Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928050)
Възложител: Община Правец
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00100-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект„Рехабилитация и реконструкция иа улици и тротоари , и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928032)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00572-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект “Реконструкция на улици в Община Сандански”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (927997)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0053
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: “Извършване на ремонти на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Ремонт на канализация за отвеждане на отпадъчни води в СК „Пирин“; Обособена позиция № 2 “Цялостен ремонт на съществуващ терен с изкуствена трева в СК „Пирин“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927994)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпена станция на с.Росица до НР на с.Вишовград, община Павликени

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927960)
Възложител: Държавно предприятие “Фонд затворно дело” /ДП “ФЗД”/
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00537-2019-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на административна сграда – Щаб на ТП Плевен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927940)
Възложител: “Софийска вода” АД
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00435-2019-0055
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановителни работи на настилки на територията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927920)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Стара Загора
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0092
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927900)
Възложител: Община Чупрене – област Видин
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 01564-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927487)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 12.08.2019 г.
Преписка: 01139-2019-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация на общински път “MON 1110/III – 815, Боровци-Видлица/ – Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200”.

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927832)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Монтана
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0091
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927712)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00688-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на пътни настилки след авариен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе в 4 ЛОТА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927708)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – Пловдив
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00512-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация на сграда на к-ра “Анатомия, Хистология и Ембриология”; к-ра “Физиология” и “Департамент за езиково и спец. обучение” към МУ-Пловдив,ул.В.Априлов№15а

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927648)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927341)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00602-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927334)
Възложител: Столична община – Район “Надежда”
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 01265-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Надежда”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927319)
Възложител: Община Перник
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00589-2019-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”,Община Перник

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927315)
Възложител: Главна дирекция “Гранична полиция” /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 02849-2019-0032
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване и работните места на служителите на ГДГП” с 5 (пет) обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927308)
Възложител: Община Иваново
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00474-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Довършване на обект „Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, Община Иваново,Област Русе, за изграждане на дига с приблизителна дължина 550 м в участък IV и завършване на участък III”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927288)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00402-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТ “ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. НИКОПОЛ – ПОДОБЕКТ: „ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 В КВ. 24, В ГР. НИКОПОЛ”.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (927270)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Света Марина” ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Света Марина” ЕАД – Варна/
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на ремонтни работи на интензивни стаи и манипулационна в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927258)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0046
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително – монтажни работи на ул. „Тодор Кирков” , ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927232)
Възложител: Община Белица
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00196-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ в град Белица, община Белица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927230)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0045
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително – монтажни работи на ул. „Комуна” и ул. „Трети март”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927207)
Възложител: Столична община – Район “Люлин”
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 01263-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за благоустрояване и озеленяване на УПИ I – ,,за озеленяване”, кв.32А и УПИ II -,,за озеленяване ”, кв.32 с прилежаща алейна мрежа в м. ,,Люлин” – 10 м.р., гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927179)
Възложител: Община Гоце Делчев
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00098-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на част от уличната мрежа в селата Брезница и Мосомище от Община Гоце Делчев“ по ПРСР 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927164)
Възложител: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0081
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 287 до колона 367

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927118)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00022-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА КВ.36, ГР. АСЕНОВГРАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927112)
Възложител: Национална библиотека “Св.Св.Кирил и Методий”- гр. София/ Старо наименование – Народна библиотека “Св.Св.Кирил и Методий” /, гр. София
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 01928-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927108)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00575-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на съоръжение за екстремни спортове – площадка за скейтборд, разположена в УПИ III-2290, кв.144, по ПУП на гр.Раковски, община Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926544)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич по обособени позиции ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927023)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари на територията на община Павликени за 2020 г. и 2021 г.” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926944)
Възложител: Община Борован
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00690-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата в община Борован по четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926927)
Възложител: Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00265-2019-0063
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка” реф.№ 71/2019г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926902)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ София – град
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0090
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област София-град-основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обекти по четиринадесет обособени позиции.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926241)
Възложител: Градски транспорт – Перник ЕООД
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 05700-2019-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926235)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0028
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926208)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на дейности по строително-монтажни работи в акваторията на лодкостоянка „Крайоморие“ относно съоръжения за акостиране на лодки“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926190)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0065
Процедура: Открита процедура
Име: Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда – опорен пункт- едноетажна конструкция на 92м2 и прилепен към него склад на 48 м2, находящи се в с.Николово, общ.Хасково, собств. на АПИ-ОПУ-Хасково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926785)
Възложител: Община Ситово
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00630-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово, Област Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926782)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00092-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на общински сгради на територията на град Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926758)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00678-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Проектиране и изграждане на управлението на горивна уредба на Котел 4 с гориво природен газ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926743)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ – Плевен
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0089
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Плевен – обект ДСП – Белене

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926735)
Възложител: Столична община – Район “Овча купел”
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 01268-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Етапна реконструкция на ул. „Николай Хрелков“ от ул. „Бойчо Бойчев“ до ул. „760“, Район „Овча купел“ и съпътстваща инфраструктура

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (926704)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00753-2019-0016
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (926674)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: “Авариен ремонт на транзитен водопровод АЦ ф150 и отклонение на водопровод АЦ ф150 по ул. “Иван Вазов” с. Кюлевча и отклонение на водопровод АЦ ф80 към прилежащите улици”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926623)
Възложител: Териториално поделение “Социално осигуряване” на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0116
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926604)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00308-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство на Обект: „Укрепване на свлачище в с. Орлица, община Кирково, Идентификационен № KRZ 14.53878-01.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926165)
Възложител: Столична община
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0087
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926514)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00662-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926512)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00662-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на водопроводна мрежа на село Коларово, Община Раднево – II етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926458)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00631-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране и изпълнение на строителство за изграждане и разширение на система за видеонаблюдение за с. Челопеч – етап ІV.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (926431)
Възложител: Община Ситово
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00630-2019-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Аварйно-възстановителни ремонтни работи при отстраняване на щетите при природно бедствие-ураганен вятър на сградата на ОУ “Стефан Караджа”, с.Искра, Община Ситово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926422)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД – Стара Загора
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00536-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройство на част от I етаж и сутерен на терапевтичен блок „В” в отделение по Хемодиализа и пристройки-коридор и евакуационна стълба – ПИ с идентификатор 68850.5025.179, УПИ-за здравни нужди кв. 524 гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926408)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ “Н.И. Пирогов” ЕАД – София
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00693-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926402)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ “Н.И. Пирогов” ЕАД – София
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00693-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АПТЕКА КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД , УПИ I-281, кв.313, р-н Красно село, СО, бул.„Тотлебен“21

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926368)
Възложител: Община Малко Търново
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00031-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926231)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00627-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект №27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926192)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00964-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради в гр.Генерал Тошево, във връзка с проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по обособени позиции”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926176)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00467-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ – начален етап, гр. Крумовград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926161)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00038-2019-0031
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово– I етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926150)
Възложител: Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00265-2019-0062
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт покрив на ремонтно хале „Подбивни машини”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926146)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0042
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи в обекти към отдел „ОЗСПС“” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Цялостен ремонт на помещенията от № 82 до № 92 и № 100 в отделение за лежащо болни в ДСХОЛ – гр. Силистра“. Обособена позиция № 2: „Частична подмяна на дограма в ДЦ ДМУ – гр. Силистра“Обособена позиция № 3: „Топлоизолация на северна фасада в ЦНСТ ДБУ – гр. Силистра“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926112)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Сливен
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0088
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СРМ в административна сграда, ползвана от териториални структури на АСП в област Сливен- основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект- ДСП Нова Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926104)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0041
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР/СРР по проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социална услуга в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства ЦНСТПЛПР“, финансиран от Фонд „Социална закрила“;Обособена позиция №2: Ремонтни дейности (частична подмяна на дограма, доставка и монтаж на предпазни мрежи и ремонт на тротоарни настилки) в обекти към „Детски ясли и ДДЗ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926088)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0087
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в обл. Кюстендил за обект Изнесено работно място – Рила към ДСП – Бобошево”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926080)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Велико Търново
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0086
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926072)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0085
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в обл. Кюстендил за обект Изнесено работно място – Кочериново към ДСП – Бобошево”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926040)
Възложител: Медицински университет /МУ/ “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00983-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на климатична и вентилационна система в кабинети и операционни зали към УМДЦ при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925999)
Възложител: Столична община
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0086
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция на бул. “Тодор Каблешков“ от бул. “България“ до ул. “Луи Айер”, район „Триадица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925976)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДОБРИЧ“ С ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ“: ЗП ОБЩО = 1422,71 М2, РЗП = 7555,93 М2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925905)
Възложител: Община Лом
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: „РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925755)
Възложител: Столична община
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0084
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане и оборудване на детска градина за осем групи в УПИ I, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“ по плана на гр. София – район „Триадица“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925677)
Възложител: Община Съединение
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00835-2019-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив, по обособени позиции.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925509)
Възложител: Община Тополовград
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00721-2019-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР на обект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925458)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0046
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително – монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925992)
Възложител: Община Враца
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0026
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925962)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0047
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925949)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0084
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925934)
Възложител: Община Белово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925919)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на помещение за нуждите на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Горна Оряховица, BG05M9OP001-2.040-0056-C01“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925907)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Света Марина” ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Света Марина” ЕАД – Варна/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925897)
Възложител: Община Димово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00214-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925892)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00561-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925891)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00373-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет гр. Стара Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925869)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00956-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925808)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00571-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и модернизация на КПС Ахелой.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925802)
Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София – град /предишно наименование – Столично управление “Социално осигуряване”/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0113
Процедура: Публично състезание
Име: “Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А, извършване на строителни и монтажни работи, както и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925764)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925277)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к. м., Пристанище Варна Запад

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925268)
Възложител: Община Елхово
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00660-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на СМР при реализацията на проект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925227)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925226)
Възложител: Агенция “Пътна инфраструктура” /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция “Пътна инфраструктура” /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”/ /ФРПИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0062
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925207)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0148
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Веселчани

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925204)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0147
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Капитан Петко

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925992)
Възложител: Община Враца
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0026
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925962)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0047
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925949)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0084
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925934)
Възложител: Община Белово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925919)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на помещение за нуждите на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Горна Оряховица, BG05M9OP001-2.040-0056-C01“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925907)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Света Марина” ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Света Марина” ЕАД – Варна/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925897)
Възложител: Община Димово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00214-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925892)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00561-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925891)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00373-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет гр. Стара Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925869)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00956-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925808)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00571-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и модернизация на КПС Ахелой.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925802)
Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София – град /предишно наименование – Столично управление “Социално осигуряване”/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0113
Процедура: Публично състезание
Име: “Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А, извършване на строителни и монтажни работи, както и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925764)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925277)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие “Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к. м., Пристанище Варна Запад

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925268)
Възложител: Община Елхово
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00660-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на СМР при реализацията на проект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925227)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925226)
Възложител: Агенция “Пътна инфраструктура” /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция “Пътна инфраструктура” /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”/ /ФРПИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0062
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925207)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0148
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Веселчани

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925204)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0147
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Капитан Петко

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925669)
Възложител: Община Димово
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00214-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Димово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925645)
Възложител: Община Борино
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС „КАРАДЖА ДЕРЕ” ДО ОШ1 ОТ ВЪНШНИЯ ВОДОПРОВОД ЗА С. БОРИНО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925644)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Монтана
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0083
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925590)
Възложител: Народно читалище “Отец Паисий – 1919” гр. Сандански
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 05858-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Преустройство, промяна на предназначение и пристройка на сграда на Народно читалище „Отец Паисий – 1919”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925585)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00099-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925574)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Ловеч
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0082
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ловеч”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925563)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0081
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област Бургас”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925561)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00159-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на Община Добричка в три обособени позиции”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925547)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Аварийна подмяна на водопровод по ул.„Н.Й.Вапцаров“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Хаджи Димитър“ гр.Каспичан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925545)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00185-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР на обект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925516)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00575-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за обект:ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II-934,С.БЕЛОЗЕМ,ОБЩ.РАКОВСКИ в изп-е на проект на общ.Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7от ПРСР 2014-2020”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925009)
Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0145
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане електрическа подстанция “Ихтиман” 110/ 20 kV

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924981)
Възложител: Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” /ДП “РВД”/
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00222-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924952)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00169-2019-0028
Процедура: Открита процедура
Име: “Реставрационни дейности на Паметници”