Уникален номер на поръчката: 00192-2024-0002 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на стрелбище в „Бойница“ находящо се в село Бойница, УПИ-VIII-общ.,кв.19”.
Прогнозна стойност: BGN 548 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2024-0009 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКА В ГР.ПЕРУЩИЦА,ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0011 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Инженеринг за доставка и монтаж на външен асансьор, включително вертикална планировка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в гр. Доспат, община Доспат.“
Прогнозна стойност: BGN 132 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0011 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на част от сграда на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Твърдица“
Прогнозна стойност: BGN 807 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2024-0006 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: Ремонт с подмяна на тръби на главен канализационен колектор гр. Сапарева Баня – с. Сапарево
Прогнозна стойност: BGN 269 475,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02932-2024-0003 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Смолян Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ И ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОД МВР – СМОЛЯН
Прогнозна стойност: BGN 406 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04583-2024-0001 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в сградата и дворното пространство на Професионална гимназия по транспорт гр. Русе“.
Прогнозна стойност: BGN 205 100,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2024-0014 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт и реконструкция на улица „Кирил и Методий“ с. Венец, Община Венец“.
Прогнозна стойност: BGN 1 654 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0037 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Изграждане на каптажна шахта при Сондаж №Р-4хг от НМВ „Свищов“ в ПИ 65766.508.1 по КК и КР на гр. Свищов, довеждащ водопровод и помпена станция с черпателен резервоар в ПИ 65766.702.4638 по КК и КР на гр. Свищов, Община Свищов“.
Прогнозна стойност: BGN 572 873,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0040 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ И КРЪСТОВИЩЕТО МУ С УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“, АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 887 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2024-0013 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на Фотоволтаични инсталации, монтирани върху наземен терен на територията на ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 827 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05440-2024-0003 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: 97-МО СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Изграждане на открита спортна площадка в двора на 97-мо СУ „Братя Миладинови“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 298 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01104-2024-0001 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: ”Ремонт на ж.п. прелез, доставка и монтаж на еластична прелезна настилка при стрелка №104 на входа на складова база „Свободна зона – Русе” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 233 300,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03672-2024-0002 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка към ОУ „Христо Ботев“, гр. Мездра, ул. „Георги Димитров“ №10
Прогнозна стойност: BGN 145 041,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0017 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект: Енергийно обновяване сградата на Народно читалище „Тодор Пеев – 1871“ в гр. Етрополе, община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 1 001 733,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06553-2024-0002 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на спешни и неотложни аварийно-възстановителни ремонтни дейности на покрив и фасада на сградата на НУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Нова Загора, както и в засегнатите помещения“.
Прогнозна стойност: BGN 105 970,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05681-2024-0003 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг- изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за „Обновяване на сградата на РСПБЗН-Средец чрез мерки за енергийна ефективност“
Прогнозна стойност: BGN 428 732,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02004-2024-0001 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на ОУ „Панайот Волов“ гр. Варна за 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 94 324,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0042 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Реконструкция на пешеходен мост – Централен площад, град Троян“
Прогнозна стойност: BGN 251 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2024-0062 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ИЗТОЧЕН“, „ЗАПАДЕН“ И „ЮЖЕН“ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 1 633 399,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0028 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Андрей Попов“ от О.Т. 140 до О.Т. 1520, ул. „Васил Петлешков“ от О.Т. 118 до О.Т 119 и от О.Т. 119 до О.Т. 134, ул. „Болярска“ от О.Т. 114 до О.Т. 111, ул. „Младен Томов“ от О.Т.102 до О.Т.106, ул. „Иван Козарев“ от О.Т.192 до О.Т. 214 и от О.Т. 213 до О.Т. 215, ул. „Кочо Честименски“ от О.Т. 172 до О.Т.176, ул. „Христо Ясенов“ от О.Т. 223 до О.Т. 190, ул. „Елтепе“ от О.Т.44 до О.Т. 41, ул. „Макгахан“ от О.Т. 31 до О.Т. 4, ул. „Лъката“ от О.Т. 44 до О.Т. 29, ул. „Червен Бряг“ от О.Т. 48 до О.Т. 55“
Прогнозна стойност: BGN 2 597 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00938-2024-0005 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЮ САРАФОВ“ Предмет на ОП: Подмяна на Електрическа и ОВК инсталации на помещението на ниво сутерен на сграда на ул. „Стефан Караджа“ №20 на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0017 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Изграждане и оборудване на ОБЕКТ 1: Детска площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ І, кв. 53 гр. Нови пазар ОБЕКТ 2: Детска площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ І, кв. 56 гр. Нови пазар
Прогнозна стойност: BGN 100 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2024-0024 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: ,, Инженеринг-проектиране, изпълнение на строително-ремонтни работи /СРР/ и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на обект: “Реконструкция на съществуващ склад към кметство гр. Долна Оряховица “
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2024-0002 Дата на публикуване: 11.07.2024
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в сградата на Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 59 179,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0034 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Г. Дражев“ от о.т.5а до о.т.30 по ПУП на с. Дражево, Община „Тунджа“ – втори етап“.
Прогнозна стойност: BGN 157 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0020 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „Букет“ от ОТ487 до ОТ 484, гр. Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 221 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02431-2024-0004 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на ПГ по електротехника – Варна
Прогнозна стойност: BGN 97 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2024-0004 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 068 844,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0036 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ЗАПАДЕН БАСТИОН НА СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „БАБА ВИДА” – УПИ І – ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПАРК, КВАРТАЛ 518, ПО ПЛАНА НА К-С „КАЛЕТО”, ГРАД ВИДИН, ОБЩИНА ВИДИН“
Прогнозна стойност: BGN 178 171,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0018 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“, С. РУДНИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 162 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0012 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: АВАРИЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТАВАН НА ЗАЛА „ЕТНОГРАФИЯ” И КОРИДОР ПРЕД ЗАЛА „НУМИЗМАТИКА” В НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
Прогнозна стойност: BGN 69 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2024-0015 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект „Туристическа атракция и зона за отдих в гр. Костенец“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.774-0002-C01 от 05.04.2024 г. между ДФ „Земеделие“, община Костенец и Сдружение МИГ Костенец – Долна баня по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 131 972,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00004-2024-0024 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии“
Прогнозна стойност: BGN 996 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05699-2024-0004 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р-ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Основен ремонт на съществуващ физкултурен салон на СУ „Д-р Петър Берон“, находяща се в УПИ X, кв.3 по плана на гр.Тополовград”
Прогнозна стойност: BGN 456 490,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0013 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТИЦА, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА
Прогнозна стойност: BGN 140 121,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2024-0012 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи за „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сградата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА-1912“ в гр. Кричим, община Кричим, включително подобект: „Фотоволтаична инсталация 10,8 kWp за собствени нужди“
Прогнозна стойност: BGN 4 580 144,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03789-2024-0001 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортни площадки 2 бр. ОУ „Никола Вапцаров“ ПИ 57649.503.2803, УПИ V, кв. 155, гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 188 620,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0027 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт (рехабилитация ) и реконструкция на уличната мрежа в кв. Кошарник, община Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 2 567 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2024-0012 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Розово, общ. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 2 799 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0021 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Изграждане на детски площадки в община Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 31 195,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0020 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Ремонт на тротоарни настилки на територията на община Джебел
Прогнозна стойност: BGN 211 083,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0027 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обекти, одобрени по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 4 093 400,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03351-2024-0001 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изработване на технически проект, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“ на Основно училище „Св. Пайсий Хилендарски”, с. Баня, общ. Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 1 244 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05670-2024-0003 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) Предмет на ОП: „Ремонт на сгради държавна собственост, стопанисвани от Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, с адрес гр. София, район „Красно село“, ул. „Коломан“ № 6″
Прогнозна стойност: BGN 239 302,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0019 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Изграждане на скейт парк в УПИ I, кв. 12 по ПУП на гр. Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.262 по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел
Прогнозна стойност: BGN 72 054,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2024-0044 Дата на публикуване: 10.07.2024
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: ТТ002387 „Извършване на ремонтни дейности на геомембраната на язовирна стена „Бели Искър“”
Прогнозна стойност: BGN 287 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05777-2024-0001 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА №21 „ЕЖКО-БЕЖКО“ Предмет на ОП: „Реновиране на гардеробни, санитарни възли и общи помещения на група „Маргаритки“ и група „Слънца“ в сграда 2 на ДГ 21 „Ежко Бежко“
Прогнозна стойност: BGN 199 691,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2024-0001 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: Извършване на строителни и ремонтни работи за обновяване на малък физкултурен салон в сградата на 20-то ОУ „Тодор Минков”
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0013 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ ПРЕСЕЧКА С УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ПРИ О.Т. 189 ДО ПРЕСЕЧКА С БУЛ. ИВАН ВАЗОВ ПРИ О.Т.185, ГР. БОЖУРИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 685 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0030 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрива на ОУ „Васил Левски“, прогимназиален етап, в село Литаково“
Прогнозна стойност: BGN 127 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0039 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Ремонтни дейности на ул. „Житна Чаршия“ от О.Т.469 на кръстовището с ул. „Македония“ до О.Т.486 на кръстовището с ул. „Граф Игнатиев“ в гр. Самоков
Прогнозна стойност: BGN 299 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0038 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Ремонтни дейности на ул. „Христо Смирненски“ от О.Т.595 до О.Т.736 (от ул.“Връх Мусала“ до ул.“Климент“), гр. Самоков
Прогнозна стойност: BGN 299 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2024-0061 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Нов учебен корпус и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за спортна зала към Основно училище „Яне Сандански“ в УПИ IV-училище, кв.162, по плана на кв. „Въстанически-юг“, съответстващ на ПИ № 56784.530.1831 по КК и КР на гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 2 817 564,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0034 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на бул. „Панония“ от Околовръстен път до ул. „Цар Александър I“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 5 668 383,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04012-2024-0003 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: Изграждане на сградна газова инсталация на Професионална гимназия по транспорт, гр. Разлог
Прогнозна стойност: BGN 262 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0026 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: Общинска администрация Ардино“.
Прогнозна стойност: BGN 225 622,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01229-2024-0008 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР за обособяване на STEM център в сградата на ПГХХТ-Пловдив по процедура BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирана от Европейския съюз – NextGenerationEU
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04337-2024-0002 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на спортни площадки в ПГ „Христо Ботев“ ПИ 57649.503.848, УПИ II, кв. 61, гр. Попово по програма на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за период 2024-2026 г.“
Прогнозна стойност: BGN 160 259,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0165 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Почистване на наноси в Лиман пристанище АЕЦ Козлодуй, Аванкамерите и подводящите канали на БПС 1, 2 и 3 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 897 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2024-0006 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: Благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС в УПИ III-530.118, 530.119, 530.787, 530.2334, компл. застр., кв. 9-нов по регулационния план на кв. „Въстанически“-север, гр. Пловдив /ул. „Дрин“ и ул. „Райко Жинзифов/
Прогнозна стойност: BGN 236 443,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2024-0012 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ, СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ВОДОСТОК НАД ДЕРЕ С. ДОБРИ ДЯЛ НА УЛ. „ПОБЕДА“ МЕЖДУ О.Т. 407-409-410“
Прогнозна стойност: BGN 150 516,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05398-2024-0002 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА /СКЛА/ ЛОКОМОТИВ-ПЛОВДИВ Сдружение Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт на обект: Закрита зала за лека атлетика Локомотив, гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 163 648,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06559-2024-0001 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: 117 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон към 117 СУ „Св. св. Кирил и Методий“– гр. Бухово, район „Кремиковци” – СО“
Прогнозна стойност: BGN 263 908,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06558-2024-0001 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: Текущи ремонтни дейности по сградата на ОУ „Отец Паисий“, с. Габра, общ. Елин Пелин
Прогнозна стойност: BGN 254 018,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2024-0009 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Ремонтни дейности, обновяване и оборудване на сградния фонд на община Дългопол, с цел подобряване енергийната ефективност на сградите“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 206 936,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0027 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на две допълнителни училищни сгради за Профилирана природо – математическа гимназия „Добри Чинтулов“ , гр. Сливен и Профилирана гимназия с преподаване на западни езици „Захарий Стоянов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 3 368 367,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2024-0009 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Пристрояване на Детска градина „Вяра, Надежда и Любов” УПИ Х – „за детска градина”, кв. 54, с. Горна Малина, община Горна Малина
Прогнозна стойност: BGN 2 270 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2024-0010 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: Реконструкция на пътна мрежа на територията на община Чипровци по 3 (три) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 050 431,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0020 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: Основен ремонт на алеи в градски парк, гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 241 678,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0033 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на спортни сгради в стадион „Георги Бенковски“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 1 409 644,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04321-2024-0002 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 1 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0042 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Искър“ в участъка от ул. „Г. М. Димитров“ до ул. „Капитан Петко войвода“, гр. Харманли“.
Прогнозна стойност: BGN 171 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0026 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Благоустрояване на ул. „Акация“ от О.Т. 437+35м. до О.Т. 736 и от О.Т. 218 до О.Т. 365 в град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 473 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0040 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на ВиК на улица „Никола Петков“ в участъка от о.т. 672 – до о.т. 1670, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 823 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0027 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ VI, кв. 61 и промяна на предназначението на сграда с идентификатор 73626.506.729.2 – покрит пазар в търговски комплекс и офиси“ в гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 4 489 576,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0019 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изготвяне на технически проекти, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
Прогнозна стойност: BGN 10 047 191,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2024-0045 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на парк „Владимир Заимов“ – Алейно осветление“, в район „Оборище „
Прогнозна стойност: BGN 865 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2024-0003 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП:  „СТРОИТЕЛСТВО НА УЛИЦА „ХАН АСПАРУХ“ ОТ О.Т. 189 ДО О.Т. 197 И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „СТАРА ПЛАНИНА“ ОТ О.Т. 88 ДО О.Т. 100, УЛИЦА „ЕВРОПА“ ОТ О.Т. 105 ДО О.Т. 310 И УЛИЦА „ДЖЕМИНА“ ОТ О.Т. 35 ДО О.Т. 370 В с. АНТОН, ОБЩИНА АНТОН”
Прогнозна стойност: BGN 1 983 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2024-0011 Дата на публикуване: 09.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в гр.Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 101 481,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2024-0005 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: Основен ремонт на улици „Рила“ и „Витоша“ от уличната мрежа
Прогнозна стойност: BGN 943 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04664-2024-0002 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ Предмет на ОП: «Реконструкция на покрив на съществуваща сграда с ид.65334.300.3024.1 – ПГ „Яне Сандански“ и II ОУ „Христо Смирненски“, в УПИ II-3024, кв.89 по плана на гр. Сандански, общ. Сандански»
Прогнозна стойност: BGN 184 725,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0045 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА БРЕГА НА Р. ЯНТРА ПРИ УЛ. “ИВАН КАЛПАЗАНОВ“ – ГРАД ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03737-2024-0001 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П. ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: “Изпълнение на СМР във връзка с изграждане на физкултурен салон към ОУ “Паисий Хилендарски” гр. Каблешково, община Поморие по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 182 494,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2024-0017 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 600 029,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01375-2024-0001 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ „НИКОЛА ДИМОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект: „Ремонт и преустройство на общежитие и обновяване на прилежащо дворно пространство и осигуряване на подход за хора с увреждания и специфични потребности на Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии „Никола Димов“ град Пирдоп“
Прогнозна стойност: BGN 2 165 591,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2024-0009 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: „Спешен ремонт на част от покривите на База 1Н: Блок 2 – Хотелска част на 5 етажа, Блок 4 – ЛФК и Физиотерапия и Блок 7- Кухненски блок и столова в „СБР-НК“ ЕАД филиал Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 365 554,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2024-0009 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: “Извършване на строително ремонтни и монтажни работи – текущ ремонт по етажни коридори, ателиета, апартаменти, репетиционни зали, ПРУ, стълбище, ниско тяло – Център за социални контакти и разполагане на съоръжение за осигуряване на достъпна среда в студентското общежитие на НХА, бл.28 – Студентски град, София”
Прогнозна стойност: BGN 756 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03396-2024-0002 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Кавракирово, ул. „Димитър Благоев” №21 местонахождение: в УПИ IX-150, кв. 19, по плана на с. Кавракирово, Община Петрич, Област Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0016 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект: Устойчиво енергийно обновяване на Спортна зала №1 – Чавдар, гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 301 807,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0015 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект: Енергийно обновяване сградата на Спортна зала 2 – Стоян Николов в гр. Етрополе, община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 693 911,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0014 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект: „Устойчиво енергийно обновяване на общинска Административна сграда на адрес: гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 88“
Прогнозна стойност: BGN 723 277,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0017 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Обновяване на Детска ясла „Пролет“ – ТРЕТИ ЕТАП (Газификация, ОВК и ремонт на водопроводна инсталация)“
Прогнозна стойност: BGN 190 429,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02031-2024-0002 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ – ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Спешни ремонтни дейности на спортно училище ”Георги Бенковски”, район “Приморски”, в УПИ I-72 за “Спортно училище”, кв. 12 по плана на 20 м.р., гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 2 426 766,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04824-2024-0002 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПЕТЪР ПАРЧЕВИЧ“ – гр. РАКОВСКИ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности за нуждите на Професионална Гимназия „Петър Парчевич „-гр. Раковски
Прогнозна стойност: BGN 217 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05699-2024-0003 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р-ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Реконструкция на сградата и прилежащото пространство на СУ „Д-р Петър Берон“
Прогнозна стойност: BGN 2 437 811,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0037 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на ул. „Бенковска“
Прогнозна стойност: BGN 656 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0037 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи за извършване на: „Авариен ремонт на водопроводната мрежа и възстановяване на асфалтова настилка по улици в населените места на територията на община Самоков“.
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0019 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за Обект 1: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – Пожарна в УПИ VI -2689, гр. Костинброд“ и Обект 2: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда – РУ Костинброд в УПИ XVI, за административна сграда на НАПС, гр. Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 1 534 906,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2024-0012 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: Внедряване на ЕСМ и осигуряване на достъпна архитектурна среда на МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – УЛ.“ТРЕТИ МАРТ“, №23, вх.А,Б,В,Г, УПИ ХІІІ-256, кв.11, гр.ТОПОЛОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 893 360,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2024-0006 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: “ Строително-монтажни работи на административни сгради в управление на ОДМВР Варна по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 315 042,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03001-2024-0004 Дата на публикуване: 08.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЮРИЙ ГАГАРИН-СЛИВЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт – боядисване на класни стаи и коридори, подмяна на осветителни тела, монтиране на ламиниран паркет и подмяна на интериорни врати в ОУ „Юрий Гагарин“ гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 137 867,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0012 Дата на публикуване:08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПКРАКЧИЕВ“, ГР. БОЖУРИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 2 435 561,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05690-2024-0001 Дата на публикуване:08.07.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Варна Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на гаражни клетки и прилежащите помещения към тях в сградата на Първа РСПБЗН към РДПБЗН – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 162 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0011 Дата на публикуване:08.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОТВОДНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО КВ. ПРОЛЕТ БЛОКОВЕ 1, 2, 3 И 4, ГР. БОЖУРИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 1 270 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00618-2024-0001 Дата на публикуване:08.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ТЕКСТИЛ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Подмяна на врати и фасадна дограма в сграда на Професионална гимназия по кожени изделия и текстил „Д-р Иван Богоров“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 65 756,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05864-2024-0001 Дата на публикуване: 06.07.2024
Наименование на възложителя: Посолство на Република България в гр. Отава, Канада Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗИДЕНЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, В КАНАДА, ГР. ОТАВА, УЛ. LANSDOWNE ROAD № 190“
Прогнозна стойност: BGN 2 546 043,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02751-2024-0002 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ – гр.Кърджали Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО НА ЕТАПИ: I ЕТАП – РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО ДО 1000М2, НАХОДЯЩИ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 40909.118.68 ПО КККР НА ГР.КЪРДЖАЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 120 246,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0010 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ – ОТ ПРЕСЕЧКА С БУЛ. ЕВРОПА ПРИ О.Т. 101 ДОО.Т.98А, ГР. БОЖУРИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 340 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0014 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка на територията на село Бреница, община Кнежа
Прогнозна стойност: BGN 107 172,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2024-0021 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. БЕЛОСЛАВ, ОБЩ. БЕЛОСЛАВ“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0027 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ – ГР. СЕВЛИЕВО
Прогнозна стойност: BGN 231 913,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката: 00535-2024-0011 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: «Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в град Радомир, с. Дрен и с. Друган – Община Радомир»
Прогнозна стойност: BGN 695 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0040 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Неотложен текущ ремонт на участъци от общинска пътна мрежа в това число текущ ремонт във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия през 2024г. и 2025год.“
Прогнозна стойност: BGN 640 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0012 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: ‘‘ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦА КЪМ ГРОБИЩЕН ПАРК, С. ПЕТРИЧ, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 82 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0033 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Авариен ремонт покрив на учебен корпус на СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 124 999,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2024-0026 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Демонтаж, доставка и монтаж на покривни прозорци в сградата на Министерския съвет, находяща се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков №1“
Прогнозна стойност: BGN 16 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04340-2024-0003 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: 8-МО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Допълнителни строителни работи по внедряване на енергийна ефективност на сградата на 8. СУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2024-0010 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ: ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 095 669,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2024-0007 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРАЦИОНЕН, КУЛТУРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ „ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 117 349,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2024-0011 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Строителство и реконструкция на нови и съществуващи улици и тротоари на територията на град Кричим“
Прогнозна стойност: BGN 1 873 337,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02891-2024-0001 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Нова спортна площадка за мини футбол“ в ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, гр. Велинград.
Прогнозна стойност: BGN 233 140,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03375-2024-0001 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: «Текущи ремонтни дейности по сградата на ОУ „Братя Миладинови“, с. Склаве, общ. Сандански»
Прогнозна стойност: BGN 281 590,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2024-0021 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба.“
Прогнозна стойност: BGN 515 515,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2024-0024 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ (ДПЛФУ), С. ОРСОЯ, ОБЩ. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 41 697,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04787-2024-0003 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: 25-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЬР БЕРОН“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в 25 -то Основно училище „Д-р Петър Берон“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06556-2024-0001 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Текущи ремонтни дейности по сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново, общ. Елин Пелин
Прогнозна стойност: BGN 298 912,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03559-2024-0002 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон“ – сграда с идентификатор 23947.501.1827.2 , построена в ПИ с идентификатор 23947.501.1827 по КК, който попада в УПИ III, кв. 76, по РП на град Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 476 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2024-0013 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари, междублокови и площадни пространства и други обекти общинска собственост на територията на община Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 4 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2024-0026 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Съединение през 2024 г.”
Прогнозна стойност: BGN 265 736,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2024-0009 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ГР.РАЗЛОГ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 285 604,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0027 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР се осъществяват в два обекта, собственост на Община Луковит:
Прогнозна стойност: BGN 3 648 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0031 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на нова детска площадка и основно обновяване на съществуващи детски площадки за игра на открито в Детска ясла „Щастливо детство“ гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 122 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0061 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“.
Прогнозна стойност: BGN 5 307 431,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05979-2024-0003 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на физкултурен салон на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник
Прогнозна стойност: BGN 115 112,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0025 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по 5 обособени позиции – 2024 год.“
Прогнозна стойност: BGN 155 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03644-2024-0004 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на спешни и неотложни аварийно-възстановителни ремонтни дейности на покрив на сградите на СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора и в засегнатите помещения“.
Прогнозна стойност: BGN 97 534,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0024 Дата на публикуване: 05.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – извършване на проектиране, строителство и авторски надзор за обект: Основен ремонт и реконструкция на дървен покрив на читалище в с. Трилистник, община Марица“
Прогнозна стойност: BGN 105 066,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0019 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт и преустройство на бившата сграда „Гранична служба“ в „Пожарна служба“ в УПИ XXIII, кв. 88, по плана на град Симитли, общ. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 498 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2024-0012 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Проектиране, основен ремонт на ул. Хан Крум и осъществяване на авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 299 591,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0035 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване на улица „Здраве“ в IV-ти микрорайон на територията на гр. Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 3 528 933,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05046-2024-0003 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Селановци
Прогнозна стойност: BGN 166 654,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04038-2024-0001 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на открита спортна площадка в ПГТ „Васил Друмев“ гр. Стражица“
Прогнозна стойност: BGN 160 865,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2024-0002 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Ремонт на санитарни помещения (първи етаж) в ПГ „Генерал Владимир Заимов“, гр. Сопот
Прогнозна стойност: BGN 58 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02614-2024-0001 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ – гр. АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПГ „Св. Патриарх Евтимий“ – Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 109 895,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0025 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки, благоустрояване на междублоково пространство и ремонт на парк „Нюлифер“ на територията на община Ардино.
Прогнозна стойност: BGN 379 890,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06427-2024-0002 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЕРНИК Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения в основната сграда на РИМ Перник
Прогнозна стойност: BGN 33 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2024-0009 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП:  „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект „Подобряване на енергийната ефективност на Спортна зала – гр. Чипровци, УПИ III, кв. 60, пл. №131, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 821 046,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0020 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация и основен ремонт на общински път HKV1009/І-8/ Горски извор – Ябълково-ж.п. гара Ябълково/
Прогнозна стойност: BGN 5 396 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2024-0009 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици на територията на град Белоградчик”
Прогнозна стойност: BGN 169 890,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2024-0008 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект „Подобряване на енергийната ефективност на Културен дом, гр. Чипровци, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 933 284,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06441-2024-0001 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: Текущи ремонтни дейности в сградата на ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево, общ. Елин Пелин
Прогнозна стойност: BGN 189 944,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2024-0023 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВЪНШНОТО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 820 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2024-0022 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2024г.“
Прогнозна стойност: BGN 78 093,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2024-0014 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: СМР на обект: Подвижна платформа по стълбище на сграда за здравни и социални услуги и изграждане на външна рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, находяща се в гр. Каспичан
Прогнозна стойност: BGN 81 826,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2024-0012 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на: сграда, машинни фундаменти, площадка за охладители, обслужващи площадки, комини и външна естакада за технологични тръбопроводи за разширение когенерация в ТЕЦ „Градска”
Прогнозна стойност: BGN 1 598 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2024-0013 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството за Въвеждане на Енергоефективни мерки на сградата на НЧ „Пробуда – 1928“ гр. Каспичан и НЧ „Просвета – 1911“ – гр. Плиска“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 878 841,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0035 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на строеж “Енергийно обновяване на ДКТ „Иван Димов“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 845 310,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04034-2024-0001 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. БРУСАРЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 145 041,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2024-0016 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване на обектите, включени в проект „Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия“, финансиран по процедура № BG06RDNP001-19-278 на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“ по ПРСР 2014-2020 г., чрез ЕЗФРСР“ по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 108 358,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0043 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на пътна естакада в северната промишлена зона на гр. Габрово за кв. „Трендафила“ – гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 2 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0016 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.023-0853 Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 4, по процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап І от Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 597 394,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04330-2024-0003 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на три спортни площадки на СУ „Възраждане“, гр. Русе, в имот и идентификатор 63427.1.253 по КККР на гр. Русе, жк „Възраждане“, Община Русе
Прогнозна стойност: BGN 254 122,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04139-2024-0002 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон (самостоятелна сграда) към сградния фонд на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ихтиман
Прогнозна стойност: BGN 1 613 233,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2024-0007 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Ремонт на сграда с Културно значение – Читалище „Светлина-1938“, УПИ ХХIII-609, гр. Неделино, общ. Неделино. Етап 2: Вътрешен ремонт
Прогнозна стойност: BGN 679 639,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0046 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на санитарните помещения в хотелските стаи в блок А – 12 броя в хотел Рибарица“
Прогнозна стойност: BGN 89 381,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0045 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонтни и строително ремонтни дейности на спортен комплекс към хотел Флагман, включително ремонт и възстановяване на оградни съоръжения, вътрешен и външен ремонт на съблекални и покрив на съблекални
Прогнозна стойност: BGN 189 627,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0044 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности с обособяване на апартаментно студио в хотел Флагман, к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 65 502,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01534-2024-0001 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на ДГ Пролет, с. Голяновци
Прогнозна стойност: BGN 49 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2024-0025 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: „Ремонт на външна канализация в двора – паркинг на Министерския съвет, доставка и монтаж на 3 бр. нови ревизионни шахти“
Прогнозна стойност: BGN 27 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2024-0010 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ СМР ПО ПРЕУСТРОЙСТВО НА НЕЗАВЪРШЕНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 48619.504.114.1 В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА В ПИ 48619.504.114 ПО КККР НА ГР.ЦАРЕВО И ОТКРИТ ПАРКИНГ В ПИ 48619.504.113 ПО КККР НА ГР. ЦАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 1 255 724,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2024-0064 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на сгради на ОУ „Йордан Йовков“ с идентификатори 10135.1026.286.1 и 10135.1026.286.2, находящ се в УПИ – „за училище“, кв. 586, по плана на 14-ти м.р., ул. „Екатерина Симитчиева“ №8, гр. Варна“, в рамките на проект „Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и мерки за достъпна среда на ОУ „Йордан Йовков“ – гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 3 594 081,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2024-0022 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Текущ ремонт на административните сгради на ГДПБЗН-МВР, находящи се в гр. София
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0018 Дата на публикуване: 04.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Текущ ремонт и модернизация на системи за външно изкуствено улично осветление в Община Костинброд, София област
Прогнозна стойност: BGN 1 294 497,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2024-0012 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване – сграда на Общинска администрация – Бобов дол, град Бобов дол“ по ПИИ с № BG-RRP-4.020-0208, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 1 539 414,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2024-0027 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 7 191 233,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0033 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Гълъбец, община Поморие”
Прогнозна стойност: BGN 6 288 349,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06492-2024-0001 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сградата на физкултурен салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, УПИ IX -за училищен двор, кв. 28, с. Марикостиново, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0024 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Енергийно обновяване на ДГ “Пролет“ в УПИ I-1884, кв.104 гр. Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 740 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0038 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 49 999,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0037 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 66 666,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2024-0010 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Текущ ремонт на хранилище №30 във военно формирование 34960 – Варна
Прогнозна стойност: BGN 64 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02123-2024-0002 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ – ЕКЗЮПЕРИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки към ФЕГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ в УПИ I – 505.98 образование, от кв. 21 нов по плана на кв. „Филипово“ гр. Пловдив /с ИД 56784.505.98 по КК КР на гр. Пловдив/, съгласно Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“ по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища“
Прогнозна стойност: BGN 196 349,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03236-2024-0001 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка към СУ„Христо Ботев“, гр. Оряхово, ул. „Коста Лулчев“ №23
Прогнозна стойност: BGN 145 041,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0032 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на детска градина „Кольо Тенев“, находяща се в УПИ XVII-206, кв.26 по ПУП на с. Тенево, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05685-2024-0002 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – Хасково Предмет на ОП: „Инженеринг – Изготвяне на проект и извършване на основен ремонт на скатен керемиден покрив сгради 4,5 и 6 по АПДС (вкл. дървена конструкция и ст. б. пояси) – РСПБЗН-Тополовград към РДПБЗН – Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 24 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2024-0007 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонтни работи по сгради на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, чрез частична подмяна на дограма по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2024-0009 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: ,,Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на зала ,,Знаме на мира“, находяща се в УПИ VII, кв. 34 по плана на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, идентичен с ПИ с идентификатор 10450.503.1130 по КК на гр. Велинград““
Прогнозна стойност: BGN 2 120 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02866-2024-0010 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на нов физкултурен салон на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, град Видин
Прогнозна стойност: BGN 1 644 711,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0021 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „Димитър Дончев“ в гр. Каварна, общ. Каварна, от О.Т. 258 до О.Т. 262, между О.Т. 262 и О.Т. 259 и между О.Т. 262 и О.Т. 88 съгласно РП на гр. Каварна, общ. Каварна
Прогнозна стойност: BGN 813 416,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0023 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Реновиране на кула и покрив в административна сграда на ЦСПП – Варна при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 416 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0009 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОТВОДНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА КВ. ПРОЛЕТ, БЛ. 6, 7, 8 И БЛ. 11, 12, 13, ГР. БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 854 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0036 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Реконструкция на централна градска зона – Троян: площад „Възраждане” и прилежащ терен – улица „Васил Левски” – о.т. 325-355-665
Прогнозна стойност: BGN 6 079 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2024-0040 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „Полагане на настилка от двукомпонентно полиуретаново покритие в архивохранилището на ТП на НОИ – Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 67 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00406-2024-0001 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на две спортни площадки на ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен, УПИ ХIII-769, кв. 36 по плана на гр. Мартен, Община Русе
Прогнозна стойност: BGN 171 915,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2024-0007 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: „Ремонт на тоалетна в сектор „Управление на собствеността и социални дейности“ /УССД/ в ОДМВР-Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2024-0006 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: „Ремонт на тоалетни в РУ-Хисаря при ОДМВР-Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2024-0005 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: „Изграждане на ограда на паркинг за задържани МПС, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Напредък“
Прогнозна стойност: BGN 91 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0016 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица „Кирил и Методий“ и улица „Добруджа“ в град Полски Тръмбеш
Прогнозна стойност: BGN 1 192 638,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00176-2024-0006 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на кв. „Аврен“ по улици на изток от ул. „Граф Игнатиев“, на юг от ул. „Крайречен булевард“ и ул. „Търговска“, на запад от ул. „Милин камък“ и канализация по ул. „Мраморно море“, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 2 952 526,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0061 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Изкърпване на повредени площи и деформации на общинската пътна и улична мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2024-0020 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Рехабилитация на улична мрежа на град Исперих – Подобект: Улица „Васил Левски” – II и III етап
Прогнозна стойност: BGN 1 731 295,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2024-0016 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на Строително – монтажни работи /СМР/ за обект: „Основен ремонт тротоари ул. „Вардар“ от ул. „Ж. Петков“ до ул. „Черно море“
Прогнозна стойност: BGN 435 006,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2024-0028 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на местен път до Парк за мечки с начало ПИ с идентификатор 03504.8.30 по КККР на гр. Белица, минаващи през ПИ с идентификатор 03504.1.515 и завършващ при паркинга на парка с дължина 2 335 м “
Прогнозна стойност: BGN 2 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0060 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Благоустрояване на обслужваща зона в УПИ I, кв. 12 по плана на зона „А“, ж.р. „Меден рудник“, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.651.293 по КК на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 1 200 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2024-0022 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор на обекти: Детска градина „ Орфей“, Детска градина „ Здравец“ и Детска градина „Щастие“, гр. Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 2 041 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00499-2024-0016 Дата на публикуване: 03.07.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО АД Предмет на ОП: Текущ ремонт и вътрешно преустройство на нефункциониращо Очно отделение в Отделение по Уши-нос-гърло към „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД
Прогнозна стойност: BGN 445 550,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02275-2024-0006 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущ ремонт на главен коридор и класни стаи и подмяна на ел. инсталации на трети етаж в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00258-2024-0018 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонтно-строителни работи на девет броя работни помещения на трети етаж и на архивно помещение, находящи се в сградата на МОСВ – гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза № 22“.
Прогнозна стойност: BGN 72 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2024-0004 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на покрива и фасадата на сграда № 47 „Складови помещения“ във ВР 1036 на военно формирование 22980 – София
Прогнозна стойност: BGN 93 308,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05394-2024-0002 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Основен ремонт и рехабилитация на съществуващи спортни площадки на открито, находящи се в УПИ I,кв.30а, по ЗРП на комплекс „Техникуми“) ПИ с идентификатор 40909.125.45 по КККР на гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 116 648,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03644-2024-0003 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на спешни и неотложни аварийно-възстановителни ремонтни дейности на покривите на сградите на СУ „Христо Ботев“ – гр. Нова Загора и в засегнатите помещения“.
Прогнозна стойност: BGN 97 534,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2024-0015 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Привеждане на мерки за енергийна ефективност и реконструкция на Сграда начален курс, ползвана от СУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен, находяща се в УПИ I-394, кв. 86″, финансиран по линия на механизма за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 1 891 868,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0013 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация / основен ремонт / на ул.“Пирин“ – с. Стефан Караджа“ участък: от км 0+000 до км 0+836.23“
Прогнозна стойност: BGN 569 372,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0036 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 208 144,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0035 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 66 666,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0035 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт улици и вертикална планировка, ремонт тротоарни настилки в т.ч. неотложни текущи ремонти, на територията на град Троян
Прогнозна стойност: BGN 1 841 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0037 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на стадион, находящ се в УПИ I, кв. 63, по плана на село Дебрен, община Гърмен, област Благоевград.“
Прогнозна стойност: BGN 1 155 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2024-0005 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Ръженово, общ. Маджарово – улица от о.т. 242-3-4-22-9 до о.т.6 и улица от о.т. 4-5-6 до о.т. 16“
Прогнозна стойност: BGN 315 001,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02961-2024-0001 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Силистра Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ СГРАДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОДМВР СИЛИСТРА“, ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗОЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 82 881,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2024-0014 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за ремонт на покриви на административни сгради, собственост на Община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 12 210,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0034 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДЦДУ – АСЕНОВГРАД, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ
Прогнозна стойност: BGN 120 729,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0033 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен ремонт на компрометирани настилки и водна площ на площад „Алеко“ гр. Свищов”.
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00894-2024-0003 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ Предмет на ОП: Проектиране, осъществяване на авторски надзор, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метален комплектен трансформаторен пост (МКТП) и нова кабелна линия за напрежение 20kV за електроснабдяване на команден пункт на Регионална дирекция „Борба с градушките“ с. Петрово, Стара Загора област.
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06455-2024-0004 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на полигон за учебна практика към СУ „Христо Смирненски“ гр. Гулянци, община Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 269 932,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0012 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на път SLS 1026 „Път III-235 с. Сокол – път II-21 с. Коларово“ участък от км 0+000 до км 3+863.30“
Прогнозна стойност: BGN 2 899 062,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02128-2024-0004 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИЦИ „СВЕТИ КОНСТАНТИН-КИРИЛ ФИЛОСОФ“ Предмет на ОП: Ремонт и модернизация на помещения във връзка с изграждане на училищна STEM среда в СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“
Прогнозна стойност: BGN 155 797,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0011 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа – Община Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 1 430 997,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02237-2024-0003 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на санитарни възли на Основно училище „Захари Стоянов“, гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 157 043,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2024-0004 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: «Избор на изпълнител на СМР за обект: изграждане на Експозиционна зала в УПИ XXIII, кв. 86, гр. Сапарева баня, област Кюстендил»
Прогнозна стойност: BGN 1 046 432,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2024-0009 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Реконструкция на асфалтовата и тротоарна настилка и изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и уличното осветление на ул. „Иван Галчев“, реконструкция на тротоарната настилка на ул. „Ленин“ и ул. „Пирин“ (от ул. „Иван Галчев“ до ул. „Десилица“), гр. Добринище, общ. Банско“
Прогнозна стойност: BGN 1 427 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2024-0007 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: «ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: 11 ОУ „СВЕТИ ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“, СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.803.873.1 ПО КККР“»
Прогнозна стойност: BGN 1 469 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2024-0021 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Вътрешна водопроводна инсталация на с. Главатарци, община Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 1 472 016,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0059 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достъпна среда и за основен ремонт на сграда с идентификатор 07079.612.10.1 по КККР на гр. Бургас – „Дентален център 1”, с местонахождение ПИ с идентификатор 07079.612.10 по КККР на гр. Бургас, УПИ IV, кв. 158 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 910 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0058 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Избор на изпълнители за инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ по 30 обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 64 535 107,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0016 Дата на публикуване: 02.07.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно осветление на гр. Момчилград, с. Багрянка , с. Груево, с. Звездел, с. Нановица, с. Ново Соколино, с. Прогрес и с. Равен, община Момчилград.“
Прогнозна стойност: BGN 721 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0022 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обекти за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Карлово – Трета група от сгради, получили целево финансиране по Подмярка „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България
Прогнозна стойност: BGN 3 041 486,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2024-0008 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в гр.Перущица, Община Перущица
Прогнозна стойност: BGN 262 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0023 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец – ул.”Мересев” – I етап – от км. 0+000.00 (кръстовището с ул. „Максим Горки) до км. 0+235.00 (след кръстовището с ул.”Димитър Юруков”)
Прогнозна стойност: BGN 256 183,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0014 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради, общинска собственост по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 236 080,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0011 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ТАВАН НА ЗАЛА „ЕТНОГРАФИЯ” И КОРИДОР ПРЕД ЗАЛА „НУМИЗМАТИКА” В НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00986-2024-0003 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни работи на обект/строеж: „ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“ УПИ Х – училище, кв. 8 по плана на гр. Мадан, община Мадан, област Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 1 900 647,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02604-2024-0004 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Враца Предмет на ОП: Подмяна на асансьорна уредба в сградата на ОДМВР-Враца
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2024-0012 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Облагородяване на пространства („кални точки“) на територията на район „Красно село“ – СО по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция 1: „Облагородяване на пространство, т. нар. „кална точка“ – между бл. 28 и бл. 29 на ул. “Боговец“ в жк. „Лагера“: УПИ II за КЖС и озеленяване, кв. 20, м. „Лагера“; ПИ с идентификатор 68134.201.173”; Обособена позиция 2: „Облагородяване на пространство, т. нар. „кална точка“ – ул. “Ворино“ и ул. „Хайдушка гора“ (зад бл. 63) в ж.к. Бели Брези, м. „Красно село-Стрелбище“, кв. 41; УПИ ХVII за озеленяване в режим на ТГО с идентификатор 68134.205.66″
Прогнозна стойност: BGN 162 809,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0025 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Преустройство и пристройка на Дом стари хора гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 6 711 250,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06011-2024-0002 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на център по „Роботика и кибер-физични системи“ и „Математика и Информатика“ в ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново по процедура BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 75 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0016 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ДГ „Мечо Пух“ в ПИ 21912.501.3009, гр. Долни чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 338 258,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2024-0012 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи по възстановяване сгради на помпени станции и сгради към напорни водоеми, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 299 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2024-0005 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП:  ,,Неотложен ремонт на покрив в сградата на Второ РУ при ОДМВР-Варна” находяща се в гр. Варна ул. ,,Брегалница”№ 1
Прогнозна стойност: BGN 33 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0031 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Преустройство на сградата на общинската администрация /нов информационен център и МДТ/“
Прогнозна стойност: BGN 126 978,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0013 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: Ремонт на сгради, общинска собственост по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 236 080,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0015 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на община Костинброд с номер 38978.900.7393.1, в ПИ с номер 38978.900.7393., ул. „Охрид“ № 1, гр. Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 585 965,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01747-2024-0004 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на текущи ремонтни работи в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 232 600,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0010 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: „Основен ремонт в Склад за обработка на археологически материали, гр. Ахтопол, в зона на археологически проучвания“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2024-0007 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН, ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДЕН ФОНД НА УСБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0041 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП:  АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ НА ТЕРЕН ЗАД СПОРТНО ХАЛЕ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГРАД ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03806-2024-0001 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка в ОУ“Отец Паисий“с.Подайва ,община Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06475-2024-0002 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПАЗАРДЖИК“
Прогнозна стойност: BGN 299 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0062 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно и ниско напрежение и електро оборудване на трафопостове, изнасяне на имотна граница меренето на потребители със затруднен достъп или по заявление на територията на регион Петрич, Сандански, Ловеч и Враца, обслужвана от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД“, реф. № РРС 24 – 123
Прогнозна стойност: BGN 1 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00010-2024-0024 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД Предмет на ОП:  „Заличаване на старата и полагане на нова хоризонтална маркировка на хеликоптерна площадка“
Прогнозна стойност: BGN 8 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2024-0035 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Дейности по възстановяване на районно осветление на територията на Медицински университет-Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 175 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0012 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: “Обновяване на паркови пространства в гр. Антоново, благоустрояване на УПИ І , кв.16 гр. Антоново”
Прогнозна стойност: BGN 2 910 252,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0060 Дата на публикуване: 01.07.2024
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на инсталации и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда за административни нужди с идентификатор 41112. 504.461.1 по КККР на гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 2 043 937,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание