Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0036 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на асфалтобетоново покритие по ул. „Стамен Панчев“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Стара планина“ в гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 187 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02421-2023-0003 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГ по АТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени
Прогнозна стойност: BGN 1 484 171,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2023-0009 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от общински път KRZ 1002 в участък с. Оградна – кв. Акрабови и второстепенна улица в кв. Карабовци“
Прогнозна стойност: BGN 269 931,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2023-0013 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ I-9001 (ПИ 80323.150.9008), кв.3а по плана на с. Челопеч, общ. Челопеч, обл.Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 79 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0029 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Извършване на пещостроителни и изолационни работи по Котел 5, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0016 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: Публично състезание за сключване на рамково споразумение с предмет: „Поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Банско и общински пътища, стопанисвани от Община Банско“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0018 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Лесново, община Елин Пелин – етап 2.1“,
Прогнозна стойност: BGN 2 748 203,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05264-2023-0001 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за въвеждане мерки за енергийната ефективност – полагане на топлоизолация на фасади – на ПТГ „Никола Вапцаров“, гр. Самоков“
Прогнозна стойност: BGN 269 952,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2023-0019 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 1 (една) година
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0035 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт (хидроизолация) на покриви на сгради, предоставени за управлението на ЦСПП – гр. Пазарджик при Академия на МВР“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 262 454,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01038-2023-0007 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ВИТА“ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в „СБР – ВИТА“ ЕООД – Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 2 142 566,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2023-0006 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на улица „Лудогорие“ град Завет“
Прогнозна стойност: BGN 375 229,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0010 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнение на изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на у.„Тодор Каблешков” в с.Долни Вит, община Гулянци”
Прогнозна стойност: BGN 493 220,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0013 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП:АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА УСТОИТЕ НА МОСТ С. ПАРТИЗАНИ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 122 875,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0017 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: Реконструкция, разширение и асфалтиране на общински път SFO1231 от ЖП прелез Верила до село Равно поле от км 5+0.00 до км 7+260
Прогнозна стойност: BGN 1 970 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0018 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Изграждане на осветление за футболно игрище в стадион „Локомотив“ в урегулиран поземлен имот – УПИ II за „спортен комплекс“ от кв.113 по регулационния план/РП/, – ПИ с идентификатор 23947.501.1373 по кадастралната карта /КК/ на гр. Дряново, обл. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 973 335,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0012 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП:АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА УСТОИТЕ НА МОСТ С. ПАРТИЗАНИ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 122 875,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0009 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2023г.”
Прогнозна стойност: BGN 104 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0020 Дата на публикуване: 31.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддръжка на улици на територията на община Драгоман за 2023 г.“
Прогнозна стойност: BGN 99 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0024 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Укрепване склонове участък на общински път PAZ 1181/Дорково-Костандово-лед.„Св.Константин“- гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик, свлачище PAZ 21.56277-07 по 2 обособени позиции”.
Прогнозна стойност: BGN 901 596,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:2 1.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0023 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект: „Модернизация на образователна среда в Детска градина „Сарайска” – с. Зараево общ. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване“
Прогнозна стойност: BGN 758 947,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0037 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „Лудогорци“ до напорен водоем „Лудогорци”.
Прогнозна стойност: BGN 2 399 999,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0094 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане – основен ремонт за нуждите на ДСП – Горна Оряховица – ИРМ Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 4 745,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2023-0038 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Второ преобявяване на извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 7 700 737,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0033 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП:„ТЕКУЩ РЕМОНТ В СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА „МИР“, ГР.ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 41 330,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0078 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Извършване на строително- монтажни работи по ремонт, подмяна, поддръжка и изграждане на ел. мрежи и съоръжения на системите за улично и парково осветление на територията на Община Несебър“.
Прогнозна стойност: BGN 2 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0030 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на строителство за обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ ІІ кв.30 от с. Попови ливади, община Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 272 917,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00614-2023-0005 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна стоманобетонна сграда – детска градина „Славейче“ и прилежаща масивна сграда находящи се в УПИ – I, пл. №125, кв. 38 по плана на с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 799 227,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0029 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици в община Гоце Делчев по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 597 784,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06339-2023-0003 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 124 БЪРБОРИНО Предмет на ОП: Преустройство на общи части и обособяване на нов санитарен възел в ДГ № 124 „Бърборено“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0024 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на детска и спортна площадка по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 100 442,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0036 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих – с. Китанчево, с. Тодорово, с. Бърдоква и с. Яким Груево
Прогнозна стойност: BGN 539 292,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0051 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 057 784,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0018 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Реновиране на спортни площадки на територията на СО – район „Сердика“, по обособени позиции: І-ва обособена позиция: „Реновиране на спортна площадка в двора на 58 ОУ „Сергей Румянцев“, у.“Железопътна“ № 65, кв.“Орландовци““ и ІІ-ра обособена позиция: „Реновиране на спортна площадка в двора на 60 ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, ул.“Наука“ № 2, кв.“Бенковски““
Прогнозна стойност: BGN 345 212,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0036 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Изграждане на ул. Сирищна от ОТ262 до ОТ261, кв. 62 по ПУП на с. Искрец, община Своге
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0015 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Изграждане на „Дом на покойника” – груб строеж в гр. Банско”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02670-2023-0001 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Благоустрояване на дворно пространство на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, ПИ 18469.501.159, кв. 501 по плана на с. Гюльовца
Прогнозна стойност: BGN 211 464,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2023-0004 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП:„НАВЕС И БАРБЕКЮ ЗА ОТДИХ И ПОЧИВКА в УПИ – VII за обществено обслужване и клуб, кв. 2, с. Косача, общ. Ковачевци, обл. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 77 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0012 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Рехабилитация на пътна настилка и бордюри на ул.‘‘8-ма‘‘, с. Църквище, община Златица“
Прогнозна стойност: BGN 60 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2023-0012 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в урбанизираната територия на Община Челопеч“
Прогнозна стойност: BGN 2 932 777,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0019 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покривното покритие на сградата на Читалище – с. Габер, Община Драгоман”
Прогнозна стойност: BGN 63 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0040 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници на сграда на общинска администрация град Разград, бул. „Бели лом“ 37а, гр. Разград, община Разград, област Разград”
Прогнозна стойност: BGN 3 326 350,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0186 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД за група №1: КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Белово, КЕЦ Велинград
Прогнозна стойност: BGN 394 213,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0029 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Административна сграда за нуждите на 04.РУ при Областна дирекция на МВР- Бургас“, УПИ I, кв.137 по плана на ж.р.Меден Рудник, зона РЦ, гр.Бургас
Прогнозна стойност: BGN 5 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0100 Дата на публикуване: 30.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи (основен ремонт) за обект: „Мост над р. Дунав (Дунав мост) между Русе и Гюргево на път I-2 „Русе – Разград“ от км 0+000 до км 1+057“
Прогнозна стойност: BGN 20 895 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0020 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Текуш ремонт, саниране и подобряване на материалната база на стадион „Георги Славков“, гр. Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0042 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА БИТОВИ И ДЪЖДОВНИ ВОДИ В РАЙОНА НА БИВША КОНСЕРВНА ФАБРИКА, ГР.ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 523 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2023-0011 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ I-9001 (ПИ 80323.150.9008), кв.3а по плана на с. Челопеч, общ. Челопеч, обл.Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 79 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0030 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Строително-монтажни дейности по проект „Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“
Прогнозна стойност: BGN 337 832,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2023-0036 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Първо преобявяване на извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 9 558 984,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0131 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Противофилтрационни мероприятия на турбинен и дроселен етажи и кабелни галерии на сградоцентралата на ВЕЦ „Цанков камък“
Прогнозна стойност: BGN 49 977,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03995-2023-0001 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за вътрешен ремонт в сградата на ПГИТМТ, гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 132 461,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0019 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Ремонтни дейности на тротоарни, асфалтови и паважни настилки на територията на с. Ново село, с. Куртово Конаре, с. Йоаким Груево, с. Триводици, община Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0018 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Ремонтни дейности на тротоарни, асфалтови и паважни настилки на територията на гр. Стамболийски, община Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0016 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Асфалтиране на алеи и подмяна на бордюри в градски парк“
Прогнозна стойност: BGN 151 527,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0107 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Основен ремонт, пристрояване, реконструкция и обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъпна среда на Общежитие към ЕГ „Иван Вазов“ – сграда с ИД 56784.501.1204.13, находяща се в ПИ с ИД 56784.501.1204 по КККР на гр. Пловдив, идентичен с УПИ I-501.1204 – образование от кв. 16, нов, по плана на ПУП–ПУР с устройствени зони „Жилищен парк Марица-Север“, по Проект № BG-RRP-1.011-0016 „Ремонт и рехабилитация на общежитие към ЕГ „Иван Вазов“ – гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.011 – „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 4 267 514,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0015 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Екопътека при село Ъглен – етап I“ по договор BG06RDNP001-19.510-0001-С01, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез „МИГ Луковит-Роман“ – мярка 19-7.5
Прогнозна стойност: BGN 172 127,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01012-2023-0005 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в Отделението по хирургия на лечебното заведение
Прогнозна стойност: BGN 73 205,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0059 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградата на ДГ „Слънце“ гр. Враца по проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 587 591,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04220-2023-0002 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: 95 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на кабинет по музика в 95. СУ „Проф.Иван Шишманов“
Прогнозна стойност: BGN 9 907,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2023-0013 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Строително монтажни работи по рехабилитация и модернизация на улично осветление на територията на община Стралджа“, във връзка с изпълнение на Проект „Рехабилитация и модернизация на улично осветление на територията на Община Стралджа“, финансиран по Оперативна програма „ Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по процедура BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 735 901,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0084 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Текущ ремонт на калоуплътнител за изгнила утайка в СПСОВ Кубратово
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0185 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Пловдив Север
Прогнозна стойност: BGN 610 258,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0027 Дата на публикуване: 29.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР за текущ ремонт на трайна асфалтова настилка на улици в гр. Девин, община Девин
Прогнозна стойност: BGN 73 444,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0129 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Омрежване при път № 1, в зоната на пиезометър PL2 и в участък при отклонението на път № 5, ЯР „Въча“
Прогнозна стойност: BGN 126 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0043 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Индже Войвода“, с. Цалапица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 329 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0070 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ПО 2 / ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 431 955,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0023 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Пряко договаряне за обществена поръчка с предмет :Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „ж.к. „Връбница-1“ зад бл. 506 и пред бл. 505“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0022 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Пряко договаряне за обществена поръчка Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: ж.к. „Обеля-2“ между бл. 272, 273 и 274“
Прогнозна стойност: BGN 145 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0021 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Пряко договаряне за обществена поръчка Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: ж.к. „Обеля-2“ между бл. 219 и 220“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0020 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Пряко договаряне за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Ж.К. „ВРЪБНИЦА-1“, КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БЕЛИ ДУНАВ“ И УЛ. „ХАН КУБРАТ“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2023-0003 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Ремонт на учебни работилници „Практика по професии“ в ПГ „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот
Прогнозна стойност: BGN 165 871,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0069 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО В СЕЛО ДОСПЕЙ, ОБЩИНА САМОКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 129 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0072 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни интериорни дейности в сграда с идентификатор 04279.615.162.1 за Защитено жилище „Слънчев дом“, находящо се на ул. „Тодор Александров“ № 98, гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 46 291,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05224-2023-0001 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО Предмет на ОП:: „Извършване на вътрешен ремонт за част от сградата, която се ползва от Националния музей на образованието, град Габрово по инвестиционната програма на Министерството на образованието и науката за 2023 г.”
Прогнозна стойност: BGN 269 887,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04015-2023-0002 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на отоплителна инсталация и топлообменник в сградата на ПГМ-Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 124 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2023-0009 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ И ОБЕКТ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ „ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА“, находящ се в северната част на ПИ с идентификатор 07079.831.167 по КККР на гр. Бургас, м. „Отманли“, лесопарк „Росенец“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОНЕН ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ ЗА ОХРАНА, находящ се в северната част на ПИ с идентификатор 07079.831.94 (настоящ ПИ с идентификатор 07079.831.360) по КККР на гр. Бургас, м. „Отманли“, лесопарк „Росенец
Прогнозна стойност: BGN 138 685,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2023-0007 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВАН”
Прогнозна стойност: BGN 1 814 994,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0015 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Преустройство на част от съществуваща сграда с идентификатор 55155.507.268.1” – СБАЛПФЗ – Пазарджик ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 181 943,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2023-0012 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: „Извършване на частични ремонтни дейности на първи етаж – корпус „Г“ на База 1 и част от покрив на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново в База 2”
Прогнозна стойност: BGN 36 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0173 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на Конферентна зала
Прогнозна стойност: BGN 127 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0012 Дата на публикуване: 28.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Възстановяване на настилки на улици в селата Ребърково, Крапец и Люти дол, община Мездра“
Прогнозна стойност: BGN 167 765,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0014 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Подмяна на осветителната, мълниезащитна, пожароизвестителна и електрическа инсталации“ в сградата на ДГ№ 113 „Преспа“ с адрес: гр. София, ул.”Преспа” №3, район Средец – СО“
Прогнозна стойност: BGN 249 716,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2023-0013 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП:  „Рехабилитация и реконструкция на част от път PDV 1272 “Ж.П. ГАРА ЧЕШНЕГИРОВО-ЧЕШНЕГИРОВО-САДОВО преминаващ през територията на град Садово и село Чешнегирово“ и PDV 1190 „КАТУНИЦА – БОЛЯРЦИ – ГРАНИЦА ОБЩИНА САДОВО – АСЕНОВГРАД“, участък 4, преминаващ през територията на село Болярци“, община Садово, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 765 890,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0008 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект „Изграждане на спортна площадка в двора на СУ „Христо Смирненски“, гр. Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 477 845,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0037 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на физкултурен салон – ВТОРИ ЕТАП в основно училище „Граф Игнатиев“ с. Граф Игнатиево“
Прогнозна стойност: BGN191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04661-2023-0004 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Нов подземен паркинг към многофункционален комплекс „Дворец на културата и спорта“ в УПИ I „за спортна зала“, кв.43 по плана на 18-ти м.р., гр. Варна /ПИ с идентификатор 10135.2560.425 по КККР на гр. Варна/“.
Прогнозна стойност: BGN 12 348 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2023-0024 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Реконструкция на индустриален жп коловоз и инженеринг на автоматично прелезно устройство, обслужващи петролна база Първомай“
Прогнозна стойност: BGN 4 376 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Ограничена процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0091 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основни ремонти в териториалните структури на РДСП – Хасково към АСП, за следния обект: Административна сграда, ползвана от ДСП Харманли, находяща се на адрес: гр. Харманли, ул.“Иван Вазов“ № 46А
Прогнозна стойност: BGN 146 675,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06016-2023-0001 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни дейности в I етаж и физкултурен салон на Професионална гимназия по текстил и кожени изделия, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 145 492,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0011 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Подпорни стени и защитни мероприятия на р. Клисурска в зоната на гробищен парк с. Ребърково“
Прогнозна стойност: BGN 181 170,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0011 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Облагородяване на зелени площи, изграждане на временен открит паркинг, детска площадка и фитнес на открито – етапно строителство в ПИ с идентификатори 68134.1600.4809, 68134.1600.4810 и 68134.1600.3252, попадащи в обхвата на УПИ I „за общ. обсл.“, кв. 5, м. “Витоша ВЕЦ – Симеоново“, СО – район „Студентски“ и ПИ с идентификатор 68134. 1600.4808, попадащ в обхвата на улица между О.Т. 141 и О.Т. 217“
Прогнозна стойност: BGN 225 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0062 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт за енергийна ефективност в ЕГ „Д-р Петър Берон“, Етап I – „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност“- Подетап I.I „Основен ремонт на отоплителна и газова инсталация“
Прогнозна стойност: BGN 575 475,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2023-0008 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – ГР. КОПРИВЩИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 2 377 825,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0030 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Принудително премахване на опасни строежи или части от тях по реда на чл. 196, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ и премахване на незаконни преместваеми обекти по реда на чл. 57а от ЗУТ“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2023-0025 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покриви на сгради в Складова база Търговище при Териториална дирекция гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0037 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на настилки на междублокови пространства в гр. Карлово.“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0061 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Смяна на три броя стрелки в Локомотивно депо Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 276 623,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0016 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 44 229,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0011 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Рехабилитация на общински път „MON 2113 /III – 1024, Георги Дамяново – Говежда/ – Копиловци, от км 0+000 до км 2+391.06
Прогнозна стойност: BGN 2 659 860,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0009 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка за деца от 3г. до 12г., реновиране и облагородяване на тревни площи, алеи на междублокова градинка в УПИ-I за ОЖС, кв.4, м.НПЗ“Средец“, ПИ с идентификатор 68134.1107.168 по КККР на гр.София, ж.к.“Красна поляна“ III част, реконструкция и реорганизация на подходите и паркирането в северното околоблоковото пространство на бл.37Б“.
Прогнозна стойност: BGN 199 995,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0019 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-ремонтни работи на обект: „Извършване текущ ремонт на ул. „Отец Каленик”, гр.Мъглиж”.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00628-2023-0002 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на санитарните възли на НПГ „Димитър Талев“ град Гоце Делчев“.
Прогнозна стойност: BGN 206 951,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0030 Дата на публикуване: 25.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на зала /ет.1/ блок А /идентификатор 56126.603.1555.11/ на Югозападна болница – клон Петрич в помещение за разполагане на апарат за магнитно-резонансна томография /МРТ/ в УПИ II-1555, кв.53, гр. Петрич / идентификатор 56126.603.1555/
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2023-0006 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Инженеринг за изпълнение на неотложни възстановителни работи на обект: „Дере на река след горестоящи язовири, преминаващо през населено място с. Борислав и Мост от четвъртокласен път LOV 1065 до ОК 47 над река, преминаваща през населено място с. Борислав, Община Пордим“
Прогнозна стойност: BGN 970 925,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0010 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път VRC 1082 /III-103/ Мездра-Боденец-Крапец-/VRС 1032/ от км 0+000 до км 3+023.41 /участък 1 от км 0+000 до км 2+408.12/
Прогнозна стойност: BGN 2 853 203,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0016 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „ Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ „Ал.Константинов“ и ОУ „Васил Левски“, гр. Правец. “
Прогнозна стойност: BGN 685 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2023-0002 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Комплекс Ропотамо“, чрез почистване на каналите, свързващи блато Алепу и блато Стамополу с Черно море и реконструкция на шлюзови съоръжения за контрол на водното ниво на блато Алепу и блато Стамополу, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 85 810,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0014 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на административна сграда в гр. Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 889 891,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0018 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Ремонт и реконструкция на улица в участък с О.Т. 18-16-54-92-93-99, село Доброплодно, община Ветрино, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06449-2023-0001 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив и ограда на СУ „Христо Ботев“, Община Опан“
Прогнозна стойност: BGN 224 808,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0054 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ И ТЪРГОВСКА ЗОНА В ПОДПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО НА ПЛОЩАД „АКАДЕМИК НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“, ГРАД АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0053 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР по Извършване на дейности по възстановяване и поддръжка на съществуващи сгради и съоръжения в обхвата на късноантична и средновековна крепост „Туида“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен по ОПРР 2014 – 2020“
Прогнозна стойност: BGN 475 864,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0014 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа, реконструкция на асфалтовата настилка и тротоарната настилка и изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и улично осветление и слаботокови кабели на ул. „Захари Стоянов”, гр. Банско”
Прогнозна стойност: BGN 4 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0047 Дата на публикуване: 24.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Севтополис“ от о.т.4 до о.т.54 по ПУП на с. Кабиле, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 101 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 04593-2023-0001

Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ,ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрив и помещения на учебно-производствената база на Професионалната гимназия по транспорт обслужване и лека промишленост – гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 264 541,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0019 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Канализация по ул. „Симеон Велики“ в гр. Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 28 183,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0009 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Подобряване условията за функциониране на Комплекс „Етнографска музейна сбирка“_2
Прогнозна стойност: BGN 42 503,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0089 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности /СМР/ в административни сгради – текущ ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП Карнобат – ИРМ Сунгурларе, находяща се на адрес: гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров“ № 2“.
Прогнозна стойност: BGN 10 312,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 03246-2023-0001 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на допълнителни СМР на сградата на ПТГ „Симеон Велики“
Прогнозна стойност: BGN 53 315,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0019 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински помещения, находящи се в ж.к. „Сухата река“, район „Подуяне“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 30 227,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0018 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 1 095 211,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0022 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи /АВР/ на път VRC 1143 Роман-Струпец – граница с община Мездра на км 6+850 до км 6+900“ по обособени позиции: 1. Укрепване на свлачище № VRC 32.69972.01 на общински път VRC1143 Роман-Струпец – граница с община Мездра – І етап 2. Авариен ремонт на път VRC1143 / ІІІ – 103/ Роман – Струпец – граница общ. -Мездра) на км 6+850 до км 6+900 /Възстановяване на участък от път Роман – Струпец /,като – II етап
Прогнозна стойност: BGN 2 633 478,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02264-2023-0002 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на допълнителни строително – монтажни работи в Националната търговска гимназия гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 143 037,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0058 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Враца по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 221 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0059 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Рехабилитация на ул. „Благой Гебрев“ от ОТ 52101 до ОТ 5339, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 813 272,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06152-2023-0001 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ОУ „Христо Ботев“, с. Оризово, общ. Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 262 505,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0057 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на община Враца“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0013 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Подобряване на средата и качеството на живот в гр. Симитли и с. Крупник чрез реконструкция на ул.“Марек“, ул. „Еделвайс“ и ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли и ул. „Граф Игнатиев“ в с. Крупник по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на ул.“Марек“, ул. „Еделвайс“ и ул. от О.Т. 154 до О.Т.160 в гр. Симитли и Обособена позиция 2: Реконструкция на ул. „Граф Игнатиев“ в с. Крупник“.
Прогнозна стойност: BGN 329 216,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0023 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. СУШИЦА – ЕТАП ВТОРИ”
Прогнозна стойност: BGN 1 021 185,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0012 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Повишаване привлекателността на гр. Симитли и с. Брежани чрез обновяване на инфраструктурата по три обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на ул. „Цар Симеон“ от О.Т.92 до О.Т.98 и принадлежности и съоръжения към нея в гр. Симитли, общ. Симитли; Обособена позиция 2: Реконструкция на улица „Георги Бенковски“, гр. Симитли, община Симитли; Обособена позиция 3: Реконструкция, обновяване и благоустрояване на сцена – част от площад в с. Брежани“
Прогнозна стойност: BGN 216 191,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0031 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнители на СМР на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на Община Поморие за обекти по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 805 301,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0169 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности
Прогнозна стойност: BGN 345 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0048 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на сграда Цех за смяна на талиги, пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0085 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАРНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР. ВРАЦА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущ ремонт“ в териториалните структури на РДСП – Враца към АСП, за следния обект: ДСП – Враца/ИРМ-Криводол.
Прогнозна стойност: BGN 9 739,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0084 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАРНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР. ВРАЦА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущ ремонт“ в териториалните структури на РДСП – Враца към АСП, за следния обект: РДСП – Враца.
Прогнозна стойност: BGN 7 219,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0083 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция -основен ремонт в ДСП Поморие/Бюро за социална закрила гр. Каблешково“
Прогнозна стойност: BGN 30 892,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0082 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция текущи ремонти, разпределени в шест обособени позиции“ : Обособена позиция № 1 „Извършване на текущ ремонт в ДСП Поморие“ Обособена позиция № 2 „Извършване на текущ ремонт в ДСП Царево/ИРМ Малко Търново“ Обособена позиция № 3 „Извършване на текущ ремонт в ДСП Созопол/ИРМ Приморско“ Обособена позиция № 4 „Извършване на текущ ремонт в ДСП Айтос“ Обособена позиция № 5 „Извършване на текущ ремонт в ДСП Карнобат“ Обособена позиция № 6 „Извършване на текущ ремонт в ДСП Руен”
Прогнозна стойност: BGN 96 370,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0020 Дата на публикуване: 23.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Момчилград по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 823 712,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0038 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изграждане и последващо осъществяване на авторски надзор по изпълнение на „Основен ремонт на парк в с. Ковачево, община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 108 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0048 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на соларни системи за топла вода на три сгради на Детска градина №21 „Вихрогонче“ в община Хасково и пет филиала на Детска градина „Звездичка“ в община Стамболово по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 90 644,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0060 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт покрив на сграда за помощни отделения и складове за материали – Локомотивно депо – Варна към ППП – Горна Оряховица“, собственост на „БДЖ-Пътнически превози“ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 61 698,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0024 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 27382.500.9936 по КК на гр.Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0014 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Ремонт на спортни площадки на територията на Столична община – Район „Илинден“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 329 099,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01613-2023-0011 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради, ползвани за складове на НТ „Иван Вазов“, находящи се в гр. София, район „Младост“, м. „Къро“.
Прогнозна стойност: BGN 192 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0013 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО РАВНИЛ, ОБЩИНА МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 514 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0007 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка в ромската махала на гр. Антоново, тротоар и парапет за улеснен достъп на хора с увреждания
Прогнозна стойност: BGN 62 547,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0053 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА ЛЕНОВО И НОВАКОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 244 328,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0052 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 255 441,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2023-0008 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ УЧИЛИЩЕН КОРПУС НА 4 ЕТАЖА, СПОРТЕН САЛОН И ТОПЛА ВРЪЗКА НА 73-ТО СУ „ВЛАДИСЛАВ ГРАМАТИК ”
Прогнозна стойност: BGN 6 198 144,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2023-0021 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Ремонт Общински сгради, съоръжения и площи, аварийни ремонти и укрепване, на територията на община Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2023-0019 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна за подобект 1-3 ЕТАП Водопровод и канализация на ул.Росица/о.т.149-о.т.65/“
Прогнозна стойност: BGN 269 558,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0028 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ УЧИЛИЩНА СГРАДА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. НОВИ ПАЗАР”
Прогнозна стойност: BGN 1 371 339,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0033 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сграда за кметство в с. Петров дол“
Прогнозна стойност: BGN 31 626,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02672-2023-0001 Дата на публикуване: 22.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на покрив на ОУ „Христо Ботев“, с. Горно Ботево, общ. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 263 708,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2023-0007 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Общински път SFO3334 от разклона с път / ІІІ-822, Самоков – Ихтиман / – Венковец – Боерица – Живково – разклон с път / ІІІ-8223“
Прогнозна стойност: BGN 7 416 313,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0055 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения в Обособен подрайон (ОП) 9 „Освобождение“ на територията на община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 30 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0015 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на Община Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 378 802,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2023-0012 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Шейновска“ гр. Симеоновград“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0081 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ШУМЕН Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция-текущи ремонти, в териториалните структури на РДСП-Шумен към АСП
Прогнозна стойност: BGN 50 444,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02225-2023-0002 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт покрив на втора база на ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Плевен, ж.к. Дружба, трети микрорайон“
Прогнозна стойност: BGN 76 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01377-2023-0003 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на аварийни консервационни дейности по антични зидове и сводове на обект „Римски терми на Одесос – централна кула” гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 75 620,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0010 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Студентски“ по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0073 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Изследователски център на открито в УПИ XIV, кв. 21 по КК на с. Равда, община Несебър, ПИ 61056.501.336 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Македония“ № 17, с. Равда, п.к. 8221
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2023-0032 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на административната сградата на ГДПБЗН – МВР, находяща се на ул. „Пиротска“ № 171 А
Прогнозна стойност: BGN 69 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0190 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на „Дъждовен колектор I и Отливен канал на дъждопреливна шахта № 6 на Главен колектор № 7 от канализацията на гр. Нови Искър“ и на „Битов канализационен клон на дъждопреливна шахта № 5 до РШ на ул. „Светлина“ и на съществуващ отливен канал на дъждопреливна шахта № 5 до река Блато в гр. Нови Искър“, район „Нови Искър“.
Прогнозна стойност: BGN 13 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06447-2023-0001 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на покрив и изпълнение на довършителни ремонтни работи във вътрешни помещения в учебния корпус на Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Васил Левски“, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 225 414,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2023-0165 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи в помещения на сградата на РЗОК-Бургас “
Прогнозна стойност: BGN 5 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2023-0004 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на бетонова настилка върху площадка на Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 14 865,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2023-0003 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: „Изграждане на Общински център за гости с. Чавдар“
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0052 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ремонт читалища – Ремонт покрив на сграда НЧ „Христо Ботев 1929“ с. Младово, Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 170 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04005-2023-0005 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на съоръжения и сгради за Пътническа въжена линия „Сливен – Карандила“
Прогнозна стойност: BGN 3 369 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2023-0018 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: РЕНОВИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПАРК В С. СТАМБОЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0036 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОБХОДИМИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН И УЧРЕЖДЕНИЯ НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА КЪМ ОБЩИНА ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 151,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2023-0015 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Голям Чардак и с. Царимир, общ. Съединение“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 808 565,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0023 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на далекопровод Ивайловград – Мандрица – участък стълб 22/2 до ТП Лъджа-2“
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2023-0007 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Благоустрояване на пешеходна зона – централна градска част град Бобов дол, община Бобов дол”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2023-0010 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Строително ремонтни дейности за Обновяване и обособяване на места за спорт и отдих в населени места на територията на община Балчик“
Прогнозна стойност: BGN 334 504,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0017 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР с предмет: Реконструкция и оборудване на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 185 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03142-2023-0001 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на покрива на сградата на учебния корпус на Професионална техническа гимназия (ПТГ) „Васил Левски“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 239 459,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2023-0002 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на Център за високи постижения към ЗПГ„Климент Тимирязев“
Прогнозна стойност: BGN 1 692 478,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01638-2023-0002 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ОПЕРА – РУСЕ Предмет на ОП: Укрепване на земната основа – североизточен и югозападен ъгъл на Държавна Опера – Русе
Прогнозна стойност: BGN 435 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0007 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „БАНКЯ“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0006 Дата на публикуване: 21.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В ПАРК „КЕСТЕНИТЕ“, НАХОДЯЩО СЕ В ПИ 02659.2193.1005, ЧАСТ ОТ УПИ I-ЗА ПАРК, КВ.80, М. „ГР. БАНКЯ“, РАЙОН „БАНКЯ“ СО
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0020 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи, детски площадки и площадно пространство в населените места на община Павликени – с. Вишовград и с. Димча“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1:„Рехабилитация на съществуваща озеленена площ с детска площадка и кътове за отдих в УПИ площад, кв. 27, с. Вишовград, общ. Павликени“ Обособена позиция № 2:„Рехабилитация на обществена зелена площ в площадно пространство и детска площадка в УПИ площад, кв. 27, с. Димча, общ. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 143 205,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0014 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на сграда с идентификатор 67372.350.2256.2 в двора на ПГТ Никола Вапцаров град Сливница
Прогнозна стойност: BGN 269 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2023-0010 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: Доставка и монтаж на 1/един/ брой мобилна приемна в с. Първенец
Прогнозна стойност: BGN 58 185,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0042 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: ”Ремонт на тротоарни настилки и улична мрежа на територията на Община Чирпан“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 493 658,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0009 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Подготвителни работи за предпазване от снегонавяване и улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2023-2024 г. чрез ремонт и изкърпване на дупки по общинска пътна мрежа
Прогнозна стойност: BGN 21 914,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0018 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка – бл.18, ж.к. „Сухата река“
Прогнозна стойност: BGN 65 009,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0022 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в сградата на Здравна служба в с. Раданово”
Прогнозна стойност: BGN 42 645,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0035 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Ремонт на вътрешна сградна канализационна инсталация на Художествена галерия „Илия Бешков“ и нови сградни канализационни отклонения към ул. „Знеполска“ в гр. Плевен“.
Прогнозна стойност: BGN 111 433,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0022 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди, разположени на покривите на общински сгради на общини Пещера, Батак, Садово и Стрелча, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 243 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0042 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на кухненски блок на ДГ „Пролет“ (сграда с идентификатор 87240.501.451.2) по плана на с. Ягодово, Община „Родопи“, област Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 230 645,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0041 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТЕЛНО В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“, С. ЯГОДОВО, УЛ. „ИЗГРЕВ“ 20, ОБЩ. РОДОПИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 100 566,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0005 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на съществуващо улично, парково и декоративно осветление на територията на район „Банкя“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0016 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 39 838,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02930-2023-0001 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Цялостна подмяна на отоплителна инсталация в сградата на ПДТГ „Д. Хадживасилев“ гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 172 221,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0053 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Ремонтни работи на покриви за нуждите на Община Лом по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00801-2023-0006 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“ ЕООД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ В ПОМЕЩЕНИЯТА НА КЛИНИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ НА СБАЛОЗ „ПРОФ. Д-Р МАРИН МУШМОВ“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2023-0016 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции:
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0034 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ RAZ 1040 /III-205, ИСПЕРИХ- ВЕСЕЛЕЦ/СВЕЩАРИ- ВАЗОВО – РАЙНИНО ОТ КМ3+240 ДО КМ 9+220
Прогнозна стойност: BGN 4 181 762,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2023-0021 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Предмет на ОП: „Подмяна на тръбопроводите и помпите в помпения кладенец, включително ремонт на металните стълби и пасарелки за достъп в междублоковите пространства до работните площадки, в тялото на стената на язовир „Тополница“
Прогнозна стойност: BGN 353 113,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2023-0006 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Облагородяване на кално пространство в имот с идентификатор 68134.803.3957, находящ се на ул. „Никола Габровски“ №20, ж.к Дианабад, СО район Изгрев
Прогнозна стойност: BGN 191 118,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0059 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на „ЗАКРИТ СПОРТЕН БАСЕЙН с административна и търговска част“ в УПИ I-спортен плувен комплекс (ПИ идентификатор 83510.672.280 по КК и КР), кв.449а по действащия план на гр.Шумен, Община Шумен, Област Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 8 234 713,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0167 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на 2 бр. складови помещения в КЦ
Прогнозна стойност: BGN 230 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0058 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на определени видове СМР с одобрена Количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДЕТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 759 378,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0025 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изграждане на спортно игрище за мини футбол към ОУ „Неофит Рилски“ в с. Горно Драглище, община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 160 832,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0011 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обекти в с. Оряховец, община Баните, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0041 Дата на публикуване: 18.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ „ЧИРПАН – ЦЕНОВО – ЗЛАТНА ЛИВАДА“ – ЕТАП 1”
Прогнозна стойност: BGN 2 859 999,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0032 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт за обособяване на фронт офис в сградата на Общинска администрация гр. Провадия по проект BG05SFPR002-2.002-0117 “Разширяване капацитета на Община Провадия в сферата на социалните отговорности“
Прогнозна стойност: BGN 4 410,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06441-2023-0001 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив на учебна сграда на Основно училище „Иван Вазов“- с. Мусачево, община Елин Пелин»
Прогнозна стойност: BGN 250 611,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2023-0011 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2023г.
Прогнозна стойност: BGN 154 477,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0080 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с ателиета, магазини, гаражи и подземни гаражи“ с идентификатор 68134.4334.9659, УПИ VII- 9552, 9553, кв. 7, м. „Овча купел – актуализация“, по плана на гр. София, район „Овча купел“- Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 302 805,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0037 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа в гр. Момин проход, община Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 435 815,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0021 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на сградата на Исторически музей в град Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 81 934,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0031 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки за игра на открито – община Раковски със следните подобекти: Подобект 1: УПИ IV-288, общ. Парк от кв.505 по ПУП на гр. Раковски, кв. Парчевич и УПИ III 2709 – зеленина от кв.27 по ПУП на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево, общ. Раковски Подобект 2: УПИ XIX-озеленяване между кв.27 и кв.26 по ПУП на с. Стряма, общ. Раковски Подобект 3: УПИ I – парк от кв.7 по ПУП на с. Чалъкови, общ. Раковски Подобект 4: УПИ I 972,1618-зеленина от кв.99 по ПУП на с. Белозем, общ. Раковски по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 118 330,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06339-2023-0002 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 124 БЪРБОРИНО Предмет на ОП: Преустройство на общи части и обособяване на нов санитарен възел в ДГ № 124 „Бърборино“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06139-2023-0001 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО КАЛОФЕР Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „СЕВЛИЕВСКА“ В ГРАД КАЛОФЕР, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 200 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2023-0010 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Аварийно почистване на река Вировска в урбанизирана територия на село Мърчево, община Бойчиновци, Област Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 920 750,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0029 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – гр. Берковица“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1: Образование и умения на НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Прогнозна стойност: BGN 2 016 270,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0011 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) НА 5 ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 254 916,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02099-2023-0001 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на работилници на ПГСС гр.Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 261 682,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0019 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Ремонт на НЧ „Селска любов-1898“ – с. Недан, община Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 96 559,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0029 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка по три обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 199 458,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0013 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на читалище „Светлина-1919“ – с. Алдомировци, УПИ IV – за културен дом, кв. 1
Прогнозна стойност: BGN 157 963,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0019 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности за обект „Повишаване на енергийната ефективност на сградите на детска градина „Детски свят“ в УПИ Х, кв. 146 по ПУП на гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 369 646,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0012 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Разширение на детска градина №108 – „Детско царство“, чрез изграждане на нова сграда за нови четири групи – градински и топла връзка
Прогнозна стойност: BGN 4 447 159,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0041 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ДЕТСКА ЯСЛА „ЗОРА“
Прогнозна стойност: BGN 193 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0040 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг/проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ за обект: Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за възрастни“, в УПИ V- за здравни и социални дейности от кв. 107 по плана на гр. Габрово-IIетап, I част, ПИ 14218.504.349 по КККР на гр.Габрово
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2023-0007 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на детски площадки в междублоковите пространства на територията на район Триадица, Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 142 731,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0020 Дата на публикуване: 17.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоарите към тях на територията на община Роман по следните обособени позиции: обособена позиция № 1: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици и тротоари – ул. „Искър“, гр. Роман“, обособена позиция №2: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици и тротоари – ул. „Пейо Яворов”, с. Хубавене“ и обособена позиция № 3: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Гоце Делчев ” в с. Камено поле“
Прогнозна стойност: BGN 1 847 843,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0016 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоарите към тях на територията на община Ситово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 839 587,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0036 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Битово-фекална канализация на северозападен край на с. Копринка, общ. Казанлък, пречистване чрез локално съоръжение“
Прогнозна стойност: BGN 115 512,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0010 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция и преустройство на съществуваща сграда – бивша детска градина с пристрояване на два корпуса към нея за обособяване на нова детска градина за две групи в УПИ І, кв.16, с. Войнеговци, район „Нови Искър“, Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 2 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0017 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Подуяне“, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 70 264,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2023-0007 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по проект: „Модернизация на материалната база на „Център за общностна работа“ чрез изпълнение на ЕТАП 3 на обект: „Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално-здравни услуги
Прогнозна стойност: BGN 67 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0058 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 9 ОУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен“ на сгради с идентификатори 83510.680.193.1, 83510.680.193.2, 83510.680.193.3 и 83510.680.193.4 по кадастралната карта на гр.Шумен
Прогнозна стойност: BGN 806 972,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0057 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Панайот Волов“ с идентификатор 46053.501.134.1 по кадастралната карта на с. Мадара, Община Шумен
Прогнозна стойност: BGN 801 357,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05045-2023-0001 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив, класни стаи и коридори на ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово, Община Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 224 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0029 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за „Изграждане на складови помещения в с. Горичево, община Кубрат““
Прогнозна стойност: BGN 40 006,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2023-0009 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на алея „Витоша“ в гр. Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 144 585,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0016 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Ремонт на централен терен, помощни терени и пистата на стадион „Георги Славков“, гр. Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2023-0014 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на сгради и сградни, и площадкови инсталации, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0072 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улица „Пети Октомври“, между о.т. 1252 и о.т. 4054 по ПУП-ПР на гр. Свиленград, Община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 71 147,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2023-0012 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки след отстранени В и К аварии на обособената територия на ВиК оператора и обслужваните общини, разделена на четири обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2023-0014 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПРОФЕСИОНАЛНА УЧЕБНА БАЗА „ХАСКЕЛ“ ЗА УЧЕБНА БАЗА – ПОРДИМ КЪМ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2023-0004 Дата на публикуване: 16.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Брусарци“
Прогнозна стойност: BGN 1 825 394,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0030 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) за основен ремонт на улици в селата Манастир, Добрина и Бозвелийско, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 131 539,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06446-2023-0001 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на ОУ „Отец Паисий“, с. Зетьово, общ. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 263 574,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0079 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ I-44, 369, 501, 502, КВ. 42, Ж.К. „ЛЮЛИН- 3М.Р.“ ГР. СОФИЯ““
Прогнозна стойност: BGN 100 972,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0077 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „АВИГЕЯ 2“- ЖИЛИЩНА СГРАДА С АПАРТАМЕНТИ, ОФИС, МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА В УПИ II-2674, КВ. 502 А, М. „ДРУЖБА РАЗШИРЕНИЕ (УЛ. „ОБИКОЛНА“), ПИ 68134.1500.2674 ОТ КККР, РАЙОН „ИСКЪР“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 180 879,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0078 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 5 – гр. Русе, алея Ела
Прогнозна стойност: BGN 362 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0018 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопровод в с. Бенковски, ул. „Бор“
Прогнозна стойност: BGN 29 478,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0026 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец- ул. „Тодор Николов“ -Етапно строителство II-ри етап от пт.22 до п.т. 38“
Прогнозна стойност: BGN 176 858,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0013 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за „Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в населени места в Община Белене“, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 704 103,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04306-2023-0001 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на санитарните възли на ПГТЛП „Гоце Делчев” Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 69 683,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2023-0007 Дата на публикуване: 15.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Изработка и монтаж на економайзер за оптимизиране работата на котел ВК-50 №2, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 200 978,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0029 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Открита детска площадка за игра в с. Черноок“
Прогнозна стойност: BGN 32 506,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0028 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Открита детска площадка за игра в с. Храброво“
Прогнозна стойност: BGN 40 016,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2023-0002 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг за модернизация на училищната инфраструктура – основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на учебна сграда 2, изграждане на фотоволтаична инсталация, пристрояване на топла връзка между сграда 1 и сграда 2 за изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение на Професионална Техническа Гимназия „Д-р Никола Василиади” в град Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 1 975 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0019 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти на територията на Община Стрелча по три обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на сградата на сградата на кметство в с. Блатница.“ 2. Обособена позиция № 2 – „Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Смилец.“ 3. Обособена позиция № 3 – „Текущ ремонт на сградата на кметство и пенсионерски клуб в с. Свобода.“
Прогнозна стойност: BGN 40 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04008-2023-0002 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БИТОВА ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на допълнително възникнали видове и количества строително-монтажни работи на обект по Договор за инженеринг № BG16RFOP001-3.002-0005-C02-S-2/06.01.2020 г. за обособена позиция № 32 в частта за Професионалната гимназия по битова техника, гр. Пловдив финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”
Прогнозна стойност: BGN 164 327,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0020 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Реконструкция и основен ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ „Детски свят“ в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2387 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш“, I етап – „Реконструкция на плочници, детски площадки, премахване и преместване на дървета и санитарна сеч“
Прогнозна стойност: BGN 199 890,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0044 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки на територията на град Троян“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: Детска площадка в ж.к. „Черногор“ за деца от 0 до 3 години“ Обособена позиция №2: Детска площадка в ж.к. „Черногор“ за деца от 3 до 12 години“
Прогнозна стойност: BGN 156 393,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0014 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 572 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2023-0006 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици в община Маджарово 2023 г.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0165 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Раздробяване, натрошаване , сепариране на строителни отпадъци и пресяване на замърсени инертни материали
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0019 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Народно читалище „Просвета 1898 – с. Страхилово, община Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 176 911,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0024 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за строеж : Основен ремонт на част от ул.“1-ва“ между ОТ 73-74-106-103а-120-121-171 по ПУП-ПР на с. Буково, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 79 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01104-2023-0003 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на битумна хидроизолация на покрив на съществуващ склад №6 /корпус 14/ собственост на „Свободна зона – Русе” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 202 415,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00192-2023-0003 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на училище, разположено в УПИ I-482, кв. 62 по регулационния план на с. Бойница, община Бойница“.
Прогнозна стойност: BGN 69 024,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0036 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици и общински пътища, благоустрояване на терени от гражданската инфраструктура, находящи се на територията на Община Марица”
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0033 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), за обект: Основен ремонт /подмяна и реконструкция/ на част пътна на улица „Димитър Мечев“, гр.Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 228 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0030 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на футболни игрища в Община Раковски с два подобекта – „Футболно игрище в УПИ I-110-училище от кв. 14 по ПУП на с. Чалъкови“, Община Раковски и „Футболно игрище“ в УПИ II-училище от кв. 64 по ПУП на с. Стряма, Община Раковски“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 149 240,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03066-2023-0003 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „КОНСЕРВАЦИОНО – РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ЗА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 55155.503.1000.1 по ККР на гр.Пазарджик, ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“-гр.ПАЗАРДЖИК“, по ОБЕКТ „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“, находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.1000“
Прогнозна стойност: BGN 300 588,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0035 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 1 793 673,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0187 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Проектиране, строителство, доставка и/или монтаж на техника или системи за видеонаблюдение и аналитична обработка на видеоинформация, както и разширяване на съществуващи системи, за нуждите на Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 3 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0070 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за въвеждане на енергийно ефективни мерки в сграда публична общинска собственост във връзка с реализацията на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“, №BGENERGY-2.002-045, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №BGENERGY-2.002-045-с01/29.04.2022 г., финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 142 785,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0046 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ПРИСТАНИЩНА РАМПА (ППМ) И ПИРС В ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС ВАРНА“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0009 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за премахване на съществуваща стоманобетонна конструкция на недовършена сграда и за изграждане и оборудване на нова сграда, предназначена за Основно училище с подземен гараж, в УПИ I – „за училище, ТП и ПГ“, кв. 20б по плана на гр. София, Район Студентски“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0079 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, Отдел „Закрила на детето“, находяща се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“ бл. 67, вх. В
Прогнозна стойност: BGN 7 013,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02791-2023-0002 Дата на публикуване: 14.08.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА Н-5 „СЛЪНЧО“ Предмет на ОП: Частичен ремонт и реконструкция на ДГ № 5 „Слънчо“- филиал „Патриарх Евтимий “ , гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 81 553,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0015 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ул. „Христо Ботев“, с. Капитан Петко с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 995,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00628-2023-0001 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор, и изпълнение на СМР, във връзка с изграждане на външен асансьор за нуждите на НПГ „Димитър Талев“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда 2023г., Модул 3 „Създаване на достъпна архитектурна среда“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0035 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, извършване на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор, на обект „Възстановяване на улично осветление /УО/ по ул. „Княз Борис“ от кръстовището с ул. „Добруджа“ до ел. подстанция „Разград“
Прогнозна стойност: BGN 51 416,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0011 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Изграждане два броя спортни площадки в УПИ VI, кв.79 град Сливница и в УПИ I, кв. 54 село Алдомировци
Прогнозна стойност: BGN 256 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0033 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на обществената поръчка: “Ремонт и изграждане на сгради в УПИ III- 575, кв.71 по плана на гр. Исперих, обл. Разград” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 283 524,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2023-0011 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор, свързани с изпълнението на обект: „Основен ремонт на сграда, находяща се в гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов“ № 1, етаж 1“
Прогнозна стойност: BGN 62 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2023-0006 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на филиал на обединено детско заведение за четири групи в УПИ X-„за детско заведение“, кв. 11а, м. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“ с административен адрес ул. „Луи Айер“ №116
Прогнозна стойност: BGN 5 728 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06271-2023-0026 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Предмет на ОП: Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в административна сграда, находяща се в гр. София, ул. „Ген. Й. Гурко“ № 6
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0009 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Поетапно изпълнение на ремонтни дейности на филиал – 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, кв. Сеславци, район „Кремиковци“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0023 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Обновяване на образователни игрища – СУ „Христо Ботев“, гр. Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 272 374,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0008 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирана детска площадка за деца от 0 до 3 и 3 до 12г. и благоустройство в УПИ III, кв. „Факултета”, гр. София, ПИ 68134.1109.1543 по КК на гр. София”.
Прогнозна стойност: BGN 177 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0005 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 269 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0076 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2Ø219.1/315 ППУ И 2Ø219.1Х6.3 ПРЕЗ И ПО БУЛ. „ДОБРИНОВА СКАЛА“ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА К № К- 203, СИТУИРАНА В ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ ПРИ БЛ. 221, ТОПЛОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ 2Ø88.9/160 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ VI-960, КВ. 53, М. „ЛЮЛИН 2 М. Р-Н“ РАЙОН „ЛЮЛИН“, ГР. СОФИЯ““
Прогнозна стойност: BGN163 866,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0075 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен гараж“ в УПИ Х- 168, 169, кв. 196, ПИ с идентификатор 68134.702.9772 м. „Подуене – Редута“, район „Слатина“ – СО, гр. София“, ул. „Кобилино бранище“ № 7““
Прогнозна стойност: BGN 116 414,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2023-0006 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на път SFO 2322 в участъка от път III-822 до път SFO 1320 /Ихтиман – Черньово/, община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 2 771 963,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0012 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ НА СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛЕВО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРЕСНА, ГР. КРЕСНА, УПИ VI-181, КВ. 63“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРА № BG-RRP-4.020 – „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“ КЪМ МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Прогнозна стойност: BGN 1 746 133,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0024 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: СПОРТНА, КУЛТУРНА И РАЗВЛЕКАТЕЛНА ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ – ПАРК РАЗЛОГ В ПИ 61813.763.48 ЧАСТ ОТ УПИ I, КВ. 141 ПО ПЛАНА НА ГР. РАЗЛОГ, ОБЩ. РАЗЛОГ“
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0018 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: “Текущ ремонт на асфалтова настилка” по част от уличната мрежа намираща се на територията на Община Ракитово, съгласно Решение №623/27.06.2023г. на Общински съвет Ракитово.
Прогнозна стойност: BGN 202 577,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2023-0008 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: „Аварийно почистване и профилиране на р. “Кисело дере“ в урбанизирана територия на град Пирдоп, община Пирдоп, Област София“
Прогнозна стойност: BGN 812 151,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00705-2023-0012 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: „Многопрофилна болница за активно лечение д – р Иван Селимински – Сливен“ АД Предмет на ОП: „Преустройство на съществуващи помещения в едноетажна сграда в секция за дезинфекция на опасни болнични отпадъци в МБАЛ „Д-р Иван Селимински Сливен“ АД в УПИ I,кв.306,ЦГЧ-гр.Сливен ”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2023-0095 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Извършване на техническа рекултивация за земеделско ползване в рудник „Трояново-3”, с. Медникарово
Прогнозна стойност: BGN 2 316 809,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04892-2023-0006 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на административен комплекс от сгради на ДАТО в гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 13 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Ограничена процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0163 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Подмяна и ремонт на повредена тръбна система на охладителна кула – тип „Хамон“
Прогнозна стойност: BGN 126 740,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2023-0094 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ извършване на техническа рекултивация за земеделско ползване на Вътрешни насипища на рудник „Трояново-3” и рудник „Трояново-1“
Прогнозна стойност: BGN 1 939 036,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0011 Дата на публикуване: 11.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Облагородяване на пространства („кални точки“) на територията на район „Красно село“ – СО по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция 1: „Облагородяване на пространство, т. нар. „кална точка“ – район „Красно село“ – СО, ж.к. „Хиподрума”, ул. „Кюстендил“ до блок 142А”; Обособена позиция 2: „Облагородяване на пространство, т. нар. „кална точка“ – район „Красно село“ – СО, ж.к. „Бъкстон”, ул. „Майор Горталов“, от страна на бл. 31А и бл. 31Б“; Обособена позиция 3: „Облагородяване на пространство, т. нар. „кална точка“ – район „Красно село“ – СО, ж.к. „Хиподрума“, до бл.1
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0021 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на СУ „Св. Климент Охридски“ -гр. Пещера“.
Прогнозна стойност: BGN 3 503 338,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0019 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на обект: „Улица между осови точки 94, 91, 90 и 89 в с. Мътеница, община Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 108 369,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0008 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: „Ремонт покрив на киносалон, находящ се в УПИ VI – за читалище, кв. 30 в с. Лозен, Община Любимец”
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2023-0020 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт по необходимост на покрив на сграда „Колоосно бандажно отделение-ново хале”, находяща се в ЦРЕТСВ-Подуяне – гр. София, ул. „Майчина слава“ № 2”
Прогнозна стойност: BGN 98 107,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0007 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Инженеринг: проектиране, авторски надзор и СМР на улици в Община Георги Дамяново по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 670 829,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0018 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект ,,Ремонт на сградата на НЧ ,,Дружба-1870“, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 825 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0013 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция, основно обновяване на Средношколско общежитие в системата на училищното образование“ – изпълнение на СМР“
Прогнозна стойност: BGN 2 717 973,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0065 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изграждане и последващо управление на малки, подходящи за обитаване от южния гребенест тритон (Trituruskarelinii), стоящи водоеми в ПИ 03767.43.340, м. Широки дол,с.Белчин, Община Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0054 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на две комбинирани игрища в двора на ПМГ „Христо Смирненски“ и ОУ “Св. Иван Рилски“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 174 128,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0074 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на центрофуги за обезводняване на анаеробно стабилизирана утайка в СПСОВ Кубратово
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0010 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на част от външна спортна инфраструктура – футболно игрище на 118.СУ „Акад. Людмил Стоянов“ в ж.к. „Младост 1“, СО – район „Младост“
Прогнозна стойност: BGN 61 989,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0071 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Строително монтажни работи на обект: „Изграждане на временен стационар за безстопанствени кучета‘‘ (Етап 1)
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03878-2023-0005 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ СЕВЕР ЕАД Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за изграждане на търговски обект и детска площадка в поземлен имот с идентификатор 00357.5345.1053 по КККР/ от кв. 26 на м. гр. Нови Искър, кв. Курило“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 265 522,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0027 Дата на публикуване: 10.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ УЧИЛИЩНА СГРАДА НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ГР. НОВИ ПАЗАР”
Прогнозна стойност: BGN 1 058 223,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0018 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „СМР на обект „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал чрез рехабилитация на ул. „Крайезерна“, довеждаща до рибарска зона в с. Страшимирово, община Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 357 727,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0025 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на междублоково пространство в УПИ-I, кв.52, по плана на гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 91 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2023-0003 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Ремонт на сграда на работилница в 83 ОУ „Елин Пелин“ с. Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 120 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0013 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и благоустрояване на междублокови пространства при бл. 31 и бл. 32 на територията на СО – район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 110 456,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0018 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Текущи ремонти на пътища и улици в Община Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 63 384,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2023-0028 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за изграждане на газопровод от ГИТ до котел и ремонт на отоплителна инсталация на блок – Клиника по инфекциозни болести с ХИВ и СПИН, УПИ І за здравни нужди, кв. 524 по плана на град Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 60 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05183-2023-0001 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив и класни стаи на ОУ „Христо Ботев“, с. Бяга, Община Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 244 530,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0023 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изпълнение на аварийни дейности за обект, „Временна водопроводна връзка през общински ПИ №02693.331.590, ПИ №02693.220.391 и ПИ №02693.331.669 в землището на с. Баня, Община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 202 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0043 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на външно стълбище на централен вход на хотел Рибарица“
Прогнозна стойност: BGN 5 798,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0012 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово – улица „Отец Паисий“ от О.Т. 306 до О.Т. 318, и от О.Т. 317 до О.Т. 271“
Прогнозна стойност: BGN 250 208,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0038 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Реконструкция на корпус ,,В“, етаж 2 на сграда на ,,МБАЛ – Карнобат“ ЕООД в отделение за лечение на пациенти с COVID – 19 и нов асансьор в УПИ I-845, кв. 15 по плана на гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 189 270,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0028 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Основен ремонт на улични настилки в населените места на територията на община Айтос по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 196 013,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00537-2023-0034 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Предмет на ОП: Ремонтни дейности/вътрешни ремонти на служебни помещения и търговски обекти за нуждите на ТП Враца
Прогнозна стойност: BGN 401 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0022 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на обществена сграда с конферентни зали, с. Полковник Желязово“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2023-0009 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в с. Пет могили, община Никола Козлево“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на ул. „23 септември“ и ул. „Н. Й. Вапцаров“, с. Пет могили, общ. Н. Козлево“; Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на ул. „Преслав“, с. Пет могили, общ. Н. Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 315 841,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0068 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи осветителни тела с модерни светодиодни LED осветителни тела, по проект: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на населени места на територията на Община Благоевград“, процедура BG-RRP-4.025 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление – покана 1“, приоритетна ос „Нисковъглеродна икономика“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Р България“.
Прогнозна стойност: BGN 712 810,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0074 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри в гара Образцов чифлик по ІХ-та жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 14 569 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0010 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мененкьово,,
Прогнозна стойност: BGN 6 459 463,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0033 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦПЛР „Ученическо общежитие“, находящ се в УПИ – общежитие, кв. 66 по плана на гр. Разград, в ПИ с идент. 61710.505.561 по КК на гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 5 303 275,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0094 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ КЪРДЖАЛИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ПАЗАРДЖИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЛОВДИВ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СМОЛЯН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ХАСКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 141 339 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0093 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ
Прогнозна стойност: BGN 105 497 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0092 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН;“
Прогнозна стойност: BGN 94 953 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0091 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, по обособени позиции: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – АМ „Марица“ на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – АМ „Струма“ от км 0+000 до км 56+170 на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – АМ „Струма“ от км 56+170 до км 166+500 на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 167 537 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0090 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ ВИДИН; Обособена позиция № 2 – ОПУ ВРАЦА; Обособена позиция № 3 – ОПУ МОНТАНА; Обособена позиция № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ; Обособена позиция № 5 – ОПУ ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 123 046 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0089 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ГАБРОВО; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ РАЗГРАД; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РУСЕ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 79 213 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0088 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БЛАГОЕВГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ КЮСТЕНДИЛ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЕРНИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СОФИЯ “
Прогнозна стойност: BGN 137 868 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0055 Дата на публикуване: 09.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на превантивно, текущо, зимно поддържане, както и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации на територията на община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 12 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2023-0006 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА МУЗЕЙ „АЛЕКСИ РИЛЕЦ“ – ГР. РИЛА, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ: BGCULTURE-1.001-0021-C01 „ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА РИЛА
Прогнозна стойност: BGN 165 260,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0032 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Текущ ремонт – обособяване на две учебни зали, помещение за канцелария и санитарен възел на Катедра по ревматология в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
Прогнозна стойност: BGN 186 881,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0021 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция и рехабилитация) на общински пътища по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция и рехабилитация) за обект: път от общинската пътна мрежа на община Ивайловград HKV 3063/III-597 – Ивайловград-п.к. Ламбух/-язовирно селище с приблизителна дължина 3,5 км.“ Обособена позиция 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция и рехабилитация) за обект: местен път, находящ се в ПИ 77520.1.98 в землището на с. Хухла, община Ивайловград с приблизителна дължина 380 м.“
Прогнозна стойност: BGN 465 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0027 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно–възстановителни работи за реконструкция на хранителен водопровод с. Александрово, Община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 154 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2023-0008 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Изграждане на довеждащи водопроводи на с. Челопеч.
Прогнозна стойност: BGN 4 890 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2023-0008 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност и монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия за собствено потребление с обща инсталирана мощност до 30 kWp на административната сграда на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Доц. Д-р Дичко Коларов“, гр. Девня, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 496 247,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0026 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на напорен и хранителен водопровод с. Червена, община Свищов“.
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0020 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по „Реконструкция и рехабилитация на Общински път HKV 2047 – от републикански път II-59 до с. Покрован в участъка от км 00 до км 399″ с приблизителна дължина 400 м.“
Прогнозна стойност: BGN 455 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0069 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Кметство в с.Младиново, общ.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2023-0015 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, С ИДЕНТИФИКАТОР 35064.501.902.2 /УПИ № I-ЗА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КВ. 31 ПО ПУП ГРАД КАВАРНА, ОБЩ. КАВАРНА, ОБЛ. ДОБРИЧ/“
Прогнозна стойност: BGN 1 977 883,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2023-0003 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за „Дейности по изпълнение на основен ремонт и възстановяване на спортна площадка в парк „Линкълн“, поземлeн имот с идентификатор 68134.4333.1905, кв. 19, м. „ж.к. „Овча купел 2“, район „Овча купел“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 179 919,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0025 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец- ул. „Тодор Николов“ -Етапно строителство II-ри етап от пт.22 до п.т. 38“
Прогнозна стойност: BGN 176 858,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0012 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Червен бряг по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 515 433,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2023-0004 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в подпокривно пространство и във вътрешни помещения, находящи се на втори етаж на сградата на СУ „Неофит Рилски”, гр. Долна баня“
Прогнозна стойност: BGN 539 730,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0017 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в кв. „Мамулица“, гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0016 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на туристически информационен център в гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 20 511,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2023-0007 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛИЩЕН ПАРК“, ПИ №53552.45.682, Местност „ПАШАВАС“ по КК на гр.Опака –ПЪРВИ ЕТАП”
Прогнозна стойност: BGN 61 108,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0167 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД за група №2: Централа 1, Централа 2, Централа 3, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Пловдив Север и КЕЦ Пловдив ЮГ
Прогнозна стойност: BGN 503 734,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0166 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД за група №5: КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Карнобат, КЕЦ Поморие и КЕЦ Приморско, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово
Прогнозна стойност: BGN 806 127,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0045 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на покривно пространство на Магазия 11, Пристанище Бургас“.
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2023-0011 Дата на публикуване: 08.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/ и текущо поддържане на улична и четвъртокласна пътна мрежа, на съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Павел баня, при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2023-0014 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРКИНГ ПРЕД БЛОК № 1, ГР. МИЗИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 68 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0011 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/-Подобект: Участък от ОТ1 до ОТ178 по плана на гр. Симитли“.
Прогнозна стойност: BGN 2 640 340,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0066 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект : „Рехабилитация на бул. „България“ от о.т. 920 до о.т. 495 в град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 717 946,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0019 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект „Укрепване на скат под общински път IV-ти клас с.Струмяни – с. Илинденци““
Прогнозна стойност: BGN 1 267 830,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0078 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане – текущ ремонт, за следните обекти: Обект № 1 – административна сграда, ползвана от РДСП – Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2; Обект № 2 – административна сграда, ползвана от ДСП – Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 6 822,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05920-2023-0006 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на Център за високи постижения към ПГКПИ – Бургас в УПИ I, в кв. 88 по плана на ж.р. „Меден Рудник“, ПИ 07079.650.336 по КККР на гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 3 170 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0057 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуващи улици, ведно с водопровод, тротоари и пътно платно по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 912 312,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2023-0008 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Реконструкция на общински път SML 3181, участък от разклон за с. Изгрев до с. Еленка с габарит – Г8, община Неделино”.
Прогнозна стойност: BGN 5 366 998,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2023-0008 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи на обект: „ Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване на общежитието с идентификатор 03504.403.942.2 към Професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“- град Белица
Прогнозна стойност: BGN 3 907 847,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2023-0010 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата Приселци и Близнаци, община Аврен“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 640 476,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2023-0154 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЕРНИК Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в помещения на сградата на РЗОК-Перник
Прогнозна стойност: BGN 45 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00135-2023-0003 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА II ЕТАП – НОВ УЧЕБЕН КОРПУС И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ДВОР НА НГПИ „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“, по проект за „Нов учебен корпус и благоустрояване на училищен двор на НГПИ „Тревненска школа““
Прогнозна стойност: BGN 3 278 591,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0016 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане детска площадка, находяща се в УПИ ХVІІ, кв.26 по плана на село Ветрино, община Ветрино, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0012 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Ремонт на детски площадки за игра на територията на СО – район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0089 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи с цел основен ремонт на покриви на учебни блокове на ТУ – София
Прогнозна стойност: BGN 132 179,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2023-0020 Дата на публикуване: 07.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обект „Ремонт и рехабилитация на Център за подкрепа и личностно развитие – ученическо общежитие, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 1 905 570,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2023-0003 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Извършване на цялостен ремонт на приемна за граждани /РУ – Септември/ в райони с преобладаващо ромско население в ОДМВР-Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 32 818,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0009 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Ремонт на многофункционални спортни площадки на територията на район „Нови Искър“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 99 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0035 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на част от сградата на „Младежки дом“ – Етап Ⅰ“
Прогнозна стойност: BGN 1 046 428,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0042 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на уличната мрежа в обхвата на град Видин и малките населени места на територията на община Видин за 2023 година”
Прогнозна стойност: BGN 1 130 233,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0063 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на фотоволтаична система за производство на соларна енергия с мощност от 52,7 kWp, по проект BGLD-1.003-0003„Международен младежки център-мисли локално, действай глобално“ финансиран по ФМ на ЕИП чрез програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ Обект: „ Чиста енергия за ММЦ, по-зелено бъдеще на младите хора на Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 129 144,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01601-2023-0005 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в сградата на Института за публична администрация – зали, намираща се на адрес: гр. Банкя, ул. Шейново 11
Прогнозна стойност: BGN 173 080,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0024 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за изпълнение на обект: „Основен ремонт /благоустрояване/ на междублоково пространство“
Прогнозна стойност: BGN 291 802,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06232-2023-0003 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Обновяване и ревитализиране на експозиционни пространства в Кирково училище и Шишманова къща, находящи се в гр. Хасково по проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“
Прогнозна стойност: BGN 161 175,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0071 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на светофарни уредби на обекти на територията на Столична Община
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2023-0010 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт за преобразуване на Хирургично отделение в Сектор COVID към Вътрешно отделение на МБАЛ “ Проф. Д-р Георги Златарски“, гр. Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 74 254,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0034 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изграждане и последващо осъществяване на авторски надзор по изпълнение на „Основен ремонт на парк в с. Ковачево, община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 108 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0030 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Ремонт на улица „Никола Вапцаров”- ПЪРВИ ЕТАП от четвърти участък, гр. Велинград, от ул.Клептуза до ул.Еделвайс”
Прогнозна стойност: BGN 370 041,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0029 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: «Реконструкция водопроводна мрежа в с.Всемирци, община Велинград, Област Пазарджик»
Прогнозна стойност: BGN 149 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01975-2023-0002 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на рампа за преодоляване на различни нива към входа на СУ „Христо Ботев“ гр. Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2023-0007 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност и монтаж на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия за собствено потребление с обща инсталирана мощност до 30 kWp на административната сграда на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Доц. Д-р Дичко Коларов“, гр. Девня, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 496 247,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0016 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на спортни площадки на територията на СО – Район „Подуяне“, по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 675 989,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0010 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Реконструкция на 2 (два) броя съществуващи детски площадки на територията на район „Красно село“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0098 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Спешен и неотложен авариен ремонт на спортните зали, част от спортен комплекс „Христо Ботев“, бул. „Източен“ № 10, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0038 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на парк за обществено ползване на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 279 822,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0057 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Ремонт на Транзитен газопровод Ду1000 за Р. Гърция и Р. Северна Македония в участък между ЛК „Яворово“ и ЛК „Горно Белeво“
Прогнозна стойност: BGN 21 129 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0015 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Асфалтиране на алеи и подмяна на бордюри в градски парк“
Прогнозна стойност: BGN 151 527,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0151 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на административната сграда на ТП „ДГС Белово“
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0096 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: СМР за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 35 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0045 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод и канализация по улица Мара Михайлова гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 2 686 782,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2023-0089 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Извършване на пробивно-взривни работи (ПВР) и извозване на скални маси в рудниците към „Мини Марица-изток“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 9 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03176-2023-0002 Дата на публикуване: 04.08.2023
Наименование на възложителя: ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ Предмет на ОП: Ремонт на „Офис персонал“ и „Кабинет Логопед“ с коридор към кабинета във Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“
Прогнозна стойност: BGN 22 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2023-0008 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Подпорни стени по десния бряг на р. Сивковска от о.т. 390 до о.т. 564, гр. Чепеларе, община Чепеларе“ – Етап I: Подпорни стени № 1 и № 6
Прогнозна стойност: BGN 1 061 277,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0033 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Асфалтиране на пътна мрежа на територията на Община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 269 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0020 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Модернизация, въвеждане на енергоспестяващи мерки и осигуряване на достъпна среда в училищната сграда на ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 1 944 869,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0016 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция на алейни мрежи и облагородяване на зелени пространства на територията на СО – район „Сердика“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 344 134,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0026 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) за основен ремонт на улици в селата Комарево, Градинарово, Равна и Черноок, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 248 543,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0027 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Почистване на пътни банкети от храстовидна растителност и надвиснали клони по общинската пътна мрежа в община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 28 754,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2023-0015 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР. НОВА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 325 149,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0073 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатни станции на ул. „Черковна“ № 20 и ул. „Черковна“ № 22- Етап 1- Захранващ топлопровод 2Ø114/200 по ул. „Черковна“, Етап 2- Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда на ул. „Черковна“ № 20, УПИ IV- 573, 574, 575, 576, Етап 3- Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда на ул. „Черковна“ № 22, УПИ VII- 578, кв. 13 а, по плана за гр. София, м. „Суха река- запад“ СО- район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 295 371,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0021 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „Д-Р ПЕТЪР ГЕНОВ“ ОТ О.Т 106 ДО О.Т. 72, С. ГРАДИНА, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Прогнозна стойност: BGN 87 460,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0020 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА ОТ О.Т 19 ДО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБ НА 40М СЕВЕРНО ОТ О.Т. 82 И ОТ О.Т.84 КЪМ О.Т. 86, С.КРУШЕВО,ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
Прогнозна стойност: BGN 62 812,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01792-2023-0002 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина “ Иван Павлов“ Предмет на ОП: „Лаборатория на НПГВМ „Иван Павлов“ – преустройство и пристройка на съществуваща сграда“ и „Сграда за образование на НПГВМ „Иван Павлов“ – преустройство на съществуваща сграда“
Прогнозна стойност: BGN 1 341 888,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0053 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ НАД РЕКА СТРУМА В КВ. ХУМНИ ДОЛ, ГР. ПЕРНИК“
Прогнозна стойност: BGN 262 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0065 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Аварийно почистване и осигуряване проводимостта на отводнително дере от натлак, храстовидна и дървесна растителност в регулацията на с. Зелен дол, общ. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 504 994,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01090-2023-0004 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИСПЕРИХ ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 253,92 kWp и максимална променливотокова мощност 220 kW – собствени нужди, находяща се в ПИ 32874.502.1930, област Разград, гр. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0019 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Бодра смяна“ между о.т. 230 и о.т. 236 по ПУП-ПР на с. Искра, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 117 566,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0020 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Изграждане на водопроводна мрежа за топла минерална вода и разширяване на резервоар в УПИ XIII, кв.13 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0016 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: Изграждане на малко кръгово кръстовище при км.12+302 на път ІІІ-2006 „Мътница – Мадара – Нови пазар“ / ул. “Мадарски конник“ / в гр. Каспичан
Прогнозна стойност: BGN 24 826,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0015 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Охрид“ с. Каспичан, Община Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 77 969,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0032 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод за минерална вода до детска градина с. Варвара, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 553 078,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01953-2023-0005 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД Предмет на ОП: СМР по премахване на Стара административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Сливница“ № 168 А
Прогнозна стойност: BGN 142 754,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2023-0008 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Частична реконструкция и ремонт на покрива на читалище „Просвета – 1920“ с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02810-2023-0002 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 42 „БЪЛГАРЧЕ“ С ЯСЛЕНА ГРУПА Предмет на ОП: Полагане на настилки, пребоядисване и подмяна парапет на стълбища, предверия и топла връзка на ДГ №42 „Българче“ – гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 62 296,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2023-0011 Дата на публикуване: 03.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сватбена зала в село Тодор Икономово, община Каолиново“
Прогнозна стойност: BGN 397 753,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0011 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „ЗДРАВКО БОМБОВ“ В ГР. ДЪЛГОПОЛ – ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2023-0006 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: Ремонт на сграда с идентификатор 83510.671.60.3 по АОС № 3699 от 14.12.2012 г. находяща се в южния двор на СУ „Сава Доброплодни“ за кабинети по музика
Прогнозна стойност: BGN 86 138,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2023-0020 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Преустройство на част от склад в хранилище за съхранение на веществени доказателства, находящо се в гр. София, кв. Бенковски, ул. „Лазар Михайлов“ № 147
Прогнозна стойност: BGN 84 351,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0014 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ДОПЪЛНИТЕЛНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ СМР ПО ФАСАДАТА НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДОМ В ГРАДСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ДУПНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 273 661,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04467-2023-0001 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „МАРКО МАРКОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО МАРКО МАРКОВ“, ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 216 970,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0033 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт (хидроизолация) на покриви на сгради, предоставени за управлението на ЦСПП – гр. Пазарджик при Академия на МВР“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 262 454,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0008 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Облагородяване на „кална точка“ в ПИ с ид. 51250.5715.483 по КККР на с. Негован – при спортна площадка, район „Нови Искър“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 114 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0034 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Паркоустройство и благоустройство на разширение на „Гробищен парк“ гр. Карнобат за ПИ с идентификационен номер 36525.76.260 в местност „Дереджика“ по КККР на гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 311 867,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0014 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици по населени места на територията на Община Руен”
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00301-2023-0020 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС АД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и смяна на предназначението на 12 помещения, намиращи се на етаж 4 в блок 2 на „УМБАЛ Бургас“ АД, за целите на ангиографски сектор“
Прогнозна стойност: BGN 510 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2023-0014 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване и осигуряване проводимостта на отводнителни дерета от натлак,храстовидна и дървесна растителност в регулацията на гр.Априлци,общ.Априлци”
Прогнозна стойност: BGN 723 746,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0011 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Ремонт на улици и изграждане на подпорни стени в община Хаджидимово, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 165 974,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0009 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на 2 многофункционални и профилирани спортни площадки със свободен достъп за игра на открито на територията на район СО – район „Младост” по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 197 021,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0053 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект „Изграждане на парк в ж.к. „Сениче“, гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 1 935 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0009 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи по изпълнение на аварийни ремонти в община Димово “
Прогнозна стойност: BGN 210 003,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 03435-2023-0006 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана /военно формирование 38040/ Предмет на ОП: Изграждане на подземна кабелна линия средно напрежение от трафопост № 26 до трафопост № 12 във ВР 1172, с. Каменец, обл. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2023-0003 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Рехабилитация и реконструкция на улици, на територията на Община Ветово“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 955 794,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2023-0008 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти на участъци от общинската пътна и улична мрежа и на републикански път № 8602 от км. 12+846 до км. 15+145 (съгласно споразумение с АПИ) на територията на Община Перущица
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2023-0013 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/за обект „Реконструкция на участък от улица Александър Стамболийски в гр. Никопол“
Прогнозна стойност: BGN 291 896,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2023-0009 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Частична реконструкция на уличен канал ф350мм по ул. Васил Левски” от ОК 88 до ОК 90, гр.Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2023-0014 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Ремонт по улична мрежа и пътища в община Самуил по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 117 447,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00520-2023-0016 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на основни и текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 398 858,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2023-0291 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КИПИЛОВО“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на покрив на административната сграда на ТП „ДГС Кипилово“
Прогнозна стойност: BGN 49 283,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0026 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях– ул. „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов в посока изток до края /тупик/, гр. Поморие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по процедура МИГ Поморие_10_1_7.2 M4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 272 459,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0025 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначено за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от ул. „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие“, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по процедура МИГ Поморие_10_1_7.2 M4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 336 001,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0028 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РАКОВСКИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 1236 /III-565,ШИШМАНЦИ-ОРИЗОВО/-БЕЛОЗЕМ-ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЪТ PDV 1230 II-56, РАКОВСКИ-ПЛОВДИВ/-ГРАНИЦА ОБЩ. (РАКОВСКИ-БРЕЗОВО) ОТЕЦ КИРИЛОВО-ДРАНГОВО-ЗЛАТОСЕЛ-ЯЗ. ДОНДУКОВ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 783 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0051 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Реконструкция на ул. „Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов” (бивш участък от път III-9008 „I-9 (Бургас) -кв.Долно Езерово”, от км 0+000 до км 2+400) с изграждане на второ пътно платно, с етапно изпълнение – втори етап: Реконструкция на ул.„Одрин” от кръстовище „Трапезица” до бул. „Проф.Яким Якимов”от км 1+520 до км 0+600 (от о.т.687 дп/о.т.689 лп до о.т.708 дп/о.т.707 лп по ПУП-ПУР НА ПЗ „СЕВЕР“, гр.Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 8 573 329,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0124 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на дограма за нуждите на НЕК ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 286 252,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0083 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за „Изграждане на нов селскостопански надлез при км 490+860 на републикански път I-6 „София-Бургас“ в участък Ветрен – Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 4 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0014 Дата на публикуване: 02.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на поликлиниката над Кризисен център – Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 10 810,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица
Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0015 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на ДГ 53 „Дядовата ръкавичка“ на територията на СО-район „Сердика“
Прогнозна стойност: BGN 254 675,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2023-0001 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: “Ремонт на шест учебни стаи в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 36 312,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0062 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС В С. БЕЛИ ИСКЪР, ОБЩ. САМОКОВ, ОБЛ. СОФИЙСКА“
Прогнозна стойност: BGN 72 742,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0061 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕН НАВЕС ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ОТКРИТО, ОТКРИТА СЦЕНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ДВОРА НА ДОСПЕВСКА КЪЩА НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 65231.908.176 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. САМОКОВ В КВ. 103 УПИ II
Прогнозна стойност: BGN 110 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0049 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ДГ № 7 „КАЛИНКА“ И ДЯ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 201 768,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0011 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на пътни настилки на улици, находящи се на територията на община Златица“
Прогнозна стойност: BGN 19 545,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0010 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Рехабилитация на пътна настилка и бордюри на ул.‘‘8-ма‘‘, с. Църквище, община Златица“
Прогнозна стойност: BGN 60 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0035 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинска пътна мрежа на територията на Община Марица“, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 846 541,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06439-2023-0001 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ВЪЗДУХА Предмет на ОП: Текущ ремонт на работни помещения на ЦСМПВ, намиращи се в гр. София, бул. Академик Иван Гешов № 15
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06065-2023-0001 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ПОПИНЦИ Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод и възстановяване на настилки по ул. „Г. Димитров“ и ул. „Петко Д. Петков“ с. Попинци, община Панагюрище, област Пазарджик – четири етапа – втори етап (2023г.)”
Прогнозна стойност: BGN 61 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2023-0007 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Извършване на СМР при реализация на проект: Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към СУ „Любен Каравелов“ – гр. Копривщица“
Прогнозна стойност: BGN 2 377 825,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2023-0017 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Ремонт спортна площадка – Средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена“
Прогнозна стойност: BGN 105 510,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01967-2023-0001 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за обект: физкултурен салон към съществуващо учебно заведение – ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге
Прогнозна стойност: BGN 988 565,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03176-2023-0001 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ Предмет на ОП: Ремонт на сгради на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ във връзка с изпълнение на проект: BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения професионалното образование и обучение“
Прогнозна стойност: BGN 1 570 746,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0032 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД В УПИ I, КВ. 182А, ПО ПЛАНА НА ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 822 926,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2023-0009 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Обновяване на детски площадки в населени места на територията на община Балчик“
Прогнозна стойност: BGN 141 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0017 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонтни работи по улици и пътища в община Левски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 219 346,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0009 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Борино“
Прогнозна стойност: BGN 1 111 370,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0055 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Май“ ул. Места № 7А, с идентификатор 41112.500.700.1“
Прогнозна стойност: BGN 281 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0015 Дата на публикуване: 01.08.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Правец – бул. „Трети Март“ – участък от о.т. 461 до о.т. 493 и ул. „Васил Левски“ – участък от о.т. 1220 до 30 м след о.т.528“
Прогнозна стойност: BGN 572 896,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление