Уникален номер на поръчката: 05857-2022-0001 Дата на публикуване: 31.07.2022
Наименование на възложителя: ПОЧИВНА БАЗА „ВЕДРА“-ВИТОША Предмет на ОП: Инженеринг за преустройство на съществуваща вилна сграда Вила „Розите“, гр. Каварна
Прогнозна стойност: BGN 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2022-0005 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реновиране на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Овча купел“ по две обособени позиции“ : Обособена позиция № 1- Дейности по ремонт и реновиране на пътни настилки; Обособена позиция № 2- Дейности по ремонт и реновиране на тротоари
Прогнозна стойност: BGN 2 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2022-0006 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане на 2 (две) нови детски площадки в ДГ № 136 „Славия“, бул. Цар Борис III” 130”, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02715-2022-0001 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕШНИ СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ЗАПАДНА И СЕВЕРО-ЗАПАДНА ТЕРАСИ НА НДК“
Прогнозна стойност: BGN 149 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0006 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР по полагане на топлоизолация на фасадите на основна сграда и сграда с физкултурен салон на 171 ОУ „Стоил Попов гр. Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2022-0011 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Здравна служба с. Веселиново, Община Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 60 576,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0028 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА „ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ, С. ГОРЕН ЧИФЛИК, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 198 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0027 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УРЕЖДАНИЯ“ С. РУДНИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 70 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0033 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ“ ОТ ОК 555 ДО ОК 223 ГР. ПАВЛИКЕНИ”
Прогнозна стойност: BGN 374 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2022-0012 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за проектиране и строително-монтажни работи за частична подмяна и възстановяване на съществуващо външно ел.захранване Ср.Н. 20kV и възстановяване на два броя кабели Н.Н. 0.4kV в стопанство „Евксиноград“
Прогнозна стойност: BGN 233 898,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2022-0005 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в имот общинска собственост за създаване и функциониране на Център за социални услуги за непридружени деца мигранти и бежанци“
Прогнозна стойност: BGN 235 063,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2022-0015 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В УПИ ХХХ-540 – ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, КВ. 221 ПО ПЛАНА НА ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 3 042 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0014 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда- Поликлиника и Спешна медицинска помощ в гр. Павел баня, общ. Павел баня“.
Прогнозна стойност: BGN 149 976,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03176-2022-0001 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец
Прогнозна стойност: BGN 532 699,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2022-0053 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи във Филиал Велико Търново на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 188 960,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02094-2022-0003 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на тоалетни в сградата на ОУ „Васил Левски“ – гр. Пловдив, ул. „Ралица“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 86 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0017 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на подпорна стена в с. Горски извор, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 11 514,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0019 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обекти: Ремонт на улици на територията на община Гърмен по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 073 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2022-0011 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на кухня в съществуваща сграда – Детска градина „Приказен свят“, находяща се в УПИ IV „За Детска градина“, кв. 21 по плана на с. Майско, Община Елена, Област Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 58 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05012-2022-0001 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ, ГР. КУБРАТ“
Прогнозна стойност: BGN 423 263,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04304-2022-0002 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И УСЛУГИ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на учебната сграда на ПГ по СЕУ гр. Тетевен
Прогнозна стойност: BGN 231 593,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0038 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт, саниране и подмяна на кабини на багери в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово
Прогнозна стойност: BGN 243 278,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0011 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на улична мрежа в с.Момина Клисура, на територията на Община Белово: Ул.“О.т. 202 – о.т.203″ Ул.“О.т. 8 – о.т.24 – о.т.31″
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 03266-2022-0001 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА РАБОТИЛНИЦИТЕ И СТАИТЕ В СГРАДАТА „ОБЩЕЖИТИЕ“ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ – ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 186 590,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01385-2022-0004 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД Предмет на ОП: „Подобряване на материално – техническата база в кухненските блокове стопанисвани от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна на децата“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0005 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на ул.“Марица“ в участъка от ул.“Търговска“ до ул.“Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 85 656,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0010 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Младост“, включително тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово.“
Прогнозна стойност: BGN 447 839,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01253-2022-0003 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВИТОША“ Предмет на ОП: Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2-ро СУ „Академик Емилиян Станев“ – гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, район „Витоша“, Столична община
Прогнозна стойност: BGN 610 997,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0108 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Дубльор на колектор по бул. „Симеоновско шосе“ – канализация в участъка от О.Т. 71 до О.Т. 72 при ул. „Едуард Генов“
Прогнозна стойност: BGN 540 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2022-0025 Дата на публикуване: 29.07.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Русе, Разград и Силистра
Прогнозна стойност: BGN 16 582 529,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2022-0051 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи в почивна станция с. Зорница“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2022-0050 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за направа на хидроизолация на покриви на сграда Ректорат“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0053 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт сграда и вертикална планировка на жп гара Септември“
Прогнозна стойност: BGN 5 603 211,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0018 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Христо Ботев“ в участъка от улица „д-р А.Чочков“ до бул. „Цар Освободител“ в гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 202 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0012 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ I-жилищен комплекс в кв. 7 с подходи от прилежащи улици и зони за паркиране в гр. Карлово”
Прогнозна стойност: BGN 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0022 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „ИЗКЪРПВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ИЗКЪРПВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 1001- УЧАСТЪК ГР.БЕРКОВИЦА – ОТ КРАЯ НА УЛ. „БУК” ДО Х. „КОМ” (НОВА) ЗА 2022 Г. ПРИ ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „ИЗКЪРПВАНЕ ПЪТНА НАСТИЛКА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON 2007 – ОТКЛОНЕНИЕ С.БАЛЮВИЦА, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА”
Прогнозна стойност: BGN 145 938,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0020 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Ремонт на обществени сгради и санитарни възли на територията на община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 95 580,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2022-0009 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0011 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 623 407,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0073 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон на VII ОУ „Георги Сава Раковски“ , ул.“Стара планина“ №14, гр. Перник , община Перник
Прогнозна стойност: BGN 613 080,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0013 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОРЕНОВА ЗОНА НА ТРЕНИРОВЪЧЕН СТАДИОН В ГР. ДУПНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 136 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02176-2022-0001 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ЧЕРВЕНА ВОДА Предмет на ОП: „Извършване на СМР – преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Червена вода, община Русе“.
Прогнозна стойност: BGN 102 515,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02961-2022-0001 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Силистра Предмет на ОП: „Текущ ремонт на физкултурен салон и спортна зала в сградата на ОДМВР Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0004 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на водопровод по ул.“Момчил войвода“ от ул.“Охрид“ до ул. Ан.Вълев“ (о.т. 93-о.т. 133), гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2022-0009 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „СМР по реализиране на проект „ Изграждане на зона за отдих- градина , фонтан и зимна градина в УПИ XXXVIII- 750, кв.30 по ПУП-ПРЗ на с.Крушари, общ.Крушари, обл.Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2022-0009 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „СПЕШЕН АВАРИЙНО – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД НА УЛ. „ВЪРТОПА“ ОТ ОС. Т. 339 ДО ОС. Т. 341 И УЛИЦА „ЦАР СИМЕОН“ ОТ ОС. Т. 217 ДО ОС. 218, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЧРЕЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АНТОН ЗА 2022 ГОДИНА
Прогнозна стойност: BGN 42 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0010 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради на СДВР
Прогнозна стойност: BGN 127 186,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0009 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в сградата на Столичната дирекция на вътрешните работи, гр. София, ул. „Антим I” 5 по 3 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 642 876,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2022-0056 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: Основен ремонт на горски автомобилни пътища в съответствие с нуждите на Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП) Габрово по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 382 859,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0023 Дата на публикуване: 28.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена с височина H≤2.50м и дължина 21.0м в УПИ II-1677, кв.89 по плана на гр.Сандански (имот с идентификатор 65334.300.3024 по КККР на гр.Сандански) и в улица с о.т.587-586-585-584-583-573 между кв.88 и кв.89 по плана на гр.Сандански/ул.“Стефан Карчев“, имот с идентификатор 65334.300.3702 по КККР на гр.Сандански
Прогнозна стойност: BGN 36 591,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2022-0035 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт и преустройство на съществуваща административна сграда в имот №73198.512.406, парцел X-1157, кв.38, гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 371 053,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2022-0010 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Ремонт  на общински пътища и улици в община Ябланица“
Прогнозна стойност: BGN 182 232,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0033 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на отоплителната инсталация в ДГ „Пролет“, гр. Генерал Тошево”
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2022-0004 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод по ул. „Радецки“, ул. „Черно море“ и ул. „Филип Станиславов“, ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Александър Стамболийски“ в гр. Белене, община Белене
Прогнозна стойност: BGN 2 120 682,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03743-2022-0001 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на покрива на СУ „Климент Охридски“, гр. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 246 677,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0027 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ИГРИ – ВОЛЕЙБОЛНО И БАСКЕТБОЛНО ИГРИЩЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 55 ОТ ЗУТ
Прогнозна стойност: BGN 356 348,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02185-2022-0001 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ТЕТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Тетово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 119 509,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0019 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Текущ ремонт на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на община Ардино, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 152 479,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00440-2022-0008 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06253-2022-0002 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА Предмет на ОП: Ремонт на пергола, козирка и плосък покрив в сградата на Министерство на икономиката и индустрията на ул.“Славянска“ №8
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00513-2022-0009 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД Силистра
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0013 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с. Припек и в гр. Джебел – в квартал Младост, общ. Джебел, обл. Кърджали по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 728 119,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0015 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Прогрес“ от о.т.231 до о.т.232 с. Долен, община Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 77 410,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0118 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на зала №2, намираща се на трети етаж в административната сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, бул. „Руски“ №44“
Прогнозна стойност: BGN 15 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00946-2022-0007 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Предмет на ОП: „ДОИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.МЕДКОВЕЦ “
Прогнозна стойност: BGN 2 291 191,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0029 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт на паважна настилка на ул. ,,Стефан Пешев“ гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2022-0004 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Основен, текущ ремонт, реконструкция и поддържане на обекти на пътната инфраструктура на територията на Район Студентски – СО
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0032 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Подмяна на асансьорна уредба в сградата на Регионална библиотека „Христо Ботев“ гр. Враца“ в изпълнение на проект „Достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в Регионална библиотека „Христо Ботев“ град Враца“, Договор № 8-ДС/08.06.2022 г., финансиран от Агенция за хората с увреждания
Прогнозна стойност: BGN 62 611,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0033 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на алея пред банята – гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 38 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0014 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В СЕЛО ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН – I ЕТАП“.
Прогнозна стойност: BGN 679 185,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0006 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради на територията на община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 72 891,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0030 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Искър“, гр. Ахелой, община Поморие”, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002-МИГ Поморие_10_1_7.2 M4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Прогнозна стойност: BGN 280 151,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0044 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на клетка 2 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 5 217 874,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0022 Дата на публикуване: 27.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на сградата на бившето кино „Н.Й.Вапцаров“ за културен център „Карнобат“ – УПИ IV-1533, 4182, кв. 91, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0026 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основно обновяване на открити площадки за игра на територията на град Провадия с девет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 158 897,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0025 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Асфалтиране на алеи в Нов гробищен парк – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 108 321,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0046 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „МОНТАЖ НА ХИДРАВЛИЧНА ПЛАТФОРМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“ С ИДЕНТИФИКАТОР 63427.7.26.1 ПО КККР НА ГР. РУСЕ, АДРЕС: ГР. РУСЕ , ЖК. „ЗДРАВЕЦ“, УЛ. „БАЙКАЛ“ №2“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 88 580,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2022-0010 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 67708.308.23.1 по КККР на гр. Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 83 130,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2022-0003 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: “СМР по текущ ремонт на сградата на 133 СУ. „А. С. Пушкин“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0117 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: „Ремонт на работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас и офис в гр. Поморие“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет „Ремонт на работни помещения в офиса на ТП на НОИ в гр. Поморие“; Обособена позиция № 2 с предмет „Доставка и монтаж на прегради в работни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“.
Прогнозна стойност: BGN 5 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0022 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Доставка и изграждане на автономно фотоволтаична ( соларна ) система, състояща се от две независими фотоволтаични централи монтирани на покривната конструкция на сграда с идентификатор 65334.300.2567.5 в УПИ ХХI- 2567, кв.105 по плана на град Сандански, община Сандански, захранващи част от уличното осветление на град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 77 056,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0012 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Възстановяване на пътната настилката по ул. „Панайот Волов“ – гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 52 837,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0015 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Христо Смирненски“ в участъка от улица „Н. Петков“ до ул. „Я. Сакъзов“ в гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 105 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03715-2022-0002 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ ЗАПАД ЕАД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТ: ВРЕМЕНЕН ПАЗАР, НАХОДЯЩ СЕ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.901.1002 ПО КККР НА ГР. СОФИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 153 527,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0021 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА С ОБЕМ 200м 3 В УПИ I 4.55 В М.“СВЕТИ СПАС“ ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛАСКАРЕВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0008 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ОПАКА„
Прогнозна стойност: BGN 145 833,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0019 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Реконструкция на ул. „Антим I“ от ОТ 69 до ОТ 71 кв. Дебър, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 194 297,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0018 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Реконструкция на ул. „Босилек“ от ОТ 71 до ОТ 33 кв. Дебър, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 260 611,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0183 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Авариен ремонт и частичен демонтаж на асансьорни шахти в Стол 2
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0182 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения на Бюро пропуски ЕП-1, отдел „Експлоатация на технически системи за сигурност“
Прогнозна стойност: BGN 134 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02833-2022-0002 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА НА ПГСС „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ ГР. СУВОРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 257 218,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0017 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Република” – от бул. „България“ до ул. „Поп Богомил“ в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 118 611,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0013 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на три помещения част от административната сграда на Община Иваново с идентификатор 32095.1.180.1 с адрес: ул. „Олимпийска“ № 75, с. Иваново, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 15 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2022-0005 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на дворно пространство и ограда на детска градина № 119 „Детска планета“
Прогнозна стойност: BGN 477 156,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0016 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на река Чепинска в района на Варварски минерални бани, с.Варвара, Община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 760 961,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0015 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Текущ ремонт на Отделение по анестезиология и интензивно лечение / ОАИЛ – Отделение за COVID-19 / към стационарен блок №3 на МБАЛ Червен бряг / за здравни и социални услуги / – код 590 на СГКК, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ №61, стр. кв. 71, УПИ I, ПИ 80501.805.393.2.6
Прогнозна стойност: BGN 130 212,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0011 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на част от улица „9-та“ в с. Слатина, община Карлово.“
Прогнозна стойност: BGN 116 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05330-2022-0001 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ПИРГОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка – игрище за мини футбол, находящо се в УПИ I-281 „за спорт“, кв. 34, с. Пиргово, община Иваново, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 199 770,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0046 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София
Прогнозна стойност: BGN 170 049,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0072 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/ в изпълнение на проект №BG16RFOP001-1.018-0006 ,,Обновяване, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна дирекция на МВР – Перник”
Прогнозна стойност: BGN 588 810,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0071 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Поддръжка, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и открити площи на “Софийска вода” АД
Прогнозна стойност: BGN 253 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0050 Дата на публикуване: 26.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Ремонт на улично осветление на територията на селата, включени в състава на Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 968 975,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01313-2022-0003 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ и строително-ремонтни работи /СРР/ на покриви и помещения, част от сградния фонд на ВТУ „Тодор Каблешков“
Прогнозна стойност: BGN 127 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0033 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт в детски градини в с. Гецово, с. Ясеновец, с. Раковски, с Топчии, с. Дянково и довършителни работи в ДГ с. Мортагоново и с. Стражец“
Прогнозна стойност: BGN 105 832,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0025 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА КЛЕТКА № 2 КЪМ ДЕПО ЗА ТРЕТИРАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ КЪМ ОБЩИНИТЕ ПАНАГЮРИЩЕ И СТРЕЛЧА
Прогнозна стойност: BGN 1 828 079,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2022-0005 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2022г.
Прогнозна стойност: BGN 153 289,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06207-2022-0002 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на класни стаи и коридори на ОУ „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 265 596,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0014 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗДРАВНА СЛУЖБА (РЕМОНТ НА ПОКРИВ И МЕДИЦИНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ)“, С. ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 123 441,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0028 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта – гр. Видин”
Прогнозна стойност: BGN 583 476,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0029 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и Уличен водопровод“, по две обособени позиции, Обособена позиция 1 (ОП1): „Инсталация за компостиране на зелени отпадъци с капацитет 1300 т/год. в УПИ ХХХIХ, кв. 11, Промишлена зона, гр.Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 2 166 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03100-2022-0001 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V ВАРНА – СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕООД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на външен асансьор и рампа до съществуващата сграда на „ДКЦ 5 ВАРНА – СВ. ЕКАТЕРИНА“ ЕООД”, за осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до всички нива в сградата
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2022-0009 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Рехабилитация на уличната мрежа на град Кнежа след извършени ремонти на канализационната система- Етап 3, Подетап 1
Прогнозна стойност: BGN 1 671 439,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2022-0021 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в обекти на КПКОНПИ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 42 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01328-2022-0001 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПРОФ.ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ – РУСЕ“ Предмет на ОП: СМР „Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор №63427.2.1874.1 по КК и КР на гр. Русе на НУИ „Проф.в.Стоянов“ за „образователен и културен център за изящни и приложни изкуства“
Прогнозна стойност: BGN 522 039,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0007 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Изграждане и реконструкция на общински улици“
Прогнозна стойност: BGN 1 128 495,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0041 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на улични настилки в град Хасково по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 806 017,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2022-0007 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Надстройка на заварен строеж с инициали МсбО, находящ се в недвижим имот, съставляващ у.п.и. II324, квартал 13 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 154 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2022-0055 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: Основен ремонт на горски път „Мали бухал” на територията на ДЛС Росица ТП, гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 858 123,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0020 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изграждане на клетка 4 (ІІ ри етап) от обект „Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Силистра, Алфатар, Кайнарджа, Дулово, Ситово и Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 2 409 875,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0049 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Каспичан – Провадия път № 2
Прогнозна стойност: BGN 2 890 758,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04684-2022-0002 Дата на публикуване: 25.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив на топла връзка и работилница в ПТГ «Васил Левски»
Прогнозна стойност: BGN 269 978,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05472-2022-0001 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ Д-Р ИВАН ПАНОВ Предмет на ОП: Частичен ремонт на покрив на ПГ „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 53 282,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0032 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, ел. проводи и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 4 113 350,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03128-2022-0003 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Сливен Предмет на ОП: „СМР на помещения за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население на територията на ОДМВР-Сливен“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 35 838,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0018 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на прилежащ терен към многофункционална зала с. Дебрен, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 212 399,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2022-0003 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на Обект: „Преустройство на Централен общински пазар /група 7/ в УПИ-X-2005“ (идентификатор 63427.2.2005), кв. 430, бул. „Цар Освободител“ №113А, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0029 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на котел за нуждите на общинска администрация – Исперих и Изграждане на парна инсталация, включващо котел в ДГ „Радост“ с. Подайва“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 49 958,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0012 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Нова клетка за отпадъци в Регионално депо за твърди битови отпадъци, гр. Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино“”.
Прогнозна стойност: BGN 2 341 723,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0009 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: Ремонт на улична мрежа и пътни настилки на територията на община Земен през 2022-ра год. по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 390 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0005 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на община Роман“
Прогнозна стойност: BGN 91 219,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2022-0006 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата ДГ №188 “Вяра, Надежда, Любов”, ж. к. „Младост 4“, СО – Район Младост”
Прогнозна стойност: BGN 124 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0053 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 174 696,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2022-0054 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „ВОДЕН – ИРИ ХИСАР“ Предмет на ОП: “РЕМОНТ НА НАВЕС С ПЛОЩ ОТ 220КВ.М. , НАМИРАЩ СЕ В ЛТУ ИРИ ХИСАР НА ТП ДЛС „ВОДЕН-ИРИ ХИСАР”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03876-2022-0001 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на ОУ „Христо Ботев“ – с. Бата, община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 269 890,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0014 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ДЕТСКА ЯСЛА „АЛЕН МАК“, ГР. ХАРМАНЛИ”
Прогнозна стойност: BGN 355 596,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0017 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на общински пътища GAB 3118, GAB 2128, GAB 3129 И GAB 3130 в община Дряново“: ПОДОБЕКТ 1: „Реконструкция на общински път GAB 3118 – /III-609, Трявна – Царева ливада/ – Куманите – от п.к. с РТ III-609 до с. Куманите“
Прогнозна стойност: BGN 3 624 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0009 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Превала, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 144 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0020 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности на административна сграда за обособяване на детска градина в с. Джигурово, общ. Санднски“
Прогнозна стойност: BGN 91 653,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00845-2022-0001 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОШЕВО Предмет на ОП: Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобошево
Прогнозна стойност: BGN 430 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04684-2022-0001 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив на топла връзка и работилница в ПТГ «Васил Левски»
Прогнозна стойност: BGN 269 978,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0016 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка, находяща се на ул. „Константин Фотинов“, зад бл. № 29 в ж.к. „Суха река“
Прогнозна стойност: BGN 51 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0114 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР.СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова асансьорна уредба в сграда на ТП на НОИ – Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04664-2022-0002 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на корпус 1 на съществуваща сграда с ид.65334.300.3024.1 – ПГ „Яне Сандански“ и II ОУ „Христо Смирненски“, в УПИ II-3024, кв.89 по плана на град Сандански, Община Сандански
Прогнозна стойност: BGN 166 262,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0033 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 2 / ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 212 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0015 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Ремонт (хидроизолация) на покриви на сгради, предоставени за управление на ЦСПП – гр. Пазарджик при Академия на МВР“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 43 847,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0120 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – РУСЕ Предмет на ОП: Ремонт покрив и административна сграда на МЕР Русе
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0052 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ПОЛКОВНИК ДРАНГОВ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 292 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04304-2022-0001 Дата на публикуване: 22.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ,ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И УСЛУГИ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрива на учебна сграда на ПГ по СЕУ, гр.Тетевен”
Прогнозна стойност: BGN 231 593,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2022-0004 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтовата настилка в гр. Борово”
Прогнозна стойност: BGN 1 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0054 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на съоръжение за укрепване на десния бряг на р. Струма в землището на с. Горна Крушица, община Струмяни, за участък от Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2022-0053 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: „Преустройство на инсталация за отопление и охлаждане в сградата на ТД на НАП Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие“ №106 – триетажна сграда“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0024 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг за обект: “ Подмяна на част от отоплителна инсталация спортна зала „Никола Петров“ гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0008 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път MON213/III-1024, Георги Дамяново – Говежда/-Копиловци, от км 0+000 до км 6+290 и от км +320 до км 6+650“
Прогнозна стойност: BGN 4 546 334,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0010 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на обществени сгради на територията на община Стамболийски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 350 127,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0046 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0017 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ), ситуиран в сградата на детска градина № 6 „Слънце“ в град Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 42 562,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0019 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Реконструкция на улица „Партизанска“ в участъка от ул. „Климент Охриски“ до ул. „Седми конгрес“ в с. Склаве, община Сандански“,
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2022-0002 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: „Ремонт на дворното пространство прилежащо към сградата на 133 СУ. „А. С. Пушкин“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2022-0001 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортните площадки, находящи се в двора на 133 СУ. „А. С. Пушкин“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02913-2022-0002 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на санитарни възли в XI ОУ „Н. Лилиев“
Прогнозна стойност: BGN 158 202,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0004 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради общинска собственост в община Братя Даскалови, област Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 140 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0024 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено ползване, находящо се в УПИ I-255 – за парк /ПИ с идентификатор 27125.501.233/, кв.20 по плана на с.Езерово, община Белослав
Прогнозна стойност: BGN 260 691,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0050 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С.ИЗБЕГЛИИ, С.КОНУШ, С.ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, С.ЗЛАТОВРЪХ И С.НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 256 260,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0049 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 98 958,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2022-0004 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на покрив на сграда на сектор,, Пътна полиция- регистрации с идентификатор 10135.73.48.2 в ПИ 101035.73.48“ при ОДМВР-Варна
Прогнозна стойност: BGN 241 353,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02719-2022-0001 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СТАМЕН ПАНЧЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на стопанска сграда /работилница/ в „ТПГ „Стамен Панчев“
Прогнозна стойност: BGN 227 803,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01011-2022-0007 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ЕТАЖ „ХИРУРГИЯ” В МБАЛ „Д-Р СТАМБОЛСКИ”ЕООД – гр.КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 210 183,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2022-0029 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт, съгласно §5, т. 43 “а“ от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, на помещения, обособени като недвижим имот с идентификатор 10447.513.299.1.7 от КККР на гр. Велико Търново, представляващ определена част от етаж IV (II надземен) етаж на административна сграда с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, бл. 4, почистване фугите и префугиране на покривната настилка от мозаечни плочи и хидроизолация на водосъбирателния улей, изграждане на пожароизвестителна инсталация и изграждане на структурна кабелна мрежа в същата административна сграда“
Прогнозна стойност: BGN 129 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0049 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт Централен парк – алея, площадка и бордюри в с.Браниполе, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 103 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0048 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. Трети март, с. Оризари, община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 84 566,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0048 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0015 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Кирково – бетонова настилка“ – район Фотиново
Прогнозна стойност: BGN 80 645,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2022-0002 Дата на публикуване: 21.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици и площад в населени места в община Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 129 495,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0022 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в села на територията на Община Средец по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2022-0036 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на ЮГОИЗТОЧЕН, ЮГОЗАПАДЕН И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН район за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 7 265 615,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0023 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 120 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0006 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Превантивен ремонт на местен общински път JAM 2004″Малко Шарково – Шарково“ от км. 0+000 до км.5+950″
Прогнозна стойност: BGN 2 350 781,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2022-0016 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции:
Прогнозна стойност: BGN 224 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0012 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена под гробищен парк в с.Бърчево“
Прогнозна стойност: BGN 142 004,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04989-2022-0001 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО“ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ Предмет на ОП: Ремонт на сграда гараж и вътрешен ремонт в учебен корпус на ПГО „Елисавета Багряна“
Прогнозна стойност: BGN 238 743,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0036 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон на ППМГ „Никола Обрешков“ гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 654 757,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0018 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на улица „Райски път “, от о.т.1082А до о.т. 1073 , м. „ Нишан Таши“ по плана на гр. Сандански в ПИ с идентификатор 65334.102.116 по КККР на град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 256 496,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0019 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 2117, община Трявна”
Прогнозна стойност: BGN 4 402 992,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0023 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг за обект: “ Подмяна на част от отоплителна инсталация спортна зала „Никола Петров“ гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2022-0008 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДМЯНА НА 1 БРОЙ АСАНСЬОР (ДЕМОНТАЖ НА 1 БРОЙ СЪЩЕСТВУВАЩ АСАНСЬОР И МОНТАЖ НА НОВ АСАНСЬОР) В СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА НХА, БЛ. 28 – СТУДЕНТСКИ ГРАД, СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0017 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Доизграждане на канализационен клон 28, по улици между о.т. 39-40-43-50-51-76, с. Левуново
Прогнозна стойност: BGN 134 093,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2022-0006 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи в работни помещения, находящи се в гр. Ямбол и гр. Велико Търново, за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 18 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2022-0005 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Реконструкция на водохващането и външния водопровод на с. Черна Места”
Прогнозна стойност: BGN 591 266,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01314-2022-0002 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” по Обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 241 205,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0014 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ за „Реновиране на фонтана в центъра на гр.Левски“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0047 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДГ „ДРУЖБА“ АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01959-2022-0001 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на трети и четвърти етаж и вертикална планировка на СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0045 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изграждане /вкл. проектиране и строителство/ на детски кътове и площадки, спортни площадки, комплекси и съоръжения /открити и закрити/, включително ремонт на съществуващи площадки на територията на Община Бургас по три обособени позиции.“
Прогнозна стойност: BGN 9 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0028 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево” – обособени в дванадесет самостоятелни етапа“:
Прогнозна стойност: BGN 1 255 716,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  00656-2022-0017 Дата на публикуване: 20.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Укрепителни и брегоукрепителни мероприятия на р. Канина в района на „Огняновските минерални бани“, община Гърмен, област Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 3 151 537,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0021 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Изграждане на туристически и информационно – образователен комплекс в част от Парк Минерални бани, чрез адаптация, реконструкция и основен ремонт от паркова инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 173 817,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0021 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“ДИМИТЪР ЮРУКОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“АЛЕКСЕЙ МЕРСЕВ“ ДО УЛ.“ПРЕОБРАЖЕНСКА“ ГР.СРЕДЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 225 125,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0023 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ“ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г. ПО 2(ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ЗА УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“ ПО ПРОЕКТ № BGLD-3.002-0007„ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЛОМ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „СМР В ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ КЪМ ФОНДАЦИЯ „РОМА-ЛОМ“ ПО ПРОЕКТ № BGLD-3.003-0007„КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 533 923,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0027 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Обособяване на зона за отдих, спорт и развлечения в ж.к. „М. Палаузов“ гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0021 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4
Прогнозна стойност: BGN 8 249 715,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0071 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Външен ремонт на сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“, включително физкултурен салон, ул.“Благой Гебрев“ №17, кв. ,,Изток“, гр. Перник , община Перник
Прогнозна стойност: BGN 467 221,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0017 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: Изграждане на подпорни стени в село Горно Прахово, община Ардино, област Кърджали“.
Прогнозна стойност: BGN 63 065,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02435-2022-0004 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Добрич Предмет на ОП: Ремонт на спортна зала, част от имот предоставен в управление на ОДМВР-Добрич
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00135-2022-0001 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА „ТРЕВНЕНСКА ШКОЛА“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА I ЕТАП – СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ по проект за „Нов учебен корпус и благоустрояване на училищен двор на НГПИ „Тревненска школа““
Прогнозна стойност: BGN 215 920,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0005 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, на съществуващо помещение“
Прогнозна стойност: BGN 33 719,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0011 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „БЕТОНИРАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТЕРЕН ЗА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 40 874,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0045 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на ОбА, гр.Свиленград ”
Прогнозна стойност: BGN 306 865,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0108 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Направа на топлоизолация на административно-битов корпус на сграда на НЕК ЕАД, гр. Белово“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02275-2022-0003 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт на съществуваща спортна площадка за нуждите на СУ “ Св. св. Кирил и Методий“ ,гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2022-0005 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа по ул. „Синчец“ и ул. „Разцвет“, гр. Брезник, Община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 169 827,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2022-0006 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА НАХОДИЩЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА „САПАРЕВА БАНЯ“ – СОНДАЖ 1 ХГ, ГР. САПАРЕВА БАНЯ“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0068 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ШУМЕН Предмет на ОП: “Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползване от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане на територията на област Шумен.
Прогнозна стойност: BGN 27 872,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0020 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТОПЛОПРОВОД – ИЗМЕСТВАНЕ /ПРЕМАХВАНЕ/ НА ПОДДЪРЖАЩА ОПОРА НА УЧАСТЪК ОТ ВЪЗДУШНО ТРАСЕ НА „ИНДУСТРИАЛНА ВОДНА МАГИСТРАЛА“ ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА РЕМОНТ НА УЛ. „ПЪРВА БЪЛГАРСКА АРМИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 1 323 975,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2022-0014 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Основен ремонт на помещение стол № 28 ( вентилационна система- смукателна и нагнетателна) при Академия на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 43 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0075 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка, поставяне на нова и ремонт на вертикална пътна сигнализация и доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по уличната мрежа на територията на град Пловдив” по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0031 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, община Самоков“.
Прогнозна стойност: BGN 133 207,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0044 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на мрежова фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност до 800 KWp и нов БКТП, разположени в поземлен имот с идентификатор 07332.64.678 по Кадастралната карта на гр. Българово“
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0191 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БРЕЗНИК“ Предмет на ОП: Реконструкция на траен горски път „Пусто Гърло” в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Брезник”
Прогнозна стойност: BGN 456 185,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05090-2022-0001 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: Топлоизолация на учебната сграда и ремонт на залите и покрива на сградата на общежитието в ЦСОП „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 258 624,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2022-0002 Дата на публикуване: 19.07.2022
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: „Подмяна на магистрален водопровод от външна шахта до имотна граница и в района на НГЧ“ във ВР 1013, м. Къро, гр. София.
Прогнозна стойност: BGN 101 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02530-2022-0001 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – СМОЛЯН Предмет на ОП: Строително монтажни работи по ремонт на покрива на сградата на Профисионална гимназия за приложни изкуства – гр.Смолян
Прогнозна стойност: BGN 285 363,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02680-2022-0001 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на сграда с идентификатор 66425.500.4006.1 и пристройка на асансьор в имот 66425.500.4006 по КК и КР на гр. Силистра, вкл. доставка и монтаж на асансьор за нуждите на ЦСОП – Силистра
Прогнозна стойност: BGN 129 656,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0010 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на обекти на територията на община Златарица по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 45 807,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0009 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/и поддържане на общинска пътна и улична мрежа и на съоръженията към тях на територията на община Златарица при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0008 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УПИ – XXIV за рекреация и спорт, кв. 54, с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 65 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0008 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на административни сгради в Община Земен“ в изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на Община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 115 544,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03230-2022-0002 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на строеж футболно игрище в ПИ 55155.506.860 на Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 161 947,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2022-0004 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Вертикална планировка на минерални бани гр. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 186 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0073 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на паркинг, пред жилищните блокове на ул. „Ген. Данаил Николаев“ №22-24, пространството между жилищните блокове и кино „Екоплекс“ – гр. Пловдив – ЗОНА 1 – ЗАПАД“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0030 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: “ СПОРТНА ЗАЛА В УПИ VI-ОБЩ. КВ. 403 ПО ПЛАНА НА КК НЕСЕБЪР, СЛ. БРЯГ-ЗАПАД С КАДАСТРАЛЕН №51500.508.89 „
Прогнозна стойност: BGN 2 672 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0124 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по преустройство на зала за събрания в зала за архив в сградата на РЗОК-Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0025 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Подобряване експлоатационните качества на алеите в Нов гробищен парк гр. Севлиево /във връзка с разширяването му/ – ПМС №326/12.10.2021
Прогнозна стойност: BGN 270 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0004 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддръжане на пътната мрежа и съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0043 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за изграждане на „Ново кръстовище с кръгово движение на ул. „Димитър Благоев“, ул. „Ямболен“, ул. „Ормана“ и ул. „Пирин“, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 1 075 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2022-0003 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на „Медицински център Твърдица”, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 368 242,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0025 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Ремонт паркинги, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2022-0006 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици чрез асфалтиране и стабилизиране на банкети по общински пътища по населени места на територията на Община Руен по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 781 336,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02623-2022-0001 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт обект ОУ Никола Й. Вапцаров гр. Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 77 468,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00855-2022-0004 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИ И АЛКОХОЛИЗЪМ-СОФИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на два павилиона в Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм УПИ 1-318, кв. 50, кв. Суходол, по пл. на гр. София
Прогнозна стойност: BGN 618 252,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0009 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Доизграждане на канализационна мрежа и подмяна на водопроводна мрежа в гр. Дългопол, Община Дългопол – Етапи 1, 2, 3, 4 ,5
Прогнозна стойност: BGN 1 714 280,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01069-2022-0002 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на класни стаи, част от ВиК инсталацията и част от отоплителната инсталация в ПГЕЕ – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 144 935,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05743-2022-0004 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА №27 СЛАВЕЙЧЕ Предмет на ОП: „Изграждане на ограда на Детска градина № 27 „ Славейче“
Прогнозна стойност: BGN 75 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0013 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обект: „Благоустрояване на пешеходни пространства по ул. „Христо Ботев“ от ОК 133 до ОК 148 и от ОК 190 до ОК 218, с. Чомаковци, община Червен бряг“
Прогнозна стойност: BGN 180 124,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0130 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на траверси на жп разтоварище – коловоз №201 и коловоз №202
Прогнозна стойност: BGN 2 608 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0065 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно – възстановителни работи на съществуващи тунели, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа (TENT-T) на територията на Р България, с цел привеждане в нормативна експлоатационна пригодност, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 75 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0024 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на студентско общежитие – блок 61, вх. В, вх. Г и вх. Д
Прогнозна стойност: BGN 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0011 Дата на публикуване: 18.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Павел баня, по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 12 647 326,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0039 Дата на публикуване: 17.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, находяща се в УПИ I, кв. 14 по ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0018 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи в сгради общинска собственост“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт на санитарни възли в ДГ „Чиполино“; Обособена позиция №2 „Строително – монтажни работи в сгради общинска собственост“
Прогнозна стойност: BGN 163 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2022-0006 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на Общинска администрация – Етрополе по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 493 092,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2022-0010 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА ПАРК „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТУТРАКАН“
Прогнозна стойност: BGN 326 665,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0015 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 16 927,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2022-0011 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД Предмет на ОП: Рамков договор за извършване на СМР – текущи ремонти в сградите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 668 334,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0061 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ“, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОАЛЕТНА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ , ГР. СТАРА ЗАГОРА
Прогнозна стойност: BGN 9 181,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2022-0017 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на строеж: „Изграждане на нова ограда на мястото на компрометираната стара на ПИ 68134.512.297, гр. София, бул. бул. „Ген. Николай Г. Столетов“№ 44а“.
Прогнозна стойност: BGN 230 214,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0029 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: Отоплителна инсталация с котелно помещение и нафтено стопанство за ОУ „Г.С. Раковски“ в УПИ IV, кв. 36, с. Оризаре общ. Несебър /ПИ с идент.53822.501.340 по КК/
Прогнозна стойност: BGN 360 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04664-2022-0001 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на съществуваща сграда с ид.65334.300.3024.1 – ПГ „Яне Сандански“ и II ОУ „Христо Смирненски“, в УПИ II-3024, кв.89 по плана на град Сандански, Община Сандански
Прогнозна стойност: BGN 166 262,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0018 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на част от сградата на „Младежки дом“ – гр. Ботевград, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.404.2 и административен адрес пл. „Незнаен войн“ №5, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 262 521,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0008 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ляв тротоар по бул.“Трети март“ в гр.Брацигово, в участъка от о.т.54 до о.т.415″.
Прогнозна стойност: BGN 143 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0030 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт в сгради, собственост на Община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 60 164,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2022-0001 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици в община Маджарово през 2022 год.
Прогнозна стойност: BGN 257 876,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0012 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с обществено предназначение в град Шабла“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 381 974,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2022-0012 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Реконструкция или ремонт по улична мрежа в община Самуил по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 427 907,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2022-0004 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06185-2022-0003 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на V етаж в Център за подкрепа на личностното развитие – УО „Максим Горки“ гр.Кубрат
Прогнозна стойност: BGN 190 041,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0022 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг и упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция, рехабилитация и ремонт на улици в Община Гоце Делчев“ по седем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 592 060,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0098 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на ул. „Емилиян Станев“ в участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Д-р Борис Вълчев“, район „Триадица”
Прогнозна стойност: BGN 4 800 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0042 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Рехабилитация на контактната мрежа от км. 363+500 до км.365+200 по 2-ра главна жп линия София – Горна Оряховица – Варна
Прогнозна стойност: BGN 1 681 755,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0030 Дата на публикуване: 15.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Геро Грозев” о.т.16 – о.т.615а, ул. „Драгньо Пондев” о.т.222 – о.т.439, ул. „Цар Симеон Велики” о.т. 357 – о.т.358 и ул. „Витоша” о.т.284 – о.т.252 и канализация на улица „Витоша“ – 28м. южно от о.т.268 до 32м. южно след о.т.284 град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 896 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02486-2022-0001 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС Ц. БУРОВ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на 1 и 2 етаж и външно саниране на сградата на общежитието при ПГПТ „АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ“, гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 264 359,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0017 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ДГ „Слънце“, гр.Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 123 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0016 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на община Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 340 471,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01653-2022-0001 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ Предмет на ОП: Цялостна реставрация и адаптация на сграда недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – „Къща на Екатерина Пеева и Тодор Тодоров“ в приемна на Областен управител на област Ловеч“ – Първи етап: „Консервационно-реставрационни работи /КРР/ на покрив и конструктивно укрепване
Прогнозна стойност: BGN 124 319,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0029 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт по обособени позиции-Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на улици, паркинги и междублокови пространства в гр. Разград и алеи в Нов гробищен парк в гр. Разград“ и Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт улици в населените места на община Разград““
Прогнозна стойност: BGN 631 405,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0016 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Ремонт на обществени сгради и санитарни възли на територията на община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 81 251,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2022-0004 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на улици и сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2022 година по обособени позиции“:Обособена позиция №1: “Текущ ремонт и асфалтиране на улици, пътища на територията на община Макреш“
Прогнозна стойност: BGN 260 408,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0009 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на дограма за спортна зала – ул. „Тако Пеев“, гр. Трън”.
Прогнозна стойност: BGN 71 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06144-2022-0001 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: 35-ТО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на училищни тоалетни в сградата на 35 -то СЕУ „Добри Войников“
Прогнозна стойност: BGN 43 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0019 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изграждане на тръбен кладенец и водопроводна връзка до съществуваща поливна система на стадион „Луи Айер“ , гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 64 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02245-2022-0001 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО МЕЧКА Предмет на ОП: „Преустройство и промяна на предназначението на част от обект 47963.501.198.2 в УПИ VIII в стр. кв. 8, с. Мечка за Здравна служба /амбулатория за първична медицинска помощ и кабинет за дентална медицина/“
Прогнозна стойност: BGN 99 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02106-2022-0001 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ИГЛИКА“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности за Обект: Облагородяване на двор на детска градина Иглика, гр. Плевен, с идентификатор 56722.660.647, кв.205, парцел I
Прогнозна стойност: BGN 120 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2022-0001 Дата на публикуване: 14.07.2022
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: Изграждане на полоса за военен петобой във ВР 1915 на военно формирование 32990
Прогнозна стойност: BGN 1 084 975,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0040 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изграждане на предпазна ограда и видеонаблюдение в междугарието Илиянци–Курило, вдясно на път № 1 (преди и след спирка Кумарица)“
Прогнозна стойност: BGN 936 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0097 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация по ул. „Проф. Киркор Азарян“ от о.т.36 до о.т. 89, р-н Студентски“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0008 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане на Път III – 107, Рила – Рилски манастир от км. 8+170 до км. 11+520 в регулационните граници на гр. Рила“
Прогнозна стойност: BGN 42 229,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0027 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих““ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 930 232,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0019 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДИ ЗА АГРЕСИВНИ ХИМИЧЕСКИ РЕАГЕНТИ В ТР „СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 1 627 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0020 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради и прилежащи пространства в община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 206 381,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2022-0006 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 149 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02383-2022-0001 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на Строително – монтажни работи на първия етаж в сградата на Съдебната палата в гр. Разград, използван от Районен съд – Разград
Прогнозна стойност: BGN 92 105,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2022-0003 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реконструкция на уличната мрежа на територията на община Белене в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 925 299,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0034 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Изграждане на продължение на пешеходната зона по ул.“Скобелев“, гр.Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 387 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02926-2022-0005 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи ремонти на тоалетни в сградата на 7. СУ „Св. Седмочисленици“
Прогнозна стойност: BGN 48 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0021 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУТБОЛНА ПЛОЩАДКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИ СТАДИОН НА ФУТБОЛЕН КЛУБ „ПИРИН“
Прогнозна стойност: BGN 315 587,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2022-0004 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 2 510 129,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0019 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване на покривно покритие на кметство в с. Габер, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0007 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „МАНАСТИРСКА“, О.Т. 28-29-30 ПО ПЛАНА НА ГР. РИЛА“
Прогнозна стойност: BGN 68 137,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0031 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Ремонт тротоари ул. „Добротица“ с. Кардам от ул. „Червеноармейска“ до ул. „Опълченска“ – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 54 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0030 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация тротоари ул. „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2022-0002 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: ТЕКУЩИ ОСВЕЖАВАЩИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА КЛАСНИ СТАИ И КОРИДОРИ
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2022-0001 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: СМР ГАРАЖНИ СТЕНИ
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0023 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 169 480,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01021-2022-0004 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД Ф400 ЗА ГР. РАДОМИР ОТ ИЗРАВНИТЕЛНА ШАХТА – 25 КУБ.М СЛЕД ПС „ОПАЛОВО“ в с. ДРУГАН до НВ 3000м3 ЗА Н.З. ГР.РАДОМИР ПО СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 12 448 749,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0008 Дата на публикуване: 13.07.2022
Наименование на възложителя:  Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително- монтажни работи (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на склад в гр. София, кв. Бенковски, ул. „Лазар Михайлов“ 147
Прогнозна стойност: BGN 84 351,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2022-0001 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Направа на саморазливна подова силиконова настилка в училищните коридори, стълбища и стълбищни площадки в сградата на СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2022-0004 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на асансьор за осигуряване на достъпна среда в сградата на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък”
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0119 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РАЗГРАД Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи и хидроизолация на плочник, представляващ надгаражно ниво на приземен гараж на сградата на РЗОК – Разград
Прогнозна стойност: BGN 35 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0029 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Троян“ – етапно изпълнение, ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“
Прогнозна стойност: BGN 4 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0068 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за ремонт на тротоарната настилка на ул. „Кракра“, гр. Перник – етап 1 (от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Искър“)
Прогнозна стойност: BGN 775 436,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0012 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на три помещения част от административната сграда на Община Иваново с идентификатор 32095.1.180.1 с адрес: ул. „Олимпийска“ № 75, с. Иваново, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 15 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0014 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на публично осветление на територията на СО – район „Подуяне”, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00868-2022-0003 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Предмет на ОП: Извършване на неотложни ремонтни дейности на покрив на обор (сграда) за ездитни коне – стопанисвана от ИАСРЖ, намираща се в гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 171 229,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00868-2022-0002 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Предмет на ОП: Извършване на неотложни ремонтни дейности на покрив на обор (сграда) за ездитни коне – стопанисвана от ИАСРЖ, намираща се в гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 150 121,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2022-0013 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 5 489 676,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0024 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ДЪЛБОЧИНИ В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС ВИДИН“
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0118 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на текущи строително – монтажни работи в сградите на РЗОК – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 68 875,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2022-0008 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Избор на изпълнител за СМР по проект № BG06RDNP001-7.001-0011 „Модернизиране и изграждане на улично осветление със светлодиоден източник в Община Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 1 121 048,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0016 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: Строителство на обект: „Ограда находяща се в УПИ I – 573, кв. 5, с. Дебрен“ръчка
Прогнозна стойност: BGN 66 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2022-0004 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарната настилка на улица „Първа“ в село Краище, община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 176 754,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2022-0005 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на ограда на СУ „ Никола Й. Вапцаров“ – Айтос”
Прогнозна стойност: BGN 137 610,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2022-0006 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Реконструкция водопроводна мрежа с. Варвара, Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 1 930 108,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0028 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ“ ,,Временни паркинги и временно благоустрояване от о.т 22 до о.т. 41 по плана на к.к. ,,Слънчев бряг – запад“
Прогнозна стойност: BGN 1 320 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2022-0001 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици и площад в населени места в община Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 129 495,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2022-0007 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи на физкултурен салон с прилежащи съблекални и частичен ремонт на фасадата на училищната сграда“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 296 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2022-0184 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт на покривната конструкция на административната сграда на ТП “ ДГС Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 93 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0072 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: СМР на обект „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“
Прогнозна стойност: BGN 2 050 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00330-2022-0008 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Рамково споразумение за изпълнение на строително монтажни дейности на водопроводни и канализационни мрежи по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 824 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00370-2022-0009 Дата на публикуване: 12.07.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ „СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ“ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на покрива на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД и монтаж на система за фотоволтаично производство на ток”
Прогнозна стойност: BGN 697 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:01269-2022-0004 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 5 987 808,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0040 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Довършителни работи и адаптация на съществуваща сграда „Елеонора 1-2“ в художествена галерия – постоянна експозиция“
Прогнозна стойност: BGN 975 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03230-2022-0001 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни дейности по ремонт на покрив на Професионална гимназия по химични и хранителни технологии – гр. Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 129 220,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2022-0011 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „СЕЗОНЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА И ИНВАЛИДИ“ В УПИ III, КВ. 30 ПО ПЛАНА НА В.З. „СБОРНО МЯСТО“ – ГР. БАЛЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 269 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0007 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дълги дел, община Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 7 543 814,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0042 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/ НА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. ЯМБОЛ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 673 444,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0011 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улична мрежа на ул. ,,Тиризис“ от о.т. 112 до о.т. 97 и ул. ,,Емона“ от о.т. 97 до о.т. 221 в КК Карвуна, с. Топола, общ. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 959 066,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0020 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с.Първомай, общ.Петрич, обл.Благоевград – етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 1 578 598,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2022-0016 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Ремонт, за който не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на сградата на Общинска администрация с. Челопеч, УПИ I-606 (ПИ с идентификатор 80323.503.56), кв. 56, с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област“.
Прогнозна стойност: BGN 204 225,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0029 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Блатница, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 1 251 226,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00045-2022-0013 Дата на публикуване: 11.07.2022
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Сключване на рамково споразумение за СМР на обекти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0037 Дата на публикуване: 09.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0036 Дата на публикуване: 09.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на път JAM 2110 II-53, Сливен – Ямбол/ – Граница общ. (Ямбол – Тунджа) – Кабиле – Граница общ. (Тунджа – Сливен) – Желю войвода /III – 5305// от км. 1+000 до км. 4+700 – I етап – платно за движение“.
Прогнозна стойност: BGN 820 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0035 Дата на публикуване: 09.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Изграждане на сграда за ЦДГ в УПИ XIV, кв. 57 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 524 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2022-0002 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ Предмет на ОП: „Изграждане на инсталация за пожароизвестителна система и евакуационно осветление в учебен корпус на ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София, ул. „Хайдут Сидер“ № 8“
Прогнозна стойност: BGN 231 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0005 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Принудително премахване на незаконни строежи на територията на Община Банско”
Прогнозна стойност: BGN 16 251,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0014 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Текущи ремонти и маркировка на общинска пътна мрежа след зимното поддържане на територията на община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0010 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване – основен ремонт на настилки и отводняване на част от УПИ IV-общ., жилищно строителство и гаражи в кв. 7 по плана на гр. Карлово – Запад (междублоково пространство на ул. Парчевич № 48)“
Прогнозна стойност: BGN 129 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0017 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на щети от пожар в сградата на ЦНСТПЛУИ в с. Айдемир, община Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 9 626,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0028 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на туристически обект: „Изграждане на Водно атракционно съоръжение „Плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“ по проект: „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” в Поморийски залив – гр. Поморие“, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.080 – МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 269 985,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0020 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт и модернизация на съществуващо спортно игрище в двора на ОУ „П. К. Яворов“, с. Токачка, Община Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 399 221,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0017 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на второстепенна улична мрежа на населени места на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 337 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0016 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път I-3 Бяла – Ботевград-Благоустрояване и озеленяване“
Прогнозна стойност: BGN 268 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0035 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за преустройство, изграждане на пристройка и промяна на предназначение на 3-ти етаж на сградата на Ученическо общежитие № 1 с идентификатор 40909.118.281.2 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост (с капацитет 40 места) по проект: „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран по Договор за БФП BG05M9OP001-2.062-0009-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
Прогнозна стойност: BGN 466 618,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0034 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за преустройство и промяна на предназначение на 1-ви и 2-ри етаж на сградата на Ученическо общежитие № 1 с идентификатор 40909.118.281.2 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, в Център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали“, финансиран по Договор за БФП BG05M9OP001-2.061-0010-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
Прогнозна стойност: BGN 445 383,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0021 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на дейта център за киберсигурност
Прогнозна стойност: BGN 109 836,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0033 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Възстановяване на бетонова алея и чешма в гробищен парк в гр.Тервел
Прогнозна стойност: BGN 16 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0020 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Частичен ремонт и обновяване на сградата на ДГ “Снежанка“ с. Зетьово, община Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0003 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови
Прогнозна стойност: BGN 832 883,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0027 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Плиска“ с. Имренчево от ОК-7 до ОК-81 (водопровод и водопроводни отклонения)“
Прогнозна стойност: BGN 194 393,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00510-2022-0009

Дата на публикуване:

08.07.2022

Наименование на възложителя:

ОБЩИНА ДЕВНЯ

Предмет на ОП:

Ремонт и външно саниране на сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1927“ в село Кипра, община Девня

Прогнозна стойност:

BGN

177 866,97

Обект на ОП:

Строителство

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

22.07.2022, 23:59

Вид на поръчката:

Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2022-0003 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улица «Иван Вазов», гр. Летница от ОТ 343 до ОТ 344»
Прогнозна стойност: BGN 104 815,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2022-0002 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Рехабилитация на улица «Сергей Румянцев», гр. Летница от ОТ 184 през ОТ 163 до ОТ 4»
Прогнозна стойност: BGN 111 169,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02711-2022-0123 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях за нуждите на „Североизточно държавно предприятие” ДП – гр. Шумен
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0023 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на стоманобетонова настилка на ро-ро рампа в пристанищен терминал Русе-изток 2”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0093 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Ремонт и обновяване на Борисовата градина – историческа част“ във връзка с реализиране на проект „Ремонт и обновяване на Борисова градина – историческа част“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020.
Прогнозна стойност: BGN 8 161 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0007 Дата на публикуване: 08.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в с. Камбурово, Община Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 264 163,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2022-0006 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАКРИТИ СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ( ФИТНЕС ЗАЛИ) В СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОДМВР ВЕЛИКО ТЪРНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 72 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2022-0004 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на 30. СУ „Братя Миладинови“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 142 165,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0027 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Строителство, ремонт и реконструкция на обекти, собственост на община Добричка по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 325 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0013 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на детски площадки и възстановяване на експлоатационната годност на бетонова настилка в двора на ДГ № 69 „Жар птица“
Прогнозна стойност: BGN 25 784,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2022-0023 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: „Подмяна на разединители и измервателни трансформатори в ОРУ 110кV на подстанция „Левента“ гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0015 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на паркинг в гр. Ардино, ул. „Родопи“, община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 99 312,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0038 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Основен ремонт на покрива на сграда с идентификатор 41112.503.2239.5 по КККР на гр. Кюстендил, ползваща се от Обединен детски комплекс гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2022-0005 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „СМР за текущ ремонт на покриви на две сгради, общинска собственост на територията на община Бреговоˮ
Прогнозна стойност: BGN 72 356,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0013 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. 12-ТА НА С. ЧЕРНОЗЕМЕН И НА ЧАСТ ОТ ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ПО УЛ. 1-ВА НА С. ДОЛНА МАХАЛА, ОБЩ. КАЛОЯНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 37 916,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0122 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на подкранов път с дължина 2 х 500м
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0016 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0015 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: СМР на обект: Открит паркинг и благоустрояване на дворно пространство на МБАЛ „Св. Екатерина“, гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 387 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0010 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сградата на ЦНСТДУ гр. Харманли, ЦНСТДУ“
Прогнозна стойност: BGN 14 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2022-0014 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция, преустройство и основен ремонт на Корпус 2 на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, УПИ I-377 „за гимназия“, кв. 36 по плана на с. Челопеч “.
Прогнозна стойност: BGN 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02885-2022-0003 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на многоетажен паркинг, находящ се на ул. „Кирил Дрангов”, р-н „Надежда”, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 5 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0097 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР. РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат на ТП на НОИ – Разград“
Прогнозна стойност: BGN 1 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01137-2022-0002 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на сграда и покрив на портиерна в ДСБПЛРББ-Царица Йоанна ЕООД гр. Трявна
Прогнозна стойност: BGN 55 925,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2022-0019 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „СМР на огради на обекти, общинска собственост по обособени позиции“: ОП1„Изграждане на ограда в гробищен парк Добрич“, ОП2„Изграждане на ограда в сектор тревопасни в ЦЗПЖ Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 126 806,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2022-0047 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: Основен ремонт на горски автомобилни пътища в съответствие с нуждите на Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП) Габрово по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 382 859,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2022-0006 Дата на публикуване: 07.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация на ул.“Генерал Заимов“ в гр.Симеоновград“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2022-0051 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на покрив, обновяване на работни помещения находящи се на седми (последен) етаж и ремонт на санитарни помещения в сграда на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0019 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Реконструкция на затворническо общежитие от открит тип „Хеброс“ с обособяване на преходно отделение (half way house ) и подобряване на материалните условията в корпуса на затвора гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 273 036,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0091 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: ,,Изграждане на четири броя урнови стени, на територията на Централни софийски гробища- 2 броя, ГП „Малашевци“ – 1 брой и ГП “Княжево“ – 1 брой
Прогнозна стойност: BGN 96 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0053 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Изграждане на противоплъзгаща работна площадка (пасарелка) на пускова камера на СОГ Златина“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2022-0023 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни/ремонтни работи на административната сграда на Регионален телевизионен център в гр. Русе, ул. „Цариброд“ №6“
Прогнозна стойност: BGN 238 339,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0022 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: Ремонт на асфалтова настилка в СБ Габрово, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 26 056,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0008 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА И МЕЖДУСЕЛИЩНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 147 731,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0032 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и хоризонтална маркировка в гр. Кърджали – 2022г.”
Прогнозна стойност: BGN 383 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0019 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обект: „Укрепване на свлачище KRZ 15.20403-01 на общински път KRZ 1220 /III-5904/ – Аврен – Девесилово – Егрек при км 5+600 в землището на с. Девесилово, община Крумовград““
Прогнозна стойност: BGN 384 545,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00339-2022-0041

Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ В СГРАДАТА НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГРАД ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 831 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0015 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на подпорни стени в с. Рибново и в с. Огняново, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 108 332,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0026 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Здравна служба с. Троица, община Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 70 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0101 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Въча 1“ – Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над МЗ 430м² и КЗ 380м², нови обшивки и отводнителни системи“
Прогнозна стойност: BGN 178 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0029 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрeжа, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 234 983,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0010 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор/ за „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване-Градска градина в ЦГЧ на гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 192 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0032 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на един участък от уличната мрежа на с.Балик
Прогнозна стойност: BGN 126 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02913-2022-0001 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ЕДИНАДЕСЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на санитарни възли в XI ОУ „Н. Лилиев“
Прогнозна стойност: BGN 122 066,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0012 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонт тротоарна настилка ул.“Александър Стамболийски“ от ОК 151 до ОК 193 в гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 57 576,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0018 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пътна настилка на територията на град Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00210-2022-0013 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи (СРР) на покрива на сградата на Министерството на финансите (МФ) на ул. „Г. С. Раковски“ № 102
Прогнозна стойност: BGN 13 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2022-0024 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: “ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) ЗА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ НА „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД”
Прогнозна стойност: BGN 204 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0022 Дата на публикуване: 06.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 020 011,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0020 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сградата на Общинска администрация, ул. Дружба №1, гр. Девин“
Прогнозна стойност: BGN 165 705,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0019 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки по част от улици в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 95 963,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0018 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки в част от населените места в община Провадия с шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 78 939,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03380-2022-0001 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ Предмет на ОП: „Неотложен частичен ремонт на класни стаи, коридори, санитари възли в ОУ „СВ. Патриарх Евтимий“ гр. Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 141 874,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0002 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка и реновиране и облагородяване на прилежащи площи на стадион кв. „Кумарица“, гр. Нови Искър, Район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 236 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0024 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Ремонт и обособяване на детски площадки в община Севлиево“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: “ Ремонт на  детска площадка  на ул. „Велика и Георги Ченчеви“ №72-80 гр. Севлиево“; Обособена позиция №2: “ Ремонт на детска площадка  и озеленяване на градски парк на ул. „Стара Планина“, гр. Севлиево“; Обособена позиция №3: „Обособяване на детска площадка с. Шумата, община Севлиево“,
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0026 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на ограда на ВО „Банишора“ и ДДГ „Слава“, гр. София, бул. „Ген. Столетов“ № 23“
Прогнозна стойност: BGN 36 142,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02628-2022-0001 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Ремонт покрив и саниране на сгради на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ I-350, кв. 69, гр. Сеново, общ. Ветово”
Прогнозна стойност: BGN 269 226,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00887-2022-0006 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЪРВОМАЙ ЕООД Предмет на ОП: ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА “МБАЛ-ПЪРВОМАЙ“ ЕООД ГР. ПЪРВОМАЙ
Прогнозна стойност: BGN 730 482,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2022-0001 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на учебна лаборатория по електроника и електротехника в Професионална техническа гимназия «Д-р Никола Василиади» гр. Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2022-0015 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, сглобяване и монтаж на място, вкл. разполагане върху фундаментна плоча на съоръжение за свързване от/към мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД в град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 48 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0025 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 258 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00741-2022-0002 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА Предмет на ОП: Консервация, реставрация и адаптация на обект: „Сграда на Българска Национална филмотека, находящ се в УПИ II-11, кв. 459, м. Центъра”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” №36 – втори етап
Прогнозна стойност: BGN 625 761,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0022 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните дълбочини в акваторията на пристанищен терминал „Фериботен комплекс Видин““
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04249-2022-0001 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Предмет на ОП: ”Поставяне на щампован бетон, перголи с пейки и соларни лампи в двора на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ – Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2022-0050 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: „Проектиране и извършване на текущ ремонт на втория етаж от административната сграда корпус ‚А‘ на ТД на НАП Варна, с адрес: гр. Варна бул. „Осми приморски полк“ №128“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06104-2022-0001 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ДЕБЕЛЕЦ Предмет на ОП: „Полагане на външна контактна топлоизолационна система по фасади на сграда на „Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания“ гр.Дебелец, общ. Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 143 091,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00537-2022-0032 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Предмет на ОП: „Ремонтни дейности/ вътрешни ремонти на помещения, санитарни възли и бани на лица лишени от свобода в страната“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 264 248,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0012 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Детска градина с четири градински и две яслени групи“ в УПИ V-„за обединено детско заведение“, кв.12, м. „Суха река – запад“
Прогнозна стойност: BGN 4 376 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0020 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Извършване на частични ремонтно монтажни работи по проект: „Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Божур” в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово”
Прогнозна стойност: BGN 147 557,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2022-0019 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София
Прогнозна стойност: BGN 219 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0015 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина за две групи“ в УПИ IV- детска градина, кв.10 по действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 1 139 788,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2022-0008 Дата на публикуване: 05.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Обособяване на ПИ 39921.4.71 по кадастрална карта на гр. Кричим с функционално предназначение – „Гробищен парк“
Прогнозна стойност: BGN 1 316 487,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0032 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на пенсионерски клуб, находящ се в УПИ VI-397, кв.38 по ПУП на с. Генерал Инзово, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 16 627,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2022-0008 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Рехабилитация на съществуващи улици и принадлежности към тях в община Мирково“ по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Рехабилитация на съществуващи улици и принадлежности към тях в с. Мирково; Обособена позиция № 2: Рехабилитация на съществуващи улици и принадлежности към тях в с. Смолско.
Прогнозна стойност: BGN 676 623,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0042 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на трибуна на спортно игрище, находящо се в ПИ 65677.334.667-в гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 31 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0028 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) на пристройка на училищен корпус към основната сграда на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, град Враца”
Прогнозна стойност: BGN 1 333 871,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0023 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: ОБОРУДВАНЕ СЪЩЕСТВУВАЩ ТРАФОПОСТ ЛЕТЕН ТЕАТЪР – ДОСТАВКА И МОНТАЖ
Прогнозна стойност: BGN 91 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0062 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект:“Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна, етап втори, подобект „Местообитания вълци и средноголеми котки
Прогнозна стойност: BGN 570 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0093 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ЯМБОЛ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на административната сграда на ТП на НОИ- Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 46 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0067 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изработка и монтаж на ограничителни системи за пътища
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00192-2022-0002 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект общинска собственост на територията на община Бойница: „Преустройство на съществуваща сграда в интерактивен етнографски музей – етап II, Окончателен( Архитектура, Електричество, ВиК, ОВК),с.Бойница, общ.Бойница“
Прогнозна стойност: BGN 289 977,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0161 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване работоспособността на кабелите от инфраструктурите на системите за телекомуникации
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2022-0018 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по одобрен инвестиционен проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 година“, бул. „25-ти Септември“ №44, УПИ ХIХ, кв. 80 по действащ ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 945 510,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0025 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Здравна служба с. Троица, община Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 70 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0018 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Инженеринг на обекти от капиталовата програма на община Трявна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 362 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2022-0001 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА Предмет на ОП: „СМР за ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ В НОВИ КЛАСНИ СТАИ , В и К КЪМ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ПГИ Т.ВЛАЙКОВ ГР.КЛИСУРА, ОБЩ. КАРЛОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 80 507,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0015 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Марица“, с. Цани Гинчево, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 253 078,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0010 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Гларус“ в гр.Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 3 005 188,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0029 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи по укрепване на ул.“Братя Маврикови“ в гр. Велинград, Община Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 113 646,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0014 Дата на публикуване: 04.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Доизграждане канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа – Етап III, с. Ивайло, общ. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 19 703 619,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0029 Дата на публикуване: 03.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски“ от о.т. 45-40-39-60-61-62-72-67-68 по ПУП на с. Крумово, Община „Тунджа“ – III етап – участъка от о.т. 45 до о.т. 60“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0028 Дата на публикуване: 03.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда – кметство, находящо се в ПИ 190, кв.19 по ПУП на с. Генерал Тошево, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 22 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2022-0011 Дата на публикуване: 02.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив на СОУ „Паисий Хилендарски“, с. Микрево, община Струмяни, област Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 183 120,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0046 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Ивайло“, с. Крумово, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 293 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0045 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Тодор Каблешков“, с. Цалапица, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 409 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0044 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Източна“, с. Марково, Община Родопи
Прогнозна стойност: BGN 1 487 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2022-0002 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0021 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Tекущ ремонт на сгради общинска собственост: Здравна служба с. Раданово и Кметство в с. Орловец”
Прогнозна стойност: BGN 59 639,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2022-0007 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Изграждане на паркинги в междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин“ модулни елементи на тревна фуга”
Прогнозна стойност: BGN 438 036,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0025 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект „Модернизиране и ремонт на тоалетни и бани на ЦНСТДБУ-1 и ЦНСТДБУ-2 в КСУДС „Лудогорие “– гр.Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 27 954,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0035 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Изграждане на допълнителен резервоар за отпадъчни води към съществуващ ретензионен басейн в Регионално депо за неопасни отпадъци, кв. Дивдядово
Прогнозна стойност: BGN 182 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0009 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Основен ремонт покрив на сгради с идент. №№ 77181.18.80.3, 77181.18.80.4 и 77181.18.80.5, находящи се в УПИ II, кв. 2 по ПУП на гр. Харманли /Сгради детска градина „Пролет“/“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2022-0001 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: “Ремонт на учебни стаи и физкултурен салон в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 46 848,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0012 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Изграждане на сцена за културни мероприятия с места за посетители, предназначена за предоставяне на услуги с познавателна и образователна цел в УПИ VII в кв. 25 по ПУП на гр. Джебел, общ. Джебел /ПИ с идентификатор: 20746.501.9012 по КККР на гр. Джебел/“
Прогнозна стойност: BGN 270 880,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0017 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина в с. Подрумче, общ. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 1 696 134,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0019 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР „Благоустройство на градски парк община Средец“.
Прогнозна стойност: BGN 263 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0045 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛЪТНА ОГРАДА ПО ГРАНИЦАТА НА ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР“ – ЮГОЗАПАДНА СТРАНА
Прогнозна стойност: BGN 82 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0024 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изработване на технически инвестиционни проекти за „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих“ по проект: „Обособяване на зони за спорт и отдих в населените места на община Исперих“: • гр. Исперих – територия от 130 кв.м., УПИ ІI-2860, в квартал 82. • с. Бърдоква – територия от 13 900 кв.м., УПИ І, в квартал 16. • с. Драгомъж – територия от 2 413 кв.м., УПИ І, в квартал 60. • с. Конево – територия от 14 750 кв.м. , УПИ І, в квартал 13.
Прогнозна стойност: BGN 2 509,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0006 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Инженерно- геоложко и хидрогеоложко проучване и технически проект за укрепване на новоформирано свлачище № TGV 22.32620.01, общински път № TGV 2054/III- 4802, П.К. Горско Село- Илийно- Птичево/, при км. 7+280
Прогнозна стойност: BGN 266 832,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0020 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) и оборудване за изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци на територията на Община Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 170 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0026 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.080 – МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 372 972,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2022-0005 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Калугерово, община Лесичово”
Прогнозна стойност: BGN 15 132 768,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0010 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път SML 3181 – (SML3170 – Неделино – Крайна ) – с.Еленка – мах. Стамово, Община Неделино“
Прогнозна стойност: BGN 2 776 908,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0009 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ SML3170 (/ІІІ-8652/ НЕДЕЛИНО – КОЗАРКА – ТЪНКА БАРА), УЧАСТЪК: С.КОЗАРКА – С. ВЪРЛИНО“
Прогнозна стойност: BGN 2 041 473,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0052 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад АД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на София област, област Перник, област Кюстендил, област Враца, област Ловеч, област Видин, област Монтана и област Плевен“, реф. № РРС 22-067
Прогнозна стойност: BGN 2 103 334,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0008 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи Май, ул. Дельо Войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ Неделино, област Смолян
Прогнозна стойност: BGN 509 350,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0007 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Делю войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, общ. Неделино, област Смолян”. ЕТАП II: водопровод по ул. Първи май-1, ул. Първи май-2, ул. Първи май-3 и ул. Първи май-4
Прогнозна стойност: BGN 213 679,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2022-0027 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: „Реконструкция на ЮВМ в участък от К№ЮМ8 до К№ЮМ10, гр. Русе” – първи етап (от К№ЮМ8 включително до след К№ЮМ9), по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0044 Дата на публикуване: 01.07.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „АСЕНОВЕЦ“, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 544 176,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание