Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (936024)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 30.09.2019 г.
Преписка: 00184-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на съществуващо сметище в имот с идентификатор 56277.3.1289, местност ,,Луковица“ по плана на гр. Пещера“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935963)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 30.09.2019 г.
Преписка: 00613-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по проект “ Ремонт на част от общински път DOB 3170 /III 7103 „Ефр. Бакалово – Телериг“/ – Зимница”, Община Крушари“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (935954)
Възложител: Община Ситово
Получен на: 30.09.2019 г.
Преписка: 00630-2019-0017
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово, Област Силистра“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935556)
Възложител: Столична община
Получен на: 26.09.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0120
Процедура: Открита процедура
Име: „Пълен инженеринг (проектиране и строителство), доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация за зони за сигурност с висок рисков потенциал“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935405)
Възложител: Столична община – Район „Красно село“
Получен на: 26.09.2019 г.
Преписка: 01260-2019-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Красно село“, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935243)
Възложител: Община Варна
Получен на: 25.09.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0052
Процедура: Открита процедура
Име: “Изпълнение на СМР за обект: „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III-724 с идентификатор 10135.4504.724, кв. 12а по плана на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр.Варна

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (935809)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 27.09.2019 г.
Преписка: 00604-2019-0015
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Изпълнение на неотложни ремонтни и аварийно-възстановителни работи на ДГ „Рай“, находяща се в с. Малко Градище, община Любимец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935767)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 27.09.2019 г.
Преписка: 00254-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“по пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935735)
Възложител: Община Руен
Получен на: 27.09.2019 г.
Преписка: 00274-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в селата Руен,Дъскотна,Преображенци и Вресово на община Руен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935732)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 27.09.2019 г.
Преписка: 00662-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на сграда в режим на етажна собственост с идентификатор 61460.504.102.1, с адрес: Област Стара Загора, Община Раднево, град Раднево, ул.“Детелина“ № 3“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935727)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 27.09.2019 г.
Преписка: 00126-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително- монтажни работи по ремонт, подмяна, поддръжка и изграждане на ел. мрежи и съоръжения на системите за улично и парково осветление на територията на Община Несебър“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935725)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 27.09.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на ремонти в обекти общинска собственост” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935665)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Петка“ АД – Видин
Получен на: 27.09.2019 г.
Преписка: 00425-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935027)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Ловеч
Получен на: 25.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0105
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на сграда на РПС Луковит към ОПУ Ловеч

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934974)
Възложител: Община Лом
Получен на: 24.09.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0036
Процедура: Открита процедура
Име: „РЕМОНТ НА ОТКРИТ ОХРАНИТЕЛЕН КАНАЛ ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ В ПАРК ДУНАВ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935502)
Възложител: Начално училище – Отец Паисий, гр. Симеоновград
Получен на: 26.09.2019 г.
Преписка: 03545-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с основен ремонт на покрив и фасада на сградата на НУ „Отец Паисий” – гр. Симеоновград.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (935396)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Силистра
Получен на: 26.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0108
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Силистра” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Дулово, находяща се на адрес: гр. Дулово, ул. Васил Левски“ № 20

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935317)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 26.09.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изграждане на спортни и детски площадки по 2 обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935103)
Възложител: Община Средец
Получен на: 25.09.2019 г.
Преписка: 00053-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт с преустройство на едноетажната училищна сграда в УПИ I в кв. 49а по плана на гр. Средец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (935054)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 25.09.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в сградата на Домашен социален патронаж за целите на проекта BG05M9OP001- 2.040-0015 „Патронажна грижа община Нови пазар” по процедура, чрез директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934948)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 24.09.2019 г.
Преписка: 00159-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие:“Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Добричка“ в 3 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934920)
Възложител: Областна администрация – област Хасково
Получен на: 24.09.2019 г.
Преписка: 00344-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934851)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ „Майчин дом“ ЕАД – София
Получен на: 24.09.2019 г.
Преписка: 00521-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на част от Втора гинекологична клиника по обща и урогинекологична хирургия, сектор Г и фоайе пред асансьори на девети етаж в сградата на болницата.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934804)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 24.09.2019 г.
Преписка: 00638-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обезманганителна пречиствателна станция за питейни води за град Симеоновград“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934688)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00728-2019-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934556)
Възложител: Община Тополовград
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00721-2019-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост, на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Тополовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (934376)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – София област към ЕСО
Получен на: 19.09.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0188
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР София област

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934152)
Възложител: Столична община
Получен на: 18.09.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0115
Процедура: Открита процедура
Име: Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях по реда на чл.196,ал.3 и ал.5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл.225А от ЗУТ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934069)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Благоевград
Получен на: 18.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0103
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на „Ремонт на покрив на кантон м. Предела към ОПУ Благоевград“ и „Ремонтни дейности на помещение № 9 в Административната сграда на ОПУ Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934747)
Възложител: Община Искър
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 01026-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Искър”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934735)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00047-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (934716)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0062
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Извършване на ремонти на детски площадки в детски ясли на територията на община Благоевград.“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (934713)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0061
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Ремонт на балкон на сградата на Камерна опера – гр. Благоевград“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (934694)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Хасково
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0107
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Хасково” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (934689)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0038
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Ремонт на ПС „Смокини“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934664)
Възложител: Община Шабла
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00997-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ в изпълнение на проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр.Шабла, община Шабла“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934659)
Възложител: Община Девин
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00009-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин -етап 1”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934544)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 20.09.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северен централен район за планиране, в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП“ по ОПРР 2014-2020 г.“ по седем обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933926)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Варна
Получен на: 18.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0102
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-ремонтни дейности на помещения в Кантон „Комитово ханче“ към ОПУ-Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933797)
Възложител: Община Варна
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0048
Процедура: Открита процедура
Име: „Премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория включително, или на части от тях, съгласно чл.225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на територията на Община Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933787)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Разград
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0100
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект:Основен ремонт на път ІІІ-4904/О.п. Разград-Кубрат/-ж.п.гара Разград-/Разград-Дянково/ от км 0+000 до км 4+607 с дължина 4,607км

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933645)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Плевен
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0099
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на санитарни помещения в административната сграда на ОПУ Плевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934483)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 19.09.2019 г.
Преписка: 00092-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934480)
Възложител: Община Съединение
Получен на: 19.09.2019 г.
Преписка: 00835-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив, по обособени позиции.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934333)
Възложител: Община Трън
Получен на: 19.09.2019 г.
Преписка: 00147-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934317)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 19.09.2019 г.
Преписка: 00777-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на общинска инфраструктура – улична мрежа на територията на Община Кочериново за 2019 г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934261)
Възложител: Община Своге
Получен на: 19.09.2019 г.
Преписка: 00227-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка към УПИ I – за училище, кв. 151, по действащия ПУП /Одобрен ЗРП/ на гр. Своге“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934225)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Тракия /предишно наименование – Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Чекерица към Държавно предприятие/ – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян
Получен на: 19.09.2019 г.
Преписка: 02718-2019-0157
Процедура: Публично състезание
Име: „Преустройство на ЛОВЕН ДОМ „ГРАДИНА“ – комплекс от съществуващи сгради – мотел (сграда 01 по КВС), стопанска сграда (02), котелно и битова сграда (03 и 04) и ново барбекю и пристрояване на сграда 01 в имот 011229 по КВС на землището на с. Градина с ЕКАТТЕ 17484, община Първомай, област Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933577)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0074
Процедура: Открита процедура
Име: Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница – Кулата, част от V-та жп линия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933574)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0073
Процедура: Открита процедура
Име: Модернизация на Тягова подстанция Разград,прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933500)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Шумен
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0098
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на помещения на I-ви етаж от административната сграда на ОПУ-Шумен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933395)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0097
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Тополовград към ОПУ Хасково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933393)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0096
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонтни дейности на III-етаж в Административната сграда на ОПУ Хасково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933342)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Разград
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0094
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покрив на Кантон „Езерче“ към ОПУ Разград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (934157)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 18.09.2019 г.
Преписка: 00532-2019-0031
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сгради намиращи се на територията на Община Ардино”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933978)
Възложител: Община Николаево
Получен на: 18.09.2019 г.
Преписка: 00674-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933889)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00184-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително – монтажни работи по проект: Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ и ул. „Иван Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933834)
Възложител: Община Сухиндол
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00543-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река, общ. Сухиндол”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (933653)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00166-2019-0024
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933638)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00638-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“, гр. Симеоновград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933593)
Възложител: Община Царево
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 00079-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустройство и паркоустройство на площадно пространство около културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ III-100, кв.24, идентичен с ПИ 00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933583)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Никопол към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 17.09.2019 г.
Преписка: 02709-2019-0091
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на кантон 4-ти километър и административна сграда собственост на ТП – ДГС Никопол

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (933571)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Велико Търново
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0104
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Велико Търново” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Павликени.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (933567)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Велико Търново
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0103
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Велико Търново” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект Регионална дирекция за социално подпомагане – Велико Търново.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933558)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно – възстановителни работи на улици в Община Горна Оряховица“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933509)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00656-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на В и К мрежи в община Гърмен по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (933457)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00678-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Изграждане на инсталация за природен газ –преустройство -демонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933402)
Възложител: Агенция „Митници“
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00334-2019-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Основен ремонт и преустройство на „Национален учебен център“ в гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933311)
Възложител: Столична община
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0113
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933152)
Възложител: Община Лом
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0034
Процедура: Открита процедура
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ДГ № 3 „ЗВЕЗДИЦА“, УЛ. «ЧЕРКОВНА» № 4», ГР. ЛОМ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933108)
Възложител: Община Варна
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: “Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти по обособени позиции за „Основен ремонт и промяна на предназначение на два обекта във връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ в община Варна”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932899)
Възложител: Община Вършец
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00850-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932704)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00490-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933558)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно – възстановителни работи на улици в Община Горна Оряховица“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933509)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00656-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на В и К мрежи в община Гърмен по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (933457)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00678-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция –Изграждане на инсталация за природен газ –преустройство -демонтаж и монтаж на съществуващо и ново оборудване в Топлофикация Русе ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933402)
Възложител: Агенция „Митници“
Получен на: 16.09.2019 г.
Преписка: 00334-2019-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Основен ремонт и преустройство на „Национален учебен център“ в гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933311)
Възложител: Столична община
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0113
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг проектиране и строителство/ за „Оптимизация на ПСОВ „САДИНАТА“ към ОП „СТОЛИЧНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933152)
Възложител: Община Лом
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0034
Процедура: Открита процедура
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ДГ № 3 „ЗВЕЗДИЦА“, УЛ. «ЧЕРКОВНА» № 4», ГР. ЛОМ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933108)
Възложител: Община Варна
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: “Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти по обособени позиции за „Основен ремонт и промяна на предназначение на два обекта във връзка със създаване на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ в община Варна”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932899)
Възложител: Община Вършец
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00850-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция, ремонт и обновяване на ДГ „Слънце“ – гр. Вършец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932704)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00490-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в част от населените места на община Марица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933270)
Възложител: Община Искър
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 01026-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (933263)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ – Видин
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0101
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Кула, находяща се на адрес: гр. Кула, ул. „Възраждане” № 40“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933245)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00126-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по изграждане на парково пространство в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Община Несебър“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (933207)
Възложител: Община Белоградчик
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00287-2019-0006
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис I” № 28”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (933173)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Смолян
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00295-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обектт „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала“, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им съгласно договорните условия на ФИДИК жълта книга“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933134)
Възложител: Икономически университет – Варна
Получен на: 13.09.2019 г.
Преписка: 00001-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи се в гр. Варна, ул. „Брегалница“ №65

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932625)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Перник
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0092
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на административната сграда на РПС Перник към ОПУ Перник

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932550)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Враца
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0091
Процедура: Открита процедура
Име: Текущ ремонт на битови сгради на РПС – Враца и РПС – Оряхово към ОПУ – Враца

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932516)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Сливен
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0089
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонтни дейности в трафопост при кантон Чуката към ОПУ Сливен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932510)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Сливен
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0090
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонтни дейности в РПС Твърдица към ОПУ Сливен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932419)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Стара Загора
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0088
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС – Чирпан към ОПУ – Стара Загора“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932408)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Пазарджик
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0086
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Велинград към ОПУ Пазарджик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933062)
Възложител: Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00270-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на ВиК инсталации, бани и тоалетни в хотели за представителни нужди „Тунела“ и „Манастира“ на стопанство „Евксиноград“, гр. Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933058)
Възложител: Община Стрелча
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00935-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, община Стрелча “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932991)
Възложител: Община Елена
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00619-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932956)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00227-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932931)
Възложител: Община Брезово
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00362-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Брезово, с. Борец, с. Чоба и с. Пъдарско, община Брезово, Пловдивска област” по 4 (четири) обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932930)
Възложител: Община Трявна
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 01042-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932913)
Възложител: Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Гълъбово
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0099
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АCП – текущ ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП Гълъбово „Георги Бенковски“ №13Б“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932860)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Миджур към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 12.09.2019 г.
Преписка: 02709-2019-0090
Процеура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (932840)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0059
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти от инвестиционната програма на територията на Община Благоевград по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932409)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Габрово
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0087
Процедура: Открита процедура
Име: Частичен ремонт на покрива на Административната сграда на ОПУ-Габрово”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932373)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Смолян
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0085
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на ремонтни дейности на МТБ на АПИ, стопанисвана от ОПУ – Смолян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (932367)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0182
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст Плевен Изток

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932357)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00183-2019-0017
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция и рехабилитация на улици. „Изпълнение на СМР на улици „Рила“, „Плиска“, „Виктор Юго“ и „Клокотница“, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932258)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0058
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на навес за помен в гробищен парк „Нови гробища, гр. Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932818)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00035-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932815)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00254-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на мултифункционален спортен комплекс в кв. „Възраждане“, гр. Рудозем – Етап II – Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932743)
Възложител: Община Мездра
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00007-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V-ти и VI-ти участък, гр.Мездра”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (932728)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00678-2019-0021
Процедура: Пряко договаряне
Име: Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Проектиране и изграждане на управлението на горивна уредба на Котел 4 с гориво природен газ по техническо задание

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932689)
Възложител: Община Лозница
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00213-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Лозница” по 4 (четири) обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932665)
Възложител: Община Борино
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „Тешел – Буйново – Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина от о.т. 102 до о.т. 191“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932638)
Възложител: Община Девин
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00009-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932630)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ – Плевен
Получен на: 11.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0098
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Плевен – обект ИРМ – Пордим към ДСП – Плевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (932324)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 01467-2019-0067
Процедура: Открита процедура
Име: Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на гр.София и София Област

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932228)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – София
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0084
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на склад в РПС Златица и ремонт на РПС Годеч към ОПУ София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932131)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Добрич
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0083
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на помещение в административната сграда на ОПУ Добрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932562)
Възложител: Върховен касационен съд /ВКС/
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 01029-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по изграждане на външни асансьори на Съдебна палата – гр.София, бул. „Витоша“ № 2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932481)
Възложител: Агенция „Митници“
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00334-2019-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг за обект: „Изграждане на пътно платно и паркинг, като част от инфраструктурата на трасе „Изход“ в зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932435)
Възложител: Община Стражица
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00078-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР по проект „Изгр.на част от канализ.мрежа на с.Кесарево,общ.Стражица–II етап” по две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932391)
Възложител: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00972-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изпълнение на енергоефективни мерки на сградата на Колеж по туризъм в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“- Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932390)
Възложител: Община Банско
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00283-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932369)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Силистра
Получен на: 10.09.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0134
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна система в административната сграда на ТП на НОИ – Силистра“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932327)
Възложител: Община Перущица
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00448-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Първи етап от проект Реконструкция на водопроводната мрежа на град Перущица, община Перущица, област Пловдив

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932315)
Възложител: Община Ябланица
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00818-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащите тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932214)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0133
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на архивно помещение в административната сграда на ТП на НОИ – Пловдив, находяща се на адрес гр.Пловдив, ул.“Скайлер“ №5

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (932206)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Смолян
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00295-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг–проектиране,строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932205)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00022-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932192)
Възложител: Основно училище /ОУ/ „Стоян Михайловски“ гр. Пловдив
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 02560-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране и СМР за повишаване на енергийната ефективност и авторски надзор за сгради на ОУ „Ст. Михайловски”- гр. Пловдив.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932172)
Възложител: Община Лозница
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00213-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по проект „Ремонт на улици в населени места в община Лозница““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932138)
Възложител: Община Лозница
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00213-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по проект “ Ремонт на общински път RAZ 2083 / III – 206,Пороище – Студенец / – Градина – / II – 49 /от регулация до р-н Пороище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (932102)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 09.09.2019 г.
Преписка: 00606-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Монтаж на нови и рехабилитация на съществуващи тръбопроводи от мрежата на “Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД по безизкопни технологии

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931985)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Бургас
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0082
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на санитарни възли в административната сграда на ОПУ Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931962)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Бургас
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0081
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покривно пространство на База за поддържане „Босна“ към ОПУ Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (931658)
Възложител: ТЕЦ „Варна“ ЕАД – с. Езерово
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 00123-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на нови димоходи на блокове № 4, 5 и 6

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932089)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0029
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно – възстановителни работи на улици в Община Горна Оряховица“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932069)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00244-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932057)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „ Oсновен и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Каспичан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932031)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00244-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на сграда към ЗЖ-Кривица

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932010)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0036
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. Ломска – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931987)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00671-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад – гр. Криводол

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (931976)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0046
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Неотложен ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на плосък покрив в общинско спортно училище „Дръстър“ – гр. Силистра“ Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на клуб на инвалида и пенсионера в кв. Татарица“ Обособена позиция № 3: „Ремонт на част от покрива на сградата на кметство с. Ценович – Община Силистра“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931970)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00322-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР „ПЕРПЕРИКОН” ПО ПРОЕКТ „АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931964)
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00610-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт в сградата на КРС, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931927)
Възложител: Агенция за социално подпомагане /АСП/
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0097
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради ползваи от АСП – основен ремонт на част от административната сграда, представена на ЦУ на АСП в гр. София, ул. Триадица № 2

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931907)
Възложител: Община Братя Даскалови
Получен на: 05.09.2019 г.
Преписка: 00256-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на улици от улична мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Мирово и с. Оризово, община Братя Даскалови по четири обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931792)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0035
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР по проект: „Благоустрояване на пространството източно от читалище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй (реконструкция на парка на ул. „Христо Ботев”) и обновяване на парк в централната част на село Гложене, община Козлодуй” разделена на две обособени позиции”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (931779)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 02443-2019-0040
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”,

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931753)
Възложител: Община Маджарово
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 00548-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на спортна площадка в СУ „Димитър Маджаров”, гр. Маджарово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931751)
Възложител: Община Маджарово
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 00548-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРИЛЕЖАЩ ДВОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В СУ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” ГРАД МАДЖАРОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931674)
Възложител: Община Хайредин
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 00614-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Кръстьо Боков в с. Хайредин, ул. Г. Димитров в с. Михайлово и ул. Самуил в с. Манастирище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (931662)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – София област към ЕСО
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0179
Процедура: Публично състезание
Име: Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Марек

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (931655)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – София област към ЕСО
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0178
Процедура: Публично състезание
Име: Рехабилитация на присъединения 20 kV в п/ст Самоков

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931646)
Възложител: Община Русе
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 00115-2019-0031
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ – етап I

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931628)
Възложител: „Софинвест“ ЕООД
Получен на: 04.09.2019 г.
Преписка: 01544-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на отводнителни системи по бул. „Асен Йорданов” и ул.“Искърско шосе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931617)
Възложител: Община Тунджа, област Ямбол
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00689-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Изграждане и рехабилитация на улици в населените места на Община „Тунджа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931613)
Възложител: Община Разград
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00338-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детска площадка в село Благоево“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (931515)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00594-2019-0019
Процедура: Пряко договаряне
Име: Инженеринг за увеличаване на електрическа мощност на трафопост (ТП) „Център по хигиена“, бул. Акад. Иван Гешов №15, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (931503)
Възложител: Община Девин
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00009-2019-0019
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” на обект: Многофамилна жилищна сграда- жилищен блок „Кольо Фичето” № 1, находящ се в поземлен имот 20465.501.1438.1 по КККР на гр. Девин, адрес :ул. Родопи № 4, гр. Девин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931449)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Русе
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0080
Процедура: Открита процедура
Име: РЕМОНТ НА РПС БЯЛА КЪМ ОПУ-РУСЕ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931444)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Русе
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0079
Процедура: Открита процедура
Име: РЕМОНТ РПС-РУСЕ, ПЪТ I-2 РУСЕ КЪМ ОПУ-РУСЕ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931429)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0047
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на сграда – Социален център в гр.Свиленград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931412)
Възложител: Община Враца
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на село Челопек, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931394)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Монтана
Получен на: 03.09.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0078
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на ОПУ Монтана”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (931322)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 02.09.2019 г.
Преписка: 00244-2019-0014
Процедура: Пряко договаряне
Име: Ремонтни дейности по облагородяване и създаване на привлекателна околна среда по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931293)
Възложител: Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 02.09.2019 г.
Преписка: 05070-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за обособяването на гаражна клетка в гараж в ЗЖУ – София за щабен автомобил, доставен по проект ISF0046“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931270)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 02.09.2019 г.
Преписка: 00041-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Ивайловград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931244)
Възложител: Община Сливо поле, област Русе
Получен на: 02.09.2019 г.
Преписка: 00701-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Сливо поле и с. Голямо Враново, община Сливо поле“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931211)
Възложител: Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/
Получен на: 02.09.2019 г.
Преписка: 02351-2019-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на обединен дежурен център в сградата на СДВР-МВР, находяща се в гр. София, ул. „Антим І” № 5

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931205)
Възложител: Община Правец
Получен на: 02.09.2019 г.
Преписка: 00100-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на община Правец.