Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (931116)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 01351-2019-0043
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Реконструкция и разширение на ГРС „Страшимирово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (931114)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 01351-2019-0042
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на очистно съоръжение „Стряма““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931097)
Възложител: Община Борово
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00396-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: “Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931083)
Възложител: Община Болярово, област Ямбол
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00703-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931072)
Възложител: Комисия за защита на потребителите /КЗП/
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00076-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на КЗП,ОП №1 “Избор на изпълнител на СМР на трети, четвърти, част от първи и част от пети етаж от адм.и делова сграда Дом-паметник„Ал.Стамболийски”в гр.София,ул.Врабча №1″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931066)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0026
Процедура: Публично състезание
Име: Битова канализация и реконструкция на водопроводна мрежа по улици в гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931057)
Възложител: Столична община – Район „Връбница“
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 01254-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на ВиК мрежа на ул. “Братя Станиславови“(ОТ 81-ОТ287а-ОТ 288-ОТ 148-ОТ229-ОТ 230), кв.“Модерно предградие“, район „Връбница“ Подобект: улица “Братя Станиславови“(от 81-от 278а-от 288-от 148-от 229-от 230 “ Етап 1: „Електроснабдителна мрежа“ (Реконструкция на въздушна мрежа HH1KV); Етап 2: „Изграждане на улица „Братя Станиславови“ (О.Т.81-287а-288-148-229-О.Т.230)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931050)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00464-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА РОДОПИ“, ПОДОБЕКТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. ТЕРАСИТЕ – II РИ ЕТАП“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931025)
Възложител: Община Черноочене
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00470-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“, с. „Черноочене“, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд на благоустрояване на дворни площи“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (931017)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00024-2019-0012
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (931016)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00609-2019-0021
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Търговище и област Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (931009)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00656-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ по четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930934)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Перник
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0073
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Изграждане на пътна връзка „Марина бара“ отклонение от републикански път I-6 София – Радомир

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930930)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00169-2019-0030
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ГЧЕ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930929)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00748-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на покрив и подпокривно пространство: стационар, топла връзка и АГК на МБАЛ“Д-р Тота Венкова“ АД, гр.Габрово”,

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (930915)
Възложител: Топлофикация – Перник АД
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00305-2019-0005
Процедура: Пряко договаряне
Име: СМР свързани с демонтаж и монтаж на блок серпентини на долен и среден блок за Економайзер първа степен /ЕКО1/ на Парогенератор №5 на „Топлофикация-Перник”АД”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930858)
Възложител: Община Главиница
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00368-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница ”с обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930838)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора
Получен на: 30.08.2019 г.
Преписка: 00536-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройство на част от I етаж и сутерен на терапевтичен блок „В” в отд. по Хемодиализа и пристройки-коридор и евакуационна стълба – поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора – 68850.5025.179, УПИ-за здравни нужди, кв. 524 гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930815)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0072
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на санитарните възли в сградата на ЦА на Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930797)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0048
Процедура: Открита процедура
Име: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930793)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00693-2019-0032
Процедура: Открита процедура
Име: Въвеждане на мерки по енергийна ефективност, ремонтно възстановителни и строително монтажни дейности на сгради в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930789)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0046
Процедура: Открита процедура
Име: “ИНЖЕНЕРИНГ – изготвяне на Технически проект и Изпълнение на СМР за изграждане на защитни съоръжения за предотвратяване на наводненията в кв.Сарафово, гр.Бургас“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930784)
Възложител: Община Чепеларе
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00064-2019-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. “24-ти май” – гр. Чепеларе от км. 0+000 до км. 1+159.18  и на улица “Младост” о.т. 336, о.т. 335, о.т. 87, о.т. 83 гр. Чепеларе, община Чепеларе”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930691)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00964-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Обновяване и развитие на прилежащ район на Исторически музей- Генерал Тошево по проект: ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930643)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Търговище
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0071
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на покрив на административната сграда на РПС Омуртаг при ОПУ Търговище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930641)
Възложител: Община Мадан
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00104-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Отец Паисий“ – гр. Мадан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930640)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00189-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (930615)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0083
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930611)
Възложител: Община Твърдица
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00057-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сградата на Средно училище „Неофит Рилски“, гр. Твърдица, община Твърдица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930608)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00514-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на общински път HKV2128 /III-506, Горски Извор – Караманци/-/PDV1218 Воден –Езерoво/“ с обща дължина от 4 136 м. в част от общинската пътна мрежа на община Минерални бани“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930595)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0034
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на паркинг до бл. 2а в ЖК. 3 Север в град Козлодуй“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930592)
Възложител: Столична община
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0106
Процедура: Открита процедура
Име: Строително монтажни работи на улици в район Витоша по 3 (три) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930585)
Възложител: Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00063-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: ВР 1004/И – Изграждане на инсталация с голяма мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930580)
Възложител: Община Каолиново
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00969-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкции на улици в населени места на територията на община Каолиново“ Етап 13 – Подобект 13: Реконструкция на ул. „Дунав“, село Пристое“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930557)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 29.08.2019 г.
Преписка: 00402-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТ „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. НИКОПОЛ – ПОДОБЕКТ: „ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930414)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 00156-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930365)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 01019-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ: „ПОЧИСТВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО ПО ПОРЕЧЕНИЕТО НА РЕКА НЕДЕЛИНСКА В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930345)
Възложител: Община Хайредин
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 00614-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и подобряване на площадни пространства в Община Хайредин – село Хайредин, село Манастирище, село Рогозен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930341)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 00631-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на довеждащи водопроводи и водохващания на с. Челопеч“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930285)
Възложител: Община Каолиново
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 00969-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на община Каолиново, по 5 (пет) обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930253)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 00237-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930249)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в сградата на Домашен социален патронаж за целите на проекта BG05M9OP001- 2.040-0015 „Патронажна грижа община Нови пазар”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930241)
Възложител: Община Лесичово
Получен на: 28.08.2019 г.
Преписка: 00230-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на Община Лесичово – етап 1“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930228)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Подготвителни работи по общински пътища за експлоатация при зимни условия с пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930226)
Възложител: Община Разград
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00338-2019-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (930205)
Възложител: Столична община – Район „Младост“
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 01264-2019-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Частичен ремонт на покрива на сградата на 189та ДГ „Сто усмивки“, находяща се в ж.к. „Младост 1“, ул. „Сто усмивки“ № 4, до бл. 67“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930200)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 01255-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Пететажна жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи – СО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930158)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00299-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Текущ ремонт на два обекта по проект „Сигурност в общността”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 2 обособени позиции”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930139)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00417-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Рехабилитация и основен ремонт на път KRZ 3073/III – 5082/ Джебел – Тютюнче от км 0+400 до км 2+156“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930136)
Възложител: Община Лом
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0029
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „ЦДГ 7 „Калинка” в това число Детска ясла 1 – гр. Лом”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930119)
Възложител: Община Враца
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0028
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2019 година“, в т. ч.: Път VRC1032 – /I-1,-Враца-Мездра/-Граница община (Враца-Мездра) –Върбешница – Горна Кремена (III-103); Път VRC1035/ II-13, Криводол-Борован/Девене-Три кладенци-Граница община (Враца-Криводол)-Лесура / III-1301 / Изкърпване на общинска пътна мрежа

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (930103)
Възложител: Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00265-2019-0071
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на покрива и дъждовната канализация на складовата база на „Мини Марица – изток“ ЕАД

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (930097)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0033
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (930085)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00099-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Корекция на речните корита на р. Ябланица и р. Малък Искър – в определени участъци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929940)
Възложител: Община Грамада
Получен на: 27.08.2019 г.
Преписка: 00416-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в гр.Грамада” по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929899)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0056
Процедура: Открита процедура
Име: „Пълен инженеринг – проектиране и авторски надзор на основна и довеждаща инфраструктура, СМР на основна и довеждаща инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация за суха метанизация с тунелно компостиране и когенерационен модул на разделно събрани биоразградими отпадъци, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929891)
Възложител: Община Тетевен
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 00037-2019-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на основен ремонт на улици на територията на община Тетевен“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (929877)
Възложител: ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 00129-2019-0008
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи в обекти от топлопреносната мрежа и съоръженията в гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (929841)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 00088-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: ПРОЕКТИРАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ НА„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ЕАД С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1506.175.1и68134.175.6,УПИ VІІI(ПИ68134.1506.175),КВ.20,М.НПЗ ИЗТОК-ЮГ,Р-Н ИСКЪР,УЛ.КАП.ЛЮБЕН КОНДАКОВ 7

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929829)
Възложител: Община Бяла, област Варна
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 00541-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване на местност „Шергурна“, гр. Бяла“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929794)
Възложител: Община Опан
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 00971-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929730)
Възложител: Община Антон
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 01958-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (929710)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 26.08.2019 г.
Преписка: 01387-2019-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски в с. Никола Козлево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929704)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0070
Процедура: Открита процедура
Име: Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в у-ка Варна-Синдел и дост.на автовишка,по обос. позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929703)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0071
Процедура: Открита процедура
Име: „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929700)
Възложител: Община Малко Търново
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00031-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОМПРОМЕТИРАНИ УЧАСТЪЦИ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929695)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00035-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на довършителни дейности по сграда на Православен храм „Св. ВМЧК. Мина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929686)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0028
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в местност „Бабенец“, Община Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (929660)
Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00105-2019-0020
Процедура: Пряко договаряне
Име: Ремонт на плоски покриви и остъклена галерия на сграда на МВнР с адрес: София, район Слатина, ул. Алфред Нобел № 2

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929657)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на община Каспичан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929651)
Възложител: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00251-2019-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на сгради, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929601)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00895-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929599)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00189-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929596)
Възложител: Община Бобов дол
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00599-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект №BG06RDNP001-7.001-0103:„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици-ул.„В. Демиревски“, ул.„Св. Св. Кирил и Методий,ул.“Цар Самуил“, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бобов дол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929583)
Възложител: Община Цар Калоян
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00271-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ в гр. Цар Калоян – етап 2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929572)
Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0124
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране и изпълнение на СМР за преустройство и ремонт на обособена част от административна сграда, собственост на НОИ, в гр. Кърджали, ул. Раковска № 4“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929565)
Възложител: Община Банско
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00283-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Преустройство на част от дворно пространство – спортна площадка в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров“ – гр. Банско”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929528)
Възложител: Община Твърдица
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00057-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Реконструкция на път Т-1 от м. Циганска поляна до хижа “Чумерна” – II -ри етап“, Община Твърдица

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929517)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 23.08.2019 г.
Преписка: 00041-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг на недвижима културна ценност по проект „Устойчиво развитие на археологическия обект–антична вила Армира край Ивайловград” по три обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929302)
Възложител: Столична община – Район „Подуяне“
Получен на: 22.08.2019 г.
Преписка: 01270-2019-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Основен ремонт на покрив и укрепване на основите на сградата, намираща се на ул. „В. Петлешков“ № 41“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929262)
Възложител: Столична община
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0100
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на обект:„Изграждане и развитие на център за компетентност „Горна баня”-реконструкция и модернизация на комплекс „Горна баня”, в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929187)
Възложител: Община Варна
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0041
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални сондажи на територията на Община Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929142)
Възложител: Община Искър
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 01026-2019-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Основен ремонт/Реконструкция и ремонт на улична мрежа в община Искър”,включващи две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929035)
Възложител: Община Варна
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0040
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг на обект „Пристрояване, реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на част от помещения на Блок А и Б и топла връзка за сграда за предоставяне на соц. услуги“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929016)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00640-2019-0030
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на обект представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929008)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00640-2019-0029
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928948)
Възложител: Община Своге
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00227-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък, разположен на територията на Община Своге“, включително съпътстващата инфраструктура“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (928947)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0162
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928825)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Варна
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0067
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Школа за квалификация на кадри КК „Св. Св. Константин и Елена“ към ОПУ-Варна“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (929491)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 22.08.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0069
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Проектиране и строителство на обект: „Аварийно укрепване на мост над река Джерман при км 62+700 на АМ „Струма“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929487)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 22.08.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Подготовка на общински пътища за експлоатация при зимни условия по десет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929477)
Възложител: Община Банско
Получен на: 22.08.2019 г.
Преписка: 00283-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. „Пирин” в частта между ул. „Отец Паисий” и ул. „Христо Матов”, централен градски площад „Възраждане” и част от ул. „Никола Й. Вапцаров”, гр. Банско – Първи етап: от ул. „Отец Паисий” до ул. „П.Р. Славейков”“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929442)
Възложител: Община Макреш
Получен на: 22.08.2019 г.
Преписка: 01049-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улици в с.Макреш, с.Раковица, с. Киреево и с.Подгоре, община Макреш”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929344)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 22.08.2019 г.
Преписка: 00189-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков – база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (929316)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 22.08.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0044
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на подпорна стена и стъпала на територията на ПМ „Сребърна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928650)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00484-2019-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929263)
Възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 00268-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт и преустройство на кухненски блок и столова в административна сграда на ДАБ при МС за обособяване на работни помещения и архивохранилище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929248)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 00753-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Преустройство на двуетажна сграда в „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, УПИ IV-4296, кв. 83, гр. Свищов, Община Свищов, Област Велико Търново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929219)
Възложител: Столична община – Район „Сердика“
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 01271-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ „Найден Геров“, на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929154)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 00157-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане и реконструкция на площи за широко обществено ползване в гр. Мизия, с. Софрониево, с. Крушовица и с. Липница” по 4 (четири) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929130)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 00590-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I – училище, гр. Стамболийски”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929075)
Възложител: Община Земен
Получен на: 21.08.2019 г.
Преписка: 01157-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на водоснабдителна система – гр.Земен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929022)
Възложител: Община Долни Чифлик
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00466-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Еделвайс”, гр. Долни чифлик“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (929021)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00024-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Подобряване на общинска образователна инфраструктура – СУ Васил Левски, гр.Елин Пелин“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (929006)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0055
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Избор на изпълнител за извършване на ремонти на обекти, собственост на Община Благоевград, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на отоплителна инсталация на ДГ „Детски свят“, ДГ „Света Богородица“ – филиал, ДГ „Детелини“, ДГ „Роса“ и ДГ „Вечерница“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на сервизен асансьор и монтаж на районно осветление в ДГ № 12 „Алени макове“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на отоплителна инсталация на Еколенд, местност „Бодрост“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (928997)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0054
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Ремонт на фасадата на детска градина в с. Покровник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (928987)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0163
Процедура: Публично състезание
Име: РЕМОНТ ПОЛЕТА 110 KV И 20 KV П/СТ ХРИСТО БОТЕВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928985)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00156-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Нов водопровод и реконструкция на съществуващ от ПС „Клептуза“ до НР към ПСПВ Велинград вкл. реконструкция на тръбна връзка с КЕИ „Клептуза“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928983)
Възложител: Община Борово
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00396-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИНА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО С ПОДОБЕКТИ“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (928905)
Възложител: Община Ситово
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00630-2019-0013
Процедура: Пряко договаряне
Име: Пристройка на асансьор към съществуваща административна сграда на Община Ситово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928803)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00140-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928769)
Възложител: Община Опака
Получен на: 20.08.2019 г.
Преписка: 00890-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0018 „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Опака“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928453)
Възложител: Община Лом
Получен на: 16.08.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0027
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на спортна площадка на ПГ по СС „Дунавска земя“, с. Ковачица, община Лом“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928672)
Възложител: Община Созопол
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00568-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на ул. „Републиканска” от общински път BGS1210 до кръстовището с ул. „Одеса” и ул. „Одеса”. Ново строителство от ул. „Одеса”, изграждане на ул. „Цар Симеон Велики”, ул. „Цар Асен Велики” и ул. „Хан Тервел” на гр. Созопол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928670)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на Северозападен район за планиране,в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на системата за СМП“ по ОПРР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928666)
Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Пловдив ЕООД- /Старо наименование – Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ – Пловдив ЕООД/
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00045-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928607)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0121
Процедура: Публично състезание
Име: „Доставка и монтаж на бариера с автоматично рамо, необходима за паркинг на ТП на НОИ – Стара Загора (в съсобственост с Областна администрация – Стара Загора, Община Стара Загора, Административен съд)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928579)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00874-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улица „Младост“, с.Белоградец, община Ветрино, област Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928564)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кърджали
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0095
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Кърджали по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928538)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кърджали
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0094
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Кърджали-основен ремонт за обект ДСП Крумовград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (928522)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 19.08.2019 г.
Преписка: 00571-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на настилки, разрушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и канализационна мрежа, обслужвана от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас на територията на техническите експлоатационни райони

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928497)
Възложител: Агенция „Митници“
Получен на: 16.08.2019 г.
Преписка: 00334-2019-0028
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП „Станке Лисичково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928402)
Възложител: Община Тутракан
Получен на: 16.08.2019 г.
Преписка: 00350-2019-0014
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и преустройство на съществуваща сграда на бивше ОУ ‘‘Васил Левски‘‘, с.Белица в обучителен център за доброволци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928320)
Възложител: Община Разград
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00338-2019-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи чрез инженеринг – изграждане на социални жилища по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928126)
Възложител: Община Хисаря
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00188-2019-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, СМР, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928099)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0066
Процедура: Открита процедура
Име: Механизиран среден ремонт в гара Хан Крум на жп стрелки и парчета между тях

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928076)
Възложител: Община Разград
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00338-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Благоустрояване на прилежащото пространство и създаване на достъпна среда към сградата на Агенция за социално подпомагане гр. Разград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928492)
Възложител: Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/
Получен на: 16.08.2019 г.
Преписка: 00537-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително – монтажни работи по изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928466)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 16.08.2019 г.
Преписка: 00212-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция, рехабилитация на съществуващо трасе и изграждане на новопроектирана част от общински път – BLG 1181, находящ се в землището на с. Рупите, общ. Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928429)
Възложител: Индустриална зона Загоре ЕАД, гр. Стара Загора
Получен на: 16.08.2019 г.
Преписка: 05724-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Загоре“– улица о.т. 125- о.т.126- о.т.127; улица о.т. 130- о.т. 131- о.т. 132; улица о.т. 127- о.т. 128- о.т. 129; улица о.т. 126- о.т. 129- о.т. 131; Паркинг в УПИ XIII 1586,за паркинг кв. 24, кв. „Зора“, гр. Стара Загора”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (928287)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0020
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Изпълнение на допълнителни строителни работи на обект: „СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Детска градина 32 „Зорница”, гр.Добрич”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928283)
Възложител: Община Черноочене
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00470-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928265)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0043
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително–ремонтни работи по проект BG05M9OP001-2.040-0062 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Силистра“-процедура за БФП BG05M9OP001-2.040 по ОПРЧР-2014 – 2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928224)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на съоръжения за спорт на открито и детска площадка в УПИ І, кв. 130, гр. Павликени, Община Павликени“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928197)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция, ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928194)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00322-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали за 2019 год. по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928122)
Възложител: Община Брацигово
Получен на: 15.08.2019 г.
Преписка: 00765-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр.Брацигово, община Брацигово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927727)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00017-2019-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „Основен ремонт ул.“Калето“- Берковица ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927622)
Възложител: Община Вършец
Получен на: 12.08.2019 г.
Преписка: 00850-2019-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнители за реализация на четири обособени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния туризъм“, съфинансиран от ПТГС Интеррег V-A Румъния-България

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927523)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.08.2019 г.
Преписка: 00846-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница“, вкл. съпътстващата инфраструктура“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927518)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 12.08.2019 г.
Преписка: 00712-2019-0028
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с аварийна реконструкция и доизграждане на отводнителни канали, и съоръжения, находящи се по улици „Черковна“ и „Солна“ в ЦГЧ на гр.Поморие, община Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928050)
Възложител: Община Правец
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00100-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект„Рехабилитация и реконструкция иа улици и тротоари , и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (928032)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00572-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на улици в Община Сандански“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (927997)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0053
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Извършване на ремонти на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Ремонт на канализация за отвеждане на отпадъчни води в СК „Пирин“; Обособена позиция № 2 „Цялостен ремонт на съществуващ терен с изкуствена трева в СК „Пирин“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927994)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпена станция на с.Росица до НР на с.Вишовград, община Павликени

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927960)
Възложител: Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00537-2019-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на административна сграда – Щаб на ТП Плевен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927940)
Възложител: „Софийска вода“ АД
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00435-2019-0055
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановителни работи на настилки на територията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927920)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Стара Загора
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0092
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927900)
Възложител: Община Чупрене – област Видин
Получен на: 14.08.2019 г.
Преписка: 01564-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927487)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 12.08.2019 г.
Преписка: 01139-2019-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация на общински път „MON 1110/III – 815, Боровци-Видлица/ – Гаврил Геново/III 1024, от км 0+000 до км 2+200“.

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927832)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Монтана
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0091
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927712)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00688-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на пътни настилки след авариен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе в 4 ЛОТА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927708)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – Пловдив
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00512-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация на сграда на к-ра „Анатомия, Хистология и Ембриология“; к-ра „Физиология“ и „Департамент за езиково и спец. обучение“ към МУ-Пловдив,ул.В.Априлов№15а

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927648)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 13.08.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927341)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00602-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА С. МИРКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927334)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 01265-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Надежда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927319)
Възложител: Община Перник
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00589-2019-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”,Община Перник

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927315)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 02849-2019-0032
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване и работните места на служителите на ГДГП” с 5 (пет) обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927308)
Възложител: Община Иваново
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00474-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Довършване на обект „Аварийно възстановяване на диги с цел предпазване от заливане на село Красен, Община Иваново,Област Русе, за изграждане на дига с приблизителна дължина 550 м в участък IV и завършване на участък III”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927288)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00402-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРОЕКТ „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. НИКОПОЛ – ПОДОБЕКТ: „ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ І -19, 1128, 1205, 1171 В КВ. 24, В ГР. НИКОПОЛ“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (927270)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: Извършване на ремонтни работи на интензивни стаи и манипулационна в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927258)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0046
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително – монтажни работи на ул. „Тодор Кирков” , ул. „Георги Кирков”, ул. „Кирил и Методий”, ул. „Пушкин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927232)
Възложител: Община Белица
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00196-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ в град Белица, община Белица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927230)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0045
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително – монтажни работи на ул. „Комуна” и ул. „Трети март”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927207)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 01263-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за благоустрояване и озеленяване на УПИ I – ,,за озеленяване“, кв.32А и УПИ II -,,за озеленяване “, кв.32 с прилежаща алейна мрежа в м. ,,Люлин“ – 10 м.р., гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927179)
Възложител: Община Гоце Делчев
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00098-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на част от уличната мрежа в селата Брезница и Мосомище от Община Гоце Делчев“ по ПРСР 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (927164)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0081
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 287 до колона 367

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927118)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00022-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА КВ.36, ГР. АСЕНОВГРАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927112)
Възложител: Национална библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“- гр. София/ Старо наименование – Народна библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“ /, гр. София
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 01928-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927108)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 09.08.2019 г.
Преписка: 00575-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на съоръжение за екстремни спортове – площадка за скейтборд, разположена в УПИ III-2290, кв.144, по ПУП на гр.Раковски, община Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926544)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община град Добрич по обособени позиции ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (927023)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00039-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари на територията на община Павликени за 2020 г. и 2021 г.” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926944)
Възложител: Община Борован
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00690-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на част от водоснабдителните системи на селата в община Борован по четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926927)
Възложител: Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00265-2019-0063
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на съществуващ ж.п. мост над река Сазлийка” реф.№ 71/2019г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926902)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ София – град
Получен на: 08.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0090
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област София-град-основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обекти по четиринадесет обособени позиции.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926241)
Възложител: Градски транспорт – Перник ЕООД
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 05700-2019-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител/и на нженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926235)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0028
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на Планетариум на територията на Пристанище Бургас, терминал Изток

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926208)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на дейности по строително-монтажни работи в акваторията на лодкостоянка „Крайоморие“ относно съоръжения за акостиране на лодки“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926190)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0065
Процедура: Открита процедура
Име: Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда – опорен пункт- едноетажна конструкция на 92м2 и прилепен към него склад на 48 м2, находящи се в с.Николово, общ.Хасково, собств. на АПИ-ОПУ-Хасково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926785)
Възложител: Община Ситово
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00630-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в с. Искра, Община Ситово, Област Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926782)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00092-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на общински сгради на територията на град Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926758)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00678-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Газифициране на котел ст. 4 в Топлофикация Русе ЕАД по проект -Обособена позиция -Проектиране и изграждане на управлението на горивна уредба на Котел 4 с гориво природен газ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926743)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ – Плевен
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0089
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенция за социално подпомагане в област Плевен – обект ДСП – Белене

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926735)
Възложител: Столична община – Район „Овча купел“
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 01268-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Етапна реконструкция на ул. „Николай Хрелков“ от ул. „Бойчо Бойчев“ до ул. „760“, Район „Овча купел“ и съпътстваща инфраструктура

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (926704)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00753-2019-0016
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Димитър Шишманов“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (926674)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Авариен ремонт на транзитен водопровод АЦ ф150 и отклонение на водопровод АЦ ф150 по ул. „Иван Вазов“ с. Кюлевча и отклонение на водопровод АЦ ф80 към прилежащите улици“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926623)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0116
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка/разширение на системата за видеонаблюдение за нуждите на ТП на НОИ-Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926604)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 07.08.2019 г.
Преписка: 00308-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство на Обект: „Укрепване на свлачище в с. Орлица, община Кирково, Идентификационен № KRZ 14.53878-01.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926165)
Възложител: Столична община
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0087
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг по пристрояване на съществуващи сгради на детски ясли“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926514)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00662-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926512)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00662-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на водопроводна мрежа на село Коларово, Община Раднево – II етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926458)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00631-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране и изпълнение на строителство за изграждане и разширение на система за видеонаблюдение за с. Челопеч – етап ІV.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (926431)
Възложител: Община Ситово
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00630-2019-0009
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Аварйно-възстановителни ремонтни работи при отстраняване на щетите при природно бедствие-ураганен вятър на сградата на ОУ „Стефан Караджа“, с.Искра, Община Ситово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926422)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00536-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройство на част от I етаж и сутерен на терапевтичен блок „В” в отделение по Хемодиализа и пристройки-коридор и евакуационна стълба – ПИ с идентификатор 68850.5025.179, УПИ-за здравни нужди кв. 524 гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926408)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00693-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯ БОЛНИЧНА АПТЕКА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926402)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00693-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АПТЕКА КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД , УПИ I-281, кв.313, р-н Красно село, СО, бул.„Тотлебен“21

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926368)
Възложител: Община Малко Търново
Получен на: 06.08.2019 г.
Преписка: 00031-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926231)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00627-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект №27/07/2/0/00285 „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926192)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00964-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сгради в гр.Генерал Тошево, във връзка с проекти, финансирани по ОПРР 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР, по обособени позиции”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926176)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00467-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ – начален етап, гр. Крумовград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926161)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00038-2019-0031
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на гробищен парк м. Колева ливада – Равнището, гр. Габрово– I етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (926150)
Възложител: Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00265-2019-0062
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт покрив на ремонтно хале „Подбивни машини”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926146)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0042
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи в обекти към отдел „ОЗСПС“” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Цялостен ремонт на помещенията от № 82 до № 92 и № 100 в отделение за лежащо болни в ДСХОЛ – гр. Силистра“. Обособена позиция № 2: „Частична подмяна на дограма в ДЦ ДМУ – гр. Силистра“Обособена позиция № 3: „Топлоизолация на северна фасада в ЦНСТ ДБУ – гр. Силистра“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926112)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Сливен
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0088
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СРМ в административна сграда, ползвана от териториални структури на АСП в област Сливен- основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект- ДСП Нова Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926104)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0041
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни дейности на обекти общинска собственост, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изпълнение на СМР/СРР по проект „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социална услуга в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства ЦНСТПЛПР“, финансиран от Фонд „Социална закрила“;Обособена позиция №2: Ремонтни дейности (частична подмяна на дограма, доставка и монтаж на предпазни мрежи и ремонт на тротоарни настилки) в обекти към „Детски ясли и ДДЗ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926088)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0087
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в обл. Кюстендил за обект Изнесено работно място – Рила към ДСП – Бобошево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926080)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Велико Търново
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0086
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926072)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Кюстендил
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0085
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в обл. Кюстендил за обект Изнесено работно място – Кочериново към ДСП – Бобошево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926040)
Възложител: Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Получен на: 05.08.2019 г.
Преписка: 00983-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на климатична и вентилационна система в кабинети и операционни зали към УМДЦ при Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925999)
Възложител: Столична община
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0086
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция на бул. “Тодор Каблешков“ от бул. “България“ до ул. “Луи Айер”, район „Триадица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925976)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ЖИЛИЩЕН БЛОК „ДОБРИЧ“ С ОБСЛУЖВАЩА ЧАСТ“: ЗП ОБЩО = 1422,71 М2, РЗП = 7555,93 М2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925905)
Възложител: Община Лом
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: „РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925755)
Възложител: Столична община
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0084
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане и оборудване на детска градина за осем групи в УПИ I, кв.40, м. „Манастирски ливади-изток“ по плана на гр. София – район „Триадица“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925677)
Възложител: Община Съединение
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00835-2019-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март”, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение” № 4 и ул. „Хан Крум” № 3а, гр. Съединение, област Пловдив, по обособени позиции.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925509)
Възложител: Община Тополовград
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00721-2019-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР на обект „Преустройство и реконструкция на работилница във физкултурен салон към ОУ „Иван Вазов“ в УПИ II, кв.22 по плана на с.Устрем, община Тополовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925458)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0046
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително – монтажни работи по проекти: Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. „Самара 1“ и квартал „Самара 2“, гр. Стара Загора – етапно – I етап /II подетап/

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925992)
Възложител: Община Враца
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0026
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925962)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0047
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925949)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0084
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925934)
Възложител: Община Белово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925919)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на помещение за нуждите на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Горна Оряховица, BG05M9OP001-2.040-0056-C01“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925907)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925897)
Възложител: Община Димово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00214-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925892)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00561-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925891)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00373-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет гр. Стара Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925869)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00956-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925808)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00571-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и модернизация на КПС Ахелой.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925802)
Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София – град /предишно наименование – Столично управление „Социално осигуряване“/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0113
Процедура: Публично състезание
Име: “Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А, извършване на строителни и монтажни работи, както и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925764)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925277)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к. м., Пристанище Варна Запад

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925268)
Възложител: Община Елхово
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00660-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на СМР при реализацията на проект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925227)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925226)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0062
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925207)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0148
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Веселчани

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925204)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0147
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Капитан Петко

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925992)
Възложител: Община Враца
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0026
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925962)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0047
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект – „СКЕЙТПАРК СТАРА ЗАГОРА“ в УПИ VI – 7153, кв. 326 А, по плана на гр. Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925949)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0084
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925934)
Възложител: Община Белово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Белово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925919)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на помещение за нуждите на проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Община Горна Оряховица, BG05M9OP001-2.040-0056-C01“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925907)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни работи на болнични стаи, кабинети и общи части във втора психиатрична клиника „Обща психиатрия и зависимост“ на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925897)
Възложител: Община Димово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00214-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925892)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00561-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и ремонт на два броя спортни площадки и трибуни към тях, включително оборудване в УПИ IX, кв. 26, гр. Брезник, област Перник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925891)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00373-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти на обекти, находящи се на територията на Ветеринарномедицински факултет, Педагогически факултет и Общежитие № 1 на Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите при Тракийски университет гр. Стара Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925869)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00956-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена и с. Джулюница”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925808)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00571-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и модернизация на КПС Ахелой.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925802)
Възложител: Териториално поделение на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София – град /предишно наименование – Столично управление „Социално осигуряване“/
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0113
Процедура: Публично състезание
Име: “Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на цялостен ремонт на сграда, ползвана за приемна на ТП на НОИ-София град в ж.к. „Младост-3“ до бл.347А, извършване на строителни и монтажни работи, както и осъществяване на авторски надзор по време на извършване на СМР.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925764)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 02.08.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925277)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: Възстановяване на проектните параметри на настилки 5 и 15 к. м., Пристанище Варна Запад

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925268)
Възложител: Община Елхово
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00660-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на СМР при реализацията на проект: „Основен ремонт на част от уличната мрежа в град Елхово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925227)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925226)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0062
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за ремонтни дейности в сградата на НИСИ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925207)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0148
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Веселчани

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925204)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0147
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ и периметрова охрана в п/ст Капитан Петко

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925669)
Възложител: Община Димово
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00214-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на Община Димово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925645)
Възложител: Община Борино
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПС „КАРАДЖА ДЕРЕ” ДО ОШ1 ОТ ВЪНШНИЯ ВОДОПРОВОД ЗА С. БОРИНО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925644)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Монтана
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0083
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Монтана”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925590)
Възложител: Народно читалище „Отец Паисий – 1919“ гр. Сандански
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 05858-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Преустройство, промяна на предназначение и пристройка на сграда на Народно читалище „Отец Паисий – 1919”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925585)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00099-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, гр. Етрополе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925574)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Ловеч
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0082
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ловеч”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925563)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0081
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област Бургас”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925561)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00159-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на Община Добричка в три обособени позиции”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925547)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Аварийна подмяна на водопровод по ул.„Н.Й.Вапцаров“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Хаджи Димитър“ гр.Каспичан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925545)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00185-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР на обект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925516)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 01.08.2019 г.
Преписка: 00575-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за обект:ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ II-934,С.БЕЛОЗЕМ,ОБЩ.РАКОВСКИ в изп-е на проект на общ.Раковски, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7от ПРСР 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (925009)
Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0145
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане електрическа подстанция „Ихтиман“ 110/ 20 kV

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924981)
Възложител: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00222-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи в обекти на ДП РВД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924952)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00169-2019-0028
Процедура: Открита процедура
Име: „Реставрационни дейности на Паметници“