Уникален номер на поръчката: 02176-2024-0001 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ЧЕРВЕНА ВОДА Предмет на ОП: Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Червена вода, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0019 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Севлиево, ж.к. „ Д. Благоев“ №2“
Прогнозна стойност: BGN 2 095 338,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0037 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общите санитарни помещения в коридорите – 5 броя в хотел „Рибарица“
Прогнозна стойност: BGN 44 117,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0021 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Попово” по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 394 168,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0014 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ III, стр.кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 199 775,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0017 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “
Прогнозна стойност: BGN 217 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2024-0010 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път DOB2171 /III-7103/ Телериг – Александрия /III-293/ и от км 0+000 до км 9+190“
Прогнозна стойност: BGN 7 262 452,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0024 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ПОБД НА УЛ. СОФИЙСКО ШОСЕ (РП II-82), УЛ. ТЪРГОВСКА И УЛ. ХРИСТО МАКСИМОВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. САМОКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0021 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на сградата на основно училище „Св. св. Кирил и Методий” гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 1 296 240,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01690-2024-0001 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Вътрешен и външен ремонт на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Раднево, обл. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 264 201,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2024-0004 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на подлези на територията на район „Триадица“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0026 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства на територията на Община Благоевград“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 555 476,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0020 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на град Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване на ж.к. „Младост“, гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 2 404 375,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2024-0007 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на жилищен блок на ул. „Мадарски конник“ № 115“, гр. Каспичан“.
Прогнозна стойност: BGN 948 877,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2024-0013 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „УЛИЧНА НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ“ за ПИ 39459.25.504, с. Кранево, община Балчик, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 167 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2024-0014 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на стадиона в гр. Аксаково, Община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 454 801,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2024-0011 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Аварийно – ремонтни дейности на ДГ „Слънце“, филиал с. Асеновци, УПИ III, кв. 54а, община Левски – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 302 561,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0010 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК „ВИТОША – 1“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. БЪЛГАРИЯ № 35, ГР. КАВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 612 947,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0009 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ОБЕКТ: МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – БЛОК „РЕПУБЛИКА“, НАХОДЯЩА СЕ НА УЛ. БЪЛГАРИЯ № 34, ГР. КАВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 757 127,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0008 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност за обект: Многофамилна жилищна сграда – Блок „Младост“, находяща се на ул. България № 40, гр. Каварна
Прогнозна стойност: BGN 757 285,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0036 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в хотел „Шипка“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 58 982,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2024-0007 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП:  „Реконструкция на тротоари по улица „Асен Гаргов“ и улица „Ал. Стамболийски“ в с. Калояново, община Калояново“
Прогнозна стойност: BGN 1 029 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2024-0006 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа в село Егълница, Община Ковачевци”
Прогнозна стойност: BGN 4 398 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0016 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Изграждане и оборудване на ОБЕКТ 1: Детска площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ І, кв. 53 гр. Нови пазар, ОБЕКТ 2: Детска площадка за деца от 3 до 12 години в УПИ І, кв. 56 гр. Нови пазар
Прогнозна стойност: BGN 100 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0015 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на улична мрежа на територията на община Нови пазар, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 577 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0014 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Основен ремонт, на фасади и покрив на НЧ”Христо Ботев – 1872” , УПИ I, кв. 44 по плана на гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 144 155,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0014 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Обновяване на Детска ясла „Пролет“ – ТРЕТИ ЕТАП (Газификация, ОВК и ремонт на водопроводна инсталация)“
Прогнозна стойност: BGN 190 429,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2024-0006 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ТРОТОАРИ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ В С. РАВНОГОР, ОБЩ. БРАЦИГОВО“
Прогнозна стойност: BGN 3 238 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00692-2024-0019 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ АД Предмет на ОП: Преустройство и промяна на предназначение на помещения от сградата на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД в отделение по диализно лечение
Прогнозна стойност: BGN 680 449,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0025 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Хасково по десет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 15 291 914,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2024-0016 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на работната зала на отдел Районен център 112 – София към ДНС 112, принадлежащ към сградата на ГДПБЗН на адрес гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 30
Прогнозна стойност: BGN 154 176,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0021 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на път SHU 1188 (I-7, Шумен – В. Преслав), Шумен – Лозево (SHU 2005)““
Прогнозна стойност: BGN 3 611 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2024-0013 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и подмяна на мостово оборудване на мост над р. Въртопо
Прогнозна стойност: BGN 4 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0046 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изграждане на спортна зала в УПИ XI, кв. 143 по плана на районен център ж.к. Меден Рудник, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 835 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02307-2024-0002 Дата на публикуване: 22.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на нова спортна площадка в СУ „Георги Измирлиев“ – гр. Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 157 837,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0039 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Обследване и ремонт на цистерна № 1 и цистерна № 2 за солна киселина във ВПИ-1“
Прогнозна стойност: BGN 506 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0032 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Aвариен ремонт покрив сграда с идентификатор 14218.510.297.1 по КККР на гр. Габрово и административен адрес: гр. Габрово, ул. Козлодуй № 3 (бивше „Палаузово училище“)
Прогнозна стойност: BGN 149 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0034 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Въвеждане на енергийна ефективност на административната сграда на Община Стара Загора, клиентски център „Местни данъци и такси“ и фотоволтаична електрическа централа с мощност 82,50 kWp за собствени нужди, УПИ II3560, ОБЩИНА, ОДО, ПГ и ТРАФОПОСТ, кв. 1004, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 8 015 894,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03022-2024-0001 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2024-0012 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Инженеринг – изготвяне на технически проект, упражняване на авторски надзор и извършване на строително – монтажни работи за проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Културен дом в с. Чомаковци, общ. Червен бряг“
Прогнозна стойност: BGN 999 516,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0014 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Реновиране на кула и покрив в административна сграда на ЦСПП – Варна при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 416 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2024-0007 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение мерки по енергийна ефективност: Подмяна амортизирана дограма и изпълнение топлоизолационна система по фасади на Дом на културата, гр. Бухово, район „Кремиковци“
Прогнозна стойност: BGN 557 828,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0032 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0015 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Подобряване на образователната инфраструктура в ОУ „Христо Ботев“, с. Силен, общ. Стамболово“, в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0031 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Частично изграждане на ново улично осветление в град Враца – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 275 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2024-0001 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТАР ХРАНИТЕЛЕН БЛОК В УНИВЕРСАЛЕН УЧЕБЕН КОРПУС“
Прогнозна стойност: BGN 1 937 793,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0023 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект „Аварийно укрепване на югозападната част на гробищен парк „Ридо“ и възстановяване на пешеходна пътека със стълби на територията на община Самоков, Софийска област“
Прогнозна стойност: BGN 592 862,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2024-0009 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ В СУТЕРЕНА НА ЗАПАДНОТО КРИЛО НА СТАРАТА СГРАДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЛЕЖАЩАТА ПАТОАНАТОМИЯ НА МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ НА МВР“
Прогнозна стойност: BGN 6 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0017 Дата на публикуване: 21.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на път TGV 1100(20231) с.Гърчиново-землищна граница с.Церовец /край регулация с.Гърчиново/ граница община Иваново/”
Прогнозна стойност: BGN 1 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Уникален номер на поръчката: 01359-2024-0001 Дата на публикуване: 19.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на ПГ по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“ гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2024-0005 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „Многофамилна жилищна сграда ул. „Хан Аспарух” №4, блок „Скиор 4“, гр. Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN 898 140,43 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0020 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Изпълнение на текущ ремонт на сграда, находяща се в гр. Шумен, с идентификатор № 83510.668.59.1 – „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с деменция“ по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 68 039,14 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2024-0005 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: „Обновяване на пространства във Факултет по приложни изкуства и дизайн към Националната художествена академия“ по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 158 171,05 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0022 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Център за административно обслужване в сградата на Община Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 74 821,49 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2024-0017 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. БЕЛИЦА, ОБЩИНА БЕЛИЦА – I- ВИ ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 809 061,49 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0021 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт на VIII-ми етаж, блок Б, Хирургично отделение на МБАЛ -Самоков“, гр. Самоков“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 188 508,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2024-0004 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на прилежащото пространство на сграда за социални услуги в УПИ VI – 636 гр. Смядово“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 136 830,05 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02435-2024-0001 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Добрич Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с реализиране на проект „Обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДМВР-Добрич“.
Прогнозна стойност: BGN 3 221 013,33 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00615-2024-0008 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Предмет на ОП: „Обновяване на фасадите на съществуваща административна сграда, поставяне на ново външно фасадно осветление, подмяна на съществуващи обемни надписи „БТА“ и часовник“- ЧАСТ 1 и „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Българка телеграфна агенция“- ЧАСТ 2 по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 421 830,33 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2024-0007 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Подобряване на обществената среда – ремонтни дейности на Читалище – с. Сатовча“
Прогнозна стойност: BGN 149 608,91 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2024-0006 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Аварийно-възстановителни работи на сградата на Читалище „Развитие-1902“, с. Мерданя“
Прогнозна стойност: BGN 471 623,33 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0019 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село
Прогнозна стойност: BGN 248 976,84 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0017 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКО – ЮНОШЕСКА ШКОЛА ПО ФУТБОЛ – ГР. СЕВЛИЕВО
Прогнозна стойност: BGN 220 152,71 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2024-0020 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Надграждане на инженерно възпрепятстващо съоръжение – доставка и монтаж на режеща тел и ламарина в т.ч. крепежни елементи“.
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2024-0004 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ (СМР/СРР) НА ОБЕКТ: МОНТАЖ НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА – СЪОРЪЖЕНИЕ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА СО РАЙОН „ОБОРИЩЕ”
Прогнозна стойност: BGN 115 290,32 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2024-0004 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ ремонтни работи /СМР/СРР/ – Преустройство на бивша училищна сграда в с.Ловец, общ.Върбица в ЦНСТ за стари хора”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 201 405,86 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0007 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Йордан Йовков“
Прогнозна стойност: BGN 91 442,77 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2024-0006 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: „Изпълнението на СМР на обект: Доизграждане на нова Детска градина в с.Медени поляни, находящ се в УПИ VIII – детска градина, кв.4 по плана на с.Медени поляни, общ. Сърница“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 208 329,25 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2024-0009 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на НЧ „Йордан Драгнев – 1984“ – с. Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 217 817,19 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2024-0005 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация на община Павел баня“.
Прогнозна стойност: BGN 131 251,11 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0011 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Текущ ремонт на вътрешни помещения в Детско отделение в сградата на МБАЛ –Кнежа, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 4“
Прогнозна стойност: BGN 250 555,36 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0019 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт на сграда, находяща се в гр. Шумен, с идентификатор № 83510.668.59.1 – „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с деменция“ по проект „Красива България““
Прогнозна стойност: BGN 68 062,50 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0032 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Основен ремонт на част от Парково пространство с идентификатор 53045.502.255 до Площад „Свобода “ в гр.Обзор, общ.Несебър – алейно осветление, озеленяване и детска площадка
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0023 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Основен ремонт Детски площадки в ДГ “Здравец“в гр.Троян”
Прогнозна стойност: BGN 182 050,70 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2024-0019 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ на обект: „Основно обновяване включващо въвеждане на енергоспестяващи мерки и обзавеждане на сградата на студентско общежитие Блок 53А към база СОССБОС при МУ-София
Прогнозна стойност: BGN 7 990 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02471-2024-0001 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА И ТРАНСПОРТ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на учебна сграда на ПГМТТ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 102 093,56 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2024-0011 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на обект: „Траурен дом“ – Ритуален дом находящ се в Поземлен имот 02508.542.229, област Добрич, община Балчик, гр. Балчик, м. С. МОМЧИЛ“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 291 765,32 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0016 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на детски площадки и настилки в Детска градина „Синчец” – гр. Ботевград“, по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 245 765,48 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0011 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪНШЕН АСАНСЬОР КЪМ СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОМЧИЛГРАД“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 134 786,89 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0031 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Ремонт – реконструкция на съществуващо игрище в двора на ОУ „Св. Иван Рилски“ в село Кошарица, в УПИ IV-230 /ПИ 39164.501.664 по КККР/ в кв. 24 по плана на село Кошарица, с административен адрес: с. Кошарица, ул. „23-ти септември“ №45.
Прогнозна стойност: BGN 238 086,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2024-0009 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“ – Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 479 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2024-0008 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Ремонт на детска градина „Изгрев“ с. Глогово, Община Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 836 181,51 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2024-0004 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в с. Чавдар“, Етап I – монтаж на термопомпена инсталация, ЕТАП II – ФЕЦ 93 KW
Прогнозна стойност: BGN 869 380,86 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0013 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Обновяване на Детска ясла „Пролет“ – ТРЕТИ ЕТАП (Газификация, ОВК и ремонт на водопроводна инсталация)“
Прогнозна стойност: BGN 190 429,82 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0017 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на асансьор за адаптиране на съществуваща сграда /дом за пълнолетни лица с деменция/“
Прогнозна стойност: BGN 122 078,94 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2024-0003 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на съществуваща сграда за спортни дейности и реконструкция на оградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Чавдар
Прогнозна стойност: BGN 299 999,43 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06533-2024-0001 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: «Изграждане на нов физкултурен салон в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Яхиново»
Прогнозна стойност: BGN 1 007 424,64 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2024-0009 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Подобряване функционалността на „Център за настаняване от семеен тип“
Прогнозна стойност: BGN 132 004,53 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2024-0001 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ Предмет на ОП: Изпълнение на мярка за енергоспестяване – външно топлоизолиране на сградата на ПГДВА „Йосиф Вондрак”, гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 208 329,77 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2024-0003 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт във връзка с изпълнение на проект: „Изграждане на център за високи постижения по екотранспорт и енергетика в ПГТЕ „Хенри Форд , гр. София“ по две обособени позиции: ОП 1 – Текущ ремонт на учебен корпус и ОП 2 – Текущ ремонт на лабораторен корпус.
Прогнозна стойност: BGN 1 303 647,98 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2024-0006 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и фасади на сградата на Читалище „Просвета – 1907” с. Ръжево Конаре“.
Прогнозна стойност: BGN 195 782,04 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2024-0006 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: ,,Изграждане на сграда за обществено обслужване в с. Григорево“, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 151 040,20 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0011 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ (СМР/СРР) НА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПГСС „ИВАН ВЛ. МИЧУРИН“ В ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК, ОБЛАСТ ВАРНА ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 195 831,63 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0132 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в Зала за хранене и Лятна градина в ХК „Истър
Прогнозна стойност: BGN 333 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2024-0008 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на болнична кухня в МБАЛ Бяла Слатина“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 281 411,53 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01012-2024-0005 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в сградата на лечебното заведение по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 177 500,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2024-0004 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Ремонт и модернизация на административна сграда в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе“ по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 207 670,02 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2024-0005 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда в с. Вълчитрън – втори и трети етаж, находяща се в УПИ V – 775 в квартал 72 по плана на с. Вълчитрън, общ. Пордим“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2024-0003 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: „НАПРАВА НА НОВИ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ С БЕТОНОВА НАСТИЛКА ОТ СУЛФАТОУСТОЙЧИВ БЕТОН ИЛИ ТРОТОАРНИ ПЛОЧИ, БЕТОНОВИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРИ И СПОРТ НО ОТКРИТО, КАКТО И НАПРАВА НА ПАРКИНГИ ОТ ПЪТНИ ИВИЦИ ИЛИ ФРЕЗОВАН АСФАЛТ“
Прогнозна стойност: BGN 296 666,67 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2024-0004 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: “Основен ремонт на сграда – Комплекс за образование в гр. Никопол”“ – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 224 993,36 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0017 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда в УПИ XIII, кв.70, гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 125 320,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0006 Дата на публикуване: 20.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици и пътища в Община Каварна
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0018 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Строителство на обект „Укрепване на сграда на Народно читалище „Димитър Минчев – 1896 г.“ в с. Паскалево – I- етап – изграждане на стоманобетонна и стоманена укрепваща конструкция“
Прогнозна стойност: BGN 189 010,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2024-0009 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП:  “Инженеринг за ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в ОбУ „Христо Ботев“ – с. Росен, община Созопол“
Прогнозна стойност: BGN 1 618 243,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2024-0002 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на местни пътища, част от общинската пътна мрежа на община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 7 925 026,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2024-0014 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Внедряване на енергийна ефективност и ремонт на административната сграда на община Своге“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 920 626,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2024-0005 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Изграждане на нов напорен резервоар за нуждите на село Лобош, находящ се в имот с идентификатор 43918.19.27
Прогнозна стойност: BGN 360 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2024-0008 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на детско заведение „Знаме на мира“ – с.Пряпорец, общ.Черноочене “, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 372 985,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02911-2024-0001 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Подобряване на прилежащи пространства /двор-юг/ към сградата на ПГИТ „Ал. Константинов“ по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 92 578,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0029 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Благоустрояване на дворно пространство на ДГ „Брезичка“-II етап, гр. Враца, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 276 098,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05733-2024-0002 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: «Ремонт и обновяване на корпус 3, физкултурен салон, корпус 4, площадкова ВиК инсталация и допълнителни инсталации и съоръжения към основно училище Св. Св. КИРИЛ И МЕТОДИЙ с. ЧЕЛОПЕЧ“ – ЕТАП 1 – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ТОПЛА ВРЪЗКА»
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0021 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на НЧ „Пробуда 1930”, с. Болярско – II етап, находящ се в с. Болярско, общ. Тунджа, ул. „Хаджи Димитър” №11, финансиран по Проект „Красива България“, мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, Споразумение № РД-17-62/09.05.2024г. сключено между Община „Тунджа“ и Министерство на труда и социалната политика“.
Прогнозна стойност: BGN 132 500,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0018 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция на водопровод и водопроводни отклонения на 7 улици в гр. В. Преслав
Прогнозна стойност: BGN 846 347,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2024-0010 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на настилка в СБ Ботевград и ТД ДР гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 166 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01036-2024-0006 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – АСЕНОВГРАД ЕООД Предмет на ОП: „Ремонтни и обновителни дейности в Отделение по педиатрия при „МБАЛ – Асеновград“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2024-0007 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, основен ремонт и осигуряване на достъпност на средата за сграда Здравно заведение, находящ се в гр. Банско, ул. „Цар Симеон” No72“ , ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 204 019,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2024-0003 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: монтаж на асансьорна уредба – съоръжение към съществуваща административна сграда на СО Район „Оборище”
Прогнозна стойност: BGN 120 290,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0019 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Драгоман, ул. „Васил Левски“ № 4″
Прогнозна стойност: BGN 344 292,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0017 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: Общинска администрация Ардино“.
Прогнозна стойност: BGN 225 622,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2024-0002 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг по СМР и внедряване на енергийно ефективни мерки в административната сграда на общината и осигуряване на услуга по проектиране и авторски надзор на инвестицията
Прогнозна стойност: BGN 1 643 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2024-0013 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и създаване на достъпна среда на сграда за обществено обслужване – Кметство и читалище в с. Духовец“ по проект: „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2024.
Прогнозна стойност: BGN 110 845,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2024-0012 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строително – монтажни работи за изграждане на нова материална база „Дом за стари хора“, гр. Елхово към Националния план за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 1 053 181,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2024-0018 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: “Подобряване обществената среда в административна сграда на Община Лом, с административен адрес: гр. Лом, ул. „Дунавска“ №12 по Проект „Красива България”“
Прогнозна стойност: BGN 158 131,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2024-0011 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ДГ „Зора“ – филиал село Горник”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 98 110,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02746-2024-0002 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Неофит Рилски“, гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 1 233 805,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0010 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. СТАМБОЛИЙСКИ
Прогнозна стойност: BGN 134 388,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2024-0006 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Основен ремонт на масивна сграда на един етаж за административни нужди, ползваща се за кметство и читалищен салон в УПИ I, кв.22, с.Габърница, община Ветрино“ В имота има две едноетажни
Прогнозна стойност: BGN 180 779,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05061-2024-0001 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на прилежащо дворно пространство на ПГЛПЕХТ-Ямбол“ по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 201 666,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2024-0008 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Ремонт на съществуващ тренировъчен футболен терен в местност „Широките ливади“–Изграждане на осветителна система, находящ се в УПИ II-спортен терен, м. „Широките ливади“ по плана на гр. Пещера по проект Красива България
Прогнозна стойност: BGN 99 535,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2024-0012 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на ОУ „Отец Паисий” с. Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 221 200,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2024-0010 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В КВ. 53В, ГР. КАРЛОВО
Прогнозна стойност: BGN 1 397 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0006 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП:  „Преустройство за осигуряване на достъпна среда чрез пристройка-асансьор в сградата на „Медицински център“ гр. Твърдица по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 110 592,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2024-0005 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на нова ограда по цялата граница с УПИ III-241, КВ.49, гр. Твърдица и благоустрояване – изграждане елементи на достъпна среда и паркинги към сградата на „Медицински и спешен център – Твърдица“
Прогнозна стойност: BGN 195 194,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2024-0007 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“, с. Цани Гинчево“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04946-2024-0003 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00210-2024-0008 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи в сгради на Министерството на финансите
Прогнозна стойност: BGN 670 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2024-0003 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на Дневен център – с. Загориче“
Прогнозна стойност: BGN 314 070,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02225-2024-0001 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на открити спортни площадки с обща квадратура 1272 м2, в ОУ „Св. Климент Охридски“, УПИ III, кв.34, ПИ № 56722.667.1011 по КККР на гр.Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 233 296,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2024-0013 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни/ремонтни работи СМР/СРР) на обект: Текущ ремонт за подобряване на обществената среда в сградата на общинска администрация Шабла, гр. Шабла, ул. Равно поле № 35, по проект „Красива България““
Прогнозна стойност: BGN 195 827,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2024-0011 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „ Текущ ремонт на улични платна на улици в регулация и пътни платна на пътища от общинска пътна мрежа на територията на община Мъглиж”
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0016 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда – УПИ II, кв. 8 по плана на с. Ганчовец, общ. Дряново, обл. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 363 546,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2024-0008 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „ Ремонт на санитарни възли в СУ „Христо Ботев“ – с. Баните, находящ се в УПИ I – училище, кв. 104 по ПУП на с. Баните“
Прогнозна стойност: BGN 93 573,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0096 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 257 263,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0095 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Девин
Прогнозна стойност: BGN 257 263,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0050 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП:  „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН), ниско напрежение (НН) и други съоръжения 20 kV и 0,4 kV на територията на град София и София област“, реф. № РРС 24-064
Прогнозна стойност: BGN 9 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2024-0031 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Подмяна кабелна линия Пантеон 110kV на територията на гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2024-0015 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Изграждане на обект: „Открит плувен басейн за обществено ползване в УПИ ІІ-1361, 1366 „за стадион, спортна зала“, кв.197 по ПУП-ПРЗ на кв. “Девня“, гр. Девня
Прогнозна стойност: BGN 2 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2024-0010 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/ и текущ ремонт на улична и четвъртокласна пътна мрежа, на съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Сливо поле, при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2024-0005 Дата на публикуване: 17.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Асансьор за сграда общинска собственост-гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 98 965,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00606-2024-0029 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА ООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект:„Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Девня, агломерация Девня, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга
Прогнозна стойност: BGN 13 246 397,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00606-2024-0028 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА ООД Предмет на ОП: Строителство за обект: “Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ Долни чифлик – Старо Оряхово, агломерация Долни чифлик с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга”
Прогнозна стойност: BGN 10 199 570,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2024-0014 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Гълъбово, агломерация Гълъбово с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“
Прогнозна стойност: BGN 9 448 763,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01075-2024-0005 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН ООД Предмет на ОП: Инженеринг: проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Котел, агломерация Котел с довеждаща инфраструктура“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга
Прогнозна стойност: BGN 13 117 265,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2024-0006 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Крумовград, агломерация Крумовград с довеждаща инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“
Прогнозна стойност: BGN 12 333 994,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05374-2024-0004 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ДОБРИЧ АД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Генерал Тошево, агломерация Генерал Тошево, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“
Прогнозна стойност: BGN 8 585 302,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2024-0013 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Павел баня, агломерация Павел баня с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“
Прогнозна стойност: BGN 14 294 879,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2024-0014 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Съединение, агломерация Съединение с довеждаща инфраструктура, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“
Прогнозна стойност: BGN 9 338 079,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2024-0013 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Рогош – Скутаре, агломерация Рогош – Скутаре с довеждаща инфраструктура съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга“
Прогнозна стойност: BGN 8 662 862,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02532-2024-0001 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 442 969,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05667-2024-0001 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Ловеч Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството за прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, находяща се на ул. „Подп. Александър Кусев“ №20, УПИ II, кв. 83, ПИ с идентификатор № 43952.507.4602 по плана на гр. Ловеч, общ. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 1 265 415,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0007 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Подготвителни дейности за зимно поддържане на общински пътища в община Брезник–изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка“
Прогнозна стойност: BGN 162 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0021 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА” в с. Дерманци
Прогнозна стойност: BGN 213 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0033 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на градина „Пети октомври“, УПИ XIII-градина, кв. 1в, по плана на гр.Стара Загора“ – II етап
Прогнозна стойност: BGN 7 865 268,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0129 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на MТП 6kV/0.4kV от електропровод „Реней“ за захранване собствени нужди на баржи за превоз на ЯГ (ядрено гориво) „Първа атомна“ и „Наутилус“ с мощност 160kVA
Прогнозна стойност: BGN 318 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0032 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на градина „Александър Стамболийски“, УПИ IV – градина, кв. 46-б, по плана на гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 4 990 569,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2024-0002 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: «Пристройка към съществуваща 3 етажна сграда в Софийска професионална гимназия „Княгиня Евдокия“ , гр. София»
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04012-2024-0001 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: „Изграждане на нова спортна площадка в УПИ IV, кв. 73 ПИ с идентификатор 61813.750.47 по одобрени КК и КР на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 164 554,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0016 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажните работи на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Севлиево, ул. ,,Христо Ботев“ №38”
Прогнозна стойност: BGN 867 114,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0014 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортно игрище с изкуствено тревно покритие в УПИ I, кв. 28, по плана на с. Малък извор, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 202 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0013 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност, чрез въвеждане на активни и пасивни мерки в сградата на общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш, в т.ч.: Подобект 1 и Подобект 2
Прогнозна стойност: BGN 649 274,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0030 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „ Инженеринг/ проектиране, СМР и авторски надзор на обект: Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство – читалище „Яна Лъскова“, Община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 703 587,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0018 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект „Детска площадка и спортно игрище в двора на ОУ „Филип Тотю“ и изграждане на достъпна среда – с. Върбовка“, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 169 625,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2024-0006 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: СМР на обект: Подвижна платформа по стълбище на сграда за здравни и социални услуги и изграждане на външна рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, находяща се в гр. Каспичан
Прогнозна стойност: BGN 81 826,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0013 Дата на публикуване: 16.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортно игрище с изкуствено тревно покритие в УПИ I, кв. 18, по плана на с. Лясковец, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 202 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2024-0007 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Реконструкция и/или рехабилитация на Улица от ДАП до главен път /III-197/ км 0+000 – км 0+070 км и 0+390 – км 0+640 и съоръженията и принадлежностите към нея на територията на гр. Доспат, община Доспат”.
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0019 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, гр. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 625 896,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2024-0041 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Основен ремонт и благоустрояване на обществено пространство в УПИ VIII-521.1456 Кино от кв.296 нов (296 стар) по плана на централна градска част град Пловдив Пи с идентификатор 56784.521.1456 по к.к. на град Пловдив (Кино “Космос”)
Прогнозна стойност: BGN 9 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04056-2024-0001 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на Kомбинирана спортна площадка в двора на СУ „Христо Ботев – гр. Камено”.
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01098-2024-0005 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни дейности на територията на „МБАЛ – Силистра“ АД за разполагане на апарат за магнитно-резонансна томография“.
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02275-2024-0004 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуваща спортна площадка на открито към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2024-0004 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив кметство с. Светля, УПИ XXIII, кв. 12 по плана на с. Светля, Община Ковачевци
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2024-0003 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на старо кметство с. Ковачевци, УПИ VII, кв. 45 по плана на с. Ковачевци
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2024-0003 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ОБЩИНСКИ ПЪТ HKV 2104 с. РЪЖЕНОВО – с. Долно Съдиево от км 0+000 до км 3+190,77 “
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2024-0006 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2024-0006 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на територията на район „Кремиковци“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0016 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез благоустрояване на пешеходна крайречна зона и речното корито на р. Ардинска, гр. Ардино – обект 1: „Благоустрояване на речното корито на р. Ардинска, гр. Ардино“.
Прогнозна стойност: BGN 1 096 947,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00001-2024-0003 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на структурна кабелна система в Учебен корпус 1 на Икономически университет – Варна, 2024г.-2025г.
Прогнозна стойност: BGN 825 719,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0015 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Катунци, община Сандански
Прогнозна стойност: BGN 10 063 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0013 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Игрище за минифутбол гр. Нови пазар, етап втори – Паркинг с 29 бр. паркоместа”
Прогнозна стойност: BGN 132 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05676-2024-0002 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Кърджали Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административна сграда на РДПБЗН–Кърджали – Учебен полигон”
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00475-2024-0001 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕВЕСТИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица Струма, с.Невестино, община Невестино“
Прогнозна стойност: BGN 212 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0012 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда на сграда за административно обслужване с идентификатор 56126.602.2431.5, находяща се в ПИ с идентификатор 56126.602.2431
Прогнозна стойност: BGN 2 071 341,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2024-0009 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на асансьор към общинска сграда Поликлиника“
Прогнозна стойност: BGN 139 926,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0017 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Рехабилитация и естетизация на детски площадки в Детска градина „Снежанка“ с идентификатор 58222.495.936, гр. Велики Преслав, област Шумен – Втори етап
Прогнозна стойност: BGN 177 531,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2024-0016 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция на водопровод и водопроводни отклонения на 3 улици в населени места в община В. Преслав- ул. „Р. Даскалов“ и ул.“ „Оборище“ гр. В.Преслав и ул. „К. Кънев“ с. Имренчево
Прогнозна стойност: BGN 1 335 676,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02421-2024-0002 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка за волейбол и комбинирана спортна площадка за хандбал и баскетбол в двора на ПГАТ „Цанко Церковски“, гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 180 968,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0020 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ПОДПОРНА СТЕНА В УЧАСТЪКА ОТ О.Т. 626 ДО О.Т. 630 НА УЛ. „ЕРМА“ (ЛЯВ БРЯГ НА РЕКА „МАЛКА РЕКА“) В ГР. ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 355 342,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2024-0006 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Текущ ремонт на хранилища във военни формирования от Военноморските сили
Прогнозна стойност: BGN 171 099,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2024-0005 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: „Авариен ремонт на резервоар с вместимост 500 м³ във военно формирование 32140, предназначен за съхранение на гориво“
Прогнозна стойност: BGN 220 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0023 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Баня и с. Бъта, община Панагюрище. Подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Бъта, община Панагюрище. Втори етап: Главни клонове 1, 2, 3, клон 1, 2, 3, 19, 21, 39, 43“
Прогнозна стойност: BGN 2 936 748,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 05684-2024-0001 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Габрово Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР В СГРАДАТА НА РДПБЗН – ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „НОВИ ПОДХОДИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ БАЛАНС В СГРАДАТА НА РСПБЗН – ГАБРОВО, ЧРЕЗ УСТОЙЧИВИ И ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ“, ПРОЦЕДУРА BG-RRP-4.020 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ“, ФИНАНСИРАН ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 1 038 046,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0017 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. 126 ПО ПЛАНА ГР. ПАВЛИКЕНИ“
Прогнозна стойност: BGN 596 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0006 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе – ЕТАП 3
Прогнозна стойност: BGN 803 233,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0005 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 896 017,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2024-0003 Дата на публикуване: 15.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изграждане на улица – пътна връзка от бул. „Малък Искър“ о.т. 464 през о.т. 480 до 473“ – Път II – 37 – Джурово – Етрополе – Златица
Прогнозна стойност: BGN 718 023,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2024-0005 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуващи открити спортни площадки в двора на 156 ОбУ „Васил Левски“, кв. „Кремиковци“, район „Кремиковци“, Столична община – ЕТАП 1“ – по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 111 477,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2024-0009 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: Строително – монтажни работи по „Рехабилитиране на асфалтова настилка и подмяна на тротоарни плочки между сгради (учебни корпуси) №1,2,3 и сграда №5“ на ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0012 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Стамболово, област Хасково“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 133 613,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2024-0010 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи(СМР/СРР) на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в ДГ ,,Яна Лъскова“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 294 076,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0010 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Петрич и довеждаща инфраструктура – захранващ (външен) водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп
Прогнозна стойност: BGN 15 047 543,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0019 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект: Устойчиво енергийно обновяване на сграда градски стадион гр. Попово
Прогнозна стойност: BGN 203 083,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0021 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Реконструкция на ул. „Богдан Овесянин“ от О.Т.161 до О.Т.109А в град Стрелча“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001 – 19.608 „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово –- Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 359 823,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0018 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обекти по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 977 365,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0045 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изграждане на улична дъждовна канализация от РШ7 до заустване в съществуващ открит канал – „Изгревско дере“, гр.Бургас
Прогнозна стойност: BGN 302 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0044 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на СЗ „МЛАДОСТ“ – ж.к.“Славейков“, находяща се в УПИ II – 365, квартал 49, с идентификатор 07079.602.554.1“
Прогнозна стойност: BGN 7 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2024-0007 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ – гр.Брусарци”
Прогнозна стойност: BGN 1 998 334,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0040 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на ВиК и ел. инсталациите в ДГ „Мечта“ , ул. „Бузлуджа“ № 91“
Прогнозна стойност: BGN 190 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2024-0008 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Осигуряване на достъпна среда чрез изграждане на асансьор към общинска сграда Поликлиника“
Прогнозна стойност: BGN 139 926,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00251-2024-0005 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за текущи ремонти в сгради на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 326 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0039 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Реконструкция на магистрален водопровод за минерална вода от основния водоизточник (Сондаж БУ и Сондаж № 5) до главна разпределителна шахта на ул. „Демокрация“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 286 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2024-0007 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКОРУДА – обект ОДЗ ЯКОРУДА“
Прогнозна стойност: BGN 894 213,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2024-0013 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“, С.ВЛАДО ТРИЧКОВ
Прогнозна стойност: BGN 117 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0006 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на благоустрояване в част от УПИ I – 402, кв. 34, гр. Главиница и прилежащи тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 327 566,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05666-2024-0004 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Враца Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения в сградите на РСПБЗН Мездра и УПБЗН Роман към РДПБЗН Враца при ГДПБЗН-МВР” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 74 998,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0015 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажните работи на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда на адрес: гр. Севлиево, ж.к. „ Д. Благоев“ №1“
Прогнозна стойност: BGN 1 866 249,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0041 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Основен ремонт на ВиК и ел. инсталациите в ДГ „Слънце“, ул. „Единадесети август“ №7“
Прогнозна стойност: BGN 168 110,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2024-0014 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в села на територията на Община Средец по седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 277 499,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2024-0006 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Аварийно почистване и профилиране на дере „Ральов дол“ в регулационните граници на с. Старосел, общ. Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 928 670,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00664-2024-0002 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Предмет на ОП: Подобряване на енергийната ефективност на Административна сграда в ПР „СРЕБЪРНА“, ПИ 13, кв.1 на с. Сребърна, Община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 206 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0025 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка в ж.к. „Струмско“, в УПИ V-629.114, кв. 28 по плана на кв. „Струмско“, имот с идентификатор по КККР на гр. Благоевград.“
Прогнозна стойност: BGN 155 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0018 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на системата за улично осветление /СУО/ на територията на град Плевен и две села на бюджетна издръжка към Община Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0044 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Ремонт на покрив на сграда на кметство на с. Соволяно, кв.1 по плана на с. Соволяно, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 101 909,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2024-0008 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Първа“ в с.Лозенец, общ.Крушари, обл.Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 2 815 176,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2024-0029 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на обекти на територия на община Стара Загора.“
Прогнозна стойност: BGN 1 205 184,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0043 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на инсталации и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда за административни нужди с идентификатор 41112. 504.461.1 по КККР на гр. Кюстендил“ в изпълнение на проект „Енергийно обновяване на сграда за административно обслужване, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 15“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 2 043 937,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0042 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на водно огледало на парк „Езерата“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 136 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01243-2024-0001 Дата на публикуване: 14.05.2024
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ “ ГЕН. ВЛАДИМИР СТОЙЧЕВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Основен ремонт на сградите на общежитието при СУ „Ген. Владимир Стойчев
Прогнозна стойност: BGN 1 889 625,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0036 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен паркинг“, находяща се в ПИ с идент. 68134.4081.9663, представляващ УПИ IX-9663, кв. 8А по плана на град София, м. „НПЗ „Изток“-м. „Къро“, СО – район „Младост”””
Прогнозна стойност: BGN 489 625,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0035 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В КВ. 8-Б, М. НПЗ „ИЗТОК“, М. „КЪРО“, Р-Н МЛАДОСТ, ГР. СОФИЯ: В ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9805, УПИ V-103, 9459, 9460; ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9804, УПИ VI-103, 2243, 9460; В ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9407, УПИ VII-750, 825, БЛОК Ж; В ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9406, УПИ VIII-746, 750, 825, 1429, БЛОК Д И Е. ЕТАП 1: ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ ЧРЕЗ НОВ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ТОПЛОПРОВОД С ДИАМЕТЪР 2Ø139/225 ММ. И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ В КВ. 8Б, М. „КЪРО“, Р-Н МЛАДОСТ, ГР. СОФИЯ, ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС: В ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9407, БЛОК Ж И В ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9406, БЛОК Д И Е, 2 БРОЯ АБОНАТНИ СТАНЦИИ И ДВА БРОЯ НОВИ ШАХТИ. ЕТАП 2: ВЪНШНИ СГРАДНИ ТОПЛОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ В КВ. 8-Б, М. НПЗ „ИЗТОК“- М. „КЪРО“, Р-Н МЛАДОСТ, ГР. СОФИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА: В ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9805, И В ПИ С ИДЕНТИФ. 68134.4081.9804, 2 БРОЯ АБОНАТНИ СТАНЦИИ И ДВА БРОЯ НОВИ ШАХТИ““
Прогнозна стойност: BGN 790 294,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0034 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищни сгради в УПИ I-867 и УПИ ХIV-867, кв. 12г, м. „Суха река -запад“, район „Подуяне“, гр. София””
Прогнозна стойност: BGN 120 554,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2024-0020 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОБЩИНСКА СГРАДА В УПИ VIII-1846 /ПИ с идентификатор 70528.501.1846/ , КВ. 58, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2024-0009 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за внедряване на мерки за енергийната ефективност разделена на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 817 877,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2024-0005 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на част от втори етаж на ДГ в УПИ V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, община Две могили, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 135 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02275-2024-0003 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ел. инсталации в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 94 285,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2024-0005 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи по ремонт на плоски покриви на сгради с идентификатори 14831.6518.44.5 и 14831.6518.44.6 с административен адрес гр. София, ул. “Патриарх Герман“ № 202“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2024-0007 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на следните обекти: Обособена позиция № 1: „Подобряване на енергийната ефективност и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди в детска градина „Ален мак“ в гр. Царево – основна сграда“ и Обособена позиция № 2: „Подобряване на енергийната ефективност и изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди във филиал на детска градина „Ален мак“ в гр. Царево“
Прогнозна стойност: BGN 464 217,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0018 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Събаряне и разрушаване без взрив на строеж, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 83510.665.234, гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ №28, Спортен комплекс – стадион „Панайот Волов“, УПИ XVIII – за спортен комплекс, кв. 345, гр. Шумен, вкл. извозване на строителни отпадъци и разчистване на терена
Прогнозна стойност: BGN 537 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2024-0005 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Трета“ в с. Дълго поле, община Калояново, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 541 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04225-2024-0001 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ – ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Обособяване на помещения за спортна зала (фитнес), находящо се в СУ „Георги Живков“ гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 57 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2024-0003 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Васил Петлешков“ №41, СО-Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 749 990,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03580-2024-0002 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА С ТОПЛА ВРЪЗКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДАТА НА 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.301.265, УПИ III – ЗА УЧИЛИЩЕ, КВ. 159А, М. „ГГЦ ЗОНА Б-4“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 6 148 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0012 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Модернизация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 452 053,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0018 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Пристройка за спален корпус към сградата на „Детска академия за развитие на таланти” – с. Розово, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 307 183,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2024-0008 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Аварийно почистване за осигуряване на проводимостта на речното корито на река Моравишка от натлак, храстовидна и дървесна растителност в регулационните граници на гр. Мездра, обл. Враца
Прогнозна стойност: BGN 1 034 651,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06467-2024-0001 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: «Основен ремонт на училищен физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“, ул. Княз Борис № 3, гр. Сапарева баня»
Прогнозна стойност: BGN 204 215,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2024-0019 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на едноскатно метално хале на трети ремонтен коловоз с РЗП 121,47 кв.м., в поземлен имот с идентификатор № 66264.510.9 – вагонно-ремонтен участък Септември към ППП Пловдив, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 199 566,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05979-2024-0002 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на физкултурен салон на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник
Прогнозна стойност: BGN 115 112,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02458-2024-0001 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“, СЕЛО БУКОВО, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“
Прогнозна стойност: BGN 102 546,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0011 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и изграждане на общински път KRZ 3141/KRZ 2120/Върбен-Кърчовско/KRZ 2121“
Прогнозна стойност: BGN 1 110 279,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2024-0007 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и рехабилитация на общински път SZR1044 /II-55/Главан – Помощник от км. 0+000 до км. 5+800
Прогнозна стойност: BGN 9 897 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2024-0011 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на уличен водопровод и канализация по пътища с ид. № 56784.510.9522 и № 56784.510.9523 в кв. „Смирненски” 4 , район Западен, град Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 860 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2024-0051 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици за обект № 2-2024г. в териториалния обхват на ТП ДГС „Батак““
Прогнозна стойност: BGN 15 066,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0017 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обекти по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 786 708,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0016 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Модернизация на образователна среда в „ПГ Христо Ботев“– гр. Попово общ. Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване“
Прогнозна стойност: BGN 1 982 354,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02964-2024-0001 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка за разширение на ОУ „В. Априлов“, ПИ с идентификатор 07079.619.109 по КК на гр. Бургас, кв. 15а по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 780 706,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2024-0017 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Северна“ в гр. Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 2 295 913,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2024-0060 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строително – монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения в помпена станция към турбинен цех
Прогнозна стойност: BGN 225 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2024-0061 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, и периметрова охрана в ЦС Запад
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0018 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП:  „УКРЕПВАНЕ НА ДВАТА БРЯГА НА Р. АСЕНИЦА В РЕГУЛАЦИЯТА НА ГР. АСЕНОВГРАД „
Прогнозна стойност: BGN 16 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0019 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 3 648 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0015 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ И УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЩИНА МАРИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 311 700,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2024-0005 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: Рехабилитация на улична мрежа в община Каспичан по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 618 581,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2024-0004 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление в селата Павелско, Хвойна, Забърдо, Богутево, Зорница, Лилеково, Малево, Острица, Орехово, Проглед, Студенец и к.к. Пампорово, на територията на община Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN 396 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0018 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект за обект: Основен ремонт за въвеждане на енергийно ефективни мерки на сградата на ДГ „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ II, кв.24 по ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 745 130,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0024 Дата на публикуване: 13.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изместване на кабелни линии СР и НН във връзка с изграждане на улица „Промишлена“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0006 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: Реконструкция на довеждащ водопровод от язовир „Красава“ до Помпена станция за питейни води „Гърло“, Община Брезник.
Прогнозна стойност: BGN 1 733 267,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0010 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински улици на територията на община Ивайловград: Подобект 1: „Улица „Армира“, с. Свирачи от кръстовище с път III-598 с обща дължина 800 м.“; Подобект 2: „Улица „1-ва“ от път II-59 до край регулация с. Славеево участък от км 0.00 до км 0+470“; Подобект 3: „Улица „Яни Попов“ от кръстовище с ул. „Климент Охридски“ до кръстовище с ул. „Родопи“ с обща дължина 245 м.“; Подобект 4: „Улица „България“ от кръстовище с ул. „Христо Ботев“ до улица „Кап. Петко Войвода“ с обща дължина 110 м.“
Прогнозна стойност: BGN 1 791 676,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0015 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВО /ИНЖЕНЕРИНГ/ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ BLG1293 ЗА СЕЛО ДОЛНО ОСЕНОВО, ОБЩИНА СИМИТЛИ
Прогнозна стойност: BGN 1 958 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2024-0039 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Ремонт на Студентско общежитие блок 3 към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 7 669 618,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2024-0022 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на сграда: “СПОРТЕН ЦЕНТЪР” в УПИ ІІ-медицински техникум в кв. 41-нов по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 4 387 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2024-0030 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: Ремонт на сградния фонд на пункта за регистрация на пътни превозни средства (ППС) в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Добрич
Прогнозна стойност: BGN 283 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0013 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Подмяна на стара дограма и входни врати на сгради на територията на ЦСПП – Казанлък при АМВР
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0010 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за подобряване енергийната ефективност на сгради общинска собственост на територията на община Кирково разделена на две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Кирково на обект – ДГ „Дъга“ с. Горно Кирково“; Обособена позиция № 2: „Преустройство и внедряване на енергоефективни мерки на ДГ „Слънце“, находяща се в УПИ IV-101, кв.17 по ПУП на с. Фотиново – Загоричане, общ. Кирково, обл. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 1 316 630,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05666-2024-0003 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Враца Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения в сградите на РСПБЗН Мездра и УПБЗН Роман към РДПБЗН Враца при ГДПБЗН-МВР” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 74 998,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0004 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „Димитър Дончев“ в гр. Каварна, общ. Каварна, от О.Т. 258 до О.Т. 262, между О.Т. 262 и О.Т. 259 и между О.Т. 262 и О.Т. 88 съгласно РП на гр. Каварна, общ. Каварна
Прогнозна стойност: BGN 813 416,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2024-0008 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на СУ „Васил Левски“ Малко Търново, по Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“.
Прогнозна стойност: BGN 1 984 009,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0026 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Лещен и с. Ковачевица, общ. Гърмен по обособени позиции“, включваща: Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Лещен между о.т. 37-44“ и Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Ковачевица между о.т. 285-8“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0008 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА ТРОТОАРНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН“
Прогнозна стойност: BGN 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2024-0005 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „П. Р. Славейков“ в с. Джулюница, общ. Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 198 968,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2024-0002 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на напорен водопровод – гр. Маджарово – Промишлена зона – Помпена станция с. Горно поле“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2024-0002 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Изграждане на площадно пространство и кафене в с. Егълница, УПИ-I кв. 1
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2024-0058 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП:  Раздробяване и сепариране на бетонови отпадъци
Прогнозна стойност: BGN 104 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2024-0012 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на хидроизолация на покривни конструкции на сгради в депо Обеля
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2024-0008 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: “Инженеринг за ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в СУ ”Св. Св. Кирил и Методий” гр. Созопол, общ.Созопол, обл. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 3 210 905,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03243-2024-0001 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „БЕРТОЛТ БРЕХТ“ Предмет на ОП: „Изграждане на открити комбинирани спортни площадки (за хандбал- футбол, баскетбол, волейбол и лека атлетика) с изкуствена трева и ажурна ограда за ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 236 878,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2024-0005 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0023 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 999 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2024-0008 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Реконструкция на общински път SLS 1024 /III-235, ГЛАВИНИЦА-ЗАФИРОВО/СОКОЛ – СУХОДОЛ – ГРАНИЦА ОБЩ. (ГЛАВИНИЦА-СИТОВО) – БОСНА – III-216 ОТ КМ 7+885 ДО КМ 13+980
Прогнозна стойност: BGN 4 847 796,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01877-2024-0002 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуващо спортно игрище в дворното пространство на Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 65 015,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02281-2024-0001 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за ремонт на съществуваща отоплителна инсталация и подмяна на абонатна станция в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05246-2024-0002 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на открита спортна площадка в двора на „Национална хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 194 494,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2024-0006 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по подмяна на водопроводи на територията на град Горна Оряховица по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 505 686,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2024-0013 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. „Боровец“, община Самоков
Прогнозна стойност: BGN 88 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2024-0007 Дата на публикуване: 10.05.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на територията на гр. Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2024-0013 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Изграждане на площадка по безопасност на движението ул. „П. Хилендарски“ в гр. Елена в ПИ № 27190.501.48“.
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02604-2024-0001 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Враца Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДИТЕ НА УТЦ „ЛЕДЕНИКА“
Прогнозна стойност: BGN 493 022,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0032 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Външно топлозахранване и абонатна станция на сграда със смесено предназначение, с подземни гаражи в УПИ VII-735, кв. 2В, ПИ с идентификатор 68134.4083.6350, м. „Младост 3“, СО – район „Младост“, гр. София““
Прогнозна стойност: BGN 120 234,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0031 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ V-3295 (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1607.3295), КВ. 8, М. „МАЛИНОВА ДОЛИНА“, РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“, ГР. СОФИЯ““
Прогнозна стойност: BGN 186 471,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03409-2024-0001 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон в Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ – гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 483 442,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0063 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ВИК ИНСТАЛАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЯЗ. „КЪРДЖАЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0020 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на улица „Русен Атанасов“ – ос.т. 20 до ос.т. 167 по плана на гр. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 827 495,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0012 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Реновиране на тактически полигон в ЦСПП- гр. Варна при Академия на МВР
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2024-0011 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частичен ремонт на покрив на учебен корпус в ЦСПП Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 10 416,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2024-0006 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП:  „Основен ремонт на ул. „Васил Коларов“ и ул. „Пирин“, с. Вълнари“
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0038 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Регионална библиотека “Ем. Попдимитров“ гр. Кюстендил ул. „Л. Каравелов“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 421 537,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0037 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Основен ремонт и укрепване на сградата на читалище „Братство 1869“ гр. Кюстендил“ по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 1 196 294,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2024-0001 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Ремонт на покрив на складови помещения на служба „Вещева“, находящи се в Тилова база при ОДМВР – Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 29 318,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03042-2024-0001 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Ловеч Предмет на ОП: Инженеринг- проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор за прилагане на мерки за енергийна ефективност и мерки за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници за обекти: сградата на ОДМВР, гр. Ловеч и сградата на сектор „Пътна полиция“ –КАТ, гр. Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 2 255 080,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2024-0017 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Вътрешен ремонт в сграда на 01 РУ-СДВР, гр. София, ул. „Шипченски проход“ 8
Прогнозна стойност: BGN 444 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0035 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изкърпване на увредени участъци от асфалтова настилка на улица „Арда“ в гр.Тервел и ул.“Четвърта“ в с.Нова Камена“
Прогнозна стойност: BGN 104 725,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2024-0004 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „8-МА“ – С. РЪЖЕВО, ОБЩ. КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 257 904,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2024-0002 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: „Изграждане и регламентиране на общински пазар в УПИ I,II – 1566, кв. 88, по плана на с. Крушовица, общ. Мизия“ – Първи етап „Изграждане на търговската зона в новообразуваното УПИ I, II – 1566 кв. 88 по план на село Крушовица, община Мизия, област Враца“
Прогнозна стойност: BGN 1 662 633,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0015 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора”, гр. Крумовград““
Прогнозна стойност: BGN 2 129 969,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2024-0005 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на улица от о.т. 147 до о.т. 114 в село Сестримо, община Белово, област Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 325 689,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2024-0004 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на ул. „Раковица“ от о.т. 66 до о.т. 54 в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 339 972,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05685-2024-0001 Дата на публикуване: 09.05.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (РДПБЗН) – Хасково Предмет на ОП: „Инженеринг – Изготвяне на проект и извършване на основен ремонт на скатен керемиден покрив сгради 4,5 и 6 по АПДС (вкл. дървена конструкция и ст. б. пояси) – РСПБЗН-Тополовград към РДПБЗН – Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 24 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0016 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводи в с. Сушица, община Стражица
Прогнозна стойност: BGN 259 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0015 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 323 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0127 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Осигуряване отвеждането на технологични отпадни води от промивката на механични филтри към технологични канали на ХВО
Прогнозна стойност: BGN 184 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0011 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в с. Стамболово, с. Войводенец, с. Долно Черковище, с. Рабово, с. Поповец в община Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 280 630,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04993-2024-0001 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: 2-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 1 142 333,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0125 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривната хидроизолация на сградата на Стол 1 и Стол ИТР
Прогнозна стойност: BGN 430 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0017 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 499 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2024-0005 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГРАД ДЪЛГОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 459 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0010 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Васил Левски“, с. Еница, общ. Кнежа
Прогнозна стойност: BGN 553 425,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0017 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1894 г.”, с. Тополово, НЧ „Христо Ботев – 1926 г.”, с. Червен и НЧ „Просвета – 1918 г.”, с Нови извор, Община Асеновград“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 344 388,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0018 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Преустройство на съществуващи общински сгради в младежки център в УПИ I,ПИ 2148 кв.107 по плана на гр.Айтос, общ.Айтос обл.Бургас
Прогнозна стойност: BGN 774 484,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2024-0006 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП:  „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов “ от о.т. 62 през осови точки 77, 548, 93 до о.т 92, гр. Грамада, община Грамада“
Прогнозна стойност: BGN 80 386,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2024-0004 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда в Обл. Смолян, Общ. Неделино, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски“ № 73, блок, К-1.
Прогнозна стойност: BGN 771 676,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03782-2024-0001 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Реконструкция и основен ремонт на съществуваща сграда на Държавен музикален и балетен център – София, с административен адрес: ул. „Панайот Волов“ № 3, гр. София, район Оборище, Столична община
Прогнозна стойност: BGN 3 333 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05664-2024-0002 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: РДПБЗН – Плевен Предмет на ОП: „Инженеринг на обекти, ползвани за нуждите на структурни звена на РДПБЗН – Плевен по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 600 197,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2024-0004 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: «Текущи ремонтни дейности по сградата на ДГ „Ханс Кристиан Андерсен“ с. Челопеч»
Прогнозна стойност: BGN 299 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0029 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Устойчиво енергийно обновяване на публична административна сграда на Община Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 3 149 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2024-0005 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК мрежа по ул. ,,Розова долина“, ул. „Беласица“ , ул. „Бреза“ , ул. „Гина Кунчева“ и Гл.вод. кл. II, кв. Курило, гр. Нови Искър, район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 1 406 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02987-2024-0001 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Търговище Предмет на ОП: „РЕМОНТИ НА СГРАДИ НА ОДМВР – ТЪРГОВИЩЕ“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 201 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0022 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.БАНЯ И С. БЪТА, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ. ПОДОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. БАНЯ, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 386 136,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2024-0007 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на „Къща за представяне и експониране на местното културно и битово наследство“ в УПИ XVI-47, кв. 10 по Кадастрално-регулационния план на с. Пчеларово, общ. Черноочене, обл. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2024-0010 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Благоустрояване на централна част град Рудозем – ЛОТ I, зона 5“
Прогнозна стойност: BGN 936 887,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0017 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Почистване на съществуващо съоръжение – отводнителен канал с кадастрален номер 66264.12.413, м.Сунгурлука, гр. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 298 860,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0019 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на улица „Бузлуджански конгрес“ – ос.т. 19 до ос.т. 28а по плана на гр. Чирпан”.
Прогнозна стойност: BGN 413 215,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0034 Дата на публикуване: 08.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Обновяване на помещенията в Детска ясла – гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 195 635,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0017 Дата на публикуване: 06.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Реконструкция на спортен обект „Колодрум“ в мултифункционална спортна зала в град Казанлък, община Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 12 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2024-0005 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Проект за основен ремонт на покрив на съществуваща сграда: „Кметство” в село Ленково, УПИ І-335, 336, кв.47, Община Гулянци, Област Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 131 211,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0013 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по изграждане на подпорни стени за укрепване на пътен откос, на общински път BLG1293 / II – 19, Градево – Предела / – Долно Осеново / BLG3294 /, за участък от км 0+110, до км 0+560, общ. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 1 499 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2024-0004 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на част от втори етаж на ДГ в УПИ V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, община Две могили, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 135 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2024-0007 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVD3235 /ІІІ-565, ШИШМАНЦИ – ОРИЗОВО/БЕЛОЗЕМ-ГРАНИЦА С ОБЩ. РАКОВСКИ – ЧОБА/ ОТ КМ. 8+200 ДО КМ. 12+300, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 4 493 643,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0017 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Реконструкция на общински път BGS1004-/I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-граница община /Айтос-Карнобат/-Кликач-/I-6/
Прогнозна стойност: BGN 5 360 134,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2024-0005 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“, с. Хърсово“
Прогнозна стойност: BGN 126 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2024-0003 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: „Основен ремонт и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на град Долна баня по плана на град Долна баня, община Долна баня, област София”
Прогнозна стойност: BGN 1 607 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02710-2024-0001 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на голям физкултурен салон в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ град Видин” по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г.
Прогнозна стойност: BGN 1 627 537,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00694-2024-0004 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУРКОВО Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ПО 4 (ЧЕТИРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 9 164 447,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2024-0018 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ОСНОВНИ, ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ЗВЕНА И ПОМЕЩЕНИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ, ПОЛЗВАНИ ОТ ЗВЕНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02408-2024-0001 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова спортна площадка в двора на НУ „Св. св. Кирил и Методий“- Ямбол”
Прогнозна стойност: BGN 162 841,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0014 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект „Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 108 кWp върху покрив на спортна зала гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 190 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0014 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА НЕЖИЛИЩЕН СГРАДЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО НА С. НОВО ДЕЛЧЕВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО НА С. СКЛАВЕ, ОБЩИНА САНДАНСКИ;
Прогнозна стойност: BGN 996 622,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0013 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Преустройство на сграда – бивша земеделска банка в изложбени зали в УПИ I с ПИ № 73626.507.328, кв. 107, гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 3 653 952,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03283-2024-0001 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на хидроизолация на основи и отвеждане на дъждовни води с частичен ремонт на помещенията в сутерена на сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Маринка, община Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 108 265,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0016 Дата на публикуване: 07.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Обновяване на културната инфраструктура в сградите на НЧ „Христо Ботев – 1945 г.”, с. Нареченски бани, НЧ „Христо Ботев – 1919 г.”, с. Избеглии и НЧ „Никола Й. Вапцаров – 1936 г.”, с. Боянци, Община Асеновград“ по три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 294 276,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2024-0040 Дата на публикуване: 03.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на нова сграда на регионална библиотека „Пенчо Славейков“ гр. Варна – находяща се в УПИ II-219 “за библиотека и подземен паркинг”, кв.440 по плана на 1-ви м.р., гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 64 311 509,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0028 Дата на публикуване: 03.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност за сградата на ДГ „Единство, творчество, красота“
Прогнозна стойност: BGN 1 400 511,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0027 Дата на публикуване: 03.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на обект: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Средношколско общежитие“, град Враца“
Прогнозна стойност: BGN 3 769 010,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2024-0007 Дата на публикуване: 03.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ ПО СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. СОЗОПОЛ, ПЛ. „ХАН КРУМ“ № 2, УПИ I, кв.152 по плана на гр. Созопол, ПИ с идентификатор 67800.505.134.1 по КККР на гр. Созопол“
Прогнозна стойност: BGN 1 633 430,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0033 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КМЕТСТВО С.КОЛАРЦИ
Прогнозна стойност: BGN 63 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00946-2024-0001 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Медковец по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 525 169,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0012 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг- основен ремонт на общински басейн в гр. Трявна, вкл. авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 98 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2024-0003 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на участък от общински път RSE 2002- / I – 5, Тръстеник – Бяла / – Екзарх Йосиф – /
Прогнозна стойност: BGN 2 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2024-0002 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението от „Работническа поликлиника“ на „Център за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания“, „Общностен център за ранно детско развитие“, „Домашен социален патронаж“ и гаражен комплекс към него в сгради с идентификатори 05611.1.1434.1, 05611.1.1434.2 и 05611.1.1434.3, находящи се в УПИ I-1434, кв. 36 по плана на гр. Борово, община Борово, с адрес: ул. „Белите брези“ № 2“ ЕТАП 2: Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначението от „Работническа поликлиника“ на „Домашен социален патронаж“ и гаражен комплекс към него в сгради с идентификатори 05611.1.1434.2 и 05611.1.1434.3, находящи се в УПИ I-1434, кв. 36 по плана на гр. Борово, община Борово, с адрес: ул. „Белите брези“ № 2“.
Прогнозна стойност: BGN 2 052 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03651-2024-0001 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на физкултурен салон към ОбУ „Христо Ботев“ в с.Друмево“
Прогнозна стойност: BGN 1 335 834,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0005 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Реконструкция и обновяване на лекоатлетическа писта с прилежащи сектори и ограда между писта и трибуни в Спортен комплекс град Брезник, община Брезник“
Прогнозна стойност: BGN 687 049,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0012 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Строителство/ СМР за обект: „Изграждане на двуетажна детска градина за шест групи в УПИ I-2757, кв. 100 по плана на гр.Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 2 777 430,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2024-0004 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда с ид.68134.8200.384.1, находяща се в гр. София, кв. Кремиковци, ул. „Радивоя“ №6, район „Кремиковци“
Прогнозна стойност: BGN 140 153,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2024-0003 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение мерки по енергийна ефективност: Подмяна амортизирана дограма и изпълнение топлоизолационна система по фасади на Дом на културата, гр. Бухово, район „Кремиковци“
Прогнозна стойност: BGN 557 828,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2024-0004 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Застрояване на двуетажна обществено-обслужваща сграда към сградата на община Ружинци“
Прогнозна стойност: BGN 340 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2024-0003 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Осъществяване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на открити спортни площадки в гр. Лясковец – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 184 375,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0033 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на външно стълбище и изграждане на подход за хора с увреждания на централен вход на хотел „Рибарица“
Прогнозна стойност: BGN 26 552,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02663-2024-0001 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на ОУ „Св. Климент Охридски, с. Борово по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“.
Прогнозна стойност: BGN 95 433,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2024-0028 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) към Технически университет-София
Прогнозна стойност: BGN 217 869,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0012 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВО /ИНЖЕНЕРИНГ/ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG1071 В ОБЩИНА СИМИТЛИ /ОТ С.ЖЕЛЕЗНИЦА ДО ГРАНИЦА С ОБЩ. (БЛАГОЕВГРАД – СИМИТЛИ)
Прогнозна стойност: BGN 1 545 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2024-0017 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОСНОВЕН РЕМОНТ СГРАДА НЧ „ИВАН ВАЗОВ“, СЕЛО ПЪРВОМАЙЦИ, ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА”
Прогнозна стойност: BGN 81 416,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0020 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: “Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белащица- Община „Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 14 759 458,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0047 Дата на публикуване: 02.05.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел. оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София, реф. № РРС 24-063
Прогнозна стойност: BGN 4 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие