Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0153 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Аварийно укрепване на пътен участък намиращ се в кв. „Кръстова вада –изток“ от о.т. 408 до о.т.404“, Район „Лозенец“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0010 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Изграждане на осветление на ул. „Явор”, гр. Банско”
Прогнозна стойност: BGN 202 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2022-0008 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: Строително монтажни дейности на обекти на ОДМВР Варна по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 100 012,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02972-2022-0001 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка в двора на ОУ „Христо Ботев“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 82 611,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0039 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ III-555, КВ. 12Б, М. „СУХА РЕКА- ЗАПАД“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.610.555 ПО КККР НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ПОДУЯНЕ“- СО“
Прогнозна стойност: BGN 101 942,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2022-0016 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на подземни съоръжения за разделно събиране на отпадъци на територията на община Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2022-0004 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: „Ремонт на помещения за задържане в ОДМВР- Пазарджик с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на помещения за задържане в РУ- Пазарджик; Обособена позиция № 2: Ремонт на помещения за задържане в РУ- Септември“
Прогнозна стойност: BGN 61 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02862-2022-0002 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЬНЧЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Текущ ремонт на фасадите на сградите на ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе, с идентификатори 63427.2.3019.1, 63427.2.3019.3, 63427.2.3019.4 и 63427.2.3019.5 по КККР на гр. Русе и адаптация на част от сутерена на сграда с идентификатор 63427.2.3019.1 за многофункционална зала
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2022-0012 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец”
Прогнозна стойност: BGN 6 599 220,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0036 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: «Ремонт покрив на Детска ясла № 2»
Прогнозна стойност: BGN 24 155,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04192-2022-0005 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 „СВЕТА КЛЕМЕНТИНА“ – ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: „Демонтаж на товаро-пътническа болнична асансьорна уредба, доставка и монтаж на нова, и въвеждането й в експлоатация за нуждите на ДКЦ І „Св.Клементина-Варна“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 55 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2022-0003 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка в двора на СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 82 317,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03995-2022-0002 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг на обект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в двора на ПГИТМТ, гр. Панагюрище““
Прогнозна стойност: BGN 136 370,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0059 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 284 539,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0024 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на „Подпорна стена на ляв бряг на река Дряновска в района на автогара от съществуваща пасарелка за ж.п. гара до съществуваща подпорна стена по течението“
Прогнозна стойност: BGN 1 535 148,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0041 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Подмяна на асансьор в сградата на Регионална библиотека „Христо Ботев“ гр. Враца“ в изпълнение на проект „Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в Регионална библиотека „Христо Ботев“ град Враца“, Договор № 8-ДС/08.06.2022 г., финансиран от Агенция за хората с увреждания
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06257-2022-0001 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР-ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Основен ремонт на зрителна зала и прилежащите й помещения в Драматичен театър-Ловеч”
Прогнозна стойност: BGN 1 238 528,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2022-0017 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на Община Ловеч с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 4 327 665,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2022-0005 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин-Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2022 – 2025 година”, е със следните обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 2 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2022-0011 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по „Реконструкция и рехабилитация на Общински път HKV 2047 – от републикански път II-59 до с. Покрован“ с приблизителна дължина 3 000 м.“
Прогнозна стойност: BGN 3 547 918,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0063 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на община Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0065 Дата на публикуване: 30.09.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад АД Предмет на ОП: ”Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София” , реф. № РРС 22-090
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2022-0007 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на външна ограда на военно формирование 46 690 – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 188 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0008 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Твърдица”
Прогнозна стойност: BGN 790 113,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0071 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков“, с. Цалапица, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 449 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0018 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 2213/III 7908, ПРИСАД – ДИМЧЕВО/ В УЧАСТЪК ОТ С. ЗИДАРОВО ДО С. ВЪРШИЛО, ОБЩ. СОЗОПОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 1 706 469,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01465-2022-0001 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ,АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ – ГР. РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 77 809,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2022-0064 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи в почивна станция с. Зорница“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2022-0014 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Рехабилитация (основен ремонт) на общински път SLV 1003 за с. Медвен в участъка от кръстовището с Път II-48 (км 0+000) до кръстовището с Път ІІІ-7006 (км 4+800)
Прогнозна стойност: BGN 3 557 093,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2022-0013 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Рехабилитация (основен ремонт) на общински път SLV 1004 за с. Жеравна в участъка от кръстовището с Път II-48 (км 0+000) до входа на с. Жеравна (км 5+600)
Прогнозна стойност: BGN 4 183 190,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0052 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонт на общинска инфраструктура в сферата на образованието и културата, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 210 998,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0028 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на обекти общинска собственост“
Прогнозна стойност: BGN 69 886,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0036 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Ремонтни строителни дейности на спортни площадки за волейбол и баскетбол СУ Отец Паисий, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 66 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2022-0006 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР съгласно работен проект за обект: Реконструкция на ул.“Васил Левски“ от о.т.221 до път PVN 1022 град Гулянци в гр.Гулянци, община Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 1 124 704,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2022-0042 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт, съгласно §5, т. 43 “а“ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, на помещения обособени като недвижим имот с идентификатор 10447.513.299.1.7 от КККР на гр. Велико Търново, представляващ определена част от етаж IV (II надземен) етаж на административна сграда с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, бл. 4, почистване фугите и префугиране на покривната настилка от мозаечни плочи и хидроизолация на водосъбирателния улей, изграждане на пожароизвестителна инсталация и изграждане на структурна кабелна мрежа в същата административна сграда.
Прогнозна стойност: BGN 129 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0029 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв. 103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 3 472 445,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0051 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НАД ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕ В С.КОЧМАР
Прогнозна стойност: BGN 38 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2022-0005 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Ремонт на улици в населените места на община Борован по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 373 314,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0101 Дата на публикуване: 29.09.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Рехабилитация на апаратна камера „Кокаляне“, разположена на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0023 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Република” – от бул. „България“ до ул. „Поп Богомил“ в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 118 611,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02649-2022-0001 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по изграждане на мултифункционално игрище в двора на ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ – Русе
Прогнозна стойност: BGN 63 793,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0100 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Ремонт на обслужваща сграда (ремонтно-механичен цех, складове и гаражи) в комплекса ПСПВ „Бистрица“ на “Софийска вода” АД
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0017 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Изграждане на Общински паркинг в УПИ VI, кв.52 по плана на гр.Созопол, ПИ с ид. 67800.502.530 по КК на гр.Созопол
Прогнозна стойност: BGN 220 748,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0099 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 4 бр. въздуходувки за подаване на въздух в 3 бр. пясъкозадържатели в СПСОВ Кубратово“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2022-0011 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: „ Аварийно възстановяване на активизиран свлачищен участък на общински път PDV 3111 – /III-8604/-Гълъбово-Косово, участък с. Гълъбово-с. Цар Калоян-ВТОРИ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 539 365,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0056 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР на обект: „Авариен ремонт на съществуваща подпорна стена по западната граница на УПИ XII – 226, кв. 31, ПИ 53045.501.226 по КК на град Обзор с административен адрес ул. „Дунав“ №2 и част от улица в ПИ 53045.501.451 в обхвата на подпорната стена, находящи се в град Обзор, Община Несебър.“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0050 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън – I етап на строителство, III ПОДЕТАП: Доизграждане на Гл. канализационен колектор I – от о.к.244 до о.к.12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38”
Прогнозна стойност: BGN 3 299 595,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2022-0009 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Изграждане на тротоари и рехабилитация на асфалтова настилка в две населени места на територията на общ. Ружинци
Прогнозна стойност: BGN 35 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2022-0002 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на физкултурен салон и вход на ПГТ „Макгахан”, ул. „Кадемлия“ № 15, гр.София”
Прогнозна стойност: BGN 192 380,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0029 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, собственост на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 176 103,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00463-2022-0009 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД Предмет на ОП: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЯ НА МБАЛ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ГР. ЛОМ” ВКЛЮЧВАЩ: 1.„РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ“ И 2: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНEСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Прогнозна стойност: BGN 194 510,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03727-2022-0002 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на част от покрива на ПГЛВ „Христо Ботев“, гр. Перущица
Прогнозна стойност: BGN 200 008,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0009 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Полагане на пътна маркировка по улична мрежа в гр. Банско“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06293-2022-0001 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФАСАДА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. МЪРЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
Прогнозна стойност: BGN 269 969,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2022-0005 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: ,,Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала, като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 10 090 679,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01738-2022-0001 Дата на публикуване: 28.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФАСАДА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. БОЙЧИНОВЦИ, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
Прогнозна стойност: BGN 269 670,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0061 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на настилки и тротоари в населени места, находящи се на територията на Община „Тунджа“ по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 61 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0031 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Присъединяване към разпределителната електрическа мрежа на обект кабел ниско напрежение находящ се в землището на с. Мечка, местност „Лагера“ в имот ПИ 47977.173.1 по кадастралния план на община Иваново“,
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0023 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Ахрида“ от о.т.406 до о.т.324 с дължина 360 м, гр. Златоград“.
Прогнозна стойност: BGN 144 356,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0046 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на водопроводната инсталация за топла вода на ВО „Младост“.
Прогнозна стойност: BGN 13 388,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0045 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“
Прогнозна стойност: BGN 14 329,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2022-0003 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на подлези на територията на Район Триадица – СО
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0044 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на открита тераса и фасади на Военен клуб – Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 40 115,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0043 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ограда на ВО „Банишора“ и ДДГ „Слава“, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ № 23“
Прогнозна стойност: BGN 39 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2022-0006 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: “Извършване на ремонтни дейности на обекти на територията на община Николаево по обособени позиции „
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0042 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 99 999,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0026 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 79 960,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0025 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР, оборудване и упражняване на авторски надзор за: „Ремонт на открита спортна площадка на ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 113 328,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0013 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от о.т. 124, през о.т. 123, о.т. 103, о.т. 104, о.т. 105, о.т. 107 до о.т. 75 в с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 121 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03616-2022-0001 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: Ремонт на покриви на УК I и УК II, и саниране на корпус I
Прогнозна стойност: BGN 254 165,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0018 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на сграда „Домашен социален патронаж“, находяща се в УПИ IX-Социални грижи по плана на гр. Стамболийски за обособяване на „Хъб за социално включване Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 379 935,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02223-2022-0002 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Видин Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР – Видин
Прогнозна стойност: BGN 18 215,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2022-0025 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Изработване на работна площадка за монтаж на електрически винтови крикове във Вагонно Ремонтен цех – Русе“ към ППП – Горна Оряховица, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 145 343,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00258-2022-0034 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтно-строителни работи във ведомствени апартаменти на МОСВ – в гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 72 967,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00258-2022-0033 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонтно-строителни работи на три броя работни помещения на трети етаж и на архивно помещение, находящи се в сградата на МОСВ – гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22“
Прогнозна стойност: BGN 36 371,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0025 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Инженеринг за основен ремонт и внедряване на енергийно ефективни мерки на сгради на Община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 455 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0010 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на реконструкция и рехабилитация на ул. „Бор” в гр. Божурище, Община Божурище”
Прогнозна стойност: BGN 129 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02926-2022-0006 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА 7. СУ „СВ. СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01018-2022-0007 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – ЛОВЕЧ Предмет на ОП: Реновиране и оборудване на 5/пет/ броя болнични стаи в тип „Мека стая“ в стационарните отделения на ДПБ-Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 74 042,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2022-0003 Дата на публикуване: 27.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: „Изграждане на външно ел. захранване CpH – 10kV между подстанция „Бояна“ и ТП3 в комплекс „Бояна“, УПИ II, кв. 269А по плана на гр. София, СО, р-н „Витоша“, кв. Бояна, ул. „Витошко лале“ № 16 за нуждите на Националния исторически музей“
Прогнозна стойност: BGN 272 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0060 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Подмяна на дограма и вътрешни работи на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0059 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 32 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0034 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дъждовни канализация в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 14 524,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0050 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Инженеринг за възстановяване на участък от общински път DOB 1196 /III -207, Жегларци – Кочмар / -Войниково – Нова Камена -Градница – / от км 6+180 до км 6+240 / в Община Тервел
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02490-2022-0001 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка в ПГЛПТ – гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 79 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0044 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ – ЕТАП № 14: УЛ. „КАМЧИЯ“ – О.Т.116-117-121-143А-143-122, С. ПЧЕЛНИК И ЕТАП № 9: УЛ. „КАНТОНА“ – О.Т.34-32-28-23, С. ГОРЕН ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 228 933,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05179-2022-0001 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на СУ „Народни будители“, гр. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 228 688,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2022-0012 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР през 2022 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа разположени на територията на община Котел
Прогнозна стойност: BGN 1 249 916,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0008 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Изграждане на канализационни и водопроводни мрежи на територията на СО район „Нови Искър“ , по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 8 090 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0042 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА” В УПИ I , КВ. 219, ПО ПЛАНА НА ГР. САМОКОВ
Прогнозна стойност: BGN 110 484,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2022-0029 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Събаряне на сгради, разчистване, подравняване на терена и извозване на строителните отпадъци”
Прогнозна стойност: BGN 261 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03100-2022-0002 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА – СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на външен асансьор и рампа до съществуващата сграда на „ДКЦ 5 ВАРНА – СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕООД”, за осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до всички нива в сградата
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0049 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 2-ра „ A“ в с.Зърнево
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0020 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Облагородяване на кални точки на територията на Столична община – район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 69 130,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0044 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Тридесета“ с. Паскалево“
Прогнозна стойност: BGN 130 242,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00178-2022-0020 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Клиника по пневмология и фтизиатрия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 180892 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Премахване на бракувани активи на Столична община, които не участват в предоставянето на ВиК услуги в Концесионната област
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2024, 23:59 Вид на поръчката: Квалификационна система

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2022-0019 Дата на публикуване: 26.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Рехабилитация, естетизация и достъпна селищна среда на обществена територия – централна част на с. Владимировци, община Самуил, област Разград, етап I
Прогнозна стойност: BGN 408 650,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2022-0024 Дата на публикуване: 24.09.2022
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Изработване на работна площадка за монтаж на електрически винтови крикове във Вагонно Ремонтен цех – Русе“ към ППП – Горна Оряховица, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 145 343,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2022-0002 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Изпълнение на енергоспестяващи мерки, основен ремонт, преустройство и реконструкция на съществуваща триетажна училищна сграда и съществуващ едноетажен физкултурен салон попадащи в част УПИ-І ЗА УЧИЛИЩЕ (бивш парцел ІІІ) от кв. 63а, м. ж.к. „Хаджи Димитър”, район Подуяне, гр. София, ул. Васил Петлешков №41”,находящ се в ПИ с идентификатор 68134.600.551 по КККР”
Прогнозна стойност: BGN 640 812,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0021 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на част от централна зона на гр. Карлово – улица „Ген. Гурко“, част от ул. „Свежен“, част от ПИ 36498.502.897 в кв. 42а, част от ПИ 36498.502.909 в кв. 42а, част от ул. „Търговска“
Прогнозна стойност: BGN 1 676 192,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0043 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и основен ремонт на обекти от уличната и общинската пътни мрежи, разположени на територията на община Долни чифлик“ – етап № 5: ул. о.т.255 – о.т.259, с. Венелин; етап № 6: ул. о.т.259 – о.т.283, с. Венелин; етап № 7: ул. о.т.283 – о.т.300, с. Венелин“
Прогнозна стойност: BGN 212 612,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0042 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УРЕЖДАНИЯ“ С. РУДНИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 70 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0014 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради общинска собственост на територията на Община Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 154 725,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02864-2022-0002 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР: Ремонт на спортна площадка в Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ гр. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 81 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0037 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø88.9/160 ПО УЛИЦАТА ОТ О.Т. 147А=298 ДО О.Т. 147Б, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2Ø48.9/110 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ“ В УПИ I-793, КВ. 73 Г, М. „НАДЕЖДА 2Б“
Прогнозна стойност: BGN 74 076,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0017 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административни сгради, публична общинска собственост, на територията на община Опака“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0028 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 93 073,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0022 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Покриване на плосък покрив с четирискатен покрив – дървена конструкция и керемиди на ЦДГ в УПИ – за детски комбинат, кв.29, с.Скобелево, общ.Павел баня, обл.Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 100 089,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0012 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Прогнозна стойност: BGN 1 952 656,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0031 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 268 505,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 04347-2022-0001 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ“НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка при Професионална техническа гимназия Н. Й. Вапцаров гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 131 738,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01389-2022-0020 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси“
Прогнозна стойност: BGN 2 530 081,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03881-2022-0002 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕМОТНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ“
Прогнозна стойност: BGN 143 047,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0029 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ „КОЧО ЦВЕТАРОВ“ И „ФРИДРИХ ЕНГЕЛС“ В ГР.ЧИРПАН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0062 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти общинска собственост на територията на община Велико Търново, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 151 380,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0243 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващата дървена обшивка по външните стени с HPL окачена фасада в ловен дом „Студена“, находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена“
Прогнозна стойност: BGN 69 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0242 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ Предмет на ОП: „Полагане на външна изолация на ловен дом „Студена“ находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена““
Прогнозна стойност: BGN 150 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2022-0011 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново „Път TGV 2135 /III-204, Славяново – Долец/ – Иванча – Граница общ. (Попово – Антоново) – Пиринец – Семерци – /III-204/ – от км.6+200 до км.16+200 – 10 км
Прогнозна стойност: BGN 10 180 615,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2022-0016 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Укрепване и извършване на основен ремонт на сградата на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността“ – МВР, ул. „Гурко“ № 23, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.11.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00926-2022-0001 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 2 и Изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 4
Прогнозна стойност: BGN 35 624 433,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01104-2022-0005 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: ”Ремонт и рехабилитация ж.п. прелез при стрелка №104 и прилежащи площи – вход складова база „Свободна зона – Русе” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 138 539,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0015 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мененкьово,,
Прогнозна стойност: BGN 4 527 678,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0028 Дата на публикуване: 23.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на ново, основно, ниско, свободно застрояване на физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“, кв. Секирово в имот № 502.1367, за които е образуван УПИ I в квартал № 63 по плана на гр. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 970 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0056 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 18 749,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2022-0005 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и СРР по ремонт и възстановяване на настилки по улична мрежа и прилежаща улична регулация на територията на Район „Южен”– Община Пловдив“ , Обособена позиция №4: „Текущо поддържане, възстановяване и изкърпване на компрометирани участъци на паважни настилки на територията на район Южен“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05690-2022-0005 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Варна Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на помещения за спортно оборудване в структурните звена на РДПБЗН-Варна и тренировъчна кула на територията на РДПБЗН – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 62 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04329-2022-0001 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи за изграждане на спортни площадки със специализирана настилка за волейбол, бадминтон и фитнес на открито в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН – Варна
Прогнозна стойност: BGN 101 731,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0070 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на Проект BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 144 806,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0041 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ – ЕТАП № 12: УЛ. „ТИЧА“ О.Т.59-18-54-48-22, С. ШКОРПИЛОВЦИ И ЕТАП № 13: УЛ. О.Т.33-34-67-66, С. ГОЛИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 147 783,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0028 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 206 216,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0010 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Реконструкция на улици в общ. Омуртаг : реконструкция на ул. „Шипка“, с. Рътлина от О.Т. 11 до О.Т. 20 и реконструкция на ул. „Шипка“, с. Беломорци, от О.Т. 2 до О.Т. 49
Прогнозна стойност: BGN 243 870,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05700-2022-0002 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: Градски транспорт – Перник ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на кабелни трасета и на покрито хале“ с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 483 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02631-2022-0001 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на игрално поле в двора на ОУ ,,Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02947-2022-0001 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ“ – СИЛИСТРА Предмет на ОП: Смяна на дограма, съпътстващи СМР, изграждане на рампа и доставка на щори в Регионална библиотека – гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 94 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0094 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Ремонт на водопонизителна система в СПСОВ Кубратово.
Прогнозна стойност: BGN 497 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05915-2022-0002 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Саниране на сграда и смяна на дограма на физкултурен салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 184 723,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0061 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране и изпълнениена строителни дейности и авторски надзор) за прилагане на мерки за адаптация към климата чрез изграждане на Градски природен остров в УПИ XIV, кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 392 078,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0027 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка към съществуващо училище „Христо Смирненски“, гр. Раковски в УПИ I 398 – училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 675 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0240 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващата дограма и част от вратите на ловен дом „Студена“, находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена“
Прогнозна стойност: BGN 163 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0239 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на покрива на ловен дом „Студена“ , находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена“ чрез премахване на старото покритие и полагане на ново.”
Прогнозна стойност: BGN 166 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2022-0052 Дата на публикуване: 21.09.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Строителство на сграда в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 36 698 051,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0017 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Рехабилитация и уширение на ул. Еделвайс, с. Осеновец, община Венец – Етап I“
Прогнозна стойност: BGN 256 549,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04573-2022-0001 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покривите на корпус Г, Д, Е, З на СУ „Йордан Йовков“, обособени в два подобекта“
Прогнозна стойност: BGN 496 960,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0030 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда № 20 във военно формирование 38920 – Варна
Прогнозна стойност: BGN 45 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0029 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №27 във в.ф. 32140-Варна
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2022-0009 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Текущ ремонт и поддържане на улици в Община Борово”
Прогнозна стойност: BGN 383 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00870-2022-0026 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Предмет на ОП: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0028 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обект: „Водоснабдяване с. Чал – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 977 991,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01625-2022-0001 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – РУСЕ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по фасади на сградата на Административен съд – Русе“
Прогнозна стойност: BGN 252 190,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02866-2022-0001 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка с размер 30,3 х 33 метра с износоустойчива спортна настилка за силно натоварени площадки в училищен двор в Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин
Прогнозна стойност: BGN 119 138,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00769-2022-0004 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: СМЕТНА ПАЛАТА Предмет на ОП: „Изграждане на нова структурна кабелна система в Сметната палата“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2022-0001 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Изграждане на мултифункционално игрище в ПГ “ Генерал Владимир Заимов“ гр. Сопот
Прогнозна стойност: BGN 98 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02435-2022-0006 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Добрич Предмет на ОП: Ремонт на авторемонтна работилница и склад за гориво – смазочни материали, част от имот предоставен в управление на ОДМВР – Добрич
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2022-0008 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и класни стаи СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 243 538,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02425-2022-0003 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен, община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 259 226,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0024 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в гр. Нови пазар с три обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 253 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0011 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови
Прогнозна стойност: BGN 832 883,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0040 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Осма“ с. Козлодуйци“
Прогнозна стойност: BGN 109 809,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0017 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Ремонт, поддръжка, проектиране и строителство на мрежите и съоръженията за улично осветление в населените места на територията на Община Аксаково през 2023 и 2024г.“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0069 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Ивайло“, с. Крумово, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 293 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0007 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“, с Бяла паланка“, община Твърдица, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 249 339,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06307-2022-0001 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и фасадна реставрация на „Лафчиевата къща”, ул. ”Шипка” №92, гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 172 871,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05911-2022-0001 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Саниране на фасадата и ремонт на покрив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 241 079,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2022-0006 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: “Възстановяване на пътни настилки след извършени аварийни ремонти от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на територията на област Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0020 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на участък от улица „Пазарищна“, с. Кесарево
Прогнозна стойност: BGN 66 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0067 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ КОРИТО НА ГРАДСКИ БАСЕЙН, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 88 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05919-2022-0002 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ Предмет на ОП: Саниране на фасадата и ремонт на покрив на ОУ „Стефан Караджа
Прогнозна стойност: BGN 250 524,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0186 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Разширение чрез инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ), с изграждането на нови Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в Комплектни разпределителни уредби (КРУ) 6 [kV] и 0,4 [kV] в сградата на Сяроочистващи инсталации (СОИ) за блокове от 1 до 4 и КРУ 6 [kV] и 0,4 [kV] в сградата на Инсталацията за обезводняване на гипс (ИОГ) за блокове от 1 до 6 и връзката им с ЦСМ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 8 820 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2022-0016 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Наем на специализирана строителна механизация и техника с оператор за нуждите на „Напоителни системи” ЕАД и неговите клонове с 13 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0149 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 801 292,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0045 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с предмет: „Рехабилитация на пътни участъци от общинската пътна мрежа на община Стрелча за обект: Път PAZ2220 Път III – 8003 „с. Смилец – с. Свобода от км 0+800 до км 3+578.36“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0016 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – извършване на проектиране, авторски надзор и строителство на спортна площадка в имот с идентификатор № 11845.502.215 по плана на с. Войводиново, Община Марица
Прогнозна стойност: BGN 241 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0015 Дата на публикуване: 20.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – извършване на проектиране, авторски надзор и строителство на спортна площадка в имот с идентификатор № 38950.502.994 по плана на с. Костиево, Община Марица
Прогнозна стойност: BGN 241 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2022-0013 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Изграждане на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация
Прогнозна стойност: BGN 462 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0040 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и основен ремонт на обекти от уличната и общинската пътни мрежи, разположени на територията на община Долни чифлик“ – етап № 1: ул. „Люляк“, с. Старо Оряхово и етап № 17: ул. „Тунджа“ – о.т.42-61-57-56, с. Пчелник“
Прогнозна стойност: BGN 174 762,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0088 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 1 УПИ I детска градина, кв. 219, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 269 988,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0087 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустроване на двора на Детска ясла № 8 „Кокиче“ УПИ V детска градина, кв. 6, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 269 982,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0086 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на достъпна среда – пристройка към V ОУ „МИТЬО СТАНЕВ“ – гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 141 530,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0066 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОБНОВЯВАНЕ НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЗОНА КЪМ ПЛОЩАД ПЛ. „АКАД. Н. ХАЙТОВ”, ЗАКЛЮЧЕНА МЕЖДУ УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II”, УЛ. „РАКОВСКА”, ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – СТЪЛБИЩЕ, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 288 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0035 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Възстановителен ремонт след наводнение на част от улица „Лясков дял“, гр. Трявна и част от улица „Украйна“ в гр. Трявна, обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 51 275,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0034 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изграждане зона за релакс, спорт и забавления сред природата УПИ ХI-СПОРТ И АТРАКЦИИ, квартал 65а, град ТРЯВНА КККР 73403.501.3002“
Прогнозна стойност: BGN 62 486,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0033 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“
Прогнозна стойност: BGN 80 125,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2022-0007 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на сгради на територията на община Ружинци по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 104 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0016 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“
Прогнозна стойност: BGN 133 304,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0019 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни работи в сградата на ДГ № 103 „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ № 16
Прогнозна стойност: BGN 83 155,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0018 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонт тротоарна настилка ул.“Александър Стамболийски“ от ОК 151 до ОК 193 гр.Левски“
Прогнозна стойност: BGN 62 718,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0067 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Реновация на здравен дом в с. Устина, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2022-0013 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради собственост на Община Руен по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 299 383,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0362 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СЛАВЕЙНО“ Предмет на ОП: „Изграждане на ловен кантон – лесничейство в с. Баните в териториалния обхват на ТП „ДГС Славейно“
Прогнозна стойност: BGN 354 529,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0016 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на ул. “Виа Понтика“ – гр.Созопол ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО -ПЪРВИ ЕТАП- УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+800
Прогнозна стойност: BGN 2 562 819,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01982-2022-0002 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ДЕВЕТИ МАЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на вътрешни тоалетни в учебен корпус І на Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“, гр. Червен бряг“
Прогнозна стойност: BGN 83 290,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00310-2022-0001 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ „ПРОФ. АРХ. СТЕФАН СТЕФАНОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка“
Прогнозна стойност: BGN 131 978,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03235-2022-0001 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА СИМОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни работи и осигуряване на достъпна среда в сградата на Спортно училище „Никола Симов” град Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 264 337,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2022-0010 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТ ОТ СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
Прогнозна стойност: BGN 101 521,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2022-0003 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: „Текущ ремонт в обекти, предоставени за стопанисване на Върховния административен съд”
Прогнозна стойност: BGN 255 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0016 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон на територията на СУ “Стефан Караджа”, находящ се в ПИ 35064.501.902, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич“.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 06298-2022-0002 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: “Извършване на неотложни ремонтни работи в ОУ “Неофит Рилски” с.Обнова, община Левски”
Прогнозна стойност: BGN 235 312,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0019 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Ремонт на ДГ „Сава Цонев“, гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 76 965,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0022 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: Строителство на обект: „Реконструкция на ПЪТ ВLG2118 /III -197, Гоце Делчев- п. к. III – 1905/ – Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 1 891 871,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0012 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Ремонт на улици на територията на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово“, включваща две обособени позиции: ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „ Ремонт на улица от О.Т.275 до О.Т.290, с дължина 55м, по плана на град Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград“; ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Ремонт на част от улица „Илинденци” от О.Т.277 до О.Т.289 с дължина 88м. по плана на град Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград” ;
Прогнозна стойност: BGN 72 464,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0044 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с предмет: Основен ремонт и реконструкция на съществуващ път към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ ПОДОБЕКТ: УЛИЦА към Минерален плаж „Стрелча“ ОТ м. 0+40 до м. 0 + 70
Прогнозна стойност: BGN 14 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00640-2022-0062 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Модернизация на лаборатории, находящи се в сградите на Физически Факултет (ФзФ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 219 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0185 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи за усилване на панели и подмяна остъкление на Котелна зала, част 700 MW, Блок №2 (КА-3, 4) от ос 11÷19
Прогнозна стойност: BGN 499 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0014 Дата на публикуване: 19.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PDV1150 /II-56/КАЛЕКОВЕЦ-КРИСЛОВО-PDV 1152 / – ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+500, ЗА ПЪТНО ТРАСЕ УТВЪРДЕНО С РЕШЕНИЕ № 236/13.04.2007 Г. НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ-ТЕХНИЧЕСКИ И РАБОТЕН ПРОЕКТ – ПЪРВИ СТРОИТЕЛЕН ЕТАП ОТ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №213 /26.05.2022Г.
Прогнозна стойност: BGN 3 673 562,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0041 Дата на публикуване: 18.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни работи на обекти собственост на община Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 318 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2022-0003 Дата на публикуване: 17.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова спортна площадка със специализирана спортна настилка“в двора на ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-р Никола Василиади“ гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 163 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0039 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и основен ремонт на обекти от уличната и общинската пътни мрежи, разположени на територията на община Долни чифлик“ – етап № 10: ул. „Васил Левски“ – о.т.160-208-207-209-210, с. Гроздьово“
Прогнозна стойност: BGN 121 619,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2022-0004 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР на помещение за прием на граждани в район с преобладаващо ромско население на територията на ОДМВР-Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 10 291,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2022-0010 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Изгрев“ за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Тодор Стоянов“ № 7“
Прогнозна стойност: BGN 80 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02028-2022-0002 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на компрометиран покрив към СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 170 208,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2022-0009 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ – ЧАСТ ОТ СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
Прогнозна стойност: BGN 101 521,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0015 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Подготовка на общинските пътища за експлоатация при зимни условия по 5 (пет) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 391 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03409-2022-0002 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на спортни площадки на територията на ПГТ „Пенчо Семов“ – гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 74 702,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06179-2022-0002 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО -РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ЕТАЖ 5 ЮГОИЗТОЧНО КРИЛО В ЦКОДУХЗ -БЛАГОЕВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 61 018,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0036 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, УПИ VII-1563/ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4356.509, КВ. 72 А, М. „ЛЮЛИН 1 М.Р.“ СО-РАЙОН ЛЮЛИН““
Прогнозна стойност: BGN 191 039,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02551-2022-0002 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон към ППМГ „НАНЧО ПОПОВИЧ“ ГР.ШУМЕН – покрив, фасада и вътрешен ремонт“
Прогнозна стойност: BGN 220 944,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0034 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: “Ремонт на открита спортна площадка в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр.Белослав“ по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища
Прогнозна стойност: BGN 80 027,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0067 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06014-2022-0001 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЗЛАТИЦА“ Предмет на ОП: ”АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЗЛАТИЦА“, ГР. ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 829 955,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0029 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Ремонт на улици и прилежащата им техническа инфраструктура – ул. „Малчика“ в с. Коларово и ул. „Отец Паисий“ в с. Габрене
Прогнозна стойност: BGN 161 849,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2022-0010 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК по главна улица на кв. „Изток“, с. Градец, общ. Котел
Прогнозна стойност: BGN 803 679,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02599-2022-0001 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон на СУ „Христо Ботев“ гр. Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 133 233,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2022-0015 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 в МБАЛ гр.Балчик“ по проект „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”.
Прогнозна стойност: BGN 135 274,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2022-0009 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАДИТЕ В С. ГОРНА МАЛИНА И С. АПРИЛОВО, ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА“
Прогнозна стойност: BGN 499 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2022-0064 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ВОДЕН – ИРИ ХИСАР“ Предмет на ОП: “Ремонт на навес с площ от 220кв.м. , намиращ се в ЛТУ Ири Хисар на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01877-2022-0001 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ Предмет на ОП: Спешен ремонт на част от покривната конструкция на сградата на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Провадия, община Провадия, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 114 929,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01979-2022-0005 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Предмет на ОП: „Осигуряване на кабелна свързаност за нуждите на НАПОО“ по проект „Качество и ефективност“, договор BG05M9OP001-3.020-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. ”
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06305-2022-0001 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО БАСАРБОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Басарбово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 83 706,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0025 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Оборище“ гр. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 214 048,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01253-2022-0004 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВИТОША“ Предмет на ОП: Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2-ро СУ „Академик Емилиян Станев“ – гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, район „Витоша“, Столична община
Прогнозна стойност: BGN 610 997,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0182 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Разчистване на сгуропроводи от земни маси, растителност и рехабилитация на фундаментите
Прогнозна стойност: BGN 183 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0064 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, МЕЖДУБЛОКОВИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, ТРОТОАРИ И АЛЕИ В ПАРКОВЕТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 30 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0181 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Монтажни работи на обшивки и водосточни тръби на склад № 6002
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0114 Дата на публикуване: 16.09.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строително – монтажни работи за обект: Основен ремонт на три обособени позиции: Обособена позиция I – Основен ремонт на обект: път III – 907 „(Маринка – Звездец) – Визица –(Царево – Малко Търново)“ от км 0+000 до км 24+600, с обща дължина 24.600 км.; Обособена позиция II – Основен ремонт на обект: път III – 992 „(Бургас – Созопол) – Ясна поляна – Приморско“ от км 0+214 до км 21+654.70, с обща дължина 21.441 км.; Oбособена позиция III – Основен ремонт на обект: Път III – 7907 „Дебелт – Братово“ от км 0+000 до км 16+128.5, с обща дължина 16.129 км и пътни връзки с обща дължина 0.320 км.“
Прогнозна стойност: BGN 68 387 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0030 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на асфалтова настилка по ул. „Христо Ботев“ и ул. „17-ти ноември“ (от бул. „България“ до ул. „Сан Стефано“), гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 269 987,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2022-0017 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път SML2083 (II-37) Барутин-Чавдар от км 0+ 000 до км. 3+600,0 и от км. 6+710,00” до км. 10+084 и общински път SML 1084 (II-37) Барутин-Бръщен / Црънча от км 0+ 000 до км. 1+506,00”.
Прогнозна стойност: BGN 3 973 711,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2022-0010 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на улична мрежа, общински път и пътища от РПМ в община Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 490 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0065 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН 31/19/2/7.2/2/00863 с наименование: „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица, Устина, Брестовица и Браниполе, находящи се на територията на община „Родопи“ – Изпълнение на СМР на обект „Благоустрояване на спортна площадка“ в УПИ – здравна служба, читалище и парк, с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 40 762,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0015 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: “Изграждане на плаващи пристани и ремонт на хелинги – 2бр., бетонови цветарници и подмяна на съществуваща настилка в лодкостоянка Созопол“
Прогнозна стойност: BGN 768 927,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2022-0008 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на административна сграда Ситово, община Ситово, област Силистра
Прогнозна стойност: BGN 26 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2022-0006 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Оборище“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00887-2022-0007 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЪРВОМАЙ ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж “ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на част от рентгенови кабинети, болнична стая и интензивен сектор на трети етаж в централен корпус в “МБАЛ ПЪРВОМАЙ“ ЕООД за функция на изолирани помещения КОВИД-19“
Прогнозна стойност: BGN 113 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2022-0007 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда на Четвърто РУ при ОДМВР-Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0011 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация и реставрация на къща-музей „Васил Левски“ – сграда със статут на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“.
Прогнозна стойност: BGN 176 457,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0020 Дата на публикуване: 15.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: „Изграждане на: ул. „Д. Петков от о.т. 918 до о.т. 926, ул. „Острова“ от о.т. 926 до о.т. 1024, ул. „Ропотамо“ от о.т. 707 до о.т. 709 гр. Костинброд – Етап 2”
Прогнозна стойност: BGN 640 830,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06302-2022-0001 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: 37-МО СУ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Предмет на ОП: „Полагане на топлоизолация на външни стени на сградата на 37СУ „Райна Княгиня“, УПИ I-за училище, кв. 118, м. „ул. Луи Пастьор“ № 1, по плана на гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 214 618,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02621-2022-0001 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности, във връзка с енергийната ефективност на сградата на Трето ОУ „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 830 657,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02776-2022-0005 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Подобряване на материално-техническото състояние на сградата на РЗИ – Плевен – извършване на цялостен ремонт на плосък покрив на административна пет етажна сграда
Прогнозна стойност: BGN 75 517,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0050 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на отоплителната инсталация в ДГ „Щастие“, кв. Веселачне, гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 178 831,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0169 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Извършване на строително -монтажни работи по преустройство на зала за събрания в зала за архив в сградата на РЗОК -Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0050 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 173 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0091 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 89, подблоково помещение, разположено на пaртерния етаж до вх. А“
Прогнозна стойност: BGN 3 499,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2022-0017 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на улици на територията на гр. Хисаря, реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения по улици в гр. Хисаря – ЦГЧ (централна градска част) в три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 850 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00975-2022-0007 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: МБАЛ “ РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД Предмет на ОП: „Ремонт и обзавеждане на Неврологично отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД
Прогнозна стойност: BGN 399 604,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05153-2022-0001 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО КОЗАРСКО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „18-та“ с о.т. 39 – 68 и ул. „21-ва“ с о.т. 69 – 67 с. Козарско, Община Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 71 170,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2022-0027 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изграждане на битова канализация Етап II и Етап III, в кв. Рилци, гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 8 254 959,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06283-2022-0001 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Извършване на строително ремонтни дейности в ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“- ремонт на покрив
Прогнозна стойност: BGN 150 577,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04277-2022-0002 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Енергоефективни мерки по фасади на сградата на Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ гр. Харманли
Прогнозна стойност: BGN 229 250,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0031 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Ремонт на обекти от Капиталовата програма на Община Трявна за 2022 г. по Таблица №1
Прогнозна стойност: BGN 110 278,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0016 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на път TGV 2124 (IV -20408) с.Люблен-с.Гърчиново от км 21+000 до км 23+440„
Прогнозна стойност: BGN 2 125 202,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0026 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: „Възстановяване на мост, имот 506413, УПИ-VІІІ, кв. 131, кв. Настан, ул. „Малина” от ОТ 888 до ОТ 890“ – гр. Девин, обл. Смолян“.
Прогнозна стойност: BGN 498 412,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0025 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Георги Димитров“ м/у о.т. 858 и 859, кв. Настан, гр. Девин, обл. Смолян“.
Прогнозна стойност: BGN 301 493,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0026 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на административно делова сграда с идентификатор 39970.504.321.1“
Прогнозна стойност: BGN 176 731,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2022-0005 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрива на административната сграда на Областна администрация Бургас
Прогнозна стойност: BGN 170 975,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0041 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Реконструкция на детска площадка в Детска ясла № 14, ул. „Одрин № 5, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 84 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0018 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Текущи ремонти на улични настилки на територията на община Стражица по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 26 842,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0018 Дата на публикуване: 14.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП:  Инженеринг за основен ремонт на тротоар ул. „Георги Димитров“ с. Горна Кремена (част от път III-103), община Мездра, включващ проектиране, авторски надзор и строителство
Прогнозна стойност: BGN 159 635,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0054 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 57 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0032 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от улици в с. Бързица, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 2 902,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:  00392-2022-0031 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки в с. Храброво, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 3 971,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2022-0010 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Строително – ремонтни дейности по уличната мрежа и техническата инфраструктура в община Сапарева Баня“
Прогнозна стойност: BGN 182 691,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0039 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи по проект „Модернизиране и ремонт на тоалетни и бани на ЦНСТДБУ-1 и ЦНСТДБУ-2 в КСУДС „Лудогорие “– гр.Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 27 954,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2022-0007 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка за стрийт фитнес за провеждане на състезания и турнири в с. Лозен на територията на СО- Район Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 40 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2022-0003 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт и подмяна на съществуващи съоръжения на спортна площадка в СУ „Никола Й. Вапцаров“, находяща се в УПИ V, кв. 55 по плана на гр. Суворово“
Прогнозна стойност: BGN 419 813,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0039 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на междублокови пространства и улици на територията на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 3 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0033 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за изпълнение на: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 172 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02427-2022-0002 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Л.КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на котелното помещение и оградата на ОУ „Любен Каравелов” в кв. „Капитан Петко войвода”, гр.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 233 001,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06304-2022-0001 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: „Ремонт учебен корпус 1 на Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм град Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 249 284,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05057-2022-0003 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на климатични системи в Националната галерия и изграждане климатизация на фондохранилище по обособени позиции, както следва: Обособена апозиция 1: „Ремонт на климатични системи в „Национална галерия““ Обособена позиция 2: „Ремонт на фондохранилище“.
Прогнозна стойност: BGN 96 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2022-0010 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ В ДВОРА НА КМЕТСТВОТО НА СЕЛО ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 47 292,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2022-0009 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТИЦА, С.ЦЪРКВИЩЕ И С.КАРЛИЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
Прогнозна стойност: BGN 121 204,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2022-0003 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. МАДЖАРОВО – улица от о.т. 128-130-131-132-121 до от.100 и улица от о.т. 121-122-123-124-146-142-141-140 до о.т. 128“
Прогнозна стойност: BGN 384 036,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0024 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка, находяща се в двора на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход“
Прогнозна стойност: BGN 23 143,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0063 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Консервация, реставрация и адаптация на сграда на улица „Иван Вазов“ № 15 (Семизова къща), гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 1 301 867,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0084 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републикански пътища /при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура/, текущ ремонт и ново строителство на тротоарни настилки и други съпътстващи дейности на територията на Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 25 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03237-2022-0001 Дата на публикуване: 13.09.2022
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и саниране на сграда на НУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 254 511,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0049 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи на обект: „Изграждане на улица от о.т.3161 до о.т. 3165, гр. Кърджали – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 395 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03699-2022-0002 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на фасада на голяма сграда на 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 196 796,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0048 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на продължение на пешеходната зона по ул.“Скобелев“, гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 642 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2022-0004 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска сграда „Художествена галерия“, находяща се в УПИ I – 766, кв.1, по плана на гр. Пордим чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност“
Прогнозна стойност: BGN 133 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05836-2022-0002 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Ремонт и климатизация на многофункционална зала и прилежащи помещения в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 356 362,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0020 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Подобряване на градската инфраструктура в гр. Карлово, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 5 661 214,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02096-2022-0001 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦВЕТАН СПАСОВ“ Предмет на ОП: Фасадна реставрация и консервация, и текущ ремонт на покрив по чл. 151 от ЗУТ на ОУ „Цветан Спасов“ гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 235 498,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00625-2022-0004 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на антибактериални подови настилки в КОВИД сектора в „МБАЛ-Павликени“ ЕООД в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 26 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0053 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА УЛ.“МАКЕДОНИЯ“ ЧАСТ ОТ ПИ 61056.502.538 В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.61-103-44-40-36 ДО О.Т.166 В С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР”
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0052 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ОСВЕТЛЕНИЕ НА ВРЕМЕННИ ПАРКИНГИ И ВРЕМЕННО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ОТ О.Т. 22 ДО О.Т. 41 ПО ПЛАНА НА КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ЗАПАД, ОБЩИНА НЕСЕБЪР.
Прогнозна стойност: BGN 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00625-2022-0002 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на изолиран болничен асансьор за превозване на пациенти с COVID-19 в „МБАЛ-Павликени“ ЕООД, в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 44 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0022 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Благоустрояване на междублоково пространство в кв. „Изгрев“, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 202 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2022-0001 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ Предмет на ОП: „ПОДМЯНА ДОГРАМА НА ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“, ГР. РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 244 022,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2022-0009 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на Община Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 188 570,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0110 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 866 „Смолян – Стойките – Широка Лъка – Девин“ при км 27+325, в участъка от км 28+480 до км 28+510 и в участъка от км 41+910 до км 41+950“; Обособена позиция № 2: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III – 8683 „(Рудозем – Смолян) – Чокманово – Смилян – Кошица – Могилица – Арда – Горна Арда“ в участъка от км 18+745 до км 18+775“.
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05699-2022-0001 Дата на публикуване: 12.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р-ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: Спешни и неотложни аварийно ремонтни дейности на покривите в учебна сграда на СОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Тополовград
Прогнозна стойност: BGN 298 270,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0022 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Въвеждане на енергоспестяващи мерки за сградата на Народно читалище ”ВЪЗРАЖДАНЕ – 1926”, находящо се в УПИ III – културен дом, кв. 44 по плана на с. Карабунар, община Септември” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 719 289,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0033 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø88.9/160 ПО УЛИЦАТА ОТ О.Т. 147А=298 ДО О.Т. 147Б, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2Ø48.9/110 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ“ В УПИ I-793, КВ. 73 Г, М. „НАДЕЖДА 2Б“
Прогнозна стойност: BGN 74 076,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0029 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонтно възстановителни работи по сграда гараж, метален навес и ограда“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0039 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ В ГР. САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 309 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06301-2022-0001 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Основно училище Св.Св. Кирил и Методий“ с. Голица“
Прогнозна стойност: BGN 255 396,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0038 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: Рехабилитация на бул. Панония от ул. Цар Иван Асен II до ул. Гео Милев
Прогнозна стойност: BGN 5 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0032 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на ул.”Мересев”, гр.Средец -II етап км.0+235.00 (след кръстовището с ул.”Димитър Юруков”)до км.0+539,00 (кръстовището с ул.”Л.Каравелов”) – 304м
Прогнозна стойност: BGN 393 858,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04821-2022-0001 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Саниране на сградата на ОУ „Алеко Константинов“, с. Голямо градище
Прогнозна стойност: BGN 223 156,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0027 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на съществуваща спортна площадка в УПИ XI-2174, 2175, 2176, 2177 в стр. кв. 8 по плана на гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 99 965,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2022-0018 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улица Морава в с.Самуил“
Прогнозна стойност: BGN 49 227,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2022-0009 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „САПАРЕВА БАНЯ“ – СОНДАЖ 1 ХГ, ГР. САПАРЕВА БАНЯ
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2022-0008 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на скат под жилищни сгради в кв.29, над ул.“Хайдушки поляни“ между о.т.143 и 147 гр. Лъки, област Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 454 582,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0063 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. Трети март, с. Оризари, община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 65 407,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0062 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Черно море“, с. Ягодово, Община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 238 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0061 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Трепетлика“, с. Браниполе, Община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 204 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0060 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон“, с. Брестник, Община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0029 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на отливен канал ф315 за събиране на повърхностни дъждовни води с трасе : от т.1 в имот с идентификатор 65334.300.3694 по КККР на гр. Сандански (ул. “Тодор Каблешков“, през имот с идентификатор 65334.301.6340 (ул. „Кръстьо Хаджииванов“) до т.5 – заустване в река Санданска Бистрица с дължина на трасето L = 85.65 м.л.“
Прогнозна стойност: BGN 68 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0059 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „17-та“, с. Златитрап, Община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 93 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0058 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Васил Левски“, с. Белащица, Община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 231 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06300-2022-0001 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Основно училище Св.Св. Кирил и Методий“ с. Венелин“
Прогнозна стойност: BGN 228 918,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0064 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на козирки на Многофункционална спортна зала в гр.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 35 544,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0037 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Поставяне на ограничителни системи за пътища в участъка от км. 0+890 до км. 0+985 дясно на общински път BGS 1149 /III-906 Каблешково – Бургас/ – Каменар – Поморие
Прогнозна стойност: BGN 19 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0020 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Основен ремонт на улица „Осма“ и улица „Петнадесета“ в с. Дуранкулак, община Шабла– инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 193 991,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0038 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС В С. БЕЛИ ИСКЪР, ОБЩ. САМОКОВ, ОБЛ. СОФИЙСКА“.
Прогнозна стойност: BGN 58 976,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0021 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Реконструкция на общински път BGS1004-/I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-граница община /Айтос-Карнобат/-Кликач-/I-6/
Прогнозна стойност: BGN 5 360 134,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0017 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Мездра, включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство
Прогнозна стойност: BGN 368 710,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0026 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Кирково“ на обект – СУ “Н.Й.Вапцаров“ с. Бенковски“ – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на външни ограждащи елементи и осигуряване на достъпна среда на СУ “Н.Й.Вапцаров“ с. Бенковски – УПИ I, кв.34 по плана на с. Бенковски, общ. Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 1 474 531,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03326-2022-0002 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Манолово
Прогнозна стойност: BGN 128 776,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0027 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване на част от ж.к. „Васил Левски“ в гр. Ботевград, с обхват: ж.к. „Васил Левски“ – УПИ I, кв. 172, УПИ II, кв. 172, УПИ II, кв. 177, УПИ I, кв.171, УПИ I, кв. 176, УПИ I, кв. 169 – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 243 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0019 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 467 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00298-2022-0017 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Текущи ремонти в болнични звена и обекти на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД- РУСЕ“.
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0143 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Ремонт в „Дом за стари хора“ “ с местонахождение: гр. София, район р-н „Овча купел“, кв. Горна Баня ул. „Обзор“ № 29
Прогнозна стойност: BGN 1 771 817,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0033 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2“
Прогнозна стойност: BGN 4 875 102,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0032 Дата на публикуване: 09.09.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Текущо поддържане /ремонтни и аварийно – възстановителни работи/ на сградния фонд на Тракийски университет гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 579 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0052 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0016 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Благоустрояване на част от УПИ II-зеленина и паркинг от кв. 41 по ПУП на с. Калояново“ в УПИ II-зеленина и паркинг, кв. 41 по плана на с. Калояново, община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 195 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03475-2022-0002 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „БОРЯНА“ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности в Детска градина Боряна, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0021 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Ремонт на тротоарни настилки в гр. Джебел
Прогнозна стойност: BGN 67 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2022-0006 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за Реконструкция и рехабилитация на части от ул. „Бузлуджа“, ул. „Етър“, ул. „Дойран“ и ул. „Съединение“ в с. Пиперково, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 271 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0015 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на стая на дежурните в сградата на община Ковачевци”
Прогнозна стойност: BGN 8 149,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01315-2022-0005 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт северно крило на покрив на учебна сграда на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик – гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 76 255,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0020 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1002 /I – 6, КАРНОБАТ – АЙТОС/ – ЧЕРНОГРАД – ГРАНИЦА ОБЩ. (АЙТОС – КАРНОБАТ – АЙТОС) – РАКЛИНОВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС
Прогнозна стойност: BGN 5 050 514,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0010 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински сгради, разположени на територията на Община Георги Дамяново по 3 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 56 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06303-2022-0001 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „В.ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт и неотложни ремонтни работи на покрив на ОУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 231 768,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2022-0022 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на едноскатно метално хале на трети ремонтен коловоз с РЗП 121,47 кв.м., в поземлен имот с идентификатор № 66264.510.9 – вагонно-ремонтен участък Септември
Прогнозна стойност: BGN 109 023,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0010 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа, поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа, подлези, паркове и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06295-2022-0001 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛ.ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда на ОУ „Климент Охридски“ с.Дуранкулак, община Шабла, физкултурен салон и стол с работилница.“
Прогнозна стойност: BGN 198 632,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03116-2022-0001 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕН. КАРЦОВ“ – с. ХРИСТО ДАНОВО Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни работи в основно училище „Генерал Карцов“ с. Христо Даново, Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 195 315,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05919-2022-0001 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ Предмет на ОП: Саниране на фасадата и ремонт на покрив на ОУ „Стефан Караджа
Прогнозна стойност: BGN 269 526,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0017 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в ковид отделението при „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски“
Прогнозна стойност: BGN 92 152,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03244-2022-0001 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Търничене, община Павел Баня
Прогнозна стойност: BGN 125 852,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0014 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“
Прогнозна стойност: BGN 6 656 276,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03106-2022-0001 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. ВЕДРАРЕ Предмет на ОП: „Ремонтни работи в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ведраре, общ. Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 259 491,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0028 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ SZR 1226-СЕЛО ВИНАРОВО-СЕЛО МОГИЛОВО, ОБЩИНА ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 3 214 195,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03291-2022-0001 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с. Габарево, община Павел Баня
Прогнозна стойност: BGN 166 274,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0018 Дата на публикуване: 08.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР НА ОБЕКТ: „АВТОГАРА“
Прогнозна стойност: BGN 202 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0030 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основно обновяване на открити площадки за игра на територията на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Блъсково и с. Снежина с четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 64 212,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0076 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващата паважна настилка с бетонова на площадката на Терминал Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 269 998,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0029 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и подобряване на инфраструктурата в с. Бозвелийско и с. Блъсково
Прогнозна стойност: BGN 3 924,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0039 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на структурна кабелна мрежа с 500 точки категория 6 в сгради 1 и 2 в Общинска администрация Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0024 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Кирково“ на обект – ДГ“Мики Маус“ с. Бенковски“ – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на външни ограждащи елементи и осигуряване на достъпна среда на ДГ“Мики Маус“ с. Бенковски – УПИ I, кв.59 по плана на с.Бенковски, общ.Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 578 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06298-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: “Извършване на неотложни ремонтни работи в ОУ “Неофит Рилски” с.Обнова, община Левски”
Прогнозна стойност: BGN 235 312,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0065 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. БОЯНЦИ, С. ЛЕНОВО И С. НОВАКОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 210 561,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0022 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки в град Дряново: ул. „Гурко“, ж.к. „Априлци“ над бл. 10, при парк „Локомотив“, в двора на ЦДГ „Детелина““.
Прогнозна стойност: BGN 247 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0113 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на спешен авариен ремонт на покривната конструкция на ОУ „Душо Хаджидеков“ – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 390 984,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0047 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на град Троян през 2022, 2023 и 2024 г.” Обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1. Ремонт /изкърпване и преасфалтиране/ улична мрежа гр. Троян. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2. Ремонт тротоари в гр. Троян;
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03203-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – гр. БАНЯ Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР. БАНЯ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 210 944,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2022-0011 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР в обект „Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX-1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 97 857,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0022 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „МИНЬОРСКА“ В УЧАСТЪК ОТ О.Т.528 ДО О.Т.497 ПО ПУП НА С.ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 79 471,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0008 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт улична мрежа: ул.“Охрид“ в участъка от ул.“Вардар“ до ул.“Марица“ и ул.“Победа“ в участъка от ул.“Пирин в посока север до о.т. 150“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0007 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на тротоари: ул.“Асен Златаров“ в участъка от ул.“П.Хилендарски“ до ул.“Вардар“; ул.“Вардар“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Охрид“ и ул.“П.Д.Петков“ в участъка от ул.“Цар Асен“ в посока запад“
Прогнозна стойност: BGN 231 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2022-0012 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Доизграждане на улична канализация и изграждане на помпена станция в населени места в община Девня, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 895 152,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05915-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Саниране на сграда и смяна на дограма на физкултурен салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 184 723,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06296-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: Неотложни ремонтни работи на покрив и вътрешен ремонт на учебните помещения на ОУ „Отец Паисий“
Прогнозна стойност: BGN 231 132,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2022-0011 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Изграждане на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация
Прогнозна стойност: BGN 462 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2022-0011 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Цар Симеон“ от о.т. 789 Д до о.т. 789 Е по ПУП на с. Баните, община Баните, област Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 184 403,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0012 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на част от улица „Александър Стамболийски“ и част от улица „Димитър Благоев“ в гр. Бяла Слатина, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 520 103,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03549-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА КЛАСНИ СТАИ И ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ НА ОУ „ВАСИЛ ЛEВСКИ“, С. ГРАДИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 263 027,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03130-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – с. КЪРНАРЕ Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни работи в основно училище „Васил Левски“ с. Кърнаре, Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 206 872,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03536-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт покрив и вътрешен ремонт на ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара
Прогнозна стойност: BGN 262 270,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03779-2022-0001 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – с. БЕНКОВСКИ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и укрепване на основите на ОУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 214 337,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0230 Дата на публикуване: 07.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ЕТРОПОЛЕ“ Предмет на ОП: Реконструкция на мостово съоръжение на траен горски път „Равни дел” в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Етрополе”
Прогнозна стойност: BGN 142 718,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0112 Дата на публикуване:

07.09.2022

Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на обект/строеж: „Тренировъчни спортни зали, заведение, обслужващи помещения и благоустрояване“ в УПИ IX-511.9586 спорт, общ. обсл. и ТП, кв. 77 – нов по плана на кв. „Христо Смирненски“ – гр. Пловдив, идентичен с ПИ с ИД 56784.511.818 по КК на гр. Пловдив (стар XXXII-1169,1170 спортни и обсл. дейности и ТП по плана на жк „Кишинев“, кв.16, ПИ с ИД 56784.511.9586 по КК на гр. Пловдив)““
Прогнозна стойност: BGN 5 708 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0042 Дата на публикуване: 06.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „Аварийно почистване на речното корито на р. Стрелчанска Луда Яна от натлак, храстовидна и дървесна растителност в регулационните граници на гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик“ – ЕТАП 2
Прогнозна стойност: BGN 810 226,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0228 Дата на публикуване: 06.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛИЦА“ Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на административна сграда на ТП“ДГС Белица“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0108 Дата на публикуване: 06.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Реконструкция на ул.“Рогошко шосе“ в обхвата от мост „Адата“ до землищна граница на град Пловдив и реконструкция на обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“
Прогнозна стойност: BGN 12 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2022-0011 Дата на публикуване: 06.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 2267- ПОДОБЕКТ: „УЧАСТЪК 1 – ПЪТ BGS 2267 ОТ КМ 3+560 ДО КМ 13+680 (С.СЪЕДИНЕНИЕ, ПЪТ Ш-7305) и ПОДОБЕКТ: „УЧАСТЪК 2 – ПЪТ BGS 2267 ОТ КМ 0+000(ГАРА ЗАВЕТ) ДО КМ 2+960(С.ЗАВЕТ)
Прогнозна стойност: BGN 10 361 260,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0227 Дата на публикуване: 06.09.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАДОМИР“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на административна сграда на ТП „ДГС Радомир“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане/подмяна на интернет и телефонно окабеляване на административна сграда“; Обособена позиция № 2: „Извършване на строително-ремонтни дейности и доставка на материали за текущ ремонт на административната сграда“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0075 Дата на публикуване: 06.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на осигурителните системи по трета главна жп линия в участъка Дунавци – Желю войвода“ – по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 15 057 379,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0074 Дата на публикуване: 06.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Механизиран среден ремонт на железния път по 3-та и 4-та жп линии в 2 (две) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 968 633,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0141 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Язовирна стена „Кърджали“ – ремонт на бързотока на преливника, подрайон „Кърджали“ от ХТК по каскада “Арда“
Прогнозна стойност: BGN 3 906 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0140 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на ремонтни затвори на основен изпускател на язовир „Копринка“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0015 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон на територията на СУ “Стефан Караджа”, находящ се в ПИ 35064.501.902, в землището на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0013 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена под гробищен парк в с.Бърчево“
Прогнозна стойност: BGN 142 004,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0021 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт ул. „Ангел Кънчев“, гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 258 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06297-2022-0001 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“В.ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сградата на ОУ „Васил Левски“ – град Враца
Прогнозна стойност: BGN 98 840,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03772-2022-0001 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – с. СТРОЕВО Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на ОУ „Христо Смирненски“
Прогнозна стойност: BGN 251 037,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0010 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по реализиране на обект: Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 88 до о.т. 92 в с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 286 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02427-2022-0001 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Л.КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на котелното помещение и оградата на ОУ „Любен Каравелов” в кв. „Капитан Петко войвода”, гр.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 233 001,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2022-0009 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Ремонт на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Стеврек, общ.Антоново, обл.Търговище
Прогнозна стойност: BGN 251 219,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2022-0002 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Възстановяване на технико-експлоатационното състояние на път II-82 „Костенец-Радуил-Боровец“, в участъка от км 6+020 до км 9+000 /в чертите на гр. Долна баня/
Прогнозна стойност: BGN 1 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0017 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка към СУ „Ангел Каралийчев“, гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 65 099,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01011-2022-0010 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА  ЧАСТ ОТ  ЕТАЖ  „ХИРУРГИЯ” В МБАЛ „Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ”ЕООД – гр.КАЗАНЛЪК“.
Прогнозна стойност: BGN 210 183,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2022-0015 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД Предмет на ОП: Рамков договор за извършване на СМР – текущи ремонти в сградите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 668 334,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03573-2022-0001 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕШО БОНЧЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на спешни и неотложни аварийно ремонтни дейности на Покрив на СУ „Нешо Бончев“ – гр. Панагюрище
Прогнозна стойност: BGN 326 521,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0142 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: ,,Изграждане на два броя урнови стени на територията на „Централни софийски гробища“.
Прогнозна стойност: BGN 90 970,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02996-2022-0002 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ЦАР КАЛОЯН“
Прогнозна стойност: BGN 230 249,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0021 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ПРОГРЕС“ ОТ О.Т.227 ДО О.Т.329 С. ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 77 410,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02795-2022-0003 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА №8 „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на Нов корпус на ДГ № 8 „Христо Ботев“ гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 197 816,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2022-0014 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонт по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Ремонт на съществуващо училище в УПИ I, кв. 10, с. Късак, общ. Доспат; Обособена позиция №2 – „Ремонт на съществуваща детска градина в УПИ I, кв.7 по плана на с.Късак, общ.Доспат”.
Прогнозна стойност: BGN 751 944,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0036 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и доставка на подземни инсталации за обект „Демонстрационен проект Община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 257 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2022-0006 Дата на публикуване: 05.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 605 221,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04468-2022-0005 Дата на публикуване: 04.09.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор за създаване на достъпна архитектурна среда за изпълнение на асансьорна уредба в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров” гр. София ”
Прогнозна стойност: BGN 102 653,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0014 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: “Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“.
Прогнозна стойност: BGN 3 046 806,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0032 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ I-1370, 1369, КВ. 12, М. „ВИТОША- ВЕЦ СИМЕОНОВО“, СО- РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 156 894,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03297-2022-0001 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев“ – с. Александрово
Прогнозна стойност: BGN 156 345,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0047 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Канализация по ул. „Цанко Минков“, гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 502 309,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0019 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Реконструкция, преустройство и пристройка на спортна зала“ в УПИ І-504.1681, спортен комплекс, кв. 28 по устройствения план на гр. Карлово, община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 539 551,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0023 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Оборище“, гр. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 214 048,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04073-2022-0002 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на ОУ “ Цанко Церковски „
Прогнозна стойност: BGN 251 965,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0040 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по инвестиционен проект „Рехабилитация на съществуваща обществена зона за отдих със спортни детски площадки във вътрешно квартално парково пространство в гр.Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 159 072,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02033-2022-0004 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Шумен Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда с идентификатор 83510.660.385.2 – автоработилница, предоставена за управление на ОДМВР – Шумен с адрес: гр. Шумен, ул. „Граф Игнатиев“ № 3.“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02033-2022-0003 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Шумен Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за ремонт на спортни зали в сгради управлявани от ОДМВР Шумен“.
Прогнозна стойност: BGN 57 915,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2022-0007 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж: Възстановяване и изграждане на подпорна стена на ул. Миньорска м/у о.т. 398 и 401 в кв. 21 по ЗРП на гр. Лъки, обл. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 587 009,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0030 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация на път BGS2050 – III-539, Дюлево – Русокастро – /Граница общ. /Камено – Средец/ – Суходол – Орлинци /III-795/, община Средец“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 729 891,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0058 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор, обновяване и развитие на Музей на бойната слава – сгради и прилежащо пространство“ – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 1 768 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0057 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за „Основен ремонт на Младежки културен център „Георги Братанов“
Прогнозна стойност: BGN 5 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0056 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт и пристройка на сграда на Регионален исторически музей –Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 1 418 787,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0031 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1130 (II-81, РАСОВО-ЛОМ) – КОМОЩИЦА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 3+730”
Прогнозна стойност: BGN 3 436 004,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0019 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Покриване на плосък покрив с четирискатен покрив – дървена конструкция и керемиди на ЦДГ в УПИ – за детски комбинат, кв.29, с.Скобелево, общ.Павел баня, обл.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 100 089,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0018 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура ДГ „Радост“, с. Осетеново, общ. Павел баня“.
Прогнозна стойност: BGN 377 999,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0064 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА “ГЕНЕРАЛ ДАНДЕВИЛ“ И УЛИЦА “ХАДЖИ ДИМИТЪР СТОИЛОВ“ В ГРАД АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 184 035,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2022-0007 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Възстановяване и реконструкция на участък от поземлен имот (ПИ) №00191 – полски път, продължение на ул. „Георги Кирков“, с. Петърница“
Прогнозна стойност: BGN 110 213,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0030 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: РЕМОНТ СГРАДА УЛ. ИВАЙЛО 13, ГР. ГАБРОВО (КОРПУС ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ)
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0023 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт и обновяване на част от първи етаж на „МБАЛ – Девин“, в УПИ I, кв. 68 по ПУП на гр. Девин, обл. Смолян, /сграда с идентификатор 20465.504.961 по КККР на гр. Девин/“.
Прогнозна стойност: BGN 209 187,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0063 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ С.МУЛДАВА И С.СТОЕВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 90 354,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0013 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белово,,
Прогнозна стойност: BGN 326 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 03232-2022-0001 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на покрив на СУ „Христо Смирненски“ гр. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 221 245,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0051 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: РЕВИТАЛИЗАЦИЯ, ОБОГАТЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ ПО ЧЛ. 151 ОТ ЗУТ НА КЪЩА НА МОСКОЯНОВ – ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ В ГР. НЕСЕБЪР
Прогнозна стойност: BGN 315 349,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2022-0007 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на улици в населените места на община Каолиново по 4 (четири) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 706 074,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0019 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт по улица от ОТ 472 през ОТ 468 – ОТ 475 до ОТ 476, гр. Правец и изграждане на паркоместа в УПИ II – общ. жилищно строителство, кв. 20, гр. Правец” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 112 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2022-0013 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Изграждане на канализация на ул. „Паисий Хилендарски, кв. Ораново“, гр. Симитли, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 102 242,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0218 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на съществуваща сграда „Тенекеджийска работилница СРЦ, ЕП-1“ за архив
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2022-0023 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт по необходимост на покрив сграда „Цех за дизелови локомотиви“ – ЕП Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 134 667,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0027 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ЯНКО ИВАНОВ“ ОТ О.Т.99 ДО О.Т.78 – КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. „БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“, ГР.ЧИРПАН – ЕТАП № 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА И БОРДЮРИ
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0031 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево” – обособени в дванадесет самостоятелни етапа“:
Прогнозна стойност: BGN 1 255 716,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0050 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: “Ремонт, обновяване и облагородяване на гробищен парк на „Нови гробища“ (имоти с идентификатори 04279.145.17 и 04279.145.18), гр. Благоевград”.
Прогнозна стойност: BGN 1 196 575,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0107 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на открита площадка пред зала „Метеор“ по Проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 37 103,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0019 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на 5 бр. павилиони на Зеленчуков пазар – гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 131 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0014 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Доизграждане на улична мрежа на ул.“Андрей Василев-Амира“от ОТ 604 до ОТ 615, ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606 в гр. Каварна в три етапа
Прогнозна стойност: BGN 777 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2022-0008 Дата на публикуване: 02.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на Община Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 191 934,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0026 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградите общинска собственост на територията на община Пещера по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 810 234,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2022-0009 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ В УПИ № XXIII, КВ. 112, М. „ЛЪДЖА“-ИВАЙЛОВГРАД, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩ. ИВАЙЛОВГРАД,ОБЛ. ХАСКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 977 695,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0021 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Основен ремонт на помещение стол № 28 ( вентилационна система- смукателна и нагнетателна ) при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 43 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2022-0003 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Спешни аварийно-възстановителни ремонтни дейности на покрив на СУ „Саво Савов“, гр. Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 536 944,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06289-2022-0001 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на сграден фонд на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий – с. Камено поле, Община Роман, Област Враца“
Прогнозна стойност: BGN 194 157,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01927-2022-0001 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ГР. СРЕДЕЦ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покрив и подпокривно пространство на сградата „МБАЛ Средец“ ЕООД, гр.Средец
Прогнозна стойност: BGN 112 395,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0013 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Доизграждане на водопроводна мрежа по ул.“Андрей Василев-Амира“от ОТ 604 до ОТ 615, ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606 в гр. Каварна в три етапа
Прогнозна стойност: BGN 854 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2022-0039 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по подмяна на прозоречна дограма в кабинети на IV-ти етаж в Съдебна палата гр. София, бул. „Витоша“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0030 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ В УПИ VI-1603, КВ. 11, М. „ДРУЖБА 2- II ЧАСТ“, Р-Н „ИСКЪР“, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1505.1603, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 100 199,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0018 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на част от улица „Оризаре“ в с. Войнягово, община Карлово.“
Прогнозна стойност: BGN 70 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00178-2022-0018 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Клиника по пневмология и фтизиатрия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2022-0014 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Изграждане и осигуряване на непрекъснато ел. захранване за Център за данни (Data център) и изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на център за данни (Вuilding management system) в югозападната част на сутерена на блок 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок N 8, гр. София, по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.
Прогнозна стойност: BGN 388 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2022-0006 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив и саниране на сградата на ОБУ „Гоце Делчев“ село Смолево, община Якоруда; Обособена позиция 2: Ремонт на покриви на учебен корпус, столова и работилница и вътрешен ремонт на учебни кабинети в ОБУ „Братя Миладинови“ село Конарско, община Якоруда.“
Прогнозна стойност: BGN 464 690,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02413-2022-0001 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ТРАНСПОРТ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на неотложни ремонтни дейности на общежитието към Професионална гимназия по селско стопанство и транспорт „Никола Й. Вапцаров” гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 666 512,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0049 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VI, кв. 9 по ПУП на с. Търнава, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 243 854,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0048 Дата на публикуване: 01.09.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 196 354,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява