Уникален номер на поръчката: 01269-2022-0002 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Ремонт на плосък покрив на детска градина № 143 „Щурче“ с. Бистрица“, район Панчарево, ул. „Тинтява“ № 5.
Прогнозна стойност: BGN 86 750,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0006 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект „OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 444 390,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2022-0003 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2022 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим и Републикански път PVN 3501
Прогнозна стойност: BGN 356 920,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0053 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: Подмяна на хоризонталните и вертикални щрангове на отоплителната инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 173 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06003-2022-0001 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: Български ВиК холдинг ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради на ул. „Париж“ №11А, град София
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0010 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: “Реконструкция на канализационната система във в.з. Зелин община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 5 893 621,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0009 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната система във в.з. Зелин, община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 7 415 316,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2022-0008 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води гр. Искър“, подобект: „Рехабилитация и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Искър – зона изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 649 223,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0006 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в град Трън по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на ул. „Петър Асенов“ – гр. Трън от ОТ 190 до ОТ 248“. Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на ул. „Граничар“ – гр. Трън от ОТ647 до ОТ 670“. Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на ул. „Нов живот“ – гр. Трън от ОТ666 до ОТ 678“. Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на ул. „Народна воля“ – гр. Трън от ОТ до ОТ“. Обособена позиция № 5: „Основен ремонт на ул. „8ми април“ – гр. Трън от ОТ 117а до ОТ 123“.
Прогнозна стойност: BGN 597 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02926-2022-0003 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения в сградата на 7. СУ „Св. Седмочисленици“
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0008 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна eфективност в сграда на Първо ОУ Васил Левски, в сградата на Второ ОУ Васил Левски и физкултурен салон към него
Прогнозна стойност: BGN 770 184,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0057 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улични настилки и тротоари в Община Перник по 3 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0019 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС В С. БЕЛИ ИСКЪР, ОБЩ. САМОКОВ, ОБЛ. СОФИЙСКА“.
Прогнозна стойност: BGN 58 976,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0010 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-19.461-0002 „Изграждане на спортна инфраструктура (спортни съоръжения и площадка за игра) в ж.к. „Стара планина“, гр. Берковица, ПИ 03928.508.444 по КК на гр. Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 145 954,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2022-0009 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на четвъртокласни общински пътища VRC 1128/II-11, Оряхово-Крушовене/ с. Горни Вадин – с. Долни Вадин/ II-11 от км 0+000 до км 8+200“
Прогнозна стойност: BGN 4 102 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0008 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Благоустрояване на улици и текущ ремонт на общински пътища и улици в населени места на територията на Община Момчилград -2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01842-2022-0001 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: Ремонт на покрив сграда „корпус начален етап“ на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица
Прогнозна стойност: BGN 194 890,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2022-0007 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Доизграждане на улична канализация и изграждане на помпена станция в населени места в община Девня, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 895 152,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0005 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML3143 – ВЪРБИНА – КУПЕН – ГРАНИЦА С ОБЩИНА БАНИТЕ“
Прогнозна стойност: BGN 2 528 897,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0014 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 268 505,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0063 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на обект: „Дубльор на колектор по бул. „Симеоновско шосе“ – канализация в участъка от О.Т. 71 до О.Т. 72 при ул. „Едуард Генов“.
Прогнозна стойност: BGN 540 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0042 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: Възстановяване на технико – експлоатационното състояние на моста над р. Струма при км 1+945 на път III-1006 „Благоевград – Покровник – Падеш – Габрово – граница Северна Македония“
Прогнозна стойност: BGN 7 257 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0009 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕМОНТ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АЙТОС ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0021 Дата на публикуване: 31.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 10-та в с.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 81 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0033 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „5-та“ с о.т. 83, 82, 77, 78, 68, 69, 65, 123, 44, 43, 42, 36, 20, 19, 15 до о.т. 121, с. Златитрап, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 346 258,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0032 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Васил Левски“ с о.т. 94, 85, 108, 107, 106 до о.т. 105, с. Крумово, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 357 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0031 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Симеон“ с о.т. 63, 62, 61, 60 до о.т. 59, с. Първенец, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 252 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0030 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Н. Д. Петков“ с о.т. 293, 129, 107, 106, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 89, 88, 87, 85, 84, до о.т. 83, с. Цалапица, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 482 469,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0029 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Крайречна“ о.т. 158, 159, 160,161 до о.т. 162 с. Устина, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 60 086,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0028 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Тракия“ с о.т. 28, 29, 30 до о.т. 31 , с. Ягодово, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 117 933,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0026 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на ул. „Гладстон“ с о.т. 73, 66 до о.т. 61, с. Първенец, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 84 266,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0014 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг за обект: Изграждане на асфалтов пъмп – трак в гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 236 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0025 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт Централен парк – алея, площадка и бордюри в с.Браниполе, общ. „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 103 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0022 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (в т.ч. Проектиране, Авторски надзор, доставка, СМР и монтаж на 30 бр. подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци с обем 1,5м3” за нуждите на проект „Екологични и рециклиращи администрации”
Прогнозна стойност: BGN 225 332,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0047 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи и ремонтни дейности на обекти на територия на община Стара Загора по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 602 978,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0073 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт по фасади на югозападния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“
Прогнозна стойност: BGN 209 623,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0015 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦА И ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА – УЛ. „ЦАР САМУИЛ“ В С. КЛЮЧ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 109 875,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0014 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 439 513,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0028 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 44 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0008 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“.
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2022-0009 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 490 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02435-2022-0003 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Добрич Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по смяна на част от ВиК инсталация и ремонт на санитарни възли в сградата на ОДМВР-Добрич
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0015 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Рехабилитация и обновяване на площадно пространство за широко обществено ползване, находящо се в УПИ I-255 – за парк /ПИ с идентификатор 27125.501.233/, кв.20 по плана на с.Езерово, обшина Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 260 691,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04946-2022-0001 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Предмет на ОП: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 25, по регулационния план на град Луковит, ПИ с идентификатор 44327.502.981 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 154 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02193-2022-0002 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗНЕСЕНИ КЛАСНИ СТАИ ИЗВЪН СГРАДАТА НА СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – ГРАД ПЛОВДИВ ЧРЕЗ РАЗПОЛАГАНЕ НА ТРИ БРОЯ СТАЦИОНАРНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56784.540.1279 ПО КККР НА ГРАД ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 269 675,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0011 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НАРУШЕНИ УЛИЧНИ НАСТИЛКИ В ГР. ЛОМ, ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0042 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ-ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на „Обединен осигурителен архив“, находяща се в гр. Тетевен, ул. „Вършец“ № 30″
Прогнозна стойност: BGN 11 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0008 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград – подобект: „Външен водопровод“
Прогнозна стойност: BGN 2 580 410,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0013 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Основен ремонт, пристройка и благоустрояване на околно пространство на поликлиника в гр. Нови пазар, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 248 231,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0006 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт и изграждане на спортни площадки на територията на община Кирково“ по 3 /три/ обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на спортни площадки в мах. Фотиново-Загоричане, с. Стоманци и център Фотиново“, Обособена позиция №2: „Основен ремонт на спортна площадка в с. Бенковски“, Обособена позиция №3: „Изграждане на спортна площадка в с. Долно Къпиново“
Прогнозна стойност: BGN 101 794,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2022-0002 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Реконструкция Четвъртокласен път – VID-1150 /Неговановци – Винарово/ – дължина 4700 м. / 2700 м. в населени места/ от км 0+000 до км 4+700“
Прогнозна стойност: BGN 4 602 687,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0020 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0005 Дата на публикуване: 30.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на сграда общинска собственост на ул. „Александър Стамболийски“ №25А“
Прогнозна стойност: BGN 234 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2022-0001 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари около бл.377, ж.к. „Света Троица“, Отводняване и вертикална планировка на УПИ – I – за жилищно строителство и магазини, кв.848, м. „Вълчо Ива-нов – север“, ж.к. „Света Троица“ между бл. 377 и бл. 350“
Прогнозна стойност: BGN 267 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0026 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 374 911,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0019 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на ул. „Тридесет и четвърта“ с. Спасово, Община Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 56 458,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0008 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в село Щръклево, община Иваново – трета финална част
Прогнозна стойност: BGN 2 858 173,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2022-0004 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи по ремонт на покрива на сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0027 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 242 561,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0184 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 1 502,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2022-0001 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрива на гаражни клетки – сграда № 8 в парковата територия на НГЧ“ във ВР 1013, м. Къро, гр. София.
Прогнозна стойност: BGN 65 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0032 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/ НА ОБЕКТИ, СВЪРЗАНИ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВИК МРЕЖИ В ГР. ЯМБОЛ ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 673 444,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0025 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. ЖЪЛТ КАМЪК И С. НОВАКОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 184 136,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0018 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на ул. „Шипка“ с. Кардам Община Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 83 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0017 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на улица „Петнадесета“, с. Росица, община Генерал Тошево – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 115 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0016 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на улица „Трета“, с. Равнец, гр. Генерал Тошево – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 61 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0012 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик – уличен водопровод по ул.“МАЛКА МАРИЦА”- от УЛ. “ САН СТЕФАНО“ до бул. “ БЪЛГАРИЯ“.
Прогнозна стойност: BGN 118 415,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0008 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: “Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община „Марица“, както следва: 1.Ремонт на тоалетна в Кметство село Граф Игнатиево; 2.Ремонт на ДГ село Граф Игнатиево; 3. Ремонт на втори етаж на сградата на РУ-Труд-село Труд; 4. Ремонт на покрив на Младежки дом в село Труд; 5.Ремонт на пенсионерски клуб в село Царацово; 6.Ремонт на втори етаж на читалище в село Царацово; 7.Ремонт на тераса на ДГ село Царацово; 8.Ремонт на ДГ в село Костиево; 9.Ремонт на ДГ в село Манолско Конаре; 10.Ремонт на ДГ в село Строево.
Прогнозна стойност: BGN 63 155,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2022-0002 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци- Етап 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа кв.Острец по ул.”Мара Гидик” , ул.”Ковашка” и ул. „Събевска“ .
Прогнозна стойност: BGN 1 842 099,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0040 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГАБРОВО Предмет на ОП: Извършване на цялостен ремонт на 4 бр. тоалетни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово
Прогнозна стойност: BGN 39 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0007 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Попица“
Прогнозна стойност: BGN 2 709 808,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00004-2022-0014 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии
Прогнозна стойност: BGN 996 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0015 Дата на публикуване: 27.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00042-2022-0003 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи на административните сгради на Министерство на транспорта и съобщенията“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Подмяна на дограмата, консервация, реставрация и възстановяване на фасадата на административната сграда на Министерство на транспорта и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9“; Обособена позиция № 2: „ЕСМ – Изпълнение на топлоизолация и подмяна на дограмата от III-ти до VI-ти етажи на фасадата на “топлата връзка” към сградата на ул. Ген. Гурко № 5“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2022-0017 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни/ремонтни работи на административната сграда на Регионален телевизионен център в гр. Русе, ул. „Цариброд“ №6“
Прогнозна стойност: BGN 157 741,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0013 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Вертикална планировка и озеленяване на междублоково пространство в УПИ I и УПИ II кв. 29 гр. Крумовград““
Прогнозна стойност: BGN 193 517,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0024 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПАРК НА УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ С ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОКОЛО НЕГО“
Прогнозна стойност: BGN 95 827,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0020 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изпълнение на обект: „Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Мильо Балтов“ от О.Т. 256 до 15 м. северозападно от О.Т. 248″ гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 102 971,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0014 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ограда по уличните регулационни граници на УПИ VI– за ЦНСТ, кв.205 по плана на гр. ЧИРПАН, ПИ с идентиф. №81414.502.3351 по КККР- Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0014 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация тротоари ул. „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0013 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Ремонт тротоари ул. „Добротица“ с. Кардам от ул. „Червеноармейска“ до ул. „Опълченска“ – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 54 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0012 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради и съоръжения на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0018 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Васил Друмев“ гр. Велики Преслав от ОК-451 до ОК-260 (водопровод и водопроводни отклонения)“
Прогнозна стойност: BGN 102 494,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0033 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – ГРАД МАРТЕН“ УПИ XIII 769 – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, КВ. 36, ЕКАТТЕ 47336, ГР. МАРТЕН, ОБЩ. РУСЕ “
Прогнозна стойност: BGN 795 612,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0009 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 1 917 855,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0023 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на дворно пространство на ДГ „Дружба“, гр. Асеновград“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2022-0039 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР.СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова асансьорна уредба в сграда на ТП на НОИ – Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0019 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Промяна предназначението на част от съществуваща сграда в аптека за готови лекарствени форми в УПИ III,кв.47 по плана на гр.Тервел
Прогнозна стойност: BGN 16 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2022-0002 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на фасада и покриви на Магазия № 6 и разтоварище за вагони, пристанище Варна – изток
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0011 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица „Господин Милушев от о.т.4 до о.т.48“
Прогнозна стойност: BGN 327 445,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2022-0005 Дата на публикуване: 26.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 1 656 519,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0011 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Реновиране на затворническо общежитие от открит тип „Самораново” към затвора Бобов дол с обособяване на преходно отделение (half way house ) и изграждане на арест
Прогнозна стойност: BGN 1 442 298,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0006 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности по пътна и улична мрежа в община Георги Дамяново, разделена на две самостоятелно обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 197 736,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0031 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонтни дейности на улици на територията на град Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0030 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА ПО УЛ. „ТЪРГОВСКА“ ОТ УЛ. „КРАЙРЕЧЕН БУЛЕВАРД“ ДО УЛ. „ЕНОС“
Прогнозна стойност: BGN 175 787,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0013 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С НОВ КОТЕЛ С НИСКОЕМИСИОННА ГАЗОНАФТОВА МОДУДИРАЩА ГОРЕЛКА И ПРЕРАБОТКА НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ В ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР. ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 264 128,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0019 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт водопровод Войници – Д. Вереница“
Прогнозна стойност: BGN 108 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0027 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи, като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2022-0003 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по уличната мрежа на община Брезник“ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 405 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00455-2022-0004 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ ЕАД Предмет на ОП: „МОНТАЖ НА ИНСТАЛАЦИИ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СИСТЕМА ЗА КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 53535.200.283.2, ТЯЛО „Б“, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ОМУРТАГ“ЕАД, В УПИ 1, С ИДЕНТИФИКАТОР 53535.200.283 ПО ПЛАНА НА ГРАД ОМУРТАГ, ОБЩИНА ОМУРТАГ”
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0016 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив – II етап“
Прогнозна стойност: BGN 3 601 173,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0009 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за подмяна на захранващ водопровод на село Годлево, община Разлог. “
Прогнозна стойност: BGN 4 000 303,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2022-0002 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт: подмяна на вътрешната oтоплителна разпределителна мрежа и тела на основната и спомагателна сгради на СО район „Красна поляна”, находящи се на ул. „Освобождение” №25 гр. София
Прогнозна стойност: BGN 71 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0035 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас и облагородяване на терен“
Прогнозна стойност: BGN 575 666,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0018 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на лекоатлетически стадион №6 към Национална спортна академия „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 880 030,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2022-0005 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по 3 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък от общински път RAZ 1062 /II – 49/ Кубрат – Севар – Граница общ. (Кубрат – Завет) – Прелез – /III – 4902/; Обособена позиция № 2: Общински път RAZ 1063 /II – 49,Топчии – Кубрат/Каменово – Равно – Гран. Общ. (Кубрат – Ветово) – /III – 2003/; Обособена позиция № 3: Общински път RAZ 3066 /II – 23, Тетово – Кубрат / Беловец – м. Мющерека, общ. Кубрат, обл. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 5 005 203,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0021 Дата на публикуване: 25.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива на сградата на ОУ „Христо Ботев“, находящо се в УПИ I, кв. 47 по ПУП на с. Ботево, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 109 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2022-0005 Дата на публикуване: 24.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2022-0004 Дата на публикуване: 24.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0023 Дата на публикуване: 24.05.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и извършване на дейности по модернизация на тягова подстанция Твърдица, секционен пост Николаево с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“
Прогнозна стойност: BGN 8 535 748,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2022-0003 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и рехабилитация на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“.
Прогнозна стойност: BGN 2 768 430,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0008 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – Първи етап
Прогнозна стойност: BGN 341 337,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2022-0005 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности по пътна и улична мрежа в община Георги Дамяново, разделена на две самостоятелно обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 197 736,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0011 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Ремонт на тротоари на улици в общ. Гърмен по две обособени позиции: ОП1: Ремонт на тротоари на улици между осови точки 235-149-147-140-135-136-149 и 139-85-52-17 по плана на село Рибново ОП2: Ремонт на тротоари на улица между осови точки 183-171-128 по плана на село Огняново”
Прогнозна стойност: BGN 216 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0012 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изпълнение на строеж: „Изграждане на мини футболно игрище и стрийт фитнес на територията на Детска градина № 5, гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 127 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0120 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на магазинната част на секции А и Б на блок 22, гр. Козлодуй в офиси за нуждите на АЕЦ „Козлодуй“ – Офиси 1 и 2, разположени в източната страна на секция Б
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0043 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, предоставени за ползване от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна“, находящи се на адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 41, 43 и гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №37
Прогнозна стойност: BGN 134 318,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0025 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за изпълнение на Инвестиционен проект: Рехабилитация на улици/части от улици в села на територията на община Шумен, по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 3 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0008 Дата на публикуване: 23.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улични и тротоарни настилки в община Айтос, по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 10 410 648,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0005 Дата на публикуване: 21.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Пристройка към училище от север за физкултурен салон”, находяща се в УПИ 1-143, кв. 27, по плана на с. Медовец, общ. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 775 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0019 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Геро Грозев” о.т.16 – о.т.615а, ул. „Драгньо Пондев” о.т.222 – о.т.439, ул. „Цар Симеон Велики” о.т. 357 – о.т.358 и ул. „Витоша” о.т.284 – о.т.252, подобект Лот 3 – ул.“Ив. Вазов“ от о.т.334 до о.т.402, ул.“Н. Сапунджиев“ от о.т.349 до о.т.402 и ул.“Освобождение“ от о.т.406 до о.т.357“, подобект Лот 4 – ул. „Т. Каблешков” от о.т.201 до о.т.222 и ул. „Стефан Караджа” от о.т.383 до о.т.385“, подобект Лот 5 – ул.“Освобождение“ от 30м западно от о.т.406/бул. България“/ до о.т.448/ул. Х. Димитър“/, подобект Лот 6 – ул. „Марица“ от о.т. 142 до о.т.146 и ул. „Стрелец“ от о.т.162 до о.т.137 и реконструкция на канализация на ул. „Драгньо Пондев“ /запад/ от о.т.439 до о.т.223, изграждане на канализация на улица „Драгньо Пондев“ /изток/ от о.т.222 до о.т.223 и канализация на улица „Витоша“ – 28м. южно от о.т.268 до 32м. южно след о.т.284 град Стрелча“.
Прогнозна стойност: BGN 2 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2022-0007 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Черноочене“ с четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 779 944,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2022-0004 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на скейтборд парк в УПИ I, кв.1 до спортна зала Сливница, град Сливница“
Прогнозна стойност: BGN 266 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0008 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на околоблоково пространство на многофамилна жилищна сграда на ул. „Извор“ №2“
Прогнозна стойност: BGN 83 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0024 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Опълченска“ с о.т. 90, 84 до о.т. 83, с. Първенец, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 94 053,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0023 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населените места на община „Родопи“, област Пловдив по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 1 094 701,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0020 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на астрономическата кула с административен адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“, № 7-9“
Прогнозна стойност: BGN 65 948,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2022-0006 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19.0245-0001 „Реконструкция, ремонт оборудване и обзавеждане на детска градина „Младост” с.Чернооково, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 185 315,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2022-0005 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на полицейски приемни“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01506-2022-0001 Дата на публикуване :20.05.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ Предмет на ОП: Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в сградите на ИА с НАО на територията на гр. София и на територията на НАО Рожен
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0020 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на кръгово кръстовище на бул.“Панайот Хитов“ и бул.“Стефан Стамболов“, гр.Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0019 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт улична мрежа на населените места в равнинната част на Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0018 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт улична мрежа на гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0053 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап“ За обект: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Стефанов Гешев“ № 30, район „Западен”;
Прогнозна стойност: BGN 812 889,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0013 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг за обект: Изграждане на асфалтов пъмп – трак в гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 236 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2022-0006 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на улица „Вела Пеева“ етап от о.т.68 до о.т.351а град Ракитово, община Ракитово“ – L=392,00 м.
Прогнозна стойност: BGN 233 367,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0006 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР: Възстановяване на настилки на уличната мрежа в населените места на територията на община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 284 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00348-2022-0001 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛЧЕВ“ Предмет на ОП: Неотложни ремонтно- възстановителни работи по закрита спортна зала на ПГ „Симеон Велчев” гр. Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 226 964,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0005 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Рехабилитация на улици в с. Кестеняво, Община Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 221 236,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2022-0006 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на село Соколаре, община Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 992 418,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0050 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущи ремонти по общинските сгради на детски градини, ясли и училища на територията на град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2022-0002 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: СМР на 2 помещения за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население в град Варна
Прогнозна стойност: BGN 37 971,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0030 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 920 532,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05867-2022-0005 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ДП Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ за поддържането в техническа изправност, ремонти на язовири, язовирните стени и съоръженията към тях, публична държавна собственост, предоставени за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ)
Прогнозна стойност: BGN 31 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0010 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „Рамково споразумение за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на община Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2022-0002 Дата на публикуване: 20.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция и рехабилитация на улични водопроводи с разваляне и възстановяване на асфалтовата настилка в гр. Борово”
Прогнозна стойност: BGN 1 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0022 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „8-ма“ с о.т. 20, 22, 23, 24, 25, 18, 26, 27 до о.т. 28, с. Златитрап“, община „Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 216 441,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0021 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Руен“ с о.т. 84, 86, 118, 117 до о.т. 120, с. Крумово, община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 154 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0020 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Стадиона“ с о.т. 87, 90, 91, 91а, 92 до о.т. 94, с. Марково, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 109 045,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0019 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Черно море“ с о.т. 36, 19 до о.т. 18, с. Ягодово, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 119 708,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0018 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Александър Богориди“ с о.т. 353, 348, 349, 350 до о.т. 316, с. Цалапица, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 102 928,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0017 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Климент Охридски“ с о.т. 47 до о.т. 50, с. Браниполе, община „Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 91 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0016 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Канализация с. Белащица- второстепенна канализационна мрежа от РШ същ. /военен блок/ до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 115 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0015 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на строеж: “Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Петър Берон“ с о.т. 115, 165 до о.т. 166, с. Брестник“, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 88 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0012 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цар Самуил“ в регулацията на гр. Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 256 364,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2022-0005 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 406 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0009 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване на речното корито на р. Войче от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Вълково, общ. Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 638 380,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2022-0013 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Авариен ремонт на участък от канализационен колектор „България“, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2022-0079 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сервизни помещения в сградата на РЗОК-Търговище и ремонтни работи на тротоарна настилка в двора пред централния вход на сградата на РЗОК-Търговище
Прогнозна стойност: BGN 45 291,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2022-0005 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Добротица, община Антоново, област Търговище
Прогнозна стойност: BGN 3 522 324,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0011 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на битова канализация по улици: „Н.Зидаров“, „П.Пенев“, „П.Яворов“, „К.Кисимов“ и изграждане на уличен водопровод по улица „К.Кисимов“ в гр. Генерал Тошево“.
Прогнозна стойност: BGN 501 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2022-0004 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: СМР на Обект: „Рехабилитация на път TGV 3030 /III-4082, Капище – Банковец/ Свободица – Малка Черковна“ общ.Антоново
Прогнозна стойност: BGN 1 914 535,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0007 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе
Прогнозна стойност: BGN 484 398,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0012 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в село Чуково и село Гостилица, общ. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 1 881 702,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2022-0004 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 583 352,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2022-0001 Дата на публикуване: 19.05.2022
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Tекущ ремонт на помещения в сградата на 170. СУ „Васил Левски“ , гр. Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2022-0005 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Круша“ , ул. „Сълзица“ и ул. „Трепетлика“, в гр. Момин проход, община Костенец”
Прогнозна стойност: BGN 198 604,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00042-2022-0002 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: „Подмяна на водопроводна и канализационна инсталации в административната сграда на Министерство на транспорта и съобщенията, с адрес гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 11“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0003 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Укрепване на ул. „Манастирска“, о.т. 28-29-30 по плана на гр. Рила
Прогнозна стойност: BGN 68 137,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0022 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АСЕНОВГРАД III“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
Прогнозна стойност: BGN 293 583,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2022-0005 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път и улици в община Ружинци по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 801 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0017 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт улична мрежа в населените места, разположени в полупланински район от територията на Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0019 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на 5 бр. контейнери по обекти експлоатирани от СПД „РКТ – Черно море”
Прогнозна стойност: BGN 45 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0167 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 9 289,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00692-2022-0020 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ АД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни дейности по реконструкция на помещение за разполагане на рентгенова система в Клиника по образна диагностика при УМБАЛ „Света Анна – София“ АД
Прогнозна стойност: BGN 269 815,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0010 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0008 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Ремонт на улици на територията на град Сандански и част от населените места в община Сандански”
Прогнозна стойност: BGN 166 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0004 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Площадка за игра на открито в зелена площ –СКВЕР по улица от о.т.11 до о.т.24, с.Илийно, общ. Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 122 549,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2022-0002 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Осъществяване на текущи и неотложни ремонти на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2022 година”
Прогнозна стойност: BGN 450 516,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0115 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Почистване от наноси на подводящите канали към БПС1 и БПС2 и 3, подходите към тях и лиман на пристанище на АЕЦ „Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 408 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0007 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализация на обект: „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 141 613,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04489-2022-0001 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Зорница“ в УПИ I-за училище и детски дом, кв. 16 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 172 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2022-0005 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за обновяване и облагородяване на гробищни паркове на територията на Община Сливо поле, обл. Русе по шест подобекта: Подобект № 1 – Гробищен парк с. Бабово; Подобект № 2 – Гробищен парк с. Бръшлен; Подобект № 3 – Гробищен парк с. Борисово; Подобект № 4 – Гробищен парк с. Юделник; Подобект № 5 – Гробищен парк с. Малко Враново; Подобект № 6 – Гробищен парк с. Кошарна“
Прогнозна стойност: BGN 150 001,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0084 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД – КЕЦ: КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Златоград, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград, КЕЦ Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 121 754,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00045-2022-0008 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Сключване на рамково споразумение за СМР на обекти на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0011 Дата на публикуване: 18.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изграждане зона за релакс, спорт и забавления сред природата УПИ ХI-СПОРТ И АТРАКЦИИ, квартал 65а, град ТРЯВНА КККР 73403.501.3002“
Прогнозна стойност: BGN 62 486,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0022 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: ,,Проектиране, аварийно почистване и укрепване на корито по поречието на дере в регулационните граници и възстановяване на разрушена канализация и водостоци в с. Мост, община Кърджали и осъществяване на авторски надзор”
Прогнозна стойност: BGN 1 371 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0021 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: ,,Възстановяване на водосток на път KRZ2297 /ІІІ-865/ Бойно – Велишани при км. 5+697, Община Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 255 664,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0007 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система и изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 64 911,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0011 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗРУШЕН МОСТ И ОФОРМЯНЕ НА ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕГО В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДРЯНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 151 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0021 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“СВЕТИ КИРИК“, КВ.ГОРНИ ВОДЕН, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2022-0006 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонтни дейности на обекти общинска собственост и изграждане на рампа
Прогнозна стойност: BGN 346 624,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0025 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ на клетка 2 на Регионално депо за неопасни отпадъци“
Прогнозна стойност: BGN 6 282 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0013 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонт трибуни и лекарски кабинет на Градски стадион, гр. Своге
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0031 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на настилките по пешеходната алея в лесопарк „Кенана“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0019 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане на „Захранващ водопровод на село Стожер от магистрален водопровод Батово-Добрич през с.Соколник, община Добричка“
Прогнозна стойност: BGN 1 087 242,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0020 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЗОНА КЪМ ПЛОЩАД ПЛ. „АКАД. Н. ХАЙТОВ”, ЗАКЛЮЧЕНА МЕЖДУ УЛ. „ЦАР ИВАН АСЕН II”, УЛ. „РАКОВСКА”, ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА – СТЪЛБИЩЕ, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 85 136,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02236-2022-0001 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО НИКОЛОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с.Николово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 117 543,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0018 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 4-та в с.Жегларци“
Прогнозна стойност: BGN 117 706,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2022-0010 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня – гр. Хисаря, община Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 6 181 667,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2022-0011 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в сгради, собственост на Община Търговище, разположени на територията на община Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0037 Дата на публикуване: 17.05.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за изграждане на външни връзки и асфалтова настилка на територията на Технически участък Дупница, на адрес гр. Дупница, ул. „Аракчийски мост“ №5“, реф. № РРС 22-040
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0008 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 132 500,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0015 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива и подмяна на дограма в сградата на Поликлиника и ДКЦ“
Прогнозна стойност: BGN 312 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2022-0004 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на улична канализация в кв. „105-111” и изграждане на довеждащ колектор до съществуващ външен колектор, гр. Сапарева баня“
Прогнозна стойност: BGN 3 148 229,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0007 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на обект: Път PDV 1323 /III-866/ Йоаким Груево – Перущица (от край с. Йоаким Груево до начало гр. Перущица)“
Прогнозна стойност: BGN 4 291 660,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2022-0008 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари на улици: ул.„Долна Белица“, ул.„ Цар Иван Шишман“ – с. Струмяни; улици „Васил Левски“; ул.„Иван Вазов“ – с. Микрево; ул. „Васил Левски“ – с. Илинденци“
Прогнозна стойност: BGN 265 916,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0014 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на част от полетата на покрива на Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 257 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0011 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Разширение на гробищен парк – четвърти етап
Прогнозна стойност: BGN 291 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2022-0017 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП:Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР ул. „Камчия“, с. Хан Крум от ОК 22/27 до ОК 37 – (водопровод и водопроводни отклонения)“
Прогнозна стойност: BGN 220 417,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0006 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Изграждане на детски кътове, находящи се на територията на община Пазарджик, по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 66 064,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0019 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АСЕНОВГРАД I“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 263 310,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0007 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в гр. Златоград – по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 720 053,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2022-0003 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: «Изпълнение на мерки по ЕЕ – топлинно изолиране на външни стени и частна подмяна на дограмата на сградата на 162 ОбУ «Отец Паисий», кв. «Ботунец»
Прогнозна стойност: BGN 292 033,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00270-2022-0005 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи в сградата на Министерски съвет, намираща се на адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1 – работни помещения на ет. 1, ет. 3 и ет. 4
Прогнозна стойност: BGN 178 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00766-2022-0001 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: Извършване на текущи строително-ремонтни работи /СМР/ на сградния фонд и материалната база на СБАЛПФЗ д-р Д. Граматиков Русе ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0162 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КЛИСУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане на минерализовани ивици, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС-Клисура” – ЮЦДП, гр. Смолян с цел изпълнението на противопожарни мероприятия“
Прогнозна стойност: BGN 3 120,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0008 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици на територията на община Мездра, включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство
Прогнозна стойност: BGN 915 703,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0018 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД АСЕНОВГРАД – УЛ. „Т. КАБЛЕШКОВ“, ПАРКИНГ ДО ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“, УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ И УЛ. „РЕЧНА“ (ДО РС ПБЗН)
Прогнозна стойност: BGN 61 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0010 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт паважна настилка на ул. „арх. Пенчо Койчев“, гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 105 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0010 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на външен асансьор, ремонт на ВиК инсталация и ремонтни дейности на отделни помещения в сграда на общинска администрация, с адрес ул. „Митьо Станев“ №1, УПИ IV, кв.61, по плана на гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 1 815 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2022-0001 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: „Инженеринг за обект „Обновяване и модернизация на Професионална гимназия по каменообработване – с. Кунино“, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) № от ИСУН BG16RFOP001-3.001-0008-C01, № РД-02-37-7/10.02.2021 г., в рамките на процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 422 352,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0017 Дата на публикуване: 16.05.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на учебна зала със сервизни и складови помещения в ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“ на НСА „Васил Левски“ к.к. Боровец
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0019 Дата на публикуване: 15.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт/рехабилитация на ул. „Жельо войвода“ от о.т.59 до о.т.202 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 148 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0018 Дата на публикуване: 15.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски“ от о.т. 45-40-39-60-61-62-72-67-68 по ПУП на с. Крумово, Община „Тунджа“ – III етап – участъка от о.т. 45 до о.т. 60“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2022-0004 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно село“
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2022-0002 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2022г.
Прогнозна стойност: BGN 105 303,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2022-0004 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Сунгурларе““, в изпълнение на Договор BG06RDNP001-7.001-0086-C01 от 08.12.2021 г. за реализиране на проект:“Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на общ. Сунгурларе”по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновя-ване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Прогнозна стойност: BGN 407 670,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0015 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт на детски ясли в гр. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2022-0006 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Изпълнение на Строително-монтажни работи за обект: „Улица – „Крайбрежна“”, I-ви етап от км.0,000 до 1+285 стълб №57, находяща се в местност „Чинлий“, по КККР – гр. Доспат, общ. Доспат, обл. Смолян”.
Прогнозна стойност: BGN 4 775 397,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0013 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВ СКЕЙТ ПАРК „СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ“
Прогнозна стойност: BGN 429 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0017 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари, улици и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки на територията на град Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 699 159,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0006 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Превала, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 104 205,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0025 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Ремонт на покрива на Дом за стари хора „Св. Петка“, ж.к. „Струмско“, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 8 272,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05186-2022-0002 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Текущ ремонт на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Крупник, общ. Симитли, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN532 871,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2022-0006 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Кметство в с. Риш“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 119 475,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2022-0007 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улици и тротоари на територията на гр. Луковит и община Луковит”
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0006 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по пътната мрежа на община Дупница и изработване и доставка на пътни знаци за вертикална пътна сигнализация по пътната мрежа на територията на община Дупница“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0007 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на местни пътища, част от общинската пътна мрежа на община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 8 583 598,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0008 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Братя Миладинови-север“, ЕТАП 1 : от ул.“С. Врачански“(км 1+930) до ул.“К. Фотинов“(км 2+931,86)
Прогнозна стойност: BGN 922 712,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0017 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ХОРИЗОНТАЛЕН ДРЕНАЖ И ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО ЧЕРВЕН, ОБЩ. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2022-0002 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО
Прогнозна стойност: BGN 469 924,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0013 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина за две групи“ в УПИ IV- детска градина, кв.10 по действащия план на с. Въглен, общ. Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN  1 139 788,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0016 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0010 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Ремонт на улица „Хан Крум“ кв. Пастир- инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 74 458,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0027 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт за нуждите на НПГ по КТС – гр. Правец „
Прогнозна стойност: BGN 42 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0029 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“ и „Цар Т. Светослав“ в гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 878 184,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0076 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД- KEЦ Панагюрище, КЕЦ Белово, КЕЦ Велинград, КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Девин
Прогнозна стойност: BGN 123 224,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0083 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Механизирано пресяване, поправяне по ос и ниво на жп коловози
Прогнозна стойност: BGN 413 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2022-0013 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения на територията на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 698 550,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0082 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Нивелиране на железопътни стрелки по ос и ниво
Прогнозна стойност: BGN 72 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0075 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД – КЕЦ Ямбол, Елхово, Карнобат, Бургас, Бургас Юг, Поморие, Приморско
Прогнозна стойност: BGN 233 498,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0074 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД в регион Стара Загора, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 652 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0052 Дата на публикуване: 13.05.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 306 108,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0017 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 4-та в с.Жегларци“
Прогнозна стойност: BGN 117 706,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0006 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за обект: „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари в община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 996 809,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2022-0004 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от изпускателна шахта 1, находяща се в ПИ 32024.2.784 до водоем 2000 м3, находящ се в ПИ 32024.66.583“-участък от изпускателна шахта № 1 до водоем 2000 м3-II етап“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0006 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система и изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“ по две обособени позиции: ОП 1: „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“ ОП 2: „Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка за градски стадион „Крум Делчев“, гр. Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 64 911,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0013 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Tекущи ремонти на тротоари и паркинги в гр. Разград и населените места на Община Разград по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 337 022,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2022-0004 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 199 935,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0048 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Ремонт на обект: Пешеходен мост над река Струма при ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Струма“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 215 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0009 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Физкултурен салон в ПИ с идентификатор 66425.501.25 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 716 058,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2022-0004 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от тротоари в с.Ружинци и с.Дреновец, общ.Ружинци“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0019 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Ремонт и обособяване на детски площадки в община Севлиево“ по обособени позиции: – Обособена позиция №1: “ Ремонт на детска площадка на ул. „Велика и Георги Ченчеви“ № 72-80 гр. Севлиево“; – Обособена позиция №2: “ Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк на ул. „Стара Планина“, гр. Севлиево“; – Обособена позиция №3: „Обособяване на детска площадка с. Шумата, община Севлиево“.
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06242-2022-0001 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І – АЙТОС ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покривни изолации с ПВЦ мембрана на Медицински център I – гр. Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 212 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2022-0004 Дата на публикуване: 12.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в община Трън по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улица в с. Ярловци от ОТ 103-209-208-79“. Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на улица в с. Ярловци от ОТ 120 до ОТ 126“. Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на улица с. Туроковци от ОТ 172 до ОТ 176“. Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на улица с. Туроковци от ОТ 102 до ОТ 129“
Прогнозна стойност: BGN 567 144,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0021 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 242 561,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2022-0010 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Ремонт и реновиране на помещения на ДАБ при МС по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 117 538,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0003 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ВЪЖЕН МОСТ НАД РЕКА МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“
Прогнозна стойност: BGN 255 831,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0017 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт на паважна настилка на ул. ,,Стефан Пешев“ гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0007 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация и реставрация на къща-музей „Васил Левски“ – сграда със статут на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“.
Прогнозна стойност: BGN 61 046,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0016 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на пожароизвестителна инсталация в петролна база (ПБ) Сливен, съгласно разработен инвестиционен проект с предмет: „Подмяна и ситуиране на пожароизвестителни (ПИ) датчици към съществуващата пожароизвестителна система (ПИС)“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2022-0006 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ ДОБ 3016 ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ЗЛАТКО ПЕТКОВ“ ПО ПЛАН НА ГР. БАЛЧИК, ДО КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ I- 9 (Е87); УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО 3+566,87“
Прогнозна стойност: BGN 1 372 474,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0009 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж : ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И СЪОРЪЖЕНИЯ, С. БРЕЗЕ, ОБЩИНА ДЕВИН
Прогнозна стойност: BGN 3 449 329,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0020 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0009 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ГЛАВА, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ“
Прогнозна стойност: BGN 267 979,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0004 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изграждане на канализацията на с. Трилистник, Община Марица-Трети етап на строителство – Подетап 1 и Подетап 2
Прогнозна стойност: BGN 4 731 394,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2022-0020 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Реконструкция мрежова топлофикационна станция – ел. чест, по техническо задание и проект
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0009 Дата на публикуване: 11.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа в населени места на община Стражица по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 437 890,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0018 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 639 463,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0044 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Наемане на строителна механизация и техника с оператор при извършване от екипи на „Булгартрансгаз“ ЕАД на строително-монтажни работи по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена позиция № 1: Наемане на строителна механизация и техника с оператор при извършване от екипи на „Булгартрансгаз“ ЕАД на строително-монтажни работи по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на СИЕР „Вълчи дол“ и ЮИЕР „Стара Загора“, Обособена позиция № 2: Наемане на строителна механизация и техника с оператор при извършване от екипи на „Булгартрансгаз“ ЕАД на строително-монтажни работи по газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на СЗЕР „Ботевград“, ЮЗЕР „Ихтиман“ и ПГХ „Чирен“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02179-2022-0001 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ПЕТЪРЧ Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 село Петърч , община Костинброд.
Прогнозна стойност: BGN 138 970,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0007 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци на територията на гр. Созопол, старинна и нова част на града и землището на гр. Созопол – участъци по възлагане от Възложителя, всичко в рамките на стойността по договора.
Прогнозна стойност: BGN 230 716,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0047 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на осветление на футболно игрище при стадион „Металург“, кв. Изток“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2022-0009 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на обекти общинска собственост“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 153 824,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00574-2022-0011 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО Предмет на ОП: Основен ремонт, реконструкция и въвеждане на енергоспестяващи мерки на заварена сграда (Битова къща)
Прогнозна стойност: BGN 205 217,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2022-0003 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Ремонт на училище ОУ „Свети Климент Охридски“ , гр. Добринище, Община Банско“
Прогнозна стойност: BGN 188 613,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0022 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране и монтаж на аераторна плаваща система от 3 броя аериращи фонтани в изкуственото бетонирано корито на река Тунджа”
Прогнозна стойност: BGN 161 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2022-0002 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на улица и части от улици по улична мрежа в населени места на територията на Община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 369 408,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0006 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в град Павел баня“.
Прогнозна стойност: BGN 571 522,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2022-0004 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт в обекти общинска собственост
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2022-0003 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на сграда № 32 „Производствена“ във военно формирование 54320 – Божурище
Прогнозна стойност: BGN 83 485,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2022-0002 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на покрива на сграда № 76 „Технически стол“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево
Прогнозна стойност: BGN 100 232,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2022-0013 Дата на публикуване: 10.05.2022
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Ремонт на сгради на трансформаторни постове, помпени станции, обслужващи ПС сгради в област Кърджали и сграда «обезводняване» в ПСОВ гр. Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0013 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ул. Иван Вазов, с. Белащица, община „Родопи“, област Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 61 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0012 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ул. „Стадиона“, с. Устина, Община „Родопи“, област Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 58 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0011 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ул. „Димитър Благоев“, с. Брестник, община „Родопи“, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 58 191,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2022-0003 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Преустройство на съществуваща сграда – ДГ „Първи юни” в Център за социални услуги“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0028 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на тротоари с обособяване на паркинги по ул. „Булаир, ул. „Генерал Колев“ и ул. „Криволак“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 593 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0010 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ И МАГАЗИН В УПИ III- 178, КВ. 7А, М. „КРАСНО СЕЛО- СТРЕЛБИЩЕ- УРБ. БЛОК 32“, РАЙОН „ТРИАДИЦА“- СО, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 77 973,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2022-0002 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Тампониране, техническа и биологична рекултивация на сгуроотвал „7-ми Септември“ от кота 788,50 м. до 789,50 м., находящ се в местност Кудин дол по плана на град Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 852 987,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02177-2022-0001 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО МАРТЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на Кметство гр. Мартен, община Русе“.
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0010 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изграждане зона за релакс, спорт и забавления сред природата УПИ ХI-СПОРТ И АТРАКЦИИ, квартал 65а, град ТРЯВНА КККР 73403.501.3002“
Прогнозна стойност: BGN 62 486,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0008 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Черновръх“, Община Трявна“
Прогнозна стойност: BGN 80 125,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0009 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: ”Ремонтни работи по улици и пътища в община Левски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 258 216,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01463-2022-0003 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на покрив на архивохранилищна сграда Велико Търново, находящ се гр. Велико Търново, пл. „Съединение” № 1”
Прогнозна стойност: BGN 53 230,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02926-2022-0002 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на отделни помещения в сградата на 7. СУ „Св. Седмочисленици“
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0009 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Прогнозна стойност: BGN 1 808 862,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0014 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 1091 (II-19, ДОБРИНИЩЕ–ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) – БРЕЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 6 016 366,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0008 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Червен бряг по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 353 805,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0015 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за: Поставяем обект – „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие“ в ПИ 57491.503.567 гр. Поморие, по проект: „Морски център „Магазия” – Поморие, за обслужване на рибарско пристанище Поморие“, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.085 – МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 369 898,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0028 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 767 454,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0033 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 319 828,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0005 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински пътища в община Златоград и на улична мрежа на територията на гр. Златоград – по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 104 966,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2022-0003 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Инженеринг за изпълнение на обект „Авариен ремонт на външни водопроводи и обслужващи пътища в град Гулянци, село Брест и село Сомовит в община Гулянци
Прогнозна стойност: BGN 14 342 374,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0051 Дата на публикуване: 09.05.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Укрепване, почистване и освежаване на елементите на фасадата на централната административна страда на Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 462 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2022-0020 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап III по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 208 285,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01229-2022-0002 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Подмяна на дограма и вътрешен ремонт на санитарни помещения и стълбище в сградния фонд на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника („ПГХТТ“) – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 112 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2022-0006 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Оборудване и модернизация на културната инфраструктура на община Куклен“
Прогнозна стойност: BGN 213 336,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0020 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР по пътна маркировка и пътна сигнализация, съобразно нуждите на Община Несебър, както следва: 1 – Полагане на нова хоризонтална пътна маркировка и възстановяване на стара и демаркировка; 2- Изработка, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на вертикална пътна сигнализация”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0042 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СМОЛЯН Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане на територията на област Смолян за пет обекта по обособени позиции“: Обособена позиция 1: Обект Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин; Обособена позиция 2: Обект изнесено работно място Борино към Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин; Обособена позиция 3: Обект изнесено работно място Чепеларе към Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян; Обособена позиция 4: Обект изнесено работно място Баните към Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян; Обособена позиция 5: Обект изнесено работно място Доспат към Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин.
Прогнозна стойност: BGN 68 579,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2022-0006 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ С. ОСИКОВО И С. РИБНОВО“ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 978 648,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2022-0002 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „СУ „Васил Левски“ гр. Брезник – Изграждане на сградна газова инсталация на компресиран природен газ“
Прогнозна стойност:  BGN 183 982,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2022-0007 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“
Прогнозна стойност: BGN 138 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2022-0019 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Преустройство и ремонт на съществуваща сграда ПИ 83510.674.453 в сграда с пристройка за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура-Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 5 902 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0019 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане паркинг в кв. 513 в гр. Троян (бивш кв.303 зад АИР)“
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0015 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 5-та в с.Божан“
Прогнозна стойност: BGN 104 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0027 Дата на публикуване: 05.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Агрир Стоилов“, с. Узунджово, Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 458 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2022-0003 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Премахване на строеж по чл. 195, ал. 6 от ЗУТ и изграждане на Нова детска ясла в УПИ II, кв. 89, м. „Изток-Изток“, ул. „Вълко Радински“ № 5, Столична община – район „Изгрев“
Прогнозна стойност: BGN 3 530 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2022-0017 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 730 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0020 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЕЛОАЛЕЯ И ПАРКИНГИ НА УЛ. „МИЛИН КАМЪК“ ОТ О.Т. 79 ДО О.Т. 336 ПО ПЛАНА НА ГРАД ЯМБОЛ – КВ. АВРЕН“, ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО: Етап III
Прогнозна стойност: BGN 348 359,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0019 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „КРАЙРЕЧЕН БУЛЕВАРД“ И УЛ.“ТЪРГОВСКА“, ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 058 622,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0014 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Вертикална планировка на бл. 18, к-с „Младост“, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00172-2022-0001 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Народно читалище „Пробуда-1932”, находящ се в село Върбак, община Хитрино, ул. „Хан Крум” № 7 – УПИ VII, кв.18 по плана на село Върбак, община Хитрино, по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 89 954,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0006 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОбУ „П. ХИЛЕНДАРСКИ“ В ГР. ПЛИСКА, ОБЩИНА КАСПИЧАН”
Прогнозна стойност: BGN 256 505,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0024 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване, находяща се в УПИ IV, кв.159 по плана на гр.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 49 401,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0044 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг за Реконструкция на тревното покритие, изграждане на автоматизирана поливна система, изграждане на помпена станция за захранване на поливната система, доставка на полиетиленови резервоари, възстановяване и оборудване на съществуващ сондаж с помпа и автоматика за пълнене на резервоарите на стадион „Христо Ботев”, кв. Каменица, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0010 Дата на публикуване: 04.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на Общински културен център гр. Бяла”
Прогнозна стойност: BGN 293 369,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0017 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 202 505,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0012 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СЕВЕРНИЯ ТРОТОАР НА УЛИЦА – О.Т.63-О.Т.76, О.Т.77-О.Т.82, СЕЛО МОГИЛОВО, ОБЩИНА ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 114 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0006 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с.Свaленик, община Иваново, област Русе – етап 1Б“
Прогнозна стойност: BGN 1 142 441,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2022-0007 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт колонада и настилки пред главен вход на МБАЛ Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 269 680,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0011 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ЯНКО ИВАНОВ“ ОТ О.Т.99 ДО О.Т.78 – КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. „БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“, ГР.ЧИРПАН – ЕТАП № 1: ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА И БОРДЮРИ“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0008 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Общински път RSE 2067 /III-2001/ Ветово – Глоджево/ – Ветово – /III-2302/ Семерджиево – Ветово/ – реконструкция и рехабилитация на участък от км 0+000 /III -2001 Русе – Глоджево/ до км 3+300 /III-2302 Червена вода – Ветово – Сеново/ и строителство на нов път в участъка от км 1+460 до км 1 +780, Община Ветово, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 9 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0007 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Ремонт на покривна конструкция на ДГ „Щастливо детство“, гр. Ветово, находящ се в гр. Ветово, ул. „Г. С. Раковски“ № 2- УПИ I-642, кв. 163 по плана на гр. Ветово.
Прогнозна стойност: BGN 98 310,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0015 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИГРИЩЕ ЗА МИНИ ФУТБОЛ в гр.СРЕДЕЦ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 419 491,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2022-0013 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНИ РАБОТИ И ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ НА БИВШИ ПОМЕЩЕНИЯ НА РЕТГНЕН ЗА МОНТАЖ НА КОМЮТЪРЕН ТОМОГРАФ В УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД“
Прогнозна стойност: BGN 107 295,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0004 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект на Община Белово – „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово“
Прогнозна стойност: BGN 2 332 508,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2022-0006 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“
Прогнозна стойност: BGN 126 956,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0016 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на парково осветление в с. Самуилово, Община Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0001 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул.“Пирот“ и ул.“13 – ти Март“ в участъка от ул.“Ангел Кънчев“ до ул.“Беласица“
Прогнозна стойност: BGN 823 573,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2022-0005 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Основен ремонт и монтаж на отоплителна инсталация в административна сграда в ПИ № 40097.501.640- с. Крушари, ул. „Девети септември“ №3-а“
Прогнозна стойност: BGN 107 616,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2022-0004 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване, тротоари и настилки на ул.Мел“ – гр.Костандово, общ.Ракитово с о.т.238-196“ – първи етап: „Благоустрояване на пътно платно /асфалтиране/ на ул.“Мел“ – гр.Костандово, от о.т.238 до о.т.196 с дължина 287 л.м.“, съгласно Заповед №3/19.04.2022г. на главния архитект на община Ракитово.
Прогнозна стойност: BGN 167 789,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00600-2022-0004 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ „СВ. СОФИЯ“ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на обект на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2022-0003 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на неотложни текущи ремонти по общинска пътна мрежа и улична мрежа в град Ракитово, община Ракитово
Прогнозна стойност: BGN 156 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0008 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на околовръстен път, гр.Стражица
Прогнозна стойност: BGN 2 248 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0022 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”1-ви май” в участъка от бул.”Хан Аспарух” до ул.”Тодор Каблешков”, кв.”Лъджене”, гр.Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 111 415,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0021 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Цар Иван Асен ІІ” в гр.Велинград в участъка от кръстовище с ул.”Борислав” до кръстовище с бул.”Съединение”“
Прогнозна стойност: BGN 138 681,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0020 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на ул.”Борислав” в гр.Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 167 574,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2022-0002 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 873 538,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2022-0023 Дата на публикуване: 03.05.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Надстрояване на съществуващ резервоар за противопожарни и питейни нужди, находящ се в УПИ 14.206 – противопожарен резервоар в местност „Тузли” по плана на с. Радиново, община Марица, област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2022-0005 Дата на публикуване: 02.05.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Ремонт на тротоари и асфалтиране на улици в населените места на територията на общината от капиталовата програма за 2022 година по обекти“
Прогнозна стойност: BGN 800 433,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура