Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925499)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър“от о.т. 839 до о.т. 932 по плана на Централна градска част (ЦГЧ) на гр. Сливен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925475)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00226-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията на парк-музей “Гривица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925455)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0045
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925444)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Миджур към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 02709-2019-0081
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925428)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00900-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925406)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0040
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-ремонтни работи по площадки и междублоково пространство” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925385)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0032
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР на строеж: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ в гр. Хасково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925382)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00092-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ В ГРАД СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925360)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00384-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925351)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително монтажни работи по 3 обособени позиции. Обособена позиция №1: „Изграждане на детска площадка в ж.к. „Тракия“ гр.Радомир“- проектът има за цел изграждането на пространство за отдих и детска игра; Обособена позиция № 2: „Изграждане на детска площадка в ж.к. „Гърляница“ гр.Радомир“- проектът има за цел изграждането на пространство за отдих и детска игра; Обособена позиция №3: ,,Вертикална планировка кв. “Автогара“- бл.7, гр.Радомир“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925334)
Възложител: Община Стражица
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00078-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925282)
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ – София
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00381-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сграда на Дирекция за национален строителен контрол, находяща се в гр. София, ул. „Алабин” № 35

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925499)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър“от о.т. 839 до о.т. 932 по плана на Централна градска част (ЦГЧ) на гр. Сливен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925475)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00226-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс“ на територията на парк-музей “Гривица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925455)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0045
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в село Загоре“ в УПИ VIIIобщ., кв. 7, община Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925444)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Миджур към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 02709-2019-0081
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925428)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00900-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925406)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0040
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-ремонтни работи по площадки и междублоково пространство” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925385)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0032
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР на строеж: „ОТВОДНЯВАНЕ НА ПАРК „КУБА“ ПО УЛ.“ГАБРОВО“ И УЛ.“ДУНАВ“ в гр. Хасково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925382)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00092-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ В ГРАД СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925360)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00384-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925351)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително монтажни работи по 3 обособени позиции. Обособена позиция №1: „Изграждане на детска площадка в ж.к. „Тракия“ гр.Радомир“- проектът има за цел изграждането на пространство за отдих и детска игра; Обособена позиция № 2: „Изграждане на детска площадка в ж.к. „Гърляница“ гр.Радомир“- проектът има за цел изграждането на пространство за отдих и детска игра; Обособена позиция №3: ,,Вертикална планировка кв. “Автогара“- бл.7, гр.Радомир“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925334)
Възложител: Община Стражица
Получен на: 31.07.2019 г.
Преписка: 00078-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Стражица и община Стражица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925282)
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ – София
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00381-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сграда на Дирекция за национален строителен контрол, находяща се в гр. София, ул. „Алабин” № 35

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925256)
Възложител: Столична община – Район „Овча купел“
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01268-2019-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Цялостно преасфалтиране за осигуряване на нормално експлоатационно състояние на ул. „Ангелов връх“ и ул. „Загребска“ на територията на СО – район „Овча купел“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925243)
Възложител: „Софинвест“ ЕООД
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 01544-2019-0005
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Строителни работи по разриване, избутване и извозване на строителни отпадъци и земни маси с тежкотоварна техника в депо на строителни отпадъци, находящо се в гр.София, кв.“Враждебна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925211)
Възложител: Община Руен
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00274-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925205)
Възложител: Община Лом
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0024
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Аварийна подмяна на водопровод и сградни отклонения по централната улица на село Замфир, част от общински път MON 2136 /III-114/-Лом, Сталийска махала/-Трайково-Замфир-Лом, кв. Младеново-/II-81/, община Лом “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925174)
Възложител: Община Борино
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН ЕТЕРНИТОВ ВОДОПРОВОД ОТ ПЛАНИНСКО ВОДОХВАЩАНЕ НА Р. АДЖИЛАРСКА ДО ПСПВ НА С. ЯГОДИНА, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925164)
Възложител: Община Руен
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00274-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925156)
Възложител: Община Девня
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00510-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня част 2. бул. Съединение – кв. Повеляново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925136)
Възложител: Община Болярово, област Ямбол
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00703-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СМЕТИЩЕ ГР. БОЛЯРОВО“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925135)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00159-2019-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925064)
Възложител: Община Пирдоп
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00851-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа на територията на гр. Пирдоп, община Пирдоп“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (925053)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Габрово
Получен на: 30.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0079
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Габрово”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (925023)
Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0146
Процедура: Пряко договаряне
Име: Аварийно възстановяване на КЛ 110 kV „Боерица” и КЛ 110 kV „Резиденция”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (924959)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0052
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Ремонт на покрив на Деска градина „Първи юни – гр. Благоевград“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924946)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00467-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924943)
Възложител: Община Роман
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00253-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и благоустрояване на ДГ “ЗОРА“ гр.Роман и Обособена група с.Каменно поле

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924906)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Благоевград
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0077
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от структурите на АСП в област Благоевград по седем обособени позии

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924901)
Възложител: Министерство на отбраната /МО/
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00164-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строителство по проект 3RS31002–01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад, във в.ф. 26 030 – Безмер

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924853)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане Ямбол
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0076
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Ямбол” – основен ремонт на покрив и фасада .

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924831)
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00610-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при 11 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924829)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Разград
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0075
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Разград по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924825)
Възложител: Община Трън
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00147-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане и ремонт на подпорни стени в гр. Трън по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924821)
Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/
Получен на: 29.07.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0108
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране и изпълнение на строителни и монтажни работи за преустройство и ремонт на сгради с цел смяна на предназначение, находящи се в собствен урегулиран поземлен имот в с. Мин.бани, обл. Хасково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924717)
Възложител: Институт по физика на твърдото тяло „Академик Георги Наджаков“
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00553-2019-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на основен ремонт и преустройство на част от съществуваща едноетажна сграда с идентификатор 68134.4083.606.51, представляващо помещение с РЗП 180 кв.м.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924657)
Възложител: Община Тутракан
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00350-2019-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за укрепване на напорен резервоар чрез реконструкция и изграждане на напорна стена и част от ул. „Дълбок път”, гр. Тутракан

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924440)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Кърджали
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0058
Процедура: Открита процедура
Име: Премахване на негодни и опасни за обитаване сгради, представляващи столова и 15бр. дървени бунгала в ПБ Ахтопол, находящи се в ПИ 00878.107.590, по КК на гр.Ахтопол, м.Коросията

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924288)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 02443-2019-0031
Процедура: Открита процедура
Име: „Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект FloodGuard”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924242)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0048
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на ремонти на детски площадки в детски ясли на територията на община Благоевград.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924700)
Възложител: Община Бойчиновци
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00717-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА 2019г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924648)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00900-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Синдел, община Аврен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924642)
Възложител: Община Тетевен
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00037-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен, Етап I“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924610)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Смолян
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0074
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради, ползвани от ТС на АСП в област Смолян“ – изгражадане на достъпна среда за хората с увреждания за обект: ИРМ-Борино към ДСП – Девин.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924577)
Възложител: Община Борино
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ИЗВОРА ДО ВОДОЕМА НА С. БУЙНОВО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924540)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0107
Процедура: Публично състезание
Име: Отделяне на евакуационни клетки с врати в административната сграда на ТП на НОИ – Враца, пл. „Христо Ботев“ № 1, включително доставка и монтаж

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924533)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 00099-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (924530)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО
Получен на: 26.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0144
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт маслосборни шахти в ОРУ 110 kV в п/ст Смолян.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (924502)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 01351-2019-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Проучване, проектиране, доставки (с изключение на тези предоставени от Възложителя), изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение Димитровград

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (924481)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0039
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на покрив на сграда – ул. „Христо Смирненски“ № 2, гр. Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924468)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00092-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на подпорна стена на ул. Елица в с. Момчиловци, община Смолян – секции № № 4 и 5“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924450)
Възложител: Община Завет
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00485-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект:“Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (924442)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0050
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Ремонт на санитарен възел и хранилище на художествена галерия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924426)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на парк в имот с идентификатор 54020.503.2468 в кв.16 по плана на гр.Оряхово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924422)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане /РДСП/ – Видин
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0073
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в адм. сгради, ползвани от териториалните структури на АСП в област Видин“ – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924406)
Възложител: Община Бойчиновци
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00717-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в село Владимирово, село Лехчево и село Мадан, община Бойчиновци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924403)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0072
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924389)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – София
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00193-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924378)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0070
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на „Агенцията за социално подпомагане“ област Варна, по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924375)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0071
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на „Агенцията за социално подпомагане“ в област Варна, по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924369)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Варна
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0069
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на „Агенцията за социално подпомагане“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924357)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0068
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ в административни сгради ,ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив “ – основен ремонт на ДСП Раковски

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924346)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00308-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Кирково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924328)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0067
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на основен ремонт в административни сгради , ползвани от ДСП-Стамболийски

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924317)
Възложител: Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ /МГУ/ – София
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00125-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен и текущ ремонт на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924315)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0066
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ в административни сгради ,ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив “ – основен ремонт на ИРМ Сопот

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924297)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 25.07.2019 г.
Преписка: 00166-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча и с.Късак общ. Доспат, обл.Смолян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923678)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 22.07.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0039
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена Галерия „Борис Денев“,гр. В.Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (924265)
Възложител: Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Събаряне на „Рейдова кула“, част от Магазия 6 на терминал „Бургас Изток – 1“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924255)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0065
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ в административни сгради ,ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив “ – основен ремонт на ДСП Асеновград

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (924252)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0049
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Ремонт на покрива на Часовниковата кула на гр. Благоевград“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924241)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0064
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+534 до км 22+502 с дължина 968 м по ІХ-та жп линия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924239)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0063
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+843 до км 47+842 с дължина 999 м по ІХ-та жп линия“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (924177)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00189-2019-0019
Процедура: Пряко договаряне
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ по 5 /пет/ обособени позиции: Обособена позиция №2: Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк в гр. Севлиево

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924174)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март“ в гр. Плиска“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924172)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ДОМ НА ПОКОЙНИКА, КВ. МАКЕДОНСКИ, ГР. ХАСКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924165)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0064
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Враца – изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект: ДСП-Оряхово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924149)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Пловдив
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0063
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Пловдив .” – основен ремонт и/или изграждане

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924132)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00244-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонтни дейности по облагородяване и създаване на привлекателна околна среда по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924107)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца
Получен на: 24.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0062
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Враца – основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект-ИРМ-Борован

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924038)
Възложител: Община Кнежа
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00672-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“ по договор № BG06RDNP001-7.006-0021-C01/ 20.05.2019 г. за отпускане на БФП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (924002)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00748-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – втори етап – отделение по съдебна медицина и авариен ремонт на комин, фасада, две тераси и частична подмяна на улуци на сграда стационар”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923977)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0061
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Враца- основен ремонт за обект–Дирекция“Социално подпомагане“-Бяла Слатина

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923969)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в населени места на територията на Община Оряхово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923933)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Осн.ремонт на зали и кабинети в Клиника по анестезиология и интензивно лечение,находяща се на трети етаж на осн.сграда в блок 7 и блок 8 на УМБАЛ „Св.Марина“ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923907)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0060
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Враца- основен ремонт за обект–ДСП-Враца, ИРМ-Криводол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923895)
Възложител: Община Главиница
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00368-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване на сградите на ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Главиница“,

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923869)
Възложител: Община Каолиново
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00969-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улици в населени места на територията на Община Каолиново по 3 (три) обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923861)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0059
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Враца – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, за обект – ДСП-Враца

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923859)
Възложител: Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – /старо наименование – Институт по металознание „Акад. А. Балевски“ към Българска академия на науките /БАН//
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00897-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на хидроизолацията на покривите на блокове „Е” и „H” на територията на ЦХА-Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923828)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00158-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ И УКРЕПВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПОДПОРНИ СТЕНИ, В УЧАСТЪЦИ ОТ О.Т.105 ДО О.Т.111, И ОТ О.Т.135 ДО О.Т. 138, ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.ТУРИЯ. ОБЩ. ПАВЕЛ БАНЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923823)
Възложител: Община Русе
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00115-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Русе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923821)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Враца
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0058
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в админ. сгради, ползвани от териториални структури на АСП в обл.Враца – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хора с увреждания за обект – РДСП-Враца

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923817)
Възложител: Община Чепеларе
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 00064-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на Обект: „Активизирани срутищни процеси на път SML 1314 /II-86 Хвойна – Чепеларе/ – мест. „Чудните мостове“ при км 8+750, с. Забърдо, община Чепеларе“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (923797)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Монтана към ЕСО
Получен на: 23.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0140
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт полета в ЗРУ 20 kV на п/ст Жеравица

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923758)
Възложител: Община Иваново
Получен на: 22.07.2019 г.
Преписка: 00474-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Свaленик, община Иваново, област Русе – етап 1“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923319)
Възложител: Държавен сатиричен театър /ДСТ/ „Алеко Константинов“
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00829-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на въздушни системи за вентилация със загряване и охлаждане на въздуха на Голяма зала и сцена – Държавен Сатиричен театър Алеко Константинов“, гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923307)
Възложител: Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00258-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител (строител) за неизпълнените дейности от Програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Агрополихим“ АД – град Девня

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923282)
Възложител: Община Кричим
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00332-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обекти на община Кричим финансирани с безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923259)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0028
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Козлодуй, община Козлодуй

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (923248)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0027
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923161)
Възложител: Община Нова Загора
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00069-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – ГР. НОВА ЗАГОРА, С. СЪБРАНО, С. КАРАНОВО, С. ОМАРЧЕВО, С. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА, С. СТОИЛ ВОЙВОДА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923109)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0037
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи в обекти на територията на Община Силистра ” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923094)
Възложител: Община Брусарци
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00477-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР и съоръжения по проект Изграждане на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности в град Брусарци, с. Василовци и в с. Крива бара, община Брусарци”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923083)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 19.07.2019 г.
Преписка: 00602-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Мирково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922452)
Възложител: Съвместно командване на силите /СКС/
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 02827-2019-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „1731/Р Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали № 112 – 1000 м3 и № 132 – 1000 м3 във военно формирование 24350-Кочово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (923025)
Възложител: Община Средец
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00053-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Ремонт, оборудвяне и обзавеждане на СУ“Св.Св.Кирил и Методий“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (923000)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0137
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на ново поле за ЕП 110 kV „Батово“ в п/ст „Варна Север“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922985)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00656-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици и площади в селата Дъбница, Хвостяне, Горно Дряново, Ковачевица и Лещен“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922973)
Възложител: Община Троян
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00151-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“ находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922966)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Силистра
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0054
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Силистра” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект ДСП – Дулово.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922963)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – Силистра
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0053
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Силистра” – основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект РДСП Силистра.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922932)
Възложител: Община Трън
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00147-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане пазар на ул. „П.Д.Петков“, гр. Трън“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922926)
Възложител: Община Трън
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00147-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Основни ремонти на сгради собственост на община Трън по 3 (три) обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922906)
Възложител: Регионална дирекция социално подпомагане – Пазарджик
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0052
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/в административни сгради ползвани от териториални структури на АСП в обл. Пазарджик–основен ремонт и/или изграждане на достъпна среда за хората с уврждане

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (922860)
Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00026-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Противофилтрационни мероприятия в изтичало на ВЕЦ и ниските етажи централата във ВЕЦ „Алеко““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922834)
Възложител: Община Твърдица
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00057-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922819)
Възложител: Община Чавдар
Получен на: 18.07.2019 г.
Преписка: 00593-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР по проект „Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Чавдар, община Чавдар“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (922758)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0035
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на дограма на спални помещения, тръби и смесителни батерии и на фасади на входове и тераси в ДГ „Мир“ – с. Айдемир

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922717)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00137-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на открита спортна площадка в гр. Лясковец”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922684)
Възложител: Община Брацигово
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00765-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на АН по време на строителството за строеж: „Ремонт и реконструкция на улична мрежа в регулацията на гр.Брацигово и населените места в общината“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922651)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00369-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително монтажни работи на обект: „Закриване на съществуващото общинско сметище на територията на гр. Луковит“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922619)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Русе
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0051
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториялните структури на Агенция за социално подпомагане в област Русе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922618)
Възложител: Община Трън
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00147-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт водопровод между селата Вукан-Костуринци”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922616)
Възложител: Община Трън
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00147-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на детски площадки в община Трън по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922591)
Възложител: Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм /ДПБЛНА/ – София
Получен на: 17.07.2019 г.
Преписка: 00855-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на два павилиона към Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм УПИ 1-318, кв. 50, м. Суходол, по пл. на гр.София“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922542)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0039
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922535)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0038
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи на обект – „Авариен текущ ремонт на покривната плоча на котелно в УПИ II- жилищно строителство и КОО, кв. 62 б, гр Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922527)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 01019-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на „Спортна площадка“ в УПИ XVII, кв. 113, гр. Неделино, общ. Неделино, обл. Смолян“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922509)
Възложител: Община Исперих
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 00864-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, община Исперих, по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, община Исперих”, осъществяван по ПРСР 2014-2020г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922488)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 00662-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на централен градски парк в гр. Раднево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922394)
Възложител: Община Антон
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 01958-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922361)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ И ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922343)
Възложител: Община Девин
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 00009-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922315)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ – Старо наименование – Министерство на регионалното развитие – /Старо наименование – Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 00028-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт и поддръжка на сградите предоставени за ползване и управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в това число и на териториалните му звена.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922304)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 16.07.2019 г.
Преписка: 01019-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Напредък“ – II част и ул. „Дельо Войвода“, част от уличната мрежа на град Неделино, община Неделино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922132)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Пловдив
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0055
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Районна складова база „Скобелева майка“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922058)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00640-2019-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Изработване на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор по време на строителството на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление “води“ и „отпадъци”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922222)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0034
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на дейности по конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия – гр.Силистра“ – Iви етап: “Основен ремонт на покрива на Художествена галерия – гр.Силистра“ по проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“, финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (922218)
Възложител: Община Ямбол
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00339-2019-0010
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922172)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 01257-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на 5 (пет) броя спортни площадки, находящи се в гр. София, район „Илинден“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922166)
Възложител: Община Девин
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00009-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (922146)
Възложител: Община Драгоман
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00904-2019-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и укрепване на речно корито по поречието на река Габерска в регулационните граници на село Несла, община Драгоман“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (922141)
Възложител: Община Драгоман
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00904-2019-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и укрепване на речно корито по поречието на река Габерска в регулационните граници на село Габер, община Драгоман“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922134)
Възложител: Община Ново село
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 01246-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922118)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00369-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЗНАНИЕ 1895“ ГР. ЛУКОВИТ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922103)
Възложител: Община Ново село
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 01246-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село, с. Флорентин, с. Неговановци и с. Винарово, общ. Ново село” по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922094)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00384-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Благоустрояване и обновяване на паркове и градини в гр. Бяла Слатина“, по обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922075)
Възложител: Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост – Гоце Делчев, гр. Благоевград /Старо наименование – Професионална гимназия по текстил и облекло /ПГТО/ гр. Благоевград/
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 04306-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922065)
Възложител: Община Банско
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00283-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “Изграждане на улица „Найден Геров” в участъка от ул. ”Солун”( ОТ945) до ул. ”Цар Симеон”( ОT 642), гр.Банско”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922022)
Възложител: Община Кайнарджа
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00584-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в община Кайнарджа

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922020)
Възложител: Община Брусарци
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00477-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, община Брусарци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922006)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00956-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Укрепване на свлачище с. Караманово, община Ценово, област Русе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922005)
Възложител: Община Малко Търново
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00031-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в к-с „Майор Вишняев“ на територията на гр. Малко Търново, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по три обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (922000)
Възложител: Община Върбица
Получен на: 15.07.2019 г.
Преписка: 00965-2019-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0004 „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на Община Върбица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921984)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00564-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на ж.к.”Оптикоелектрон” II, кв.145, гр. Панагюрище” – Етап I

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921972)
Възложител: Агенция по вписванията
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00447-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на СВ – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост, УПИ VI, кв. 176А, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 3“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921969)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ – „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УПИ IIДЕТСКА ЯСЛА, КВ. 320 /ПИ 504.4334 ПО КК/, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921960)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Провадия

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (921950)
Възложител: Община Калояново
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00187-2019-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Строителство на обект: „Аварийно укрепване, почистване и възстановяване десния бряг на р. Стряма над съществуващия мост в землището на с. Ръжево Конаре, Община Калояново ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921945)
Възложител: Община Гоце Делчев
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00098-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изграждане на подпорни стени на улици в населени места в община Гоце Делчев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921916)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00580-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустройство и изграждане на тротоари, детски площадки, спортни зони и места за отдих в гр.Самоков, с.Рельово, с.Говедарци, с.Продановци, с.Шипочане, и др.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921906)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00656-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Скребатно, Осиково, Ореше, Крушево и Долно Дряново“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921856)
Възложител: Община Маджарово
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00548-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921849)
Възложител: Община Гоце Делчев
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00098-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на дворните пространства на детски градини в Община Гоце Делчев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921846)
Възложител: Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към Министерство на вътрешните работи (МВР)
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 05401-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект: основен ремонт на покривите на блокове 3 и 4, етажи 5 и 6 на блок 3 и компютърна зала в блок 2, етаж 2 от Централна сграда на МВР“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921826)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0014
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на Инженеринг- проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на сграда с административен адрес: ул.Кубадин №1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921788)
Възложител: Община Искър
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 01026-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на комбинирано игрище Хандбал и Волейбол”, община Искър”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921732)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Ямбол
Получен на: 12.07.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0096
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на допълнителна СОТ в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921660)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921652)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00580-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР във връзка с обект: “Благоустрояване и доизграждане на спортни и гимнастически площадки в двора на ОУ „Христо Максимов“ и двора на ПГ „Константин Фотинов“, гр. Самоков

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921649)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0057
Процедура: Открита процедура
Име: „Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на Комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921627)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00126-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация/Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище северна буна – Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921578)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00402-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Никопол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921548)
Възложител: Областна администрация – област Стара Загора
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00411-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно укрепване на брега, доизграждане на дига и почистване на речното корито на р. Тунджа при с. Зимница, община Мъглиж, област Стара Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921526)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00137-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи по проект „Приказки за култура, история и природа”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921524)
Възложител: Община Опан
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00971-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг: Корекция Средно дере – с. Бял извор, общ. Опан ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921492)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00603-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция, обновяване на дворно пространство, детски площадки, съоръжения и ограда, оборудване и обзавеждане на детска градина „Веселин Маринов” в село Баните и групите към нея в село Гълъбово, село Давидково, село Загражден и село Оряховец, община Баните, област Смолян”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (921477)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 11.07.2019 г.
Преписка: 00226-2019-0018
Процедура: Пряко договаряне
Име: Ремонт сградата на ДГ „Синчец” – гр. Плевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921442)
Възложител: Столична община
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0076
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и изпълнение на обект: „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ – реконструкция и модернизация на балнеоложки комплекс „Овча купел“,I-ви етап „в 2 ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921411)
Възложител: Столична община
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0075
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на водопроводната и канализационна инсталации в дом за стари хора „Надежда“ – гр. София.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921076)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00299-2019-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна на дограма в сгради, собственост на Община Търговище, разположени на територията на гр. Търговище”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921068)
Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00080-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920912)
Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00752-2019-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт и разширяване на структурно кабелната система в две заседателни зали в сградата на ДПУБ – МВР“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921424)
Възложител: Община Видин
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00051-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни и монтажни работи на общински сгради и строителни съоръжения, по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921404)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00140-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на площадно пространство „Средна гора“ и прилежащите му зелени пространства, с. Вакарел, община Ихтиман“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921354)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00373-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”- ГР.ЯМБОЛ КЪМ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА ЧРЕЗ ПАКЕТ ОТ ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921335)
Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията /КРС/
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00610-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт в сградата на КРС, ул. Ген. Йосиф В. Гурко № 6

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (921322)
Възложител: Летище София ЕАД
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00533-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР съгласно работен проект за ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921295)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00099-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921236)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Петка“ АД – Видин
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00425-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Частичен ремонт на Отделение по Психиатрия при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921191)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00490-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ЦАРАЦОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921179)
Възложител: Община Трявна
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 01042-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921168)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 10.07.2019 г.
Преписка: 00110-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по дванадесет обособени позиции,като позиции с номера единадесет и дванадесет се възлагат по реда на чл.21,ал.6 от ЗОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921143)
Възложител: Община Попово
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00012-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: “Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” – в кв. 24 кв. 26 в село Славяново, община Попово ”, във връзка с изпълнението на проект: “Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” – в кв. 24 кв. 26 в село Славяново, община Попово”, който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921106)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0060
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (921102)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00159-2019-0009
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на СМР за обект: Модернизиране на туристическата инфраструктура на Народно Читалище “Нов живот – 1941“ в село Черна“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (921053)
Възложител: Община Троян
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00151-2019-0014
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2019 г.“ за следните обекти: 1. Текущ ремонт на общински път с. Добродан-с. Врабево; 2. Текущ ремонт на общински път за м. Миленча и м. Стругът, с. Ч. Осъм; 3. Текущ ремонт на общински път в с. Орешак; 4. Текущ ремонт на общински път в с. Калейца; 5. Ремонт съоръжения по общинска пътна мрежа във връзка с експлоатация при зимни условия

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (921051)
Възложител: Община Троян
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00151-2019-0013
Процедура: Пряко договаряне
Име: Ремонт тротоари и вертикална планировка в гр. Троян през 2019 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921027)
Възложител: Община Котел
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00111-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (921021)
Възложител: Начално училище – Отец Паисий, гр. Симеоновград
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 03545-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с основен ремонт на покрив и фасада на сградата на НУ „Отец Паисий” – гр. Симеоновград.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (920969)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0128
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт СН променив ток в п/ст „Варна 750“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920963)
Възложител: Национален военен университет /НВУ/ „Васил Левски“ – Велико Търново
Получен на: 09.07.2019 г.
Преписка: 00456-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: РЕМОНТ НА 3 БР. СГРАДИ В НВУ „В. ЛЕВСКИ“ И ПОСЛЕДВАЩА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920895)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00502-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920863)
Възложител: Община Белица
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00196-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XX, кв. 16 по плана на с. Краище, общ. Белица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920809)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00047-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Сунгурларе“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920780)
Възложител: Община Роман
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00253-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и благоустрояване на открита комбинирана спортна площадка в УПИ І пл. 991 кв.69 гр. Роман, община Роман

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920771)
Възложител: Община Роман
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00253-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в гр.Роман, община Роман –зелени площи до ул.“ Малък Искър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920697)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00603-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Баните“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920686)
Възложител: Регионална Дирекция за Социално Подпомагане – Търговище
Получен на: 08.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0048
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР в административни сгради, ползвани от териториални структури на АСП в област Търговище” по четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920557)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00535-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТE, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР“ .

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920488)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00383-2019-0011
Процедура: Открита процедура
Име: “Изграждане на битова канализация в кв.Рилци, гр.Добрич- I-ви етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920370)
Възложител: Община Сухиндол
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00543-2019-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ И КОРЕКЦИЯ НА ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ, ОБЩИНА СУХИНДОЛ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920116)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00640-2019-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919975)
Възложител: Община Гълъбово
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00420-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на строително – монтажни работи на сепарираща инсталация за битови отпадъци, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и упражняване на авторски надзор

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920656)
Възложител: Община Перник
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00589-2019-0031
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг –проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево-Рударци-Кладница”,Община Перник

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920648)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00041-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства) за обект: Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа на улица „Възрожденска”– гр. Ивайловград от о.т. 28 до о.т. 34“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920603)
Възложител: Община Трявна
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 01042-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди на открито в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529, гр. Трявна

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (920596)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0006
Процедура: Пряко договаряне
Име: Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920595)
Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00105-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „„Ремонт на плоски покриви и остъклена галерия на сграда на МВнР с адрес: София, район Слатина, ул. Алфред Нобел № 2”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920530)
Възложител: Община Левски
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00794-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна системи на гр. Левски – етап I и II“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920519)
Възложител: Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00270-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на котелна инсталация в Комплекс „Бояна“, гр. София, ул. „Витошко лале“ №16

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920493)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00603-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административни сгради за здравеопазване – „Здравна служба“ в село Баните”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (920463)
Възложител: Община Върбица
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00965-2019-0017
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920447)
Възложител: Община Враца
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00814-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на село Челопек, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920400)
Възложител: Национална библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“- гр. София/ Старо наименование – Народна библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“ /, гр. София
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 01928-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий –проектиране, строителство и авторски надзор”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920395)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 05.07.2019 г.
Преписка: 00532-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръжения и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, общ. Ардино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (919883)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 01467-2019-0051
Процедура: Открита процедура
Име: „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на София Област“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919879)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0051
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Модернизация на Път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“ по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (920364)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00220-2019-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград – на територията на Регионално поделение Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920345)
Възложител: Община Венец
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00182-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Венец“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 4 (четири) обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920340)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00604-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО и РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН №2, на СУ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“, гр.Любимец, обл. Хасково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920339)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Стара Загора
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0047
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Стара Загора” – основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект ДСП – Чирпан“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920281)
Възложител: Регионална дирекция за социално подпомагане – гр. Стара Загора
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00496-2019-0046
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област Стара Загора”– основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания за обект ДСП – Мъглиж“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920239)
Възложител: Община Садово
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00795-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО – БЛОК А

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920143)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 04.07.2019 г.
Преписка: 00417-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Джебел по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920130)
Възложител: Община Златица
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00842-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на Община Златица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919603)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00056-2019-0018
Процедура: Открита процедура
Име: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД ХАРМАНЛИ, ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919583)
Възложител: Община Тетевен
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00037-2019-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за възстановяване на пропускната способност и подобряване на хидравличните елементи на река Градежница в селата Глогово и Градежница, на река Вит и река Черни Вит и възстановяване на техническа инфраструктура“ по три обособени позиции.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (920084)
Възложител: Община Ямбол
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00339-2019-0009
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920048)
Възложител: Община Септември
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00652-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Зaкриване и рекултиващия за общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (920039)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00041-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2019 година“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (919995)
Възложител: Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00265-2019-0050
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на водопровод от ПЕ – висока плътност 10 atm – ф 110; ф 90; ф 63 – 1970 м – втори етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919965)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 03.07.2019 г.
Преписка: 00532-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура на територията на община Ардино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919881)
Възложител: Община Средец
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00053-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на улици и тротоари в град Средец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919840)
Възложител: Община Кубрат
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00803-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919832)
Възложител: Община Попово
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00012-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – град Попово”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919827)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00068-2019-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: Подмяна на осветителни тела, табла за управление и въвеждане на мониторингова система за следене и управление на Уличното осветление, гр. Димитровград с цел подобряване на енергийната ефективност.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919821)
Възложител: Община Гулянци
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00309-2019-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” И ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ КЪМ НЕЯ ПОДПОРНИ СТЕНИ В С. ШИЯКОВО, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919768)
Възложител: Община Антоново, област Търговище
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00911-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на участъци от общинска пътна и улична мрежа на територията на община Антоново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919719)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00016-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: СМР за ремонт на общински пътища и улици в Община Априлци 2019 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919699)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0057
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущи ремонтни дейности на обекти на Община Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919640)
Възложител: Община Главиница
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00368-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Реконструкция на улична мрежа на територията на община Главиница ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (919637)
Възложител: Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0124
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на ЗРУ 31,5 в п/ст „Добруджа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919624)
Възложител: Община Кубрат
Получен на: 02.07.2019 г.
Преписка: 00803-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919610)
Възложител: Столична община – Район „Овча купел“
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 01268-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: “Изграждане и оборудване на Детска градина – първи етап (4 групи за детска градина и 2 яслени групи)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919592)
Възложител: Община Чепеларе
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00064-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за строеж: Преодоляване на последиците от вредното въздействие на водите – укрепване на улица в с.Острица (преди магазина на селото), община Чепеларе”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919577)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 01387-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски в с. Никола Козлево“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919510)
Възложител: Община Левски
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00794-2019-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно- възстановителни ремонтни работи при отстраняване на щетите, след природно бедствие – градушка, на сградата на ОУ „Христо Ботев“ с. Българене, Община Левски

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919490)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00159-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улици на територията на община Добричка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919462)
Възложител: Община Борино
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа на територията на община Борино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919461)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00417-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция,рех-ция и благоустр. на същ.улици и тротоари и съоръженията и принадл. към тях в с.Припек и в гр.Джебел-в кв.Младост и Брягово,в общ.Джебел,обл.Кърджали

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919435)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00384-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-С01 от 14.05.2019 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919427)
Възложител: Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 05615-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сграда на дирекция „Миграция“, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919412)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00024-2019-0009
Процедура: Пряко договаряне
Име: инженеринг – проектиране и строителство на обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на приток на р. Стара река в регулационните граници на село Голема Раковица, община Елин Пелин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919407)
Възложител: Община Малко Търново
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00031-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за реконструкция,модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на администр.сграда на УПБЗН гр.Малко Търново и многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Малко Търново, по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020г., по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по четири обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919400)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00532-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, община Ардино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919367)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 01.07.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълн. на СМР по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Обществена сграда, община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Оборище” №5”, осъщ. по ОПРР 2014-2020г.“