Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0044 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: Благоустрояване на УПИ III, в кв.36 по ПУП на с.Победа“, втори етап: изграждане на тротоар, детска площадка и част „Ел“
Прогнозна стойност: BGN 85 339,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2023-0009 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на път VTR 1161/III-4004, Горско Ново село-Златарица/-Росно-Калайджии- Средно село-Дълги припек участък Горна хаджийска- Средно село- втори, трети и четвърти етап“
Прогнозна стойност: BGN 2 973 013,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0011 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на детска площадка, при бл. №№ 269, 270, 271, ж.к. „Дружба-2“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 269 585,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0010 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на детска площадка, при бл. №№ 64, 65, 66, ж.к. „Дружба-1“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 269 370,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0009 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на детска площадка, при бл. №№ 85, 86, 87 ж.к. „Дружба-1“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 269 496,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0013 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на гр. Банско
Прогнозна стойност: BGN 643 671,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2023-0006 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор) по изпълнение на аварийни ремонти за аварийни обекти на територията на Община Криводол в резултат на бедствено положение“
Прогнозна стойност: BGN 14 301 232,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0012 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи в участъка от мост, находящ се между о.т. 51 и о.т. 60 а, в югозападна посока по течение на реката с приблизителна дължина 60.00 метра и корекция на стоманобетонна подпорна стена, част от проект „Корекция на река „Градинишка“, през с Филипово, Община Банско“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0008 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на детска площадка, при бл. №№ 159, 160, ж.к. „Дружба-1“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 269 661,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01431-2023-0007 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „СМР на изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения в „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 797 185,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2023-0014 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови настилки в населените места на територията на община Съединение 2023 г.”
Прогнозна стойност: BGN 131 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2023-0019 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Ремонт на полицейски приемни, стопанисвани от СДВР“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0073 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Преустройство на съществуваща сграда в сграда за ползване при епидемично разпространение на инфекциозни заболявания към КОЦ-Русе
Прогнозна стойност: BGN 164 289,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0043 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покривни конструкции, укрепване и възстановяване на сградата на художествена галерия „Станка Димитрова” гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 102 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0033 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция на участък от път SZR 1154 /III-554, Раднево-Гълъбово/ Бели бряг – Рисиманово – Българене – Знаменосец – SZR 1173/ между с. Българене и с. Рисиманово, Община Раднево, Област Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 3 835 625,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01069-2023-0004 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Реконструкция на Блок 5 /физкултурен салон/ на ПГЕЕ гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 238 514,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01069-2023-0003 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Създаване на мултидисциплинарен център за високи постижения в професионалното образование и обучение -ТЕХ ПАРК ПГЕЕ – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 1 534 880,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2023-0065 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на противопожарни врати EI 90 за ТП на НОИ – Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 5 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0007 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: Реновиране на комбинирана спортна площадка за хандбал и баскетбол, находяща се на територията на 135 СУ „Ян Амос Коменски” ПИ 68134.1105.13 по КК на гр. София , ул.”Булина ливада” №47, ж.к.”Западен парк”, р-н”Красна поляна”, Столична община”.
Прогнозна стойност: BGN 75 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0016 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонтни работи по улици и пътища в община Левски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 219 346,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0028 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на покриви на сгради находящи се на територията на СО район „Надежда“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 108 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0015 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Подуяне“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 104 077,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2023-0013 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на Община ПРИМОРСКО
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0007 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за реконструкция и смяна на предназначението на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на администрацията на СО – район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 5 570 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03346-2023-0001 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив, библиотека и физкултурен салон в СУ „Христо Ботев” гр. Грамада
Прогнозна стойност: BGN 269 828,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03026-2023-0002 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Ямбол Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ПОКРИВ НА СГРАДА НА ОДМВР- ЯМБОЛ “
Прогнозна стойност: BGN 49 997,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02397-2023-0001 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: Индустриални терени и складове ЕАД Предмет на ОП: „Външно ел.захранване с кабели ср.н. 20 кV и нов трафопост 630 кVA , 20/0,4 кV на „Производствена база“ : Етап 1″Скл.хале №1″ и Етап 2″Скл. хале №2″
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0036 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Младежка“, гр. Костенец, Етап ІІ: от О.Т.590 /кръстовището с ул. „Нишава“/ до О.Т. 538 /кръстовището с ул. „Белмекен“/
Прогнозна стойност: BGN 1 200 448,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0014 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улична мрежа на територията на Община Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 307 809,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0146 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ДИКЧАН“ Предмет на ОП: „Монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 30 kW върху покрива на авторемонтна работилница в УПИ III, кв.62 по плана на с.Сатовча, общ.Сатовча, обл.Благоевград“, за нуждите на ТП „ДЛС Дикчан“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0071 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД DN 700 ММ ПОД БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ОТ КАМЕРА ЮР-1 ДО КАМЕРА ЮР-2, СВЪРЗВАЩ 1-ВА ИМ С МАГИСТРАЛА „СТУДЕНТСКИ ГРАД““
Прогнозна стойност: BGN 3 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0129 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СОФИЯ ГРАД Предмет на ОП: Ремонт на вътрешноплощадков път на подстанция „Димитър Димитров“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0041 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за довършване на обект: Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – Морска естакада с островна площадка
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0166 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни дейности по сграда „Ремонтна работилница – Автобаза №2 с кадастрален №183
Прогнозна стойност: BGN 1 426 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03770-2023-0001 Дата на публикуване: 31.07.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка към основната сграда на училище „Христо Смирненски“, гр. Раковски в УПИ I 398 – училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдивска“
Прогнозна стойност: BGN 691 169,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0007 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на детска площадка, при бл. №№ 263,264,265, ж.к. „Дружба-2“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 269 792,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0006 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на детска площадка, при бл. №№ 417, 418, 419, ж.к. „Дружба-2“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 124 413,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2023-0005 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на детски площадки и спортна площадка на територията на СО – район „Възраждане“, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 391 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2023-0005 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи по мрежата на уличното осветление – публична общинска собственост на територията на район „Триадица”- СО”
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0005 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на 2 бр. детски площадки, зони за отдих и тенис на маса, при бл. 3, ж.к. „Дружба-1“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 224 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01638-2023-0001 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ОПЕРА – РУСЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнението на строително – монтажни работи на обект: „Вертикално планиране за Благоустрояване и отводняване на прилежащи улици, площад и двор около сградата на Държавна опера Русе /Югозападно дворно пространство на Държавна опера Русе/
Прогнозна стойност: BGN 176 721,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0018 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на ул.“Спартак“ от ОТ 92 до ОТ 167, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 84 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0017 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на ул.“Василево“ от ОТ 92 до ОТ 80, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 88 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0016 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на ул.“Шипка“ от ОТ 169 до ОТ 171, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 74 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0027 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Благоустрояване на централен площад в УПИ II-читалище от кв. 15 по ПУП на с. Чалъкови, Община Раковски“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 126 669,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2023-0064 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – СМОЛЯН Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на пожароустойчиви панели и на димоуплътнителни врати с граници на огнеустойчивост минимум EI 60 за архивните помещения в административната сграда ползвана от ТП на НОИ – Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 11 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01888-2023-0003 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ПЕРНИК ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в „ДКЦ 1 -Перник“ ЕООД, находящ се в кв. Изток, ул. Рига № 3, гр. Перник.“
Прогнозна стойност: BGN 60 731,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0065 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 48 154,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0066 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Изследователски център на открито в УПИ XIV, кв. 21 по КК на с. Равда, община Несебър, ПИ 61056.501.336 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Македония“ № 17, с. Равда, п.к. 8221
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00210-2023-0016 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи в сгради на Министерството на финансите“
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2023-0067 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Обновяване на видеонаблюдение и охранителна система за периметърна ограда
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0016 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СРР на строеж: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЗАЛА И БИБЛИОТЕКА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ в УПИ ХХІV-372, 583 в кв. 380, гр.МЪГЛИЖ, общ.МЪГЛИЖ”
Прогнозна стойност: BGN 210 461,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0015 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: ЗАЛА за СПОРТ и МУЗИКАЛНИ ЗАНИМАНИЯ (пристройка към ДЕТСКА ГРАДИНА) в поземлен имот с идентификатор 49494.701.894, в урегулиран поземлен имот ХХVIII- 894, кв. 65, в гр. Мъглиж, общ. Мъглиж
Прогнозна стойност: BGN 269 857,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0014 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР в УПИ ІІ, кв. 128 гр.Мъглиж”
Прогнозна стойност: BGN 269 794,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2023-0011 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Оборище“ от о.т. 329 до о.т. 323 в гр. Суворово, обл. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 259 754,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2023-0010 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улици: ул. „Елена“ от о.т. 34 до о.т. 35, ул. „Котел“ от о.т. 37 до о.т. 36, ул. „Васил Левски“ от о.т. 355 до о.т. 324 в гр. Суворово, обл. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 263 605,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2023-0009 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улици: ул. „Елена“ от о.т. 33 до о.т. 34, ул. „Котел“ от о.т. 38 до о.т. 37, ул. „Васил Петлешев“ от о.т. 342 до о.т. 193, ул. „Васил Левски“ от о.т. 353 до о.т. 354 в гр. Суворово, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 269 570,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0067 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: ТТ002273 Извършване на СМР свързани с изграждането, реконструкцията, поддържането, възстановяването или рехабилитацията на обекти и строителни съоръжения, разположени на територията на община Самоков и съседните общини и експлоатирани от „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0033 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на физкултурен салон на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 1 081 969,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02558-2023-0002 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР- Монтана с две обособени позиции: 1. Помещение за прием в гр. Монтана, 2.Помещение за прием в гр. Лом
Прогнозна стойност: BGN 42 486,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0008 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВОТО В КВ. БОТУНЕЦ С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС КВ. БОТУНЕЦ, ГР. СОФИЯ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0018 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди, разположени на покривите на общински сгради на общини Пещера, Батак, Садово и Стрелча, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 239 260,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2023-0004 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително ремонтни работи на вътрешни помещения на сградата на 133 СУ“ А. С. Пушкин“
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0070 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатни станции за „Сграда със смесено предназначение“ в ПИ 68134.1505.2415, УПИ I – 1311, 1249, 1309, кв. 504, м. „Дружба – разширение“, район „Искър“ СО, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 496 074,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0022 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на закрити спортни съоръжения на СК „Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 653 291,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03488-2023-0003 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „Преустройство на Блок Б на 49-то ОУ „Бенито Хуарес“ с цел обособяване на СТЕМ-ЦЕНТЪР гр.София, Район Подуяне, ул. „Константин Фотинов“ № 4, идентификатор: 68134.613.449 – Етап първи“
Прогнозна стойност: BGN 186 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05541-2023-0011 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА СИСТЕМНА БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ Сдружение Предмет на ОП: Изграждане на система от специализирани осветителни тела за експериментално отглеждане на растения
Прогнозна стойност: BGN 288 538,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0014 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Възстановяване и преустройство на НЧ „Иван Вазов 1912″
Прогнозна стойност: BGN 1 173 753,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедур

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0069 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 3-ТА А ИМ С МОНТАЖ НА ДВЕ КЛАПИ DN 1200 ММ, ПРИ ТЕХНИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ В БЛИЗОСТ ДО КАМЕРА КИ 35, В РАЙОНА НА БУЛ. „АСЕН ЙОРДАНОВ“ И БУЛ. „ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ““
Прогнозна стойност: BGN 1 653 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0068 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД DN 500, ЗАХРАНВАЩ Ж.К. „МЛАДОСТ 1“ ОТ КАМЕРА ЮР-5 ДО КАМЕРА ЮР-16А И МОНТИРАНЕ НА СЕКЦИОНИРАЩА АРМАТУРА В КАМЕРА ЮР 12А“
Прогнозна стойност: BGN 32 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0093 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт по сграда с идентификатор 56784.528.574.6 – спортна зала, находяща се в гр. Пловдив, район Източен, п.к. 4000, бул. „Източен“ № 10“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0173 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строителство на обекти „Изграждане на ВиК мрежата на кв. „Суходол“, район „Овча купел“ – Подобект „Канализационни клонове 73, 77, 74, 78, 70, 67, 68, 61, 63, 64, 56“ и „Изграждане на ВиК мрежата на кв. „Овча купел – стара част“ – Подетап I „Б“, Подетап I „В“, Подетап I „Г“, Подетап I „Д“, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 14 710 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2023-0028 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ) Предмет на ОП: Строително ремонтни дейности в лаборатории на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 416 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0015 Дата на публикуване: 28.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа на с. Обнова, община Левски, област Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 2 847 426,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 02999-2023-0006 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В СГРАДИТЕ НА ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РУ В ОБЛАСТТА“, РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПО БРОЙ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ДВЕ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 401 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0020 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Многофункционална спортна площадка гр. Попово““
Прогнозна стойност: BGN 245 588,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0092 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда 56784.521.1635.1 – сграда за образование на ОУ „Екзарх Антим I-ви“ в УПИ II-1292 училище, кв. 38 по плана на „Освобождение – Гео Милев“, район Централен, гр. Пловдив“, включително изготвяне на ПБЗ И ПУСО, по Проект № BG-RRP-1.007-0020 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив“, процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 3 946 652,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0009 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР и доставки за целите на проект „Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков“
Прогнозна стойност: BGN 74 734,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0019 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Спортна площадка за мини футбол с. Ковачевец“
Прогнозна стойност: BGN 177 525,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0017 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по инвестиционен проект „Реконструкция на част от парк „Кирил Ракаров“ в УПИ VІ, кв.132 по ПУП на гр.Павликени – Първи етап“.
Прогнозна стойност: BGN 182 733,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0016 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Павликени“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 837 808,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0031 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частична подмяна на подова настилка в коридорите на учебен корпус в ЦСПП- гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 18 057,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0022 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на ЗЖЛФУ, село Долно Драглище, Община Разлог”
Прогнозна стойност: BGN 120 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0018 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Рехабилитация на общински път TGV 1128 „Кръстовище с път II-51 – Сеячи – кръстовище с път II-51“ от км 0+000 до км 4+350 с дължина 4.35 км”
Прогнозна стойност: BGN 2 793 999,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0091 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в СУ „Пейо Кр. Яворов“ – гр. Пловдив“ по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 5 174 344,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0040 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. “Славянска“, с. Крумово, община „Родопи”.
Прогнозна стойност: BGN 137 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0039 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул.“Никола Вапцаров“, с. Крумово, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 173 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04233-2023-0002 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СОНЯ“-СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Ремонт на санитарни възли и умилни на първи и втори етаж на сградата на ДГ „СОНЯ“ гр. Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 15 725,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2023-0026 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Преасфалтиране на настилка на двор в централен гараж на МЗ и сграден комплекс „Център по хигиена“на адрес: бул. „Акад.Иван Гешев“ № 15″
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0014 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция на алейни мрежи и облагородяване на зелени пространства на територията на СО – район „Сердика“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 344 134,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0045 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за следните обекти: Обект 1: „Основно обновяване, преустройство, прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в ученическо общежитие – Блок №1 (сграда с ид. №77195.725.4.3 с неразделна част котелно и помощни помещения с ид. №77195.725.4.8), находящо се в ПИ №77195.725.4 по КК на гр. Хасковo, община Хасково” Обект 2: „Основно обновяване, преустройство, прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в ученическо общежитие – Блок №2 (сграда с ид. №77195.725.4.4), находящо се в ПИ №77195.725.4 по КК на гр. Хасковo, община Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 4 646 846,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0023 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ ОТКРИТ ПАЗАР В УПИ I , КВ.84 ПО ПЛАНА НА ГРАД СРЕДЕЦ,ОБЩИНА СРЕДЕЦ , ОБЛАСТ БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 215 888,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01174-2023-0002 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ Предмет на ОП: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с идентификатор 07079.601.46.1 – Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас и изграждане на два броя ФЕЦ за собствени нужди на покрива на сграда с идентификатор 07079.601.46.1″
Прогнозна стойност: BGN 4 776 944,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2023-0011 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Корекция на коритото на река Ябланица, гр.Етрополе в определени участъци: II-ри участък – ПОДУЧАСТЪК II.1 от о.т. 424 (ул. „Млада гвардия“) до о.т. 365 (ул. „Ген. Дандевил“)“
Прогнозна стойност: BGN 2 367 929,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0015 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Основен ремонт на едноетажна сграда-съблекалня за спортисти“ в ПИ 03602.67.189 по КККР на с.Белоградец, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 61 940,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04031-2023-0002 Дата на публикуване: 27.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи проект: „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода““
Прогнозна стойност: BGN 1 523 350,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0033 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „4-ТА“ В С. БЕГУНЦИ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 122 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0032 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „3-ТА“ В С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 174 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0022 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Обновяване и възстановяване на изградена художествено-архитектурна ансамблирана система „Звук и светлина” за осветление на сгради и паметници” гр. Тутракан, община Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0031 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „3-ТА“ В С. СТОЛЕТОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 153 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0017 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Народно читалище „Просвета 1898 – с. Страхилово, община Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 176 911,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0030 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА УЛИЦА „5-ТА“ В С. ХРИСТО ДАНОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 89 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0017 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Многофункционална спортна площадка с. Зараево“
Прогнозна стойност: BGN 196 501,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0017 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: “Извършване на благоустройствени дейности и обособяване на туристическа зона, чрез изграждане на архитектурни елементи за обслужване на отдиха и туризма, с възможност за откриване на панорамна гледка към Варненско-Белославското езеро, гр.Белослав, община Белослав, находящи се в ПИ 03719.501.6202 по КККР на гр.Белослав, община Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2023-0001 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в с.Кайнарджа община Кайнарджа, обл.Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 2 373 638,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0030 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт на съоръжения към парова централа и монтиране на разширителни съдове в абонатните станции към сградите на ЦСПП – Пазарджик към Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2023-0008 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Аварийно почистване на река „Вировска“ в урбанизирана територия на село Мърчево, община Бойчиновци, Област Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 920 750,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0021 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Гео Милев“ гр. Тутракан с участък от вход „Открит градски пазар“ до кръстовище с ул. „Искър“ и от кръстовище с ул. „Искър“ до кръстовище с ул. „Сава Огнянов“ (ул. Силистра)“
Прогнозна стойност: BGN 278 995,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2023-0038 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на сградата на ЦПЛР-ученическо общежитие, гр. Добрич, ул. „А.Д.Сивков“ №3 и за УПИ II, кв. 663, по ЗРП на жк. “Русия 3, 4“ гр. Добрич 1“
Прогнозна стойност: BGN 4 305 998,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0029 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА УЛИЦА „4-ТА“ В С. КЪРНАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 57 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2023-0013 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Реконструкция на водоснабдителната и вътрешната водопроводна мрежа на с. Малко село, Община Котел по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 8 255 622,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0028 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА УЛИЦА „НИКОЛА И ХАРАЛАМПИ КАРАДЖОВИ“ ГР. КЛИСУРА, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 145 458,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0027 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „8-МА“ В С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2023-0041 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Реконструкция на ЗРУ 20кV на подстанция „Варна – Център“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0026 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „8-МА“ В С. ВЕДРАРЕ, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 213 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0025 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „19-ТА“ В С. СОКОЛИЦА, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 110 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2023-0018 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на ВУСБ НСА Несебър
Прогнозна стойност: BGN 676 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0024 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НАСТИЛКА НА УЛИЦА „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 112 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2023-0002 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: ЗИМНА ПОДДРЪЖКА НА МЕСТНИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ – 2023
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0007 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: «ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO3214 /I-8/ – ДРАГОМАН – ГРАНИЦА ОБЩ. (ДРАГОМАН – СЛИВНИЦА) – СЛИВНИЦА – ГРАНИЦА ОБЩ. (СЛИВНИЦА – БОЖУРИЩЕ) – /SFO2021/, ОТ КМ 4+847 ДО КМ 8+874, С ОБЩА ДЪЛЖИНА 4 027М»“
Прогнозна стойност: BGN 8 735 202,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0008 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на съществуваща детска площадка за игра№ 15.122”, в ПИ 68134.4083.275, пред бл. 371, в ж.к. „Младост 3”, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 11 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0007 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) НА 5 ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА НА ДЕЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN254 916,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02616-2023-0002 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Ремонт и преустройство на Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ и Професионална гимназия по лека промишленост „Райна Княгиня“;
Прогнозна стойност: BGN 2 928 313,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2023-0015 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство по проект № BG06RDNP001-19.238-0002 „Реконструкция Лятно кино – гр. Елена“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
Прогнозна стойност: BGN 296 628,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0157 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД за група №4: КЕЦ Хасково, Димитровград, Кърджали, Момчилград и Крумовград
Прогнозна стойност: BGN 282 612,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0156 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД за група №3: КЕЦ Стара Загора, Казанлък, Загоре, Раднево, Нова Загора и Сливен
Прогнозна стойност: BGN 451 344,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0066 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА III–ТА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА Ø 800 ОТ ГАРОВ ПЛОЩАД ДО КИНО ОСВОБОЖДЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 5 417 685,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0026 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на улична мрежа на територията на община Нови пазар, по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 350 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2023-0003 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Реставрация и консервация фасади – Данчова къща – ул. Христо Пеев №4, Старинен Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 92 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02178-2023-0002 Дата на публикуване: 26.07.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР дейности за обект: Ремонт хидроизолация покрив на ДГ „Звънче “ – гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 78 387,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0013 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на територията на община Венец“ с 2 (две) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 894 680,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2023-0001 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: Изграждане, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьорна уредба за нуждите на ПТГ „Д-р Никола Василиади” Габрово по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул 3- „Създаване на достъпна архитектурна среда, дейност 4 – Изпълнение на асансьори”
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0009 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2023 година“
Прогнозна стойност: BGN 60 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0016 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на бул. „България” от „Ковачевска” до ул. „Раковска”
Прогнозна стойност: BGN 386 235,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0008 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2023 година“
Прогнозна стойност: BGN 386 602,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0015 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на бул. „България” от ул. „29-ти юни” до ул. „Ковачевска”
Прогнозна стойност: BGN 391 158,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0039 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за обект «Спешни и неотложни аварийно възстановителни дейности на улици в град Дунавци, община Видин»“
Прогнозна стойност: BGN 12 847 402,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0035 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкиця и благоустрояване на ул. „Младежка“, гр. Костенец, Етап І: от О.Т.604 /кръстовището с ул. „Малина“/ до О.Т. 590 /кръстовището с ул. „Нишава“/“
Прогнозна стойност: BGN 419 147,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0016 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЗОНАТА ЗА СПОРТ НА ОТКРИТО В СУ „Н.ВАПЦАРОВ“, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 48619.502.200 ПО КККР НА ГР.ЦАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0026 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг основен ремонт II етаж и приемна на сграда с идентификатор 73403.501.465.1 по КК и КР на гр. Трявна, вкл. авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 55 214,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0013 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покривното покритие на сградата на Читалище – с. Габер, Община Драгоман”
Прогнозна стойност: BGN 63 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0012 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: ОР на сграда общинска собственост /ПИ 63255.501.34, ул. „Георги Димитров“ № 30/ с.Ружинци
Прогнозна стойност: BGN 36 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0023 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрив на ДГ „Невен“ ул. „Славянска“ гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0031 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи обслужващи помещения в сграда 21052.1015.9.1 в „Кухня – майка“ към Социален патронаж, УПИ І 1690, кв.82, гр. Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 747 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0036 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ТРЕТА“ с. ЛЮЛЯКОВО И УЛИЦА „ДЕВЕТА“ от ОК 12 до ОК 4, с. КРАСЕН, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 190 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0035 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 155 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0030 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 230 470,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0017 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на клетка 2 на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав“, обслужваща инфраструктура към клетка 2 и ревизиране на всички действащи съоръжения, сгради и системи”
Прогнозна стойност: BGN 10 791 467,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2023-0018 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: “Допълнително водоснабдяване на с. Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм“.
Прогнозна стойност: BGN 2 024 463,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0065 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ УЛ. СТРАНДЖА ДО УЛ. ОТЕЦ ПАЙСИИ (ПРЕСИЧА БУЛ. СЛИВНИЦА) Ø 700 И ПОДМЯНА НА КЛАПИ Ø 700 С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ.“
Прогнозна стойност: BGN 2 635 911,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0041 Дата на публикуване: 25.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на 1-ви етаж в сградата на Ученическо общежитие с идентификатор 40909.118.281.3 /стар идентификатор 40909.118.91.1/ по Кадастралната карта на гр. Кърджали, с адрес: гр.Кърджали, ул.“Ген. Делов“ № 5 по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 209 326,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0088 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на салон и зала „Съединение” на сградата на експозиция „Съединение на България” на Регионален исторически музей – Пловдив, по проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 22 857,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00281-2023-0007 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: Преустройство на съществуващи помещения в блок за лечебно-диагностични дейности на КОЦ Русе и адаптирането им за нуждите на апаратура за магнитно-резонансна томография
Прогнозна стойност: BGN 99 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2023-0010 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Център за социална рехабилитация и интеграция в град Стралджа, община Стралджа”
Прогнозна стойност: BGN 47 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2023-0013 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА И ФИТНЕС ПЛОЩАДКИ В РОМСКАТА МАХАЛА- УПИ І – 1117, КВ. 73, ПО ПЛАНА НА ГР. СУНГУРЛАРЕ „
Прогнозна стойност: BGN 46 348,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0035 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопровод на ул. „Черковна“, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0015 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Старосел , с. Кръстевич и с.Беловица, общ. Хисаря“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 835 276,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06008-2023-0003 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: Здравна инвестиционна компания за детска болница ЕАД Предмет на ОП: ”Разрушаване и премахване на съществуващи сгради за нуждите на „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 4 070 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03778-2023-0001 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ПУШКАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“ във връзка с изпълнение на проект: BG-RRP-1.014 „Изграждане на центрове за високи постижения професионалното образование и обучение“, на пет обекта
Прогнозна стойност: BGN 1 411 623,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2023-0003 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“ Подобект 2:Улици в с. Брестовене, 2.7: с. Брестовене-ул. „Черно море” (ОК 133 – ОК 140)
Прогнозна стойност: BGN 164 489,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0028 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Реновиране на санитарни възли в административна сграда и общежитие на ЦСПП- Варна при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2023-0062 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Текуща поддръжка на напорни сгуропроводи и оросителна инсталация на сгуроотвал Искрица, съгласно техническа спецификация.
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0029 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 230 470,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2023-0005 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: Ремонт на сграда с идентификатор 83510.671.60.3 по АОС № 3699 от 14.12.2012 г. находяща се в южния двор на СУ „Сава Доброплодни“ за кабинети по музика
Прогнозна стойност: BGN 86 138,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04946-2023-0004 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0010 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ“ по три обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 186 201,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00876-2023-0002 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ ЕООД Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект „Основен ремонт на водоснабдителна и канализационна мрежа на сградите на „МБАЛ-Харманли“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 234 276,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0051 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградата на ДГ „Радост“ гр. Враца по проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 1 254 981,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2023-0011 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Могилица“, гр. Брезник, Община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 191 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0027 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Основен ремонт на сгради за внедряване на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в IV ОУ „Христо Смирненски” гр. Петрич, находящ се в УПИ – I, кв.58 по плана на гр. Петрич, представляващи сгради с идентификатори 56126.603.1557.2, 56126.603.1557.3 и 56126.603.1557.7 и обновяване на прилежащо дворно пространство в ПИ с идентификатор 56126.603.1557 по КККР на гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 3 645 630,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2023-0037 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА КВ. РИЛЦИ–ЕТАПИ II, III, IV И V, ГР. ДОБРИЧ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 9 851 115,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0062 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт в ДЦДТМУ „Надежда“, гр.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 6 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2023-0024 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по текущи и аварийни ремонти в сградите на Българската национална телевизия”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0168 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на 4 (четири) броя урнови стени на територията на ОП „Гробищни паркове“
Прогнозна стойност: BGN 157 680,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0085 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на студентските общежития и столове към Техническия университет – София
Прогнозна стойност: BGN 169 663,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0064 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА МАГИСТРАЛА „СТУДЕНТСКИ ГРАД“ ОТ КАМЕРА ЮР-2 ДО КАМЕРА ЮР-8А (В ДВОРА НА ОКРЪЖНА БОЛНИЦА) С DN 800 И DN 700“
Прогнозна стойност: BGN 20 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0084 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“
Прогнозна стойност: BGN 399 996,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06166-2023-0006 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: Командване за логистична поддръжка (Военно формирование 48960) – София Предмет на ОП: „Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали“
Прогнозна стойност: BGN 755 175,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0008 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане по действащ регулационен план на улица „Зелена поляна“ в обхват от О.Т.58-О.Т.61-О.Т.62-О.Т.42, между кв. 8 и кв. 22, м. „Дървеница“, район „Студентски“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0014 Дата на публикуване: 24.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на вътрешна улична мрежа в град Правец“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 003 791,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 04146-2023-0004

Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Предмет: „Изпълнение на вътрешни строително-монтажни дейности и оборудване на помещения, находящи се на първи етаж от сградата на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 87 155,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02743-2023-0001 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от сградите на ПГМСС „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”, с Средище, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU по процедура BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ в четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 455 960,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2023-0008 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на „Сграда за извънкласни форми към ОУ „Петър Парчевич“, гр. Чипровци, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 84 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0013 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 7 722,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0016 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Mногофункционална училищна спортна зала в прилежащо пространство на 56 СУ „Проф. К. Иречек“, в УПИ III – за образователен комплекс, кв.19, с идентификатор 68134.4358.61, ж.к. „Люлин -8 м.р.“, ул. „Търново“ №37, гр. София”.
Прогнозна стойност: BGN 5 920 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0014 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда – (кметство и поща) с. Телериг”
Прогнозна стойност: BGN 50 293,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0015 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителство на три детски площадки, находящи се в 4 и 5 микрорайони на територията на СО – район „Люлин“, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 174 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2023-0007 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Аварийни ремонти на улици на територията на община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 718 606,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0014 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителство на три детски площадки, находящи се в 3 и 4 микрорайони на територията на СО – район „Люлин“, разделена на обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 174 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01465-2023-0001 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ,АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ЦЕНТЪР ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ДИЗАЙНА“ – „ПГСАГ – П. ПЕНЕВ“ – РУСЕ
Прогнозна стойност: BGN 1 054 314,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0061 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на тоалетна и дървен навес над пейки при гробницата в село Мезек, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02715-2023-0003 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДНИЯ ФОНД НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0060 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Общинска служба по земеделие гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 3 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0015 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Преустройство на незавършена сграда с идентификатор 48619.504.114.1 в Медицински център в УПИ І, в кв.65, с идентификатор 48619.504.114 по КККР на гр. Царево, Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 1 207 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0006 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка в ромската махала на гр. Антоново- тротоар и парапет за улеснен достъп на хора с увреждания
Прогнозна стойност: BGN 62 547,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0038 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, намираща се в кв.46, гр. Троян, попадаща в имот с идентификатор 73198.504.199 и имот с идентификатор 73198.504.281 по кадастралната карта на гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 321 437,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0031 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: “Ремонтни дейности в отделения на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0028 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в с. Подайва, с. Белинци и с. Тодорово“ по проект: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци)
Прогнозна стойност: BGN 53 885,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03578-2023-0003 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за повдигателно съоръжение за деца в неравностойно положение за ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 54 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0062 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ БУЛ. СЛИВНИЦА ДО УЛ. ПОЗИТАНО Ø 720 И МОНТАЖ НА КЛАПИ“
Прогнозна стойност: BGN 20 766 681,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0061 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 2-РА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА DN 1200 ММ ОТ СЕКЦИОНИРАЩИТЕ КЛАПИ ПРИ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ ШЕЛ НА БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ ДО КАМЕРА ЮР 2“
Прогнозна стойност: BGN 26 975 690,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 313569 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Присъединяване на нови клиенти с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трафопостове (ТП) на територията на град София и София Област, обслужвана от „Електроразпределителни мрежи Запад” EАД“, реф. № КС 23-032
Прогнозна стойност: BGN 12 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2028, 23:59 Вид на поръчката: Квалификационна система

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0137 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „НЕВЕСТИНО“ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на покрива на административната сграда на ТП „Държавно горско стопанство Невестино” .
Прогнозна стойност: BGN 89 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0025 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Модернизация на образователната среда в Обединено училище „Васил Левски“, с. Кръстава, Община Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 2 030 115,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01731-2023-0002 Дата на публикуване: 21.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Частичен ремонт и реконструкция на покрив на училище Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий”, находящ се в УПИ I, кв. 21 по плана на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 112 268,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0033 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Авариен ремонт на мостово съоръжение над река Калница на път SFO 3065 в с. Скравена, община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 106 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0016 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Създаване на туристически информационен център за екотуризъм „Птичи рай „Ятата“, община Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 123 902,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0060 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ В УПИ VII- 2408, КВ. 10, М. „НАДЕЖДА 3“, УЛ. „КУМАНОВСКИ БОЙ“ № 47”
Прогнозна стойност: BGN 120 013,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0016 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ ГР. КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 317 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0037 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт тротоарна настилка в Детска ясла в град Троян
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0036 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в община Троян
Прогнозна стойност: BGN 40 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0014 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Рехабилитация на път VAR 1101 ( I-2, Нови пазар – Ветрино) – Белоградец – Доброплодно – Граница общ. (Ветрино – Вълчи дол) – Калоян (III-2074)) от км 0+000 до км 5+000“
Прогнозна стойност: BGN 5 802 389,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0023 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на Младежки център – Сандански чрез преустройство и пристрояване на съществуваща сграда с идентификатор 65334.303.6101.6 в Младежки център – сграда за младежки дейности и спорт, разположена в кв. 21 по плана на гр. Сандански /ПИ 65334.303.6101/“
Прогнозна стойност: BGN 883 729,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0059 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на Ритуална зала в с.Сива река, общ.Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 29 415,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0026 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Доставка и монтаж фитнес съоръжения на открито“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 37 215,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2023-0003 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Стадион с обслужваща част – етапно строителство“ – „Първи етап: Стадион“
Прогнозна стойност: BGN 769 857,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0030 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ В СГРАДА НА ДЕТСКА ЯСЛА „МИР“, ГР. ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 41 330,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00001-2023-0008 Дата на публикуване: 20.07.2023
Наименование на възложителя: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на структурна кабелна система в Учебен корпус 1 на Икономически университет – Варна
Прогнозна стойност: BGN 808 706,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0015 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоарите към тях на територията на община Ситово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 839 587,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2023-0004 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуваща пътна асфалтова настилка и поставяне на нови улични бордюри на улици в община Грамада по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 383 849,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0014 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/ на обект „Основен ремонт на паркинг на ул.“П.К.Яворов“ с ИД №43236.401.2527 в гр.Левски, Община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 53 850,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2023-0010 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: “Реконструкция и/или рехабилитация на улици в Община Никопол“ по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 552,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0050 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Изпълнение на допълнителни ремонтни дейности на обект „Младежки дом“ – Шумен
Прогнозна стойност: BGN 190 558,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0028 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, извършване на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор, на обект „Възстановяване на улично осветление /УО/ по ул. „Княз Борис“ от кръстовището с ул. „Добруджа“ до ел. подстанция „Разград“
Прогнозна стойност: BGN 51 416,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2023-0005 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Ръженово, общ. Маджарово – улица от о.т. 242-3-4-22-9 до о.т.6 и улица от о.т. 4-5-6 до о.т. 16“
Прогнозна стойност: BGN 291 668,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2023-0015 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Горица, Община Бяла, Етап 2: Възстановяване на пътната настилка“
Прогнозна стойност: BGN 245 238,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0086 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реализиране на дейности по проект „Модернизация на образователната среда в ОУ „Яне Сандански“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 3 138 576,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0012 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ. „29-та“ ОТ О.Т. 142 ДО О.Т. 213 В С. ДЪЛГО ПОЛЕ, ОБЩ. КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 80 333,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0027 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонти работи в сгради общинска собственост по три обособени позиции‘‘
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0021 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реализиране на дейности по проект „Реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 3 252 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0076 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане – основен ремонт за нуждите на ДСП – Горна Оряховица – ИРМ Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 4 745,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0026 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на околоблокови пространства по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на околоблоково пространство на бл. 1А, ул. 8-ми март, гр. Кубрат“; Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на околоблоково пространство на бл. 1Б и бл. 1В, ул. 8-ми март, гр. Кубрат““
Прогнозна стойност: BGN 200 121,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0015 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Ремонт покриви на общински сгради, разположени на територията на община Търговище по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 67 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0060 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Изграждане на ново улично осветление в ПИ 11538.502.273, 11538.502.278,11538.502.281,11538.502.282, по КК на к.к Св. Влас, ул. Ясен между о.т. 74, 75, 76, 77, 78
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0022 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0059 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА ОТ КАМЕРА КГМ54 ДО КАМЕРА КГМ59 НА УЛ. „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА““
Прогнозна стойност: BGN 16 334 356,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00375-2023-0017 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН АД Предмет на ОП: Демонтаж и монтаж на части и стени от пещна камера
Прогнозна стойност: BGN 568 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0009 Дата на публикуване: 19.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Канализация по ул. „Симеон Велики“ в гр. Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 28 183,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0058 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС В С. БЕЛИ ИСКЪР, ОБЩ. САМОКОВ, ОБЛ. СОФИЙСКА“.
Прогнозна стойност: BGN 58 976,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2023-0019 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: „РЕКОНСТУКЦИЯ НА МОСТ НАД РЕКА РАВАДИНСКА НА ПЪТ BGS 1211/II-99 ЧЕРНОМОРЕЦ – СОЗОПОЛ – РАВАДИНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 639 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0115 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на таблен затвор на изход тунел „Гьолски“, язовирен район „Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0041 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на канализационна инсталация в сутеренен етаж на сграда с административен адрес: град Казанлък, ж.к. „Васил Левски“ бл. 39, вх. В“
Прогнозна стойност: BGN 13 792,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0050 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 396, по плана на кв. „Ново село“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 65 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0049 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ I, кв. 396, по плана на кв. „Ново село“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 98 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2023-0008 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка гр. Трън“
Прогнозна стойност: BGN 86 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2023-0003 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на бетонова настилка върху площадка на Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 14 865,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0085 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство, пристрояване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда 56784.511.254.1- сграда за образование, и сграда 56784.511.254.2 – сграда за образование на ОУ „Елин Пелин“, гр. Пловдив, включително изготвяне на ПБЗ И ПУСО, по Проект № BG-RRP-1.007-0019 „Модернизация на образователната среда в ОУ „Елин Пелин“ – гр. Пловдив“ по процедура BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 3 868 178,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0025 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: “Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Трявна” по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 766 102,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0026 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих – гр. Исперих, с. Лъвино и с. Подайва“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 629 254,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0059 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Изграждане на ново улично осветление в ПИ 51500.507.68 по КК на к.к Слънчев бряг-Запад, между о.т. 358,359,360,361
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0057 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уредби в гр. Самоков на кръстовища ул. Македония – ул. Преспа, ул. Македония – ул. Искър и ул. Искър – ул. Баба Фота с цел подобряване организацията на движението.
Прогнозна стойност: BGN 287 291,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0022 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена с височина H≤7.00м и дължина 9.30м по уличната регулационна линия на улица с о.т. 11 ÷ 31 пред поземлени имоти с идентификатори 65334.301.5161 и 65334.301.5178 и по страничната регулационна линия на поземлен имот с идентификатор 65334.301.5178 изцяло разположена в него по одобрени КККР на гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград (УПИ XXIV, кв.150 по плана на гр.Сандански/ул.“Георги Скрижовски“/, община Сандански).“
Прогнозна стойност: BGN 80 467,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0113 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“, реф. №23РП-Т60А037
Прогнозна стойност: BGN 395 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0051 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сграда Хале № 3 – ниска част, сграда Хале № 4, сграда склад Мархи и сграда Хале № 5 – цех електротехнически, в ППП София, район Подуяне
Прогнозна стойност: BGN 264 532,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0051 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Ремонтно – възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново.
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0015 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „Реконструкция на Улична водопроводна мрежа с.Константиново, Община Камено“
Прогнозна стойност: BGN 5 845 582,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0058 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ „ЛЪВОВ МОСТ“ – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД 2 Ø 720 И ПОДМЯНА НА 4 БР. КЛАПИ Ø 700 И 2 БР. КЛАПИ Ø 400 НА БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА““
Прогнозна стойност: BGN 25 798 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0025 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан – о. п. Берковица) – Берковица – (о.п. Берковица – Благово) от км 0+166 до км 1+470“
Прогнозна стойност: BGN 2 792 413,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2023-0008 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на проект: „Изграждане и реконструкция на група улици в гр. Вършец“ по 4 (четири) обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 752 917,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0160 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на ВиК мрежи по улици „Банска“, „Стое Джуров“, „Хаджи Димитър“, „Детелина“, „Калиакра“ и „Средец“, район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0006 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на изграждане (вкл. оборудване и обзавеждане ) на нова сградa за детска градина с шест градински и две яслени групи и прилежащата ѝ инфраструктура в УПИ IV – за детска градина, кв.54, м. „Разсадника – Бежанци“, Район „Красна поляна”, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 11 243 939,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0067 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на железопътна линия Видин – София: железопътен участък Медковец – Срацимир, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 517 225 569,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0027 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Реновиране на учебна зала в ЦСПП – Пазарджик към Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 16 666,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01226-2023-0003 Дата на публикуване: 18.07.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ГАБРОВО ЕООД Предмет на ОП: Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на „ДКЦ 1 – Габрово“ ЕООД – втора база
Прогнозна стойност: BGN 1 112 873,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06427-2023-0001 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЕРНИК Предмет на ОП: СМР по полагане на топлоизолация на сградата на Регионален исторически музей ПЕРНИК
Прогнозна стойност: BGN 112 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0040 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на плочник /вертикална планировка/ на Резиденция Лозенец“.
Прогнозна стойност: BGN 121 289,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0039 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Спешни и неотложни ремонтни дейности по сградата на ВО Банишора“
Прогнозна стойност: BGN 15 980,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0038 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на Военен клуб – Стара Загора – покрив и зала“
Прогнозна стойност: BGN 90 412,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0014 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД – СЕЛО ГУРМАЗОВО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 1 601 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0013 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Многофункционална сграда за обществена дейност със ЗП-265 кв.м“ в поземлен имот (ПИ) 501.1376, за който е отреден УПИ І, кв. 63 по плана на с. Щръклево, Община Иваново, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 793 585,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0040 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Подмяна на настилка на улици в гр. Кърджали“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2023-0001 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, осъществяване на авторски надзор и строителство на обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на сгради в ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово , община Карлово ”
Прогнозна стойност: BGN 2 258 812,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0008 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ:“ Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на улица м/у о.т.258 и о.т.260 в кв.34 по ПУП на с. Буйново“, общ. Борино“
Прогнозна стойност: BGN 107 848,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0010 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Изграждане на водопровод и канализация на ул. “Шестнадесета“ в село Розово, общ. Брацигово – пътна част“
Прогнозна стойност: BGN 33 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0057 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ II-159, КВ. 85, М. „НАДЕЖДА 2А И 2Б“, УЛ. „СВ. ПЕТКА ТЪРНОВСКА“ № 19“
Прогнозна стойност: BGN 52 274,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03180-2023-0001 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нов санитарен възел към ОУ „Свети Климент Охридски“, с. Горно Черковище. общ. Казанлък“.
Прогнозна стойност: BGN 101 338,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0013 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Реновиране на спортни площадки на територията на СО – район „Сердика“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 370 737,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0056 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Изграждане и последващо управление на малки, подходящи за обитаване от южния гребенест тритон (Triturus karelinii), стоящи водоеми в ПИ 03767.43.340, м. Широки дол, с .Белчин, Община Самоков
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2023-0009 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на Община Никопол”
Прогнозна стойност: BGN 171 866,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04934-2023-0002 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „АРХ.ЙОРДАН МИЛАНОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на външен асансьор и рампа за достъпност на ПГТС „арх. Йордан Миланов“ в УПИ ІІІ -за училище с ид. № 55871.515.7309.3 , кв. 13 от РЗП на кв. „Изток“, гр. Перник, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU по проект BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.
Прогнозна стойност: BGN 101 094,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0024 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Подмяна водопровод и асфалтова настилка ул. „Плиска“ ОК 154-152-59-57-53-51-655-649-50–648-647 – край на регулация, гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2023-0005 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНЯ, МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ: СКАМЕЙКИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДРЕНАЖНА И ОРОСИТЕЛНА СИСТЕМА, И ОГРАДНА СТЕНА КЪМ ФОТБОЛНО ИГРИЩЕ (СТАДИОН) В УПИ ХVІІІ ОТ КВ. 38 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ВЪЛКОСЕЛ, ОБЩИНА САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 495 870,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2023-0006 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Основен ремонт на офисите на МИГ Борован в сградата на образованието в с. Борован“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0013 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на паркови алеи в Градски парк, гр. Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 151 527,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0056 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД ОТ КИНО ОСВОБОЖДЕНИЕ ПО УЛ. СТРАНДЖА ДО БУЛ. СЛИВНИЦА Ø 700 И ПОДМЯНА НА 2 БР. КЛАПИ Ø 700 С ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ, НЕПРОХОДИМ КОЛЕКТОР“
Прогнозна стойност: BGN 17 572 747,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0019 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА BLG 1194 ГР.РАЗЛОГ – С.БАЧЕВО И УЧАСТЪК ОТ BLG 1192 С.БАНЯ- С.ДОБЪРСКО В ЕДНО С ПРИЛЕЖАЩИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 2 785 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0078 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР), съгласно технически спецификации за нуждите на Технически университет – София, лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 151 040,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0152 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 46 773 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0011 Дата на публикуване: 17.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на ДГ № 52 „Илинденче“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 318 229,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00553-2023-0007 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО „АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на част от „Сграда за научна и проектантска дейност с ид. № 681134.4083.606.51-за обособяване на Лаборатория на ИФТТ- БАН
Прогнозна стойност: BGN 269 394,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0010 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътната настилка на улица „Генерал Андреев“ в гр. Сопот в участъка от улица „Ганчо Попниколов“ до бул. „Иван Вазов“
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0034 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ НА АЛЕЯТА ДО ЯЗОВИР СИНКЕВИЦА
Прогнозна стойност: BGN 131 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0013 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителство на детски площадки находящи се в 1, 4 и 7 микрорайон на територията на СО район „Люлин“ , разделена на обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 174 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0012 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителство на детски площадки находящи се в 8, 9 и 10микрорайон на територията на СО район „Люлин“ , разделена на обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 174 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0011 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на 8 броя детски площадки в ДГ № 200, ж.к. „Люлин -10м.р.“
Прогнозна стойност: BGN 188 140,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0010 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарна настилка около сградата на ДГ № 55 и обновяване на две детски площадки в двора на детската градина, ж.к. „Люлин“ -4м.р.“
Прогнозна стойност: BGN 93 826,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2023-0007 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД БЕЛОГРАДЧИК”“
Прогнозна стойност: BGN 1 849 484,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2023-0014 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: „ЕКОПЪТЕКА „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ”, В ПИ 61025.11.173, ЗЕМЛИЩЕ НА С. РАБОВО, ОБЩИНА СТАМБОЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 114 020,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0023 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура и среда на Второ основно училище „Христо Смирненски“ – гр. Берковица“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда”, Компонент 1: Образование и умения на НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ
Прогнозна стойност: BGN 2 016 270,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0008 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Подобряване условията за функциониране на Комплекс „Етнографска музейна сбирка“
Прогнозна стойност: BGN 42 503,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0007 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка и фитнес на открито в ПИ с идентификатор 68134.1608.7173 по КККР, находящ се в гр. София, Район „Студентски“, кв. 29, м. „Малинова долина“
Прогнозна стойност: BGN 251 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0048 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на УПИ III, кв. 675 по план на парк „Юнак“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0084 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реализиране на дейности по проект за модернизация на образователната среда в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 3 532 415,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0083 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реализиране на дейности по проект за модернизация на образователната среда в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 3 534 354,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0047 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул. „Бургаско шосе“ и бул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 746 030,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00826-2023-0014 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ „СВ.НАУМ“ ЕАД Предмет на ОП: “Извършване на строително-ремонтни дейности на територията на МБАЛНП „Свети Наум “ ЕАД, гр.София“
Прогнозна стойност: BGN 657 348,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0010 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Обновяване на съществуващи детски площадки, находящи се на територията на Район „Илинден“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 184 514,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01953-2023-0004 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД Предмет на ОП: СМР по премахване на Стара административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Сливница“ № 168 А
Прогнозна стойност: BGN 142 754,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0015 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на отоплителна инсталация на голям салон на Културен дом Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 95 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0025 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на спешен ремонт на ДГ „Мара Балева“ гр.Искър“ – „Вътрешен ремонт помещения, ремонт покрив – ниско тяло и локални ремонти високо тяло“.
Прогнозна стойност: BGN 129 109,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04031-2023-0001 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи на обект: „Ремонт и рехабилитация на общежитието на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода““
Прогнозна стойност: BGN 3 872 976,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0034 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. “12-та“, с. Кадиево, община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 162 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02444-2023-0003 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: I-ВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи в сградата на училищна занималня към Първо ОУ „Св. Климент Охридски”
Прогнозна стойност: BGN 71 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04934-2023-0001 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „АРХ.ЙОРДАН МИЛАНОВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ в УПИ ІІІ -за училище с ид. № 55871.515.7309, кв. 13 от РЗП на кв. „Изток“, гр. Перник, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU по проект BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“.
Прогнозна стойност: BGN 1 384 319,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2023-0010 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена с ажурна ограда на Гробищен парк гр. Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 214 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0014 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Русокастро, Ливада и с.Желязово“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 825 115,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2023-0017 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Вълчи дол, обл.Варна за подобект 1-3 ЕТАП Водопровод и канализация на ул.Росица/о.т.149-о.т.65/”
Прогнозна стойност: BGN 216 681,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2023-0009 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: Изграждане на нова улица от ОТ 297 ( ул. „Георги Мамачев”) през ОТ 329 до ОТ 330 (ул. „Стойчо Мушанов”) по регулационният план на Първа Градска Част и реконструкция и рехабилитация на съществуваща площадкова канализация в УПИ VIII – компексно жилищно застрояване, кв. 499 по плана на Първа Градска Част , гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0058 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Изграждане на ново улично осветление в ПИ 11538.4.66, по КК на к.к Св. Влас, между о.т. 52 и о.т. 96“
Прогнозна стойност: BGN 91 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0055 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА В УЧАСТЪК ОТ КАМЕРА КГМ-50 ДО КАМЕРА КГМ-54 НА УЛ. „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ““
Прогнозна стойност: BGN 11 396 062,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0054 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 1-ВА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА В УЧАСТЪК ОТ ПС „ИСКЪР“ ДО КАМЕРА КГМ50 НА УЛ. „ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ“ И УЛ. „КОСТА ЛУЛЧЕВ““
Прогнозна стойност: BGN 51 944 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0063 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Изпълнение на инвестиционен проект: „Участък от нов довеждащ водопровод за резервоар „Кокаляне“, от захранващия водопровод за в. з. „Беликата“, при ПИ 04234.6963.384, землище на с. Бистрица, до връзка със съществуващия водопровод за резервоар „Кокаляне“, при ПИ 37914.6801.84, землище на с. Кокаляне, СО, район „Панчарево“. Участък: Преминаване през р. Бистрица и склоновете към нея (т. 205 – т. 249 от трасето)
Прогнозна стойност: BGN 2 741 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00028-2023-0015 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДНИЯ ФОНД, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0065 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация приемно здание гара Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 10 516 682,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0010 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/-Подобект: Участък от ОТ1 до ОТ178 по плана на гр. Симитли“.
Прогнозна стойност: BGN 2 640 340,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03168-2023-0003 Дата на публикуване: 14.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ОТКРИТО – гр. РАКИТОВО, ОБЩИНА РАКИТОВО“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0006 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР/СРР за основен ремонт на покриви на учебни корпуси на 177 ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Световрачене, район „Нови искър“-Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 176 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0015 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения в сграда общинска собственост в ПИ 55018.501.818 по КК и КР на с. Павел”
Прогнозна стойност: BGN 35 564,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0314 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2023 г. – 2024 г., в териториалния обхват на ТП „ДГС – Асеновград”“
Прогнозна стойност: BGN 64 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2023-0002 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на асфалтовата настилка в двора на СУ „ Никола Й. Вапцаров“ – Айтос”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0007 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена за укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км. 6+650 до км. 6+710“, общ. Борино.
Прогнозна стойност: BGN 461 406,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2023-0002 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на 192 СУ “ Христо Ботев с. Бистрица “
Прогнозна стойност: BGN 232 181,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02473-2023-0001 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт и подмяна на дограма – ОУ “Васил Априлов”, Русе”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0025 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОКРИВА НА БЛОК 25 ОТ БАЗА СОССБОС ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 14 439,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2023-0007 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа и пътни настилки на територията на община Земен през 2023-та година“ за „Ремонт на обекти в град Земен, община Земен – I-ва група“
Прогнозна стойност: BGN 42 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2023-0003 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 93 670,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0039 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА ОТ О.Т. № 78 ДО О.Т. № 77, С. ЖИНЗИФОВО, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ”
Прогнозна стойност: BGN 125 940,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0007 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнение на изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул.„Тодор Каблешков” в с.Долни Вит, община Гулянци”
Прогнозна стойност: BGN 493 220,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2023-0002 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на частични ремонтни дейности в учебната сграда на Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов““ при условията на чл. 114 от ЗОП
Прогнозна стойност: BGN 45 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05867-2023-0006 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ДП Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект Ремонт на основния изпускател на язовир „Огняново“, с включено възстановяване на пасарелка за достъп до кула на ремонтен затвор
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0153 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК мрежа по улица „Орех“ от о.т.148 до о.т.149, кв. „Суходол“, район „Овча купел“.
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0151 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК мрежи по улици „Оброчище“, „Върбовка“, „Беласица“, „Гина Кунчева“, район „Нови Искър“.
Прогнозна стойност: BGN 2 108 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0064 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на автоматизирана сензорна система за наблюдение и регистриране на различни промени в заобикалящата среда в опасни железопътни участъци (слаби места)“ Етап 1 – участък Пею Яворов – Черниче
Прогнозна стойност: BGN 11 041 225,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0073 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МОНТАНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане“ – текущ ремонт“
Прогнозна стойност: BGN 23 446,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0051 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИНЖЕНЕРИНГ) НА ОБЕКТ: „ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ТОПЛОПРОВОД НА 2-РА ИСКЪРСКА МАГИСТРАЛА С DN 1200 ММ В УЧАСТЪКА ЮР2 ДО КОЛЕЛОТО НА ПЛОЩАД НА АВИАЦИЯТА КАМЕРА 35-10“
Прогнозна стойност: BGN 38 243 116,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0034 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО ПРЕД КУЛТУРЕН ДОМ В С. МАНОЛЕ, ОБЩИНА МАРИЦА – ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП НА СТРОИТЕЛСТВО“
Прогнозна стойност: BGN 315 959,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2023-0008 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в с. Братя Даскалови, с. Черна гора и с. Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора в три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 367 361,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2023-0006 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАЛЕ ЗА СМЕТОСЪБИРАЧНИ МАШИНИ“
Прогнозна стойност: BGN 144 530,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06116-2023-0001 Дата на публикуване: 12.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА Предмет на ОП: „Реконструкция на покрив на учебна сграда на Професионална гимназия по керамика – с. Гара Елин Пелин, община Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 346 420,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0025 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект „Основен ремонт на сграда за здравна служба в с. Блъсково“ – етап 1
Прогнозна стойност: BGN 44 679,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2023-0014 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Строителство на «Площадки 1 и 2 на Регионален събирателен център за разделно приемане на отпадъци от населението (РСЦОН)
Прогнозна стойност: BGN 592 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03029-2023-0004 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на класни стаи
Прогнозна стойност: BGN 69 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0013 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Облагородяване на кално пространство, находящо се в ж.к. „Сухата река“ на ул. „549“, бл.94
Прогнозна стойност: BGN 110 593,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0021 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на строителство за обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ ІІ кв.30 от с. Попови ливади, община Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 272 917,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0036 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Преустройство и благоустрояване на съществуваща спортна площадка в площадка за баскетбол на открито в УПИ ХI- Жилищно строителство в кв.101А по Регулационния план на гр.Чирпан, пи 81414.502.3905 по КККР на гр.ЧИРПАН”
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0021 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Професор П. Стоянов“, ПИ с идентификатори 57491.501.451 и ПИ 57491.501.453 по КККР на гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 299 498,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0003 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Подмяна на отоплителната инсталация в сградата на филиала на ДГ №141 „Славейкова поляна“, гр. София, Район „Лозенец“, ул. „Свети Наум“ №22
Прогнозна стойност: BGN 136 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2023-0009 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Цвета Лумбарова“ и ул. „Енчо Николов“, гр. Брезник, Община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 790 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0020 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Гоце Делчев по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 503 751,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0044 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Авариен ремонт и възстановяване на ул. „ДЕДЕ АГАЧ“ и ул. „МЛАДЕНОВА“ – частично, кв. Младеново“
Прогнозна стойност: BGN 290 067,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2023-0008 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на дограма на сгради на ГДЖСОБТ с административен адрес гр. София, ул. Патриарх Герман № 202“
Прогнозна стойност: BGN 359 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0025 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: Основен ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 115, през о.т. 114, о.т. 124 до о.т. 129 и през о.т. 118 до о.т. 121 и до о.т. 107 в с. Триград
Прогнозна стойност: BGN 115 491,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0056 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Ново улично осветление на велоалея от кк „Слънчев бряг“ (път I-9) до ПИ 51500.57.53, землище Несебър.
Прогнозна стойност: BGN 510 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0031 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Мусала”- от бул. “България“ до ул. “Г. Бенковски“ в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик“.
Прогнозна стойност: BGN 24 143,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01021-2023-0013 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството, разпределени в 4 /четири/ самостоятелни обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 790 047,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0033 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „35-та в с. Маноле, Община Марица – първи и втори етап на строителство.“
Прогнозна стойност: BGN 301 765,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0313 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КАРЛОВО“ Предмет на ОП: „Изграждане на минерализовани ивици и поддържане на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни просяки, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” – ЮЦДП, гр. Смолян”
Прогнозна стойност: BGN 47 340,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0009 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 35081.10.10 по кадастралната карта на с. Кавракирово, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 60 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0055 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Ново улично осветление на улица „Хоризонт“, село Равда, община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0008 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 49312.22.19 по кадастралната карта на с. Рупите, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 60 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0007 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 48578.19.680 по кадастралната карта на с. Михнево, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 126 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0010 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА МАДАН – РЕМОНТ НА УЛИЦА „ЯНОВСКА“ В ГРАД МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 459 157,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0006 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 63119.61.42.1 и прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 63773.61.42 по кадастралната карта на с. Старчево, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 88 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2023-0006 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В СГРАДАТА НА 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 29 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0030 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция уличен водопровод по ул. „Римски път” – от ул. “Република“ до ул. “Поп Богомил“ в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 105 718,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0021 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на плочогредов мост с. Вълчаново Община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2023-0001 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по ремонт на съществуващи съоръжения и отводняване на ул. “Мито Войнишки“, с. Казичене“
Прогнозна стойност: BGN 435 166,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0015 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR1022 / I – 2, ДЕВНЯ – ВАРНА / – ГРАНИЦА ОБЩ. (АКСАКОВО – БЕЛОСЛАВ ) – ЕЗЕРОВО – /III – 2008 /в участъка от с.Езерово до граница Общини Белослав-Аксаково /извън населено място/ с дължина 1340 м.“
Прогнозна стойност: BGN 1 541 408,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0061 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи, като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0023 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Възстановяване на проводимостта на отводнителната канавка на улица „Чернозем“, село Айдемир, общ. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 1 256 936,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0048 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на две комбинирани игрища в двора на ПМГ „Христо Смирненски“ и ОУ “Св. Иван Рилски“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 174 128,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2023-0005 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ТОАЛЕТНО ПОМЕЩЕНИЕ В СГРАДАТА НА 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 27 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0029 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ИЗКЪРПВАНЕ НА УВРЕДЕНИ УЧАСТЪЦИ ОТ АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГРАД ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 24 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0079 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сградния фонд на Комплекс за социални услуги „Св. Св. Константин и Елена“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 316 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05670-2023-0003 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) Предмет на ОП: Текущ ремонт на сграда държавна собственост стопанисвана от Столична Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на адрес гр. София, район Искър п.к.1528 ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 2
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0037 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на санитарен възел на II-ри участък в Пристанищен терминал Русе-запад“
Прогнозна стойност: BGN 38 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00222-2023-0022 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя:  ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ ТПП Предмет на ОП: „Ремонт на тръбната мрежа от отоплителна/охладителна инсталация в УВПБ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2023-0003 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на технически център – ВР 1536 на В.Ф. 32990“
Прогнозна стойност: BGN 4 331 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2023-0007 Дата на публикуване: 11.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: “Реконструкция на улична мрежа от територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 877 382,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0042 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на велоалея в ПИ с идентификатор 40484.1.225 по КККР на с. Кукорево, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 55 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06306-2023-0005 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи за ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“.
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0008 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улична мрежа на територията на Община Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 396 480,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2023-0006 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Тотлебен” от подстанция „Средец” до подстанция „Витоша”, реф. № РРС 23-040
Прогнозна стойност: BGN 2 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 03001-2023-0003 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЮРИЙ ГАГАРИН-СЛИВЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт – боядисване на класни стаи и коридори, подмяна на осветителни тела, монтиране на ламиниран паркет и изграждане на топла връзка към външен физкултурен салон в сградата на ОУ „Юрий Гагарин“ гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 162 762,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0013 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на обект: „Улица между осови точки 94, 91, 90 и 89 в с. Мътеница, община Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 108 369,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0045 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОБНОВЯВАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СОУ „СВ. КНЯЗ БОРИС I „, ГРАД АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 51 095,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0013 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен по подобекти“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0011 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Извършване ремонт на спортна площадка, находяща се при ул. „Христо Батанджиев“ и ул.“Свързочник“
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0046 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Враца по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 221 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0054 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Укрепване на свлачище над кв.44 , кв.45 и улица „Младежка“ –гр.Обзор Община Несебър.
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0047 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Панайот Волов“ с идентификатор 46053.501.134.1 по кадастралната карта на с. Мадара, Община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 801 357,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0044 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА НА УЛ. „СПОРТИСТ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 67 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0046 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 9 ОУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен“ на сгради с идентификатори 83510.680.193.1, 83510.680.193.2, 83510.680.193.3 и 83510.680.193.4 по кадастралната карта на гр.Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 806 972,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0011 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: Изграждане на многофункционална спортна площадка в ПИ 100.32.501.412 по к.к. на с. Ваклино, общ. Шабла.
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0069 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе, Първи етап – Фасадни КРР, ВиК-площадкови мрежи и сградни инсталации; Втори етап – Покривни СРР и Трети етап: Електро
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0024 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Доставка и монтаж фитнес съоръжения на открито“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 37 215,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0010 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Инженеринг на обекти: 1. Основен ремонт на ул. „15-та“, от ул. 2-ра до ул. 3-та, с. Крапец, община Шабла; 2. Основен ремонт на ул. „16-та“, от ул. 1-ва до ул. 21-ва, с. Крапец, община Шабла; 3. Основен ремонт на ул. „18-та“ с. Крапец, община Шабла.“
Прогнозна стойност: BGN 198 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0014 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещение за фронт – офис за изпълнение на правомощията на общината по ЗСУ, ЗХУ, ЗЛП, по информиране на лицата, насочване и ползване на социални услуги в гр. Момчилград ”
Прогнозна стойност: BGN 5 628,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0012 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Подмяна на осветителната, мълниезащитна, пожароизвестителна и електрическа инсталации“ в сградата на ДГ№ 113 „Преспа“ с адрес: гр. София, ул.”Преспа” №3, район Средец – СО“
Прогнозна стойност: BGN 249 716,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0027 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Цялостно реновиране на детска и спортна площадка, находящи се в междублоковото пространство до бл.220 в гр. София, ж.к. „Надежда -2част“
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2023-0013 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Караманово и с. Кривина, община Ценово, област Русе, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 1 865 499,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0026 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг-проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителството на три детски площадки на територията на СО район „Надежда“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0025 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Цялостно реновиране на детска и спортна площадка, находящи се в междублоковото пространство до бл.16 в ж.к. „Свобода“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0012 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг: проектиране,изпълнение на авторски надзор по време на строителство и извършване на СМР дейности на обект „Основен ремонт на покрива на Спортна зала Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2023-0010 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР по две обособени позиции: обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Майско, Община Елена“ и обособена позиция № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Константин, Община Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 2 681 193,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02084-2023-0001 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА“ПЪРВИ ЮНИ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР дейности – текущ ремонт на помещения и фасада в сградата на ДГ Първи Юни, гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 42 638,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0014 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в Община Дряново“ по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 769 718,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0013 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/ на обект „Основен ремонт на паркинг на ул.“П.К.Яворов“ с ИД №43236.401.2527 в гр.Левски, Община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 53 850,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0026 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт на сграда (част от тактически полигон) в ЦСПП – гр. Варна при АМВР
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0025 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частична подмяна на стара дървена дограма на административна сграда и общежитие в ЦСПП- гр. Варна при АМВР
Прогнозна стойност: BGN 71 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0149 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Проектиране, изработване, доставка и монтаж на система от лентови транспортьори, включително преработка на съществуващ лентов транспортьор за осигуряване на захранване с материал фракция ≤ 200 мм. на балираща машина /преса/ в сграда за механично сепариране на завода за МБТ на отпадъци, разположен в с. Яна, местност Садината, район Кремиковци“
Прогнозна стойност: BGN 428 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0023 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на инфекциозно отделение с леглова база в УПИ XVII – 3019 от кв. 1 по ПУП на гр. Раковски, общ. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 1 320 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0035 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ „ЧИРПАН – ЦЕНОВО – ЗЛАТНА ЛИВАДА“ – ЕТАП 1”
Прогнозна стойност: BGN 2 859 999,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0012 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нови учебни корпуси, физкултурен салон и ремонт на съществуващата сграда на 143-то ОУ „Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 6 240 294,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0071 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“ – текущ ремонт за следния обект: Административна сграда, ползвана от ДСП Свиленград/ИРМ Любимец, находяща се на адрес: гр. Любимец, пл. „Трети март“, блок № 3
Прогнозна стойност: BGN 3 360,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00421-2023-0003 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАНОВИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ, ИЗКОПНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО МАГИСТРАЛНИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ЕАД“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 1 655 880,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0013 Дата на публикуване: 10.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строеж: „Допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, община Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 605 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0026 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради в ОП „Бизнес зона „Перистър“, ДЯ „Слънчево детство“ и КЦНСТДБУ гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 67 474,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0013 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици по плана на с.Илинденци, община Струмяни по подобекти“Неозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 57 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0034 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО МЕЖДУ УЛ. „1-ВИ МАЙ“ (ПЪТ I-5) И УЛ. „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ“ В ГРАД КЪРДЖАЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 159 847,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0013 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР в УПИ ІІ, кв. 128 гр.Мъглиж”
Прогнозна стойност: BGN 269 794,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0012 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СРР на строеж: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЗАЛА И БИБЛИОТЕКА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ в УПИ ХХІV-372, 583 в кв. 380, гр.МЪГЛИЖ, общ.МЪГЛИЖ”
Прогнозна стойност: BGN 210 461,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0011 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: ЗАЛА за СПОРТ и МУЗИКАЛНИ ЗАНИМАНИЯ (пристройка към ДЕТСКА ГРАДИНА) в поземлен имот с идентификатор 49494.701.894, в урегулиран поземлен имот ХХVIII- 894, кв. 65, в гр. Мъглиж, общ. Мъглиж
Прогнозна стойност: BGN 269 857,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0022 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. „Мир“ кв. Раковица, гр. Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 367 893,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2023-0007 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Основен ремонт на детска площадка ЦГЧ гр. Трън
Прогнозна стойност: BGN 61 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0043 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА МУЛДАВА, СТОЕВО И БОЯНЦИ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 178 840,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2023-0007 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Ремонтни работи на улици на територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп, в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 221 324,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01229-2023-0001 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт на помещения и коридори в сграда на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 176 078,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0011 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка – бл.18, ж.к.“Сухата река“
Прогнозна стойност: BGN 65 009,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2023-0006 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по повишаване на енергийната ефективност и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала 30 кw за собствени нужди в сградата на Филиал към СУ „Васил Левски“ – гр. Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 553 715,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0027 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки на ул. „Железни врата“, с. Старо Оряхово, ул. „Арда“, с. Пчелник, ул. „Иглика“, с. Венелин, общ. Долни Чифлик
Прогнозна стойност: BGN 374 788,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0020 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ ОТКРИТ ПАЗАР В УПИ I , КВ.84 ПО ПЛАНА НА ГРАД СРЕДЕЦ,ОБЩИНА СРЕДЕЦ , ОБЛАСТ БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 215 888,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04399-2023-0001 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „СМР на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“ – гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 50 477,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2023-0137 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по демонтаж на съществуваща, изработка, доставка и монтаж на преградна конструкция на помещения в сградата на РЗОК – Разград и съпътстващи дейности
Прогнозна стойност: BGN 21 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2023-0017 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на Закрита лекоатлетическа писта
Прогнозна стойност: BGN 1 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0051 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖ В ОБУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ОБЗОР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0043 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА УЛ. „СЛАВЯНСКА““
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0074 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на изследователски PV централи при 8-ми блок на ТУ-София към „Национален център по мехатроника и чисти технологии
Прогнозна стойност: BGN 286 845,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02866-2023-0004 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – Проектиране, строителство и авторски надзор за реконструкция, пристрояване и ремонт на учебно-производствения корпус на ПГ „Асен Златаров“ и изграждане на ФВЕЦ за собствени нужди
Прогнозна стойност: BGN 1 571 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00399-2023-0006 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХРИСТО БОТЕВ АД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР КЪМ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МАГНИТНО-РЕЗОНАНТЕН ТОМОГРАФ 1.5Т (ЯМР) ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – МБАЛ “ХРИСТО БОТЕВ“ АД, ГР. ВРАЦА
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0024 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на гр.Плевен, кметствата без самостоятелен бюджет, общинската пътна мрежа и местни пътища в 3 (три) позиции“
Прогнозна стойност: BGN 11 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0036 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на сграда Претоварен пункт, оборудвана с коловози за двете междурелсия, пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0147 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Строителство на обект „Корекция на съществуваща река Боянска бара в участъка от ул. „Кумата“ до ул. „Даскал Стоян Попандреев“, район „Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 675 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2023-0023 Дата на публикуване: 07.07.2023
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: „Хидроизолация на покрив, топлоизолация фасада – север и ремонт на еркери и корнизи на сграда №1 – централен корпус на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0008 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ограда на два обекта в община Златица“
Прогнозна стойност: BGN 46 242,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2023-0238 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“ Предмет на ОП: Възлагане на СМР: Изграждане на нова волиера и текущ ремонт на спомагателно помещение към волиера за птици във фазаново стопанство „Трънково“, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС Мазалат“
Прогнозна стойност: BGN 85 707,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0011 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „СМР по ремонт и поддръжка на пътната мрежа и тротоарните настилки на територията на Столична община – район „Оборище“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0003 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Основно обновяване – реконструкция на 2 броя детски площадки за игра на открито на територията на СО-район „Искър
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0009 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив и фасада на административна сграда – Кметство с. Жребичко, общ. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2023-0009 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в Община Кнежа“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 806 686,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2023-0021 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи – текущ ремонт на помещения на Национална следствена служба с адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ № 42“
Прогнозна стойност: BGN 91 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0052 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нови външни ел. захранвания към обекти от системата за пренос на природен газ: Обособена позиция № 1: Изграждане на ново външно ел. захранване на ГИС „Лом – Черковна“, Обособена позиция № 2: Изграждане на ново външно ел. захранване на АГРС „Самоков“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0013 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА МОСТ, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ.ХРИСТО БОТЕВ, ПРИ О.Т.30, МЕЖДУ КВ.5 И КВ.50 ПО ПЛАНА НА С.ПРОЛЕША, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“ – ДВУФАЗНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Прогнозна стойност: BGN 606 836,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0049 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ОГРАДА РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В СОБСТВЕНО УПИ“ В УПИ II-1041 (ПИ С ИДЕНТ. 68134.703.1553), КВ. 27, М. „ГЕО МИЛЕВ“, СО – РАЙОН „СЛАТИНА“, УЛ. „БЛАГОРОДНА“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 224 511,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0009 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла по обекти както следва: 1. Текущ ремонт на улична мрежа в Община Шабла; 2. Авариен ремонт на общински път DOB 3221 /III–2904/, Дуранкулак-Граничар.“ 3. Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 „Шабла-Камен бряг-Каварна“, участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла – ул. „Нефтяник“, ул. „Равно поле“)
Прогнозна стойност: BGN 186 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0008 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: “Рехабилитация на улична мрежа в гр. Шабла, X етап гр. Шабла – ул. „Заводска“, от км. 0+300 до км. 0+860″
Прогнозна стойност: BGN 281 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0042 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА ЛЕНОВО И НОВАКОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 244 328,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0041 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 255 441,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0153 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на помещение „Лаборатория по радиационна защита“ в архив
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2023-0004 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за поддръжка на сградния фонд на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04139-2023-0003 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на ограда на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ихтиман
Прогнозна стойност: BGN 165 862,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0077 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реализиране на дейности по проект „Модернизация на образователната среда в ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 1 235 535,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2023-0006 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Основен ремонт на общински представляващ имоти с №113.280 и 113.281 по плана на вилна зона „Мъркашница“ на с.Чифлик и имот №501.9503 по кадастрален и регулационен план на с.Чифлик, община Белоградчик
Прогнозна стойност: BGN 67 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0010 Дата на публикуване: 06.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА 14 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2023-0002 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на “Актова“ зала находяща се на втория етаж на СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 115 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0010 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СТРОЕЖ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ PDV2134 (III-861, ЛЪКИ-ДЖУРКОВО)-ДРЯНОВО ОТ КМ 18+660 ДО КМ 24+160”.
Прогнозна стойност: BGN 5 260 274,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0017 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА “ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ , ОБЩИНА РОМАН “ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ГР. РОМАН И С. КАМЕНО ПОЛЕ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ В ГР. РОМАН И С. КУРНОВО
Прогнозна стойност: BGN 289 896,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0034 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на битова канализация по улици: „Отец Паисий“, „Стара Планина“ и „Леонти Бакларов“ в гр. Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 387 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0025 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки на обекти на територията на община Ардино, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 70 783,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2023-0008 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Могилица“, гр. Брезник, Община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 191 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0006 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви в училища и детски заведения на територията на СО- Район „Младост“, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 237 729,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03852-2023-0001 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: Сдружение МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО Сдружение Предмет на ОП: Изграждане на преместваем обект: „Дом на виното“, находящ се в УПИ V-86,87 „за музей и парк“, кв. 5а по ПУП-ПР на кв. „Река Девня“, гр. Девня, одобрен със Заповед №1002-99/24.02.2021г. на Кмета на Община Девня, идентичен на проектен ПИ 20482.304.491 по кадастралната карта на гр. Девня, одобрена със Заповед РД-18-85/17.09.2008г. на ИД на АГКК
Прогнозна стойност: BGN 107 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0016 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+070 – км 0+320 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат”, във връзка с изпълнение на проект по Договор № BG06RDNP001-19.228- 0008-C01.
Прогнозна стойност: BGN 203 780,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00375-2023-0016 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН АД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни и тротоарни настилки след отстранени аварии и извършени реконструкции по топлопреносната мрежа на „Топлофикация – Плевен“ АД
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0044 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална площадка в ж. к. „Младост““
Прогнозна стойност: BGN 623 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2023-0011 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения, топлопреносни мрежи, абонатни станции, инсталации за ВОИ и БГВ на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 430 631,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0014 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка в с. Китна“
Прогнозна стойност: BGN 74 203,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:                    01158-2023-0034 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на външен паркинг на пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0047 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Извършване на СМР по изпълнение на мерки по внедряване на енергийна ефективност в три сгради по проект BGENERGY-2.002-0052-C01 „Енергийна ефективност в сгради на територията на община Перник“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2021г. по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 027 015,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0010 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на спортна площадка за футбол в с. Абланица с размери 40,00м х 20,00м = 800,00 м 2“
Прогнозна стойност: BGN 139 978,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00262-2023-0005 Дата на публикуване: 05.07.2023
Наименование на възложителя: ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: Ремонт и обновяване на съществуващ сграден фонд – 4 бр. обекта /Ремонтно хале, Работно хале, Диспечърски пункт, Сграда- Автомивка/ на Тролейбусно депо, намиращо се на адрес гр.Плевен, ул.Кичево №4
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0005 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР по полагане на топлоизолация на на общинска сграда – кметство и читалище с. Доброславци, Район „Нови Искър“ -Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 146 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0043 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Дейности по почистване, поддържане и възстановяване на обект „Паметник на свободата“, ПИ 83510.674.1“
Прогнозна стойност: BGN 107 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0049 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ с две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 7 853 921,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0016 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Общински исторически музей в град Радомир, община Радомир, област Перник“
Прогнозна стойност: BGN 76 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0015 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в ДГ „Радомирче“, гр. Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 63 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2023-0007 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена на ляв бряг на река „Перущенска“, ул. „Крайречна“ между о.т.59, о.т.425, о.т.61, о.т.63, о.т. 64 и о.т.65“, гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 894 316,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0048 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ X-15, КВ. 523, ПИ 68134.403.151, М. „ГГЦ ЗОНА Г-14“, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, ГР. СОФИЯ, УЛ. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 89“
Прогнозна стойност: BGN 94 044,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2023-0006 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ПЕРУЩИЦА.ЕТАП 2. ЕТАП 3.
Прогнозна стойност: BGN 2 439 370,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0022 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Реновиране на санитарни възли в административна сграда и общежитие на ЦСПП- Варна при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0011 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Ремонт на част от общински път DOB 2176/III- 293 Крушари-Северци/-граница общ./ Крушари-Добричка/-Черна-Житница-Тянево“
Прогнозна стойност: BGN 211 541,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0029 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на кръгово кръстовище на ул.“Захари Стоянов“, ОТ14, ОТ5, ОТ5а, ОТ9, ОТ10, ОТ11 и ОТ12, включително части от ул.“Захари Стоянов“ с. Марково, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 589 535,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0007 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: Саниране на обществена сграда – кметство с. Горун, община Шабла.
Прогнозна стойност: BGN 70 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0033 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на отоплителната инсталация в ДЯ „Радост“, гр. Генерал Тошево”
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02740-2023-0003 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „СТЕФАН ЦАНОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“ във връзка с ремонт и модернизация на съществуващи сгради за образование: Масивна сграда с идентификатор 37376.1002.2931.10, на един етаж, със застроена площ 81 кв. м.; Масивна сграда с идентификатор 37376 1002.2931.9, на един етаж, със застроена площ 322 кв. м.; Масивна сграда с идентификатор 37376.1002.2931.6, на един етаж, със застроена площ 960 кв. м. на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, град Кнежа“, обект на интервенция по проект „Изграждане на център за високи постижения в професионалното образование и обучение в ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 1 323 768,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0021 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частичен ремонт на покрив на учебен корпус в ЦСПП – гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 10 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0012 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Нови хан“ – II-ри етап южно от „Пловдивско шосе“ и Републикански път III-105
Прогнозна стойност: BGN 7 849 706,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0150 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на сгради ГР-2 и ГР-3 на РУ АЕЦ „Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 174 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0057 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул. „Люлин” от ул. „Братя Миладинови” до ул. „М. Козлов” (о.т. 22 до о.т. 21) – т. 07 до т.14 вкл. в с. Капитан Андреево, Община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 56 368,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0011 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 39 838,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2023-0006 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №28 „Библиотека“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево
Прогнозна стойност: BGN 120 406,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2023-0005 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда №26 „Дом на културата“ във военно формирование 52090 – Долна Митрополия
Прогнозна стойност: BGN 138 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0047 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ТОПЛОПРОВОДИ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА НОВИ И НАСТОЯЩИ КЛИЕНТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 12 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0069 Дата на публикуване: 04.07.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област София област“ – текущ ремонт за следните обекти: Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Самоков, находяща се на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34. Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Елин Пелин, находяща се на адрес: гр. Елин Пелин, бул. „София“ № 13. Обособена позиция №3: Административна сграда, ползвана от ДСП Сливница, находящ се на адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1.
Прогнозна стойност:  BGN 25 149,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0022 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на футболни игрища в Община Раковски с два подобекта – „Футболно игрище в УПИ I-110-училище от кв. 14 по ПУП на с. Чалъкови“, Община Раковски и „Футболно игрище“ в УПИ II-училище от кв. 64 по ПУП на с. Стряма, Община Раковски“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 149 240,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0045 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт пътища от общинската пътна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2023-0008 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Сключване на рамково споразумение за извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по одобрени инвестиционни проекти и/или инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) и/или количествени сметки, за изграждане, основни и текущи ремонти на пътища, улици, алеи, площадни пространства, канализации и водопроводи на територията на Община Стралджа, Област Ямбол”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0014 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Реконструкция и основен ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ „Детски свят“ в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2387 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш“, I етап – „Реконструкция на плочници, детски площадки, премахване и преместване на дървета и санитарна сеч“
Прогнозна стойност: BGN 199 890,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0031 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград – подобект блок 4 и блок 5“
Прогнозна стойност: BGN 2 499 933,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02715-2023-0002 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДНИЯ ФОНД НА „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0029 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Христо Ботев- 1928“, находящо се в УПИ VII – за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 887 009,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0019 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“ по шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 124 607,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0010 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Извършване ремонт на покрив на основната сграда на 29 СУ „Кузман Шапкарев“ .
Прогнозна стойност: BGN 180 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0050 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи за нуждите на ФДМ към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 238 866,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0013 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт басейн при стадион Локомотив гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 153 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0008 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО МОМИНА КЛИСУРА,,
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04912-2023-0001 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ-Н.З. ЕООД Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сграден фонд, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 69 887,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0033 Дата на публикуване: 03.07.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на вътрешна пътна мрежа на Фериботен комплекс Варна“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0040 Дата на публикуване: 02.07.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Г. Раковски“ от о.т.95 до о.т.83 /ляво/ по ПУП на с. Победа, Община „Тунджа“ – етап 1-1“
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява