Уникален номер на поръчката: 05343-2022-0003 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА КАБИНЕТИ В 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0091 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – СМОЛЯН Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на пожароустойчиви панели и димоуплътнителни врати за архивни помещения в административната сграда ползвана от ТП на НОИ – Смолян“ .
Прогнозна стойност: BGN 6 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0043 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Трепетлика“, с. Браниполе, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 204 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0042 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „9-та“, с. Храбрино, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0041 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. Трети март, с. Оризари, община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 65 407,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0028 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт и рехабилитация на улица от второстепенната улична мрежа / улица с о.т.88 – о.т.90 – -о.т.91б/ по плана на Промишлена зона“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0027 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и изграждане на уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината – изграждане на улица от о.т. 298 до о.т.293 по плана на Промишлена зона, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0026 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Текущ ремонт на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Опанец – подмяна на ВиК инсталация
Прогнозна стойност: BGN 75 917,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0019 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ, С. БЕДЕН, ОБЩИНА ДЕВИН
Прогнозна стойност: BGN 3 560 690,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0027 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт сгради – общинска собственост, общинска администрация и приемни на районни полицейски инспектори на територията на Община Троян
Прогнозна стойност: BGN 105 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0027 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изграждане на спортна площадка в двора на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 90 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2022-0022 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни/ремонтни работи на административната сграда на Регионален телевизионен център в гр. Русе, ул. „Цариброд“ №6“
Прогнозна стойност: BGN 157 741,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02103-2022-0002 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на тоалетни в сградата на СУ „Свети Седмочисленици“ – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 32 691,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0009 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Текущ ремонт на улици в населени места на територията на Община Хаджидимово”, Първа обособена позиция: „Текущ ремонт на улица „Генерал Жостов“ от о.т. 27 до о.т. 60, с дължина 110м. по плана на град Хаджидимово, община Хаджидимово”. Втора обособена позиция: „Текущ ремонт на улици в село Абланица, община Хаджидимово“.
Прогнозна стойност: BGN 153 194,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2022-0005 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на участък от ул.“Св. Иван Рилски“ в гр. Симеоновград
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0014 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в с. Красен дол, общ. Никола Козлево“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на ул. „Г. Димитров“, с. Красен дол, общ. Никола Козлево“, Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на ул. „Дружба“, с. Красен дол, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 367 358,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0013 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на подпорни стени на територията на община Кирково.“
Прогнозна стойност: BGN 101 883,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0028 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 18 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0012 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Ремонт на зала и помещения в Спортна зала „Васил Левски”, гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0016 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „Реконструкция на ул. „Богомил“ от ОТ 94 до ОТ 91, кв. Дебър гр. Първомай”
Прогнозна стойност: BGN 382 347,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0015 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Възраждане“ от ул. „Хан Аспарух“ до ул. „Братя Миладинови-север“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 208 455,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0014 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „П. Славейков“ от ул. „св. св. Кирил и Методий“ до ул. „Хаджи Димитър“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 82 085,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0013 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Кочо Честименски“ от ул. „Княз Борис I“ до ул. „Перуника“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 153 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0012 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Реконструкция на ул. „Крайречна“ от ОТ 132 до ОТ 82 кв. Дебър, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 152 845,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0008 Дата на публикуване: 30.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на общински пътища в Община Трън по 6 (шест) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 029 628,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0016 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващ каптаж „Новомахленски“ до утаител в ПИ с идент. № 56277.1.1363, гр. Пещера, общ. Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 2 087 621,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0026 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на обслужващи алеи от о.т. 3026 до о.т. 3035 и от о.т. 3031 до о.т. 3040 по плана на парк „Юнак“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 666 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0019 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Частичен ремонт на сградата в УПИ II-138, кв.19 по плана на с.Ценово, Община Чирпан.
Прогнозна стойност: BGN 26 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0008 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на град Каспичан”, Етап VІІ, подетап VІІ.3 – клон 21“
Прогнозна стойност: BGN 82 048,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0016 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Първи май”, кв. Раковица, град Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 132 716,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2022-0007 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради, общинска собственост на територията на община Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 236 002,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2022-0004 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрива на поликлиниката в гр. Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 124 623,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2022-0016 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 250 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0018 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ЯНКО ИВАНОВ“ ОТ О.Т.99 ДО О.Т.78 – КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. „БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“, ГР.ЧИРПАН – ЕТАП № 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА И БОРДЮРИ“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0012 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Общински път RSE 2067 /III-2001/ Ветово – Глоджево/ – Ветово – /III-2302/ Семерджиево – Ветово/ – реконструкция и рехабилитация на участък от км 0+000 /III -2001 Русе – Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода – Ветово – Сеново/ и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1 +780, Община Ветово, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 9 969 651,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0042 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Доставка и монтаж на преместваем обект в УПИ ІV, кв. 41 по плана на жк „Славейков“, гр. Бургас за целите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Бургас, ж.к. “Славейков“ бл. 10
Прогнозна стойност: BGN 40 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2022-0012 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: ,,ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3242/III-8683, СМИЛЯН-МОГИЛИЦА/ЧЕРЕШОВСКА РЕКА-КИСЕЛЧОВО, ПРИ КМ 3+800, ОБЩИНА СМОЛЯН – II ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 318 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0024 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Здравна служба с. Драгоево, община Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 51 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00553-2022-0009 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО „АКАД. ГЕОРГИ НАДЖАКОВ“ Предмет на ОП: „Реновиране на съществуващо предпазно съоръжение на газохранилище, покрив, улучна система и врати към Нанотехнологичен център, ИФТТ-БАН“.
Прогнозна стойност: BGN 13 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00459-2022-0007 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД Предмет на ОП: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА СЛЕД ОТСТРАНЕНИ АВАРИИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0010 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за основен ремонт на тротоар ул. „Георги Димитров“ с. Горна Кремена (част от път III-103), община Мездра, включващ проектиране, авторски надзор и строителство
Прогнозна стойност: BGN 109 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0009 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: Неотложни строително-ремонтни дейности за възстановяване на стълби на ул.“Свети Иван Рилски“, гр.Дупница
Прогнозна стойност: BGN 66 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0059 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане на територията на област Варна по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 142 675,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2022-0004 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински път „/PDV1231, Стряма- Пъдарско/ – Момино село – граница общини ( Раковски- Брезово) – Борец- Върбен“ от км 5+130 до км 10+285, съоръжения и принадлежности към него в Община Брезово, Област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 2 539 594,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0086 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВАРНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт в административните сгради на ТП на НОИ – Варна, ул. Охрид № 6 и ул. Хан Аспарух №4“
Прогнозна стойност: BGN 3 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0050 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад АД Предмет на ОП: Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София област, реф. № РРС 22-061
Прогнозна стойност: BGN 9 341 636,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2022-0007 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2022-0007 Дата на публикуване: 29.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Ремонт на фасада и покрив на сградата на Общинска администрация Мирково
Прогнозна стойност: BGN 117 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0023 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА УЧИЛИЩЕ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ИСПЕРИХ“
Прогнозна стойност: BGN 237 295,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2022-0006 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN199 935,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0024 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЦНСТ, С. ГОРЕН ЧИФЛИК
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0018 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Благоустройство на градски парк община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 263 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0006 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ УЛИЦИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0012 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Саниране и ремонт на дневен център за стари хора с местонахождение УПИ XII детска градина в кв.14 по плана на с. Долна махала“, общ. Калояново, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 47 441,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0027 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на отоплителната инсталация в ДГ „Пролет“, гр. Генерал Тошево”
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0029 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖКИ ПАРК В ГР. ПАВЛИКЕНИ-ЕТАП І“
Прогнозна стойност: BGN 150 818,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2022-0006 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на ново тяло на ДГ 133 „Зорница“ ул. „Еужен Поатие“ № 1 – гр. София, СО – район Изгрев
Прогнозна стойност: BGN 94 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2022-0005 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Облагородяване на кално пространство в УПИ I, VI и VII, кв. 9, м. „Дианабад”, по плана на гр. София
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06134-2022-0001 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Реставрация и консервация на недвижими културни ценности в град Търговище по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 302 864,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0108 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи в сградата на РЗОК -Ямбол”
Прогнозна стойност: BGN 7 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0039 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на основен ремонт на Колонада Ректорат ТУ-София“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0041 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изграждане на защитена лодкостоянка, разположена югоизточно от УПИ І, кв. 30 (ПИ с идентификатор 07079.20.470) по плана на м. „Ъгъла“, землище кв. „Сарафово“, гр. Бургас в границите на ПИ с идентификатор 07079.1.1474 по КК на гр. Бургас и в прилежащата му акватория на Черно море“
Прогнозна стойност: BGN 1 342 080,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0038 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР), съгласно технически спецификации за лаборатория 3.4 Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото към Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle” финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 116 768,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0160 Дата на публикуване: 28.06.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на вентилационно-климатичните инсталации на СОК, гр. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 780 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0040 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Канализация с. Белащица- второстепенна канализационна мрежа от РШ същ. /военен блок/ до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 269 837,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2022-0007 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Текущ ремонт на улици в Община Сухиндол“
Прогнозна стойност: BGN 1 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00172-2022-0004 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИТРИНО Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за реконструкция, основен ремонт/рехабилитация и поддържане на общинска пътна и улична мрежа,съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Хитрино при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 9 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00172-2022-0003 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИТРИНО Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за реконструкция, основен ремонт и поддържане на водопроводни системи и съоръженията към тяхна територията на община Хитрино при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 9 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01982-2022-0001 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ДЕВЕТИ МАЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на отоплителната инсталация на Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“, гр. Червен бряг“
Прогнозна стойност: BGN 76 736,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0009 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Доизграждане на улична мрежа на ул.“Андрей Василев-Амира“от ОТ 604 до ОТ 615, ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606 в гр. Каварна в три етапа: Етап 1 – Улица „Андрей Василев-Амира“ от ОТ 604 до ОТ 615, гр. Каварна Етап 2 – Улица „Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606, гр. Каварна Етап 3 – Улица „Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, гр. Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 777 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0009 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2022-0006 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Благоустрояване на парк „Мария Роза“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 543 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0014 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив и тераса Търговски дом, бул. „Г.С.Раковски“, гр. Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00500-2022-0002 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ Предмет на ОП: Ремонт на три туристически заслона в Национален парк „Централен Балкан“
Прогнозна стойност: BGN 146 510,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2022-0007 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване река Въча от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 619 503,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0011 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда на Народно читалище „Йосиф Добранов-1933, с. Житница, община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 24 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:  00031-2022-0004 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително–монтажни работи по проект: №BGENERGY-2.002-0002 „Подобрена енергийна ефективност в сградата на НЧ Просвета 1927 – с. Граматиково“ , който се изпълнява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП)
Прогнозна стойност: BGN 519 815,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0013 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на дворно пространство на Детска градина „Слънце, намиращо се на ул. „П. Евтимий“ 10, град Димитровград.”
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0010 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция/рехабилитация на водопровод по улици „Миньорска“, „София“, „Варна“, „Бенковски“, „Пирин“ и „Родопи“ – гр. Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 1 765 335,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0027 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (в т.ч. Проектиране, Авторски надзор, доставка, СМР и монтаж на 30 бр. подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1,5м3” за нуждите на проект „Екологични и рециклиращи администрации”
Прогнозна стойност: BGN 225 332,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0010 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Изграждане на четири детски площадки в община Джебел »
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0011 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Изграждане на детски кътове, находящи се на територията на община Пазарджик, по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 66 064,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0034 Дата на публикуване: 27.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Подновяване на железния път и контактна мрежа в междугарието Гурково – Твърдица с обща дължина 7 845 м по 3-та жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 12 780 068,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0008 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШЕН ЕТЕРНИТОВ ВОДОПРОВОД ОТ ПЛАНИНСКО ВОДОХВАЩАНЕ НА Р. АДЖИЛАРСКА ДО ПСПВ НА С. ЯГОДИНА, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 2 652 616,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0025 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улични канализации по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 431 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0007 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ИЗВОРА ДО ВОДОЕМА НА С. БУЙНОВО, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 1 256 069,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0006 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML1032 ОТ ПЪТ SML 1031 – ТЕШЕЛ – БУЙНОВО ДО СЕЛО ЯГОДИНА КМ 0+000 – КМ 2+240, ОБЩИНА БОРИНО“
Прогнозна стойност: BGN 2 555 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0030 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на един участък от уличната мрежа на с.Балик
Прогнозна стойност: BGN 126 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0013 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община Ардино по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 075 333,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0008 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително монтажни работи и укрепителни мероприятия за обект „Укрепване на свлачища № PAZ 04.14163-01, № PAZ 04.14163-02, № PAZ 04.14163-03, в кв. 25,кв.26,кв. 27 и кв. 28, с. Габровица, община Белово“ – етапно изпълнение
Прогнозна стойност: BGN 3 066 692,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0022 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДА В ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ V – ЗА ПАРК, КВ. 28 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Прогнозна стойност: BGN 286 977,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0029 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ГР.САМОКОВ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ„
Прогнозна стойност: BGN 133 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0008 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Реконструкция на ул. „Перущица“ в участъка от кръгово кръстовище с бул. „Васил Левски“ до ул. „Цар Симеон“ – град Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0015 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изграждане зона за релакс, спорт и забавления сред природата УПИ ХI-СПОРТ И АТРАКЦИИ, квартал 65а, град ТРЯВНА КККР 73403.501.3002“
Прогнозна стойност: BGN 62 486,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0018 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на административна сграда във военно формирование (в.ф.) 32300 – 24 Папия
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2022-0017 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на щабна сграда на военно формирование (в.ф.) 28430 – Варна
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0014 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Осъществяване на ремонт на сгради, собственост на община Айтос по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0044 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „Мир“, „Гоце Делчев“, „Енерго“. „Люляк“, кв. „Дружба“ 1, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 801 667,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00506-2022-0002 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска” ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на проект за осигуряване на алтернативно електрозахранване на Централната болнична сграда чрез изграждане на фотоволтаична система“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0243 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА Предмет на ОП: Извършване на ремонт на преливник от пасарелката към бързотока на язовир „Болярци“ в териториалния обхват на ТП ДЛС „Женда“
Прогнозна стойност: BGN 114 466,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06268-2022-0001 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: Съзнание 1891г. НЧ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за изграждане на лятна сцена на открито
Прогнозна стойност: BGN 144 596,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2022-0005 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрива на сграда №49 „Битов корпус“ във военно формирование 28 330 – Смолян
Прогнозна стойност: BGN 130 409,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2022-0004 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на покрива на сграда №31 „Щаб“ във военно формирование 32 450 – Мокрен
Прогнозна стойност: BGN 83 559,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0012 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, собственост на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 211 508,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2022-0003 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на сграда №12 „Складове и рампа“
Прогнозна стойност: BGN 209 908,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2022-0016 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Ремонт на сгради на трансформаторни постове, помпени станции, обслужващи ПС сгради в област Кърджали и сграда «обезводняване» в ПСОВ гр. Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2022-0003 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА КАЗАНЛЪК”
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05743-2022-0003 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА №27 СЛАВЕЙЧЕ Предмет на ОП: „Изграждане на ограда на Детска градина № 27 „ Славейче“
Прогнозна стойност: BGN 75 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0019 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА – РАКОВСКИ“ – ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 8 508 433,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2022-0006 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Доизграждане на водопроводна мрежа на село Павелско, Община Чепеларе.“
Прогнозна стойност: BGN 13 677 064,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2022-0010 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Върбица „
Прогнозна стойност: BGN 3 419 320,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2022-0009 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от м.„Рибника“ до с. Тушовица” община Върбица“
Прогнозна стойност: BGN 3 266 517,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2022-0009 Дата на публикуване: 24.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Текущ ремонт на част от уличната мрежа в гр. Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 3 065 856,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2022-0062 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Асфалтиране на площадки в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0041 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на НЧ „Искра-1932″с.Димитровче, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 18 690,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0040 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване на дворно място в ДЦДТМУ „Надежда”, гр.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 41 748,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0006 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт сграда на ДГ „Здравец“ гр. Брацигово“
Прогнозна стойност: BGN 114 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0014 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици в общ. Гърмен по 3 обособени позиции: ОП1: Село Ореше- улици между о.т.7-30 и 5-91; ОП2: Село Крушево – улици между о.т.37-41 и 11-27; ОП3: Село Долно Дряново – улици между о.т.28-40 и 59-60-61-77;
Прогнозна стойност: BGN 143 601,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0013 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на сградата на кметство село Шатрово, община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0009 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Рехабилитация на улични участъци, части от улица „Република“ и от улица „Перелик“, град Мадан, Община Мадан”
Прогнозна стойност: BGN 208 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0024 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор, на обект „Ремонт на алея с трайна настилка за пешеходци, велосипедисти и хора с увредена мобилност Разград – Пчелина“
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2022-0006 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи на помещения, находящи се в сградата на 55 СУ и ремонт на площадкова канализация“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 295 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0012 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 75 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0008 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Възстановяване и полагане на асфалтова настилка на пътища от общинска пътна мрежа на Община Харманли във връзка с подготовка на пътищата за експлоатация през зимния сезон 2022/2023 г.“
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2022-0005 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински сгради в община Брацигово“ по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 “Текущ ремонт на зала на общински съвет, находяща се в Младежки дом гр. Брацигово“ , Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на актова зала, находяща се в сградата на ПГСА гр. Брацигово“, Обособена позиция №3 „Текущ ремонт на подготвително помещение към кухненски блок, находящ се в сградата на КСУДС гр. Брацигово“.
Прогнозна стойност: BGN 24 370,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0016 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на участъци от улична мрежа на територията на община Дряново”, както следва: Облагородяване околоблоково пространство на ул. “Михаил Иванов” № 3-5 гр. Дряново, Основен ремонт на ул. “Освобождение” в с. Ганчовец, Изграждане продължение на ул. “Железничарска” гр. Дряново, Основен ремонт на път част от имот 23947.104.15 в местността „Припека“ гр. Дряново
Прогнозна стойност: BGN 269 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0018 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради и прилежащи пространства в община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 206 381,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0011 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за преустройство на терени, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 98 809,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0013 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 16 927,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0014 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на настилка по ул. „Вишнева“ от о.т. 22 през о.т. 23-24-32-33-68-69 до о.т. 70 във в.з. Лозята в село Скравена“
Прогнозна стойност: BGN 200 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0028 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа в гр. Павликени и гр. Бяла Черква”
Прогнозна стойност: BGN 1 627 999,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0025 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Ремонт тротоари ул. „Добротица“ с. Кардам от ул. „Червеноармейска“ до ул. „Опълченска“ – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 54 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0024 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация тротоари ул. „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0010 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0009 Дата на публикуване: 23.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Авариен ремонт, свързан с благоустрояване на част от училищен двор и ремонтно възстановителни работи на стълбищна клетка в блок „А“ на СУ „Д-р Петър Берон“, УПИ Х-училище, кв. 3 по плана на гр. Тополовград
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0017 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонт на тротоари и улична пътна мрежа на територията на с.Искрец, община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 389 124,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0019 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт по поддържане на улици, площади, ОПМ на територията на Община Панагюрище и улици от РПМ в чертите на гр. Панагюрище
Прогнозна стойност: BGN 556 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0027 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Стамболово и с. Михалци, община Павликени” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на обществена зелена площ около паметник в УПИ I-629, кв. 75, с. Михалци, общ. Павликени“; Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на обществена зелена площ със съществуваща детска площадка в УПИ I-за озеленяване, кв. 10А, с. Стамболово, общ. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 82 044,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2022-0021 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – МОНТАНА Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 48489.8.88.15.2, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ТРЕТИ ЕТАЖ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. МОНТАНА, УЛ. „МАРИН ДРИНОВ” №
Прогнозна стойност: BGN 552 268,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2022-0006 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 5“
Прогнозна стойност: BGN 448 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2022-0023 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР по изграждане на ОВК инсталации в сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд – Елена и Териториално отделение – Елена към Районна прокуратура гр. Велико Търново, находяща се в УПИ II, кв. 39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“.“
Прогнозна стойност: BGN 251 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0086 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Ремонт на покривните конструкции на Самостоятелна детска ясла № 36 „Слънчево зайче“ и на Самостоятелна детска ясла № 48″
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0011 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Ремонт на градски парк в гр. Бобов дол““
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0156 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на експлоатационното състояние на административни и технологични помещения в ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 620 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0011 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване „Езилева падина“, с. Старцево – изграждане на улица между о.т. 347 и о.т. 351, кв.3 и кв.6 по ПУП на с. Старцево, община Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 106 482,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0038 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Кметство в с. Сладун, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 10 935,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0010 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Златоград, ул. „Константин Фердинандов“ между от о.т.464 и о.т.871“
Прогнозна стойност: BGN 124 405,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2022-0003 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път BLG 1021 Белица – Семково в участък от км 6+300 до км 15+400, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 8 137 330,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0055 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Кирково, находяща се на адрес: с. Кирково, общ. Кирково, обл. Кърджали, ул. „Димитър Благоев“ № 34 “
Прогнозна стойност: BGN 24 604,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0012 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на паркинг в гр. Ардино, ул. „Родопи“, община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 80 249,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2022-0007 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улици и тротоари в населените места на територията на Община Елена, съгласно инвестиционните програми за финансиране на капиталови разходи за 2022 и 2023 г.”
Прогнозна стойност: BGN 4 410 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0049 Дата на публикуване: 22.06.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на София Област, реф. № РРС 22 – 059
Прогнозна стойност: BGN 4 075 434,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03201-2022-0001 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М.В. ЛОМОНОСОВ – СОФИЯ“ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на класни стаи, коридори и фоайета, находящи се в сградата на НПГПТО „М. В. Ломоносов“, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 148″
Прогнозна стойност: BGN 79 390,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0026 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на Народно читалище „Просвещение 1871“ гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2022-0004 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната, тротоарната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 175 409,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0039 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Проектиране и авторски надзор на обекти на територията на с. Брестовица, община „Родопи“, по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 113 266,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0006 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „УКРЕПВАНЕ НА УЛ. „МАНАСТИРСКА“, О.Т. 28-29-30 ПО ПЛАНА НА ГР. РИЛА“
Прогнозна стойност: BGN 68 137,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0037 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Приемна за Инспектор „Детска педагогическа стая“ в с.Левка, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0036 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на мост и реконструкция на път в участъка от о.т.74 до о.т.24 в с. Студена, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 1 257 693,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0011 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Облагородяване на кално пространство между бл. 110 и 111 на ул. „Скайлер“, ж.к. „Хаджи Димитър“
Прогнозна стойност: BGN 87 644,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02969-2022-0004 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, находящи се в сградата на 105. СУ „Атанас Далчев“ и прилежащото дворното пространство“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0043 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С.ЧЕРВЕН, С. ДОЛНОСЛАВ, С.ГОРНОСЛАВ, С.МУЛДАВА И С.СТОЕВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 223 035,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0042 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ВОДОПРОВОД И ЧАСТ КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.“БАДЕЛЕМА 2″, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 1 166 697,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01960-2022-0001 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на административни помещения, находящи се на 5 етаж, северно крило, в сграда на ЦОПУО в гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, блок 5“
Прогнозна стойност: BGN 119 971,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01229-2022-0003 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Подмяна на вътрешни интериорни врати в сградата на ПГХТТ –Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 47 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01161-2022-0004 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: 1-ВО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХР.СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: Неотложни ремонтно – възстановителни работи по закрита спортна зала на ПНУ „Христо Смирненски“ гр. Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 236 629,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0006 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: ’’Реконструкция на общински път SML 1171 от път III-8652 – с. Средец – с. Бурево – с. Гърнати – мах. Марамати, Община Неделино, Подобект – ЕТАП 1: „Общински път SML 1171 от път III-8652 – с. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 3 439 604,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0016 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението на сгради в арест и пробационна служба, в гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 3 832 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0016 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на рехабилитация на покриви и изграждане на фотоволтаични системи за производство на електроенергия с обща инсталирана мощност до 1 МW и над 1 МW (за собствени нужди и продаване на излишъка в мрежата), върху покриви или фасади на съществуващи сгради или прилежащото им пространство (земя), собственост на Tракийски университет – Стара Загора.“
Прогнозна стойност: BGN 30 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0027 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ : „Улица между квартали 3101, 3102, 3301, 3302, 3401, 3403, 3405 и 3502 /от46 до от335/ КК „Слънчев бряг-Запад”, общ.Несебър
Прогнозна стойност: BGN 1 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0010 Дата на публикуване: 21.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 484 398,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0038 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Васил Левски“, с. Белащица, Община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 231 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0037 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон“, с. Брестник, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0036 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Черно море“, с. Ягодово, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 238 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0035 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „17-та“, с. Златитрап, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 93 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2022-0015 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Сусам
Прогнозна стойност: BGN 3 888 410,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2022-0002 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Частично благоустрояване на обществена зона за отдих в район „Тракия“, ПИ 56784.540.1164 по Кадастралната карта на град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 341 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00574-2022-0019 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО Предмет на ОП: „Ограждане на спортни площадки към УК № 2 на ТУ – Габрово”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0023 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ,,Ремонт на сгради общинска собственост, стопанисвани от ОП „Жилфонд“ – гр. Плевен, разделена на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 85 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2022-0006 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново по подобекти, Подобект „TGV 3002 /TGV 2135, Пиринец – Семерци/ – Долна Златица – от км. 0+000 до км. 2,2 км.
Прогнозна стойност: BGN 2 202 822,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0041 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ЗАХАРИ СТОЯНОВ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 400 830,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2022-0002 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: Доизграждане, реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, Община Мизия
Прогнозна стойност: BGN 1 675 437,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0026 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: ,,ПРЕРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПРОЕКТ ЗА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР- I ЕТАП„
Прогнозна стойност: BGN 2 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0015 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Лозен, с. Симеоновец и с. Семчиново, общ. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 229 294,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0015 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици село Ветрино, община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 167 621,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02620-2022-0001 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни дейности в сградата и двора на Средно училище „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02065-2022-0004 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кърджали Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности във фитнес зали в сгради на Районно управление-Кърджали, Районно управление-Крумовград, Районно управление-Кирково и Районно управление-Момчилград, управлявани от ОДМВР-Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 10 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2022-0004 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига на р.Тополница, с.Калугерово“.
Прогнозна стойност: BGN 58 370,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01466-2022-0001 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ПГССХВТ „А. КЪНЧЕВ“, ГР. РАЗГРАД
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02558-2022-0002 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР – Монтана с две обособени позиции: 1. Помещение за прием в гр. Монтана, 2. Помещение за прием в гр. Лом
Прогнозна стойност: BGN 42 486,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0023 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ DOB 3033 /II-29 ДОБРИЧ – ГЕНEРАЛ ТОШЕВО/ ПЛЕНИМИР-ПЕТЛЕШКОВО“ III-9002“
Прогнозна стойност: BGN 4 415 351,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0013 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива на спортна зала Правец”
Прогнозна стойност: BGN 330 769,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0014 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“
Прогнозна стойност: BGN 80 125,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2022-0004 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 279 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01990-2022-0001 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ Предмет на ОП: “Ремонт на покрив и таван на физкултурен салон към сградата на ОУ „Стоян Михайловски“ “
Прогнозна стойност: BGN 72 914,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0019 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 10 585 411,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0067 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛУВЕН КОМПЛЕКС С 50 МЕТРОВ БАСЕЙН В ЧАСТ ОТ КВ. 4 ПО ПЛАНА НА СК „ОТДИХ И КУЛТУРА”, ГР. ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 17 407 417,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0104 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: „Разширение на ОРУ 31,5 kV, в подстанция „Марица изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 801 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0080 Дата на публикуване: 20.06.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на булеварди от Третия градски ринг, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 30 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0026 Дата на публикуване: 19.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0009 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улична мрежа в гр. Златоград, ул. „Костадин Фердинандов“ между от о.т.464 и о.т.871“
Прогнозна стойност: BGN 124 405,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0021 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: МБАЛ гр. Исперих – Южно крило, находящ се в гр. Исперих, ул. „Ахинора” №39 – УПИ I, кв. 78 по плана на гр. Исперих“, по проект: „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.
Прогнозна стойност: BGN 83 074,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0054 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Преустройство на част от съществуваща сграда в мултифункционална зала за занимания и свободно време при Международен младежки център – Стара Загора“ в УПИ І-505, кв. 298, по плана на гр. Стара Загора с идентификатор по КККР 68850.503.9905.2“ по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално! по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021”
Прогнозна стойност: BGN 190 863,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0007 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи /наричани за краткост СМР/, изразяващи се в текущи ремонти в сгради – публична общинска собственост, находящи се на територията на община Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 148 577,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00440-2022-0006 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2022-0004 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на пътна отсечка PER2006 /III-8114, Брезник – Бегуновци/ – Режанци – Ребро, км 0+000 – км 9+387“
Прогнозна стойност: BGN 7 165 097,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0008 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Доизграждане на водопроводна мрежа по ул.“Андрей Василев-Амира“от ОТ 604 до ОТ 615, ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606 в гр. Каварна в три етапа:
Прогнозна стойност: BGN 854 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2022-0014 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Неотложен авариен ремонт на част от канализационна мрежа в с. Сърница
Прогнозна стойност: BGN 15 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02067-2022-0001 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрива на ОУ „Капитан Петко Войвода“
Прогнозна стойност: BGN 81 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2022-0007 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив ДГ“Здравец“ гр.Балчик
Прогнозна стойност: BGN 144 622,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0012 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на канализационни мрежи и ремонт и подмяна на вътрешни водопроводни мрежи в границите на урбанизираните територии на населените места в Община Момчилград през 2022 г.– в с.Нановица, с.Равен, с. Соколино и гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 341 600,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0146 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на санитарни възли и административни помещения в сграда ИЛК, ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 441 836,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0015 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Авариен ремонт и подобряване на безопасността на движението в участък от общински път BGS1060 с. Аспарухово – с. Смолник в границите на урбанизираната територия на с. Аспарухово“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0040 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя:О БЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АСЕНОВГРАД II“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 151 469,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0038 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 878 184,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0023 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Автоматизирана инсталация за поливане на тревни площи в НСА „Васил Левски“ от собствен водоизточник
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0101 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Рециклиране на електромерни табла на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД – КЕЦ Ямбол обект № 1076949
Прогнозна стойност: BGN 198 061,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0100 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нови кабелни линии средно напрежение и възлова станция на лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД – КЕЦ Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0013 Дата на публикуване: 17.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на ДГ „Слънце“, гр.Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 123 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0018 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт сграда на ЦОП, ул. „Д. Ангелов“ № 5, град Лом“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0024 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на уличната канализационна мрежа за блокове №№ 1, 2, 3 и 6 в кв. “Даме Груев“, гр.Сливен“- ЕТАП II и III: Реконструкция на улична канализационна мрежа на жилищни блокове №№ 1, 2 и 3 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 297 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0012 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД АЙТОС ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 858 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01248-2022-0003 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „СЕВЕР“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на СМР на детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 0 – 12 г. на територията на Община Пловдив, район „Северен“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0039 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“БОГОМИЛСКА“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 201 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0017 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „ГЕОРГИ КОНДОЛОВ“, ГР. КАМЕНО В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 156 (КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ III 5392 (ТРОЯНОВО – АЙТОС) ВИНАРСКО – КРЪСТИНА – КАМЕНО – БРАТОВО) ДО О.Т. 116 (КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ, ОБЩ. КАМЕНО) И УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 146 (КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. ОБОРИЩЕ ГР. КАМЕНО) ДО КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ, ГР. КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 1 328 914,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2022-0003 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Подмяна на водопровод по улици на територията на град Любимец”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2022-0005 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „Рехабилитация на път SZR2112 / III-503, Опан – Симеоновград – Столетово от км 0+000 до км 1+000, община Опан, обл. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 800 545,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00083-2022-0010 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ АД Предмет на ОП: Строително монтажни работи /СМР/ на родилни зали и предзала в Отделение по акушерство и гинекология
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0078 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт на покрива на 150-то ОУ „Цар Симеон Първи“, находящо се на ул. „Делийска воденица“ № 11, район „Искър“.
Прогнозна стойност: BGN 54 950,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2022-0002 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на асансьор за осигуряване на достъпна среда в сградата на „ДКЦ Районна поликлиника Казанлък”
Прогнозна стойност: BGN 66 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0020 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 169 480,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0002 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови
Прогнозна стойност: BGN 832 883,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0027 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Възстановяване на бетонова алея и чешма в гробищен парк в гр.Тервел
Прогнозна стойност: BGN 13 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2022-0005 Дата на публикуване: 16.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за извършване на основен ремонт на общински път SML 3086 Орлино от км 17 + 300 до км 16 + 000“
Прогнозна стойност: BGN 443 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06267-2022-0001 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО СЕМЕРДЖИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Семерджиево, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 55 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0038 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ И ПАРКОВОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“, С. КОЗАНОВО
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0049 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, ползвана от Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 59 233,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0011 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуваща спортна площадка в УПИ I, кв.13 по ПУП на гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 399 370,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2022-0020 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНИ РАБОТИ И ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИВШИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЕТГНЕН ЗА МОНТАЖ НА КОМЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД“
Прогнозна стойност: BGN 113 526,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0064 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на осветителната инсталация на мост Адата, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0011 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград, с 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 484 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0090 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Строителни и монтажни работи за ремонт на сводов мост над отводящ канал на преливник, язовирен район „Розов кладенец“, реф.№ 22РП-Т60А028
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0017 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: «Ремонт на покриви на общински сгради» по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 55 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0013 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в с. Ружица, общ. Никола Козлево“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на ул. „Калоян“, с. Ружица, общ. Никола Козлево“, Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на ул. „Свобода“, ул. „Плиска“, ул. „Баба Тонка“ и ул. „Хан Аспарух“, с. Ружица, общ. Никола Козлево“, Обособена позиция № 3 „Текущ ремонт на паркинг на общинска администрация“ с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 288 352,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0014 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в с. Бошуля и с. Карабунар, общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 164 246,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0060 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на футболно игрище в с. Боснек, Общ. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2022-0004 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен по подобекти“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0015 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт на част от улици „Шина Андреева“, „Равня“, „Шипка“ и „Слави Кацаров“ и прилежащата им инфраструктура, гр. Девин“
Прогнозна стойност: BGN 1 140 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0014 Дата на публикуване: 15.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на село Склаве, община Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 6 177 564,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2022-0057 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Текуща поддръжка на напорни сгуропроводи и оросителна инсталация сгуроотвал Искрица
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0012 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация и обновяване на пешеходна зона в централна градска част на гр. Ботевград – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 2 695 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2022-0024 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на ЮГОЗАПАДЕН И ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОНИ за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 9 572 172,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2022-0023 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на ЮГОЗАПАДЕН и СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 8 650 149,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2022-0022 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 8 742 667,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0011 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Подмяна на водопроводи по ул. „Христо Ботев“, ул. „Ал. Батенберг“, ул. „17-ти ноември“ и ул. „Стамен Панчев“ в гр. Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 266 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0018 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Текущ ремонт в сграда ДЯ „Зорница“, гр. Горна Оряховица“ Обособена позиция №2 „Текущ ремонт в сграда ДЯ „Еделвайс“ гр. Горна Оряховица“ Обособена позиция №3 „Текущ ремонт сграда ЦНСТ гр. Горна Оряховица“ Обособена позиция №4 „Текущ ремонт на тоалетни /МКБП/ в сграда „Панорама“, гр. Горна Оряховица – МКБППМН“
Прогнозна стойност: BGN 87 510,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0014 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на с. Тополяне, община Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 2 909 183,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2022-0007 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Копривщица
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0035 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на Приемна за граждани на полицейски инспектор в с.Момково, общ.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 7 317,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0034 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на приемна за граждани на полицейски инспектор в с.Студена, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 4 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0013 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремнотни дейности на административна сграда за обособяване на детска градина в с. Джигурово, община Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 63 666,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2022-0009 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА ТРОТОАРНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2022-0006 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: “Изграждане на 6 броя изкуствени водоизточници за опазване на горите от пожари по проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 319 314,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0023 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Реконструкция и преустройство на водопреносна и канализационна мрежа по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 114 008,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2022-0009 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: Създаване на места за яйцеснасяне и места за зимуване на обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)
Прогнозна стойност: BGN 57 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0033 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Приемна за граждани на полицейски инспектор в село Мустрак, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 4 956,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0017 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг: Проектиране, авторски надзор и СМР за обект: Реконструкция на ул. „Папульо“, гр. Петрич от ОТ 889 до ОТ 893, включително тротоари и уличен водопровод в участъка на реконструкцията
Прогнозна стойност: BGN 808 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2022-0003 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Ремонт и реконструкция на общински пътища и площади в Община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0022 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Плиска“ с. Имренчево от ОК-7 до ОК-81 (водопровод и водопроводни отклонения)“
Прогнозна стойност: BGN 194 393,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02033-2022-0002 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Шумен Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за ремонт на спортни зали в сгради управлявани от ОДМВР Шумен“.
Прогнозна стойност: BGN 57 915,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0005 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ:Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км 4+860 до км 4+945, община Борино”
Прогнозна стойност: BGN 495 931,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02934-2022-0002 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНТОН СТРАШИМИРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сградата на Основно училище „Антон Страшимиров“ – гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 82 496,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2022-0003 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в населените места в община Каолиново по 3 (три) обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 367 325,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0142 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващи помещения на ЕП-2 за нуждите на сектор „Експлоатация на системи за контрол на достъпа“
Прогнозна стойност: BGN 295 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0046 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) и други съоръжения 20 kV и 0,4 kV на територията на София Област, ОЦ Самоков и ОЦ Костенец“ реф. № РРС 22-060
Прогнозна стойност: BGN 1 574 725,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00042-2022-0004 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от км 610 до км 374,100
Прогнозна стойност: BGN 12 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0036 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПАРКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 261 333,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0007 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Облагородяване на крайбрежна зона в гр. Каварна“ Етап I: „Изграждане на пътно платно в обхват от O.T. 1236 до O.T.1246 по плана на уличната регулация на гр. Каварна“ Етап II: ,,Изграждане на крайбрежна пешеходна алея в обхват от O.T. 1236 до O.T.1246 по плана на уличната регулация на гр. Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 1 321 545,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0003 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа с. Стефан Караджово, част от инвестиционно намерение „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Стефан Караджово и гр. Болярово, община Болярово“
Прогнозна стойност: BGN 1 611 755,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0025 Дата на публикуване: 14.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ведомствен път, съставляващ ПИ с идентификатор 77030.36.170 по КККР на с. Хаджидимитрово, Община „Тунджа” от км.0+000 до км.0+800″.
Прогнозна стойност: BGN 49 460,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0020 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Спортна зала „Абритус“ гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0025 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ- ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕТСКА ГРАДИНА В СЕЛО БРАНИЩЕ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Прогнозна стойност: BGN 662 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0013 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ SZR 1156 В ОБЩИНА РАДНЕВО“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 6 091 836,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0058 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на футболно игрище в с. Витановци, Общ. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0022 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ,,Ремонт на общинска пътна мрежа през 2022 г.“.
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0040 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе, Първи етап – Фасадни КРР, ВиК-площадкови мрежи и сградни инсталации; Втори етап – Покривни СРР и Трети етап: Електро
Прогнозна стойност: BGN 155 934,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0014 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на осветителни тела, демонтаж и монтаж на окачен таван в сградата на Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 128 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0004 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Роман,  включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство” Поръчката е разделена на две обособени позиции (ОП):
Прогнозна стойност: BGN 375 699,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0013 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Ремонт на обекти от Капиталовата програма на Община Трявна за 2022 г. по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 545 117,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0014 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 2028 с приблизителна дължина 5,00 км /от строителни граници на с. Долище до граница с община Варна/“
Прогнозна стойност: BGN 4 380 635,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0004 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км 3+702 до км 3+897, общ.Борино”
Прогнозна стойност: BGN 774 763,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2022-0009 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: „Текущи строително-ремонтни работи в обекти на ИИКТ-БАН в гр. София“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 227 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0024 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улици 34-та и 17-та в с.Орляк“
Прогнозна стойност: BGN 87 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05863-2022-0001 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЕДУАРД СЕГЕН“ Предмет на ОП: „САНИРАНЕ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН““
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01506-2022-0003 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ Предмет на ОП: Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сградите на ИА с НАО на територията на гр. София и на територията на НАО Рожен
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2022-0006 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводна мрежа на село Каменица, Община Мирково
Прогнозна стойност: BGN 1 513 964,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0012 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Iви етап от реконструкция на улици в местност „Нишан Таши“, землище на гр. Сандански и землище на с. Поленица от о.т.1004, о.т.1035, о.т.1036, о.т.1037,о.т.1074, о.т.1038, о.т.1039, о.т.1040, о.т.1041, о.т.1075, о.т.1076, о.т.1042, о.т.1043,о.т.1083, о.т.1084, о.т.1044, о.т.1045, о.т.1046, о.т.1047, о.т.1066, о.т.1067, о.т.1088 и о.т.1048, с изграждане на водопровод, канализация и дъждопреливник“
Прогнозна стойност: BGN 574 869,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0047 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МОНТАНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, собственост на АСП, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом, находяща се в гр. Лом, ул. Пристанищна, № 52“
Прогнозна стойност: BGN 7 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0025 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР по улична мрежа, пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Велинград
Прогнозна стойност: BGN 314 063,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0002 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение 2022 година”
Прогнозна стойност: BGN 263 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00222-2022-0012 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ ТПП Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на пожарогасителни системи в ЕЦ за УВД”
Прогнозна стойност: BGN 203 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02527-2022-0001 Дата на публикуване: 13.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на ОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ с. Бузовград, община Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 70 218,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0024 Дата на публикуване: 11.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Подмяна на дограма на сградата на ЦДГ, находяща се в УПИ V, кв.22 по ПУП на с. Чарган, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 45 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0023 Дата на публикуване: 11.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на НЧ „Зора 1928“, находяща се в УПИ VI-282, кв.36 по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“ – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 126 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0015 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улица в с. Комарево, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 58 323,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2022-0004 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Мъглиж“
Прогнозна стойност: BGN 6 799 071,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0023 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: Премахване на сграда на бул. „Панония” (бивш плувен басейн), гр. Видин
Прогнозна стойност: BGN 180 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0007 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ.”БАЧО КИРО“ ГР. КОСТЕНЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 64 925,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0088 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ТАБЛЕН ЗАТВОР НА ДЕСЕН РЕМОНТЕН ЗАТВОР НА ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ НА ЯЗОВИР „ИСКЪР“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0008 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Общински пазар, УПИ XXI-пазар, кв.30, гр. Мадан“”.
Прогнозна стойност: BGN 1 524 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0019 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт в сгради на кметства в населените места на община Разград и ремонтни дейности в „Общински съвет по наркотични вещества“-гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 58 078,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0020 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ НА ЗАЛА „СПАРТАК”- ПЛЕВЕН, УПИ II, КВ. 403, ИДЕНТИФИКАТОР 56722.659.248.1, УЛ. „КАЛА ТЕПЕ” № 3, ГР. ПЛЕВЕН”
Прогнозна стойност: BGN 565 497,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0031 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №16 „РОЗА“, ГР.КАЗАНЛЪК
Прогнозна стойност: BGN 172 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2022-0007 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа и пътища на територията на община Баните, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 434 073,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0010 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото улично осветление в петнадесет населени места на територията на община Калояново“
Прогнозна стойност: BGN 36 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2022-0002 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, строителство и авторски надзор по време на строителството на обект „Основен ремонт на улична мрежа в Община Кула“
Прогнозна стойност: BGN 732 016,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0025 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Извършване на СМР по изграждане на алеи в гробищен парк в град Павликени и текущ ремонт на паркинг в кв.130 в град Павликени по обособени позиции. Обособена позиция №1 „Изграждане на нови алеи в Гробищен парк гр. Павликени, ПИ 238001, етапи Етап 2 – Група ІІ – „алеи северна група“ и Етап 3 – Група ІІІ – „алеи южна група“. Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на паркинг в кв. 130 в гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 177 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0024 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради – общинска собственост” по обособени позиции, както следва: Обособена Позиция № 1: „Текущ ремонт на покрив и канцеларии в административни сгради на Общински пазар в гр. Павликени“ и „Ремонт на здравна служба и канцелария в с. Мусина, общ. Павликени“. Обособена позиция № 2: „Ремонт на фасада и коридори в сградата на кметство в с. Росица, общ. Павликени“. „Ремонт в сградата на пенсионерски клуб в с. Патреш, общ. Павликени“.
Прогнозна стойност: BGN 47 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02091-2022-0001 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗОРНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 84 218,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0012 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Чапаев“, с. Каравелово, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 525 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0022 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на зала за мероприятия към читалище „Михаил Дашин 1911”, с. Драгушиново”.
Прогнозна стойност: BGN 155 856,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0008 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на населени места на територията на община Бяла Слатина“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 246 997,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0016 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0028 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в гр. Шумен, по три обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 13 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0030 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница“: жп, участък Волуяк – Драгоман”
Прогнозна стойност: BGN 19 965 087,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0013 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. РАВНО ПОЛЕ, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“
Прогнозна стойност: BGN 6 656 276,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01161-2022-0003 Дата на публикуване: 10.06.2022
Наименование на възложителя: 1-ВО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХР.СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: Неотложни ремонтно – възстановителни работи по закрита спортна зала на ПНУ „Христо Смирненски“ гр. Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 221 601,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0010 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Възстановяване на водостоци в с. Груево, общ. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 756 444,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0009 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Масивен мост над р. Върбица, включително пътните подходи, при с. Еровете, община Кирково, област Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 1 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0015 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СМР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА В ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГР. ЛОМ, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН ГЕН ПЛАН“
Прогнозна стойност: BGN 152 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0087 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“
Прогнозна стойност: BGN 317 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2022-0005 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица Ком в град Годеч“
Прогнозна стойност: BGN 279 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0018 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на авторски надзор по време на строителството и извършване на СМР дейности на обект Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията и възстановяването на общински път SFO 3210 в участъка от с.Несла до с.Вишан и участъка в урбанизираната територия на с.Вишан, общ. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 5 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0007 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ЗАХРАНВАЩА ГЛАВЕН И ДОВЕЖДАЩИ КОЛЕКТОРИ КЪМ ПСОВ МАДАН И СЪПЪТСТВАЩИ ОБЕКТИ В ГР. МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 2 085 646,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0035 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛЪТНА ОГРАДА ПО ГРАНИЦАТА НА ГРОБИЩЕН ПАРК НА УЛ. „МИНЬОР“ – ЮГОЗАПАДНА СТРАНА
Прогнозна стойност: BGN 82 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0024 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0021 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, СПОРТНА ПЛОЩАДКА, НОВИ АЛЕИ И НОВИ ПАРКОМЕСТА В МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ. „САМОКОВО”, ГР. САМОКОВ ОБЩИНА САМОКОВ, ПО 3 /ТРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.
Прогнозна стойност: BGN 356 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05853-2022-0001 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО СЛАВЯНОВО Предмет на ОП: „Частичен ремонт на уличната мрежа в град Славяново”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2022-0005 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по изграждане на подобект „скейт парк „Северен парк“ – част от строеж „Ремонт и възстановяване на главен вход „Северен парк“ от ул. „Ген. Николай Жеков“, район „Надежда“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 642 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0067 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Извършване на СМР в сградата на ТП на НОИ – Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 95 025,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0010 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Посетителски център – с. Байкал, община Долна Митрополия“, финансиран по процедура BG06RDNP001-19.360 на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“ по ПРСР 2014-2020 г., чрез ЕЗФРСР“
Прогнозна стойност: BGN 115 302,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0006 Дата на публикуване: 09.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 214 448,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0007 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Канализация и водопровод, кв. 170, кв. 171 по плана на град Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 1 509 044,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0022 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на обекти управлявани от ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 71 401,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0008 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на три общински сгради”
Прогнозна стойност: BGN 120 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0022 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ДГ „СЛЪНЦЕ“ УПИ- II, ОДЗ, КВ.25, ГР. СЕВЛИЕВО
Прогнозна стойност: BGN 195 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0022 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на учебна зала със сервизни и складови помещения в ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“ на НСА „Васил Левски“ к.к. Боровец
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0009 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Рехабилитация на общински пътища на територията на Община Момчилград -2022 г.“ по седем обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 5 255 996,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0008 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ”Аварийна подмяна на главен водопроводен клон от азбестоциментови тръби Ф250 и Ф200 мм и попадащия в същото трасе разпределителен водопроводен клон от манесманови тръби Ф80, Ф100 и Ф150 мм, както и прилежащите сградни водопроводни отклонения на ул. “Орлинска” в участъка от о.т. 1493 до о.т. 1461„
Прогнозна стойност: BGN 193 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0012 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Физкултурен салон в ПИ с идентификатор 66425.501.25 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 716 058,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0035 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427,7,26,1 по КККР на гр. Русе, адрес: гр. Русе, жк „Здравец“, ул. „Байкал“ №2
Прогнозна стойност: BGN 88 580,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00694-2022-0002 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУРКОВО Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по поставяне на топлоизолация на фасадата на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ 328, квартал: 35, парцел: II, с. Паничерево, общ. Гурково, обл. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 58 732,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01860-2022-0001 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на покрив и помещения, част от сградния фонд на ОУ „Любен Каравелов“ с . Узунджово
Прогнозна стойност: BGN 255 142,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0030 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на ДЯ „Пролет” в гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 45 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02937-2022-0001 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ Предмет на ОП: Ремонт на вертикална планировка в ДГ Пролет
Прогнозна стойност: BGN 68 820,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2022-0008 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на водоизточници за противопожарни нужди на територията на Община Сунгурларе“
Прогнозна стойност: BGN 495 835,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01175-2022-0003 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Предмет на ОП: „Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0075 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Реверсивна връзка между довеждаща система „Бели Искър“ посредством Малобучинския водопровод и довеждаща система „Искър“ посредством ПС „Бъкстон“, район „Витоша“/Аварийно водоснабдяване на южните и югозападните части на София – прехвърляне на води от система яз. „Искър” към система яз. „Бели Искър” по трасе от ПС „Бъкстон“ до р-р „Бояна“ и включване в Малобучински водопровод, р-н „Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 20 388 302,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00349-2022-0013 Дата на публикуване: 08.06.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Предмет на ОП: Текущи ремонти в сградите на Българското национално радио
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2022-0007 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Ивайловград през 2022 година по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Ремонтни работи на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Ивайловград; Обособена позиция 2 – Ремонтни работи на републикански пътища в границите на гр. Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 507 024,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0025 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в община Троян“ по следните обособени позиции: 1. Ремонт на сгради 2. Ремонт покрив Детска Ясла”
Прогнозна стойност: BGN 72 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02187-2022-0001 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СНЕЖАНКА“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности за обект: Сграда за детско заведение – Ремонт и преустройство на кухненски блок в – ДГ „Снежанка“, стр. кв. 301, УПИ I, ПИ 56722.659.102.2, гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ № 55 А
Прогнозна стойност: BGN 105 683,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2022-0021 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г., включваща 10 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 6 120 365,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0007 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово“
Прогнозна стойност: BGN 3 185 808,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2022-0008 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици на територията на гр. Куклен, община Куклен по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 808 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2022-0006 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път SML 1008 /ІІІ – 8632/ Баните – Вишнево – Сливка, участък от км. 1+450 до км. 11+437,21, община Баните, област Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 7 559 403,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2022-0012 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Обособяване на санитарен възел в сграда с идентификатор 77181.6.495.23 за контролно-пропускателен пункт (КПП) в РПЦ – Харманли
Прогнозна стойност: BGN 117 553,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0019 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Общ.П.Тръмбеш през 2022г. и изпълнение на СМР по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общ.пътища на територията на Общ.П. Тръмбеш,и на републ. пътна мрежа в границите на гр.П.Тръмбеш“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 377 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01482-2022-0003 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ Предмет на ОП: „Подмяна водопроводна инсталация на сграда блок 26 – Институт по микрибиология „Стефан Ангелов“ – БАН“
Прогнозна стойност: BGN 65 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0014 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2“
Прогнозна стойност: BGN 4 875 102,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0021 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2022-0020 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Ремонт на зала – „Зимна градина“ на ет. 7 в сградата на ГДПБЗН – МВР, ул. „Пиротска“ № 171 А, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 140 022,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0074 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане и ремонт на елементи за пасивна пътна безопасност: ограничителни системи за пътища; предпазни елементи за мотоциклетисти; елементи за начало и край (терминали) и буфери срещу удар в границите на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 3 333 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0011 Дата на публикуване: 07.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Ремонт на спортни съоръжения на територията на Община Ардино“.
Прогнозна стойност: BGN 61 881,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0014 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за текущ ремонт, текущо поддържане, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улична мрежа, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Пещера, при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0023 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на община Враца
Прогнозна стойност: BGN 164 618,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0016 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Ремонтни дейности по прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в Община Белослав“, по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 341 192,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0007 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Реконструкция външен тласкателен водопровод от ПС “Величково-стара” до НР “Величково”, землище с. Величково, община Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 471 393,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0034 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С.ТОПОЛОВО И С.ЛЕНОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 292 061,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0024 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на Многофункционална спортна зала в гр. Троян“ – етапно изпълнение, ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“
Прогнозна стойност: BGN 4 633 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0010 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 489 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0012 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: Ремонт и подмяна на настилката на прилежащо пространство пред “Спортна зала Правец”
Прогнозна стойност: BGN 208 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0011 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на фасадите на „Спортна зала Правец”
Прогнозна стойност: BGN 219 975,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0007 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда общинска собственост – съблекалня, находяща се на ул. „Юрий Гагарин“ 1“
Прогнозна стойност: BGN 64 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0014 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от улици в селата Блъсково, Кривня, Равна, Снежина, Храброво и Черковна, Община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 43 253,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0007 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на старо кметство в УПИ I-319 – за Църква, кв.9, с. Лобош, общ.Ковачевци, обл. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 38 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0006 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ ПЛОЩАД С. КОВАЧЕВЦИ – II ЕТАП”
Прогнозна стойност: BGN 60 883,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0010 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи в сградата на ДГ № 103 „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ № 16″
Прогнозна стойност: BGN 83 155,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0006 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Черноморска“ в гр.Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 4 983 219,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0005 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Гларус“ в гр.Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 4 983 219,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2022-0030 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ОСЪМ Предмет на ОП: “Саниране, смяна на дограма и вътрешен ремонт на административна сграда за нуждите на ДГС „Черни Осъм”
Прогнозна стойност: BGN 54 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2022-0005 Дата на публикуване: 06.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПЪТ TGV 2124 (IV -20408) с.ЛЮБЛЕН-с.ГЪРЧИНОВО от км 21+000 до км 23+440„
Прогнозна стойност: BGN 2 125 202,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0012 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: Ремонт на тротоари на улици в общ. Гърмен по две обособени позиции: ОП1: Ремонт на тротоари на улици между осови точки 235-149-147-140-135-136-149 и 139-85-52-17 по плана на село Рибново ОП2: Ремонт на тротоари на улица между осови точки 183-171-128 по плана на село Огняново
Прогнозна стойност: BGN 216 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2022-0002 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: Ремонт на тротоарната настилка на улица „Първа“ в село Краище, община Белица
Прогнозна стойност: BGN 176 754,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0023 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на парково осветление в с. Самуилово, Община Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2022-0007 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПЛОЩАД В СЕЛО ТУШОВИЦА, УПИ XXVII, КВ.47 ПО ПЛАНА НА СЕЛОТО , ОБЩИНА ВЪРБИЦА ”
Прогнозна стойност: BGN 166 665,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0009 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Актуализация на довеждащ колектор до ПСОВ, Главен колектор 1 от ОТ 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от ОТ 48 до бул. „Иван Вазов“
Прогнозна стойност: BGN 1 590 829,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2022-0002 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон с хранилище и основен ремонт на съществуващо външно входово стълбище към сградата на 89 ОУ „Д-р Христо Стамболски“, жк. „Дружба-1“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 191 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03001-2022-0002 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЮРИЙ ГАГАРИН-СЛИВЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт в сградния фонд на ОУ „Юрий Гагарин“ – гр. Сливен по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 220 591,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0003 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане зона за отдих в ПИ с идентификатор 27382.500.9529 гр.Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 71 033,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0012 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: Рехабилитация на общински път TGV 1128 „Кръстовище с път II-51 – Сеячи – кръстовище с път II-51“ от км 0+000 до км 4+350 с дължина 4.35 км.
Прогнозна стойност: BGN 3 093 622,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0015 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на общински сгради, обособена в шест самостоятелни позиции
Прогнозна стойност: BGN 68 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0008 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТИРАНИ И НЕАСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 91 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0033 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 218 290,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0021 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Разширение на гробищен парк Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0013 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Асфалтиране на пътна мрежа на територията на Община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 269 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2022-0011 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на гр.Оряхово, общ. Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 5 827 304,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0023 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Мильо Балтов“ от О.Т. 256 до О.Т. 248“ гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 100 452,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0032 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. БАЧКОВО, С. ЛЯСКОВО, С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ И С. БОЯНЦИ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 225 087,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0020 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти, находяща се в УПИ V – за парк, кв. 28 по плана на гр. Долни чифлик“
Прогнозна стойност: BGN 286 977,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0020 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уредби в гр. Самоков на кръстовището на ул. „Търговска“ и ул. „Искър“ и на кръстовището на ул. „Македония“, ул. „Грънчар“ и ул. „Рилска малина““
Прогнозна стойност: BGN 142 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0031 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ПО ЛЯВ БРЯГ НА РЕКА АСЕНИЦА, ГР. АСЕНОВГРАД-ЧАСТИЧНО“
Прогнозна стойност: BGN 70 786,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2022-0002 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО УЛИЧНАТА ПЪТНА МЕРЖА В ОБЩИНА ГРАМАДА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 279 724,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0007 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на занимални помещения в детска градина ОДЗ „Щастливо детство“ и детска градина „Изгрев“, гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0021 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 130 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2022-0005 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на общински път VTR1074 /ІІ-53, Елена – Беброво/ Марян – Костел – Зеленик, от км 6+530 до км 8+032, община Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0020 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на отоплителната и вентилационна инсталация на Информационен център
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2022-0004 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ /LOV 1001/III-607/АПРИЛЦИ , КВ.ЗЛА РЕКА –КВ.ВИДИМА /LOV 3013 / ОТ КМ 0+000 ДО КМ 8+405.78”
Прогнозна стойност: BGN 5 753 956,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0019 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Искър“, гр. Ахелой, община Поморие”, от Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.002-МИГ Поморие_10_1_7.2 M4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана чрез Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.“ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Прогнозна стойност: BGN 280 151,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0070 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущи ремонти в два броя „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Христо Ботев“ и „Васил Левски“ с местонахождение: гр. София, район Подуяне ул. „Царева Ливада“ № 5
Прогнозна стойност: BGN 597 802,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0088 Дата на публикуване: 03.06.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на антикорозионното покритие на съществуващи стоманени конструкции и електросъоръжения от електропреносната мрежа
Прогнозна стойност: BGN 24 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0013 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от улици в селата Бързица, Бозвелийско, Добрина, Златина, Староселец, Тутраканци и Чайка, община Провадия със седем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 31 588,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00733-2022-0009 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД Предмет на ОП: „Вътрешно преустройство на част от “Детско кърмаческо отделение” на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД в блок А, етаж 2 за административен сектор”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2022-0005 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Доизграждане на водопроводна мрежа в с. Богутево, Община Чепеларе, Клон 1, Клон 2, Клон 3 и Клон 4”
Прогнозна стойност: BGN 904 685,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0048 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на част от сградата на СБАЛПФЗ – Стара Загора – отделение за лечение на ковид, гр. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 203 312,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0019 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА И УЛИЧНА МРЕЖА ПО УЛ. „ОРЛОВ КАМЪК“ И УЛ. „КАМЧИЙСКА ДОЛИНА“, С. ГОРЕН ЧИФЛИК, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 3 283 730,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0012 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ“ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, РЕСТОРАНТ, ОФИСИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И НАДЗЕМНИ ПАРКОМЕСТА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.206.2046, УПИ IV- 2046- ЗА ЖС, МАГАЗИНИ, ОФИСИ И ПГ, КВ. 286А, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „Ж.К. БОРОВО“, УЛ. „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ № 68, РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“- СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
Прогнозна стойност: BGN 69 307,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0035 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 778 394,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0005 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА в УПИ – XXIV за рекреация и спорт , кв.54, с. Ковачевци, общ.Ковачевци, обл. Перник
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0004 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „ЗИМНА ПОДДРЪЖКА НА МЕСТНИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ – 2022”
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03645-2022-0001 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: “Полагане на плътен асфалтобетон в двора на Основно училище „Св. Климент Охридски” с. Блатец, общ. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 92 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0021 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Изкърпване на компрометирани участъци по улична мрежа в град Стрелча и улична мрежа в с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода и с. Блатница с асфалтобетон плътна смес“ на 1 кв. м. с дебелина до 6 см.
Прогнозна стойност: BGN 46 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2022-0001 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Текущи ремонтни работи по тавани в сградния фонд на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 66 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0007 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Чипровци”
Прогнозна стойност: BGN 80 918,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0010 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол за 2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 187 775,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0030 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОР НА СГРАДАТА НА КАРААЛАНОВОТО УЧИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН II“ №58 АСЕНОВГРАД – РЕМОНТ НА ПОКРИВ, ЕТАП I
Прогнозна стойност: BGN 128 419,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2022-0017 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 9 566 708,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00113-2022-0010 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ АД Предмет на ОП: СМР по две позиции – І. Хидроизолация на покрив и/или ІІ. Преработка на водопроводна инсталация.
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2022-0005 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Изместване на съществуващи електрически съоръжения, засягащи реконструкцията на ул. „Алеко Константинов“ и общински пазар в гр. Сливница
Прогнозна стойност: BGN 128 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0061 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР, по две обособени позиции за обекти както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ СГРАДА НА ДГ „ОСМИ МАРТ“, ПИ 56784.530.1934.1, В УПИ VIII ОТ КВ. 2, ПО ПЛАНА НА КВ. „ВЪСТАНИЧЕСКИ“, УЛ.“ДАМЕ ГРУЕВ“1, РАЙОН „ЮЖЕН”, ГР. ПЛОВДИВ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ОБЕКТ: ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И ИЗМЕСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДАТА НА ЦДГ „ЗДРАВЕЦ“, ПИ 56784.531.336, КВ. 97 ПО ПЛАНА НА КВ. „ХРИСТО БОТЕВ-ЮГ“, РАЙОН „ЮЖЕН“, УЛ. „ГЕОРГИ ИКОНОМОВ“№:12А, ГР. ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 825 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0011 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в с. Вълнари, общ. Никола Козлево“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на ул. „Гроздан Узунов“, с. Вълнари, общ. Никола Козлево“, Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на ул. „Херсон“, с. Вълнари, общ. Никола Козлево“, Обособена позиция № 3 „Рехабилитация на ул. „Балкан“ и ул. „Чавдар“, с. Вълнари, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 840 673,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0007 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Благоустрояване на улица „Баба Тонка” от О.Т.307 до О.Т.315 с дължина 180 м. по плана на град Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 118 506,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0025 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ“ ,,Временни паркинги и временно благоустрояване от о.т 22 до о.т. 41 по плана на к.к. ,,Слънчев бряг – запад“
Прогнозна стойност: BGN 1 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0029 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ПИРИН“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 176 636,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02491-2022-0002 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в двора на ОУ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ гр.Казанлък, община Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 141 539,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0007 Дата на публикуване: 02.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на канализации, водопроводни мрежи и канал за дъждовни води“, разделена на пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 352 131,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2022-0006 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „СМР на обект „Изграждане на битова канализационна мрежа в югозападната част на гр.Сунгурларе, община Сунгурларе, обл.Бургас“ по Обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 687 326,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0049 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Пускова и приемна камери на газопроводно отклонение „Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 801 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0028 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителната инсталация към административна сграда на ЖП Секция Пловдив, газификация и ремонт канализация
Прогнозна стойност: BGN 370 152,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2022-0003 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: Изкърпване на дупки по улици и ремонт на тротоарни настилки в град Якоруда
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0012 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 42 ДО О.Т 77 А В С. ЛЯСКОВО”
Прогнозна стойност: BGN 98 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0011 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: “СМР НА РЕЗЕРВОАР ЗА ПИТЕЙНА ВОДА В ПИ 449, КВ.25 ПО ПЛАНА НА С. ПОЛЕНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0028 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛ.“ПЪРВОМАЙСКА“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 220 829,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00614-2022-0003 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Предмет на ОП: СМР по ремонт на покриви на читалища на територията на Община Хайредин с две обособени позиции: обособена позиция 1 „Ремонт на покрива на Читалище „Просвета“, с. Хайредин, Община Хайредин“; обособена позиция 2 „Ремонт на покрива на Читалище „Светлина“, с. Манастирище, Община Хайредин“
Прогнозна стойност: BGN 168 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0044 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 89, подблоково помещение, разположено на пaртерния етаж до вх. А“.
Прогнозна стойност: BGN 1 428,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0035 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително – монтажни работи на обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ В СГРАДАТА НА ЦДГ „СЛЪНЦЕ“ – ГРАД ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 831 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2022-0001 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покривите, мълниезащитна и заземителна инсталация на старата сграда на НАГ и НМО“, съгласно инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието“ I етап „Основен ремонт на покриви и укрепване на конструктивни елементи в сутерена“ Подобект 2 – „Основен ремонт на покривите, мълниезащитна и заземителна инсталация на старата сграда на НАГ и МНО“
Прогнозна стойност: BGN 353 786,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0027 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛ. „АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ”, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 340 614,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03026-2022-0001 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Ямбол Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ В СТАЦИОНАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ – ПРИЕМНИ ЗА НУЖДИТЕ НА РУ ПРИ ОДМВР – ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0012 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0019 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР ул. „Ген. Гурко“, гр. В. Преслав
Прогнозна стойност: BGN 95 433,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00743-2022-0013 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни дейности в отделение “Химиотерапия“ при СБАЛОЗ „Д-р М. А. Марков-Варна“ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0015 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с.Полски извор“.
Прогнозна стойност: BGN 4 759 595,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2022-0004 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт и укрепване на стоманобетонов мост при селскостопански път /ССП/ на р. Лом в землището на с. Василовци – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2022-0002 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 2 510 129,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2022-0005 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА“- Етап 2: Първи подетап: Гл. клон II DN110 – 1379 м.; клон 16 DN90-208 м.; клон 18 DN90-217 м.; клон 23 DN90-457 м.; клон 25 DN90-488 м.; клон 26 DN90-234 м.; клон 27 DN90-204 м.; клон 28 DN90-121 м.; клон 29 DN90-680 м.; клон 30 DN90-274 м.; клон 31 DN90-258 м.; клон 32 DN90-274 м.; клон 33 DN90-278 м.; клон 34 DN90-178 м.; клон 38 DN90-140 м.; клон 39 DN90-220 м.; клон 47 DN90-22 м.; клон 55 DN90-215 м.
Прогнозна стойност: BGN 1 998 909,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0027 Дата на публикуване: 01.06.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Подновяване на железния път и контактната мрежа в междугарието Дъбово – Гурково с обща дължина 15810 м по 3-та жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 24 056 192,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура