Уникален номер на поръчката: 03298-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Христо Ботев“ – с. Осетеново“
Прогнозна стойност: BGN 121 818,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02553-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на СУ „Св. Климент Охридски“
Прогнозна стойност: BGN 243 730,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06287-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покривната конструкция на старото крило на училищната сграда на ОУ “Христо Ботев“ , с.Крайници, общ.Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 62 053,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0038 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: РАЗРУШАВАНЕ И ФАКТИЧЕСКО ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ, ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА, С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, ОСВИДЕТЕЛСТВАНИ КАТО САМОСРУТВАЩИ И ОПАСНИ
Прогнозна стойност: BGN 1 120 287,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0024 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътища в община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 190 752,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2022-0004 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на Автоспирка в гр. Николаево“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0036 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Подмяна на асансьорна уредба в сградата на Регионална библиотека „Христо Ботев“ гр. Враца“ в изпълнение на проект „Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в Регионална библиотека „Христо Ботев“ град Враца“, Договор № 8-ДС/08.06.2022 г., финансиран от Агенция за хората с увреждания
Прогнозна стойност: BGN 62 611,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06294-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛ. ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на сграда на ОУ „Климент Охридски“ в село Долна Студена, община Ценово, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 258 192,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0054 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол““
Прогнозна стойност: BGN 169 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0062 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на три броя паркинг в гр.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 35 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0029 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР /ИНЖЕНЕРИНГ/ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРАЛЕЛНА ТРЪБНА ВРЪЗКА МЕЖДУ 2-РА И 3-ТА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА““
Прогнозна стойност: BGN 8 501 010,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05561-2022-0002 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: „МИГ ПОМОРИЕ“ Сдружение Предмет на ОП: Реконструкция, ремонт на сградна част от инфраструктурата за професионално образование в град Поморие и създаване на Учебен и консултативен хъб
Прогнозна стойност: BGN 171 539,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0033 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект: „Основен ремонт на покрив на сграда „Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Горен чифлик, община Долни чифлик“
Прогнозна стойност: BGN 198 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01924-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив и фасада на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ряхово, Община Сливо поле, Област Русе“.
Прогнозна стойност: BGN 232 177,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0020 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: Изграждане на „Спортна площадка за мини футбол с размер 20/40“ в УПИ I, кв. 35 по плана на с. Осиково, общ. Гърмен
Прогнозна стойност: BGN 118 953,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2022-0013 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Изграждане на ПСОВ на гр. Оряхово и довеждащ канализационен колектор“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0017 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“, гр. Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 178 000,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0014 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев“ – с. Партизани, в УПИ I, кв. 22 по плана на с. Партизани, община Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 454 097,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04238-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонтни работи на сградата на Средно училище „Васил Левски“ гр. Велинград
Прогнозна стойност: BGN 207 774,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03326-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Манолово в УПИ I-281 за училище, кв. 30 по плана на с. Манолово, общ. Павел баня
Прогнозна стойност: BGN 128 776,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02139-2022-0002 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив, фасади и кухня на ОУ „Иван Вазов“ с. Голямо Враново, Община Сливо поле, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 156 422,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 06291-2022-0001 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В ЦПЛР-ЦРД, ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 58 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2022-0004 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКУНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ RAZ 3081 / I – 2, РАЗГРАД – П.К. БЕЛИЛОМ / – ЯЗ. БЕЛИ ЛОМ , ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 696 345,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0026 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на асфалтовите настилки на НСА „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 999 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01518-2022-0009 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1“.
Прогнозна стойност: BGN 4 001 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0049 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Ремонт на Защитени жилища на територията на Община Благоевград“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Външна топлоизолация и дренаж на сградата на „ЗЖ за лица с психични разстройства “Искра”; Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на „ЗЖ за лица с умствена изостаналост“;
Прогнозна стойност: BGN 78 333,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0106 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 64 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2022-0007 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: Реконструкция на улица „Александър Филипов“, намираща се в гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник и реконструкция на тротоарни настилки. Гаранционно поддържане на реконструираната част от улица „Александър Филипов“, намираща се в гр. Брезник, общ. Брезник, обл. Перник
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2022-0006 Дата на публикуване: 31.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ „ПЪТЕН МОСТ НА ПЪТ PER 3010 МЕЖДУ СЕЛАТА ВИДРИЦА И ГЪРЛО – ОБЩИНА БРЕЗНИК“
Прогнозна стойност: BGN 136 411,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0139 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и отводнителна инсталация на ПД „Енерго“ Боровец“
Прогнозна стойност: BGN 49 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0138 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Алеко“ – Противофилтрационни мероприятия в изтичало ВЕЦ и ниските етажи на централата“
Прогнозна стойност: BGN 149 849,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2022-0021 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Демонтаж и монтаж на тръби, компенсатори, фитинги, арматури, опори и други елементи от топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив в участъка камера 1, ул. Ян Хус до камера 164-40-4, бул. Победа
Прогнозна стойност: BGN 764 918,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0050 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда „Елеонора 1-2“ в художествена галерия – постоянна експозиция
Прогнозна стойност: BGN 975 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0071 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изграждане на перони от двете страни на жп линията при спирка Товарна гара Русе“
Прогнозна стойност: BGN 784 709,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0036 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Преустройство на помещение № 1014 и санитарен възел към него в хотел „Флагман“ в помещение за хора с намалена подвижност“
Прогнозна стойност: BGN 20 653,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0032 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Реконструкция въжен мост над река Искър за Стадиона, град Своге
Прогнозна стойност: BGN 264 601,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0031 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Развитие на Екотуризъм и изграждане на Екопътека „Грохотен“, гр. Своге, община Своге
Прогнозна стойност: BGN 107 067,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0046 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на обучителна зала за нуждите на Превантивно-информационен център- Хасково /ПИЦ/“
Прогнозна стойност: BGN 26 321,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0011 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж : Възстановяване на мостово съоръжение над р. „Луда“, чрез изграждане на плочест водосток в кв.26 по ЗРП на с. Козарско- общ. Брацигово, обл. Пазарджик .
Прогнозна стойност: BGN 269 537,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00707-2022-0005 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАТАК Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Батак, с. Нова махала и с. Фотиново, общ. Батак“, с подобекти: ул. „Петър Вранчев“, ул. „Петър Найчев“ и ул. „Техеран“ в гр. Батак; ул. „Тунджа“ и ул. „Янтра“ в с. Нова махала и ул. „1“, ул. „13“ в с. Фотиново“
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04750-2022-0001 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Саниране на фасада и ремонт на покрив на ПГ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 255 625,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2022-0011 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Разширение на напорен резервоар на с.Черноочене, обл.Кърджали ”
Прогнозна стойност: BGN 255 760,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0019 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, САНИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА СГРАДАТА НА ЗДРАВНА СЛУЖБА В С. ХЪРЛЕЦ, ОБЩ. КОЗЛОДУЙ“
Прогнозна стойност: BGN 349 968,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0018 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Изграждане и реконструкция на улици с прилежащи паркоместа в кв. 5, кв. 5А, кв. 5Б, кв. 8, кв. 8А, кв. 8Б по плана на гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 2 517 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03212-2022-0002 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по ремонт на покрив на производствена сграда към училище ПГД „Иван Вазов“ гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 175 065,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0062 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“СВЕТИ КИРИК, КВ.ГОРНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0021 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Ремонт и обновяване на многофункционално спортно игрище и прилежащ терен в УПИ VІІ, кв. 128, гр. Костенец, община Костенец – Етап ІІ Изграждане на детска площадка
Прогнозна стойност: BGN 19 154,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2022-0073 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения на територията на ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00251-2022-0013 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на сградния фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ с 2 (две) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 247 260,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0105 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка и изграждане на нови площадки за игра и спорт на открито на територията на Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 3 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0137 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Строителни и монтажни работи по канали в обособени позиции за нуждите на предприятия „Язовири и каскади“
Прогнозна стойност: BGN 627 005,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2022-0010 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Извършване на ремонт в двора на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания “Доц. д-р Дичко Коларов“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0020 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на паркинг на общинска администрация“ с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 29 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2022-0037 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Подмяна на част от площадков водопровод за питейно – битови и противопожарни нужди на ПСОВ град Пловдив по безизкопна технология”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2022-0005 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Основен ремонт, консервация и реставрация, прилагане на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване на дворното пространство на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, – гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 13 404 509,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0136 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на инженеринг (проектиране и строителство) на улици и съоръжения по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 61 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06292-2022-0001 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА УЧЕБНАТА СГРАДА НА ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. СТЕФАН КАРАДЖА
Прогнозна стойност: BGN 191 762,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06290-2022-0001 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“
Прогнозна стойност: BGN 236 348,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0016 Дата на публикуване: 30.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 264 554,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0047 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект „Основен ремонт на отоплителна инсталация на ОУ „Васил Левски“, находящо се в УПИ I, кв.50 по ПУП на с. Тенево, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0038 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР за дейностите по ремонт на художествената галерия, експозиционната зала за временни археологически експозиции и прилежащите им пространства по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 133 025,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04290-2022-0002 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт на отделение по пневмология и фтизиатрия при СБАЛПФЗ СОФИЯ ОБЛАСТ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 386 923,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03376-2022-0001 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АКАДЕМИК МИХАИЛ ДИМИТРОВ“ Предмет на ОП: „ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ, ВЪТРЕШНИ РЕМОНТИ И ПОДМЯНА КОТЕЛ НА ОУ “АКАДЕМИК МИХАИЛ ДИМИТРОВ“ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН”
Прогнозна стойност: BGN 173 136,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0017 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „12-та“ в с. Богдан, Община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0030 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДА И ПРИЛЕЖАЩОТО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА (ЦДГ) № 7 «КАЛИНКА» И ДЕТСКА ЯСЛА № 1 (ДЯ 1)“
Прогнозна стойност: BGN 950 448,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0015 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИГРИЩЕ ЗА ФУТБОЛ И РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНЯ КАТО ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА СПОРТ И ОТДИХ- В УПИ Х-254, ЗА ОБЩ. ОБСЛ., КВ. 32, ПО ПЛАНА НА С. ЖИТНИЦА, ОБЩ. КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 203 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2022-0008 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 3“
Прогнозна стойност: BGN 277 149,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0061 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр.Свиленград” в изпълнение на АДБФП :№BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020, по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 112 852,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0061 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ПИРИН“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 176 636,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0060 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛ.“ПЪРВОМАЙСКА“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 220 829,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0054 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Доставка и монтаж на преместваем обект в УПИ ІV, кв. 41 по плана на жк „Славейков“, гр. Бургас за целите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, ж.к. “Славейков“ бл. 10
Прогнозна стойност: BGN 44 242,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2022-0003 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ДВЕ ТЕРАСИ НА 25-ТА ДЕТСКА ГРАДИНА „ИЗВОРЧЕ“ ГР. БАНКЯ
Прогнозна стойност: BGN 61 903,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03699-2022-0001 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на фасада на голяма сграда на 1 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 196 796,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0024 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на административно делова сграда с идентификатор 39970.504.321.1“
Прогнозна стойност: BGN 176 731,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0049 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Улично осветление по булевард „България“, с идентификатор 61056.501.622, село Равда, Община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0048 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР на обект: Улица „Искър“ от о.т.570-571-574-578-578 с. Равда
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2022-0008 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 82 035,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02045-2022-0004 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на покривни работи на СУ „Гео Милев”, гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 94 450,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2022-0007 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор за Доизграждане и реконструкция на Главен канализационен колектор II етап и реконструкция на съпътстващата водопроводна мрежа в гр. Златица по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 118 767,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2022-0007 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул.“Гаврил Генов“ в гр. Брегово от ОК 187 до ОК 178“.
Прогнозна стойност: BGN 127 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03669-2022-0003 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрива на Основно училище „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман
Прогнозна стойност: BGN 75 458,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05667-2022-0002 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Ловеч Предмет на ОП: „Пристрояване към съществуваща сграда на Районна Служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Луковит на гаражни клетки.“ ул. „Йордан Йовков“ 11, гр. Луковит
Прогнозна стойност: BGN 102 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0019 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Преслав“, ул. „Дружба“, ул. „Шейново“ и ул. „Плиска“, с. Вълнари, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 207 227,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03938-2022-0001 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ НА СУ „ДРЪСТЪР“
Прогнозна стойност: BGN 217 008,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01328-2022-0002 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ – РУСЕ“ Предмет на ОП: СМР: „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор №63427.2.1874.1 по КК и КР на гр. Русе на НУИ „Проф.в.Стоянов“ за „образователен и културен център за изящни и приложни изкуства“
Прогнозна стойност: BGN 522 039,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2022-0003 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Авариен и бедствен ремонт на класни стаи, вертикална планировка, канализация , ремонт на мост и огради,спортни площадки и оборудване и покрив в ЖП Христо Смирненски гр.Карлово „
Прогнозна стойност: BGN 776 927,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0023 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изграждане на тръбен кладенец и водопроводна връзка до съществуваща поливна система на стадион „Луи Айер“ , гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 64 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2022-0008 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Пешеходна алея, в участъка на път SZR 1081 (I-5) Тулово- Мъглиж-Селце, км 1+320.05 до км 3+115.18“
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0010 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: Реконструкция/рехабилитация на общински път MON 2182 „РП III-102 – Горна Ковачица – Равна от км 0+000 до км 7+127”
Прогнозна стойност: BGN 4 223 378,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2022-0012 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Разрушаване на незаконна сграда и ограда в УПИ III-499,кв.41 по плана на с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян” и разрушаване на незаконни сгради и огради в ПИ №02779.9.498 по КККР на с. Барутин, община Доспат.
Прогнозна стойност: BGN 40 243,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:  12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2022-0006 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА НЧ”ПРОСВЕТА-1927” ГР.АПРИЛЦИ”
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00640-2022-0059 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на Лабораторна сграда към Изследователска база „Св. Климент Охридски“ на о. Ливингстън, Антарктида
Прогнозна стойност: BGN 3 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2022-0013 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕПОНИРАНЕ – КЛЕТКА №2 – ЕТАП I – ИЗГРАЖДАНЕ ОТ „РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 58308.70.146, МЕСТНОСТ „АИБУНАР“, С. ПРЕСЯКА, ОБЩИНА ЛОВЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 6 651 494,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0069 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+040 до км 130+190 с дължина 1 150 метра по ІХ-та жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 12 371 615,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0018 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Възстановяване на сградата на читалище „Будител – 1926”, с. Крива бара“
Прогнозна стойност: BGN 294 878,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0017 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Възстановяване на сградата на читалище „Никола Й. Вапцаров 1927”, с. Хърлец“
Прогнозна стойност: BGN 237 640,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0016 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Възстановяване на сградата на читалище (кино) „Заря – 1911”, с. Бутан“
Прогнозна стойност: BGN 314 195,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0016 Дата на публикуване: 29.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: Строителство на обект: „Обновяване, реконструкция и архитектурно оформление на Централен градски площад – гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 2 182 957,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0030 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ УПИ- II, ОДЗ, КВ.25, ГР. СЕВЛИЕВО
Прогнозна стойност: BGN 195 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0033 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК – ЕТАП II“ , ПОДОБЕКТ: „КОРЕКЦИЯ НА БАНСКО ДЕРЕ, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 429 415,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0016 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Реконструкция на участък от път SML2133 /Печинско – Петров дол/ на територията на Община Мадан“”.
Прогнозна стойност: BGN 1 918 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0037 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Преустройство и реновиране на покрит пазар и административна сграда към него в гр.Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 173 040,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0027 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1026 (ПЕТРОХАН-О.П.БЕРКОВИЦА)-БЕРКОВИЦА-(О.П.БЕРКОВИЦА-БЛАГОВО) ОТ КМ1+470 ДО КМ 2+800“
Прогнозна стойност: BGN 3 309 880,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0016 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „2-ра“ в с. Иганово
Прогнозна стойност: BGN 75 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2022-0016 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря
Прогнозна стойност: BGN 327 163,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2022-0001 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на физкултурен салон и вход на ПГТ „Макгахан”, ул. „Кадемлия“ № 15, гр.София”
Прогнозна стойност: BGN 192 380,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2022-0013 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изграждане на ограда на гробищен парк в град Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 96 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0045 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води / с два клона/ и възстановяване на уличното платно на ул. „Враца“ в кв. „Хисаря“ град Хасково ПОДОБЕКТ: ПРЕЛИВНИК И ОТЛИВЕН КАНАЛ
Прогнозна стойност: BGN 220 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0044 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на открит спортен комплекс в поземлен имот №77195.31.53, УПИ I, кв. 901 по плана на гр. Хасково и прилежаща към него улица в поземлен имот №77195.31.27 по КК на гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 946 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2022-0011 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни работи за реализиране на обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК- гр. Радомир“ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 489 597,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0046 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Наемане на технологична спомагателна механизация с оператор – автогрейдер
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0015 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „2-ра“ в с. Дъбене, община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 316 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03136-2022-0001 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт помещение в сутерен източна част на СУ „Максим Горки“
Прогнозна стойност: BGN 38 074,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2022-0002 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „РЕСТАВРАЦИЯ НА ФАСАДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДМЯНА НА ДОГРАМА НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ СЪГЛАСНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕСТАВРАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАРАТА СГРАДА НА НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ И НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“ II Етап „ Реставрация на фасади, включително подмяна на дограма
Прогнозна стойност: BGN 976 897,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0103 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на спортен комплекс в двора на ЕГ „Пловдив“ и ЕГ „Иван Вазов“, УПИ І-501.573, ПИ 56784.501.573, гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 5 791 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0046 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕН ЦЕНТЪР „АХИНОРА“ КЪМ ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – КАЗАНЛЪК”
Прогнозна стойност: BGN 123 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0021 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА В С. БОЛЯРСКИ ИЗВОР, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 116 665,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0020 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА В С. ШИШМАНОВО, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0045 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Текущ ремонт и промяна в организацията на движението на улици в гр. Казанлък по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0079 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на СМР на строеж: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в кв.“Три чучура- юг“ гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 5 747 835,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0013 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на футболно игрище с ограда в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 118 909,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0039 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект „Рехабилитация на обществена зелена площ за градина в с. Дъскот, община Павликени“.
Прогнозна стойност: BGN 80 580,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04990-2022-0002 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на покрива на сградата на професионална гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 102 670,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2022-0008 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за изграждане на гараж с работилница (метално хале) за общинска техника, находящо се в УПИ I- 281 в кв.39 по плана на гр.Сърница.
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0017 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево”
Прогнозна стойност: BGN 416 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0028 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на общински пазар Ардино и пристройка в УПИ I, кв. 11 по плана на гр. Ардино, общ. Ардино, обл. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 1 291 666,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0215 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Сгради и райони в ОРУ – Изграждане на закрит гараж за малогабаритна техника и метално хале за резервни части. Реконструкция на 5 броя портали
Прогнозна стойност: BGN 808 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2022-0004 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „Довършване изграждането на съблекалня и фитнес зона към зала за лека атлетика до стадион Локомотив в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81 по КК на град Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 170 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0145 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на административната сграда на ТП на НОИ – Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 110 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06285-2022-0001 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Г. М. ДИМИТРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на сградата на ПГСС „Г. М. Димитров“, гр. Дунавци
Прогнозна стойност: BGN 190 722,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2022-0004 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Авариен ремонт на ролетна врата в магазия № 5, пристанище Варна-изток
Прогнозна стойност: BGN 3 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 03267-2022-0001 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ДУНАВЦИ
Прогнозна стойност: BGN 176 092,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0019 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА В С. БЪЛГАРИН, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02425-2022-0002 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен, община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 259 226,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00506-2022-0004 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на проект за осигуряване на алтернативно електрозахранване на Централната болнична сграда чрез изграждане на фотоволтаична система“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0218 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА“ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на покрива на административната сграда“
Прогнозна стойност: BGN 94 771,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0025 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Автоматизирана инсталация за поливане на тревни площи в НСА „Васил Левски“ от собствен водоизточник
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0031 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция на уличната мрежа, организация и безопасност на движението на територията на гр. Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0133 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обект: „Канализация по ул. „Ефрем Чучков“ в участъка от ул. „24“ (О.Т. 4) до включването в Десен Какачки колектор (О.Т. 1), кв. „Обеля“, р-н „Връбница“
Прогнозна стойност: BGN 655 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0058 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” – Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810.
Прогнозна стойност: BGN 3 040 757,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0024 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Петрич и довеждаща инфраструктура – захранващ (външен) водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп
Прогнозна стойност: BGN 13 141 913,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02896-2022-0001 Дата на публикуване: 26.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА УЧЕБНАТА СГРАДА НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСТКИ “– С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО
Прогнозна стойност: BGN 218 698,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0041 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изпълнение на обект: „Текущ ремонт на улица „Христо Ботев“ от о.т. 401 до о.т. 403 в град Стрелча““
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0039 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА В СЕЛО БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Прогнозна стойност: BGN 662 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0029 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Основен ремонт и рехабилитация на водопровод и сградни отклонения по улици на територията на гр. Лом /„Ив. Кулин“, „Софроний“, „Бузлуджа“, „Хан Аспарух“, „Момчил“, „Пирот“, „Кубадин“, „Раковска“/“.
Прогнозна стойност: BGN 221 043,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01990-2022-0002 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на основна сграда на Основно училище „Стоян Михайловски“ – гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 119 507,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2022-0012 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“ по обособени позиции, Обособена позиция №1: Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 2: Улици в с. Брестовене, 2.2: с. Брестовене – ул. „Генерал Столетов” (ОК 194 – ОК 223)“, Обособена позиция №2: Обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет, Подобект 6: Улици в с. Прелез, 6.5: с. Прелез – ул. „Пейо Яворов” (ОК 95 – ОК 112)“
Прогнозна стойност: BGN 281 697,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2022-0002 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: 1042/ Газификация на парна централа, отоплителни инсталации на сгради № 56, № 58 и № 59, газификация и топлопровод на военно формирование 52210 – Банкя
Прогнозна стойност: BGN 437 845,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2022-0032 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВА И PVC ДОГРАМА ЗА СГРАДНИЯ ФОНД НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД
Прогнозна стойност: BGN 95 632,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0020 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Бетониране на улична мрежа и реконструкция на детска площадка в населени места от територията на Община Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 35 321,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0056 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 192 431,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02781-2022-0001 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 38 „МАРГАРИТКА“ /С ЯСЛЕНА ГРУПА/ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по сградата на ДГ №38 „Маргаритка“, гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 48 801,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0032 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УРЕЖДАНИЯ“ С. РУДНИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 70 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0019 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на спортна площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Св.Климент Охридски“ гр.Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 127 736,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0046 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. ГЮЛЬОВЦА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПОДОБЕКТ: СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА СИСТЕМА НА С. ГЮЛЬОВЦА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 2 916 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2022-0008 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни работи в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Тръстиково, общ. Аврен, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 236 315,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0025 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общите части на сградата на поликлиниката в гр. Драгоман, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 16 652,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0037 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ IV 34235 VTR1202 / III 405 ПАВЛИКЕНИ – ДЪСКОТ – ПАСКАЛЕВЕЦ – ГРАНИЦА ОБЩ. / ПАВЛИКЕНИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО VTR1012 / ОТ КМ 13+738.23 ДО КМ 19+510.69- ЕТАП 2“
Прогнозна стойност: BGN 6 590 063,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0028 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА С ОБЕМ 200м 3 В УПИ I 4.55 В М.“СВЕТИ СПАС“ ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛАСКАРЕВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2022-0006 Дата на публикуване: 25.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и класни стаи СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 243 538,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2022-0004 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: Основен ремонт на сградата на домашен социален патронаж – с. Борован
Прогнозна стойност: BGN 54 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0058 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДГ „ДРУЖБА“, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2022-0017 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „В и К“ ООД гр.Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2022-0014 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Рехабилитация на съществуващи улици и принадлежности към тях в община Мирково“ по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Рехабилитация на съществуващи улици и принадлежности към тях в с. Мирково; Обособена позиция № 2: Рехабилитация на съществуващи улици и принадлежности към тях в с. Смолско.
Прогнозна стойност: BGN 676 623,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0057 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 218 290,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0056 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Реновация на здравен дом в с. Устина, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2022-0012 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ по десния бряг на централно градско дере в. гр. Симитли, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 509 136,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2022-0003 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Ремонт Магазия № 6, пристанище Варна-запад
Прогнозна стойност: BGN 1 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0018 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици и пътища в община Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 154 046,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2022-0041 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ОРЯХОВО Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на административна сграда на ТП ДГС ОРЯХОВО
Прогнозна стойност: BGN 140 894,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0053 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на конструктивно укрепване на сграда с идентификатор 07079.618.42.1 по КК на гр.Бургас, представляваща недвижима културна ценност”.
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0215 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на покривна конструкция на административната сграда на ТП “ ДГС Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 93 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0055 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа на Електроразпределение Север АД и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0031 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на общежитие на „Тракийски университет“ – филиал Хасково с идентификатор 77195.725.26.2, намиращо се на бул. „Съединение“ №48-50, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 14 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0029 Дата на публикуване: 24.08.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на общежитие на „Тракийски университет“ с идентификатори 68850.502.121.1, 68850.502.121.6, 68850.502.121.7, 68850.502.121.8, 68850.502.121.9, 68850.502.121.10, 68850.502.121.11 и 68850.502.121.12, намиращо се в кв. Три чучура север, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 16 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0026 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от общински път SZR 1223 II/66/-Воловарово-с.Гита-с.Осларка – Димитриево – граница община /Чирпан – Димитровград/ Странско – граница община /Димитровград- Опан/ – Бял Извор -/I-5/ на територията на Община Чирпан, в участъка от с. Димитриево до границата с Община Димитровград/с. Странско“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03212-2022-0001 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по ремонт на покрив на производствена сграда към училище ПГД „Иван Вазов“ гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 175 065,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06286-2022-0001 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: Детска градина „Слънчево детство“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект на ДГ „Слънчево детство“ в с. Семчиново“
Прогнозна стойност: BGN 224 993,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0046 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Ремонт улици и тротоарни настилки в населените места на територията на община Троян през 2022 г. и 2023 год.” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. Ремонт улични и тротоарни настилки на територията на селата: Балабанско, Белиш, Горно Трапе, Калейца, Ломец, Орешак, Патрешко, Терзийско, Черни Осъм, Шипково и аварийни ремонти на улични и тротоарни настилки по кметства и кметски наместничества. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2. Ремонт улици и площадно пространство на територията на селата: Балканец, Бели Осъм, Борима, Врабево, Голяма Желязна, ремонт на площадно пространство в с. Голяма Желязна, Гумощник, Дебнево, Добродан, Дълбок Дол, Старо Село, Чифлик и ТК „Беклемето“”
Прогнозна стойност: BGN 1 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2022-0010 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда – „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 113 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2022-0007 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни работи в Основно училище „Д-р Петър Берон“ с. Царевци , общ. Аврен, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 187 279,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0024 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на водопровод с. Българско Сливово, община Свищов – проектиране, осъществяване на авторски надзор и СМР“
Прогнозна стойност: BGN 566 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2022-0002 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: Саниране на сграда № 6 битов корпус, сграда № 14 склад към медицински пункт, сграда № 15 медицински пункт и сграда № 7 – банноперален комбинат във ВР-1536, на СКСО
Прогнозна стойност: BGN 316 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2022-0003 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован, община Борован-втори етап“
Прогнозна стойност: BGN 1 996 037,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04468-2022-0004 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор за създаване на достъпна архитектурна среда за изпълнение на асансьорна уредба в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров” гр. София ”
Прогнозна стойност: BGN 102 653,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0084 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: ТТ002160 Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за Контролно измервателната система – Централна измервателна станция (ЦИС) на язовирна стена „Бели Искър“, разположена на територията на община Самоков“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0043 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА ОУ“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, С.НОВА КАМЕНА
Прогнозна стойност: BGN 85 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0017 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: “Изграждане на транспортни комуникации за кв. 168, 169 и 170 по действащите подробни устройствени планове на гр. Правец “ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 690 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0045 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор Ф500 в съществуваща алея, реконструкция на КПС – 1 и прилежащата техническа инфраструктура, находящи се в ПИ 53045.503.323; ПИ 53045.503.324; ПИ 53045.503.325; 53045.225.91; 53045.503.114; 53045.503.106; 53045.503.320; 53045.225.87; 53045.502.468 и 53045.502.480 по КК на гр. Обзор, община Несебър II етап – Авариен основен ремонт на главен канализационен колектор ф500 в същеструваща алея и реконструкция на алейно осветление .
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0015 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи за обособяване на Майчин център в община Мездра, във връзка с изпълнение на проект № BGLD-2.003-0013 „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година
Прогнозна стойност: BGN 80 194,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2022-0009 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ / ПРОЕКТИРАНЕ, СМР, АВТОРСКИ НАДЗОР/ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА В С. ГЛЕДКА; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СТРОЕЖ НА НОВ УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА В С. РАБОВО
Прогнозна стойност: BGN 307 641,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2022-0008 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ / ПРОЕКТИРАНЕ, СМР, АВТОРСКИ НАДЗОР/ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИ В С. ЖЪЛТИ БРЯГ“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0010 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на санитарен възел в сграда с идентификатор 06207.501.263.5 по КККР на гр. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 10 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2022-0007 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Внедряване на енергоспестяващи мерки на СУ ”В. Левски” гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, УПИ I за училище и общежитие, кв.47 по плана на гр. Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 2 345 531,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00859-2022-0012 Дата на публикуване: 23.08.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: “Строително – ремонтни работи, включително основна, аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София” по три обособени позиции
Прогнозна стойност:B GN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0046 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на обект: „Канализационна мрежа с. Веселиново – V етап“
Прогнозна стойност: BGN 1 708 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03021-2022-0001 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: 127. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ Предмет на ОП: САНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА 127. СУ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“, ГР. СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 201 693,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0012 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Основен ремонт на спортна зала, находяща се на ул. „Тако Пеев“ гр. Трън
Прогнозна стойност: BGN 499 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0322 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕПИНО“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда в горски разсадник „Суха лъка“, финансиран със средства по процедура BG16M10P002-3.035: “Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване“ по приоритетна ос 3 „Натура 2000“ и биоразнообразие“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0028 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „СМР ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В АУЛА И КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И ПОДМЯНА НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С ГАЗОВА ГОРЕЛКА ЗА НУЖДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0056 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ И ПАРКОВОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, С. КОЗАНОВО
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0009 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: “Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“
Прогнозна стойност: BGN 49 976,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0008 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Частичен ремонт и обзавеждане на сградите на народно читалище „Стефан Караджа 1904“ с. Стефан Караджово, на читалище „Светлина“ с. Мамарчево, на народно читалище „Ана Маймункова“ с. Воден, на народно читалище „Просвета“, с. Голямо Крушево“
Прогнозна стойност: BGN 91 749,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0017 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Изграждане на ефектно осветление в спортна зала „Васил Левски“ – гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0133 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Ивайловград“ – Ремонт на релсов път на мостов кран 20 тона в дроселно помещение“
Прогнозна стойност: BGN 84 337,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0055 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР. АСЕНОВГРАД – „НИСКА ГРАДИНА“
Прогнозна стойност: BGN 105 571,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0055 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и вътрешно преустройство на ДГ “Първи юни“: Етап 1 – първо ниво, Етап 2 – второ и трето ниво“ в УПИ ХIII- oбществен център, кв.1, ПИ 31036.501.551, по КК на с. Златитрап, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 176 055,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0054 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущи и аварийни ремонти на сгради за обществено обслужване и прилежащата им инфраструктура, находящи се на територията на община Родопи, при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2022-0006 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път VAR2007 – VAR2005 – Китка – Круша от км 0+000 до км 5+593.32″
Прогнозна стойност: BGN 3 486 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0008 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO2046
Прогнозна стойност: BGN 3 445 678,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00422-2022-0014 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности за нуждите на Министерство на труда и социалната политика.
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0046 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 352 275,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0043 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Наем на автокранове с оператор
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0042 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “СМР НА ОБЕКТ : „ЕКО ПЪТЕКА С. КОШАРИЦА – МЕСТНОСТ ПЛАЗОВЕЦ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР“
Прогнозна стойност: BGN 230 836,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0006 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на масивна сграда (пенсионерски клуб), находяща се в УПИ V-културен дом и озеленяване, кв. 15, по плана на с. Церетелево, Община Съединение, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 8 341,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04671-2022-0001 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ „ХРИСТО БОТЕВ““ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 267 341,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0027 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на улица „Райски път “, от о.т.1082А до о.т. 1073 , м. „ Нишан Таши“ по плана на гр. Сандански в ПИ с идентификатор 65334.102.116 по КККР на град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 259 496,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2022-0004 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: Основен ремонт на ул.“Шестнадесета“ с.Флорентин, ул. „Двадесет и втора“ от кръстовището с ул. 1 до ул. 19с. Ясен, ул. „Двадесет и седма“ с.Винарово
Прогнозна стойност: BGN 246 417,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0012 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Ремонт на помещения за спорт в сгради на районни управления на СДВР по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 67 826,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0320 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ““ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) реконструкция и основен ремонт на сградата на шишаркосушилнята, находяща се в гр. Чепеларе, ул. „Спартак“ №20, община Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2022-0006 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SFO 3303 ОТ РАЗКЛОНА С ПЪТ III-6004 ДО МАХАЛА БОДЯТ“ по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 2 212 924,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2022-0009 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за обновяване и облагородяване на гробищни паркове на територията на Община Сливо поле, обл. Русе по шест подобекта: Подобект № 1 – Гробищен парк с. Бабово; Подобект № 2 – Гробищен парк с. Бръшлен; Подобект № 3 – Гробищен парк с. Борисово; Подобект № 4 – Гробищен парк с. Юделник; Подобект № 5 – Гробищен парк с. Малко Враново; Подобект № 6 – Гробищен парк с. Кошарна“
Прогнозна стойност: BGN 150 001,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03066-2022-0001 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „КОНСЕРВАЦИОНО – РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ЗА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 55155.503.1000.1 по ККР на гр.Пазарджик, ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“-гр.ПАЗАРДЖИК“, по ОБЕКТ „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“, находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.1000“
Прогнозна стойност: BGN 300 588,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0132 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на врати и дограма в обособени позиции за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“, реф. № 22ИП-Х50А035
Прогнозна стойност: BGN 103 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0014 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОБСЛУЖВАЩИ ПЪТИЩА КЪМ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ В ГР.ОПАКА „
Прогнозна стойност: BGN 87 722,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0013 Дата на публикуване: 22.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТ TGV 1100 С.ГЪРЧИНОВО –ЗЕМЛИЩНА ГРАНИЦА С.ЦЕРОВЕЦ„
Прогнозна стойност: BGN 38 563,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0024 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Частичен ремонт на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ в гр. Пещера
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06010-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ Предмет на ОП: Подмяна на топлоинсталацията на основната сграда на 121 СУ „Георги Измирлиев“
Прогнозна стойност: BGN 163 870,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02986-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Разград Предмет на ОП: Ремонт на покрив на административната сграда на Областна дирекция на МВР – Разград, находяща се в гр. Разград, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №8
Прогнозна стойност: BGN 260 213,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01995-2022-0003 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ Предмет на ОП: Спешен ремонт на таван на Блок “Б“ и покрив на Блок “А“ и Блок “Б“ на ОУ „Черноризец Храбър“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 87 045,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0023 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ XXIV-3500, Стария часовник, кв. 205 с идентификатор 56277.503.594 по плана на гр. Пещера“.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0031 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт по поддържане на улици, площади, ОПМ на територията на Община Панагюрище и улици от РПМ в чертите на гр. Панагюрище
Прогнозна стойност: BGN 556 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2022-0008 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Обновяване на централен градски парк с площад и пешеходна алея в УПИ VIII – централен градски парк с площад и пешеходна алея гр.Чепеларе.“
Прогнозна стойност: BGN 1 199 131,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0030 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА КЛЕТКА № 2 КЪМ ДЕПО ЗА ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНИТЕ ПАНАГЮРИЩЕ И СТРЕЛЧА
Прогнозна стойност: BGN 1 828 079,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02890-2022-0002 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: СВИЩОВСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за енергоспестяващи мерки на сградата на Cвищовска професионална гимназия «Aлеко Kонстантинов» гр. Свищов
Прогнозна стойност: BGN 175 551,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0042 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ИЗКЪРПВАНЕ НА УВРЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ 2-РА И 6-ТА В С.АНГЕЛАРИЙ
Прогнозна стойност: BGN 17 842,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2022-0020 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Ремонт покриви на общински сгради, разположени на територията на град Търговище по 5 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 148 333,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2022-0007 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на път BLG1271//III-197, Гоце Делчев-Сатовча/-Долен от км. 0+000 до км. 3+896,61”.
Прогнозна стойност: BGN 2 661 294,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0041 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на общински обекти“
Прогнозна стойност: BGN 34 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0020 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на съществуващи тротоарни площи в община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 4 894 974,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0040 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински жилища“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01011-2022-0009 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ЕТАЖ „ХИРУРГИЯ” В МБАЛ „Д-Р СТАМБОЛСКИ”ЕООД – гр.КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 210 183,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2022-0006 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на път BLG2274/III-197, Сатовча-Доспат/-Осина – от км. 0+000 до км. 1+968,68”
Прогнозна стойност: BGN 1 326 559,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0018 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Възстановяване на пътната настилката по ул. „Панайот Волов“ – гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 52 837,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00875-2022-0020 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Частична подмяна с направа на нов компенсатор на амортизиран паропровод с преизолирани тръби в Аграрен Университет – Пловдив, в интервал от 260 м., от сградата на Парна централа до отклонението към сградата на академично издателство
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2022-0006 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА: RSE 1082, TGV 1137, RSE 2004 В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 3 853 821,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2022-0006 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: ”Ремонт на покрив на сградата на народно читалище „Просвета 1903 г.“ с. Горни Дъбник”
Прогнозна стойност: BGN 159 135,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0206 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на сграда ОКС ИЦ ДиК
Прогнозна стойност: BGN 433 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05685-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – Хасково Предмет на ОП: „Ремонт-текущо освежаване на помещения и зали за спорт, инженеринг–проектиране, авторски надзор и изграждане игрища и площадки с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 92 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04722-2022-0002 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО Предмет на ОП: Ремонт на покрив на учебен и производствен корпус на Професионална гимназия по Електротехника и Строителство, град Търговище
Прогнозна стойност: BGN 95 250,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0027 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Рехабилитация и реконструкция на улица Йорданка Николова, гр. Средец
Прогнозна стойност: BGN 1 801 918,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00215-2022-0003 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР в МБАЛ“Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 60 829,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03246-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив и фасада на ПТГ „Симеон Велики“ »
Прогнозна стойност: BGN 253 534,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0032 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на тротоарна настилка на ул. „Братя Маврикови“ в гр. Велинград, Община Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 148 558,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04287-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ с ФИЛИАЛ с.ДЪРМАНЦИ Предмет на ОП: Ремонт на ДГ „Слънчице“ гр. Мездра
Прогнозна стойност: BGN 140 611,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04824-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“ – гр. РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи на кабинет за теория и практика за специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“ в ПГ „Петър Парчевич“ – гр. Раковски“, по НП „Професионално образование и обучение“ Модул 1 „Модернизиране на материално-техническата база“
Прогнозна стойност: BGN 30 224,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0037 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Тридесета“ село Паскалево“
Прогнозна стойност: BGN 130 242,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0036 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Инвестиции в подобряване на малка по мащаби инфраструктура в селата Паскалево, Козлодуйци и Лясково, община Добричка – строителство на „Рехабилитация на улица „Осма“ село Козлодуйци“
Прогнозна стойност: BGN 109 809,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2022-0014 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ДГ „СЛЪНЦЕ“, С. ПАНИЧЕРИ, ОБЩИНА ХИСАРЯ“
Прогнозна стойност: BGN 53 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02594-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ГР. СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив, УПИ ХІV-330 за училище, кв. 32 по плана на гр. Стара Загора, за нуждите на ЦСОП – гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 140 033,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0008 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Облагородяване на детски площадки на територията на община Банско”, Обособена позиция 1 „Облагородяване на детска площадка в градски парк , гр. Банско, във връзка с изпълнението на проект “BeePathNet Reloaded“, Обособена позиция 2 „Облагородяване на детска площадка в село Филипово, община Банско”, Обособена позиция 3 „Облагородяване на детска площадка в село Обидим, община Банско”, Обособена позиция 4 „Текущ ремонт на детски площадки на територията на гр. Банско“
Прогнозна стойност: BGN 52 738,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0023 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Обособяване, санитарно оборудване и обзавеждане на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 и за увеличаване капацитета на инсталациите за медицински газове в COVID – сектор в болничната инфраструктура на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – град Свищов (УПИ XIV-4204, кв.65 по ПУП на гр. Свищов)“
Прогнозна стойност: BGN 135 741,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04207-2022-0001 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, доставка и монтаж на алуминиева дограма на сградата на Районен съд, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 80 227,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2022-0002 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Ремонт на електрическа инсталация в 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 145 105,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2022-0003 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „ПРЕМАХВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА №158 „ЗОРА“ ЗА 3 ЯСЛЕНИ ГРУПИ (3 Х 15 = 45 ДЕЦА) И 7 ГРАДИНСКИ ГРУПИ (7 Х 20 = 140 ДЕЦА) ИЛИ ОБЩО 185 ДЕЦА В УПИ II-ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ. 13, М. НПЗ „ЗАХАРНА ФАБРИКА“, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, Ж. К. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“, УЛ. „БИЛЯНИНИ ИЗВОРИ“ №6 по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 10 700 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0122 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения, строителство, основен ремонт и реконструкция на тротоари и ремонт по съществуващо положение на пътната инфраструктура на територията на Столична община, по седем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 200 124 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0049 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „СМР на обект: „Улица от О.Т. 9431, О.Т. 9432 до О.Т. 9584, между квартали 643Б, 643Г и 643В по регулационния план на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2022-0012 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Ремонт Общински сгради, съоръжения и площи, аварийни ремонти и укрепване, на територията на община Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0026 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив – II етап
Прогнозна стойност: BGN 3 601 173,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0040 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Средна гора“ о.т. 238 – о.т. 129А, ул. „Хаджи Димитър“ о.т. 448 – о.т. 443, ул. „Топола“ о.т. 329 – о.т. 345 – о.т. 346 – о.т. 347, ул. „Марица“ о.т. 146 – о.т. 142, ул. Стефан Караджа“ о.т. 221 – о.т. 385, ул. „Стрелец“ о.т. 159 – о.т. 162 /“Б. Овесянин“/, бул. „Руски“ /запад/ о.т. 335 – о.т. 228, бул. „Руски“ /горно ниво-север/ о.т. 397 – о.т. 456, бул. „Руски“ – изток /долно ниво/ о.т. 326Б /след моста/ до 40 метра преди о.т. 31 /329Б-312/ и изграждане на канализация на ул. „Драгньо Пондев“ /изток/ о.т. 222 – о.т. 223 град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 1 594 563,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00330-2022-0009 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Рамково споразумение за изпълнение на строително монтажни дейности на водопроводни и канализационни мрежи по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 824 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2022-0014 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка и монтаж на оборудване“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга
Прогнозна стойност: BGN 7 815 068,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2022-0016 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР – фасадна реставрация, енергоспестяващи мероприятия, вътрешен ремонт, ремонт на спортна площадка и нова мълниезащита в Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“, гр. Свищов, в изпълнение на проект BG16RFOP001-3.002-0004, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 1 708 912,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01041-2022-0002 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – НИКОПОЛ ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 51723.500.1372.9 с предназначение за здравно заведение в Ковид сектор“, находяща се в ПИ с идентификатор 51723.500.1372, гр. Никопол, УПИ XXII, кв. 7, гр. Никопол.
Прогнозна стойност: BGN 112 843,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0044 Дата на публикуване: 19.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Жельо войвода“ от о.т.59 до о.т.202 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“ – I етап”.
Прогнозна стойност: BGN 209 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0027 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи по укрепване съществуващo депо за отпадъци на Община Трявна, вследствие на наводнение”
Прогнозна стойност: BGN 133 359,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2022-0004 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрива на административната сграда на Областна администрация Бургас
Прогнозна стойност: BGN 170 975,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0017 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на два паркинга в гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 77 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04340-2022-0002 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: 8-МО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на енергийната ефективност на сградата на 8. СУ “Васил Левски“, гр. София“ разделена на обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 774 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0017 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Ремонт на спортни площадки в община Костенец по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 86 363,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02017-2022-0003 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: 3 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на покривни работи на корпус „Б” и ремонтни работи по хънтър и фасади на корпус „Г” на III ОУ „Ангел Кънчев“
Прогнозна стойност: BGN 210 094,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0026 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Ремонт на трансформираното АГО отделение в ковид отделение в МБАЛ Ардино” ЕООД.
Прогнозна стойност: BGN 68 658,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0020 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Изграждане на фитнес на открито (90м2) на територията на община Димитровград- кв. Черноконево, кв. Изток, ул. „Гроссето“ 9 и 11, ул. „Простор“, ул. „Казинбарцика“ 2, Парк МБАЛ „Св. Екатерина“, стадион „Химик“ и гр. Меричлери
Прогнозна стойност: BGN 262 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2022-0005 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път VAR 2005 – от км 0+000 до км 4+740 (с. Бенковски – с. Равна гора)“
Прогнозна стойност: BGN 4 763 744,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0009 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на Младежки дом гр. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0009 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „МАНАСТИРСКА“, О.Т. 28-29-30 ПО ПЛАНА НА ГР. РИЛА“
Прогнозна стойност: BGN 68 137,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0044 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на част от ул. „Мир“ от ОТ1122 до ОТ1588 с подземна и надземна инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 1 123 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0041 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НАД ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ЧИТАЛИЩЕ В С.КОЧМАР
Прогнозна стойност: BGN 32 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0040 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “СМР НА ОБЕКТ : „ЕКО ПЪТЕКА С. КОШАРИЦА – МЕСТНОСТ ПЛАЗОВЕЦ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР“
Прогнозна стойност: BGN 230 836,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01040-2022-0001 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЖИВОТ + ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от помещения на блок „А“ на сграда на МБАЛ „ЖИВОТ+“ ЕООД – КРУМОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 133 897,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0204 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващи помещения и обособяването им в офиси за нови работни места в цех ХОГ
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02503-2022-0001 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по полагане на нова хидроизолация на покрива на сградите на СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Самуил“
Прогнозна стойност: BGN 186 350,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2022-0002 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „СМР на обект „Укрепване на срутище от изветрели скални маси на път HKV 2101 ”
Прогнозна стойност: BGN 91 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04798-2022-0001 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрива на учебна сграда и актова зала и изпълнение на енергоефективни мерки по фасади на сградата на Център за специална образователна подкрепа „Петко Рачов Славейков“ гр. Харманли
Прогнозна стойност: BGN 219 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0017 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Общински кооперативен пазар, УПИ ХІІІ-парк и обществено обслужване, кв.46, гр. Златоград, Община Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 1 399 976,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2022-0008 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт по поддържане на улици, тротоари и междублокови пространства на територията на СО район „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0015 Дата на публикуване: 18.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Изграждане на площадки за съхранение на строителни и битови отпадъци находяща, се в УПИ IХ-182016, кв. 365 по плана ЗВКО „Стоян Куру“, гр. Бяла, община Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05264-2022-0001 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: СМР на покрива на ПТГ „Никола Вапцаров“ гр. Самоков
Прогнозна стойност: BGN 139 494,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05549-2022-0005 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и авторски надзор (Инженеринг) за обект „Ремонт и реконструкция на контактната мрежа на кръстовището до Симовата мелница, трасето от Симова мелница до Централна ЖП Гара, както и обръщалото пред Централна ЖП Гара “
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0032 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на проектиране, СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Реконструкция на санитарни помещения и перално помещение в сграда Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Драганово“,
Прогнозна стойност: BGN 143 106,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0014 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи на сградата на НЧ „Г. С. Раковски“ в УПИ-VIII, кв.30, с. Ясенково, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 202 224,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0036 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт асфалтова настилка на спортни и детски площадки на училища, детски градини и ясли в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0060 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Механизирано подновяване коловози с № 9, коловоз № 10 и коловоз № 11 в гара Горна Оряховица с обща дължина 1745 м
Прогнозна стойност: BGN 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04277-2022-0001 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мерки по фасади на сградата на Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ гр. Харманли
Прогнозна стойност: BGN 229 250,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05338-2022-0001 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Довършване на частично изградена нова пристройка(художествени ателиета) към съществуваща сграда на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов”- гр. Пловдив “.
Прогнозна стойност: BGN 204 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0005 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, община Съединение“.
Прогнозна стойност: BGN 139 064,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0022 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Благоустрояване на УПИ XXIV-3500, Стария часовник, кв. 205 с идентификатор 56277.503.594 по плана на гр. Пещера
Прогнозна стойност: BGN 150 897,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0019 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на второстепенна улична мрежа на населени места на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 337 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0007 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2022-0014 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Рехабилитация и частична реконструкция на общински път SZR 1041 Гълъбово – с. Мусачево от км. 0+000 до км. 5+650
Прогнозна стойност: BGN 5 875 651,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0016 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”
Прогнозна стойност: BGN 248 671,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2022-0005 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Основен ремонт на покривна конструкция на административна сграда на Пето РУ при ОДМВР-Варна”
Прогнозна стойност: BGN 387 025,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02961-2022-0002 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Силистра Предмет на ОП: „Текущ ремонт на физкултурен салон и спортна зала в сградата на ОДМВР Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06016-2022-0001 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на допълнителни СМР за ремонт на покрив на сградата на Професионална гимназия по текстил и кожени изделия, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 53 984,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04280-2022-0001 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА“ Предмет на ОП: Ремонтни дейности за нуждите на Професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария Луиза“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 123 133,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0035 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт – модернизация на слип за рибарски лодки в „Рибарско пристанище Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 383 048,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2022-0004 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин-Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2022 – 2025 година”
Прогнозна стойност: BGN 2 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0053 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: “Поддържане, основен ремонт (рехабилитация), реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на Община Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 16 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0022 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Изграждане на пилотен затвор свързан с център за обучение на персонала и изграждане на преходно отделение (Half way house)“
Прогнозна стойност: BGN 35 021 627,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2022-0005 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект„ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС В ПИ №-63427.1.58 (УПИ XXXVI – Парк на Младежта), кв. 940, гр. РУСЕ, общ. РУСЕ“ по проект „Изграждане на многофункционален плувен комплекс в Младежки парк Русе“
Прогнозна стойност: BGN 14 644 284,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2022-0008 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Калугерово, община Лесичово”
Прогнозна стойност: BGN 15 132 768,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0119 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изграждане, авторски надзор и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система с номинална мощност 281 kWp на обект ОП „Зоологическа градина – София, включително поставяне/подновяване на покривната топло и хидроизолация на сгради Хищници, Гиганти, Пароцентрала и Кухня “
Прогнозна стойност: BGN 2 032 431,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0026 Дата на публикуване: 17.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи по укрепване съществуващo депо за отпадъци на Община Трявна, вследствие на наводнение”
Прогнозна стойност: BGN 133 359,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04208-2022-0001 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МОДЕН ДИЗАЙН Предмет на ОП: Ремонт и топлоизолация по фасадите на сграда на Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 222 616,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05870-2022-0001 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на покривни конструкции на ЦСОП ,,Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Кривня, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 100 847,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03390-2022-0002 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на ниско тяло от сградата на Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 40 138,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0043 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак /ул. „Стара планина“/, заедно със съоръженията и принадлежностите към него.”
Прогнозна стойност: BGN 3 316 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0033 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0004 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Съединение, община Съединение“
Прогнозна стойност: BGN 139 064,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0043 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на участъци от о.т.37 до о.т 43 на улица „Богдан“ в гр. Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 145 286,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0052 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДНО И ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ЧАСТ ОТ УПИ III – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КВ.67, ПИ 06505.501.1926 ПО КК НА С. БРЕСТОВИЦА, ОБЩ. „РОДОПИ“ – ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 1 140 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0012 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на сграда „Домашен социален патронаж“, находяща се в УПИ IX-Социални грижи по плана на гр. Стамболийски за обособяване на „Хъб за социално включване Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 379 935,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0011 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ЗЕМЕН, ОБЩИНА ЗЕМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 217 262,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0010 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОГРАДА НА СГРАДАТА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ЗЕМЕН, ОБЩИНА ЗЕМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 69 143,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01819-2022-0001 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ“ Предмет на ОП: „САНИРАНЕ НА КОРПУС 1 И КОРПУС 2 НА СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ“, ГР. СЛИВЕН
Прогнозна стойност: BGN 257 588,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0012 Дата на публикуване:16.08.2022
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

Предмет на ОП: Основен/текущ ремонт на улици и съоръжения на територията на община Тополовград
Прогнозна стойност: BGN 537 761,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02614-2022-0001 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – гр. АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Възстановяване на съществуваща ограда в училищен двор на ПГ“Св.Патриарх Евтимий“- Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 10 324,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0015 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградите на детски градини в община Павел баня през 2022 година в три обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 208 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2022-0008 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Летница – етапно строителство»
Прогнозна стойност: BGN 1 213 136,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2022-0013 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път PVN 3093 / III – 137, Кнежа – Гостиля / – м. Гергана, Община Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 1 561 467,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2022-0004 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за повишаване енергийната ефективност на основната сграда и втори корпус на 107мо ОУ „Хан Крум“, гр. София, Район „Лозенец“, ул. Димитър Димов“ №13“
Прогнозна стойност: BGN 393 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0013 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на град Каспичан”, Етап VІІ, подетап VІІ.3 – клон 21“
Прогнозна стойност: BGN 82 070,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04113-2022-0001 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: СМР на общежитието на СПИ „Христо Ботев“ – с.Варненци
Прогнозна стойност: BGN 267 604,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0134 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение ЮГ“ EАД по обособени позиции за територията на КЕЦ Загоре, КЕЦ Раковски, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Раднево и КЕЦ Казанлък по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0156 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на антикорозионното покритие на желязорешетъчни конструкции на трансформаторни площадки
Прогнозна стойност: BGN 84 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0056 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Външен ремонт и реставрация на трети учебен корпус на ТУ-София, Филиал Пловдив, Етап 1 – преустройство на югоизточното крило
Прогнозна стойност: BGN 355 628,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0015 Дата на публикуване: 16.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица“ – етап 5
Прогнозна стойност: BGN 374 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05016-2022-0001 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“, гр. Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 220 599,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02474-2022-0001 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „Ремонт на учебна работилница по устройство и диагностика на електрическото оборудване на автомобила, на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово“
Прогнозна стойност: BGN 157 433,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0028 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински сгради на територията на Община Панагюрище” по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 400 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0027 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Авариен ремонт и реконструкция на водопровод ф600 стомана по ул. „Шести септември“ и ф200 етернит по ул. „Гоце Делчев“, град Лом“
Прогнозна стойност: BGN 104 063,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03821-2022-0001 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на санитарни възли и вътрешна ВиК инсталация в сградата на СУ „Пейо Яворов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0049 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Изграждане на комбинирана асфалтова алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 87374.532.3 и 87374.532.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол““
Прогнозна стойност: BGN 124 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2022-0004 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Грамада, представляващ основен ремонт ул. „Бреслето“ от о.т. 201,202,203,204,205 до о.т. 208 гр. Грамада“
Прогнозна стойност: BGN 207 385,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2022-0013 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ“, по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0051 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН 31/19/2/7.2/2/00863 с наименование: „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица, Устина, Брестовица и Браниполе, находящи се на територията на община „Родопи“ по четири обособени позиции““
Прогнозна стойност: BGN 149 196,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0019 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Захари Стоянов” – от бул. „България” до ул. „Г. С. Раковски” в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 96 190,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0016 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Строителни дейности с цел – възстановяване и ремонт на обекти и терени, съоръжения към тях и прилежащи площи, на територията на Община Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2022-0012 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ГР. ЯБЛАНИЦА – УЛИЦА: „М. ПЕТКОВ” НИСКА ЗОНА ОТ ОТ 219 ДО ОТ 165“
Прогнозна стойност: BGN 319 067,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0018 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Beлoaлeя с начало ул. „Л. Кapaвeлoв” о.т. 459, минаваща през улица „Иван Mилeв”, по улица c o.т. 808-443-810-442 в кв.180, и завършваща в УПИ XVI- Търговия и услуги в кв. 104 на гp. Сeптември”.
Прогнозна стойност: BGN 169 996,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0016 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонт тротоарна настилка ул.“Александър Стамболийски“ от ОК 151 до ОК 193 гр.Левски“
Прогнозна стойност: BGN 62 718,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0028 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на тераса на Склад № 2 – двуетажна магазия на II-ри участък на пристанищен терминал Русе-запад”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01860-2022-0002 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на покрив и помещения, част от сградния фонд на ОУ „Любен Каравелов“ с . Узунджово
Прогнозна стойност: BGN 255 142,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0040 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB1192 /III-207/ ТЕРВЕЛ – БЕЗМЕР – ГУСЛАР – ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ- КАЙНАРДЖА – /II-71/“, УЧАСТЪК ОТ КМ 7+890 ДО КМ 11+470
Прогнозна стойност: BGN 2 160 409,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2022-0004 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: Изграждане на временна пътна връзка, като продължение на ул. „Борис Шивачев“ и включването и в ул. „Македония“ в съответствие с издадено и влязло в сила РС № 47 от 21.02.2022год.
Прогнозна стойност: BGN 111 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02571-2022-0002 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМНОНТ В ПГ “ БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ ГРАД КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 260 470,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2022-0002 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на фасадни прозорци в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
Прогнозна стойност: BGN 131 529,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01928-2022-0006 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СОФИЯ“ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (обследване, проектиране, смяна на предназначение, извършване на СМР и авторски надзор) за обект «Ремонт и реконструкция н част от четириетажна сграда – публична държавна собственост, находяща се в гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 216 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0039 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на общински път Жегларци-Бенковски от км.0+00 до км 0+3700
Прогнозна стойност: BGN 2 185 499,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0012 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПЪТ TGV 2124 (IV -20408) С.ЛЮБЛЕН-С.ГЪРЧИНОВО ОТ КМ 18+400 ДО КМ 21+000„
Прогнозна стойност: BGN 2 630 215,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0011 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦА , ЧАСТ ОТ ПЪТ TGV 2124 (IV -20408) с.ЛЮБЛЕН-с.ГЪРЧИНОВО от км 23+440 до км 24+296 „
Прогнозна стойност: BGN 789 498,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0017 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Авариен ремонт на Читалище „Кирил и Методий“, в УПИ XXIII, кв. 23, по плана на с. Пещерско, община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 312 450,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0060 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения в НЧ „Изгрев-1928”- с.Сладун”
Прогнозна стойност: BGN 8 491,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0059 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на помещения в НЧ”Христо Ботев-1927”,с.Щит
Прогнозна стойност: BGN 20 376,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0016 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински път SHU1100/III – 701, Хърсово – Стоян Михайловски/-Църквица, участък от км 0+000 до км. 1+560 “
Прогнозна стойност: BGN 600 627,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0058 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изграждане детска площадка в с. Капитан Андреево, Oбщина Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 22 310,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0016 Дата на публикуване: 15.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „САВА МЛАДЕНОВ“- V-ТИ КВАРТАЛ, ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ“
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0035 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище“, община Добричка по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 4 648 528,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0034 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Строителство на „Рехабилитация на общински път DOB2100 в участъка на с.Карапелит“
Прогнозна стойност: BGN 125 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0013 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 1162, с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 66 609,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0012 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на плочест водосток над дере, представляващо ПИ № 20506.200.96 по КК на с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 53 900,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0011 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на водосток при км 5+200 на път VTR 1162, с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 196 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04468-2022-0003 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ на сградата и дворните пространства на Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров“ – гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 386 847,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04468-2022-0002 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор за създаване на достъпна архитектурна среда за изпълнение на асансьорна уредба в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров” гр. София ”
Прогнозна стойност: BGN 102 653,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2022-0006 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” – Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01837-2022-0001 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи с възможност за етапно изпълнение на Корпус 3 на СУ „Иван Вазов“ в гр. Вършец: 1-ви етап – Блок А, Блок В (Топла връзка), котелно и укрепване на еркер в Блок Б, разделени на подетапи: Подетап 1.1: „Ремонт на двора, топлоизолация на Блок А и Блок В, покривите на Блок А и Блок В, Етаж -2 и Етаж -1 на Блок А, бюфет в Блок В; котелно в Блок Б“
Прогнозна стойност: BGN 770 058,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2022-0006 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ПАНЧАРЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 5 987 808,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0034 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на общински път RAZ 1040 / III – 205, Исперих – Веселец / Свещари – Вазово – Райнино от км. 3+240 до км. 9 + 220
Прогнозна стойност: BGN 4 181 762,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0030 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Неотложни възстановителни работи на въжен мост над р.Искър, свързващ мах.Клисура с мах.Голяма лъка и мах.Ромча, с.Владо Тричков“
Прогнозна стойност: BGN 59 181,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0029 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на транспортен въжен мост за с.Желен, гр.Своге“
Прогнозна стойност: BGN 241 605,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0028 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на външен довеждащ водопровод, подаващ питейна вода за гр.Своге, с.Свидня и част от с.Искрец, сп.Желен и с.Церово в участъка под мост над р.Искрецка, в землището на с.Искрец“
Прогнозна стойност: BGN 195 885,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02862-2022-0001 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЬНЧЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Текущ ремонт на фасадите на сградите на ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе, с идентификатори 63427.2.3019.1, 63427.2.3019.3, 63427.2.3019.4 и 63427.2.3019.5 по КККР на гр. Русе и адаптация на част от сутерена на сграда с идентификатор 63427.2.3019.1 за многофункционална зала
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0014 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на част от улица „Енко Георгиев“ в с. Горни Домлян, община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 56 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0025 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на улици – „Дезодава“, „Първа“, „Втора“, „Трета“ и „Четвърта“ в участък от о.т.1004, о.т.1035, о.т.1036, о.т.1074, о.т.1038, о.т.1039, о.т.1040, о.т.1041, о.т.1075, о.т.1076, о.т.1042, о.т.1043, о.т.1083, о.т.1084, о.т.1044, о.т.1045, о.т.1046, о.т.1047, о.т.1066, о.т.1067, о.т.1088 и о.т.1048 по уличната регулация на местността „Нишан Таши“, землище на гр.Сандански и землище на с.Поленица“
Прогнозна стойност: BGN 2 335 190,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0044 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Подмяна на тръби и радиатори за отопление в ДЯ № 8 „Васил Левски“ гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 66 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0024 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.„
Прогнозна стойност: BGN 88 357,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0022 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект:   „ Допълнително питейно водоснабдяване на с. Избул и  с. Правенци,  община Нови пазар, в два етапа”
Прогнозна стойност: BGN 1 854 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2022-0007 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на административна сграда Ситово, община Ситово, област Силистра
Прогнозна стойност: BGN 26 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04990-2022-0001 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на покрива на сградата на професионална гимназия „Проф. Д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 102 670,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0056 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване, находяща се в УПИ IV, кв.159 по плана на гр.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 59 926,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01423-2022-0001 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Извършване вътрешен ремонт на сградата на Районен съд – Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 224 879,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2022-0039 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: Преасфалтиране на настилка на двор в централен гараж на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“ на адрес: бул. “ Акад. Иван Гешев“ № 15
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0029 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт в сграда ДЯ „Зорница“, гр. Горна Оряховица“ Обособена позиция №2 „Текущ ремонт в сграда ДЯ „Еделвайс“ гр. Горна Оряховица“ Обособена позиция №3 „Текущ ремонт сграда ЦНСТ гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 68 190,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0021 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция на общински път PAZ 1181/III-376, Ракитово-Велинград/ – Костандово- Дорково – яз. стена Батак – Граница общ. (Ракитово- Пещера)- Пещера /II-37/
Прогнозна стойност: BGN 6 109 302,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0021 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътна настилка на територията на град Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0020 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Проект за благоустрояване на публични пространства в гр. Пещера участък от ул. „Дойранска епопея“ от ос. т. 544 до ос. т. 513, участък от ул. „Георги Зафиров“ от ул. „Дойранска епопея“ до коритото на река „Стара река“ и ул. „Димитър Горов“ между ос. т. 541 до ос. т. 549, включително улица тупик между ос. т. 514 и ос. т. 548 по плана на гр. Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 2 134 864,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0008 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по реализиране на обект: Реконструкция и ремонт на част от улица от ОТ130 през ОТ39, ОТ138, ОТ47, ОТ46 до ОТ42 в с. Горно Ново село, община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 121 567,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03928-2022-0002 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ“ Предмет на ОП: Ремонтни дейности в ПГТ „Михалаки Георгиев“ – Видин
Прогнозна стойност: BGN 126 268,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0025 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублоково пространство, детска площадка за игра на открито за деца и волейболно/баскетболно игрище в УПИ I-4119, 4414; УПИ III-563 И УПИ IV-562 в кв. 40 по плана на гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 573 759,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0022 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: “Изграждане на подпорна стена в УПИ VI, кв.206 по ПУП на гр.Свищов – II етап“.
Прогнозна стойност: BGN 580 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0055 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на мост и реконструкция на път в участъка от о.т.74 до о.т.24 в с. Студена, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 1 448 063,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2022-0005 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54/Ценово – Вардим/ -Ценово-Белцов-Кривина-пристанище Кривина, община Ценово“
Прогнозна стойност: BGN 5 462 336,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00135-2022-0004 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА I ЕТАП – СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ по проект за „Нов учебен корпус и благоустрояване на училищен двор на НГПИ „Тревненска школа““
Прогнозна стойност: BGN 215 920,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02950-2022-0001 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Ремонтни дейности на санитарни помещения в сградата на Районен съд-Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 52 887,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0025 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни дейности на съществуващи сгради за нуждите на ВМФ към Тракийски Университет- гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 354 984,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0033 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на обекти в управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 108 958,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2022-0013 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Реконструкция водопроводна мрежа на село Каменица, Община Мирково
Прогнозна стойност: BGN 1 513 964,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0025 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Водоснабдяване поземлени имоти в местностите „Данова поляна” и „Вареницата”, землище Трявна и землище Черновръх, Община Трявна, Област Габрово“.
Прогнозна стойност: BGN 979 514,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02871-2022-0001 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ЛОВЕЧ Предмет на ОП: Топлинно изолиране на външни стени и покрива на лабораторен блок на РЗИ-Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 53 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0032 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Спешни и неотложни ремонтни дейности по сградата на ВО Банишора“.
Прогнозна стойност: BGN 15 980,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0029 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на общ. път TGV 1167 Надарево – Кочово-Хан Крум-І-7 ( участък: граница общини (Търговище-Велики Преслав)- ж.п. с. Кочово)
Прогнозна стойност: BGN 990 002,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00178-2022-0016 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Клиника по пневмология и фтизиатрия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен.
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0024 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на паркинг в гр. Ардино, ул. „Родопи“, община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 104 986,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2022-0005 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Реконструкция и рехабилитация общински път RSE 1001 от начало на с. Горно Абланово до край на с. Горно Абланово”
Прогнозна стойност: BGN 1 780 767,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0031 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на водопроводната инсталация за топла вода на ВО „Младост“.
Прогнозна стойност: BGN 13 388,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0050 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР към пристройка и частично преустройство на училищна сграда към ОУ „Христо Ботев“ и фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 29,575kw (ФЕЦ), пи 07079.820.444 по КК на гр.Бургас, УПИ I, кв.32 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 2 246 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0065 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект:„Газопровод свързващ ПГХ „Чирен“ със съществуващата газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД в района на с. Бутан“
Прогнозна стойност: BGN 83 915 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2022-0012 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и ремонтно-възстановителни работи на Корекция р. Струма на км 43+500, десен бряг с дължина 280 м и на км 44+300, десен бряг с дължина 400 м в землището на с. Горна Крушица, общ. Струмяни, област Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 1 110 371,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0064 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Разширение на капацитета на ПГХ Чирен-сондажен фонд
Прогнозна стойност: BGN 133 694 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0063 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ – надземна част“
Прогнозна стойност: BGN 300 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2022-0007 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: „Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на село Лесичово“.
Прогнозна стойност: BGN 2 364 380,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2022-0006 Дата на публикуване: 12.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на c.Боримечково, община Лесичово – етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 1 926 852,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0133 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР. РАЗГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на асансьор на ТП на НОИ – Разград
Прогнозна стойност: BGN 4 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2022-0028 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КЛИНИКА ПО ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Прогнозна стойност: BGN 123 056,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0054 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване, находяща се в с. Пъстрогор, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 67 649,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2022-0003 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: Реконструкция на улица „Петко Р. Славейков“ с. Ново село Реконструкция на улица „Георги Марков“ /Ком/ с. Ново село Реконструкция на улица „Дванадесета“ от ОТ 33 до ОТ 38 с. Флорентин
Прогнозна стойност: BGN 957 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03928-2022-0001 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ“ Предмет на ОП: Ремонтни дейности в ПГТ „Михалаки Георгиев“ – Видин
Прогнозна стойност: BGN 126 268,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0016 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт по улица от ОТ 472 през ОТ 468 – ОТ 475 до ОТ 476, гр. Правец и изграждане на паркоместа в УПИ II – общ. жилищно строителство, кв. 20, гр. Правец” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 94 366,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0011 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Ремонт на класни стаи в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Ботев“, гр. Мездра
Прогнозна стойност: BGN 6 675,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03115-2022-0001 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „СТЕФАН ВАСИЛЕВ“ Предмет на ОП: Саниране сградата на Център за специална образователна подкрепа „Стефан Василев“, гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 173 957,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02253-2022-0002 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи в сградата на СУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 39 678,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2022-0007 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улици в Община Летница», подобект: Рехабилитация на ул. «Тодор Дичев», с. Горско Сливово
Прогнозна стойност: BGN 20 822,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0021 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „Реконструкция на общински път PDV 1213/PDV1210/ Първомай-Бяла река-Православен-Драгойново-Буково, УЧАСТЪК Първомай-с. Бяла река”
Прогнозна стойност: BGN 2 702 080,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0020 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „МАЛИНА“ В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.343-А-О.Т.342- О.Т.341- О.Т.506 И УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.477- О.Т.469- О.Т.468- О.Т.432
Прогнозна стойност: BGN 1 625 457,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2022-0006 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улици в Община Летница»
Прогнозна стойност: BGN 485 282,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0003 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Възстановяване /основен ремонт/ на част от ул. „Москва”, с о.т. 94, 94а, 10а, 9, 8, 25, 25а, 55,185, 194, 193, 195 и 196 с. Царимир, община Съединение”
Прогнозна стойност: BGN 301 013,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0024 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУТБОЛНА ПЛОЩАДКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИ СТАДИОН НА ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН“
Прогнозна стойност: BGN 315 587,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0023 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В КВ. „ДЪЛБОШНИЦА“, ГР. ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 5 166 759,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03163-2022-0001 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ЮРИЙ ГАГАРИН“ Предмет на ОП: Възстановяване на оградата на Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ) „Юрий Гагарин“, гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 77 406,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0029 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „СМР на обект „Тласкател за отпадъчни води в с.Езерово от канализационна помпена станция на ул.Александър Стамболийски до източната регулационна граница на с.Езерово, община Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 603 381,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0024 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 1236 ОТ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ДАМЯНИЦА/НОВО ДЕЛЧЕВО НА АМ“СТРУМА“ И КРЪСТОВИЩЕ С ГЛАВЕН ПЪТ I-1 (Е79) ДО КРЪСТОВИЩЕ С ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 1241“
Прогнозна стойност: BGN 231 197,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0024 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на общински път „BGS 1060 /III-5391/ с.Аспарухово – с.Сърнево – с.Черково – с.Екзарх Антимово – с.Смолник – участък с.Екзарх Антимово – с.Черково – с.Сърнево, община Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 740 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2022-0008 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „САПАРЕВА БАНЯ“ – СОНДАЖ 1 ХГ, ГР. САПАРЕВА БАНЯ
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0038 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ,,РЕМОНТ НА ЮЖЕН ПАРК НЕСЕБЪР , ЕТАП I- ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ,ФИТНЕС НА ОТКРИТО „
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0012 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Ремонт на покривна конструкция на НУ ,, Иван Вазов“ – гр. Дългопол, община Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 130 539,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0094 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на паркинг, пред жилищните блокове на ул. „Ген. Данаил Николаев“ №22-24, пространството между жилищните блокове и кино „Екоплекс“ – гр. Пловдив – ЗОНА 1 – ЗАПАД“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0093 Дата на публикуване: 11.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на паркинг, в пространството между жилищните блокове на ул. „Ген. Данаил Николаев“ №22-24 и ул. „Драгоман“, гр. Пловдив – ЗОНА 2 – ИЗТОК“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0027 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици в с. Панагюрски колонии, с. Левски и с. Елшица“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „ Благоустрояване на ул. „Георги Димитров“ – асфалтиране и подмяна на ограда на парковете пред здравна служба и църква в с.Елшица”; Обособена позиция №2: „Асфалтиране ул. „Атанас Попов-втори етап” в с. Левски”; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улица “Хр. Ботев“ от о.т.315 ,до края на ул. „Иглика” в с. Панагюрски колонии”
Прогнозна стойност: BGN 108 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0033 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ по четири обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 348 757,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0026 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт тротоари по ул. „Христо Ботев“, ул. „Ал. Батенберг“ , ул. „17-ти ноември“ (от бул. „България“ до ул. „Сан Стефано“)
Прогнозна стойност: BGN 266 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0008 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на общински път „село Милево, община Садово – село Виница, община Първомай“, от о.т. 56 – село Милево до о.т. 1 – село Виница“
Прогнозна стойност: BGN 2 529 813,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2022-0001 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Ремонт на електрическа инсталация в 61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 145 105,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0038 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК „А“ ОТ СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 201 866,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0020 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и аварийно – възстановителни работи на обект: „Реконструкция на хранителен водопровод с. Българско Сливово от напорен резервоар V=300 куб. м. местността „Бреста“ до РШ с. Българско Сливово и от ОК 174 до ОК4а захранващ северозападната част на селото (припек) ул. Петър Марков“.
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2022-0023 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: „Подмяна на външна дограма и поставяне на метална обшивка с рехабилитация на покривни прозорци в обект на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, находящ се в гр. София, пл. „Света Неделя“ № 6, ет. № 7“
Прогнозна стойност: BGN 31 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2022-0007 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Ремонт на 3 (три) бр. спортни площадки и игрища, находящи се на територията на Столична община – район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 304 491,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2022-0011 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“, УЛ. „ДЖЕМИНА“; УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“; УЛ. „ЕЛИН ПЕЛИН“; УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, УЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ И УЛ. „ЛИПА“ ФИНАНСИРАН ПО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПУДООС
Прогнозна стойност: BGN 619 247,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0017 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи в сградата на ДГ № 103 „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ № 16
Прогнозна стойност:   BGN 83 155,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2022-0021 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Текущ ремонт и обновяване на Първа и Втора Аудитории във Факултет по дентална медицина, Медицински университет – София
Прогнозна стойност: BGN 1 028 456,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02913-2022-0003 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на санитарни възли в XI ОУ „Н. Лилиев“
Прогнозна стойност: BGN 158 202,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0016 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВНА СЛУЖБА (РЕМОНТ НА ПОКРИВ И МЕДИЦИНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ)“, С. ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 123 441,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0053 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на „ДГ Зорница” в гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 22 972,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02022-2022-0014 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Охрана“ Предмет на ОП: Саниране на триетажната част от сграден комплекс с адрес: гр. София, ул. „Майор Георги Векилски“ № 2
Прогнозна стойност: BGN 260 308,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0027 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на два броя автомобилни осеви везни с автоматично действие за измерване в движение на обща маса и осево натоварване на моторни превозни средства в Ро-Ро терминал Русе-изток 2“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0092 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Реконструкция и разширение на „Голямоконарско шосе“, в обхвата на община Пловдив от бул. „Дунав“ до землищната граница с община Марица /до транспортен възел Царацово III-805 – в участък от П.Т.1/ км 0+000/ до П.Т.170/ км 1+260/
Прогнозна стойност: BGN 15 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0096 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на Северен централен район, по обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1 – ОПУ Велико Търново; • Обособена позиция № 2 – ОПУ Габрово; • Обособена позиция № 3 – ОПУ Разград; • Обособена позиция № 4 – ОПУ Русе; • Обособена позиция № 5 – ОПУ Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 286 007 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01279-2022-0003 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности и ново изграждане на тротоарни, алейни, паважни и асфалтови настилки на територията на Район „Източен“, Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0095 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ КЪРДЖАЛИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ПАЗАРДЖИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЛОВДИВ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СМОЛЯН и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 378 467 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0094 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БЛАГОЕВГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ КЮСТЕНДИЛ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЕРНИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 358 092 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0093 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 295 522 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0092 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВИДИН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ВРАЦА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ МОНТАНА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 333 696 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0091 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ“ Струма“, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – АМ “Хемус“ на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – АМ “Хемус“ на територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – АМ “Тракия“ на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – АМ “Марица“ на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – АМ “Струма“ от км 0+000 до км 166+500 на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград;“
Прогнозна стойност: BGN 456 870 677,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0090 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 246 777 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0048 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Цялостен ремонт на физкултурен салон“ на ОУ „Братя Миладинови“, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 181 152,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0045 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улица „Промишлена“, гр. Благоевград – ВиК, Ел. инфраструктура и Благоустрояване, по части: „Пътна“, „ОБД“, „ВОД“, „Съоръжения“, „ВиК“, „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“
Прогнозна стойност: BGN 6 263 906,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0088 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи на шест мостови съоръжения, част от Републиканската пътна мрежа на обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 33 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0009 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС „КАРАДЖА ДЕРЕ” ДО ОШ1 ОТ ВЪНШНИЯ ВОДОПРОВОД ЗА С. БОРИНО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05440-2022-0002 Дата на публикуване: 10.08.2022
Наименование на възложителя: 97-МО СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурния салон на 97 СУ „Братя Миладинови“ – София
Прогнозна стойност: BGN 73 827,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0027 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и обновяване на централна градска част на гр. Провадия – етап III
Прогнозна стойност: BGN 443 986,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2022-0003 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Възстановяване и ремонт на 2 броя мултифункционални игрища в кв. „Абдовица“ и с. „Бусманци“, р-н „Искър“, Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 199 847,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0007 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Реновиране – Първи етап, на многофункционална спортна площадка в с. Балша, Район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0024 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Рехабилитация на път BGS2050 – III-539, Дюлево – Русокастро – /Граница общ. /Камено – Средец/ – Суходол – Орлинци /III-795/, община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 7 729 891,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0019 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Благоустрояване на УПИ XXIV-3500, Стария часовник, кв. 205 с идентификатор 56277.503.594 по плана на гр. Пещера
Прогнозна стойност: BGN 150 897,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00975-2022-0006 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: МБАЛ “ РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД Предмет на ОП: Ремонт и обзавеждане на Неврологично отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД
Прогнозна стойност: BGN 399 604,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0027 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 70 825,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06282-2022-0001 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Ново село, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 75 831,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0016 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „Основен ремонт на алеи в Гробищен парк Айтос, община Айтос, етапно строителство – Алея 3, Алея № 5 и Алея 6“
Прогнозна стойност: BGN 157 391,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0015 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: “Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 5 010 109,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0018 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла по обекти както следва: 1. Авариен ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Горичане-Пролез; 2. Текущ ремонт на ул.“17-та“, от кръстовището с ул. „20-та“ до кръстовището с ул. „21-ва“, с. Крапец, община Шабл; 3. Текущ ремонт на ул. „12-та“, с.Езерец, община Шабла; 4. Текущ ремонт на ул. „Ком“, гр. Шабла; 5. Текущ ремонт на ул. „8-ма“, от кръстовището с ул. „10-та“ до кръстовището с ул. „26-та“, с.Дуранкулак.“
Прогнозна стойност: BGN 224 644,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0017 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „3-та“, с.Крапец, община Шабла“ – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 195 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0016 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарна настилка по ул. „Комсомолска“, гр. Шабла – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 121 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0028 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на община Белослав и Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01012-2022-0007 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД Предмет на ОП: Извършване на СМР – реконструкция и модернизация на част от сградата на МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 256 180,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0076 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Ремонт на помещения и външно благоустрояване на сгради по две обособени позиции: “ Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения и външно благоустрояване около сграда на блок №7, ул. „Младен Стоянов“, гр. Перник“. Обособена позиция № 2: „Ремонт на помещения и външно благоустрояване около сграда на блок №55, кв. Твърди ливади “, гр. Перник“. В изпълнение на Проект BGLD-3.002 “ Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.С бенефициент от Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 452 157,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2022-0002 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Осигуряване на транспортна свързаност и достъпна среда в район „Банкя“ СО
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0027 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: Изграждане на мултифункционално спортно игрище за нуждите на ПГ „Димитър Солунски“ и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ в ПИ 03719.501.284 по ККР на гр. Белослав, община Белослав
Прогнозна стойност: BGN 246 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0014 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на къщата на Георги Димитров в с. Ковачевци, община Ковачевци
Прогнозна стойност: BGN 20 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0047 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. „Ормана“ и ул. „Пирин“, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 1 075 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2022-0002 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 6 БРОЯ БУНГАЛА И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА В ПБ „БЕЛИ ИСКЪР
Прогнозна стойност: BGN 870 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0006 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Роман, включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство” Основен ремонт на улици в селата Радовене, Струпец и Синьо бърдо
Прогнозна стойност: BGN 190 312,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0036 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: Отоплителна инсталация с котелно помещение и нафтено стопанство за ОУ „Г.С. Раковски“ в УПИ IV, кв. 36, с. Оризаре общ. Несебър /ПИ с идент.53822.501.340 по КК/
Прогнозна стойност: BGN 360 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2022-0010 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: Обособена позиция №1 – Полагане на асфалтова настилка на улица „Юрий Гагарин“ от ос. т. 96 до ос. т. 176 село Антон, област Софийска Обособена позиция №2 – Полагане на асфалтова настилка на улица „Стара планина“ от ос. т. 28 до ос. т. 88 село Антон, област Софийска Обособена позиция №3 – Текущ ремон улцца „Въртопа“от ос. т. 181 до ос. т. 341 и от ос. 341 до ос. 339 Обособена позиция №4 – Изкърпване на дупки село Антон, област Софийска Финансиран от Държавния бюджет чрез бюджета на Община Антон за 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 137 083,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0034 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на МБАЛ – гр. Поморие с цел обособяване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19“
Прогнозна стойност: BGN 134 211,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0033 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път BGS 1145 „Медово – Бата – Страцин“, участък от км 0+000 до км 14+800“
Прогнозна стойност: BGN 11 618 334,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0066 Дата на публикуване: 09.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт, включително доставка на модули и резервни части за светофарните уредби на територията на Община Варна за нуждите на ОП ТАСРУД“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0124 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви над Машинна зала, Командна зала, ЗРУ, канцеларии технически ръководители в ПАВЕЦ „Белмекен“
Прогнозна стойност: BGN 347 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0123 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Избор на Изпълнител за СМР за подобект „Експлоатационен път до Савачна шахта Чаира“, като част от проект „Увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“ с изграждане на язовир „Яденица“ и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира“
Прогнозна стойност: BGN 104 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0025 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлопровод 2Ø88.9/160 по бул. „Тодор Александров“ и ул. „Брегалница“ топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ XIII-5, кв. 178, м. „Западно направление- метростанция 5-7“, р- н „Възраждане
Прогнозна стойност: BGN 142 989,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0029 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТИ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“- О.Т. 190 – 186 – 175, С. ГРОЗДЬОВО; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“ – О.Т. 35 – 5, С. ШКОРПИЛОВЦИ; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ОБОРИЩЕ“- О.Т. 120 – 147 – 148 – 149 – 150 – 143, С. СТАРО ОРЯХОВО
Прогнозна стойност: BGN 236 347,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0015 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Благоустрояване на две улици и изграждане на локално платно на улица Йълдъръм, гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 212 883,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0005 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0075 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за „изграждане на черпателен резервоар, контейнер с оборудване за напорно подаване и дезинфекция на минерална вода, включително връзка с водопроводната мрежа на с.Рударци, вкл. ремонт и почистване на Сондаж 9, с. Рударци “
Прогнозна стойност: BGN 142 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0022 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Попово“, по две обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на път RAZ 1111 / ІІІ – 204 Разград – Попово / Тръстика – Еленово – Дриново от км 2+105 до км 4+415. Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на път RAZ 1111 / ІІІ – 204 Разград – Попово / Тръстика – Еленово – Дриново от км 5+720 до км 7+010.00 и път RAZ 1111 / ІІІ -204 Разград – Попово / Тръстика – Еленово – Дриново от км 15+230 до км 16+000.
Прогнозна стойност: BGN 1 734 955,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0010 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: “Изграждане на плаващи пристани и ремонт на хелинги – 2бр., бетонови цветарници и подмяна на съществуваща настилка в лодкостоянка Созопол“
Прогнозна стойност: BGN 608 854,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0025 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 85 503,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0005 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублокови пространства в квартал Сарая, в град Сопот, подобект „Паркинг между блок 6 и блок 7“
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06278-2022-0001 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: СПОРТЕН КЛУБ ПО СКОКОВЕ НА БАТУТ ИМИДЖ-РУСЕ Сдружение Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обект: „Обновяване на спортен обект, гр. Русе, ж.к. „Локомотив“, Спортен клуб по скокове на батут „Имидж“, гр. Русе, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 348 573,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2022-0001 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: Ремонт на отоплителна инсталация на СПГ «Княгиня Евдокия»
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2022-0016 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 7 499 988,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0016 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Ремонт и обновяване на многофункционално спортно игрище и прилежащ терен в УПИ VІІ, кв. 128, гр. Костенец, община Костенец – Етап ІІ Изграждане на детска площадка
Прогнозна стойност: BGN 19 154,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0007 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ —  ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕВАНТИВНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО”
Прогнозна стойност: BGN 398 534,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0023 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 111 029,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05440-2022-0001 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: 97-МО СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурния салон на 97 СУ „Братя Миладинови“ – София
Прогнозна стойност: BGN 73 827,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0014 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Текущи ремонти на улични настилки на територията на община Стражица по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 132 893,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0049 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане, основно обновяване, контрол и поддръжка на площадки на открито на територията на Община Велико Търново по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0039 Дата на публикуване: 08.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на помещение ЗРУ 20kV в подстанция „Боруй“
Прогнозна стойност: BGN 149 346,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05089-2022-0002 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – СЛИВЕН Предмет на ОП: „Доставка и монтаж и въвеждане в експлоатация на термопомпа и вентилаторни конвектори в общежитие към НХГ “Димитър Добрович“ гр. Сливен.
Прогнозна стойност: BGN 71 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0036 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на довършителни работи по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 251 737,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0024 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Реконструкция трети етаж от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ЕООД-строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за лечения на пациенти с COVID-19“
Прогнозна стойност: BGN 133 658,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0031 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Строителство, ремонт и реконструкция на обекти, собственост на община Добричка по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 238 228,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0032 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински пътища и улици по населени места на територията на община Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 647 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0014 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на коренова зона, възстановяване на поливна система и сондаж на тренировъчно игрище при стадион „Бончук“ – гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 136 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0008 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Ремонт на 5-ти етаж в блок „Е“ на „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ Етрополе“ ЕООД по проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“
Прогнозна стойност: BGN 134 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0007 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: СМР на обект: „Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на река Малък Искър, гр. Етрополе в определен авариен участък“, срещу кв.229 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 366 174,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2022-0018 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Ремонт за който не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на сгради за здравна служба с идентификатор 80323.502.274.1 и идентификатор 80323.502.406.1 по КККР на с. Челопеч“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00732-2022-0013 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи в МБАЛ “ПРОФ.Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“АД ГР.ЛОВЕЧ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 129 568,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0021 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Обособяване на „Ковид“ отделение на ІІІ ет. блок „Б“ и блок „В“ на МБАЛ Попово“
Прогнозна стойност: BGN 182 372,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0024 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ I-За жилищен комплекс, кв. 76, гр. Ботевград, основен ремонт на северния тротоар на бул. „България“ в участъка от о.т. 199 до о.т. 340 и основен ремонт на източния тротоар на ул. „17 ноември“ в участъка от о.т. 199 до о.т. 339“
Прогнозна стойност: BGN 173 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01315-2022-0003 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт северно крило на покрив на учебна сграда на ПГСС „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик – гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 71 615,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00967-2022-0001 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: БАЛКАНГАЗ 2000 АД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажните работи, по проект на възложителя, за изграждане на разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Първи етап от проект за „Газификация на вилна зона „Лозята”, с. Трудовец, община Ботевград по изграждане на разпределителни газопроводи и 51 броя газопроводни отклонения за етапно изпълнение“, а именно изграждането на главен разпределителен газопровод и 4 бр. газопроводни отклонения през ПИ 72256.563.175, 73256.27.127, 73256.563.174 и по ул. „Балканска“ – о.т.184÷о.т.154,ул. Памид“-о.т.154÷о.т.71, ул. Розова долина“-о.т.71÷о.т.68, ул. „Лагера“-о.т.164÷о.т.151 и ул. „Стамен Николов“-о.т.168÷170“. Обособена позиция № 2: „Разпределителен газопровод в промишлена зона „Юг-Чеканица“, от ПИ с идентификатор 05815.305.61 до ПИ с идентификатор 05815.305.1090 и газопроводни отклонения за „Джи И Фармасютикъл“ ООД, „Регетекс“ ООД и „ТЕДА ММ“ ООД“.“
Прогнозна стойност: BGN 178 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03256-2022-0001 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ГР.БУРГАС Предмет на ОП: „Ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на ЦСОП – гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 112 001,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0021 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Реконструкция на затворническо общежитие „Строител“ към затвора гр. Бургас с обособяване на преходно отделение (half way house)
Прогнозна стойност: BGN 1 082 804,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0040 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки, доставка и монтаж на детски съоръжения по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0013 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КОСТИНБРОД“
Прогнозна стойност: BGN 194 292,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0015 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Ремонт на спортни площадки в община Костенец по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 86 363,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03390-2022-0001 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на вътрешен ремонт на физкултурен салон в „Корпус 2“ на ПГТ „Проф.д-р“Асен Златаров“ , гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 53 863,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02425-2022-0001 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен, община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 259 226,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0127 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР.СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова асансьорна уредба в сграда на ТП на НОИ – Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0051 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе, Първи етап – Фасадни КРР, ВиК-площадкови мрежи и сградни инсталации; Втори етап – Покривни СРР и Трети етап: Електро
Прогнозна стойност: BGN 155 934,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04468-2022-0001 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор за създаване на достъпна архитектурна среда за изпълнение на асансьорна уредба в Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) „Проф. Димитър Кацаров” гр. София ”
Прогнозна стойност: BGN 102 653,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0013 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – от начало на регулационна линия на гр. Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул. „Хаджи Димитър” при ОТ971”
Прогнозна стойност: BGN 3 471 446,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0024 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТИ по шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 186 222,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0122 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за  територията на КЕЦ Пловдив Север и КЕЦ Пловдив Юг по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 362 972,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0015 Дата на публикуване: 05.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на път PVN 1112 от връзката с път PVN 2111 до общинска граница с община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 2 338 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0111 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на водопровод и канализация на ул. „Костенски водопад“ в обхват 35 m северно преди о.т. 411 до ул. „Чудните мостове“ и възстановяване на пътни настилки за осигуряване на временен път за достъп на автомобилно и пешеходно движение до детско заведение, находящо се в УПИ с идентификатор 68134.1006.1722, ж.к. „Манастирски ливади“, район „Триадица“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0030 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на астрономическата кула с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“, № 7-9“
Прогнозна стойност: BGN 65 948,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0029 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Реконструкция и преустройство на водопреносна и канализационна мрежа по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 114 008,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0023 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ШАХТОВ ТРАФОПОСТ“ В УПИ I-1401,1402,1403, КВ. 28, М. „Ж.К. ВРЪБНИЦА 2“, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ СО, ГР. СОФИЯ, БЛОК 3 И 4- I ЕТАП И БЛОК 1 И 2- II ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 262 008,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0028 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 71 401,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0031 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Рехабилитация на уличната мрежа в обхвата на град Видин и малките населени места на територията на община Видин за 2022 година”
Прогнозна стойност: BGN 1 573 937,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2022-0005 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: “Реконструкция на път PDV2134 (III-861, Лъки-Джурково)-Дряново от км 18+660 до км 24+160” ЛОТ 1 ОТ КМ 18+660 ДО КМ 20+169.97 ЛОТ 2 ОТ КМ 20+169.76 ДО КМ 21+897.76 ЛОТ 3 ОТ КМ 21+897.76 ДО КМ 23+740.29
Прогнозна стойност: BGN 5 260 274,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0023 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обект: „Водоснабдяване с. Чал – първи етап““
Прогнозна стойност: BGN 977 991,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2022-0004 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: Извършване на СМР в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев за осигуряване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19
Прогнозна стойност: BGN 242 298,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2022-0035 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на СМР (текущ ремонт) на хотелска сграда, ресторант и кухненски блок в недвижим имот – хотелски комплекс в гр. Варна, р-н „Приморски“, к.к. Чайка“.
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2022-0017 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Демонтаж и монтаж на тръби, компенсатори, фитинги, арматури, опори и други елементи от топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив в участъка камера 1, ул. Ян Хус до камера 164-40-4, бул. Победа
Прогнозна стойност: BGN 763 957,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2022-0005 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки на територията на Район „Студентски“, Столична община“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0037 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 13 487,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2022-0003 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: Изграждане на паркинг за местодомуване на МПС с 41 броя места на ул. „Нева“ с ул. „Иван Гарванов“ №46″ в съответствие с одобрена План-Схема № ПВСЮ-154а-01
Прогнозна стойност: BGN 93 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0126 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „ВЪТРЕШНИ, ТЕКУЩИ, СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ЦУ НА НОИ“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0014 Дата на публикуване: 04.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административна сграда на общинска администрация гр. Бяла, община Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2022-0012 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Подмяна на тротоарната настилка по ул. „Марин Боев“ /ЦГЧ/, гр. Кнежа
Прогнозна стойност: BGN 57 065,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02383-2022-0002 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на Строително – монтажни работи на първия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. Разград, използван от Районен съд – Разград
Прогнозна стойност: BGN 92 105,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0038 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане паркинг в кв. 513, гр. Троян (бивш кв. 303 зад АИР)
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0022 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: Изграждане на подпорни стени в село Горно Прахово, община Ардино, област Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 63 065,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0068 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на обекти на територия на община Стара Загора по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 225 737,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0011 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на стая на дежурните в сградата на община Ковачевци”
Прогнозна стойност: BGN 8 149,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0010 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ МП PER3090 ЗА МАХАЛА „ЛЯТОВА”, С. ЕГЪЛНИЦА, ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ”
Прогнозна стойност: BGN 393 029,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2022-0009 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. РАБИША И С. СТАКЕВЦИ, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 371 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01916-2022-0002 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на помещения находящи се в сградата на 94. СУ „Димитър Страшимиров“
Прогнозна стойност: BGN 54 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0011 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на полицейски приемни“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0004 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи по ремонт на покрива на сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II“
Прогнозна стойност: BGN 391 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0036 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 202 505,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01104-2022-0003 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: ”Ремонт и рехабилитация ж.п. прелез при стрелка №104 и прилежащи площи – вход складова база „Свободна зона – Русе” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 138 539,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0026 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ПАРК ДУНАВ“
Прогнозна стойност: BGN 71 969,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00135-2022-0003 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА I ЕТАП – СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ по проект за „Нов учебен корпус и благоустрояване на училищен двор на НГПИ „Тревненска школа““
Прогнозна стойност: BGN 215 920,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0015 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за изграждане на осветителна система на стадион “Георги Бенковски” – гр. Пазарджик, отговаряща на изискванията за провеждане на футболни срещи от А професионална футболна група”
Прогнозна стойност: BGN 1 361 222,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0085 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на улично осветление на територията на Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0012 Дата на публикуване: 03.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие “
Прогнозна стойност: BGN 1 085 886,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2022-0005 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на 30. СУ „Братя Миладинови“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 142 165,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0035 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. САМОКОВ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 2 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0003 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ (ВЪНШНА СТЪЛБА), находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.102.130, попадащ в УПИ ІІІ-130 „за филиал на детска градина“, кв. 390, м. „Зони Г-Центъра” (част), район „Средец”, гр.София”
Прогнозна стойност: BGN 905 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2022-0005 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения за настаняване на задържани лица в РУ Хасково при ОДМВР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 50 989,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0029 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Строителство на Рехабилитация на участък от DOB 1108 и улици в селата Стефаново и Одърци, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 649 707,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0009 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ОТ О.Т. 6б ДО О.Т. 6в С. КАЛИЩЕ, ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
Прогнозна стойност: BGN 77 222,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2022-0013 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЖЕЛЯЗКОВЕЦ – ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ КЛОН 1 ДО КЛОН 16
Прогнозна стойност: BGN 1 676 091,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0023 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „СМР по преустройство на отоплителна инсталация в Аула и котелно помещение и подмяна на водогреен котел с газова горелка за нуждите на Медицински факултет към Тракийски университет.“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04294-2022-0001 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на сграда на ОУ „Христо Ботев“ в село Караманово, Община Ценово, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 261 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0012 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Контрол и мониторинг и Биологична рекултивация по проект „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъцив УПИ I, в местност „Вучата могила“ по КК на село Дъбравите – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0022 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изграждане зона за релакс, спорт и забавления сред природата УПИ ХI-СПОРТ И АТРАКЦИИ, квартал 65а, град ТРЯВНА КККР 73403.501.3002“
Прогнозна стойност: BGN 62 486,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0021 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“
Прогнозна стойност: BGN 80 125,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0031 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ремонт административни сгради и прилежащата им инфраструктура – Ремонт покрив на сграда Кметство с. Бяла, Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0030 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ремонт детски градини и прилежащата им инфраструктура – Ремонт покрив сграда на Детска градина „Зорница”, с. Гавраилово, община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0043 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VI, кв. 9 по ПУП на с. Търнава, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 243 854,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0016 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Основен ремонт на помещение стол № 28 ( вентилационна система- смукателна и натегателна ) при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 43 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0024 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт нa улица между ос.т. 92, ос.т .93, ос.т .94 и ос.т 76 по плана на село Винарово, община Чирпан-с дължина 220 м – етапно строителство”, ПЪРВИ ЕТАП – Изграждане на пътно платно и бордюри
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0042 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Ремонт на сградата на народно читалище в УПИ VIII, кв.15 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 196 354,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0021 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи в сгради общинска собственост за обособяване на Майчини центрове в община Ботевград, във връзка с изпълнение на проект № BGLD-2.003-0013 „Създаване на Майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в община Ботевград и община Мездра”, финансиран по Програма Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. в две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „Текущ ремонт в сградата на Младежки дом в с. Литаково за обособяване на Майчин център“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „Текущ ремонт в сградата на Здравен център в с. Скравена за обособяване на Майчин център“
Прогнозна стойност: BGN 190 576,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0023 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт нa улица между ос.т. 109 и ос.т 149 по плана на село Средно Градище, община Чирпан-с дължина 275 м – етапно строителство”, ПЪРВИ ЕТАП – Изграждане на пътно платно и бордюри
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0193 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мерки на сгради, разположени на площадката на БПС-АЕЦ ”Козлодуй”
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0014 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване и ремонт на Народно читалище „Просвета“ в УПИ I в кв. 27а, с. Кошов, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 342 191,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00411-2022-0003 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Обезопасяване и осигуряване на временен посетителски достъп на монумент Бузлуджа
Прогнозна стойност: BGN 213 022,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02776-2022-0004 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Подобряване на материално-техническото състояние на сградата на РЗИ – Плевен – извършване на цялостен ремонт на плосък покрив на административна пет етажна сграда
Прогнозна стойност: BGN 75 517,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2022-0002 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: “Ремонт на сгради на Професионална гимназия по железопътен транспорт „Христо Смирненски“, гр. Карлово”
Прогнозна стойност: BGN 234 828,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02675-2022-0003 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда с идентификатор 10447.514.92.2, собственост на РЗИ – Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 54 970,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0021 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг: Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на ул. „Папульо“, гр. Петрич от ОТ 889 до ОТ 893, включително тротоари и уличен водопровод в участъка на реконструкцията
Прогнозна стойност: BGN 808 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0011 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари в населени места на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Търнава, Обособена позиция № 2 Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Алтимир.
Прогнозна стойност: BGN 1 049 257,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0038 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКС ПЕРПЕРИКОН ПО ПРОЕКТ „АНТИЧНИ РОДОПИ И ЕГЕЯ-КУЛТУРЕН КОРИДОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА РЕГИОНА“, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ B2.6C.05, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО INTERREG V-A «ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ», 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 2 542 053,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0081 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-197 „Борино – Тешел – Девин“ в участъците от км 78+130 до км 78+500 и от км 85+890 до км 86+010“ Обособена позиция № 2: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин“ в участъците от км 27+577 до км 27+587, от км 34+843 до км 34+863, от км 37+557 до км 37+577, от км 47+140 до км 47+150, от км 48+291 до км 48+331 и при км 50+365“ Обособена позиция № 3: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-864 „(Чепеларе – Соколовци) – Пампорово – Стойките“ в участъците от км 6+200 до км 6+220, от км 7+940 до км 7+960 и от км 10+650 до км 10+710″
Прогнозна стойност: BGN 4 037 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0007 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по реализиране на обект: Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 88 до о.т. 92 в с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 286 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01041-2022-0001 Дата на публикуване: 02.08.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – НИКОПОЛ ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 51723.500.1372.9 с предназначение за здравно заведение в Ковид сектор“, находяща се в ПИ с идентификатор 51723.500.1372, гр. Никопол, УПИ XXII, кв. 7, гр. Никопол.
Прогнозна стойност: BGN 112 843,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2022-0015 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за проектиране и строително-монтажни работи за частична подмяна и възстановяване на съществуващо външно ел.захранване Ср.Н. 20kV и възстановяване на два броя кабели Н.Н. 0.4kV в стопанство „Евксиноград“
Прогнозна стойност: BGN 233 898,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0007 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Внедряване на система за външно изкуствено осветление”
Прогнозна стойност: BGN 725 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0035 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти на територията на Община Стрелча по пет обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на сградата на НЧ „Георги Михайлов – Силата“ в с. Смилец.“ 2. Обособена позиция № 2 – „Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Смилец.“ 3. Обособена позиция № 3 – „Текущ ремонт на сградата на кметство и пенсионерски клуб в с. Свобода.“ 4. Обособена позиция № 4 – „Текущ ремонт на сградата на кметство с. Блатница и НЧ „Отец Паисий 1936г. в с. Блатница“ 5. Обособена позиция № 5 – „Текущ ремонт на помещения в сградата на БКС и ОИ за нуждите на „Комплекс от социални услуги“
Прогнозна стойност: BGN 44 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05836-2022-0001 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Ремонт и климатизация на многофункционална зала и прилежащи помещения в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 356 362,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0046 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт (подмяна тревно покритие) на тенис кортове – УПИ VІ, кв. 236, ул. „Мария Габровска“ №2А, гр. Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 124 992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00683-2022-0004 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ЦАР ФЕРДИНАНД І ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на асансьорна шахта, доставка, монтаж, узаконяване (регистриране) и гаранционна подрръжка на асансьорна уредба в болничната сграда на СБПФЗДПЛР ”Цар Фердинанд І” ЕООД с. Искрец
Прогнозна стойност: BGN 162 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2022-0004 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: Енергийна ефективност в сградата на Детска ясла № 18 „Вълшебно детство“, район „Централен“, изграждане на помещения за две нови яслени групи и обновяване на дворното пространство
Прогнозна стойност: BGN 3 330 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0019 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за основен (рехабилитация) и/или текущ ремонт улици и/или пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на община Свищов”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0023 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец”
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00411-2022-0002 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Обезопасяване и осигуряване на временен посетителски достъп на монумент Бузлуджа
Прогнозна стойност: BGN 213 022,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06277-2022-0001 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – с. ЙОАКИМ ГРУЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на ОУ „Христо Ботев“, с. Йоаким Груево, община Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 260 810,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0114 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Омрежване при път №1, в зоната на пиезометър PL2 и в участък при отклонението на път №5, ЯР „Въча“, реф.№ 22ИП-Т60А043
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0018 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда в с. Растник, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 5 621,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0056 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри в гара Разград“
Прогнозна стойност: BGN 24 163 670,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0072 Дата на публикуване: 01.08.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на офис контейнери
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява