Уникален номер на поръчката: 05454-2023-0002 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: 148 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИР МИЛЕТИЧ“ Предмет на ОП: „Вътрешно преустройство, ремонтно-възстановителни дейности и заздравяване на преградни стени и настилка в сградата на 148-мо ОУ и 157-мо ГИЧЕ“.
Прогнозна стойност: BGN 1 591 130,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05483-2023-0005 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: 33-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“ Предмет на ОП: Ремонт на басейн на 33 ОУ „Санкт Петербург“
Прогнозна стойност: BGN 83 815,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0042 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. „Александър Стамболийски“, с.Баница
Прогнозна стойност: BGN 468 159,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0020 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „СМР на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечения за нуждите на Община Разград по обособени позиции“:
Прогнозна стойност: BGN 114 918,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2023-0006 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива на административна сграда в УПИ ХХVІІ-875; кв.89 по ПРЗ на с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 108 105,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0014 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 245 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0048 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Разширяване и модернизация на зъботехническа лаборатория за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 740 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2023-0006 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване премахване на стопанска сграда за отглеждане на овце, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 38558.2.575 по КККР на община Копривщица, местност „Буленец“
Прогнозна стойност: BGN 495 102,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2023-0011 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за благоустрояване на площадно пространство в с. Градец, Община Котел
Прогнозна стойност: BGN 402 242,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01518-2023-0011 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг за проектиране, строителство за изпълнение на строително -монтажни работи на сграда с РЗП 2343 кв.м., на „ЦПЗ-София“ЕООД и упражняване на авторски надзор
Прогнозна стойност: BGN 4 001 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0030 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект: Разширяване и благоустрояване на парк „Розариум“ в град Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 408 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0028 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на неподмененото улично осветление в с. Карабунар и с. Бошуля, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 86 205,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0044 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 396, по плана на кв. „Ново село“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 65 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0026 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Закриване и рекултивация на клетки №3 и №2 от регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на Община Петрич – техническа рекултивация и система за мониторинг
Прогнозна стойност: BGN 1 612 528,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0056 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация на част от ул.”Васил Левски” от о.т.160 до о.т.163 в гр.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 428 405,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0011 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Допълнителни СМР във връзка с обект „Ремонт на сграда „Домашен социален патронаж“, находяща се в УПИ IX-Социални грижи по плана на гр. Стамболийски за обособяване на „Хъб за социално включване Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 73 304,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0018 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Гоце Делчев по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 462 397,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0141 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи по изграждане на санитарни инсталации в цех РМБ и цех ВС и П
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2023-0028 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя:  Министерство на отбраната Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект : „Нов автопарк с горивозарядна станция във войскови район 1550 – Граф Игнатиево“
Прогнозна стойност: BGN 28 024 439,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0045 Дата на публикуване: 30.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност вкл. съпътстващи дейности в ДГ „Ален мак“, кв. Сарафово“
Прогнозна стойност: BGN 1 561 969,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0030 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Строително- монтажни работи за реализирането на проект: „Осигуряване на достъпна среда за предоставяне на социални услуги в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица със зрителни увреждания „Недялка Камбурова”, гр. Кърджали “
Прогнозна стойност: BGN 55 555,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0041 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Благоустрояване на дворно пространство на ДГ „Брезичка“, гр. Враца“
Прогнозна стойност: BGN 296 580,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0042 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ I, кв. 396, по плана на кв. „Ново село“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 98 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0011 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЕКТ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ДУПНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 044 262,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0022 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно–възстановителни работи за реконструкция на хранителен водопровод с. Александрово, Община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 154 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0055 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улица „Пети Октомври“, между о.т. 1252 и о.т. 4054 по ПУП-ПР на гр. Свиленград, Община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 71 147,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0021 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на напорен водопровод с. Горна Студена, община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0020 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи за реконструкция на напорен и хранителен водопровод с. Червена, община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0045 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с апартаменти, магазин, кафе – аперитив, подземни гаражи и паркомясто в УПИ XVII – 584, 586, 588, 589, кв. 231, м. „Части от м. „Подуене“ и м. „Гео Милев, район „Слатина“ – Столична община“ местоположение: ул. „Попова шапка“, ул. „Стоил Войвода“, УПИ XVII – 584, 586, 588, 589, кв. 231, м. „Части от м. „Подуене“ и м. „Гео Милев, район „Слатина“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 490 440,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0014 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Реконструкция на спортна и детски плащадки в кв. «Модерно предградие», район Връбница.
Прогнозна стойност: BGN 162 553,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0016 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт и благоустрояване на улици в община Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 118 242,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2023-0010 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на улици в населените места в община Каолиново по 5 (пет) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 783 516,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0032 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на тротоар на ул. „Христо Ботев“ в с. Скутаре, Община Марица -– с обхват от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Баба Тонка““
Прогнозна стойност: BGN 86 073,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0014 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2023/2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0013 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на пътища в община Момчилград по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 823 712,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0011 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: СМР по „Преустройство на сграда с идент. 03366.602.1114.1 в УПИ I, стр. кв.128 по плана на гр. Белене в “Туристически информационен център и Автогара“
Прогнозна стойност: BGN 63 711,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0057 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на Апаратна камера ПАСАРЕЛ на водопровод Искър“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0031 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на улица ”Никола Зидаров” и улица ”Пеньо Пенев” в гр. Генерал Тошево по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 265 334,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0030 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на улица „Седемнадесета“, с. Василево“
Прогнозна стойност: BGN 157 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0029 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на улици „Константин Кисимов” и „Пейо Яворов“ гр. Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 210 717,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0028 Дата на публикуване: 29.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ТРЕТА“ с. ЛЮЛЯКОВО И УЛИЦА „ДЕВЕТА“ от ОК 12 до ОК 4, с. КРАСЕН, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 190 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0028 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ НА АЛЕЯТА ДО ЯЗОВИР СИНКЕВИЦА
Прогнозна стойност: BGN 131 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0018 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт по поддържане на улици, площади, ОПМ на територията на Община Панагюрище и улици от РПМ в чертите на гр. Панагюрище
Прогнозна стойност: BGN 556 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0024 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Рехабилитация на участъци на пътища, улици, паркинги и монтаж на ограничители на скоростта в населените места на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 2 834 815,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0053 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост, находящи се в селата Берсин, Богослов, Лозно и Търновлак“
Прогнозна стойност: BGN 32 803,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0049 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕН НАВЕС ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ОТКРИТО, ОТКРИТА СЦЕНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ДВОРА НА ДОСПЕВСКА КЪЩА НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 65231.908.176 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. САМОКОВ В КВ. 103 УПИ II
Прогнозна стойност: BGN 110 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2023-0005 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на пътен мост над река „Перущенска“ и реконструкция в участъка на кръстовището на ул. „Марица“, ул. „Крайречна“, ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 356 165,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0006 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на участък от общински път VID 2091 и изграждане на трасе за оптична кабелна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 2 840 210,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0067 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в гр. Русе (включително кв. Средна кула и Долапите), чрез договор с гарантиран резултат (ЕСКО)“
Прогнозна стойност: BGN 1 693 974,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2023-0013 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „СМР на участъци от общински пътища, улици и съоръжения към тях на територията на Община Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 2 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0052 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонти на обекти общинска собственост по 18 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 328 316,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0014 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав“финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Прогнозна стойност: BGN 746 557,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2023-0005 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на Музей „Алекси Рилец“ – гр. Рила, в изпълнение на проект: BGCULTURE-1.001-0021-C01 „Подобрени условия за достъп и представяне на културното наследство в община Рила
Прогнозна стойност: BGN 165 260,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2023-0019 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Реновиране (реконструкция) и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в ГПУ Брегово”
Прогнозна стойност: BGN 177 449,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0008 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на улица „Иван Павлов“ гр. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 24 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0056 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица „Стефан Стамболов“ – локално платно“
Прогнозна стойност: BGN 1 081 269,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 04315-2023-0001 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СТОЛОВА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. КОЗЛОДУЙ”
Прогнозна стойност: BGN 167 049,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00444-2023-0019 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН АД Предмет на ОП: Проектиране и извършване на текущ ремонт на отделение „Операционен блок“ в „МБАЛ – ШУМЕН“ АД
Прогнозна стойност: BGN 871 005,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0139 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Раздробяване, натрошаване и сепариране на строителни отпадъци
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0055 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица „Арсени Костенцев“ – етап II;
Прогнозна стойност: BGN 1 085 607,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0017 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: Изграждане на спортно игрище в Основно училище, с. Виноград
Прогнозна стойност: BGN 85 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05920-2023-0005 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на Център за високи постижения към ПГКПИ – Бургас в УПИ I, в кв. 88 по плана на ж.р. „Меден Рудник“, ПИ 07079.650.336 по КККР на гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 3 170 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0009 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: Предмет на поръчката: „Благоустрояване на с.Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград – реконструкция на улична мрежа – ЕТАП ІІ”
Прогнозна стойност: BGN 4 235 603,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0054 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни интериорни дейности в сграда с идентификатор 04279.615.162.1 за Защитено жилище „Слънчев дом“, находящо се на ул. „Тодор Александров“ № 98, гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 46 291,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0027 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Нов общински път от път до ВРЗ – гр. Септември до път IV клас „PAZ1206 Септември – Ветрен“, преминаващ през землищата на гр. Септември и гр. Ветрен, общ. Септември, обл. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 5 721 845,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0044 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изграждане на нов учебен корпус на ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, в УПИ I В кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 5 984 952,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0026 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември – ПЪТ PAZ 3107 III-803/ ЛЕСИЧОВО-ГРАНИЦА ОБЩ./ ЛЕСИЧОВО-СЕПТЕМВРИ/ -ВИНОГРАДЕЦ / III- 84021 от км 4+700 до км 7+650
Прогнозна стойност: BGN 1 487 197,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0113 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на видеонаблюдение, СОТ, периметрова охрана и контрол на достъпа на п/ст Червена могила 400/110/31,5 kV
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0054 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 48 154,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0032 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: ”Ремонт на сгради и обекти общинска собственост“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 „Частичен ремонт на покрив на съществуваща сграда – Читалище в УПИ IV – кв. 25 с. Държава, Община Чирпан” Обособена позиция 2 „Частичен ремонт на покрива на съществуваща сграда – „Здравна служба, библиотека и клуб” в УПИ IX, кв. 27 по плана на с. Яздач, Община Чирпан” Обособена позиция 3 „Изграждане на подпорна стена (ограда) по източната граница на НУ „Св. Климент Охридски”, гр. Чирпан” Обособена позиция 4 „Частичен ремонт на сградата в УПИ II-138, кв.19 по плана на с.Ценово, община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 118 260,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2023-0023 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Авариен ремонт по ул. „Г. С. Раковски” в село Червен, община Иваново, област Русе, състоящ се от изграждане на подпорна стена, подмяна на участък от водопровод и възстановяване на пътно легло”
Прогнозна стойност: BGN 19 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0021 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Възстановяване и обновяване на “Ротари парк” ПИ № 03928.511.660 – пл.“Свобода“ по КК на гр. Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 160 303,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01052-2023-0004 Дата на публикуване: 28.06.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ – ТРОЯН Предмет на ОП: „Доставка и монтаж (СМР) на покривни панели за селскостопанска сграда на ИПЖЗ – Троян”
Прогнозна стойност: BGN 74 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0008 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ XII-25 – ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ В КВ. 8 ПО ПРЗ НА ГР. МАДАН – КОРПУС КЪМ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – ГР. МАДАН, ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 1 848 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0016 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Благоустрояване на междублокови пространства (алеи, тротоари и зелени площи)
Прогнозна стойност: BGN 2 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0039 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Частично изграждане на ново улично осветление в ж. к. „Дъбника“ и в ж. к. „Металург“ – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2023-0025 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на обект: „Ремонт на приемна и осигуряване на достъпна среда за посетители в неравностойно положение до сградата на МО на ул. „Дякон Игнатий“ № 3“
Прогнозна стойност: BGN 67 511,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2023-0023 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: Изпълнение на втори етап на обект: „Преустройство на част от операционен блок на 3-ти етаж с Интраоперативна лъчетерапия, Ангиограф, Хибридни операционни зали за трансплантация и ОАИЛ, включително и помещения за реанимация в блок В (терапевтичен блок на 3-ти етаж), който втори етап включва изпълнението на подобект № 1: СМР извън предмета на първи етап на посочения по-горе обект и подобект № 2: Изграждане на две хибридни операционни зали за трансплантация на тъкани и органи
Прогнозна стойност: BGN 577 067,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0012 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за преустройство на терени, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 143 210,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0021 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на пътно платно на ул. “Белград“ в участъка от ул. „Трети март“ до ул. “Търговска“, гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00444-2023-0018 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН АД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности за разполагане на апарат за магнитно-резонансна томография
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01722-2023-0002 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И КОМПРОМЕНТИРАНА ОГРАДА В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. АРДИНО, ОБЩИНА АРДИНО“
Прогнозна стойност: BGN 76 317,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0009 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици в гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 1 583 256,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02004-2023-0004 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР за укрепване на каменна основа на фасадни стени и подмяна на настилки в сградата на ОУ „Панайот Волов“ – гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 37 638,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0008 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно село“
Прогнозна стойност: BGN 922 626,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0040 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тоалетна за инвалиди в театър „Иван Димов“ Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 12 100,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2023-0009 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици в гр. Симеоновград
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2023-0008 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград
Прогнозна стойност: BGN     43 704,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0030 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на заскалявка и опорен блок на наклонена северна кейова стена в пристанищен терминал Русе – запад“
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0140 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Карнобат, КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско
Прогнозна стойност: BGN 2 298 382,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2023-0030 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на Община град Добрич по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 36 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0136 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущ ремонт в 4 бр. бюра за социални услуги.
Прогнозна стойност: BGN 789 732,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0073 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Детска градина за шест градински групи от 3 до 6 г. на целодневно обучение, гр. Пловдив, район Южен, с административен адрес: ул. „Константин Геров“ № 47, поземлен имот с идентификатор 56784.531.650 по КККР на гр. Пловдив, находящ се в УПИ II-детска градина, в кв.72 по плана на кв. „Христо Ботев – юг”, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 613 506,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0028 Дата на публикуване: 27.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в Община Тервел по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на улица 6-та в с. Кочмар; Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на улица 17-та в с. Кочмар.”
Прогнозна стойност: BGN 130 579,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0030 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на парк за обществено ползване на улица „Васил Левски” в гр. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 279 822,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0018 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по изпълнение на аварийни ремонти в община Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 11 126 491,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0019 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „СМР на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечения за нуждите на Община Разград по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2023-0004 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Ремонт на улица с о.т. 12-11-10-9-8, до края на регулацията на гр. Рила
Прогнозна стойност: BGN 181 129,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0011 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Изграждане на водни ефекти (фонтани) в обществена зелена площ “Градините на света”, част от Парк-остров „Свобода“ – гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 244 547,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0049 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Възстановяване на лакобояджийско покритие на въздушни преходи от системата за пренос на природен газ на територията на СИЕР Вълчи дол и ЮЗЕР Ихтиман на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена позиция № 1: Възстановяване на лакобояджийско покритие на въздушни преходи от системата за пренос на природен газ на територията на СИЕР Вълчи дол; Обособена позиция № 2: Възстановяване на лакобояджийско покритие на въздушни преходи от системата за пренос на природен газ на територията на ЮЗЕР Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0009 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за извършване основен ремонт и реконструкция на канализация в ул. „Доспатска“ от о.т 152 до о.т. 236, град Сърница”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0048 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Доставка на необходимите материали, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Изграждане на бетонен праг при прехода на Транзитния газопровод за Гърция и Македония и на Магистралния газопровод през р. Луда Яна“
Прогнозна стойност: BGN 945 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0047 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на съоръжение за укрепване на десния бряг на р. Струма в землището на с. Горна Крушица, община Струмяни, за участък от Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2023-0009 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна мрежа в територията на община Черноочене, област Кърджали с три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на общинска пътна мрежа в територията на община Черноочене, област Кърджали„ Обособена позиция №2: „Рехабилитация на общински път KRZ 1430 / І -5, Николово – Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово / ІІІ – 5071 /, участък от кметство с. Минзухар до мах. Минзухар от км. 0+000 до км. 0+667„ Обособена позиция №3: „Ремонт на път KRZ 2452 / KRZ 1434, Черноочене, Черноочене – Бели вир / Бели вир – мах. Повиен“
Прогнозна стойност: BGN 630 625,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0044 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за: I-ви етап жилищна сграда в УПИ XVI- 22, кв. 22 м. „Трета извънградска част““
Прогнозна стойност: BGN 168 735,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0045 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи във филиал Шумен на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01069-2023-0001 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране и Изпълнение на Обект: „Реконструкция на учебен корпус: Блок №1 и №2 на ПГЕЕ гр. Пловдив“ по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 на МОН
Прогнозна стойност: BGN 1 625 268,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0020 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 224 090,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0050 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Изграждане на спортни игрища с огради , осветление и паркинг с местонахождение: ПИ с индикатор 11538.501.539 в гр.Св. Влас, Община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2023-0002 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: „Изграждане на Общински център за гости с. Чавдар“
Прогнозна стойност: BGN 1 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 06010-2023-0002 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА В 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“
Прогнозна стойност: BGN 119 132,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0034 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради в Складова база на Община Видин в град Дунавци, община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 81 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0018 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Ремонти и изграждане на детски площадки на територията на Община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0013 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „Благоустрояване на улица „Борова гора“ – реконструкция на водопровод“ от о.т.237 до о.т.273 – L=586,00 м.“
Прогнозна стойност: BGN 251 559,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0141 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на окачен таван и частично освежаване на партер-фоайе в Административна сграда „Управление“
Прогнозна стойност: BGN 76 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00848-2023-0016 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД Предмет на ОП: „Възстановяване на сградна и площадкова канализация на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 84 848,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2023-0006 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция на участъци от общински пътища в Община Бяла, Област Русе““
Прогнозна стойност: BGN 2 758 900,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0028 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 6 К.М., ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА – ЗАПАД”
Прогнозна стойност: BGN 3 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0015 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Смилец, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 2 395 126,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0012 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО „СПОРТНА ЗАЛА ПРАВЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 79 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0011 Дата на публикуване: 26.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 32 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0030 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на настилки и парково осветление в междублоково пространство в УПИ I и УПИ II, кв. 172, гр. Ботевград”
Прогнозна стойност: BGN 466 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02008-2023-0003 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт в сградата на ОУ „Христо Ботев“ – гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 184 048,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2023-0008 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Ремонт на улица „1-ва“ в село Поповица, община Садово – Етап 1: Ремонт на част от ул.„1-ва“ на село Поповица до ж.п. гара Поповица от о.т. 112-99-115-97-98-96-82-95-87 до о. т. 86, община Садово, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 258 685,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0029 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧИРПАН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 477 197,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0021 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Инженеринг – изработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Аварийно укрепване на бреговете и увеличаване на проводимостта на река Ардинска в град Ардино, Етап 1, урбанизирана част.“- гр.Ардино, област Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 1 052 090,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0007 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж : „Реконструкция на водопровод на ул.“Христо Дамянов“ гр. Брацигово“ .
Прогнозна стойност: BGN 125 930,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05153-2023-0001 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО КОЗАРСКО Предмет на ОП: Ремонт на ул.“Двадесет и седма“ с дължина 249 метра, с. Козарско, Община Брацигово
Прогнозна стойност: BGN 76 872,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0010 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на водопровод в с. Лесковец, Община Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 1 564 335,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0284 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт (саниране) на административна сграда на ТП „ДГС ДОСПАТ”
Прогнозна стойност: BGN 79 678,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01637-2023-0003 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградна отоплителна инсталацията в Корпуси А, Б, В, Д на СУ „П. Р. Славейков“, град Добрич, финансиран в рамките на инвестиционната програма на МОН”
Прогнозна стойност: BGN 258 372,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01888-2023-0002 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ПЕРНИК ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в „ДКЦ 1 -Перник“ ЕООД, находящ се в кв. Изток, ул. Рига № 3, гр. Перник.“
Прогнозна стойност: BGN 60 731,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0012 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Изграждане на ограда на УПИ I-1434, кв. 36 по плана на гр. Борово, община Борово, с адрес: ул. “Белите брези“ № 2 и поставяне на кабинка за охрана”
Прогнозна стойност: BGN 259 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0048 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Детска площадка в ПИ с идентификатор 18469.501.694 по плана на с. Гюльовца, гр. Несебър
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0010 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици и пътища от общинска пътна мрежа на територията на община Мъглиж”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05175-2023-0001 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО РАВНОГОР Предмет на ОП: Ремонт на ул.61, ул.53, ул. 28 – село Равногор, община Брацигово
Прогнозна стойност: BGN 58 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2023-0007 Дата на публикуване: 23.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищни и квартални пространства на територията на община Садово, област Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 267 025,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0023 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на част от покрив на читалище, УПИ XI, кв. 19 по плана на с. Селча“
Прогнозна стойност: BGN 64 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0013 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на фотоволтаични инсталации за собствени нужди, разположени на покривите на общински сгради на общини Пещера, Батак, Садово и Стрелча, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 239 260,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05161-2023-0001 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО БЯГА Предмет на ОП: Проектиране и Изпълнение на Обект: ул.20 от о.т.74 до о.т.45 – 243м, ул.21 от о.т.45 до о.т.47 – 73м и от о.т.47 до о.т.11 – 76м и ул.44 от о.т.11 до о.т.14 – 126м – село Бяга, община Брацигово
Прогнозна стойност: BGN 142 068,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2023-0007 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: Ремонт на приемна в гр. Баня
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0006 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, в с. Желява, район „Кремиковци“-СО, гр. София – етап 1″
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2023-0004 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за обект „Основен ремонт Старо училище – средна част“, град Земен“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0051 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Обновяване на зона за почивка и спорт ул. Илинден –ПИ 41112.503.352 гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 42 780,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05159-2023-0001 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ИСПЕРИХОВО Предмет на ОП: Проектиране и Изпълнение на Обект: Ремонт на ул. 21, ул. 22, ул. 26, ул.41 и площад между ул. 21 и ул. 22 – село Исперихово, Община Брацигово
Прогнозна стойност: BGN 81 949,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0006 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „УЧИЛИЩНА“ ОТ ИМОТ № 849 ДО ИМОТ № 286 (УЧАСТЪК: КМ.0+000 ДО КМ.0+083.37) В С.БОРИНО, УЛИЦА ОТ О.Т. 60 ДО О.Т. 69 (УЧАСТЪК: КМ.0+000 ДО КМ.0+241.78 ) В С.ЯГОДИНА И УЛИЦА ОТ О.Т. 65 ДО О.Т. 4 (УЧАСТЪК: КМ.0+000 ДО КМ.0+141.80) В С.БУЙНОВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРИНО“
Прогнозна стойност: BGN 249 203,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2023-0002 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: „Рехабилитация на съществуващи тротоари в гр.Кула“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0010 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Подуяне“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 104 077,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02865-2023-0001 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БАЧО КИРО Предмет на ОП: «Изпълнение на СМР на обект: «Ажурна ограда около ПИ 43476.315.294 – първи етап – между т. 5, т. 6 и т. 7, гр. Летница, община Летница»
Прогнозна стойност: BGN 48 760,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0017 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на улици, паркинги и подходи в община Разград по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 874 991,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0029 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на подпорна стена на сграда на Районен съд, гр. Димитровград ”
Прогнозна стойност: BGN 66 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2023-0012 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт по необходимост на покрив на сграда „Колоосно бандажно отделение-ново хале”, находяща се в ЦРЕТСВ-Подуяне – гр. София, ул. „Майчина слава“ № 2”
Прогнозна стойност: BGN 98 107,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0042 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Преработка на съществуваща система за увеличаване капацитета за пречистване на водата в централен басейн в Демонстрационен и експозиционен център „Акве калиде“, собственост на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, в УПИ I, кв. 7, в.з. Минерални бани, кв. Ветрен“
Прогнозна стойност: BGN 40 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0135 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на кабелни линии и електромерни табла за ниско напрежение на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД – КЕЦ Сливен, кв. Надежда, обект № 1102483
Прогнозна стойност: BGN 188 514,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0025 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Модернизация на отоплителна инсталация на детска градина „Приказно Вълшебство“ – гр. Септември за постигане на високо ниво на енергийна ефективност
Прогнозна стойност: BGN 428 737,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0024 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Модернизация на отоплителна инсталация на детска градина „Приказни Герои“ – гр. Септември за постигане на високо ниво на енергийна ефективност
Прогнозна стойност: BGN 488 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0049 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2023-0038 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: “ТЕКУЩИ РЕМОНТИ И ДЕНОНОЩНО 24 ЧАСОВО АВАРИЙНО ПОДДЪРЖАНЕ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ И СТОЛОВЕ НА П”ССО” – УНСС”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0069 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за проектиране и строителство (инженеринг) за обект „Основен ремонт на път III-505 „Манастир – Малево – Корен – Голям извор – Тънково“ от км 0+000 до км 36+064 /връзка с път I-5 – ПК с път III-808/ “
Прогнозна стойност: BGN 46 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0009 Дата на публикуване: 22.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „РЕХАБИЛИТАЗИЦЯ НА УЛ. ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ С ДЪЛЖИНА 74М. ПО ПЛАНА НА ГР. ХАДЖИДИМОВО”
Прогнозна стойност: BGN 39 243,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2023-0007 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2023г.
Прогнозна стойност: BGN 154 477,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0029 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за многофамилна жилищна сграда „Освобождение 11“, находяща се в гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ №11, вх. А, Б” по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МЖС на територията на град Ботевград – етап 1”
Прогнозна стойност: BGN 494 762,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2023-0007 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: ИЗКЪРПВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА, с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 99 603,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2023-0005 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: ,,Строително – монтажни работи на склад за съхранение на гуми и акумулатори, находящ се в гр. Варна, ул. ,, Атанас Далчев” № 1 – ТИЛ база на ОДМВР-Варна”
Прогнозна стойност: BGN 33 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05545-2023-0003 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ЦАТИП В.Ф. 26940 Предмет на ОП: Преустройство на първи етаж на сграда , ЦАТИП, в.ф. 26940 – Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2023-0006 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Облагородяване на обществена зона и изграждане на общински пазар за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар в с. Близнаци, община Аврен“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0014 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Рибново, Огняново, Дебрен и Дъбница, община Гърмен по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 409 496,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00001-2023-0005 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на система за пожароизвестяване в учебен корпус 1 и учебен корпус 2 на Икономически университет – Варна
Прогнозна стойност: BGN 143 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01431-2023-0006 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: СМР на изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения в „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 797 185,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04055-2023-0002 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: 96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ“ Предмет на ОП: Извършване на вътрешни ремонтни дейности в сградата на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ за период от 2 години
Прогнозна стойност: BGN 188 182,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0009 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка за баскетбол, находяща се между блок 168 и блок 364 в ж.к. „Света Троица“, СО – район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 57 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0027 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ В ПИ 61412.14.205 И ПИ 61412.14.32 , С.РАДИНОВО , МЕСТНОСТ „ ТУЗЛИ “ ,ОБЩИНА МАРИЦА
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04525-2023-0002 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и оборудване на закрита зона за спорт с гъвкаво покритие (балон) над съществуващо игрище в УПИ с идентификатор 68134.902.461, част от УПИ I-за училище, кв. 153, м. Лозенец I част, 122. ИОУ „Николай Лилиев“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 166 671,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0136 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Основен ремонт на покривна хидроизолация на сграда Инженерно-лабораторен корпус (ИЛК) в ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 258 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0014 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в село Ряхово и село Борисово, община Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 2 655 768,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2023-0009 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Периодични ремонти по заявки за нуждите на лечебните заведения за болнична помощ на МИ – МВР в гр.София, гр.Банкя, гр.Хисаря и гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0020 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: “Инженеринг – Проектиране, авторски надзор и строителство на обект: в сградата на трето основно училище „Христо Ботев“, град Сандански“, за изпълнението на Инвестиция 2: „Модернизация на образователна инфраструктура“ по компонент № 2.А.1 „Образование и умения“, стълб „Иновативна България“, съгласно Национален план за възстановяване и устойчивост, находящ се на адрес гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Малашевска“ №4 в УПИ II-1633, кв.128 по плана на град Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1633 по КККР на град Сандански, община Сандански“.
Прогнозна стойност: BGN 2 100 635,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0024 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки (УПИ III, кв. 3А и УПИ I, кв. 191) в град Айтос, Община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 90 083,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2023-0005 Дата на публикуване: 21.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Промяна на предназначение и преустройство на сграда на Детска градина „Пролет“- филиал „Първи юни“ в общежитие за ученици, ситуирана в ПИ с идентификатор 07603.501.1459 по КККР на гр. Бяла, област Русе- ЕТАП II“
Прогнозна стойност: BGN 219 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2023-0006 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи по ремонт на плоски покриви на сгради с идентификатори 14831.6518.44.16, 14831.6518.44.19, 14831.6518.44.20, 14831.6518.44.22, 14831.6518.45.11, 14831.6518.45.16 , с административен адрес гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202”
Прогнозна стойност: BGN 397 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0047 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за „Преустройство – промяна на предназначение на помещения в Спортно училище “Георги Живков“, гр. Велико Търново за обособяване на „Спортно стрелбище““
Прогнозна стойност: BGN 154 116,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0057 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт сграда на РПЖПС Бургас, етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 269 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0011 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на ул.“Света Богородица“ от ОТ 96 до ОТ 88, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0008 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА КРЕСНА“
Прогнозна стойност: BGN 305 695,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0028 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 179 410,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0033 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради в Складова база на Община Видин в град Дунавци, община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 81 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0053 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подход от о.т. 3 до о.т.634 по ПРЗ на гр.Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 245 239,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0005 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „КРЕМОКОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00857-2023-0002 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Почистване на коритото на река „Градска“ в м. „Текето“ и укрепване на левия бряг на реката между о.т. 684 и о.т. 679 по плана на гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 615 271,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0016 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за проект „Енергийна ефективност на административни сгради на територията на община Берковица“ в три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 913 647,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2023-0007 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Основен ремонт на части от уличната мрежа – пътни платна, тротоари и бордюри на територията на община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04014-2023-0001 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ „АТАНАС БУРОВ“ – ГР. ХАСКОВО“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG16RFOP001-3.002 – ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“.
Прогнозна стойност: BGN 2 594 749,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06329-2023-0001 Дата на публикуване:20.06.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 132 „СВЕТЛИНА“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, и прилежащото дворно пространство на 132 ДГ „Светлина“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2023-0028 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за нуждите на Община град Добрич по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България“
Прогнозна стойност: BGN 50 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2023-0006 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ„ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ПЛОЩАДКА ЗА ФИТНЕС УРЕДИ НА ОТКРИТО И ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА за ползватели до 3 години и от 3 до 12 години -ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ”, УПИ I, кв.86, гр.ОПАКА”
Прогнозна стойност: BGN 354 140,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0042 Дата на публикуване: 20.06.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА НАГРЕВНИ ПОВЪРХНОСТИ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 3 328 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 05057-2023-0001 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ Предмет на ОП: „Консервация и реставрация на фасади и ремонт на покрив на къща музей „Иван Лазаров“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 549 488,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0100 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, доставка и монтаж на системи за контрол и сигнализация на газ СО2 в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 56 229,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0006 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Облагородяване на „кални точки“ на територията на район „Красно село“ по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 243 234,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0025 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на площада с паметника на “Хан Аспарух“ в гр. Исперих
Прогнозна стойност: BGN 490 078,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2023-0007 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: Проектиране, авторски надзор, изграждане, реконструкция, рехабилитация и ремонт на инфраструктурата в защитените зони на територията на Район „Централен” – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02004-2023-0003 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Панайот Волов“ – гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 73 324,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0011 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ С РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА В ГР. БОРОВО““
Прогнозна стойност: BGN 2 752 473,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0020 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪТ ЗА ОТДИХ – ПАНОРАМНА ПЛОЩАДКА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ МЕАНДРИТЕ НА РЕКА АРДА – МЕАНДЪР „ЗАВОЯ“ МЕЖДУ СЕЛО СТАР ЧИТАК И СЕЛО РИБАРЦИ, ОБЩИНА АРДИНО“.
Прогнозна стойност: BGN 52 553,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0047 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №31 „Слънце“ в УПИ I – за ОДЗ, кв. 1862, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 2 916 755,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05483-2023-0004 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: 33-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“ Предмет на ОП: Ремонт на басейн на 33 ОУ „Санкт Петербург“
Прогнозна стойност: BGN 83 815,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06282-2023-0001 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Ново село, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0023 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА „АНТОН СТРАШИМИРОВ”, С. СТАРЦЕВО ОТ О.Т.351 ДО О.Т.367“
Прогнозна стойност: BGN 174 553,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2023-0010 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр.Етрополе – ЕТАП 1: Реконструкция на: Обект 1: ул. „Марко Проданов“, Обект 2: ул. „Сливница“, Обект 3: ул. „Георги Бакалов“, Обект 4: ул. „Мария Мишева“, Обект 5: ул. „Акация“, Обект 6: ул. „Безименна“, Обект 7: ул. „Чертиград“, Обект 8: ул. „Пролет“, Обект 9: ул. „Свещи пласт“, Обект 10: ул. „Марийка Гаврилова“, Обект 21: ул. „Александър Спасов“
Прогнозна стойност: BGN 1 659 495,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0010 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Изграждане на атрактивен маршрут за пешеходен и велосипеден туризъм – алея от с. Баните до язовирната стена на МВЕЦ Баните – II-ри етап, Подобект: участък от км. 0+568,58 до км. 0+840“
Прогнозна стойност: BGN 354 353,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2023-0004 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Вълчедръм по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция на улица „Александър Стамболийски“, с. Септемврийци, община Вълчедръм, в участъка от км 0+000.00 до км 1+241.16. Обособена позиция № 2: Благоустрояване на улица „Съединение“, гр. Вълчедръм – ОТ48а – ОТ257 – ОТ258 – OT259 – OT260 – OT113 от км 0+000.00 до км 0+397.74.
Прогнозна стойност: BGN 1 863 806,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0010 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Облагородяване на ПИ 68134.409.101 и ПИ 68134.409.186., гр. София, ул. „Гълъбец“пред №2“
Прогнозна стойност: BGN 49 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2023-0026 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на съоръжения за пречистване на питейната вода на село Брестовица, община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2023-0005 Дата на публикуване: 19.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улици в община Борован“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 244 999,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0039 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 31 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2023-0004 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на Мрежа от зелени споделени пространства за облагородяване и отдих, локализирани в междублоковите пространства в СО – район „Възраждане“ по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 399 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0006 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на пътни настилки на улици и бордюри на територията на община Златица“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 80 379,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0022 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „Възстановяване на съществуваща търговска сграда – Работилница за топли закуски и тестени изделия в УПИ XI, кв. 59, по ПУП на гр. Девин“
Прогнозна стойност: BGN 75 945,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2023-0005 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Реконструкция на 2 (два) броя съществуващи детски площадки на територията на район „Красно село“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 104 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2023-0008 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Реконструкция – изграждане на съоръжение за преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев Огняново“ през р. Места“ и „Брегоукрепване в зоната на преминаването“, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, Община Гърмен, Област Благоевград“ – етапно строителство: I-ви етап Подобект: „Реконструкция – изграждане на съоръжение за преминаване на довеждащ водопровод група „Гоце Делчев Огняново“ през р. Места“, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, община Гърмен, Област Благоевград“; II-ри етап Подобект: „Брегоукрепване в зоната на преминаването през р. Места“, находящ се извън регулация – землище на с. Борово, община Гоце Делчев и землище на с. Огняново, община Гърмен, Област Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0014 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Текущ ремонт и изкърпване на уличната мрежа на територията на община Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0025 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР, ПОСТАВЯНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МОДУЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ДВЕ КЛАСНИ СТАИ“ В ПИ 47295.124.1479 ПО КК НА С. МАРКОВО – ОБЩИНА „РОДОПИ“ – ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 121 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0012 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на Водопиен павилион при баня „Момина баня – стара“ гр. Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 349 842,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2023-0007 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Подпорна стена за укрепване на ул.Напредък при о.т.107-о.т.109 в гр.Неделино общ.Неделино обл. Смолян – Етап 1
Прогнозна стойност: BGN 241 013,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0013 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Оразмеряване и възстановяване на източното дере по улица „Никола Въпцаров“ в с. Кошарна, община Сливо Поле“
Прогнозна стойност: BGN 168 186,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0033 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Основен ремонт на спортна зала „Диана“ в гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 5 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0045 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАЖ В ОБУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ОБЗОР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2023-0002 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на община Завет и обслужваща улица находяща се в междублоково пространство на УПИ I-Жилищно строителство, кв. 82, по плана на гр. Завет“
Прогнозна стойност: BGN 337 968,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2023-0004 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Частична реконструкция и ремонт на покрива на читалище „Просвета – 1920“ с. Мурсалево, общ. Кочериново, обл. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0029 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на канализация, водопровод и велоалея по северната част на ул. „Олимпиада“ и велоалея на ул. „Толиати“ от о.т.7750 до о.т.7754, кв. „Изток“ в гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 404 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2023-0003 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи и аварийни ремонти по сгради, част от пристанищна инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0017 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Благоустрояване на централен площад в УПИ II-читалище от кв. 15 по ПУП на с. Чалъкови, Община Раковски“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 126 669,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2023-0014 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: Извършване на текущи аварийни ремонти на водопроводни инсталации по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 255 939,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0008 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/-Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/-Подобект: Участък от ОТ1 до ОТ178 по плана на гр. Симитли“
Прогнозна стойност: BGN 2 640 340,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0013 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица „Камчия“, гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 324 758,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0019 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв. 103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 3 523 672,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0008 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за извършване основен ремонт и реконструкция на канализация в ул. „Доспатска“ от о.т 152 до о.т. 236, град Сърница”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0026 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения в Клуб на инвалида, гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 8 966,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0016 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „СМР на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечения за нуждите на Община Разград по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 156 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2023-0006 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: “Рехабилитация на ул. „Аврора“ и ул. „Дунав“ с. Вълнари, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 133 590,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2023-0008 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на път KRZ 1432 / Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк / и Рехабилитация на път KRZ 1434 / KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк/“ с три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Рехабилитация на път KRZ 1432 / Черноочене – Житница – Дядовско – Каняк / – Етап 2.2 от км. 10+170 до км. 11+828 „ Обособена позиция 2: „Рехабилитация на път KRZ 1434 / KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/ – Бели вир – Каняк/: Етап 3.1 от км. 0+000 до км. 2+100 „ Обособена позиция 3: Рехабилитация на път KRZ 1434 / KRZ 1433 Черноочене – Севдалина/- Бели вир–Каняк/:Етап 3.3 от км. 3+000 до км. 6+086 и отбивка за с.Яворово „
Прогнозна стойност: BGN 2 560 487,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0028 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на покрива на училище в село Свобода, УПИ ХI- за училище, кв.57 по плана на с. Свобода, община Чирпан “
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2023-0004 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа Ø90, с. Бориславци, Община Маджарово,Област Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 505 030,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0008 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Червен бряг по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 515 433,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2023-0006 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Изграждане на „Център за настаняване от семеен тип, находящ се в УПИ XIX-1640, по регулационния план на с. Ракитница, общ. Брегово, обл. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0022 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТИ/СТРОЕЖИ ПО УЛ. „1-ВА“ В СЕЛО СЛАТИНА, ОБЩИНА КАРЛОВО”
Прогнозна стойност: BGN 2 412 620,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0023 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Реконструкция трети етаж от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ЕООД-строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за лечения на пациенти с COVID-19“
Прогнозна стойност: BGN 133 658,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00975-2023-0006 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: МБАЛ “ РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРДВАНЕ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА НА МБАЛ”РАХИЛА АНГЕЛОВА”АД“
Прогнозна стойност: BGN 707 046,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2023-0012 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и ремонт на общинска улична мрежа в гр.Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 1 305 258,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01613-2023-0009 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР дейности за 4 обекта в сградата на Народен театър „Иван Вазов“, гр. София.
Прогнозна стойност: BGN 813 004,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0041 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и пристройка за изграждане на асансьор в ДГ „Вълшебство“, гр. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 1 176 463,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0013 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „Реконструкция на Улична водопроводна мрежа с.Константиново, Община Камено“
Прогнозна стойност: BGN 5 845 582,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00975-2023-0005 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: МБАЛ “ РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРДВАНЕ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ НА МБАЛ”РАХИЛА АНГЕЛОВА”АД“
Прогнозна стойност: BGN1 334 435,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0046 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности на сграден фонд, общинска собственост на територията на община Велико Търново, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 2 458 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2023-0008 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни дейности при изграждане и рехабилитация на разпределителни и присъединителни топлопроводни трасета и абонатни станции за централно топлоснабдяване, както и при аварии на топлопреносната мрежа и съоръжения на обекти на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 392 271,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2023-0007 Дата на публикуване: 16.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция и рехабилитация на общински път SLV1112 в Община Твърдица“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 805 768,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0013 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Изграждане на дребна техническа инфраструктура – беседки и места за пикник край яз.Доспат в имот с идентификатор 23025.39.58 гр. Доспат, община Доспат, във връзка с одобрено проектно предложение № BG14MFOP001-4.114-0003.“
Прогнозна стойност: BGN 162 823,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0021 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация на УПИ I – парк, кв. 34-автогара, гр. Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 99 353,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0010 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Изработка на интериор на музей- галерия в гр. Банско“
Прогнозна стойност: BGN 195 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0014 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „ШИПКА“ от ОТ 65 до ОТ 82 и ул.“МУСАЛА“ от ОТ 74 до ОТ 75 по плана на С. ВИНИЦА, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 241 070,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0013 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Съединение“ от ОТ 148 до ОТ 137 по плана на гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 199 248,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2023-0009 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР през 2023 г. за ремонт на обекти от уличната мрежа и общинска пътна мрежа, разположени на територията на община Котел
Прогнозна стойност: BGN 1 169 196,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0012 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Стара планина“ от ОТ 400 до ОТ 439 по плана на гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 129 432,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0014 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Благоустрояване на общински парк в централна градска част в ПИ №1001 по ПУП на гр. Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.1001 по КККР на гр. Джебел/”
Прогнозна стойност: BGN 352 733,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0017 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Текущ ремонт на кучкарник за нуждите на РУ – Силистра
Прогнозна стойност: BGN 7 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0026 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, С. СКУТАРЕ, ОБЩИНА МАРИЦА
Прогнозна стойност: BGN 574 985,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04445-2023-0001 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „СТОЙЧО И КИЦА МАРЧЕВИ“ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Модернизация на образователната инфраструктура – ремонт на Професионалната гимназия по механоелектротехника „Стойчо и Кица Марчеви“ – град Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 755 866,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0011 Дата на публикуване: 15.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 912 270,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2023-0004 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Ремонт на улици в населените места на община Борован по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 373 314,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0019 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект „Рехабилитация, благоустрояване и обновяване на УПИ I, кв.141– парк Ловен дом, гр. Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 234 325,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0038 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения по ул.“Симеон Табаков“, град Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 72 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0046 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: “ПАРКОУСТРОЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“, УЛ. „СТЕФАН СЛИВКОВ“, УЛ. „КНЯЗ БОРИС“ И БУЛ. „КРАЙРЕЧЕН“, УПИ IX-479, КЖС И УПИ Х-483, КЦС, КВ. 404”
Прогнозна стойност: BGN 106 780,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0044 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕН НАВЕС ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ОТКРИТО, ОТКРИТА СЦЕНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ДВОРА НА ДОСПЕВСКА КЪЩА НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 65231.908.176 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. САМОКОВ В КВ. 103 УПИ II
Прогнозна стойност: BGN 110 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0024 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Реконструкция и изграждане на улици на територията на Община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 807 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0023 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОГРАДИ НА УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО РАЙОН „НАДЕЖДА“
Прогнозна стойност: BGN 259 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0023 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Реконструкция на велосипедна алея от бул. ,,Москва“ до ЖП-гара Карнобат – ВТОРИ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 376 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2023-0007 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 291 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0004 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, в с. Желява, район „Кремиковци“-СО, гр. София – етап 1
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2023-0005 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Облагородяване на кално пространство в ж.к. „Дианабад“, ул. „Драган Цанков“, пред бл.59-63
Прогнозна стойност: BGN 104 728,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02193-2023-0003 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ – СМР/СРР В СГРАДАТА И В ДВОРА НА СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – ГРАД ПЛОВДИВ, НАХОДЯЩО СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.1279 ПО КККР НА ГРАД ПЛОВДИВ, С АДРЕС: ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ № 9.“
Прогнозна стойност: BGN 269 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0016 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на пешеходно пространство по ул. „Димитър Благоев“ в град Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 743,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0051 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Планирано изграждане на нови и подмяна на съществуващи сградни водопроводни отклонения и спирателни кранове по водопроводната мрежа на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 9 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2023-0002 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на разширение на детска градина № 193 „Славейче“ – пристройка за физкултурно-музикален салон и една градинска група, ремонт на помещения за обособяване на други две градински групи, подмяна на отоплителна инсталация и реконструкция на покрив на съществуващата сграда и цялостно обновяване на дворното пространство“
Прогнозна стойност: BGN 5 539 856,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0130 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Добиване и транспорт на земни маси–глина от кариера на Възложителя
Прогнозна стойност: BGN 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0063 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СМОЛЯН Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане на територията на област Смолян за четири обекта по обособени позиции: Обособена позиция 1: Обект Регионална дирекция за социално подпомагане – Смолян; Обособена позиция 2: Обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин; Обособена позиция 3: Обект изнесено работно място Рудозем към Дирекция „Социално подпомагане“ – Мадан; Обособена позиция 4: Обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Мадан.
Прогнозна стойност: BGN 76 082,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0102 Дата на публикуване: 14.06.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на административна сграда на адрес бул. „Цар Борис III“ № 201
Прогнозна стойност: BGN 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0014 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на обекти от капиталовата програма на Община Ситово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 440 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0028 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Възстановителни и брегоукрепващи работи на р. Касица, с. Трудовец, Община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 2 816 537,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0006 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА ОБЕКТ: „Ремонт на покрив Кметство с. Георги Добрево, Община Любимец”
Прогнозна стойност: BGN 98 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0027 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Вътрешно преустройство и ремонт на санитарни помещения и подмяна на съществуваща канализационна връзка на НУ „Климент Охридски”, УПИ II- за училище, кв.18 по плана на гр. Чирпан, пи 81414.502.421. по КККР гр.Чирпан “
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0030 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на уличната мрежа в обхвата на град Видин и малките населени места на територията на община Видин за 2023 година”
Прогнозна стойност: BGN 1 155 233,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0029 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на междублоково пространство на ул. Княз Дондуков №56 и улици „Константин и Фружин“, „Мичман Луцки“, „Йонка Маркова“, „Екзарх Йосиф I“, „Редута“ в гр. Видин
Прогнозна стойност: BGN 237 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0052 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица „Захари Стоянов“
Прогнозна стойност: BGN 556 998,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0011 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТEКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0051 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица „Арсени Костенцев“ – етап II;
Прогнозна стойност: BGN 1 085 607,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0018 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на мостик „Стария пристан“, гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 99 919,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2023-0003 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, и прилежащото дворно пространство на 170. СУ “Васил Левски”
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05536-2023-0002 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация 149.850 кW върху покрив на складова сграда с кадастрален идентификатор 56784.504.1200.6 по КККР, община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0021 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински път, улици, тротоари, паркинг, площадка и изграждане на изкуствени неравности на територията на община Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 362 437,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0032 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „СМР за обновяване и модернизиране на ЦГЧ на град Ямбол – етап III и IV на пешеходна улица „Търговска”
Прогнозна стойност: BGN 2 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0031 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изграждане на спортни игрища за плажен волейбол и футбол“, намиращи се в „Многофункционален парк за отдих и спорт „Опитно поле“, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 127 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0047 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Обществена трапезария и плътна ограда в УПИ III, кв.291 по ПРЗ на гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 123 175,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0022 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в гр. Айтос“, разделена на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 196 325,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0020 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция на улица „Димитър Благоев“ по плана на гр. Айтос, община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 300 845,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01418-2023-0001 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“ Предмет на ОП: „Разрушаване и фактическо премахване на сгради на територията на Район «Южен», Община Пловдив, и възстановяване на терена“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 96 088,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0011 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Подобрение на сградата на ДГ „Слънце“ с. Чорбаджийско, общ. Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 340 283,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02734-2023-0001 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на ОУ „Епископ Софроний Врачански“, гр. Видин“.
Прогнозна стойност: BGN 348 351,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0025 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Проектиране , строителство и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на пространството около спортна зала в село Рогош, Община Марица – етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 228 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2023-0011 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА – ПАРК“, УПИ IV-„За учебен полигон“, кв. 86А, ПИ 38978.900.7129 по КК и КР на гр. Костинброд, община Костинброд, област Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00615-2023-0013 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Предмет на ОП: Изграждане на панорамен асансьор към административната сграда на Българската телеграфна агенция
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0003 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, в с. Желява, район „Кремиковци“-СО, гр. София – етап 1
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2023-0008 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Николаевка, община Суворово, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 3 630 186,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0009 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на водопровода на с. Лесковец, Община Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 1 564 335,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0014 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Изграждане на спортна площадка в УПИ XIV -спортен терен (ПИ с идентификатор 53691.501.569 по КК и КР), кв. 31 по действащия план на с. Орешак, община Аксаково, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01613-2023-0008 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР дейности за обект: Авариен и текущ ремонт на вътрешна ВиК мрежа, покривно покритие и възстановяване на стени и мазилки“ в сграда Народен театър „Иван Вазов“, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 5.
Прогнозна стойност: BGN 455 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0024 Дата на публикуване: 13.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ В ПИ 73242.501.324 ПО КК НА С. ТРУД, ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ВТОРИ ПОДЕТАП ОТ ВТОРИ ЕТАП: „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 53 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0037 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Г. Раковски“ от о.т.95 до о.т.83 /ляво/ по ПУП на с. Победа, Община „Тунджа“ – етап 1-1“
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0020 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на подпорни стени на територията на община Девин“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 170 355,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0025 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. ДЕТЕЛИНА: ЕТАП 1: УЛ. О.Т. 117-112-89-90-91-92-97; ЕТАП 2: УЛ. О.Т. 133-134; ЕТАП 3: УЛ. О.Т. 37-38; ЕТАП 4: УЛ. О.Т. 17-54-53“
Прогнозна стойност: BGN 141 679,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0037 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Поддръжка и ландшафтно оформление на общински пътища на територията община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0021 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане, ремонт, реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 565 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2023-0007 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Обособяване на Общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията“
Прогнозна стойност: BGN 89 106,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0015 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици на територията на община Берковица за 2023 г.” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 316 963,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2023-0007 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на обект: „Паркинг в УПИ VIII – 485 за стоп. дейности кв. 114 по кадастралния и регулационен план на гр. Брезово, община Брезово, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0049 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и/или релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 240 099,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0020 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване и ремонт на ул.”Ливадите” с дължина 217 метра, гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 60 554,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0013 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ „АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕРЕ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ СЪОРЪЖЕНИЯ И УЛИЦИ, В С. КОСТИ, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС“
Прогнозна стойност: BGN 1 928 933,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0026 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на бетонова площадка на 1 и 2 к. м. и тила на 8, 9 к. м., пристанищен терминал Варна – запад ”
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2023-0012 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улици и тротоарите към тях на територията на община Мизия” по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улица „Александър Стамболийски“, село Липница, община Мизия“ Обособена позиция № 2: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улица „Люлин“ и улица “Петър Цветков“, село Крушовица, община Мизия“ Обособена позиция № 3: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улица „Петър Атанасов“, улица „Петко Йотов“ и улица „Димитър Грънчаров“, град Мизия, община Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 1 512 726,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0027 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Изграждане на два тенис корта в част от УПИ I-за парк от кв.90 по ПУП-ПР на парк „Арпезос-Север“, гр.Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0062 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград/ИРМ Цар Калоян, находяща се на адрес: гр. Цар Калоян, ул. “Генерал Тотлебен” № 5.
Прогнозна стойност: BGN 14 397,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0061 Дата на публикуване: 12.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Исперих, находяща се на адрес: гр. Исперих, ул. “Въча” № 6
Прогнозна стойност: BGN 12 407,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0023 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Oбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, находящо се в УПИ IV- съвет, търговия и услуги, и тротоари в улици между осови точки 105-106, и УПИ V – площад и зеленина, и тротоари в улици между осови точки 103-71-71а-72; 72-101а, кв. 44 , с. Карабунар, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 1 436 164,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0009 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване и изграждане на подпорна стена на ул. „Миньорска“ между о.т. 398 и о.т. 401 в кв. 21 по ЗРП на гр. Лъки“
Прогнозна стойност: BGN 881 804,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0027 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Изграждане на ВиК инфраструктура за обект УМС – Югоизточен обход на ж.к. „Васил Левски“ и УМС – Вътрешноквартални улици в ж.к. „Васил Левски“ за реализацията на част от уличната мрежа на град Ботевград, община Ботевград, област Софийска
Прогнозна стойност: BGN 2 134 351,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0030 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Частично изграждане на ново улично осветление в ж. к. „Дъбника“ и в ж. к. „Металург“ – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0012 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ГЪЛЪБНИК, ГР. РАДОМИР, ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК“
Прогнозна стойност: BGN 274 852,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0021 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Реконструкция на корпус ,,В“, етаж 2 на сграда на ,,МБАЛ – Карнобат“ ЕООД в отделение за лечение на пациенти с COVID – 19 и нов асансьор в УПИ I-845, кв. 15 по плана на гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 189 270,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0050 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения в ПГССИ „Христо Ботев”,град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0018 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Разрушаване на общинска сграда с идентификатор 39970.502.1393.1 по КККР на гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 204 584,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0009 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Премахване на незаконни строежи на територията на СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 152 299,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0012 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Обособяване на парк за разходка, развлечения и игра на домашни любимци”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.643-0006-C01/12.04.2023 г. с Държавен фонд „Земеделие” и МИГ Попово, по процедура BG06RDNP001-19.643, по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 59 384,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2023-0008 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Проектиране на електрическа инсталация, авторски надзор, доизграждане и вътрешни ремонтни дейности за обект: Техническа база за ремонт (сграда № 42 „Лабораторен корпус на ТБР“ и сграда № 43 „Топла връзка“) на ВВВУ „Георги Бенковски“ в гр. Долна Митрополия.
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00176-2023-0004 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0005 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км. 19+765 до км. 19+800“, общ. Борино
Прогнозна стойност: BGN 227 249,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0013 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на уличен водопровод за минерална вода с дължина L = 1300 м. в село Огняново, община Гърмен“.
Прогнозна стойност: BGN 363 485,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04005-2023-0003 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на съоръжения и сгради за Пътническа въжена линия „Сливен – Карандила“
Прогнозна стойност: BGN 3 369 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2023-0021 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: „Текущ ремонт – подмяна на главно разпределително табло ГРТ и разпределително табло РТ в сграда №12, ГРТ в сграда № 3 и главна кабелна касета до сграда № 2“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0108 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ДУПНИЦА“ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична система върху покрива на административната сграда на ТП „ДГС Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 47 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0059 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане – текущ ремонт, за следните обекти: Обект № 1 – административна сграда, ползвана от РДСП – Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2; Обект № 2 – административна сграда, ползвана от ДСП – Велико Търново, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 6 822,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0058 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СЛИВЕН Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на АСП за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“- Сливен, находяща се в гр. Сливен, ул.“Попска“ № 11
Прогнозна стойност: BGN 65 366,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0057 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“, по две обособени позиции – текущ ремонт на следните обекти: – Обособена позиция 1 – Административна сграда, ползвана от ДСП Луковит, находяща се на адрес: гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 53-55; – Обособена позиция 2 – Административна сграда, ползвана от ДСП – Тетевен, находяща се на адрес: град Тетевен, ул. „Д. Благоев“ № 2А.“
Прогнозна стойност: BGN 11 102,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0008 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „ИЛИНДЕН“ ПО ОСЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 605 918,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0056 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАРНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР. ВРАЦА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане“
Прогнозна стойност: BGN 2 240,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0009 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на довеждащи водопроводи в Община Баните за захранване на селата Баните, кв. Поглед и кв. Средна, с. Дрянка, с. Давидково и с. Загражден“
Прогнозна стойност: BGN 2 768 034,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00845-2023-0003 Дата на публикуване: 09.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОШЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Бобошево”
Прогнозна стойност: BGN 603 079,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0024 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Обновяване и проектни мероприятия в парк „Христо Смирненски”, находящ се в УПИ I – Зеленина, кв. 141 по плана на гр.Чирпан, ПИ с идентиф. № 81414.502.3797
Прогнозна стойност: BGN 190 396,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2023-0008 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: “Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“.
Прогнозна стойност: BGN 3 046 806,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0014 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект :Тенис корт – гр. Севлиево ”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0013 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Цялостен ремонт и текущ ремонт на съществуващи детски площадки, находящи се на територията на район „Връбница“, по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 219 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0026 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 179 410,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2023-0004 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт покрив на 34 ДГ „Брезичка“, находяща се на ул. „Владимир Трендафилов“ № 5, ж.к. Дианабад, СО – Район „Изгрев“ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 186 216,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0025 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на подпорна стена на сграда на Районен съд, гр. Димитровград ”
Прогнозна стойност: BGN 66 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00004-2023-0011 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии
Прогнозна стойност: BGN 996 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0009 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Текущи ремонти и възстановяване на детски, спортни съоръжения и паркова мебел, находящи се в зелените площи и междублоковите пространства на територията на СО район „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2023-0113 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РУСЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в работни и сервизни помещения в административната сграда на РЗОК – Русе“
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0023 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Синчец“, с. Браниполе, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 202 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0005 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на детски площадки за игра на открито на територията на Столична община – район „Младост” по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 52 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0011 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуваща улична мрежа на територията на кв. „Акации“, гр. Белослав, община Белослав, в обхват: ул. „Дунав“, о.к. 1222- о.к. 41“
Прогнозна стойност: BGN 391 909,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0026 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници на сграда общинска собственост в УПИ ХХVIII – болница кв.65 по плана на гр.Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02185-2023-0001 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ТЕТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Тетово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 130 087,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0004 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км. 3+980 до км. 4+025″, общ. Борино“
Прогнозна стойност: BGN 372 072,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00537-2023-0029 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Предмет на ОП: Ремонтни дейности/вътрешни ремонти на служебни помещения и търговски обекти за нуждите на ТП София
Прогнозна стойност: BGN 1 068 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01672-2023-0001 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт в сградата на НУ „Патриарх Евтимий“, гр. Плевен по процедура BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, финансирано от Европейския съюз“
Прогнозна стойност: BGN 56 729,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2023-0006 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: Саниране и укрепване на пукнатини и еркер на сградата на Районно управление-Карлово
Прогнозна стойност: BGN 666 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0035 Дата на публикуване: 08.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Облицоване/покриване и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Софийско шосе“ до ул. „Васил Друмев“
Прогнозна стойност: BGN 3 205 151,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05483-2023-0002 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: 33-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“ Предмет на ОП: Ремонт на басейн на 33 ОУ „Санкт Петербург“
Прогнозна стойност: BGN 83 815,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0016 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект „Основен ремонт на сграда за кметство в с. Славейково“
Прогнозна стойност: BGN 46 028,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0009 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „Мултифункционално спортно игрище и стрийт фитнес площадка в УПИ VI-208, ул. „2-ра“, кв.17, (представляващ ПИ с идентификатор 00480.501.252), находящ се в с. Анево, общ. Сопот“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0016 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и топлоизолация на сграда на ОУ с. Луличка“
Прогнозна стойност: BGN 133 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02850-2023-0001 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СИНЧЕЦ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР дейности за обект: Ремонт покрив на детска градина „Синчец“, ул. „Неофит Рилски“ № 18, гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 66 821,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0028 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградата на ДГ „Слънце“ гр. Враца по проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 587 591,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0027 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с. Черганово, община Казанлък- II етап
Прогнозна стойност: BGN 119 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0034 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на главни колектори от смесена канализационна система в гр. Лом“
Прогнозна стойност: BGN 3 360 262,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0011 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Медникарово, Община Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 9 803 130,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05433-2023-0001 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СМОЛЯН Предмет на ОП: Изграждане на лятна кухня-допълващо застрояване в УПИ ІІІ, кв.63 по устройствения план на гр.Девин, ПИ 20465.504.251
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0024 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения в Клуб на инвалида, гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 8 966,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0022 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Захари Стоянов” – от бул. „България” до ул. „Г. С. Раковски” в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 96 190,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0021 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Република” – от бул. „България“ до ул. „Поп Богомил“ в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 118 611,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0018 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Основен ремонт на улични настилки в населените места на територията на община Айтос по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 195 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0012 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Реконструкция, преустройство и модернизация на съществуваща сграда в УПИ X – 2474 в стр. кв. 76 по плана на гр. П. Тръмбеш, Етап I – Реконструкция и модернизация на съществуващ басейн, монтаж на вентилируема фасада на цялата сграда и цялостна подмяна на дограма“
Прогнозна стойност: BGN 1 362 881,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0022 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на площад „Свобода“, с. Памукчи – ОК59-58-57-56-62- ОК-60, Община Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 221 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0055 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ в административни сгради,ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане „-текущ ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП-Стамболийски , находяща се на адрес : гр.Стамболийски, ул.“Осми март“№3
Прогнозна стойност: BGN 7 856,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0054 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане – текущ ремонт за следните обекти: Обособена позиция № 1 – административна сграда, ползвана от ДСП – Възраждане, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ № 173; Обособена позиция № 2 – административна сграда, ползвана от ДСП – Възраждане/ Филиал Красна поляна, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Възкресение“, бл. 1-А, ет. 2; Обособена позиция № 3 – административна сграда, ползвана ДСП – Оборище – приемна филиал „Левски В“, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Левски-зона В“, бл. 17, вх. В, ет. 1.
Прогнозна стойност: BGN 151 262,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0040 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Модернизация на сграда и обзавеждане, вкл. въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM център, осигуряване на достъпност и облагородяване на дворно пространство на ОУ „Георги Бенковски“, гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 2 844 463,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0039 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Модернизация на образователна среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на СТЕМ център и пристройка за асансьор в ОУ „Антон Страшимиров“, Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 3 098 127,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0033 Дата на публикуване: 07.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: Благоустрояване на УПИ III, в кв.36 по ПУП на с.Победа“, втори етап: изграждане на тротоар, детска площадка и част „Ел“
Прогнозна стойност: BGN 85 339,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03878-2023-0004 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ СЕВЕР ЕАД Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на обекти стопанисвани от „Пазари Север“ ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0023 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 499 823,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0027 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор  на общинска пътна мрежа на територията на община Враца по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 725 635,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2023-0003 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Основен ремонт на офисите на МИГ Борован в сградата на образованието в с. Борован“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0030 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА НЧ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ -1928“, С. ГОРНА ВАСИЛИЦА, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 46 887,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00440-2023-0010 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО БУЛ.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ИЗТОЧНО ОТ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ OMV НА ГР. ХАСКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02620-2023-0002 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни дейности свързани с програмата „Училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 243 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0007 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2023 година по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 235 717,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01671-2023-0002 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя:  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Вертикална планировка около спортни игрища в ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04927-2023-0002 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБРЕДИ ЕООД Предмет на ОП: “Изграждане колумбарийни стени за поставяне на урни в Централен гробищен парк Варна”
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02178-2023-0001 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР дейности за обект: Ремонт хидроизолация покрив на ДГ „Звънче “ – гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 78 387,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0024 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АЕРАЦИОННА И РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПСОВ ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0004 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА №15.045“, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ I-„за озеленяване”, в ПИ 68134.4082.906, КВ.27, М. „МЛАДОСТ1”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „МЛАДОСТ”, ГР. СОФИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 41 381,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03871-2023-0001 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на основна сграда и сектор по рентгенова диагностика при ДКЦ Чайка“ – чл. 154 от ЗУТ – пожароизвестяване“
Прогнозна стойност: BGN 49 692,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0018 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Облагородяване на дворно пространство на Детска градина „Иглика”, находящ се в гр. Плевен, ул. „Карлово” № 4“
Прогнозна стойност: BGN 120 824,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0015 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на Панорамна алея „Стъпалата“, местността Голак, землището на град Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 84 752,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0035 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 14 421 780,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0053 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СЛИВЕН Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи -текущ ремонт в административна сграда, предоставена за ползване на АСП за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“- Твърдица, находяща се в гр. Твърдица, площад „Свобода“ № 3
Прогнозна стойност: BGN 36 783,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0052 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ДОБРИЧ Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане .
Прогнозна стойност: BGN 3 586,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0051 Дата на публикуване: 06.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни дейности /СМР/ в административни сгради – основен ремонт за обект: Обект №1- административна сграда, ползвана от ДСП Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 1 271,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0026 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на настилки и съоръжения в УПИ – XVI, кв.199, алеи, детска площадка, спортни площадки, благоустрояване и озеленяване, гр. Ботевград – Зона-1“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0041 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на зала „Борис Гюдеров“, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 541 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0020 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път PAZ 3209 от км 3+116 до км 3+433, /който в регулационните граници на с. Виноградец съвпада с ул. „5-та“ от о.т.152 до о.т.161/“
Прогнозна стойност: BGN 248 762,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0022 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Ремонт на сградния фонд и дворното пространство на детски градини на територията на район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 201 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2023-0007 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Ремонт на улици в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали с три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на улици в населените места на територията на община Черноочене, област Кърджали„ Обособена позиция №2: „Ремонт на улица „Първа“ от о.т. 194, през о.т. 312, 151, 146, 136, 309, 308, 111, 86 до о.т. 78 в с.Черноочене, общ. Черноочене„ Обособена позиция №3: „Ремонт на улица „Двадесет и трета“ от о.т. 120, през о.т. 150, 161, 160, 164, 169, 165, 166, 174, 181, 193, 206, 212 до 217 в с.Комунига, общ. Черноочене„
Прогнозна стойност: BGN 1 056 810,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2023-0020 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт и преустройство на „Вирусологична лаборатория“, „ Клиника по Гинекология“, „Клиника по Хирургия“, „ Клиника по Гастроентерология“ и „Клиника по Кардиология“ в съществуващата сграда на УМБАЛ Проф. „Стоян Киркович“ АД
Прогнозна стойност: BGN 4 452 870,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0015 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Благоустрояване на терена около сградите на Медико – биологичен комплекс /МБК/ , Медицински университет София
Прогнозна стойност: BGN 508 824,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0009 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Главан, община Гълъбово – Етап 3“
Прогнозна стойност: BGN 9 052 896,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00442-2023-0002 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на коридори и фоайета – подмяна на дограма, на партер, първи и втори етаж в сградата на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 138 314,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0010 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Основен ремонт на едноетажна сграда-съблекалня за спортисти“ в ПИ 03602.67.189 по КККР на с.Белоградец, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 61 940,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01731-2023-0001 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Частичен ремонт и реконструкция на покрив на училище Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий”, находящ се в УПИ I, кв. 21 по плана на с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 112 268,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0042 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на обекти на територията на община Стара Загора: Обособена позиция 1: Цялостен ремонт на физкултурен салон, съблекални и санитарни помещения в Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора, ул.“Стефан Стамболов“ №19. Обособена позиция 2: Текущ ремонт на пенсионерски клуб, ул. „Христо Ботев“ №4, гр. Стара Загора.»
Прогнозна стойност: BGN 241 833,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0021 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Възстановяване и укрепване на дерета на територията на община Карлово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 20 749 128,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01098-2023-0004 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и извършване на строително – монтажни работи за газификация на „МБАЛ -Силистра” АД – гр. Силистра”
Прогнозна стойност: BGN 262 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0031 Дата на публикуване: 05.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт/реконструкция и рехабилитация на път JAM 2087/ JAM 1096, Тенево – Маломир / ж.п. гара Тенево – Ген. Инзово / III-7602 /, участък от км 1+400 до км 7+692,6“.
Прогнозна стойност: BGN 4 556 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0020 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Разширение на РДНО-Карлово, чрез изграждане на нова клетка 6 за депониране на ТБО, изпълнена в зоната между първа и трета клетка и надграждане на клетки 1, 2, 3, 4, и 5“в ПИ №36498.37.79, 36498.37.80, гр. Карлово, Общ. Карлово, Област Пловдив” с обхват: ПОДОБЕКТ 1: КЛЕТКА 6, ЕТАП 1: ИЗГРАЖДАНЕ
Прогнозна стойност: BGN 1 699 719,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0034 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Текущи ремонти на общински обекти на Община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0025 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт и озеленяване на площад „Христо Ботев“ с. Скравена в УПИ XI в кв. 42, част от улица от о.т. 180 до о.т. 200 и на тротоарно пространство пред кметство в УПИ XXI по плана на с. Скравена, община Ботевград”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2023-0006 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Асфалтиране на улици от капиталовата програма на Община Кнежа за 2023 г.
Прогнозна стойност: BGN 538 985,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0058 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Строителство на Обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за осветление на територията на гр. Русе“ във връзка с изпълнение на Проект BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 984 674,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0043 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР включващ две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 211 458,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2023-0002 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на коридори и стаи находящи се на втори етаж в 55 СУ „Петко Каравелов“
Прогнозна стойност: BGN 245 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2023-0004 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на общински път PDV 1271/I-8/ Поповица-Ахматово/ от км 0+000 до км 4+050, община Садово“
Прогнозна стойност: BGN 4 185 355,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0008 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС“
Прогнозна стойност: BGN 58 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0005 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА ОБЕКТ: „Ремонт на покрив Кметство с. Георги Добрево, Община Любимец”
Прогнозна стойност: BGN 98 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2023-0004 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА НА 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 85 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0042 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонти на обекти, общинска собственост по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 331 865,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0041 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост, находящи се в селата Берсин, Богослов, Лозно и Търновлак“
Прогнозна стойност: BGN 32 803,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0019 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обекти в Община Кубрат по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи в гр. Кубрат“; Обособена позиция № 2 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи в с. Медовене“; Обособена позиция № 3 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на градинката пред НЧ „В. Левски – Звънарци 1932“ в с. Звънарци“
Прогнозна стойност: BGN 186 580,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2023-0005 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ДУШАНЦИ, ОБЩ. ПИРДОП
Прогнозна стойност: BGN 1 971 761,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2023-0036 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на непроизводствени сгради, подстанции и възлови станции, собственост на „Електроразпределение Север“ АД на територията на РОЦ Добрич и Силистра
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2023-0004 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти на участъци от общинската пътна и улична мрежа и на републикански път № 8602 от км. 12+846 до км. 15+145 (съгласно споразумение с АПИ) на територията на Община Перущица
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0029 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Изграждане на тротоар и ремонт на площадката при храм „Св. Архангел Михаил“ с. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 24 039,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0028 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Младежка“, гр. Костенец, Етап ІІ: от О.Т.590 /кръстовището с ул. „Нишава“/ до О.Т. 538 /кръстовището с ул. „Белмекен“/
Прогнозна стойност: BGN 598 009,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2023-0015 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0049 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане – текущ ремонт за обект: Административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище, находяща се на адрес: гр. Панагюрище, ул. „Доктор Лонг“ № 3.“
Прогнозна стойност: BGN 11 530,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0055 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални сондажи на територията на Община Варна”
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0048 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Долни чифлик, Изнесено работно място – Аврен, находяща се на адрес: обл. Варна, общ. Аврен, с. Аврен, ул. „Тодор Ноев“ № 8, УПИ I, кв. 72
Прогнозна стойност: BGN 15 549,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0022 Дата на публикуване: 02.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт и отводняване на част от ул. “10-та“ и част от ул. “8-ма“, с. Войсил, Община Марица
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2023-0002 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: „Авариен ремонт в условията на спешност на покрива на сградата на СУ „Неофит Рилски“, гр. Долна баня, област Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 558 001,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02932-2023-0001 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Смолян Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОДМВР – СМОЛЯН
Прогнозна стойност: BGN 269 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0011 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 3“
Прогнозна стойност: BGN 277 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0082 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт по фасади на югозападния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“, реф.№ 23ИП-Т19А054
Прогнозна стойност: BGN 210 717,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0004 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО НА ОБЕКТ: Ремонт на покрив гараж, находящ се в УПИ І, кв.215 /бивше МНО/, гр. Любимец
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0023 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на улица от о.т. 36 до о.т. 124, с. Коларово, община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 252 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2023-0003 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Реновиране на два броя съществуващи детски площадки, находящи се на територията на Столична община – район „Изгрев“
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0008 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Текущ ремонт на занимални, спални помещения и тоалетни в сграда на ДГ „Юрий Гагарин“ – гр. Лъки
Прогнозна стойност: BGN 124 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0034 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
Прогнозна стойност: BGN 147 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2023-0002 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително – ремонтни работи, свързани с поддръжката на сградите на Националната художествена академия, находящи се в гр. София”.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0010 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на канализации и водопроводни мрежи“
Прогнозна стойност: BGN 271 688,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2023-0003 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО НА ДВЕ УЧЕБНИ ПОМЕЩЕНИЯ В 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 81 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0053 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Укрепване ХТС на рибарско пристанище Аспарухово
Прогнозна стойност: BGN 115 999,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2023-0001 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР на четвърти етаж и на учителска стая и коридор в административен корпус в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 96 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02016-2023-0003 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ Предмет на ОП: Възстановяване на подпорна стена в двора на ОУ „Стефан Караджа“ – гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 13 343,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2023-0003 Дата на публикуване: 01.06.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ПЕРУЩИЦА.ЕТАП 2. ЕТАП 3.
Прогнозна стойност: BGN 2 439 370,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание