Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0033 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 9 ОУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен и на ОУ „Панайот Волов“ – с. Мадара“ при изпълнението на проект BGENERGY-2.002-0005-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – 9-то ОУ „Панайот Волов“ гр. Шумен и ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 608 330,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0032 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Претоварна станция и площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци“
Прогнозна стойност: BGN 950 498,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0031 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: “Подобряване на съществуващата инфраструктура на уличното осветление на територията на гр. Шумен по седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 396,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2023-0006 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Ремонт на административна сграда-щаб във в.ф.32020
Прогнозна стойност: BGN 83 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2023-0010 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Строителство на обект: „Осигуряване на достъпна среда и ремонт на център за обществена подкрепа “Промяна“ – гр. Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 45 814,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2023-0007 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: “Изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на център за данни (Вuilding management system) в югозападната част на сутерена на блок № 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2023-0005 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Изграждане на ново кръгово кръстовище на републикански път III-122 /Брегово – Ново село – Видин/ съвпадащ с ул. „Хан Тервел“ в чертите на гр. Брегово и улици „Трети март“ и „Иван Вазов“ и „Изграждане на изкуствени неравности на главните улици и републикански пътища в чертите на гр. Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 75 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0009 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Основен ремонт на едноетажна сграда-съблекалня за спортисти“ в ПИ 03602.67.189 по КККР на с.Белоградец, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 61 940,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0009 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на нова детска градина за осем групи гр. София, ул. „Васил Друмев” № 53 и проектиране и реконструкция на инженерни мрежи към новопостроената детска градина“, разделена на обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 9 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0242 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 15 728,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2023-0003 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Основен, текущ ремонт, реконструкция и поддържане на обекти на пътната инфраструктура на територията на Район „Триадица“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01431-2023-0005 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „СМР на изграждане на нови и реконструкция на съществуващи съоръжения в „Шабленско езеро“ и „Дуранкулашко езеро“ в три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 873 284,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0019 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция/рехабилитация на пътна настилка по ул.„Цар Калоян“, гр.Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 383 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0018 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на водопровод и С.В.О. на ул.”Димитър Мечев” гр.Велинград, Община Велинград, Област Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 118 673,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00884-2023-0006 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на помещения, част от сградния фонд на Университет по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 122 335,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2023-0035 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) част и хидроизолация на производствени сгради, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, на територията на РОЦ Добрич и Силистра
Прогнозна стойност: BGN 239 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2023-0004 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг- II-ри етап- Реконструкция на водопроводи от водоснабдителните зони към напорен водоем „Средна зона“
Прогнозна стойност: BGN 6 457 558,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2023-0046 Дата на публикуване: 31.05.2023
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности във връзка с основен ремонт на ГАП „Тота Венкова – Равна Гора“, на територията на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 1 926 555,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01837-2023-0001 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строеж „Изграждане на спортни площадки в дворно пространство на СУ „Иван Вазов“, УПИ I, кв. № 26 по плана на гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 69 302,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0040 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект : Ремонт на басейн в X ОУ „Алеко Константинов“, ул. „К. Готвалд“ №2, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 518 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0041 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.513.239, УПИ X-10, КВ. № 77, М. „ЗОНА В-16“, УЛ. „КНЯЗ БОРИС I“ № 209, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“
Прогнозна стойност: BGN 97 775,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0018 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Инженеринг- изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Изграждане на конструкция за покриване на сцена в центъра на град Ардино, намираща се в УПИ I (първи) от квартал 12 (дванадесети) по плана на гр. Ардино, община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 58 936,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04742-2023-0002 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 11 -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: Цялостен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на лечебното заведение, находяща се в град София, Столична община – Район „Възраждане“ул. „Цар Симеон“ № 145.
Прогнозна стойност: BGN 182 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2023-0006 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- ремонтни работи на покривна конструкция на СУ „Йоан Екзарх Български“- град Шумен“.
Прогнозна стойност: BGN 263 251,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0040 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ ПО УЛИЦА ПИРИН (О.Т. 35-О.Т. 37), С НАЧАЛО УЛ. СИМЕОН РАДЕВ ДО УПИ VI-730, КВ. 259, И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ VI-730, КВ. 259, М. ПАВЛОВО-БЪКСТОН, СО-РАЙОН „ВИТОША“““
Прогнозна стойност: BGN 139 887,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0039 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С КОТА КОРНИЗ ДО 15.00 М.“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.514.107, УПИ XIV-20, КВ. № 50, М. „ГГЦ ЗОНА В-15“, УЛ. „РОДОПИ“ № 37, СО-РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ““
Прогнозна стойност: BGN 67 130,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0038 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ X-377-378, КВ. 99, М. „Ж.К. РАЗСАДНИКА-КОНЬОВИЦА“ (ПИ С КИ 68134.1106.405), СО РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“““
Прогнозна стойност: BGN 72 954,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0038 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Изграждане на нова подпорна стена по границата на УПИ I, кв. 27 (ПИ 53045.502.222 по КККР), по плана на град Обзор – училище „Св. св. Кирил и Методий“ с улица „Трети март“ град Обзор, Община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00043-2023-0002 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУЛОВО Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Дулово
Прогнозна стойност: BGN 5 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2023-0006 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на част от улична мрежа в община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 1 777 994,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0020 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Реконструкция трети етаж от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ЕООД-строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за лечения на пациенти с COVID-19“
Прогнозна стойност: BGN 133 658,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0019 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг основен ремонт на покрив и изграждане на фотоволтаична инсталация 90 кW в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 гр. Трявна, включително авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 188 883,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2023-0005 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП:„Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци и Близнаци, община Аврен“ по обособени позиции Обособена позиция № 1: “Рехабилитация на улица „Божур“, улица „Люляк“ и улица „Райна Княгиня“ в с. Близнаци, община Аврен“ Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на с. Приселци, община Аврен – Профил № 1 от о.т. 26 до о.т. 31 с дължина 235,10 м“
Прогнозна стойност: BGN 522 519,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0022 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и хоризонтална маркировка в гр. Кърджали – 2023г.”
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2023-0022 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Брестовица , Община Родопи – I eтап (ниска и средна зона) ”
Прогнозна стойност: BGN 5 847 972,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2023-0021 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Рехабилитация на довеждащи напорни водопроводи с. Брестовица, Община Родопи ”
Прогнозна стойност: BGN 3 499 473,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02176-2023-0001 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ЧЕРВЕНА ВОДА Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Червена вода, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 108 689,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0111 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт на трамвайна спирка кв. „Княжево“ и съществуваща сграда, публична общинска собственост, р-н „Витоша“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 172 628,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2023-0002 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за поддръжка на сградния фонд на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0017 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство на обект „Основен ремонт на улици и съоръжения на територията на община Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 513 632,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0123 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на пасарелка, площадки, стълби и парапети в цех СОИ
Прогнозна стойност: BGN 144 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0122 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на обособени помещения на ОКМ и Електроцех в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 89 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0121 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане и въвеждане в експлоатация на площадки за отработени и свежи масла
Прогнозна стойност: BGN 84 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0016 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване и озеленяване на училищен двор на СОУ „Д-р Петър Берон“, УПИ Х-училище, кв.3 по плана на гр.Тополовград – част от ЕТАП II
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03066-2023-0002 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „КОНСЕРВАЦИОНО – РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ЗА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 55155.503.1000.1 по ККР на гр.Пазарджик, ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“-гр.ПАЗАРДЖИК“, по ОБЕКТ „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“, находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.1000“
Прогнозна стойност: BGN 300 588,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0026 Дата на публикуване: 30.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на улици „Втора“ и „Шеста“ в с.Безмер и „Първа“ в с. Попгруево с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 249 322,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0019 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект „Ремонт и рехабилитация на улица от о.т. 30 до о.т 42 в с. Лясково“
Прогнозна стойност: BGN 149 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0006 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДАТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО РАКОВИЦА, ОБЩИНА МАКРЕШ- ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ – IІ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 83 334,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0080 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на надлъжна фуга по облицовката на долината на река Гашня, язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“
Прогнозна стойност: BGN 152 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0017 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Ардино в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 257 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0049 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на нова електроинсталацция в помещения с предназначение „Контролен център на обществения градски транспорт“, гр. Благоевград, в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 13 826,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02009-2023-0004 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградна отоплителна инсталацията в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02532-2023-0004 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНИСВАНИ ИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ (СРЗИ)“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01829-2023-0002 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.К.ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на физкултурен салон на СУ „П.К.Яворов”, град Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0021 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на спортно игрище за футбол и баскетбол находящ се в УПИ XVI-1174 – „За училище“ , кв.61А по ПУП на гр.Своге“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0012 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка“ в УПИ I „за обществено обслужване “, кв. 37 по плана на с. Засмяно, община Аксаково, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 143 305,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2023-0006 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в населени места в община Брезово“ в три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 856 273,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2023-0009 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващи общински пътища и съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Лесичово – първи етап, подобект: PAZ 1100 /III-8402, Виноградец – Церово/ -Лесичово – Боримечково, участък 1 от км 2+000 до км 3+700, участък 2 от км 3+700 до км 4+100, участък 3 от км 4+500 до км 5+000, участък 4 от км 10+100 до км 12+300
Прогнозна стойност: BGN 7 625 286,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0021 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Хан Аспарух“ в с. Калековец, Община Марица – първи и втори етап на строителство“
Прогнозна стойност: BGN 304 695,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2023-0008 Дата на публикуване: 29.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградите на кризисен център с. Загориче, общ. Каолиново“
Прогнозна стойност: BGN 268 976,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0020 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Реконструкция и благоустрояване на междублокови пространства, кв. 116, кв.115 и кв. 117 по плана на гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 367 231,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0009 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТИРАНИ И НЕАСФАЛТИРАНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0019 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в гр. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 3 969 312,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0042 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект „Аварийно укрепване на югозападната част на гробищен парк „Ридо“ и възстановяване на пешеходната пътека със стълби‘‘ в гр. Самоков‘‘
Прогнозна стойност: BGN 592 862,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0023 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация дворно пространство ДЯ „1-ви юни“ гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 91 335,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0008 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи по БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ на обект “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 5 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2023-0013 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ – „Ремонт голяма зала (аула) в ПК Плевен на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0017 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на ново улично осветление на територията на гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 129 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0008 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ СВЯТ“, С. ЖИТНИЦА, ОБЩИНА КАЛОЯНОВО
Прогнозна стойност: BGN 40 514,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0118 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в Зала за хранене и Лятна градина в ХК „Истър“
Прогнозна стойност: BGN 202 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0012 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Реконструкция на спортна и детски плащадки в кв. «Модерно предградие», район Връбница.
Прогнозна стойност: BGN 162 553,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0024 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Обследване и реализиране на собствен водоизточник за поливна система в пристанищен терминал Бургас-изток 1”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2023-0005 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на участъци от общинска пътна и уличната мрежа на територията на община Малко Търново“
Прогнозна стойност: BGN 408 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0119 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на транспортна връзка
Прогнозна стойност: BGN 232 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0046 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СИЛИСТРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ – текущ ремонт за следния обект: административна сграда, ползвана от РДСП Силистра
Прогнозна стойност: BGN 30 887,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0045 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ШУМЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане“ – текущ ремонт на територията на област Шумен
Прогнозна стойност: BGN 29 010,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0044 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане, разпределени в четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 77 298,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0043 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАРНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР. ВРАЦА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане“
Прогнозна стойност: BGN 1 709,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0061 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ДОБРИЧ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски наздор и строителство (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на път II-29 (Варна – о.п. Добрич – Генерал Тошево – граница Румъния), от км 52+168 до км 84+080, с дължина 31.912 км.
Прогнозна стойност: BGN 38 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2023-0032 Дата на публикуване: 26.05.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Реконструкция на ЗРУ 20к на подстанция „Варна – Център“
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2023-0045 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности във връзка с основен ремонт на горски път „Мали бухал” на територията на ДЛС „Росица“ ТП в териториалният обхват на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 858 123,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0053 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за обект: „Основен ремонт на ул. „Тодор Икономов“ и ул. „Никола Й. Вапцаров“, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 1 650 901,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0052 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за обект: „Основен ремонт на ул. „Рига“, гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 433 674,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0007 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „KOПРИВЩИЦА“ (МЕЖДУ ОСОВИ ТОЧКИ 55 И 11) В С. КАЛОЯНОВО, ОБЩ. КАЛОЯНОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 163 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0051 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Згориград” (гр. Русе)
Прогнозна стойност: BGN 269 892,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0021 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК: ЕТАП 1: УЛ. О.Т. 18-19-20-21-22, С. ЮНЕЦ; ЕТАП 2: УЛ. О.Т. 50-66-65, С. РУДНИК“
Прогнозна стойност: BGN 126 475,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0050 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Укрепване на аварирал физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“, находящ се в ПИ с идентификатор 63427.2.1760, кв.227, УПИ IV -1760, ул. „Петър Берон“ №20, гр. Русе, Община Русе, обл. Русе
Прогнозна стойност: BGN 354 576,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0049 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за обект: „Основен ремонт на ул. „Ниш“ и ул. „Вардар“, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 750 457,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0048 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за основен ремонт на улици от общинската улична мрежа, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 274 571,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0047 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за обект: „Основен ремонт на ал. „Възраждане“, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 839 441,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0033 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт улична мрежа на гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0028 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на водопроводната инсталация за топла вода и обособяване на тоалетна за лица с увреждания в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 49 869,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0020 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ГОЛЯМАТА ЗАЛА НА ЧИТАЛИЩЕ „ОРФЕЙ“, С. ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 39 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2023-0006 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административна сграда в УПИ XXVIII, кв. 59, сгради с идент. №51319.503.313.1 и №51319.503.313.4, гр. Неделино“, общ. Неделино по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 161 483,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0024 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на улица в с. Дъбовик и част от път Пчеларово – Житен Красен по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на улица „Единадесета“ от ОК43 до ОК46 с. Дъбовик“ и Обособена позиция №2: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на път DOB1122/II 29 Добрич- Ген. Тошево/ – граница общ. Добричка – Пчеларово – Житен Красен / III2903 в участъка от км22+750 до км 22+950“
Прогнозна стойност: BGN 215 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0023 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на улици в с. Кардам и с. Спасово по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на ул. „Славянска“ с. Кардам“ и Обособена позиция №2: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на част от ул. „Тридесета“ с. Спасово от ОК 82 до ОК 86“»
Прогнозна стойност: BGN 199 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2023-0001 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЧИЛИЩНИ КАБИНЕТИ – ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА СТАЯ 22” в „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ –гр.Карнобат
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0011 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: ”Ремонт на тротоари на улица между осови точки 57-52-21-18 по плана на село Рибново”
Прогнозна стойност: BGN 84 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04080-2023-0004 Дата на публикуване: 25.05.2023
Наименование на възложителя: 2. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АКАДЕМИК ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, и прилежащото дворно пространство на 2. СУ “Акад. Емилиян Станев”
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0018 Дата на публикуване: 24.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Велоалеи и зона за отдих на територията на Община Септември, имоти ПИ № 730 и № 731 по кадастрален и регулационен план на с. Варвара и ПИ с идентификатор 10104.49.96 /стар №000096/ и ПИ с идентификатор 10104.45.98 /стар №000098/ по КК на з-ще с. Варвара и ПИ № 607 и № 608 по кадастрален и регулационен план на с. Ветрен дол и ПИ с идентификатор 10851.11.416 /стар №000416/ по КК на з-ще с.Ветрен дол“
Прогнозна стойност: BGN 1 744 452,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0042 Дата на публикуване: 24.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РУСЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“ текущ ремонт на обекти на територията на област Русе по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 21 130,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0024 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на настилки, детски площадки и парково осветление в УПИ I, кв. 2, зона 2, гр. Ботевград, благоустрояване и озеленяване“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0012 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Открита детска площадка за игра в с. Храброво“
Прогнозна стойност: BGN 39 449,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0023 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на настилки, детски площадки и парково осветление в УПИ I, кв. 2, зона 1, гр. Ботевград, благоустрояване и озеленяване“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00042-2023-0018 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: „Подмяна на водопроводна и канализационна инсталации в административната сграда на Министерство на транспорта и съобщенията, с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11”
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0025 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена в Гробищен парк с. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2023-0005 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор) на обект: „Основен ремонт на улици в Община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 849 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0009 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект „Рехабилитация на улица Малчика от О.Т. 757 (п.к. с ул. „Кирил и Методий“) до О.Т. 635 (п.к. с ул. „Фердинанд Дечев“), гр. Белене“
Прогнозна стойност: BGN 291 131,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0013 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: СМР на обект/строеж „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки – част Пътна II-ри етап – гр. Велики Преслав ул. Цар Асен, от ОК – 307 до ОК- 463
Прогнозна стойност: BGN 227 639,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0022 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на улици и път на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 927 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0007 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на община Ружинци по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 77 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0039 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улични настилки и тротоари в Община Перник по 3 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0006 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа, гр. Шабла, община Шабла“ разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопровод по ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане /о.т. 125/ до края /о.т.330/“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла, Етап IX: град Шабла-ул. „Добруджа“ /от км 0+000 до км 1+100“
Прогнозна стойност: BGN 1 817 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0011 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в 12 СУ „Цар Иван Асен II” гр.София по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 50 926,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01953-2023-0002 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД Предмет на ОП: СМР и направа на асфалтиране на временен цветен пазар, находящ се в ПИ с идентификатор 68134.609.1258
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0046 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж: „СМР за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 – пристрояване на сградата на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ Русе на основание чл. 134, ал. 6 във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗУТ
Прогнозна стойност: BGN 348 398,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06267-2023-0001 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО СЕМЕРДЖИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Семерджиево, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 70 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0048 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на НЧ“НОВ ЖИВОТ 1930″ в с.Капитан Андреево,Община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 33 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2023-0010 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ – „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.АПРИЛЦИ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ” , ЕТАП 6 – УЛ. „9-ТИ МАЙ“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0037 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0036 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ I – общ., кв.27 по плана на гр.Обзор, община Несебър /идн.№ 53045.502.222/
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0041 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от ДСП – Гълъбово, находяща се на адрес: гр. Гълъбово, ул. “Георги Бенковски“№13.“
Прогнозна стойност: BGN 43 152,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2023-0003 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ФИЛТЪРНО И ПОМПЕНО СТЪПАЛО НА ПСПВ „ЯСНА ПОЛЯНА“
Прогнозна стойност: BGN 18 737 664,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2023-0015 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: “Допълнително водоснабдяване на с. Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм“.
Прогнозна стойност: BGN 2 024 463,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2023-0007 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Поддръжка и ремонт на сграден фонд и инсталации
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0107 Дата на публикуване: 23.05.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Подобряване на материалната база на общински лечебни заведения по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 1 870 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01829-2023-0001 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.К.ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на физкултурен салон на СУ „П.К.Яворов”, град Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0010 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Открита детска площадка за игра в с. Черноок“
Прогнозна стойност: BGN 32 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02953-2023-0002 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22450 Предмет на ОП: Ремонт на външна ограда на военно формирование 46 690 – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 184 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0019 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на площад „Свобода“, с. Памукчи – ОК59-58-57-56-62- ОК-60, Община Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 221 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0015 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР на обект: Възстановяване и ремонт на сградата на Народно Читалище „Христо Ботев-1888”, с. Върбовка, община Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 364 370,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0021 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка (надлъжна и напречна) по пътища и улици на територията на община петрич (освежаване на съществуваща маркировка, направа на нова и демаркиране) – 2023 г.
Прогнозна стойност: BGN 95 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0014 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт /рехабилитация/ на ул. „Ивайло“ гр. Разград в участъка от бул. „Априлско въстание“ до ул. „Юмрукчал““
Прогнозна стойност: BGN 1 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0019 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК: ЕТАП 1: УЛ. РОЗА О.Т. 105-106-107-198, С. СТАРО ОРЯХОВО; ЕТАП 2: УЛ. О.Т. 218-217-214-213-212-211-109-103, С. ВЕНЕЛИН“
Прогнозна стойност: BGN 132 599,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0060 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ ( ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА обект: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ І – ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 1 332 999,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0011 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Аварийно – ремонтни дейности на детска градина „Люляк“ с. Изгрев, УПИ II, кв. 1, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 660 560,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0022 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на съществуващи обслужващи помещения в сграда 21052.1015.9.1 в „Кухня – майка“ към Социален патронаж, УПИ І 1690, кв.82, гр. Димитровград.“
Прогнозна стойност: BGN 747 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2023-0005 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 37 до О. Т. 36 в село Плодовитово, община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 56 415,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2023-0004 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 75 до О. Т. 74 в село Мирово, община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 71 770,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2023-0003 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от О. Т. 26 до О.Т.14 (през ОТ27; 22; 15) в село Гранит“, община Братя Даскалови“
Прогнозна стойност: BGN 186 418,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0014 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2023 г.“, разделена на две позиции”
Прогнозна стойност: BGN 476 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0033 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Техническа поддръжка, ремонтни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Община Бургас
Прогнозна стойност: BGN 8 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0022 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Капитално драгиране – басейн маневрена зона до Т2А и пристанищен терминал Бургас – запад
Прогнозна стойност: BGN 70 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0059 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на салон и зала „Съединение” на сградата на експозиция „Съединение на България” на Регионален исторически музей – Пловдив, по проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 22 857,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0015 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване и обновяване на обществени зелени площи за широко ползване, в УПИ I , кв.25 по плана на с. Факия община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 178 759,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0040 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Девня“, находяща се на адрес: гр. Девня, ул. „Петрича“ № 10
Прогнозна стойност: BGN 19 580,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0005 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – дейности по проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на четири броя детски площадки за деца от 3г. до 12г, включително реновиране и облагородяване на тревни площи, реконструкция и реорганизация на подходите, паркирането и околното пространство по четири обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 313 602,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0005 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул.„Свобода” от ОТ173 до ОТ162 и от ОТ178 до ОТ 169 в с.Милковица, община Гулянци”
Прогнозна стойност: BGN 300 819,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0016 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: Изпълнение на СМР за архитектурно оформление на пространството пред стълби към парк в кв. 63, гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 78 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0109 Дата на публикуване: 22.05.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на стенни и подови покрития, покрития на метални технологични конструкции, въздуховоди и оборудване и други СМР в технологични помещения в контролираната зона, реакторно отделение на 5 и 6 блок и Спецкорпус – 3 на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 033 418,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2023-0006 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на подпорни стени на улици в гр. Трън по 3 /три/ обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 173 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2023-0023 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „АКАДЕМИК“ – ГР.ПЛОВДИВ“- Етап I
Прогнозна стойност: BGN 934 802,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2023-0004 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт паркинг и алейно осветление в УПИ I и II, кв. 34, гр. Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 90 670,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0047 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Аварийно почистване и осигуряване проводимостта на отводнително дере от натлак, храстовидна и дървесна растителност в регулацията на с. Зелен дол, общ. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 504 994,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0014 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на резервоар в с. Буково, общ. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 423 565,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0045 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Згориград” (гр. Русе)
Прогнозна стойност: BGN 265 452,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0044 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Ангел Кънчев” (гр. Русе)
Прогнозна стойност: BGN 265 452,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0043 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица “Хан Крум” (гр. Русе) в участъка от ул. „Борисова“ до ул. „проф. Асен Златаров“
Прогнозна стойност: BGN 196 609,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0042 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за основен ремонт на ул. „Мария Луиза“ , гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 268 996,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0041 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изграждане на сондажeн кладенeц, помпена станция и резервоар за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект: „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0040 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Бистрица” (гр. Русе)
Прогнозна стойност: BGN 125 759,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0039 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Проф. Асен Златаров” (гр. Русе)
Прогнозна стойност: BGN 269 988,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0038 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Княжеска” в участъка от ул. „Кирил Старцев“ до ул. „Епископ Босилков“ (гр. Русе).
Прогнозна стойност: BGN 244 432,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0037 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, за основен ремонт на улица „Д-р Петър Берон” (гр. Русе)
Прогнозна стойност: BGN 259 296,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0004 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул.„Морава” от ОТ265 през ОТ268 до ОТ269 в с.Милковица, община Гулянци”.
Прогнозна стойност: BGN 158 432,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04412-2023-0002 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: ,,Вътрешен ремонт на учебни кабинети в сградата на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 44 189,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0037 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински пътища и пътни съоръжения – IV класна пътна мрежа на територията на община Перник“.
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2023-0002 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Основен ремонт и внедряване на енергоефективни мерки в 163 ОУ „Черноризец Храбър“ – жк. „Дружба 2ч.“, район „Искър“, Столична община
Прогнозна стойност: BGN 7 190 686,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0009 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНИ НАСТИЛКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 418 874,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0018 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Изграждане на ограда на ,,МБАЛ – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 121 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0014 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР: Благоустрояване на градски парк в гр. Средец, Етап 2
Прогнозна стойност: BGN 243 152,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0003 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Изграждане и поддръжка на общински пътища и уличната инфраструктура на район „Банкя“ Столична община
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0007 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 134 139,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05483-2023-0001 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: 33-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“ Предмет на ОП: Ремонт на басейн на 33 ОУ „Санкт Петербург“
Прогнозна стойност: BGN 83 815,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0020 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на улици в с. Кардам и с. Спасово по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 199 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0019 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на улица в с. Дъбовик и част от път Пчеларово – Житен Красен по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 215 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0018 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Трафопост тип БКТП 1×1000 kVA, 20/0.4 kV (с монтаж на трансформатор 250 kVA) в УПИ I, кв.2 и кв. 3 по плана на с. Петлешково, Община Генерал Тошево, Област Добрич, електрозахранването му с кабелна линия 20 кV от СРС №55 (с РОС „Резерват“) на ЕП 20 кV извод „ИПС”, кабелни линии НН от нов БКТП до 6 бр. кабелни касети ШК и от ШК до 22 бр. електромерни табла ТЕПО“
Прогнозна стойност: BGN 350 006,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0008 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на СО район „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00845-2023-0002 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОШЕВО Предмет на ОП: Ремонт на уличната мрежа в с. Слатино и с. Доброво – Община Бобошево
Прогнозна стойност: BGN 148 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0020 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – извършване на проектиране, строителство и авторски надзор за обект: “Основен ремонт и реконструкция на част от дървен покрив, на зала и сцена в сграда за култура и изкуство в с. Маноле, община Марица“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05853-2023-0005 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО СЛАВЯНОВО Предмет на ОП: Частичен ремонт на уличната мрежа в град Славяново
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0036 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XVII- 173, КВ. 137, М. „ПОДУЕНЕ- ЦЕНТЪР“, (ПИ 68134.408.133.), СО РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „ФРАНСИС ДЕ ПРЕСАНСЕ“ № 9, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 73 378,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0039 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГАБРОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане“, за обект – Административна сграда, ползвана от ДСП Габрово, находяща се на адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска“ №30
Прогнозна стойност: BGN 2 280,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0031 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ОБЕКТ: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРАД ЛОМ – ГРАВИТАЧЕН ВОДОПРОВОД ОТ НВ V 300 М3 ДО ВОДОЕМ ГР. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 14 435 297,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0108 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за ремонт на огради на открити складове към КЕЦ Кърджали, Пазарджик, Харманли, Поморие, Казанлък, Сливен, Нова Загора, Смолян, Велинград, Хасково
Прогнозна стойност: BGN 234 265,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0038 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“ на територията на област Кюстендил.
Прогнозна стойност: BGN 79 828,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0037 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане – основен ремонт за нуждите на ДСП – Горна Оряховица – ИРМ Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 4 745,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0036 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/, в административна сграда, ползвана от Дирекция Социално подпомагане Слатина, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 73, партер
Прогнозна стойност: BGN 138 575,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0094 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“САМОКОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за нуждите на ТП „ДГС Самоков“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0003 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Ремонт на общински път PVN 1022 –(II-11/Гиген-Дъбован-Гулянци/II-11) в землището на община Гулянци, област Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 124 521,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2023-0014 Дата на публикуване: 19.05.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Изграждане на помещения за настаняване на служебни кучета за нуждите на ГПУ Ново село при РДГП Смолян“ по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 123 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0009 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА” в УПИ I – За санаториумни дейности, кв. 26, по Регулационния план на с. Торос, Община Луковит, Област Ловеч, ПИ с идентификатор 43058.700.465 по КККР на населеното място”
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2023-0006 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Чипровци”
Прогнозна стойност: BGN 176 690,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0030 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0017 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Кът за отдих и игра в УПИ VIII – За парк и озеленяване в с. Точилари““
Прогнозна стойност: BGN 52 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0018 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. ДЕТЕЛИНА: ЕТАП 1: УЛ. О.Т. 117-112-89-90-91-92-97; ЕТАП 2: УЛ. О.Т. 133-134; ЕТАП 3: УЛ. О.Т. 37-38; ЕТАП 4: УЛ. О.Т. 17-54-53“
Прогнозна стойност: BGN 141 679,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0017 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Прогнозна стойност: BGN 225 393,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0013 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ „ЙОРДАНКА ФИЛАРЕТОВА“ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 39 447,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0012 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя:  МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДИТЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 66 243,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0011 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ЦЕНТРАЛНА МЕДИЦИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 7 375,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2023-0010 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПРИ МУ-СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 36 040,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2023-0010 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: Извършване на текущи аварийни ремонти на водопроводни инсталации по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 255 939,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04295-2023-0001 Дата на публикуване: 18.05.2023
Наименование на възложителя: ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив. Четвърти етап – открита експозиция към Градска художествена галерия – Пловдив. Въвеждане на нова етапност на строителството: Етап 4А: Алея за достъп на хора с увреждания; Етап 4Б: Открита експозиция, открито стълбище, информационен екран“
Прогнозна стойност: BGN 308 078,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0024 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление в гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 655 475,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2023-0015 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Ремонт на полицейски приемни, стопанисвани от СДВР“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0007 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Инженеринг-проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителството на две детски площадки на територията на СО район „Люлин“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 110 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0017 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на част от улици “23-та“ и ул. „38-ма“ в с. Варвара, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 150 935,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0020 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: “Спортна площадка за Баскетбол в УПИ ХI- Жилищно строителство в кв.101А по КККР на гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0006 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Изграждане на участъци от вътрешна водопроводна мрежа в с. Динково и с. Гюргич община Ружинци по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 78 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0005 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Реконструкция на площад на ул. „Георги Димитров“ № 33, с.Ружинци
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0021 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Основен ремонт на улици на територията на гр. Димитровград, с 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 622 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0016 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Злокучене, улица от о.т.26 до о.т.20, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 214 506,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0007 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) на вътрешна водопроводна мрежа на село Габровица“
Прогнозна стойност: BGN 4 053 254,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0018 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински път /Цацаровци – Златоград/- с. Ерма река – мах. Мързян“
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0036 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Проектиране и строителство на обект: „Изграждане на паркоместа и тротоар при бл. МНО 1, кв. „Възраждане“, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 146 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0019 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Модернизация на спортната инфраструктура на СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов“.
Прогнозна стойност: BGN 276 359,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03721-2023-0001 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на съществуваща учебна асфалтова площадка, находяща се в ПИ с идентификатор 69170.501.182 и стопанисвана от ПГ по ЗГС, с. Стефан Караджа
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0008 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция на алейни мрежи и облагородяване на зелени пространства на територията на СО – район „Сердика“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 344 134,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2023-0005 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри, и благоустрояване на двора на Детска градина ‘‘Знаме на мира“ по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 135 510,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0014 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Ремонти на общинска улична и пътна мрежа и прилежащите им съоръжения на територията на Община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0109 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строително монтажни работи по възстановяване на бетоново покритие на носещи греди под релсов път в жп разтоварище Нова естакада
Прогнозна стойност: BGN 653 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 05536-2023-0001 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация 149.850 кW върху покрив на складова сграда с кадастрален идентификатор 56784.504.1200.6 по КККР, община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0108 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: СМР за ремонт на бетонови настилки и канали в Котелен цех
Прогнозна стойност: BGN 336 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0006 Дата на публикуване: 17.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ „Ал.Константинов“ и ОУ „Васил Левски“, гр. Правец. “
Прогнозна стойност: BGN 577 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01090-2023-0003 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИСПЕРИХ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 253,92 kWp и максимална променливотокова мощност 220 kW – собствени нужди, находяща се в ПИ 32874.502.1930, област Разград, гр. Исперих
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0016 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Ремонт на сградата на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в гр. Ардино.
Прогнозна стойност: BGN 41 667,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0007 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „Реконструкция на път PDV2134 (III-861, Лъки-Джурково)-Дряново от км 18+660 до км 24+160”, в т.ч. по участъци : участък/ЛОТ 1 – ОТ КМ 18+660 ДО КМ 20+169.97; участък/ЛОТ 2 – ОТ КМ 20+169.76 ДО КМ 21+897.76; участък/ЛОТ 3 – ОТ КМ 21+897.76 ДО КМ 23+740.29“.
Прогнозна стойност: BGN 5 260 274,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04726-2023-0003 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: 43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ОТДИХ И УЧЕНЕ В 43.ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0035 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на чугунени решетки за линейни отводнители и чугунени капаци на ул. „Търговска“ гр. Перник, вкл. подмяна на стоманените рамки и заздравяване на монолитната основа под тях
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0030 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за Системи за външно изкуствено улично осветление в гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 361 675,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0029 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за Системи за външно изкуствено улично осветление по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 811 277,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0034 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР- II ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 1 783 963,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0016 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АЕРАЦИОННА И РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПСОВ ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 223 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0015 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛО СОЛНИК: ЕТАП 1: УЛ. О.Т. 148А-149; ЕТАП 2: УЛ. О.Т. 130-129”
Прогнозна стойност: BGN 74 143,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0009 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по въвеждане на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция и интелигентно управление на система за уличното осветление на населени места в Община Дупница”
Прогнозна стойност: BGN 1 095 211,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0029 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00301-2023-0007 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС АД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и смяна на предназначението на 12 помещения, намиращи се на етаж 4 в блок 2 на „УМБАЛ Бургас“ АД, за целите на ангиографски сектор“
Прогнозна стойност: BGN 510 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2023-0008 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР дейности в хотелска част в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баните, Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 1 700 391,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0014 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Текущи ремонтни работи в сгради на ОЗСПС по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 536 389,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0016 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изграждане на сепарираща инсталация за битови отпадъци в град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 1 327 949,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0003 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на участъци от пътища от общинската пътна мрежа на Община Антоново
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0029 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Ремонт сграда на ЦОП, ул. „Д. Ангелов“ № 5, град Лом“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0005 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Реконструкция на ул.Вардар и благоустрояване на площад в с.Долна Градешница”
Прогнозна стойност: BGN 269 943,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0017 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: “Инженеринг – Проектиране, авторски надзор и строителство на обект: в сградата на трето основно училище „Христо Ботев“, град Сандански“, за изпълнението на Инвестиция 2: „Модернизация на образователна инфраструктура“ по компонент № 2.А.1 „Образование и умения“, стълб „Иновативна България“, съгласно Национален план за възстановяване и устойчивост, находящ се на адрес гр. Сандански, обл. Благоевград, ул. „Малашевска“ №4 в УПИ II-1633, кв.128 по плана на град Сандански, имот с идентификатор 65334.300.1633 по КККР на град Сандански, община Сандански“.
Прогнозна стойност: BGN 2 100 635,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0035 Дата на публикуване: 16.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от Дирекции за социално подпомагане на територията на област – Варна, находящи се на адрес: гр. Варна, ул. „Самарско знаме“ № 5, вх. 1, ет. 1 и гр. Белослав, ул. „Трети март“ № 10.“
Прогнозна стойност: BGN 107 240,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0035 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на град Велико Търново, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 153 602,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0005 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи –„Рехабилитация на площад „Стефан Караджа“, село Стефан Караджово, община Болярово
Прогнозна стойност: BGN 50 002,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0004 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи – текущ ремонт за обект „Рехабилитация на тротоарни настилки_МИГ
Прогнозна стойност: BGN 85 680,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2023-0006 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА обект: Благоустрояване, озеленяване и социализация в междублокови пространства с изграждане на енергоспестяващо улично осветление, изграждане и рехабилитация на канализационна и водопроводна мрежа в УПИ I – комплексно застрояване и зеленина, кв. 20, част от УПИ I – комплексно застрояване и подземен паркинг, кв.29 и част от УПИ I – комплексно застрояване и зеленина, кв.30 по плана на кв. „Младежки хълм“, гр. Пловдив, вкл. реконструкция и рехабилитация на улици Леденика – от о.т. 96 до о.т. 109, ул. Върховръх – о.т. 166-о.т. 165-о.т. 164-о.т. 99 и ул. Данаил Юруков о.т. 109-о.т. 111-о.т. 112-о.т. 113 с прилежащите им паркинги и тротоари, както и реконструкция на пространството, заключено между ул. „Леденика“ и ул. „Върховръх“ за паркинг.
Прогнозна стойност: BGN 3 920 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2023-0010 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПАВАЖНА НАСТИЛКА ПО БУЛ. БЪЛГАРИЯ, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ “
Прогнозна стойност: BGN 20 912,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0041 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65231.903.223 по КККР НА ГР. САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 537 521,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0011 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Аварийно почистване на корито по поречието на дере под язовири „Нановица -1“ и „Нановица -2“ в урбанизираната територия на с. Нановица, община Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 999 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01746-2023-0001 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР – ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на Драматичен театър – Търговище – 1ВИ ЕТАП, УПИ I, кв. 107, ПИ 73626.507.329, ул. Георги Бенковски“ № 2, гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 822 228,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0008 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обекти за: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на територията на с. Беслен и с. Теплен, находящи се в Община Хаджидимово “, включваща три обособени позиции: ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Ремонт на улица от Джамията до Светослав Чавдаров с дължина 120м. по плана на село Беслен, общ. Хаджидимово“; ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Ремонт на улици в с. Теплен, общ. Хаджидимово“; ТРЕТА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: „Благоустрояване на улица от Йосиф Чапкънов до Юлиан Манов по плана на с. Беслен, общ. Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 81 622,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00640-2023-0037 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Модернизация на помещения (лаборатории), находящи се във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“ по проект BG05M2OP001-1.002-0019 „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ с финансова помощ от ЕФРР по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие на Оперативна програма „НОИР“ 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0018 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на проект: „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап втори ул. „Черно море“ от ул. „Драгоман“ до ул. „Александър Стамболийски“ по Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020“
Прогнозна стойност: BGN 287 997,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0007 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за реконструкция на осветление на градинки и междублокови пространства на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Инженеринг-проектиране и изпълнеие на СМР за реконструкция на осветление в градинка „Майчин дом“, кв.“Банишора“, ІІ-ра обособена позиция: Инженеринг-проектиране и изпълнеие на СМР за реконструкция на осветление в градинка „Алжир“, кв.“Банишора“ и IIІ-та обособена позиция: Инженеринг-проектиране и изпълнеие на СМР за реконструкция на осветление в междублоково пространство при бл.19, чл.20 и бл.21, кв.“Банишора“.
Прогнозна стойност: BGN 187 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0028 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0036 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0010 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти на участъци от уличната мрежа в община Борово през 2023, 2024 и 2025 година.
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0007 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на ограда с дължина 180м. в парка „Дъба” в град Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград” ;
Прогнозна стойност: BGN 18 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04742-2023-0001 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 11 -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: Цялостен ремонт на ВиК инсталацията в сградата на лечебното заведение, находяща се в град София, Столична община – Район „Възраждане“ул. „Цар Симеон“ № 145.
Прогнозна стойност: BGN 218 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0013 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка със съоръжения за игра и благоустрояване в двора на СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени, находящ се в гр. Павликени, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 53, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 158 564,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2023-0005 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на сграда за здравно заведение с индентификатор 51723.500.1372.1, гр. Никопол с адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 27“.
Прогнозна стойност: BGN 216 982,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06398-2023-0002 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „РАН БОСИЛЕК“ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И ПРИЛЕЖАЩА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОУ „РАН БОСИЛЕК, УПИ I, КВ. 227 ПО ПЛАНА НА ГРАД ГАБРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 233 326,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0017 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на улична мрежа на територията на община Нови пазар, по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 233 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2023-0004 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТПЛПР № 1 и ЦНСТПЛПР № 2/, разположен в УПИ XII кв. 7, с. Драгаш войвода, община Никопол “ , по Фонд „Социална закрила”
Прогнозна стойност: BGN 65 066,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0033 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане – текущ ремонт за обект №1- административна сграда, ползвана от ДСП – Попово, находяща се на адрес :гр. Попово, пл. “А. Стамболийски“№2.
Прогнозна стойност: BGN 13 445,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0021 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда на Пристанищен терминал Русе-запад”
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0030 Дата на публикуване: 15.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод по ул. „Сакар“ от о.т.70 през о.т.83 до о.т. 80 по ПУП на с. Овчи кладенец, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 345 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0023 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект: Разширяване и благоустрояване на парк „Розариум“ в град Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 408 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0009 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Ремонт на вътрешна сградна канализационна инсталация на Художествена галерия „Илия Бешков“ и нови сградни канализационни отклонения към ул. „Знеполска“ в гр. Плевен“.
Прогнозна стойност: BGN 134 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0006 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, в УПИ-I-Училище , кв.7, с. Медени поляни, общ. Сърница“.
Прогнозна стойност: BGN 226 945,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06342-2023-0001 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ПРОСВЕТА-1905 НЧ Предмет на ОП: „Изграждане/монтаж на вентилационна инсталация на съществуваща сграда на НЧ „Просвета – 1905“ в гр. Аксаково, обл. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 253 917,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0006 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) на вътрешна водопроводна мрежа на село Габровица“
Прогнозна стойност: BGN 4 053 254,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0030 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР/КРР, благоустрояване и социализация на Държавна сукнена фабрика“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 223 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2023-0013 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Рехабилитация, естетизация и достъпна селищна среда на обществена територия – централна част на с. Владимировци, Община Самуил, област Разград – ВТОРИ ЕТАП „Южната част на имота спрямо разделителната линия в чертежите и обособената количествена сметка“
Прогнозна стойност: BGN 589 629,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0005 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка и фитнес на открито в ПИ с идентификатор 68134.1608.7173 по КККР, находящ се в гр. София, Район „Студентски“, кв. 29, м. „Малинова долина“
Прогнозна стойност: BGN 251 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0013 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Частична подмяна на стара дървена дограма на административна сграда и общежитие в ЦСПП- гр. Варна при АМВР
Прогнозна стойност: BGN 71 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2023-0043 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: СМР по ел. провод 20 кV от подстанция „Гледачево“ до новото място на ЗС 1303
Прогнозна стойност: BGN 1 376 463,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0019 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Инженеринг – извършване на проектиране, строителство и авторски надзор за обект: „Основен ремонт и реконструкция на покрив на сграда за търговия в с. Царацово, община Марица“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0023 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на улици „Втора“ и „Шеста“ в с.Безмер и „Първа“ в с. Попгруево с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 249 322,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0014 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛО ПЧЕЛНИК ЕТАП 1: УЛ. „РОЗА“, О.Т. 1-4-5-8-9; ЕТАП 2: УЛ. „МУСАЛА“, О.Т. 88а-152-151“
Прогнозна стойност: BGN 139 158,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0017 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PDV1152/ІІ-64/-ГРАФ ИГНАТИЕВО-ДИНК-КРИСЛОВО-ЖЕЛЯЗНО-ВОЙВОДИНОВО-/PDV1191/ В УЧАСТЪКА ОТ НАЧАЛО С. ГРАФ ИГНАТИЕВО ДО НАЧАЛО С. ДИНК – ВТОРИ СТРОИТЕЛЕН ЕТАП – ОТ КМ 1+880 ДО КМ 5+300“
Прогнозна стойност: BGN 5 785 545,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0004 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0011 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Изграждане на спортна площадка в УПИ XIV -спортен терен (ПИ с идентификатор 53691.501.569 по КК и КР), кв. 31 по действащия план на с. Орешак, община Аксаково, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0032 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна“, отдел ХУСУ, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ № 139, бл. 38, вх. Г.
Прогнозна стойност: BGN 62 900,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0040 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ/ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА САМОКОВ – ІI“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 792 755,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2023-0001 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Създаване на съвременна образователна среда в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ по обособени позиции: ОП 1 „Пристрояване на съществуващата сграда за училищно образование с 24 класни стаи и Стем център, необходими за преминаване на едносменен режим на обучение“ ОП 2 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в съществуващата сграда за училищно образование“ по проект „Създаване на съвременна образователна среда в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ по Процедура № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост, финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образаование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2): Модернизация на образователна инфраструктура.
Прогнозна стойност: BGN 3 684 092,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0008 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: ,,АВАРИЕН РЕМОНТ В УСЛОВИЯТА НА СПЕШНОСТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА „МБАЛ – ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 1 199 946,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2023-0005 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ RAZ 1160 „ЦАР КАЛОЯН —ГРАНИЦА ОБЩ. (ЦАР КАЛОЯН ВЕТОВО)”, ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“
Прогнозна стойност: BGN 4 316 413,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0009 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 1 997 155,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0029 Дата на публикуване: 12.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски“, находящо се в УПИ І, кв.29 по ПУП на с. Скалица, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 101 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0021 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности и благоустрояване на територията на гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 835 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0010 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ СВЯТ“ В УПИ Х, КВ. 146 ПО ПУП НА ГР. ХАРМАНЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 369 646,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0034 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ: ОБЕКТ № 1: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ /МЕЖДУ О.Т. 39А И О.Т. 38В/ ОТ Т. Т1 НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА /НА УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“/ ДО Т. Т7, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ /ОТ Т. Т4 ДО Т. Т9/ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.325, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ IV-46, 47, 48, КВ. 124Б, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОБЕКТ № 2: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „ЦАРИБРОДСКА“ /МЕЖДУ О.Т. 38В И О.Т. 38Г/ ОТ Т. Т6 НА ТОПЛОПРОВОД /ПРИ О.Т. 38В/ ДО Т. Т12 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ I-42, 48, 49, КВ. 124Б ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 261 160,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0013 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛО ГРОЗДЬОВО ЕТАП 1: УЛ. „ВИТОША“, О.Т. 189-271-273-274-275-276-277; ЕТАП 2: УЛ. „ВИТОША“, О.Т. 277-278-279; ЕТАП 3: УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ О.Т.117А-73-72-100-99-98″
Прогнозна стойност: BGN 150 412,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0035 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и авторски надзор) на „Научно-информационен център – многофункционална зала” кампус „Студентски град“, Блок 8 – ниско тяло, собственост на TУ-София
Прогнозна стойност: BGN 1 272 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0012 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Благоустрояване около фонтан на част от УПИ VI, кв. 25 по ПУП на гр. Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.1021 по КККР на гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 275 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0015 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на сградата на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр.Ардино.
Прогнозна стойност: BGN 37 879,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2023-0009 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Реконструкция на път HKV1125 /III-506/, Караманци – Винево – Граница общ. /Минерални бани-Черноочене/ – /II-58/ от км 0+000 до км 6+700“ – Участък от км 5+007 Граница общ. /Минерални бани-Черноочене/ до км 6+700 /II-58/
Прогнозна стойност: BGN 2 598 616,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2023-0004 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на обект: Площадка за събиране и рециклиране (компостиране) на битови отпадъчни материали“
Прогнозна стойност: BGN 133 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2023-0021 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС“
Прогнозна стойност: BGN 780 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0015 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“ по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 765 932,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0002 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на участъци от пътища от общинската пътна мрежа на Община Антоново
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0016 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в гр. Нови пазар с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0015 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2 и 3
Прогнозна стойност: BGN 198 229,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06418-2023-0001 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя:  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ-1941“ НЧ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на НЧ „Христо Смирненски-1941“ – с. Сенокос.
Прогнозна стойност: BGN 129 039,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0022 Дата на публикуване: 11.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Реконструкция на Южна водна магистрала /ЮВМ/ в участък от К№ЮМ8 до К№ЮМ10, гр. Русе – първи етап (от К№ЮМ8 включително до след К№ЮМ9), по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0021 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Обновяване на трибуни за зрители на стадион „Христо Ботев“ гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 207 546,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0029 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващи площадки за спорт на ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Реконструкция на съществуваща площадка за спорт в ПИ 51500.502.384 по плана на гр.Несебър. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Реконструкция на съществуваща площадка за спорт и игра на открито в ПИ 51500.502.69 по плана на гр.Несебър
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04946-2023-0003 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Предмет на ОП: Ремонт на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 25 по регулационния план на град Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.981 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Луковит
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0008 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КИРКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 175 114,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0016 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг – основен ремонт на тротоари по Републикански път III-552 и III-609 в границите на гр. Трявна – етап I, вкл. авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06271-2023-0011 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Предмет на ОП: Изпълнение на текущи и аварийни ремонти на имоти, предоставени за управление на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“, на територията на град София“, разделена на обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0015 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в гр. Нови пазар с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0035 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с. Копиловци, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 722 225,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04340-2023-0002 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: 8-МО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, находящи се в сградата на 8. СУ „Васил Левски“ и прилежащото дворно пространство“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0033 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОПРОВОД 2F139.7/225 ОТ ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ 2F48.3/110 И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XXXI-270,271 ЗА ЖС,МАГ И ПГ “ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4333.753),КВ.12М, ОВЧА КУПЕЛ -2 СО-РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 120 561,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0007 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС
Прогнозна стойност: BGN 58 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0032 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И ПЛЪТНА ОГРАДА НА УЛ. „ДИМИТЪР ДИМОВ“ № 6 В УПИ IV- 617, КВ. 133 А, М. „ЛОЗЕНЕЦ III ЧАСТ“ ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ СО“
Прогнозна стойност: BGN 58 215,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0018 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проектиране и рехабилитация на ел. обзавеждането на страна ниско напрежение в трафопостовете и ел. подстанцията в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2 и Обособена зона Русе – изток“
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0008 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект „Подмяна на отоплителна инсталация на 69 ДГ „Жар Птица“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0029 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ за собствени нужди с инсталирана мощност от 350 kWp, по покривните площи на Парк „Арена ОЗК“, находяща се в поземлен имот с идентификатор07079.602.429 по КК на гр. Бургас, представляващ УПИ I- 429, кв. 56 по плана на гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0018 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) на обект „Цялостно конструктивно укрепване, ремонт на покрива и сградните инсталации, консервация и реставрация на „Къща на Леонид Ганозлиев“
Прогнозна стойност: BGN 581 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0009 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Изграждане на нова спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 83 752,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0014 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на площад „Свобода“, с. Памукчи – ОК59-58-57-56-62- ОК-60, Община Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 171 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2023-0003 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на дворно пространство на ДГ„Юрий Гагарин“, ПИ с идентификатор 46663.501.1374 по КККР на гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас“, по проект : BGLD-2.003-0010 „Заедно днес, заедно утре – местните общности в подкрепа на подобрено oбразование и грижи в ранна детска възраст“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство2014-2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 283 866,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0010 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Сливо поле и с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе с пет подобекта
Прогнозна стойност: BGN 274 345,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0007 Дата на публикуване: 10.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, собственост на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 210 378,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0200 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „КОРМИСОШ“ – гр. ЛЪКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на дълготраен материален актив – ловна резиденция „Кормисош” , предоставена за стопанисване на ТП ДЛС „Кормисош” – гр.Лъки, състояща се от три броя сгради, КИ № № 03530.20.6.1; 03530.20.6.2 и 03530.20.6.3 на територията на ДЛС „Кормисош”, по обособени позиции: обособена позиция № 1 – „Дейности по реконструкция на отоплителната инсталация на ловна резиденция „Кормисош”; обособена позиция № 2 – „Подмяна на дограма на ловна резиденция „Кормисош”.
Прогнозна стойност: BGN 456 991,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0005 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: СМР за „Аварийно изграждане на водопровод от гр. Белово – ПС „Владикин извор“ до с. Дъбравите, ведно с помпена станция и резервоар, включващ междинна помпена станция с цел водоснабдяване на с. Дъбравите“
Прогнозна стойност: BGN 3 105 107,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00740-2023-0007 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Предмет на ОП: Ремонтни дейности в регионална лаборатория (РЛ) Плевен
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06341-2023-0002 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: БЪДЕЩЕ 1871 НЧ Предмет на ОП: “Ремонт на Народно читалище “Бъдеще-1871“ с. Ботево, община Аксаково”
Прогнозна стойност: BGN 195 653,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0016 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи при реализацията на проект: „Основен ремонт на улична мрежа в град Елхово: Етап първи ул. „Черно море“ от ул. „Чаталджа“ до ул.„Драгоман“ по Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегия за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020“
Прогнозна стойност: BGN 355 779,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0013 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Текущ ремонт на кучкарник за нуждите на РУ – Силистра
Прогнозна стойност: BGN 7 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0004 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и съоръженията към нея на територията на Район „Студентски“ – СО за 2023 г.“
Прогнозна стойност: BGN 197 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0005 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2023 година по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 267 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0013 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт (Рехабилитация) на общински път BGS2050 – III-539, Дюлево – Русокастро – /Граница общ. / Камено – Средец/ – Суходол – Орлинци /III-795/, община Средец от км 7+245,74 до км 12+788,98“
Прогнозна стойност: BGN 6 229 563,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2023-0001 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: Инженеринг – Проектиране, строителство и авторски надзор по време на строителството на обект „Основен ремонт на улици в Община Кула и рехабилитация на съществуващи паркинги в кв.65 и кв.92 по плана на гр.Кула“
Прогнозна стойност: BGN 560 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2023-0008 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Основен ремонт на част от сграда с идентификатор №21717.501.174.1 по плана на с. Добротич“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 266 223,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2023-0005 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА“
Прогнозна стойност: BGN 1 214 584,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0013 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ основен ремонт на уличната настилка по улица «Нежовица» в участъка от ул. «Ст.Калпазанов» до ул. »Скриеница», гр. Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 56 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0012 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ основен ремонт на уличната настилка по улица «Маршал Толбухин» в участъка от ул. «Чавдар Войвода» до ул. «Стефан Стамболов», гр. Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 81 571,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0011 Дата на публикуване: 09.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ основен ремонт на уличната настилка по улица ул.„Даскал Георги Чолаков» в участъка от ул. «Св.Климент Охридски» до ул. «Вела Пеева», гр. Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 154 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0028 Дата на публикуване: 08.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на НЧ „Светлина 1928“, находяща се в УПИ ХI-423, кв. 55 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 54 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2023-0003 Дата на публикуване: 08.05.2023
Наименование на възложителя: Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: „ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИТЕ СЕЗОНИ 2023 – 2025 ГОДИНА“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0019 Дата на публикуване: 08.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: “Облагородяване на кътове за отдих в градинка, разположена от южната страна на църква „Свети Дух“ в ж.к. „Надежда 2″, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 15 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0011 Дата на публикуване: 08.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 8 862 292,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0031 Дата на публикуване: 08.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – РАЗГРАД Предмет на ОП: “Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. “Княз Борис I” № 72”.
Прогнозна стойност: BGN 23 668,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2023-0008 Дата на публикуване: 08.05.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: Текущ ремонт за подобряване/осъвременяване на силнотоковата електрическа инсталация и за подобряване на климатизацията в частта на сградата, управлявана от Министерството на образованието и науката, на адрес гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
Прогнозна стойност: BGN 1 263 698,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0055 Дата на публикуване: 08.05.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Път II-86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”
Прогнозна стойност: BGN 8 329 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0009 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка на ОУ „Хр. Смирненски“ в УПИ I-1234, кв. 104, по плана на гр. Радомир, община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 136 677,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0039 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт на улици, тротоари, паркинг и на съществуваща рампа с монтаж на стоманена предпазна ограда за достъп до ЦСМП в гр. Самоков” по 6 обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 781 669,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0010 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на централен градски парк и тротоарни настилки в гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 180 824,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0023 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Полагане на бетонова настилка на улици и площадки в населени места от територията на Община Костенец
Прогнозна стойност: BGN 59 872,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0007 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Изработка на интериор на музей- галерия в гр. Банско“
Прогнозна стойност: BGN 195 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0045 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на Дом за пълнолетни лица с психични разтройства”с.Пъстрогор, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0035 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Подмяна на аварирал участък на водопровод „Искър“ в района на река „Порколица“; Столична община – район „Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 3 036 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2023-0007 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на МОН”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03201-2023-0001 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА И ОПТИКА „М.В. ЛОМОНОСОВ – СОФИЯ“ Предмет на ОП: „Реновиране на двор на НПГПТО“М. В. ЛОМОНОСОВ“ ул.“Св. св. Кирил и Методий“ № 148“.
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0007 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Обновяване на съществуващи детски площадки, находящи се на територията на Район „Илинден“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 171 824,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0015 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на улица Варна от о.т. 30 до о.т. 35 в гр.Тополовград”.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0004 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Изграждане на асфалтови тротоари и полагане на асфалтова настилка в четири населени места на община Ружинци“
Прогнозна стойност: BGN 159 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2023-0006 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Инженеринг за проектиране, строителство за Изграждане на Комплекс за спорт и развлечение в УПИ IV – 912 в кв. 39 в с. Ценово, община Ценово и упражняване на Авторски надзор
Прогнозна стойност: BGN 1 078 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0011 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS3199 (BGS1195, Припек- Мрежичко/- Топчийско”, от разклон Гермето до с. Топчийско- участък от км 2+450 до км 2+950”, общ. Руен, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 58 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0021 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „СМР за обновяване и модернизиране на ЦГЧ на град Ямбол – етап III и IV на пешеходна улица „Търговска”
Прогнозна стойност: BGN 2 033 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0010 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за обект: „Изграждане на ул. Далия в гр. Божурище“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04726-2023-0001 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: 43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА ОТДИХ И УЧЕНЕ В 43.ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0010 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS2180 (III- 208, Билка – Дъскотна)- Ясеново- Снежа- Заимчево”- участък от km 5+410 до km 6+030, община Руен, област Бургас
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0020 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Текущи ремонти на уличната мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 185 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0014 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: Основен ремонт на път VTR 2291 / II-51 Нова Върбовка – Камен, III – 514 / от км 2+800 до км 6+200
Прогнозна стойност: BGN 111 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0009 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в с. Ръжица: улица с о.т. с №№ 27, 16 и 6, улица с о.т. с № 6 и п.и. с №№ 7 и 6, и улица с о.т. №№ 52 и 62 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 62 923,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0013 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: Основен ремонт на ул. „Стойчо Димов Церовски“, с. Царски Извор
Прогнозна стойност: BGN 64 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0010 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Хвостяне между о.т. 37-44-53 “
Прогнозна стойност: BGN 100 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0013 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“ по шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 124 607,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2023-0004 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: “Рехабилитация на ул. „Аврора“ и ул. „Дунав“ с. Вълнари, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 133 590,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06306-2023-0003 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи за ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 353 035,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0013 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на части от водопроводна мрежа на гр. Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 5 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0043 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от улица „Страшимир Дочков” от о.т.872 до о.т.776 в град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 234 487,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0030 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане“ на територията на област Кюстендил по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 57 003,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00796-2023-0007 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт на водоснабдителни мрежи и съоръжения на територията на Софийска област, обслужвана от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД София“
Прогнозна стойност: BGN 60 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0005 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоари и асфалтиране на улици в населените места на територията на община Димово от капиталовата програма за 2023 година по обекти“.
Прогнозна стойност: BGN 1 078 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05490-2023-0001 Дата на публикуване: 05.05.2023
Наименование на възложителя: 153 СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон на 153 СУ „Неофит Рилски“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 91 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0013

Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Канализация за повърхностни води в с. Дянково“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2023-0006 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за основен ремонт ул. „Д. Ганев“, с. Градец и ул. „Котленски проход“, с. Ябланово
Прогнозна стойност: BGN 1 976 642,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0008 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Преустройство, реконструкция и пристрояване на съществуваща спортна зала, нова спортна зала и административни постройки в „Многофункционална спортна зала, гр- Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 4 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2023-0017 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на обект: „Основен ремонт на сграда с адрес – град Стара Загора, квартал „Казански”№ 34, военно формирование 26070-Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2023-0007 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Ремонт спортна площадка – Средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена“
Прогнозна стойност: BGN 79 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0029 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ III-982 И УПИ IV-982, КВ. 13А, М. „РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ“, РАЙОН „ИЛИНДЕН“, СТОЛИЧНА ОБЩИНА“
Прогнозна стойност: BGN 146 608,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0028 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с гаражи и подземен гараж в кв. 28а, УПИ XIII-3762, 4948 за жилища, обществено обслужване и подземни паркинг гаражи, м. „Младост 4“, СО район „Младост“, гр. София.“
Прогнозна стойност: BGN 337 434,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0021 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградата на ДГ „Радост“ гр. Враца по проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 1 254 981,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0008 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на сгради общинска собственост“, разделена на четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 211 999,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03810-2023-0001 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на асфалтовите и бетонени настилки в двора на ОУ „Васил Левски“ с. Ракево, община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 167 726,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0002 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: «ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТТА НА ОТВОДНИТЕЛНИТЕ ДЕРЕТА И КАНАЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ »“
Прогнозна стойност: BGN 2 303 750,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0008 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в с. Ябълчево: улица с о.т. с №№ 14, 15, 33 и 7, и улица с о.т. с №№ 67 и 68 по плана на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 64 845,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0017 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг за реконструкция на детска и спортна площадка в ж.к. „Надежда 2“, гр. София“, разделена на 2 обособени позиции – обособена позиция № 1: “Инженеринг за реконструкция на детска площадка, северно от църква „Свети Дух“ в ж.к. „Надежда 2“, гр. София” и обособена позиция № 2: “Инженеринг за реконструкция на спортна площадка в градинка за обществено ползване пред Бюро за социални услуги – Надежда в ж.к. „Надежда 2“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 250 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0007 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С.ТРЪНАК, ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС”
Прогнозна стойност: BGN 83 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02282-2023-0002 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по инсталация на нагнетателна и смукателна система в Зала за културни мероприятия, Първа езикова гимназия, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 106 169,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0027 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Ремонт сграда кметство село Добри дол“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0006 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ за четири вида спорт – футбол, волейбол, хандбал и баскетбол с размер 42,00 м х 21,50 м = 903.00 м2 и площадка 105.00 м2 за мобилни трибуни с 48 седалки, с обща площ 1008.00 м2.“
Прогнозна стойност: BGN 140 360,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0053 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни работи в Регионален археологически музей – Пловдив, по проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 51 454,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0009 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище”
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0086 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реализация на дейностите предвидени в Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOPOO 1-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)
Прогнозна стойност: BGN 984 294,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0026 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ БЛОК НА ДГ № 3 „ЗВЕЗДИЦА““
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06271-2023-0009 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Предмет на ОП: „Поддръжка и развитие на електронна съобщителна инфраструктура от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност“.
Прогнозна стойност: BGN 26 066 667,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Ограничена процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2023-0001 Дата на публикуване: 03.05.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ И ГР. АХТОПОЛ, ОБЩИНА ЦАРЕВО, ОБЛАСТ БУРГАС“
Прогнозна стойност: BGN 67 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0017 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински пътища, улици и прилежащите им площи на територията на община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 606 662,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0006 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР: Възстановяване на настилки на уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 254 352,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0022 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на канализация по част от улица „Криволак“ гр. Троян – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0021 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Реконструкция на канализация по ул. „Иван Памукчиев“ гр. Троян – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 81 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0181 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КАРЛОВО“ Предмет на ОП: „Изграждане на минерализовани ивици и поддържане на съществуващи минерализовани ивици и противопожарни просяки, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” – ЮЦДП, гр. Смолян”
Прогнозна стойност: BGN 47 340,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01752-2023-0001 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: КЮСТЕНДИЛСКА ВОДА ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки след аварийни ремонти за нуждите на „Кюстендилска вода“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06305-2023-0001 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО БАСАРБОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Басарбово, община Рус
Прогнозна стойност: BGN 90 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0008 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за основен ремонт на улици на територията на град Гълъбово
Прогнозна стойност: BGN 6 403 130,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0016 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: “Инженеринг за реконструкция на детска и спортна площадка, алейна мрежа и паркинг зад бл. 302 в ж.к. „Надежда 3“, гр. София”, разделена на 3 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 439 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0012 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: СМР на обект/строеж „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки ул.“Ген. Гурко“ гр. В. Преслав от ОК -6 до ОК -165
Прогнозна стойност: BGN 135 301,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0009 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА 12 СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II” В СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „СРЕДЕЦ”
Прогнозна стойност: BGN 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0019 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на салон в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 116 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0026 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ремонт на читалища – текущ ремонт покрив на НЧ „Просвета – 1924“, с. Злати войвода, Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 94 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0009 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Гърмен между о.т. 78-79 “
Прогнозна стойност: BGN 69 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0025 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обект: „Трансформиране на пешеходна зона по ул. „Никола Фурнаджиев“, гр. Сливен в зелен коридор между два градски парка“, част от дейност 4 по Предифиниран проект №3 Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, BGENVIRONMENT-4.001 – по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2014 – 2021)“
Прогнозна стойност: BGN 377 638,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01111-2023-0003 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА“НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – СОФИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на канализация на територията на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 61 910,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2023-0009 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 467 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0095 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на настилка и подмяна на дограма в хале ЦСИ
Прогнозна стойност: BGN 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0065 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Ремонт административна сграда и помещения РЗА“
Прогнозна стойност: BGN 285 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:  00609-2023-0026 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 020 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2023-0004 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на територията на община Ценово, област Русе“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 404 554,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0005 Дата на публикуване: 02.05.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на настилка на тенис кортове ”
Прогнозна стойност: BGN 83 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0024 Дата на публикуване: 01.05.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод по ул. „Кооперативна“ от о.т.67-о.т.41- о.т.42-от.43- о.т.44-о.т.18-о.т.17-о.т.10 по ПУП на с. Болярско, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 160 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява