Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0020 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ЧАСТИЧНО ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ „СОКОЛОВА“, „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“, „ЕВСТАТИ ГЕШЕВ“, „ПЕКА ПОПОВА“ И „Д-Р БОГОРОВ“ В ГРАД КАРЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 2 886 291,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0026 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. “Васил Левски“ с. Долен, участък с дължина 815 м, между о.т.150 до о.т.360, община Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 150 345,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05034-2024-0001 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА ГР.КАВАРНА Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ЦСОП „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. КАВАРНА“
Прогнозна стойност: BGN 299 852,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2024-0007 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ПОДМЯНА НА ДОГРАМА, ИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ОТ ВЪТРЕШНА СТРАНА И ПОДМЯНА НА РАДИАТОРИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОСВЕТЛЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА В ОДМВР – В. ТЪРНОВО С ИДЕНТИФИКАТОР 10447.513-104.14″
Прогнозна стойност: BGN 341 847,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03937-2024-0002 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИКОНОМИКА „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на открита спортна площадка в ПГЛПИ „Атанас Буров“‚ гр. Горна Оряховица – Етап I“
Прогнозна стойност: BGN 178 031,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0019 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт настилка на ул.“4-та“ в с. Московец, община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 139 583,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2024-0007 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПУБЛИЧНИ СГРАДИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО – КМЕТСТВО С. ОМАН, АВТОСПИРКА В С. ВОДЕН, ЦДГ „ЗДРАВЕЦ“ ГР. БОЛЯРОВО, ЦДГ В С. СТЕФАН КАРАДЖОВО“
Прогнозна стойност: BGN 67 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2024-0012 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Ремонт на съществуващ тренировъчен футболен терен в местност „Широките ливади“–Изграждане на осветителна система, находящ се в УПИ II-спортен терен, м. „Широките ливади“ по плана на гр. Пещера по проект „Красива България
Прогнозна стойност: BGN 99 535,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03058-2024-0002 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ДЕВЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТКРИТИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА IX ОУ „ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ“ – ФУТБОЛ И 2 БР. БАСКЕТБОЛ в УПИ 1 за квартал 127 по плана на гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 136 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00176-2024-0005 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и водопроводни отклонения в ж.к.”Златен рог”, в района очертан от: ул.“Дружба”, ул.”Българка”, ул.”Мир” и крайречен булевард покрай р.Тунджа, включително и по ул.”Българка” в участъка между ул.”Мир” и ул.“Дружба“.
Прогнозна стойност: BGN 461 458,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0039 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на отоплителна инсталация на ДЯ„Славейче“ гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 212 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0075 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР/ ЗА ОБЕКТ: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – ГР. СВИЛЕНГРАД, УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ № 16, ВХ. А И Б”
Прогнозна стойност: BGN 564 358,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0032 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на строеж: „Рекултивация на клетки 1 и 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Троян и Априлци“
Прогнозна стойност: BGN 1 424 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0074 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда – гр. Свиленград, ул. „Одрин“, бл. № 2
Прогнозна стойност: BGN 448 912,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00933-2024-0001 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: Национален военноисторически музей /НВИМ/ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Комбинирана сграда на Националния военноисторически музей, намираща се на адрес: гр. София, ул. Черковна № 92“
Прогнозна стойност: BGN 447 348,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0034 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в село Дъбница между о.т. 21-36-63, 66-76-78 и 73-111“
Прогнозна стойност: BGN 756 378,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2024-0007 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на Основен ремонт по два подобекта: Кметство, находящо се в УПИ IX, кв. 19, с. Йерусалимово, Общ. Любимец” и Читалище, находящо се в УПИ X, кв. 19, с. Йерусалимово, Общ. Любимец”
Прогнозна стойност: BGN 241 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2024-0011 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно село“
Прогнозна стойност: BGN 9 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2024-0011 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: “Ремонт, реконструкция и/или рехабилитация на улици в община Две могили, област Русе“ по 11 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 268 429,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2024-0039 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 20 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01865-2024-0003 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на два броя открити спортни площадки в СУ „Георги Бенковски“ гр. Пазарджик по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“
Прогнозна стойност: BGN 303 902,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02734-2024-0002 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка с две комбинирани игрища и топкоулавяща ограда в дворното пространство на ОУ Епископ Софроний Врачански, гр. Видин”
Прогнозна стойност: BGN 149 828,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2024-0015 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „Инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект, строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Мост над река Искър на път PVN1188, свързващ гр. Червен бряг и с. Горник“
Прогнозна стойност: BGN 4 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0029 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Ремонт, консервация и реставрация на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък – Етап 1
Прогнозна стойност: BGN 443 258,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0028 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг (Проектиране, СМР и авторски надзор) на обект Народно читалище „Възродена Искра – 2000“, гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 351 775,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2024-0014 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на част от ВиК мрежа и съоръжения на гр. Червен бряг, община Червен бряг“
Прогнозна стойност: BGN 3 884 403,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0030 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ в УПИ IX-527.299, спортна зала, кв. 390 по рег. план на гр. Асеновград, общ. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 102 849,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2024-0013 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. „Москва“, гр. Карнобат, заключена между „Гробищен парк“ и разклона на ІІІ – 795 /ул. „Екзарх Антим І – с. Малина – гр. Средец/“
Прогнозна стойност: BGN 1 228 645,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2024-0006 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с. Малко Шарково, община Болярово“.
Прогнозна стойност: BGN 1 201 672,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2024-0027 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-508 „(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова“ при км 19+950
Прогнозна стойност: BGN 1 613 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0054 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на южен обход-пътна връзка от О.Т. 95-209 по плана на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас до път I-9“.
Прогнозна стойност: BGN 140 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0033 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по единадесет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 9 127 696,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2024-0015 Дата на публикуване: 20.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на улици, паркинги, междублокови пространства, тротоари и алеи в Нов гробищен парк в гр. Разград, както и ремонт на улици в населените места на община Разград по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 047 465,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0020 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и градска среда в гр. Средец – ул. „Тодор Николов“ – Етапно строителство I-ви етап от о.т. 194 до п.т. 22“
Прогнозна стойност: BGN 185 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0022 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Допълнително водоснабдяване с. Градско, Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 171 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2024-0005 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ СТРЕЛБИЩЕ РУ В. ТЪРНОВО, РУ Г. ОРЯХОВИЦА И РУ СВИЩОВ – ШУМО И ЗВУКО ИЗОЛИРАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ, СЪГЛАСНО НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 884 822,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0027 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на ул. „Цар Иван Асен II“ от околовръстен път до бул. „Панония“ гр. Видин
Прогнозна стойност: BGN 5 669 593,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0025 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: Ремонт на социален патронаж в гр. Луковит, находящ се в сграда на ул. „Княз Борис I“, в П.И. с идентификатор № 44327.502.1064.1, по КК на гр. Луковит, общ. Луковит.
Прогнозна стойност: BGN 100 220,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0026 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ ДГ „ЦВЕТНИ МЕЧТИ“, С. ВЪРБОВКА, УЛ. „ВТОРА“ №47“
Прогнозна стойност: BGN 456 122,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0010 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на СУ „Христо Ботев“ гр. Кочериново, обл. Кюстендил”
Прогнозна стойност: BGN 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2024-0009 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Реконструкция на общински път SLS 1024 /III-235, ГЛАВИНИЦА-ЗАФИРОВО/СОКОЛ – СУХОДОЛ – ГРАНИЦА ОБЩ. (ГЛАВИНИЦА-СИТОВО) – БОСНА – III-216 ОТ КМ 7+556 ДО КМ 13+980
Прогнозна стойност: BGN 4 847 796,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2024-0007 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“ В ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 651 504,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2024-0015 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Инженеринг – основен ремонт на част от етаж първи в сградата на бившия строителен техникум гр. Трън, ул. „Ал. Стамболийски“ №29“
Прогнозна стойност: BGN 133 593,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2024-0014 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински път RAZ 1111/III-204, Разград-Благоево/-граница общ. (Разград-Попово)-Еленово-Дриново /III-204/ /за с. Тръстика/“
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0011 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване мерки за енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Сграда за спорт в с.Селановци, общ.Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 338 303,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0024 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Общински път SML3106/SML2103/ Старцево – мах. Оловото, от км 0+000 до км 1+250“, участък с дължина L= 150м (от км 0+000 до км 0+150)“
Прогнозна стойност: BGN 96 883,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04990-2024-0001 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на физкултурен салон към Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0020 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ,,Извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 2 849 160,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0019 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на детска градина № 3 „Знаме на мира“, гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 1 256 339,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0156 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в Зала за хранене, Лавка на оперативен персонал и миялно помещение в Стол-1
Прогнозна стойност: BGN293 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2024-0006 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция, преустройство и основен ремонт на сграда за административно обслужване – кметство в УПИ I-за кметство, поща, клуб, киносалон, магазин и ресторант, кв. 10, с. Гайтанево, община Горна Малина
Прогнозна стойност: BGN 133 747,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03940-2024-0002 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА „КОЛЬО ФИЧЕТО“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция на учебни работилници към ГСАГД „Кольо Фичето“ – сгради с идентификатор № 87374.550.95.8 и № 87374.550.95.9“ по КККР на гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 698 394,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2024-0038 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на входна плъзгаща врата AL профил за нуждите на обект ТП на НОИ-Стара Загора, филиал Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 5 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0017 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда на Народно читалище „Просвета 1937 г.“, находящо се в кв. 37 по плана на с. Марикостиново, община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 739 285,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06164-2024-0001 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН ЗА ПГВМСС „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“, УПИ I, КВ. 89, ПИ 38978.900.7736, ГР. КОСТИНБРОД, ОБЩИНА КОСТИНБРОД“
Прогнозна стойност: BGN 1 901 866,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2024-0014 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Паисий Хилендарски – 1870”
Прогнозна стойност: BGN 1 076 021,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0034 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, НАХОДЯЩА СЕ НА ПЛ. ,,ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1, С ИДЕНТИФИКАТОР 77181.11.120.2“
Прогнозна стойност: BGN 575 567,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0033 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи за извършване на: „Авариен ремонт на водопроводната мрежа и възстановяване на асфалтова настилка по улици в населените места на територията на община Самоков“.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0022 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обекти: Основен ремонт на покриви и сгради, разположени на територията на община Търговище, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 782 102,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02103-2024-0003 Дата на публикуване: 19.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Седмочисленици“, гр. Пловдив в УПИ V-540.157 – комплекс училища, кв. 9, по плана на жил. група А-1,2,3-ЖР „Тракия“, гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 56784.540.157 по КККР на гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 1 198 400,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2024-0012 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална зала в УПИ I кв.13, с. Борци, общ. Венец, обл. Шумен – до груб строеж по смисъла на чл.181, ал.3 от ЗУТ”
Прогнозна стойност: BGN 641 015,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02993-2024-0001 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Габрово Предмет на ОП: Ремонт на покриви на част от административни сгради на Областна дирекция на МВР – Габрово
Прогнозна стойност: BGN 131 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06540-2024-0001 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СВЕТЛИНА“ – с. ЦАРИМИР Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИЕ В С. ЦАРИМИР, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 294 716,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2024-0011 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Текущ ремонт на сгради, находящи се на територията на община Николаево“ с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 592 310,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2024-0002 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане и оборудване на нова детска градина за четири групи в УПИ XIΙ-за ОДЗ, кв. 5 по действащия регулационен план на с. Кокаляне, Район Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 4 882 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0009 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда на ул. Ангел Коцелянов № 5А, гр.Брезник, Община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 557 279,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2024-0016 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма и ремонт в обекти на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА ДРВВЗ)
Прогнозна стойност: BGN 60 690,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2024-0051 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Пресъоръжаване на ръчно управляван прелез на км 18+750 (Верила) в Автоматична бариера в междугарието Казичене – Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 299 942,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2024-0011 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: СМР на обект: Подвижна платформа по стълбище на сграда за здравни и социални услуги и изграждане на външна рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, находяща се в гр. Каспичан
Прогнозна стойност: BGN 81 826,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2024-0014 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: Текущи ремонти на Клиника по урология на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 57 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02185-2024-0001 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ТЕТОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Тетово, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 117 640,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0016 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Рехабилитация и Реконструкция на УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-СЕВЕР“ ЕТАП 2, в участъка от ул. „Х. Димитър“ (км 0+000) до ул. „Софроний Врачански“ (км 1+930) в гр. Първомай, обл. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 274 316,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2024-0020 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: ,, Инженеринг-проектиране, осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-ремонтни работи /СРР/ във връзка с реализацията на обект: ,,Основен ремонт на сграда кметство с. Поликраище ‘‘
Прогнозна стойност: BGN 39 761,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0010 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 2 034 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04048-2024-0002 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: 2-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН „ Предмет на ОП: ,,Изграждане на нова мултифункционална спортна площадка в двора на Второ основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 175 723,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0010 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: Енергийна ефективност и модернизация на образователната среда в Целодневна Детска Градина „Слънчев Ден“ в гр. Шивачево“, ул. „Иван Станев“ № 45 А, 8895, Шивачево, община Твърдица, област Сливен
Прогнозна стойност: BGN 1 604 664,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03334-2024-0001 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: «Ремонт на санитерни възли и вътрешен ремонт на ОУ „Никола Йонков Вапцаров “ »
Прогнозна стойност: BGN 280 495,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00845-2024-0001 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОШЕВО Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Извършване основни ремонти дейности по канализационни мрежи в гр. Бобошево и с. Блажиево“:
Прогнозна стойност: BGN 4 506 461,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2024-0006 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път PVN 2061 “Долни Дъбник-Градина“ в участъка от км 0+000 до км 2+880“
Прогнозна стойност: BGN 2 385 026,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02065-2024-0003 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кърджали Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в сгради-публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР-Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 242 239,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2024-0050 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Етап II – Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе в обхвата на община Пловдив от бул. „Дунав“ до землищна граница с община Марица /до транспортен възел Царацово III-805/ в участък от П.Т. 170 (км 1+440) до П.Т. 260‘ (км 2+287) и локално платно в дясно до П.Т. 267 (км 2+340)“
Прогнозна стойност: BGN 15 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0053 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: “Нова улица от О.Т.251-250-164-163-187-162-249-248-247-246-245-244-243-242-158-158а-157-241-234-233-232-231-230-149-97 по регулационния план на П.З. „Юг-Запад” гр. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 4 616 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2024-0001 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2024 година по обособени позиции“: -Обособена позиция №1: Текущ ремонт на сгради общинска собственост в Макреш и Толовица в община Макреш“ -Обособена позиция №2: „Ремонт на сгради общинска собственост в Цар Шишманово, Подгоре, Раковица и Киреево в община Макреш“
Прогнозна стойност: BGN 237 497,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2024-0017 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици, тротоари и асфалтова площадка в гр. Исперих и населените места на община Исперих“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 564 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0029 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – реконструкция на водопровод от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем“: подобекти – Участък 2 от т.292` до ЧР при ПС III подем
Прогнозна стойност: BGN 1 050 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2024-0009 Дата на публикуване: 18.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Изграждане на туристически информационен център в с. Минерални бани, област Хасково
Прогнозна стойност: BGN 152 168,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2024-0026 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на строителството на Обект: „СМР – основен ремонт на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание, гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 780 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0015 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ДЕВИН, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I, кв. 77, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 20465.502.18 ПО КККР НА ГР. ДЕВИН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 3 354 183,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2024-0017 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Трето преобявяване на извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“, включваща 11 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 6 700 159,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05664-2024-0004 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: РДПБЗН – Плевен Предмет на ОП: „Инженеринг на обекти, ползвани за нуждите на структурни звена на РДПБЗН – Плевен по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 600 197,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2024-0010 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод по ул. „Пирот“, гр. Г. Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 259 186,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0024 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност в спортна зала „Дан Колов“, гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 1 624 480,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2024-0014 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ на два обекта в община Трън, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 178 491,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0024 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улици на територията на село Драгоево и село Мокреш, община Велики Преслав – част пътна Подобект 1: „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улица „Ален мак“ от ОК 1 до ОК 39а“, село Мокреш, община В.Преслав; Подобект 2: „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улица „Комсомолска“ от ОК 199 до ОК 206“, село Драгоево, община В.Преслав; Подобект 3: „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улица „Комсомолска“ от ОК 191 до ОК 196-199“, село Драгоево, община В.Преслав
Прогнозна стойност: BGN 919 173,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03042-2024-0002 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Ловеч Предмет на ОП: Инженеринг- проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници за обекти: сграда №1 и сграда №2 на РУ Луковит и сградата на РУ Тетевен
Прогнозна стойност: BGN 1 519 739,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2024-0013 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на обект: „Траурен дом“ – Ритуален дом находящ се в Поземлен имот 02508.542.229, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, м. С. МОМЧИЛ“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 291 765,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01806-2024-0003 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Осъществяване на ремонтни дейности в СУ „Христо Ботев” – гр. Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0027 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА НА УЛ. „СПОРТИСТ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 92 816,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2024-0014 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на фасади на сгради в СБ Ботевград и ТД ДР гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2024-0007 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: ЗИМНА ПОДДРЪЖКА НА МЕСТНИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ – 2024
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0016 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция на улици на територията на гр. Петрич по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 591 972,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2024-0014 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Аварийно – ремонтни дейности на ДГ „Слънце“, филиал с. Асеновци, УПИ III, кв. 54а, община Левски – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 302 561,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0027 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект ОДЗ, с. Енина, Община Казанлък – филиал на ДГ №1 „Здравец“, гр. Казанлък“ в рамките на проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и вътрешна модернизация на ОДЗ с. Енина – филиал на ДГ №1 „Здравец“, гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 744 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0018 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за Енергийна Ефективност и преустройство на Междуучилищен център в „Къща на изкуствата“, гр. Димитровград в УПИ ІІ-1019, кв. 163.“
Прогнозна стойност: BGN 1 860 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2024-0013 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – изготвяне на технически проект, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при подобряване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда – блок 20, кв. „Съединение“, гр. Гълъбово
Прогнозна стойност: BGN 1 374 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0020 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строеж „Южна дъга – гр. Сандански“ с етапи, както следва: Първи етап – Път за транспортен достъп до кв. „Изгрев – Юг“ от о.т. 78 (ПИ 65334.301.9537 по КККР на гр. Сандански – ул. „Стефан Стамболов“) през ПИ 65334.216.30 и 65334.131.9 по КККР на гр. Сандански, ПИ 57176.28.5 и 57176.28.206 по КККР на с. Поленица, до улица с о.т. 64 – О.Т. 64а (ПИ 65334.301.6356 ПО КККР на гр. Сандански – ул. „Синаница“), Втори етап – От улица с о.т. 64 (ПИ 65334.301.6356 по КККР на гр. Сандански – ул. „Синаница“) през о.т. 64а – о.т. 50 – о.т. 34 – о.т. 5 до о.т. 4 (ПИ 65334.301.54 по КККР на гр. Сандански – ул. „Осогово“)“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2024-0016 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ HKV1160 / III – 554, ГЪЛЪБОВО – СИМЕОНОВГРАД / КАЛУГЕРОВО – НАВЪСЕН / И ЧАСТ ОТ УЛИЦА В С.НАВЪСЕН, ОБЩ.СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 2 050 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2024-0013 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул.“ Полска“ в обхвата от ОТ796 до ОТ884 и ул.“Теодор Тирон“ в обхвата от ОТ863 до ОТ866“
Прогнозна стойност: BGN 274 062,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2024-0008 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в Община Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 907 936,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01593-2024-0001 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ТЕАТРАЛНО – МУЗИКАЛЕН ЦЕНТЪР – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Ремонт на зрителна зала в ТМЦ – Кърджали.
Прогнозна стойност: BGN 664 180,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0014 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна общинска сграда в ПИ с пл. сн. №312, кв. 25 по ПУП на гр. Джебел, обл. Кърджали»
Прогнозна стойност: BGN 231 509,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03319-2024-0001 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ – гр. КРИЧИМ Предмет на ОП: За етапно изпълнение на обект„Основен ремонт на сграда за образование с идентификатор 39921.501.403.3 по КК (физкултурен салон и плувен басейн) на СУ „П.Р. Славейков“ в гр. Кричим, в УПИ VI- училище от кв.130 по плана на гр. Кричим, Община Кричим, обл. Пловдив: Подобект № 1 физкултурен салон и обслужващи го помещения
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0010 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „СМР по реализиране на проект „Обновяване на Лесопарк „Ичмата“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“
Прогнозна стойност: BGN 349 902,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0021 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект: „Изпълнение на Техническа и Биологична рекултивация и Газоотвеждаща система на съществуваща клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци в село Пайдушко за общините Търговище и Попово“
Прогнозна стойност: BGN 3 229 523,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2024-0055 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Основен ремонт на сградите на КСУВХ „Гергана“ за реформиране в социална услуга Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания, мерки за енергийна ефективност, преустройство, обзавеждане и оборудване, пристрояване на външен асансьор с необходимите комуникационни пространства пред него, осигуряване на достъпен подход от тротоара на бул. „Княз Борис I“ към основната сграда на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 364 и благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 10135.2570.38 по КК на Район „Приморски“, находящ се в УПИ I- 38 “ почивен дом и ТП“, кв. 3 по плана на КК „ Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 5 580 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0026 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в крайдунавски парк и прилежащите му територии, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 14 778 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2024-0023 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Корекция на река Белишка“
Прогнозна стойност: BGN 2 574 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0013 Дата на публикуване: 17.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: “Реконструкция и рехабилитация на общински улици на територията на Община Ивайловград, Улица „Любимец“ от кръстовище с ул. Витоша до кръстовище с ул. Армира с обща дължина 437 м.“
Прогнозна стойност: BGN 396 242,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2024-0003 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР: „Текущ ремонт на сграда – публична общинска собственост: Кметско наместничество село Сушица, община Трекляно“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0010 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване мерки за енергийна ефективност и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Сграда за административно обслужване в гр.Оряхово с идентификатор 54020.502.827“
Прогнозна стойност: BGN 1 163 124,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2024-0008 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП:  “Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон към училище „Христо Ботев“- гр. Никопол“
Прогнозна стойност: BGN 741 027,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0081 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПАВЕЦ „Белмекен“ ЗРУ – Изграждане на система за контрол, сигнализация и аварийно-смукателна вентилация на елегаз
Прогнозна стойност: BGN 92 510,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2024-0010 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 434 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2024-0017 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на път VAR 2021 /I – 2, Девня – Варна/ – Игнатиево – Доброглед – /III – 2901/“
Прогнозна стойност: BGN 6 688 046,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06246-2024-0001 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови открити спортни площадки със специализирана настилка в двора на Основно Училище „Васил Левски“ – с. Долни Луковит
Прогнозна стойност: BGN 80 892,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0037 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Рекултивация на клетка 1.1. и клетка 1.2. на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра
Прогнозна стойност: BGN 1 854 713,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2024-0010 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на основен ремонт на ул. „Седемнадесета“, в участък между о. т. 71-70-69-38, с. Козарско“
Прогнозна стойност: BGN 110 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0032 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП:  „Реконструкция на улици в село Дебрен между о.т. 58-59 и между о.т. 34-34а-34ж“.
Прогнозна стойност: BGN 115 893,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2024-0007 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SZR 1139 ГР. ПАВЕЛ БАНЯ – С. ГАБАРЕВО ОТ КМ 0+000 ДО КМ 3+490“
Прогнозна стойност: BGN 2 842 636,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2024-0027 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на чугунени решетки за линейни отводнители и капаци на пл. „Кракра Пернишки“ гр. Перник, вкл. подмяна на стоманените рамки и заздравяване на монолитната основа под тях
Прогнозна стойност: BGN 240 653,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0012 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Основен ремонт и модернизация на спортна зала „Тракия“ в УПИ XVII – спортен терен, кв.12, гр. Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 1 166 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0018 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Йордан Йовков“
Прогнозна стойност: BGN 91 442,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2024-0009 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: “Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование – Професионална гимназия по керамика – община Елин Пелин по проект № BG-RRP-1.011-0014, финансиран по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”
Прогнозна стойност: BGN 2 316 200,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2024-0008 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: ,,Изграждане на сграда за обществено обслужване в с. Григорево“, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 151 040,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0009 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Строителство за реализация на обект: ул. „Христо Ботев“ – отводнителен канал“
Прогнозна стойност: BGN 1 197 184,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2024-0005 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Павел баня по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 531 569,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0019 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Реновиране на учебни зали в ЦСПП – Варна при Академия на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0008 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Изграждане на парк в УПИ VI, кв. 49, град Брезник, Община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 471 006,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04048-2024-0001 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: 2-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН „ Предмет на ОП: ,,Изграждане на нова мултифункционална спортна площадка в двора на Второ основно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 175 723,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0020 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Търговище, по 16 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 23 254 025,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2024-0022 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Укрепителни мероприятия по шест броя дерета, преминаващи през с. Краище, общ. Белица“
Прогнозна стойност: BGN 2 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0026 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 1 734 914,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2024-0084 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Подмяна гаражни врати и ремонт помещения на сектор Автотранспорт в управление МЕР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 147 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2024-0083 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, периметрова охрана и контрол на достъпа в п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3“
Прогнозна стойност: BGN 222 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0026 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „ГЕОРГИ ДАНЧОВ”, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 209 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0031 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Чайка“ в участъка от о.т. 827 до о.т. 834 в гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0030 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Основен ремонт на улица в участъка от о.т. 126 до о.т. 45, с. Поляново, общ. Харманли“.
Прогнозна стойност: BGN 200 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0016 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Обновяване на Детска ясла „Пролет“ – ТРЕТИ ЕТАП (Газификация, ОВК и ремонт на водопроводна инсталация)“
Прогнозна стойност: BGN 190 429,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2024-0008 Дата на публикуване: 14.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ гр. Лясковец – Етап III“
Прогнозна стойност: BGN 105 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2024-0005 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на път SML3170 (/ІІІ-8652/ Неделино – Козарка – Тънка бара), участък: с. Козарка – с. Върлино“
Прогнозна стойност: BGN 3 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2024-0011 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Първи юни“ в УПИ V-249, кв. 27, с. Осеновец, община Венец“.
Прогнозна стойност: BGN 440 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2024-0025 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основен ремонт на общински път VID2052 /I-1, Видин – София/ – Срацимирово – Въртоп от км 0+000 до км 2+873”
Прогнозна стойност: BGN 1 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2024-0026 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Ремонт на покрив на народно читалище ,,П.К. Яворов-1926“, с. Мещица
Прогнозна стойност: BGN 25 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0031 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на улица в село Балдево между о.т. 100-104“
Прогнозна стойност: BGN 112 353,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0018 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „10-та“ в с. Дъбене, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 434 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2024-0004 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Възстановяване на детски площадки в междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2024-0007 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Бобов дол“ по ПИИ с рег. № BG-RRP-1.007-0146 „Модернизация на образователната среда в ОУ “Никола Вапцаров”, гр. Бобов дол”,
Прогнозна стойност: BGN 2 055 036,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0018 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Подмяна на подова настилка в коридор на 1-ви етаж на учебен корпус в ЦСПП Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 14 999,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2024-0008 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Изграждане на туристически информационен център в с. Минерални бани, област Хасково
Прогнозна стойност: BGN 157 168,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05326-2024-0001 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И СЪБЛЕКАЛНИ НА (СЕДМО) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГРАД СМОЛЯН, УПИ II-49 – ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 1015“
Прогнозна стойност: BGN 530 966,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0025 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Основен ремонт на Детска ясла „Здравец“ и прилежащите й пространства“
Прогнозна стойност: BGN 366 640,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2024-0049 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи за пътища по уличната мрежа на територията на град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 383 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0030 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на два броя пристройки, основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на II ОУ „Димитър Благоев“, с идентификатор 04279.606.1.1, разположена в УПИ I, кв. 103 по плана на V-ти микрорайон – Благоевград, във връзка с изпълнението на Проект №BG-RRP-1.007-0227 „Основно обновяване, модернизация и пристрояване на сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“, финансиран по Механизма за възстановяване и устойчивост, Стълб „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 „Модернизация на образователната инфраструктура“, по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.“
Прогнозна стойност: BGN 3 307 728,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2024-0006 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол“ по ПИИ с рег. № BG-RRP-1.007-0152 „Модернизация на образователната среда в СУ “Христо Ботев“, гр. Бобов дол”
Прогнозна стойност: BGN 2 016 410,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2024-0012 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод за питейна вода по ул. Средна гора от о.т 20а до о.т. 141а, ул. Бор от о.т. 92 до о.т. 134 и ул. Рила от о.т. 10 до о.т 141а в курорт „Пчелински бани“, община Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 409 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0022 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на улица „Четиринадесета”, с. Изворово“, Община Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 124 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0017 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Възраждане“ в гр. Баня, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 401 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0149 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Внедряване на устройства за компенсация на реактивната мощност на кабелни изводи Ср. НН: ЦУА301 и ЦУА302 от Подстанция Козлодуй за нов Център за управление на авариите
Прогнозна стойност: BGN 166 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2024-0004 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: „Доставка и полагане на спортна настилки, находяща се в двора на 133 СУ „А. С. Пушкин“
Прогнозна стойност: BGN 109 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2024-0007 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Проектиране на електрическа инсталация, авторски надзор, доизграждане и вътрешни ремонтни дейности на сграда № 65-учебен корпус „А“
Прогнозна стойност: BGN 1 703 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0021 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на път DOB 3048 /III-296, Ген. Тошево – Василево -Каварна/ – с. Средина“ от км 0+000 до км 4+700“ ЕТАПНОСТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: Етап I – участък от км 0+005.70 до км 4+030.00“
Прогнозна стойност: BGN 2 460 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0031 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ VIII, ПИ 65231.903.366, КВ. 17, ГРАД САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Прогнозна стойност: BGN 2 775 120,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2024-0020 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Изграждане и рехабилитация на водопровод в с. Трайково, община Лом“
Прогнозна стойност: BGN 6 281 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04132-2024-0003 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНИТЕ ИГРИЩА В ДВОРА НА СУ“ХРИСТО БОТЕВ“, ГР.СУНГУРЛАРЕ, УПИ I , КВ. 88 , ПО ПЛАНА НА ГР.СУНГУРЛАРЕ
Прогнозна стойност: BGN 169 352,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03189-2024-0002 Дата на публикуване: 13.06.2024
Наименование на възложителя: 137 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка в двора на 137 СУ „Ангел Кънчев“ в ПИ с идентификатор 68134.4356.149 ,кв.8,местност „Баба Парашкева“ ,жк.Люлин -1 ,м.р.,СО –район „Люлин“,гр.София
Прогнозна стойност: BGN 117 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03563-2024-0003 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуваща открита спортна площадка в Средно училище „Неофит Рилски“ – гр. Харманли
Прогнозна стойност: BGN 239 210,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2024-0006 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи по изграждане на Интеграционен, културен и образователен център за бежанци и мигранти „Отворени обятия“
Прогнозна стойност: BGN 117 349,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2024-0006 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда „Контрол на продукция за човешка консумация“, с идентификатор 36110.3329.1, находяща се на територията на с. Капитан Андреево
Прогнозна стойност: BGN 297 104,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2024-0007 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И НАСТИЛКИ ПО УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2024-0005 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински апартамент в гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 58 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0024 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект „Детска площадка и спортно игрище в двора на ОУ „Филип Тотю“ и изграждане на достъпна среда – с. Върбовка“, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 169 625,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2024-0007 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АЛЕЯ „ИВАН СТАНИСЛАВОВ“ В ГР. ЧИПРОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 161 516,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0030 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Аварийно укрепване на участък от общински път LOV1140 с. Орешак – с. Черни Осъм“ – ЕТАП 2: Укрепване на стена от каменна зидария“
Прогнозна стойност: BGN 675 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2024-0017 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19-722-0001 „Подобряване на спортната инфраструктура в община Берковица чрез изграждане на площадка за игра за деца в УПИ XII, кв. 49, ПИ 03928.508.46 по КК на гр. Берковица.
Прогнозна стойност: BGN 75 257,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0023 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Севлиево, ж.к. „Митко Палаузов“ блок 7, вх. А и вх. Б“.
Прогнозна стойност: BGN 688 084,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0030 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „СМР по сградата на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Гърмен, община Гърмен, за достигане на енергийна ефективност клас А до трансформацията и в сграда с близко до нулево потребление на енергия“
Прогнозна стойност: BGN 883 432,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2024-0016 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка и повишаване на екологичната култура в жк. „Изгрев” – гр. Берковица
Прогнозна стойност: BGN 52 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0017 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Изкърпване (запълване) на дупки на асфалтова настилка–част от републиканската пътна мрежа в град Средец“
Прогнозна стойност: BGN 48 605,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0017 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частичен ремонт на покрив на кухненски блок в ЦСПП – гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 33 333,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2024-0012 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА – обект ОДЗ ЯКОРУДА“
Прогнозна стойност: BGN 894 213,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0023 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на зрителната зала на Читалище „Родопска искра“, гр. Ардино, Община Ардино“.
Прогнозна стойност: BGN 1 517 737,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0022 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез благоустрояване на пешеходна крайречна зона и речното корито на р. Ардинска, гр. Ардино – обект 1: „Благоустрояване на речното корито на р. Ардинска, гр. Ардино“.
Прогнозна стойност: BGN 1 096 947,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03929-2024-0003 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: „Изграждане на физкултурен салон, като пристройка към съществуващата сграда на Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт, гр. Дулово“
Прогнозна стойност: BGN 1 250 010,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01861-2024-0001 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурния салон при ПЕГ „Йоан Екзарх”, гр. Враца, Община Враца
Прогнозна стойност: BGN 304 644,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2024-0009 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор), включващ основен ремонт на тротоари на територията на Община Ружинци” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 173 213,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0016 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „1-ва“ в с. Войнягово, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 208 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0022 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 751 832,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0014 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда с идентификатор 48996.104.86.1 по KKKP на гр. Момчилград, в която се помещава Център за социална рехабилитация и интеграция“
Прогнозна стойност: BGN 53 711,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0039 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи, включващо монтаж на оборудване на инсталация с два броя когенератори, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0015 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „1-ва“ в с. Пролом, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 188 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0038 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Подмяна тръбен сноп на кондензатор на Парна турбина № 5, по техническо задание и чертеж
Прогнозна стойност: BGN 328 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2024-0005 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово
Прогнозна стойност: BGN 181 692,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0008 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: “ НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНА – БУЛДОЗЕР С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО- ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 110 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2024-0004 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици в община Маджарово 2024 г.
Прогнозна стойност: BGN 229 683,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06456-2024-0002 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
Прогнозна стойност: BGN 219 739,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0022 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция на водопровод и водопроводни отклонения на 6 улици в община В. Преслав: 2 в с. Хан Крум, 2 в с. Троица и 2 в с. Осмар
Прогнозна стойност: BGN 1 266 763,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0025 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Основен ремонт на общински път BGS 2013/ BGS2011, гр. Айтос – с. Мъглен – с. Пещерско
Прогнозна стойност: BGN 3 450 084,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0024 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по уличната мрежа и общинските пътища на община Айтос за периода 2024 – 2025 година
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0023 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА АЙТОС ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 996 031,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0012 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе – ЕТАП 3“
Прогнозна стойност: BGN 797 767,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0011 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе – ЕТАП 1“
Прогнозна стойност: BGN 869 981,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0010 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Изграждане на улица – пътна връзка от бул. „Малък Искър“ о.т. 464 през о.т. 479д до 473“ – Път II – 37 – Джурово – Етрополе – Златица“
Прогнозна стойност: BGN 695 791,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2024-0009 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в село Крива река – Етап 1, община Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 2 552 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01747-2024-0003 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на текущи ремонтни работи в ЕГ „Иван Вазов“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 232 600,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0009 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на нова ограда по цялата граница с УПИ III-241, КВ.49, гр. Твърдица и благоустрояване – изграждане елементи на достъпна среда и паркинги към сградата на „Медицински и спешен център – Твърдица“
Прогнозна стойност: BGN 195 194,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0008 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Преустройство за осигуряване на достъпна среда чрез пристройка-асансьор в сградата на „Медицински център“ гр. Твърдица по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 110 592,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00822-2024-0003 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – ЦАРЕВ БРОД Предмет на ОП: Фасадна топлоизолация на триетажен болничен блок на Държавна психиатрична болница с. Царев брод, обл. Шумен
Прогнозна стойност: BGN 297 615,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0023 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ПОДПОРНА СТЕНА КЪМ ОБЩИНСКИ ПЪТ ЧЕРВЕН-ГОРНОСЛАВ-ОРЕШЕЦ, С. ОРЕШЕЦ (ДО КМЕТСТВО) – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ
Прогнозна стойност: BGN 163 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04407-2024-0001 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ/ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МАЛЪК ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. ХАРМАНЛИ, ОБЩ. ХАРМАНЛИ
Прогнозна стойност: BGN 1 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2024-0020 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Ремонт на сервизни помещения в сграда на 02 РУ- СДВР, гр. София, ул. „Княз Борис I” 215″
Прогнозна стойност: BGN 77 506,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0028 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция на източно платно на бул. „Освободител“ в участъка от бул. „България“ до ул. „Преслав“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 308 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0025 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Ремонтно – възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново.
Прогнозна стойност: BGN 306 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0024 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на път SFO3210/III-813, Габер-Круша/ Несла-Вишан-Долно Ново село, Участък 1: от км. 0+000,00 до км. 4+407,31; Участък 2: от км. 5+397=0+000 до км. 4+135,23“
Прогнозна стойност: BGN 6 608 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2024-0051 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Разширение на училище „Васил Друмев“ – пристройка към съществуваща сграда в УПИ „За училище“, кв. 23 /10135.2560.221/ по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ №60а“
Прогнозна стойност: BGN 3 330 920,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00295-2024-0009 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Девин, агломерация Девин с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“
Прогнозна стойност: BGN 10 412 410,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2024-0011 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради на територията на община Сливо поле“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 880 713,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0057 Дата на публикуване: 12.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Улица „Люлебургас“ в участъка от ул. „Цар Симеон I“ до бул. „Дондуков“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 121 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0028 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт по поддържане на улици, площади, ОПМ на територията на Община Панагюрище и улици от РПМ в чертите на гр. Панагюрище
Прогнозна стойност: BGN 721 680,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0014 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ С. МИХАЛКОВО, ОБЩ. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 1 218 371,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0013 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ С. ОСИКОВО, ОБЩ. ДЕВИН, ОБЛ. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 1 797 571,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0027 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Закрит плувен басейн“
Прогнозна стойност: BGN 2 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0029 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реформиране на Дом за стари хора в с. Добродан, община Троян“
Прогнозна стойност: BGN 1 254 389,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0021 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Нова сграда към Детска градина „Приказни герои“ в с. Ковачево, община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 2 082 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2024-0009 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и фасади на сградата на Читалище „Просвета – 1907” с. Ръжево Конаре“.
Прогнозна стойност: BGN 195 782,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0027 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Ремонт, подмяна на настилки, ново оборудване и озеленяване на дворно пространство ДГ „Веселушко“ в гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 443 263,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0068 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда /зали и съблекални/ и помещения част от градски спортен комплекс -Eтап – III
Прогнозна стойност: BGN 667 705,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05398-2024-0001 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: СПОРТЕН КЛУБ ПО ЛЕКА АТЛЕТИКА /СКЛА/ ЛОКОМОТИВ-ПЛОВДИВ Сдружение Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт на обект: Закрита зала за лека атлетика Локомотив, гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 163 648,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2024-0006 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт, модернизация и доставка на оборудване в „Детска градина Незабравка” гр. Мизия
Прогнозна стойност: BGN 1 281 844,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2024-0005 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: ОБНОВЯВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА МИЗИЯ
Прогнозна стойност: BGN 1 256 684,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03628-2024-0002 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на нова спортна площадка на открито в двора на ОУ „Христо Ботев“, с. Садовец
Прогнозна стойност: BGN 80 846,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0021 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улици на територията на село Троица и село Осмар, община Велики Преслав“ – част пътна с Подобект 1: „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улица „Баба Тонка“ от ОК 80 до ОК 104“, с.Троица, общ. Велики Преслав; Подобект 2: Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улица „Букаците“ от ОК 110 до ОК 117“, с. Осмар, общ. Велики Преслав
Прогнозна стойност: BGN 563 924,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0017 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици и пътища в Община Каварна
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00778-2024-0001 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД Предмет на ОП: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ОВК оборудване за СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев”
Прогнозна стойност: BGN 720 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2024-0011 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Реконструкция на съществуващ парк в УПИ V, квартал 37 с. Орешник, община Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 108 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0024 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село
Прогнозна стойност: BGN 248 976,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2024-0004 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи ремонти на улици и пътища в община Болярово“
Прогнозна стойност: BGN 179 424,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2024-0014 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Подготвителни работи за предпазване от снегонавяване и улесняване на работата при снегопочистването за сезон 2024-2025 г. чрез ремонт и изкърпване на дупки по общинска пътна мрежа
Прогнозна стойност: BGN 31 142,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0079 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Конструктивно укрепване на изтичалото на ВЕЦ „Девин“
Прогнозна стойност: BGN 1 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0015 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Възстановяване проводимостта на отводнителен канал с. Климентово
Прогнозна стойност: BGN 930 420,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2024-0007 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 150 до О. Т. 201 в село Гранит, Община Братя Даскалови – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 108 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0011 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ С АСФАЛТ В СЕЛО РЪЖИЦА ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 96 566,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0010 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ С АСФАЛТ В СЕЛО СКАЛАК ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 96 524,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0009 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводи“
Прогнозна стойност: BGN 712 440,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0021 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за текущи ремонти на общински обекти на територията на Община Марица, както следва: 1. Ремонт на Дом на покойника в с. Калековец; 2. Ремонт на Здравна служба в с. Манолско Конаре; 3. Ремонт в ЦДГ с. Труд; 4. Ремонт на Здравна служба в с. Труд; 5. Ремонт на фасада на Младежки дом в с. Труд; 6. Ремонт на кметство в с. Царацово; 7. Ремонт на външна тераса в ЦДГ с. Рогош; 8. Ремонт на тоалетна в читалище в с. Маноле; 9. Ремонт на кухня в ЦДГ с. Радиново; 10. Ремонт на навес над пазар в с. Граф Игнатиево; 11. Ремонт на ограда в ЦДГ с. Костиево; 12. Ремонт в сграда „МДТ“ на община Марица; 13. Ремонт на Здравна служба в с. Ясно поле
Прогнозна стойност: BGN 299 552,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0008 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ: МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В СУ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПКРАКЧИЕВ“, ГР. БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 2 435 561,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2024-0009 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЕЛИЩНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. РОЗОВО, ОБЩ. БРАЦИГОВО, ОБЛ. ПАЗАРДЖИК“
Прогнозна стойност: BGN 2 799 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0049 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изграждане на „Център за настаняване, лечение, обучение, социализация и осиновяване на животни“) В УПИ I-942, М-СТ „ЧЕРНА ГОРА“ (БИВША МЕСТНОСТ „КАРА БАИР“), ЗЕМЛИЩЕ НА Ж.Р. „МЕДЕН РУДНИК“, ГР. БУРГАС /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.8.942 ПО КККР НА ГР.БУРГАС/
Прогнозна стойност: BGN 2 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2024-0073 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Разширение чрез инженеринг на съществуващата Централизирана система за мониторинг (ЦСМ) с изграждане на нови Автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в сървърни помещения на Дирекция „Сигурност“ и връзката им с ЦСМ, ъпдейтване и ъпгрейдване на съществуващата ЦСМ в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 2 630 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0009 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Изграждане на улица – пътна връзка от бул. „Малък Искър“ о.т. 464 през о.т. 479д до 473“ – Път II – 37 – Джурово – Етрополе – Златица“
Прогнозна стойност: BGN 695 791,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0008 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе – ЕТАП 3“
Прогнозна стойност: BGN 797 767,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0007 Дата на публикуване: 11.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе – ЕТАП 1“
Прогнозна стойност: BGN 869 981,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0024 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и промяна предназначението на част от сградата на „Младежки дом“ – гр. Ботевград в „Младежки център“- Етап II“
Прогнозна стойност: BGN 821 100,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0026 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Водоснабдяване на група Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злокучене – Реконструкция на ПС I-ви подем до ПС II-ри подем с оптимизация работата на тръбните кладенци“
Прогнозна стойност: BGN 1 958 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0020 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: “Изграждане на временно топлопроводно отклонение и групова абонатна станция за Кризисен център и за Център за временно настаняване (с помещение за ГАС)“
Прогнозна стойност: BGN 109 480,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2024-0006 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: “Реконструкция на улици в община Никопол”“
Прогнозна стойност: BGN 3 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2024-0009 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда бл. „Истър-2“ с адрес: град Тутракан, ул. „Силистра” № 2“
Прогнозна стойност: BGN 1 124 380,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02710-2024-0002 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на голям физкултурен салон в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Видин” по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г.
Прогнозна стойност: BGN 1 627 537,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2024-0004 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП , SFO 1450 УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 7+300 (I-6,ПИРДОП-РОЗИНО/- ДУШАНЦИ-ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПИРДОП – АНТОН)
Прогнозна стойност: BGN 5 999 651,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01585-2024-0001 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за повишаване енергийната ефективност на административната сграда на Национална служба за съвети в земеделието, гр. София, Район Люлин, ул. „Банско шосе“ №7
Прогнозна стойност: BGN 953 131,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0014 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.023-0853 Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 4, по процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап І от Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 597 394,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02857-2024-0001 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и фасади на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, с. Николово, обл. Русе.
Прогнозна стойност: BGN 699 631,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02854-2024-0001 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и фасади на ОУ „Георги Сава Раковски”
Прогнозна стойност: BGN 749 489,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05909-2024-0001 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Спортна площадка в двора на ОУ „Христо Ботев“ УПИ I-за училище, кв. 16 по кадастрален план на с. Лозарево, ЕКАТТЕ 44029, община Сунгурларе, област Бургас
Прогнозна стойност: BGN 83 317,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2024-0007 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ II, КВ. 36, С. АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“;
Прогнозна стойност: BGN 854 410,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0027 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Майор Чулков“ в участъка от о.т. 121 до о.т. 792 в гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 100 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0026 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: Ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, сградни отклонения и рехабилитация на улична мрежа в малките населени места на община Харманли“по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 391 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00692-2024-0027 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ АД Предмет на ОП: Поддръжка на ВиК инсталации, топлопреносна мрежа и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2024-0045 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи в учебни зали и помещения в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0025 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица „Малина“ в участъка от о.т. 829 до о.т. 827 в гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 59 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0109 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ВЛ 20kV извод Свежен на територията на КЕЦ Раковски
Прогнозна стойност: BGN 99 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02835-2024-0001 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: Национален СТЕМ център Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА: ИЗГРАЖДАНЕ НА сграда на Национален СТЕМ Център в имот, част от „София Тех Парк“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 21 397 763,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2024-0006 Дата на публикуване: 10.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект „Подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. „Иван Бобанов“, с. Горна Лука, общ. Чипровци в участъка от ОК 140 до ОК 62“
Прогнозна стойност: BGN 380 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0041 Дата на публикуване: 09.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция и доизграждане на дом за стари хора в с. Полк. Савово“
Прогнозна стойност: BGN 1 173 312,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03689-2024-0001 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ – СЕЛО КИРКОВО”
Прогнозна стойност: BGN 470 633,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2024-0007 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП:  „Рамково споразумение за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущо поддържане на улиците, общинските пътища и техните съоръжения на територията на Община Суворово“
Прогнозна стойност: BGN 2 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0020 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи необходим за осигуряване на водоснабдяване на територията на община Ардино, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 461 645,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0013 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.023-0539 Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 40, по процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап І от Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 170 910,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2024-0010 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Благоустрояване на част от дворното пространство на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1919“ и изграждане на открит паркинг в поземлен имот с идентификатор 20184.1.792, гр. Две могили”
Прогнозна стойност: BGN 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2024-0008 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи по БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ на обект “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 6 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02973-2024-0003 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Авариен ремонт на покрив на сградата на II ОУ „Петко Рачов Славейков“, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 180 197,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0021 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Драгоман, ул. „Васил Левски“ № 4″
Прогнозна стойност: BGN 344 292,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0018 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на ограда на училищния двор и прилежащото пространство на ОУ „Христо Ботев“, с. Силен
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2024-0009 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: “Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, съпътстващи мероприятия и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сграда с ид.68134.8552.169.1, находяща се в гр. София, кв. Враждебна, ул. „8-ма“ №42, район „Кремиковци“
Прогнозна стойност: BGN 211 786,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01834-2024-0001 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ТАБАКОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на сграда за създаване на учебен корпус на ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“ гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 2 190 855,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00938-2024-0003 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО „КРЪСТЮ САРАФОВ“ Предмет на ОП: Подмяна на Електрическа и ОВК инсталации на помещението на ниво сутерен на сграда на ул. „Стефан Караджа“ №20 на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2024-0007 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: ,,РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ – ИЗГРАЖДАНЕ НА СКАТЕН ПОКРИВ – ЕТАП 1“ , находящ се в УПИ Х – ,,За детска градина“, кв.43, по плана на гр.Елин Пелин,общ.Елин Пелин, обл.Софийска
Прогнозна стойност: BGN 832 614,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0017 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец в община Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 280 630,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2024-0003 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ОДМВР ХАСКОВО“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 184 059,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0015 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „ОПЪЛЧЕНСКА“ от ОТ 65 до ОТ 310, С. ИСКРА, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 118 543,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0022 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”.
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2024-0012 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на резервоари в петролна база Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 196 668,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2024-0009 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „ Ремонт на санитарни възли в СУ „Христо Ботев“ – с. Баните, находящ се в УПИ I – училище, кв. 104 по ПУП на с. Баните“
Прогнозна стойност: BGN 93 573,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0012 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.023-0651 Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Баданец“ № 4, по процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап І от Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 465 069,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2024-0007 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Обновяване на общински спортен комплекс гр. Пордим и основен ремонт на съществуваща сграда „Съблекалня“, находящ се в УПИ I-962, кв.89 по плана на гр. Пордим, общ. Пордим, обл. Плевен, с административен адрес: гр. Пордим, ул. „Балкан“ № 4“
Прогнозна стойност: BGN 807 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2024-0005 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на община Чипровци и доставка и монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници“
Прогнозна стойност: BGN 818 563,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0022 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения на ул. „Бельо Бакалов“, ул. „Константин Величков“ и ул. „Раковска“ в гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 319 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2024-0016 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: “Изграждане на център за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания в гр.Априлци по проект № BG-RRP-11.010-0042, финансиран по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”
Прогнозна стойност: BGN 2 393 393,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0016 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград, с 3 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 10 783 333,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2024-0017 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда на бул. „Монтевидео“ № 21, гр. София, включващи ремонт на отоплително-охладителна инсталация, в т.ч. подмяна на съществуващ агрегат /чилър/ и частичен ремонт на фасада“
Прогнозна стойност: BGN 356 522,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01988-2024-0003 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор, и изпълнение на СМР, във връзка с изграждане на спортна площадка за мини футбол /20х40м/ с изкуствена трева и осветление в СУ „Св. Климент Охридски“ село Слащен, община Сатовча“ по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05667-2024-0002 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Ловеч Предмет на ОП: „Ремонт на гаражни клетки на Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Ловеч“ ул. „Съйко Съев“ 31, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 138 848,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03929-2024-0002 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на административна сграда (помощна) към професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт гр. Дулово
Прогнозна стойност: BGN 245 156,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0023 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на четири многофамилни жилищни сгради в град Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 4 588 863,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0022 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на пет многофамилни жилищни сгради в град Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 4 745 033,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0021 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на четири многофамилни жилищни сгради в град Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 4 351 050,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0020 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на три многофамилни жилищни сгради в град Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 4 694 205,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0019 Дата на публикуване: 07.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на три многофамилни жилищни сгради в град Ботевград“ с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 361 802,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2024-0007 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда, находяща се в УПИ I, кв. 144, м. „Зона Б-2“, ПИ с идентификатор 68134.300.179 по КККР, административен адрес: ул.“Св.Св Кирил и Методий“ №63, район „Възраждане
Прогнозна стойност: BGN 6 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0010 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Доспат”
Прогнозна стойност: BGN 582 612,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0014 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „САШО ДИМИТРОВ“ от ОТ 101 до ОТ 90, С. ГРАДИНА, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 98 982,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ЖП коловози, обслужващи бази на ДА ДРВВЗ“
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0013 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „РАЛИЦА“ от ОТ 472 до ОТ 476, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 96 818,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица „Владимир Заимов“, гр. Глоджево, Община Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 1 562 489,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2024-0034 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: Демонтаж на съществуваща и доставка и монтаж на съществуваща алуминиева дограма и на две картови системи за контрол на достъпа в административната града на ТП на НОИ – Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 8 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2024-0006 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда в с. Вълчитрън – втори и трети етаж, находяща се в УПИ V – 775 в квартал 72 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2024-0010 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица „Георги Сава Раковски“ и част от ул. „Васил Друмев“, гр. Ветово, Община Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 377 603,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица „Иван Вазов“, гр. Ветово, Община Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 663,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0023 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква, община Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 721 439,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в СУ „Димитър Полянов“, УПИ IV-497, кв. 41 по плана на село Трънак, Община Руен, Област Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 3 521 191,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Стамболийски по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 878 651,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0012 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „МАРИЦА“ от ОТ 55 до ОТ 56, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 107 131,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Ропотамо“ начало 100 м/при ЖП подлез/, югозападно от ОТ 16, през ОТ 12, 13, 14, 13а и 8 до край регулация на кв. Любеново, гр. Първомай-първи етап
Прогнозна стойност: BGN 225 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2024-0080 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 15 713,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2024-0006 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена укрепваща ул. „Цар Иван Асен” от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Генерал Скобелев“ в град Цар Калоян, Община Цар Калоян, Област Разград“
Прогнозна стойност: BGN 667 041,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2024-0003 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „ Инженеринг – (проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на РПУ Провадия, гр. Провадия“, по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в рамките на Подмярка 2 „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради“ към инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 1 750 436,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02707-2024-0001 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка с две комбинирани игрища и топкоулавяща ограда в дворното пространство на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин.”
Прогнозна стойност: BGN 151 732,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради, общинска собственост по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 236 080,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път KNL 3087(/KNL1086/-Стоб-Пороминово-/KNL1084/) от км. 2 + 470 до км. 5+100, община Кочериново, област Кюстендил, Етап I км. 2 + 470 до км. 4+100”
Прогнозна стойност: BGN 1 521 773,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2024-0033 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт по външен асансьор на административната сграда на ТП на НОИ – Разград“
Прогнозна стойност: BGN 7 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2024-0006 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 39 до О. Т. 25 в село Плодовитово, Община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 133 692,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2024-0005 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с. Тодор Икономово в имот № І, кв. 61 по плана на с. Тодор Икономово – Етап I – Площад”
Прогнозна стойност: BGN 423 969,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0019 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Основен ремонт и обновяване на спортна зала „Иван Ангелов“, сгради с ПИ № 73626.506.561.1 и ПИ № 73626.506.561.2 в УПИ III, кв. 109, ул. Христо Ботев № 14 , гр. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 2 875 091,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2024-0007 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване на експлоатационните качества на училищна сграда, находяща се в УПИ I, кв. 144, м. „Зона Б-2“, ПИ с идентификатор 68134.300.179 по КККР, административен адрес: ул.“Св.Св Кирил и Методий“ №63, район „Възраждане
Прогнозна стойност: BGN 6 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0010 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на община Доспат”
Прогнозна стойност: BGN 582 612,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0014 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „САШО ДИМИТРОВ“ от ОТ 101 до ОТ 90, С. ГРАДИНА, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 98 982,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ЖП коловози, обслужващи бази на ДА ДРВВЗ“
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0013 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „РАЛИЦА“ от ОТ 472 до ОТ 476, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 96 818,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица „Владимир Заимов“, гр. Глоджево, Община Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 1 562 489,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2024-0034 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: Демонтаж на съществуваща и доставка и монтаж на съществуваща алуминиева дограма и на две картови системи за контрол на достъпа в административната града на ТП на НОИ – Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 8 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2024-0006 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда в с. Вълчитрън – втори и трети етаж, находяща се в УПИ V – 775 в квартал 72 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2024-0010 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица „Георги Сава Раковски“ и част от ул. „Васил Друмев“, гр. Ветово, Община Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 377 603,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица „Иван Вазов“, гр. Ветово, Община Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 663,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0023 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква, община Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 721 439,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в СУ „Димитър Полянов“, УПИ IV-497, кв. 41 по плана на село Трънак, Община Руен, Област Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 3 521 191,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Стамболийски по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 878 651,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0012 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „МАРИЦА“ от ОТ 55 до ОТ 56, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 107 131,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0011 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Ропотамо“ начало 100 м/при ЖП подлез/, югозападно от ОТ 16, през ОТ 12, 13, 14, 13а и 8 до край регулация на кв. Любеново, гр. Първомай-първи етап
Прогнозна стойност: BGN 225 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2024-0080 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 15 713,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2024-0006 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена укрепваща ул. „Цар Иван Асен” от ул. „Кирил и Методий“ до ул. „Генерал Скобелев“ в град Цар Калоян, Община Цар Калоян, Област Разград“
Прогнозна стойност: BGN 667 041,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2024-0003 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „ Инженеринг – (проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на РПУ Провадия, гр. Провадия“, по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ в рамките на Подмярка 2 „Обновяване на нежилищни сгради, включително обществени сгради“ към инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, с финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 1 750 436,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02707-2024-0001 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка с две комбинирани игрища и топкоулавяща ограда в дворното пространство на ОУ „Любен Каравелов“, гр. Видин.”
Прогнозна стойност: BGN 151 732,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради, общинска собственост по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 236 080,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0009 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път KNL 3087(/KNL1086/-Стоб-Пороминово-/KNL1084/) от км. 2 + 470 до км. 5+100, община Кочериново, област Кюстендил, Етап I км. 2 + 470 до км. 4+100”
Прогнозна стойност: BGN 1 521 773,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2024-0033 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт по външен асансьор на административната сграда на ТП на НОИ – Разград“
Прогнозна стойност: BGN 7 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2024-0006 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 39 до О. Т. 25 в село Плодовитово, Община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 133 692,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2024-0005 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Обновяване и реконструкция на площад и парк в с. Тодор Икономово в имот № І, кв. 61 по плана на с. Тодор Икономово – Етап I – Площад”
Прогнозна стойност: BGN 423 969,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0019 Дата на публикуване: 06.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Основен ремонт и обновяване на спортна зала „Иван Ангелов“, сгради с ПИ № 73626.506.561.1 и ПИ № 73626.506.561.2 в УПИ III, кв. 109, ул. Христо Ботев № 14 , гр. Търговище
Прогнозна стойност: BGN 2 875 091,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01845-2024-0001 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ „УЧИЛИЩЕН СТОЛ ЗА ХРАНЕНЕ И КУХНЯ“ В СГРАДА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 67 125,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2024-0006 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. ЧЕПИНЦИ, РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“-СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0029 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка за футбол, волейбол и баскетбол в УПИ I-504, кв. 12А, по плана на с. Изгрев, Община Благоевград, имот с пл. № 504 по плана на с. Изгрев, Община Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2024-0014 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: “ ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 503 285,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01860-2024-0002 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Любен Каравелов“ с. Узунджово
Прогнозна стойност: BGN 110 255,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0027 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обекти детски площадки на територията на община Троян по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 210 352,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0015 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРОТОАРИТЕ В УЧАСТЪЦИТЕ В ГР. ПЕТРИЧ В ОБЩИНА ПЕТРИЧ“ по „ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 5 229 399,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0014 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 299 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0037 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Инженеринг включващ проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация, на 2 броя автоматични лентови везни за въглища, към лентови конвейри за въглища към ПГ-5
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0020 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улици на територията на гр. Велики Преслав – част пътна с Подобект 1: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Цанко Церковски“ от ОК 110 до ОК 159“, гр. Вeлики Преслав; Подобект 2: „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на улица „Оборище“ от ОК 171 до ОК 213“, гр. Велики Преслав
Прогнозна стойност: BGN 804 353,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04114-2024-0001 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И СЪБЛЕКАЛНИ В СГРАДАТА НА (ЧЕТВЪРТО) ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГРАД СМОЛЯН, УПИ II – ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ.35“
Прогнозна стойност: BGN 523 676,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2024-0006 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаични електрически централи за собствени нужди върху покривни конструкции на сгради – собственост на община Иваново по обособени позиции, финансирани по Административен договор за БФП No BG06RDNP001-7.020-0070-С01 по ПРСР 2014-2020, както следва: 1. Обособена позиция № 1 с предмет: „Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация с акумулаторен блок на покрив на сграда в имот 84049.501.784, УПИ II, ул. „Васил Дичев“, с. Щръклево, община Иваново“; 2. Обособена позиция № 2 с предмет: „Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация с акумулаторен блок на покрив на сгради в имот 84049.501.1270, УПИ I, ул. „Христо Ботев“ 38, с. Щръклево, община Иваново“; 3. Обособена позиция № 3 с предмет: „Изграждане на автономна фотоволтаична инсталация с акумулаторен блок на покрив на сгради в имот 32095.1.180, ул. „Олимпийска“ 75, с. Иваново, община Иваново“
Прогнозна стойност: BGN 880 713,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0012 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР през 2024 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа и общинска пътна мрежа, разположени на територията на община Котел”
Прогнозна стойност: BGN 1 113 225,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01657-2024-0003 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт в сградата и сградната отоплителна инсталация в СУ „Св. св. Кирил и Методий
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0015 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда на ул. Св. Климент Охридски № 7, Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 1 774 464,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0011 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за изпълнение на инвестиция BG-RRP-4.023-0767 Енергийно обновяване на МЖС – гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 35, бл. 1, по процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап І от Национален план за възстановяване и устойчивост
Прогнозна стойност: BGN 638 122,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2024-0005 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРАЦИОНЕН, КУЛТУРЕН И ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ „ОТВОРЕНИ ОБЯТИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 117 349,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2024-0013 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда – кметство в УПИ I – 35, кв.10 по ПУП на с. Слънчоглед, общ. Джебел, обл. Кърджали»
Прогнозна стойност: BGN 294 093,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2024-0072 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Разрушаване на сграда, находяща се на адрес ул. „Симоен Велики“ № 31 – гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 85 081,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2024-0003 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА РУ СТРАЖИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 215 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0013 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „СМР на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“, разделена на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 412 192,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2024-0009 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас. Етап II.2 „Водоснабдяване на с. Димчево, Община Бургас
Прогнозна стойност: BGN 2 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0026 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийна ефективност за OУ „Георги Стойков Раковски”, с. Гълъбец“ и Въвеждане на мерки за повишаване на енергийна ефективност на ДГ „Детски свят” – с. Порой – Сграда №1 и Сграда №2“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 611 991,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2024-0032 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: Спешно отделение (СО) – вътрешно преустройство на кота 0,00 и кота -3,20 на част от съществуваща сграда на Спешно приемно-консултативно отделение (СПКО) към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 2 176 320,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2024-0046 Дата на публикуване: 05.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 37 400 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0029 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Изпълнение на текущ ремонт на сграда, находяща се в гр. Шумен, с идентификатор № 83510.668.59.1 – „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с деменция“ по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 68 039,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0016 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Симитли, по осем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 959 041,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05683-2024-0001 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Монтана Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на сгради, предоставени за управление на РДПБЗН- Монтана
Прогнозна стойност: BGN 117 493,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2024-0012 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Пешеходна връзка тип пасарел при главен път I-5 в с.Черноочене “
Прогнозна стойност: BGN 555 370,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00176-2024-0003 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на кв. „Аврен“ по улици на изток от ул. „Граф Игнатиев“, на юг от ул. „Крайречен булевард“ и ул. „Търговска“, на запад от ул. „Милин камък“ и канализация по ул. „Мраморно море“, гр. Ямбол“.
Прогнозна стойност: BGN 2 952 526,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0035 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Враца“
Прогнозна стойност: BGN 111 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0009 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари по улиците „Александър Стамболийски“, ул. „Първи май“ и ул. „Здравец“ в гр. Доспат, община Доспат.“
Прогнозна стойност: BGN 192 168,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2024-0023 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Реновиране на декоративна водна площ /фонтан/, разположена в централната част на гр. Съединение“
Прогнозна стойност: BGN 153 386,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0020 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции – 2024 год.
Прогнозна стойност: BGN 163 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0025 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на осветление на тренировъчно игрище „Орчо войвода“
Прогнозна стойност: BGN 74 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0036 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на ул. Евтим Дабев и междублокови пространства, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 715 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2024-0008 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Изкърпване и ремонт на улични и пътни настилки в община Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2024-0018 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт вертикална планировка на детска градина „Звънче“ в УПИ I – За детски дом, кв. 36 по плана на с. Владо Тричков, общ. Своге
Прогнозна стойност: BGN 162 520,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2024-0006 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „Ремонт на сграда на сектор „Данъци и такси“, Община Сопот с цел подобряване на нейната енергийна ефективност“
Прогнозна стойност: BGN 349 787,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2024-0015 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Изработване на инвестиционен проект и извършване на СМР за основен ремонт и вътрешно преустройство на административна сграда на ул. „Г. С. Раковски“ № 134, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 3 416 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2024-0003 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП:  „Подмяна на осветителната, мълниезащитна, пожароизвестителна и електрическа инсталации“ в сградата на ДГ№ 113 „Преспа““ с адрес: гр. София, ул.”Преспа” №3, район Средец – СО“.
Прогнозна стойност: BGN 249 716,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03022-2024-0002 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0012 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на спортна зала в с. Чорбаджийско, сграда на кметство в с. Самокитка и ремонт на покрив на здравна служба в с. Тихомир“
Прогнозна стойност: BGN 90 325,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2024-0005 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 58 до О. Т. 84 в село Мирово, Община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 85 614,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06384-2024-0001 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАЙСИЙ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон и прилежащи обслужващи помещения в Основно училище „Отец Паисий“, гр. Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 440 447,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0022 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1 и 2
Прогнозна стойност: BGN 3 007 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2024-0011 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изграждане на битова канализация Етап V и Етап VI, в кв. Рилци, гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 10 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2024-0014 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ЕЛХОВО И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2024-0015 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор по проект № BG-RRP-4.020-0072 „Устойчиво енергийно обновяване на общинска административна сграда гр.Априлци“
Прогнозна стойност: BGN 1 611 482,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0027 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на локално платно с паркоместа и зелени площи по ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Ген. Скобелев“
Прогнозна стойност: BGN 1 634 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2024-0018 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Ремонт на зали – музейна сбирка и кабинет на ет. 7 в сградата на ГДПБЗН – МВР, ул. „Пиротска“ № 171А, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 76 258,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2024-0015 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи и обновяване на част от уличната мрежа на гр. Берковица, Общ. Берковица
Прогнозна стойност: BGN 3 609 104,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01137-2024-0002 Дата на публикуване: 04.06.2024
Наименование на възложителя: ДЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „ЦАРИЦА ЙОАННА“ ЕООД Предмет на ОП: „Строително ремонтни дейности в ДСБПЛРББ-Царица Йоанна ЕООД гр. Трявна, ул. Бреза № 49 по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 112 831,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0028 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни интериорни дейности в сграда с идентификатор 04279.615.162.1 за Защитено жилище „Слънчев дом“, находящо се на ул. „Тодор Александров“ № 98, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 48 802,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0040 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП:  „Ремонт на канализационна инсталация в сутеренен етаж на сграда с административен адрес: град Казанлък, ж.к. Васил Левски, бл. 39, вх. В“
Прогнозна стойност: BGN 19 389,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0019 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Инженеринг- изработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Изграждане и възстановяване на подпорни стени на територията на община Ардино по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 157 282,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05580-2024-0002 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР АЛЕКСАНДРОВСКА ЕООД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ В ДКЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0012 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Текущ ремонт на вътрешни помещения в Детско отделение в сградата на МБАЛ –Кнежа, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 4
Прогнозна стойност: BGN 250 554,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04019-2024-0002 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон към ПГ по облекло и стопанско управление, гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 440 085,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06287-2024-0001 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: «Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, община Дупница»
Прогнозна стойност: BGN 1 027 800,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2024-0001 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за аварийно възстановяване проводимостта на реки на територията на община Приморско по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 245 482,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2024-0005 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS 1002 от км 0+000 до км 5+000
Прогнозна стойност: BGN 3 300 258,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0018 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция на участък от път SZR 1154 /III-554, Раднево-Гълъбово/ Бели бряг – Рисиманово – Българене – Знаменосец – SZR 1173/ между с. Българене и с. Рисиманово, Община Раднево, Област Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 4 699 984,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0008 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари по улиците „Александър Стамболийски“, ул. „Първи май“ и ул. „Здравец“ в гр. Доспат, община Доспат.“
Прогнозна стойност: BGN 192 168,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0018 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на сградата на ДГ „Пламъче“ – гр. Ямбол, находяща се на ул. „Черно море“ № 31“
Прогнозна стойност: BGN 146 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2024-0010 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан
Прогнозна стойност: BGN 1 269 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05013-2024-0002 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНТОН ПОПОВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на сгради на СУ „Антон Попов“, гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 416 139,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0018 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за модернизация, обновяване и въвеждане на мерки за достъпна среда на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 782,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0014 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка (надлъжна и напречна) по пътища и улици на територията на Община Петрич (освежаване на съществуваща маркировка, направа на нова и демаркиране) – 2024 г.
Прогнозна стойност: BGN 101 725,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04401-2024-0001 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на физкултурен салон в УПИ II-за училище, кв.38 по регулационен план на гр.Костандово, общ. Ракитово, съставляващ ПИ с идентификатор 38844.503.376 по КККР на гр. Костандово, общ. Ракитово“
Прогнозна стойност: BGN 495 993,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2024-0002 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ ГР. ГАБРОВО”
Прогнозна стойност: BGN 1 200 036,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05323-2024-0001 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон към ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ с. Скравена, ул. „Тодор Попов“ №3, община Ботевград, област София
Прогнозна стойност: BGN 497 780,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0016 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП:  „Текущ ремонт на сгради, общинска собственост по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2024-0005 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство на 153 СУ „Неофит Рилски“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 5 370 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2024-0012 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради на социални заведения на територията на Община Карнобат по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 212 321,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2024-0004 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 70 до О. Т. 63 в село Оризово, Община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 96 479,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2024-0017 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП:  „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи на улична мрежа на територията на община Пазарджик – четири обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 2 232 088,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2024-0071 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Възстановителни дейности по Комин №1, Н=325м
Прогнозна стойност: BGN 496 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2024-0032 Дата на публикуване: 03.06.2024
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонтни дейности на язовирите общинска собственост
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура