в системите за изкуствено осветление на 53 локации: град Мелник, 52 села и туристическа местност „Попина лъка“ в община Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 822 623,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0020 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в ДГ „Осми март“, гр. Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0019 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на подлез с идентификатор 61577.501.3179.1, находящ се в гр. Радомир, община Радомир, област Перник“
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0032 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Извършване на дейности по възстановяване и рехабилитиране на общински пътища и улици в гр. Петрич и населените места в Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0015 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Изграждане два броя спортни площадки в УПИ VI, кв.79 град Сливница и в УПИ I, кв. 54 село Алдомировци
Прогнозна стойност: BGN 256 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0057 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект: „Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване, преустройство, прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в ученическо общежитие – Сграда 1 – общежитие към ПГСС „Дунавска земя”, с. Ковачица, Община Лом, УПИ I, кв. 124 по плана на с. Ковачица” по Проект № BG-RRP-1.011-0009 „Ремонт и рехабилитация на общежитие към Професионална гимназия по селско стопанство „Дунавска земя“, с. Ковачица, Община Лом“, процедура BG-RRP-1.011: „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование”, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура, Компонент 1: Образование и умения, Стълб „Иновативна България“ от Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България
Прогнозна стойност: BGN 3 700 645,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2023-0019 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от шахтов кладенец № 11 до Помпена станция Силен, Община Стамболово, Област Хасково
Прогнозна стойност: BGN 2 801 163,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2023-0009 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по изграждане на Фотоволтаична електроцентрала 30 кw за собствени нужди в сградата на Филиал към СУ „Васил Левски“ – гр. Девня
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2023-0014 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Ремонт на помещения в РПЦ – гр. София, ПМЗ кв. Овча купел
Прогнозна стойност: BGN 122 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2023-0008 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“ Подобект 2:Улици в с. Брестовене, 2.7: с. Брестовене-ул. „Черно море” (ОК 133 – ОК 140)
Прогнозна стойност: BGN 164 489,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0028 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Изкърпване (запълване) на дупки на асфалтова настилка на улица Никола Попов, град Средец –част от републиканската пътна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 40 504,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0019 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП:  „Основен ремонт на външна тераса на сграда община Ветрино, в УПИ І, кв.50, с.Ветрино, община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 67 637,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0009 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП:  „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Основен ремонт /рехабилитация/ на ул. „Славянска“, с. Смирненски“
Прогнозна стойност: BGN 69 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0008 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Основен ремонт /рехабилитация/ на ул. „Байкал“, с. Сеново“
Прогнозна стойност: BGN 69 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0103 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) на шумозащитни съоръжения на жилищни територии с установено наднормено ниво на шум от автомобилния трафик, в близост до пътни участъци от републиканската мрежа разделени на шест обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 11 633 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0199 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане и ремонт на мостове и съоръжения, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 6 880 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0145 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонт на гаражни клетки в складова база управление МЕР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 117 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2023-0002 Дата на публикуване: 05.09.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕНАЖ И ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ, ПОДМЯНА НА ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В СУТЕРЕНА НА ИЗТОЧНОТО КРИЛО НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ“ СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАРАТА СГРАДА НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“
Прогнозна стойност: BGN 333 888,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 00734-2023-0001 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН РАЙНОВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на първи приземен етаж на ПГТ „Иван Райнов“ – гр. Ямбол по проект „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГТ „Иван Райнов“ – гр. Ямбол“ по Процедура № BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение ” от Националния план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 1 064 913,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0039 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сграда – общинска собственост, определена за ползване от пенсионерски клуб в с. Венчан, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 11 481,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2023-0004 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: „ТЕМАТИЧНА ГРАДИНА с детска площадка, фитнес площадка и сцена“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.703.1350, УПИ X „за озеленяване“, кв. 80, м. „Гео Милев“, СО – район „Слатина“, по плана на гр. София, административен адрес: гр. София, ул. „Андрей Николов“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0038 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сграда за здравна служба в с. Блъсково“ – етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 45 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0037 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сграда за кметство в с. Славейково“
Прогнозна стойност: BGN 46 028,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0044 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в обекти, в които се предоставят социални и здравни услуги“
Прогнозна стойност: BGN 47 246,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2023-0012 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: Текущи ремонти на обекти на територията на село Родина, община Златарица.
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0043 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт в сградите на кметствата в селата Пороище, Черковна и Ясеновец“
Прогнозна стойност: BGN 20 881,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0014 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Аварийно – възстановителни работи по водосток при о.т. 129 и източно дере в с. Партизани, Община Дългопол, Област Варна
Прогнозна стойност: BGN 401 616,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2023-0003 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕНРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР/ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА ТРИЕТАЖНА НЕЖИЛИЩНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В С. СРЕДИЩЕ, ОБЩИНА КАЙНАРДЖА“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02919-2023-0003 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АКАД.СЕРГЕЙ П. КОРОЛЬОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на помещения и прил.дворно пространство на ПГ „Акад.С.П. Корольов“гр. Дупница за изграждане на ЦВП в ПОО,по проектBG-RRP-1.014-0008„Изграждане на ЦВП в ПОО в ПГ„Акад. С.П. Корольов“
Прогнозна стойност: BGN 685 652,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0066 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улични и тротоари настилки с паваж, паркинг елементи и тротоарни плочи на територията на община Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката:  Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0065 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление и светофарни уредби с полагане на антиплакатна и антикорозионна защита.”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2023-0010 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Септември“ и ул. „Иван Вазов“, с. Вълнари, общ. Н. Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 153 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0026 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реализиране на дейности по проект „Реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 3 252 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0012 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на ДГ № 10 „Чебурашка“, район „Студентски“ – Столична община““
Прогнозна стойност: BGN 258 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0099 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основен ремонт в ДСП-Гурково“.
Прогнозна стойност: BGN 25 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0098 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти в териториалните структури на РДСП – Стара Загора към АСП, за следните обекти: ИРМ – Николаево към ДСП – Гурково и ДСП – Стара Загора.
Прогнозна стойност: BGN 14 792,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0080 Дата на публикуване: 04.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР по текущ ремонт на улична мрежа, общинска пътна мрежа и паркинги на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 1 –гр. Несебър – НОВ ГРАД И ЖК. ЧЕРНО МОРЕ ОП 2 – гр. Несебър – К-С ,,СЛЪНЧЕВ БРЯГ – ЗАПАД“ ОП 3 – с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ. Несебър; ОП 4 – с. Равда общ. Несебър; ОП 5 – гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър”
Прогнозна стойност: BGN 7 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура
Уникален номер на поръчката: 02335-2023-0004 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОЧИВНА БАЗА „ПАНОРАМА“, НАХОДЯЩА СЕ В МЕСТНОСТТА „ДЪЛГОТО БЛАТО“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 254 700,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2023-0018 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3258 /SML 3259, ШИРОКА-ЛЪКА-ГЕЛА/ – СОЛИЩА ПРИ КМ. 1+250, ОБЩИНА СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 380 611,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0025 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: ,,Вътрешен ремонт на физкултурен салон в СУ „Васил Левски“ гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 66 659,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0043 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Газификация Ремонтно-механични цехове на ОП „Благоустрояване”, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 122 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0054 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за ремонт на покрив на обект: „Основен ремонт на сграда на обществена баня в СО „Сливенски минерални бани“, Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 520 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0007 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Основен ремонт /рехабилитация/ на ул. „Никола Й. Вапцаров“, гр. Глоджево“
Прогнозна стойност: BGN 56 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0006 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Основен ремонт /рехабилитация/ на ул. „Любен Каравелов“, гр. Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 66 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2023-0007 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова улична мрежа със свързваща инфраструктура на територията на район „Тракия“ – Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 4 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0013 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 35081.10.10 по кадастралната карта на с. Кавракирово, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 60 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0012 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 49312.22.19 по кадастралната карта на с. Рупите, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 60 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0011 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 48578.19.680 по кадастралната карта на с. Михнево, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 126 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0010 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 63119.61.42.1 и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 63773.61.42 по кадастралната карта на с. Старчево, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 88 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0022 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“
Прогнозна стойност: BGN 653 645,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0021 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект „Основен ремонт на съществуваща обществена сграда свързана с културния живот в община Мъглиж“
Прогнозна стойност: BGN 377 813,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0020 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Извършване СМР на обект: „Преустройство на първи етаж на съществуваща сграда в туристически-информационен център и експозиционна зала в УПИ-368, кв. 38, гр. Мъглиж, общ. Мъглиж – ЕТАПНО“
Прогнозна стойност: BGN 219 083,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0016 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „ПРИСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ с Идент. 68134.107.335.1 гр. София, район „Средец“, ул. „Иван Асен II” № 91“
Прогнозна стойност: BGN 795 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06423-2023-0002 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи с предмет: „Аварийни консервационно-реставрационни дейности по комини на Музей на Възраждането /Къща Георгиади/- гр. Пловдив и ремонт на обслужваща стопанска сграда“
Прогнозна стойност: BGN 44 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2023-0005 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в село Чавдар, общ. Чавдар
Прогнозна стойност: BGN 1 023 883,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2023-0004 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: „Изграждане на Общински център за гости с. Чавдар“
Прогнозна стойност: BGN 1 800 287,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0015 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска сграда, находяща се в гр.София, ул.“Тича № 6“
Прогнозна стойност: BGN 249 931,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00714-2023-0004 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: Текущ ремонт на водопроводната и отоплителна инсталации в сградата на СБАГАЛ Проф. Д-р Димитър Стаматов – Варна ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0004 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителство на детски площадки находящи се на територията на район „Лозенец“ СО, разделена на обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 102 172,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0075 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда с идентификатор 04279.52.26.1 по КК на гр. Благоевград в местност „Шейница“.“
Прогнозна стойност: BGN 107 098,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0143 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение и периметрова охрана за п/ст „Варна 750“
Прогнозна стойност: BGN 306 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0095 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности /РД/ в обектите на интервенция – основен ремонт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ракитово.“
Прогнозна стойност: BGN 75 866,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01090-2023-0005 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИСПЕРИХ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 253,92 kWp и максимална променливотокова мощност 220 kW – собствени нужди, находяща се в ПИ 32874.502.1930, област Разград, гр. Исперих
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2023-0017 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП:„ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 187 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0021 Дата на публикуване: 01.09.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на кухненски блок в сградата на СБАЛВБ – Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 124 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява