Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0111 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на водопровод и канализация на ул. „Костенски водопад“ в обхват 35 m северно преди о.т. 411 до ул. „Чудните мостове“ и възстановяване на пътни настилки за осигуряване на временен път за достъп на автомобилно и пешеходно движение до детско заведение, находящо се в УПИ с идентификатор 68134.1006.1722, ж.к. „Манастирски ливади“, район „Триадица“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0030 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на астрономическата кула с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“, № 7-9“
Прогнозна стойност: BGN 65 948,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0029 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Реконструкция и преустройство на водопреносна и канализационна мрежа по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 114 008,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0023 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ШАХТОВ ТРАФОПОСТ“ В УПИ I-1401,1402,1403, КВ. 28, М. „Ж.К. ВРЪБНИЦА 2“, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ СО, ГР. СОФИЯ, БЛОК 3 И 4- I ЕТАП И БЛОК 1 И 2- II ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 262 008,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0028 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 71 401,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0031 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Рехабилитация на уличната мрежа в обхвата на град Видин и малките населени места на територията на община Видин за 2022 година”
Прогнозна стойност: BGN 1 573 937,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2022-0005 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: “Реконструкция на път PDV2134 (III-861, Лъки-Джурково)-Дряново от км 18+660 до км 24+160” ЛОТ 1 ОТ КМ 18+660 ДО КМ 20+169.97 ЛОТ 2 ОТ КМ 20+169.76 ДО КМ 21+897.76 ЛОТ 3 ОТ КМ 21+897.76 ДО КМ 23+740.29
Прогнозна стойност: BGN 5 260 274,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0023 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обект: „Водоснабдяване с. Чал – първи етап““
Прогнозна стойност: BGN 977 991,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2022-0004 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: Извършване на СМР в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев за осигуряване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19
Прогнозна стойност: BGN 242 298,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2022-0035 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на СМР (текущ ремонт) на хотелска сграда, ресторант и кухненски блок в недвижим имот – хотелски комплекс в гр. Варна, р-н „Приморски“, к.к. Чайка“.
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2022-0017 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Демонтаж и монтаж на тръби, компенсатори, фитинги, арматури, опори и други елементи от топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив в участъка камера 1, ул. Ян Хус до камера 164-40-4, бул. Победа
Прогнозна стойност: BGN 763 957,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2022-0005 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки на територията на Район „Студентски“, Столична община“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0037 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 13 487,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2022-0003 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: Изграждане на паркинг за местодомуване на МПС с 41 броя места на ул. „Нева“ с ул. „Иван Гарванов“ №46″ в съответствие с одобрена План-Схема № ПВСЮ-154а-01
Прогнозна стойност: BGN 93 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0126 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „ВЪТРЕШНИ, ТЕКУЩИ, СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ЦУ НА НОИ“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0014 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административна сграда на общинска администрация гр. Бяла, община Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2022-0012 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Подмяна на тротоарната настилка по ул. „Марин Боев“ /ЦГЧ/, гр. Кнежа
Прогнозна стойност: BGN 57 065,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02383-2022-0002 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на Строително – монтажни работи на първия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. Разград, използван от Районен съд – Разград
Прогнозна стойност: BGN 92 105,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0038 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане паркинг в кв. 513, гр. Троян (бивш кв. 303 зад АИР)
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0022 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: Изграждане на подпорни стени в село Горно Прахово, община Ардино, област Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 63 065,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0068 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на обекти на територия на община Стара Загора по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 225 737,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0011 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на стая на дежурните в сградата на община Ковачевци”
Прогнозна стойност: BGN 8 149,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0010 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ МП PER3090 ЗА МАХАЛА „ЛЯТОВА”, С. ЕГЪЛНИЦА, ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ”
Прогнозна стойност: BGN 393 029,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2022-0009 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. РАБИША И С. СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 371 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01916-2022-0002 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на помещения находящи се в сградата на 94. СУ „Димитър Страшимиров“
Прогнозна стойност: BGN 54 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0011 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на полицейски приемни“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0004 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи по ремонт на покрива на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“
Прогнозна стойност: BGN 391 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0036 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 202 505,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01104-2022-0003 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: ”Ремонт и рехабилитация ж.п. прелез при стрелка №104 и прилежащи площи – вход складова база „Свободна зона – Русе” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 138 539,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0026 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ПАРК ДУНАВ“
Прогнозна стойност: BGN 71 969,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00135-2022-0003 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА I ЕТАП – СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ по проект за „Нов учебен корпус и благоустрояване на училищен двор на НГПИ „Тревненска школа““
Прогнозна стойност: BGN 215 920,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0015 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за изграждане на осветителна система на стадион “Георги Бенковски” – гр. Пазарджик, отговаряща на изискванията за провеждане на футболни срещи от А професионална футболна група”
Прогнозна стойност: BGN 1 361 222,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0085 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на улично осветление на територията на Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0012 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие “
Прогнозна стойност: BGN 1 085 886,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2022-0005 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на 30. СУ „Братя Миладинови“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 142 165,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0035 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. САМОКОВ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 2 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0003 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ (ВЪНШНА СТЪЛБА), находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.102.130, попадащ в УПИ ІІІ-130 „за филиал на детска градина“, кв. 390, м. „Зони Г-Центъра” (част), район „Средец”, гр.София”
Прогнозна стойност: BGN 905 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2022-0005 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения за настаняване на задържани лица в РУ Хасково при ОДМВР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 50 989,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0029 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на Рехабилитация на участък от DOB 1108 и улици в селата Стефаново и Одърци, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 649 707,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0009 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ОТ О.Т. 6б ДО О.Т. 6в С. КАЛИЩЕ, ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
Прогнозна стойност: BGN 77 222,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2022-0013 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЖЕЛЯЗКОВЕЦ – ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ КЛОН 1 ДО КЛОН 16
Прогнозна стойност: BGN 1 676 091,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0023 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „СМР по преустройство на отоплителна инсталация в Аула и котелно помещение и подмяна на водогреен котел с газова горелка за нуждите на Медицински факултет към Тракийски университет.“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04294-2022-0001 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на сграда на ОУ „Христо Ботев“ в село Караманово, Община Ценово, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 261 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0012 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Контрол и мониторинг и Биологична рекултивация по проект „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъцив УПИ I, в местност „Вучата могила“ по КК на село Дъбравите – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0022 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изграждане зона за релакс, спорт и забавления сред природата УПИ ХI-СПОРТ И АТРАКЦИИ, квартал 65а, град ТРЯВНА КККР 73403.501.3002“
Прогнозна стойност: BGN 62 486,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0021 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“
Прогнозна стойност: BGN 80 125,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0031 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ремонт административни сгради и прилежащата им инфраструктура – Ремонт покрив на сграда Кметство с. Бяла, Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0030 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ремонт детски градини и прилежащата им инфраструктура – Ремонт покрив сграда на Детска градина „Зорница”, с. Гавраилово, община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0043 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VI, кв. 9 по ПУП на с. Търнава, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 243 854,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0016 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Основен ремонт на помещение стол № 28 ( вентилационна система- смукателна и натегателна ) при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 43 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0024 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт нa улица между ос.т. 92, ос.т .93, ос.т .94 и ос.т 76 по плана на село Винарово, община Чирпан-с дължина 220 м – етапно строителство”, ПЪРВИ ЕТАП – Изграждане на пътно платно и бордюри
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0042 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 196 354,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0021 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи в сгради общинска собственост за обособяване на Майчини центрове в община Ботевград, във връзка с изпълнение на проект № BGLD-2.003-0013 „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра”, финансиран по Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Текущ ремонт в сградата на Младежки дом в с. Литаково за обособяване на Майчин център“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Текущ ремонт в сградата на Здравен център в с. Скравена за обособяване на Майчин център“
Прогнозна стойност: BGN 190 576,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0023 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт нa улица между ос.т. 109 и ос.т 149 по плана на село Средно Градище, община Чирпан-с дължина 275 м – етапно строителство”, ПЪРВИ ЕТАП – Изграждане на пътно платно и бордюри
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0193 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мерки на сгради, разположени на площадката на БПС-АЕЦ ”Козлодуй”
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0014 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване и ремонт на Народно читалище „Просвета“ в УПИ I в кв. 27а, с. Кошов, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 342 191,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00411-2022-0003 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Обезопасяване и осигуряване на временен посетителски достъп на монумент Бузлуджа
Прогнозна стойност: BGN 213 022,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02776-2022-0004 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Подобряване на материално-техническото състояние на сградата на РЗИ – Плевен – извършване на цялостен ремонт на плосък покрив на административна пет етажна сграда
Прогнозна стойност: BGN 75 517,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2022-0002 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: “Ремонт на сгради на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Христо Смирненски“, гр. Карлово”
Прогнозна стойност: BGN 234 828,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02675-2022-0003 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда с идентификатор 10447.514.92.2, собственост на РЗИ – Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 54 970,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0021 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг: Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на ул. „Папульо“, гр. Петрич от ОТ 889 до ОТ 893, включително тротоари и уличен водопровод в участъка на реконструкцията
Прогнозна стойност: BGN 808 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0011 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари в населени места на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Търнава, Обособена позиция № 2 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Алтимир.
Прогнозна стойност: BGN 1 049 257,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0038 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ „АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА“, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 2 542 053,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0081 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010“ Обособена позиция № 2: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365“ Обособена позиция № 3: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710″
Прогнозна стойност: BGN 4 037 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0007 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по реализиране на обект: Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 88 до о.т. 92 в с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 286 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01041-2022-0001 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – НИКОПОЛ ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 51723.500.1372.9 с предназначение за здравно заведение в Ковид сектор“, находяща се в ПИ с идентификатор 51723.500.1372, гр. Никопол, УПИ XXII, кв. 7, гр. Никопол.
Прогнозна стойност: BGN 112 843,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2022-0015 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за проектиране и строително-монтажни работи за частична подмяна и възстановяване на съществуващо външно ел.захранване Ср.Н. 20kV и възстановяване на два броя кабели Н.Н. 0.4kV в стопанство „Евксиноград“
Прогнозна стойност: BGN 233 898,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0007 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Внедряване на система за външно изкуствено осветление”
Прогнозна стойност: BGN 725 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0035 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти на територията на Община Стрелча по пет обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на сградата на НЧ „Георги Михайлов – Силата“ в с. Смилец.“ 2. Обособена позиция № 2 – „Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Смилец.“ 3. Обособена позиция № 3 – „Текущ ремонт на сградата на кметство и пенсионерски клуб в с. Свобода.“ 4. Обособена позиция № 4 – „Текущ ремонт на сградата на кметство с. Блатница и НЧ „Отец Паисий 1936г. в с. Блатница“ 5. Обособена позиция № 5 – „Текущ ремонт на помещения в сградата на БКС и ОИ за нуждите на „Комплекс от социални услуги“
Прогнозна стойност: BGN 44 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05836-2022-0001 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Ремонт и климатизация на многофункционална зала и прилежащи помещения в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 356 362,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0046 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт (подмяна тревно покритие) на тенис кортове – УПИ VІ, кв. 236, ул. „Мария Габровска“ №2А, гр. Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 124 992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00683-2022-0004 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЦАР ФЕРДИНАНД І ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на асансьорна шахта, доставка, монтаж, узаконяване (регистриране) и гаранционна подрръжка на асансьорна уредба в болничната сграда на СБПФЗДПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД с. Искрец
Прогнозна стойност: BGN 162 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2022-0004 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: Енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 18 „Вълшебно детство“, район „Централен“, изграждане на помещения за две нови яслени групи и обновяване на дворното пространство
Прогнозна стойност: BGN 3 330 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0019 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за основен (рехабилитация) и/или текущ ремонт улици и/или пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на община Свищов”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0023 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец”
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00411-2022-0002 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Обезопасяване и осигуряване на временен посетителски достъп на монумент Бузлуджа
Прогнозна стойност: BGN 213 022,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06277-2022-0001 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЙОАКИМ ГРУЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев“, с. Йоаким Груево, община Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 260 810,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0114 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Омрежване при път №1, в зоната на пиезометър PL2 и в участък при отклонението на път №5, ЯР „Въча“, реф.№ 22ИП-Т60А043
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0018 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда в с. Растник, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 5 621,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0056 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри в гара Разград“
Прогнозна стойност: BGN 24 163 670,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0072 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на офис контейнери
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява