ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088657

29.05.2019 г. 

Столична община – Район „Искър“

Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ – филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до бл.42

10.06.2019 г.  17:00 ч.

9088655

29.05.2019 г. 

Община Якоруда

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – ремонтни работи по техническо задание на обект с предмет: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на Община Якоруда – гр. Якоруда, с. Бунцево и с. Черна места“.

10.06.2019 г.  17:00 ч.

9088653

29.05.2019 г. 

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Ремонт на вертикална планировка Централен склад Стара Загора

10.06.2019 г.  16:00 ч.

9088652

29.05.2019 г. 

Община Балчик

Осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение за нуждите на Кметство Кранево, Община Балчик.

11.06.2019 г.  16:30 ч.

9088645

29.05.2019 г. 

Община Русе

„Строителство на обект „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоцев Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж.к. Дружба, гр. Русе – Етап I“

11.06.2019 г.  17:30 ч.

9088644

29.05.2019 г. 

Съвместно командване на силите /СКС/

„1099/Ремонт на обекти под № 172 и под № 173 във войскови район 1099 на военно формирование 18270-Горна Малина”

18.06.2019 г.  17:30 ч.

9088638

29.05.2019 г. 

Община Бяла, област Варна

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Модернизация на уличното осветление в гр. Бяла, област Варна“ по следните участъци: Улично осветление о.т. 225 до 251 (Помпена станция м. „Глико“, гр. Бяла, област Варна с приблизителна дължина 180 м.); Улично осветление от о.т. 600 до о.т. 705 (обществената част в района ул. „Цар Иван Страцимир“ (комплекс „Бъчвата“), гр. Бяла, област Варна с дължина с приблизителна дължина 230 м.);

12.06.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088573

27.05.2019 г. 

Община Павликени

„Изпълнение на строително ремонтни работи по сгради общинска собственост в населени места на община Павликени, както следва:Основен ремонт на кметство в с. Михалци ;Основен ремонт на кметство в с. Стамболово;Основен ремонт на здравна служба в с. Дъскот;Основен ремонт в помещение на пенсионерски клуб в с. Върбовка.

30.05.2019 г.  17:30 ч.

9088572

27.05.2019 г. 

Община Мездра

„Ремонт на улици на територията на община Мездра“

30.05.2019 г.  17:00 ч.

9088571

27.05.2019 г. 

119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ гр. София -/Преди 119 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Академик Михаил Арнаудов“ гр. София/

„Строително-монтажни и ремонтни работи в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“. Дейностите включват реализирането на строително-монтажни и ремонтни дейности във фоайето, част от коридорите и учебните стаи, общите тоалетни, находящи се в сградата на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, находяща се в гр София, ул. „Латинка“ № 11.

30.05.2019 г.  17:00 ч.

9088567

27.05.2019 г. 

Община Чирпан

„Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул.“Васил Левски“ о.т.113 до о.т.150″

30.05.2019 г.  17:00 ч.

9088566

27.05.2019 г. 

Община Карлово

„Благоустрояване на УПИ І-жилищно строителство в кв. 34, по плана на гр. Карлово”.

30.05.2019 г.  17:00 ч.

9088561

27.05.2019 г. 

Община Разград

„Довършителни строително-монтажни работи по обособени позиции“ обособена позиция № 1„Доставка и монтаж на РVС дограма в сградите на кметства в селата : Гецово, Осенец , Липник, Балкански, Просторно, Черковна, Островче.“ обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на РVС дограма в сграда общинска собственост на улица „Витоша“ №3 гр.Разград.“

06.06.2019 г.  17:30 ч.

9088554

27.05.2019 г. 

Община Созопол

Довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ по Българо – швейцарската програма за сътрудничество“

10.06.2019 г.  17:00 ч.

9088553

27.05.2019 г. 

Община Ценово

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТАТИВНА СГРАДА С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Строителните дейности по поръчката са разпределени в 3 подобекта, като: – Стойността за Подобект № 1: Текущ ремонт на покрив на източно крило на Административна сграда с. Ценово не може да превишава стойността от 60 554,96 лева без ДДС; – Стойността на Подобект №2: Помещения на Общински съвет – Ценово не може да превишава стойността от 4 765,34 лева без ДДС; – Стойността на Подобект № 3: Помещение на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) не може да превишава стойността от 275,05 лева без ДДС;

11.06.2019 г.  17:00 ч.

9088547

27.05.2019 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Ямбол

Извършване на текущи ремонтни работи- поставяне на ламиниран паркет, первази, изработка и монтаж на щори в сградата на РЗОК –Ямбол Обособена позиция № 1: „Поставяне на ламиниран паркет, первази в сградата на РЗОК –Ямбол“ Обособена позиция № 2: „Изработка и монтаж на щори в сградата на РЗОК –Ямбол“.

07.06.2019 г.  17:30 ч.

9088544

27.05.2019 г. 

Община Бобошево

”Премахване на стопански постройки в ПИ 02172.62.15 в землището на с. Бадино, общ. Бобошево”, със следните подобекти: Подобект 1: Едноетажна масивна сграда с размери – 5/5/2,4 м; Подобект 2: Едноетажна паянтова сграда с размери – 7/20/3,50 м; Подобект 3: Едноетажна масивна сграда с размери – 12/6/3,50 м; Подобект 4: Премахване от имота на масово разпространени отпадъци;

03.06.2019 г.  16:00 ч.

9088539

27.05.2019 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Ремонт и възстановяване на антикорозионното покритие на стомано-решетъчни мачти за охранно осветление на открити складови площадки на отдел „Логистика на запасите“

10.06.2019 г.  16:00 ч.

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9088529 23.05.2019 г.  Община Шумен „Изработка, доставка и монтаж на PVC и АL дограма за нуждите на ОП „Строителство и благоустройство”, гр. Шумен“ 29.05.2019 г.  17:30 ч.
9088526 23.05.2019 г.  Детска градина 23 – Звездица, гр. гр. Добрич „ Изпълнение на строително- монтажни работи за нуждите на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ по подобекти както следва: Подобект № 1: „ СМР по фасада на ДГ № 23 „Звездица“ гр. Добрич“ Подобект № 2: „ Смяна на дограма в ДГ № 23 „ Звездица“ гр. Добрич“. 03.06.2019 г.  18:00 ч.
9088524 23.05.2019 г.  Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост /ПГТОЛП/, гр.Добрич Предметът на настоящата обществената поръчка е „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ – ГР. ДОБРИЧ“. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка, приложени към документацията за участие. Обществената поръчка се финансира със средства от инвестиционната програма на МОН за 2019 г. 03.06.2019 г.  16:00 ч.
9088520 23.05.2019 г.  Община Димитровград Предмет на поръчката е основно обновяване и подобряване на енергийната ефективност на ДГ №1, филиал Ябълково“ с. Ябълково, Община Димитровград.“, финансиран по Проект „Красива България” (ПКБ). С проекта се предвижда изпълнението на следните енергоспестяващи мерки: ЕСМ 1 – Подмяна на съществуваща дограма; ЕСМ 2 – Топлоизолация на външни стени ЕСМ 3 – Топлинно изолиране на покрив и ЕСМ 4 – Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации. 27.05.2019 г.  17:00 ч.
9088518 23.05.2019 г.  Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Добрич АД Преустройство на съществуващо помещение за монтаж на компютърен томограф на първия етаж на Хирургическия корпус на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД 03.06.2019 г.  16:30 ч.
9088513 23.05.2019 г.  Община Летница, област Ловеч Предметът на поръчката е строително-монтажни работи по обновяване на централна градска част, гр. Летница и входното пространство пред Община Летница, зелените площи с водните ефекти, страничните подходи от всички пешеходни и пътни артерии, достъпна среда за хората с увреждания. 29.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088505

22.05.2019 г. 

Община Самоков

„Осигуряване на достъпна среда на вътрешен двор и рампа към сграда на Поликлиника и стълби към вход МБАЛ Самоков”, находящ се в гр.Самоков, ул.”Македония”№49-ПИ 65231.907.178.9 ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация и количествената сметка.

04.06.2019 г.  17:30 ч.

9088494

22.05.2019 г. 

Окръжна прокуратура гр.Пловдив

„Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) на помещения в недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3“.

12.06.2019 г.  17:00 ч.

9088487

22.05.2019 г. 

Столична община – Район „Надежда“

„Строително-монтажни работи в 2 (две) училища, разположени на територията на СО-район „Надежда“, разделена на обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Извършване на ремонтни дейности във физкултурните салони на 141. ОУ „Народни будители“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни будители“ 2. Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи по площадковата канализация в 54 СУ „Иван Рилски“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 38

27.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088482

21.05.2019 г. 

Община Павликени

„Изграждане на четири броя детски площадки със съоръжения: достъпна среда и благоустройство на дворното пространство на Детска ясла, гр. Павликени, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088480

21.05.2019 г. 

Община Панагюрище

„Възстановяване на магистрален водопровод в местността „Поленак“, в района на яз. „Газян“, с.Бъта“ („Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучене – реконструкция на водопровода от О.Ш. 4 до Панагюрище от т.50 до т.41 – авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444м)

31.05.2019 г.  17:30 ч.

9088477

21.05.2019 г. 

Община Тутракан

„Ремонт на Обреден дом гр. Тутракан”

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088476

21.05.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски“, о.т. 45 – 40 – 39 – 60 – 61 – 62 -72 – 67- 68 по ПУП на с. Крумово, Община „Тунджа“.

03.06.2019 г.  17:00 ч.

9088475

21.05.2019 г. 

Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/

Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба” бл. 35, вх. В, ап. 39, включително упражняване на авторски надзор

04.06.2019 г.  17:30 ч.

9088474

21.05.2019 г. 

Столична община – Район „Илинден“

“Ремонт на ограда на двора на ОУ № 43 „Христо Смирненски“ находящо се на територията на Столична община район „Илинден“

31.05.2019 г.  17:00 ч.

9088469

21.05.2019 г. 

Община Септември

„Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“

03.06.2019 г.  17:30 ч.

9088460

21.05.2019 г. 

Община Тервел

Обновяване на клубна зала към читалище „Димитър Дончев-Доктора 1893“ и фонтан в прилежащото пространство в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

06.06.2019 г.  17:00 ч.

9088449

21.05.2019 г. 

Социално-педагогически интернат – Христо Ботев, с. Варненци, община Тутракан

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ И РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СТОЛОВАТА НА СПИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ВАРНЕНЦИ, ОБЛ. СИЛИСТРА“

31.05.2019 г.  16:00 ч.

9088445

21.05.2019 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Монтана

В обхвата на обществената поръчка са включени строително-ремонтни работи по грундиране, шпакловане и боядисване на коридори и работни помещения в сградата на РЗОК – Монтана , находяща се на адрес: гр.Монтана бул. „ Трети март“ №41, включително доставка на материали, грундиране, шпакловане и боядисване както и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на ремонтните работи в съответствие с техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.

05.06.2019 г.  17:00 ч.

9088439

21.05.2019 г. 

Община Кирково

Предметът на обществената поръчка се състои в: 1 Изпълнение на подпорни стени за укрепване на компрометирани участъци от общинските пътища и улици. 2. ОР на съществуващи подпорни стени по общинските пътища и улици, които са деформирани или частично разрушени и допълнителното укрепване и възстановяването им е наложително за запазване целостта на общинския път или улица.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088435

21.05.2019 г. 

Община Грамада

ОСНОВЕН РЕМОНТ И АСФАЛТИРАНЕ НА ПЛОЩАД В С. МЕДЕШЕВЦИ, ОБЩ.ГРАМАДА, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. ШЕСТТЕ ПАРТИЗАНИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН В ГР. ГРАМАДА, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА УЛ. ГАВРИЛ ГЕНОВ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА В С. МИЛЧИНА ЛЪКА , ОБЩИНА ГРАМАДА ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

31.05.2019 г.  17:00 ч.

9088434

21.05.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. „Медик 3“, в ж.к. „Чародейка-юг“, гр. Русе Кратко описание: Териториалният обхват предмет на поръчката е пространството около жилищен блок „Медик“, находящ се в кв.607, ПИ 63427.6.138, гр. Русе, кв. „Чародейка – юг“.

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088433

21.05.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства“, гр. Русе

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088432

21.05.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к „Здравец“, гр. Русе- I етап: Северна част „ Кратко описание: Териториалният обхват предмет на поръчката е теренът разположен пред блок 131 и 133, находящи се по ул. „Юндола“, гр. Русе.

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088429

21.05.2019 г. 

Община Долни Дъбник

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. КРУШОВИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ПЕТЪРНИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. САДОВЕЦ”

28.05.2019 г.  17:00 ч.

9088428

21.05.2019 г. 

Община Долни Дъбник

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. КРУШОВИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ПЕТЪРНИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. САДОВЕЦ”

28.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088426

20.05.2019 г. 

Община Разград

„Ремонтни работи в общински сгради по обособени позиции“.Поръчката обхваща изпълнение на ремонтни работи в общински сгради по обособени позиции: обособена позиция № 1„Ремонтни работи в сгради на КСУПЛУ с.Просторно и ДСП гр.Разград“ – извършване на текущ ремонт в сградата на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания /КСУПЛУ/ с.Просторно, община Разград, поставяне на окачен таван в сградата на КСУПЛУ с.Просторно, изработка и монтаж на РVС дограма за КСУПЛУ с. Просторно и Домашен социален патронаж /ДСП/ гр.Разград, обособена позиция № 2 „Ремонтни работи в кабинети на ОБСНВ и ПИЦ гр.Разград“ – извършване на ремонтни дейности и смяна на дограма в кабинети ползвани от Общински съвет по наркотични вещества /ОБСНВ/ и Превантивно-информационен център /ПИЦ/ гр.Разград.

30.05.2019 г.  17:30 ч.

9088425

20.05.2019 г. 

Община Дупница

Изпълнение на инженеринг за “ Преустройство на втори етаж от масивна двуетажна търговска сграда”

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088424

20.05.2019 г. 

Община Шумен

„Демонтаж, доставка и монтаж на нова стоманена предпазна ограда на пътна част, в средна разделителна ивица, две едностранни до ръба, на участък от път SHU 1180 ( І-2, п.к. Панайот Волов – Шумен) – V-ти км – Шумен – кв. Дивдядово – (І-7), съгласно БДС EN 1317, с цел обезопасяване на пътната мрежа в експлоатация, чрез обновяване на стари, морално и физически остарели ограничителни системи за пътища“

23.05.2019 г.  17:30 ч.

9088423

20.05.2019 г. 

Община Монтана

„Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2019 г.“

23.05.2019 г.  17:30 ч.

9088421

20.05.2019 г. 

Община Ботевград

„Извършване на строително-ремонтни работи на имущество общинска собственост в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на кухненски блок и дворно пространство в ДЯ Детелина“ филиал към ДГ Иглика в гр. Ботевград“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Свобода“, гр. Ботевград“

23.05.2019 г.  17:30 ч.

9088420

20.05.2019 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ- с. Баня“

23.05.2019 г.  17:00 ч.

9088418

20.05.2019 г. 

Община Малко Търново

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново, Община Малко Търново

23.05.2019 г.  17:00 ч.

9088417

20.05.2019 г. 

Община Тетевен

„Ремонт и реконструкция на покрив на сградата на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица“.

23.05.2019 г.  17:00 ч.

9088415

20.05.2019 г. 

Община Враца

„Подмяна дограма спортна зала „Вестител”, гр. Враца“

23.05.2019 г.  17:00 ч.

9088412

20.05.2019 г. 

Областна администрация/ОА/ – област Перник

„ Подмяна на втората асансьорна уредба във вход „Б“ на административната сграда на Областна администрация – Перник“.

23.05.2019 г.  17:30 ч.

9088403

20.05.2019 г. 

Професионална гимназия по техника и технологии /ПГТТ/ – Христо Ботев, гр. Смолян

„РЕМОНТ НА КОТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ „ХРИСТО БОТЕВ“ – ГР. СМОЛЯН“.

30.05.2019 г.  16:30 ч.

9088402

20.05.2019 г. 

Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна предназначение и реконструкция на част от сграда за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

06.06.2019 г.  17:00 ч.

9088401

20.05.2019 г. 

Столична община – Район „Овча купел“

„Усилване на междуетажните, стоманобетонни плочи над басейна, физкултурния салон и музикалния салон в блок А на ДГ № 39 „Пролет“ на територията на СО – район „Овча купел“ по одобрен работен проект и Разрешение за строеж № 05 от 20.01.2017 г., издадено от Гл. архитект на СО – район „Овча купел“.

03.06.2019 г.  17:00 ч.

9088392

20.05.2019 г. 

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн /ПГХТД/ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Нови пазар

Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР за „Основен ремонт ограда на ПГХ ТД Проф. д-р Асен Златаров гр. Нови пазар

04.06.2019 г.  15:30 ч.

9088391

20.05.2019 г. 

Община Гулянци

„Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2019г.”.

30.05.2019 г.  17:00 ч.

9088385

20.05.2019 г. 

Община Доспат

Oбект на поръчката съгласно член 3 ал1 т.1 буква б от ЗОП е строителство / изпълнение на строеж/ .Предметът е възстановяване на подпорна стена за укрепване на скат над ул. „Люляк“ в кв. 29 ”- гр. Доспат.

03.06.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088378

17.05.2019 г. 

Община Монтана

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла № 2, гр. Монтана“

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088377

17.05.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД – Русе

„Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция №1- Подмяна на водопровод Ф125мм етернит с ПЕВП Ф160/10, с L=429 м, по ул. „Захари Стоянов“, гр. Русе; Обособена позиция №2- Подмяна на водопроводи Ф150мм етернит и Ф100мм етернит с ПЕВП Ф160/10, с L=323 м, по ул. „Юндола“, гр. Русе“

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088371

17.05.2019 г. 

Община Созопол

ИНЖЕНЕРИНГ: проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Спортно игрище на изкуствена трева в ПИ 63015.503.59, с. Атия, община Созопол .

03.06.2019 г.  17:00 ч.

9088370

17.05.2019 г. 

Община Созопол

Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Изграждане на спортно игрище на изкуствена трева в с.Равна гора, УПИ І, кв.24 по плана на с.Равна гора, Община Созопол”

31.05.2019 г.  17:00 ч.

9088369

17.05.2019 г. 

Община Ветово

Текущ ремонт на улица Съединение, гр. Ветово.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088367

17.05.2019 г. 

Професионална гимназия по механоелектротехника/ПГМЕТ/, гр. Троян

Ремонт на покрив ПГМЕТ – Троян, Преасфалтиране на подход, площадка и спортна площадка в двора на ПГМЕТ – гр. Троян, Изграждане на ограда 84 л.м ПГМЕТ – Троян, Ремонт на учебни работилници към ПГМЕТ – Троян и Ремонт на учебен кабинет към ПГМЕТ – Троян

31.05.2019 г.  12:00 ч.

9088366

17.05.2019 г. 

119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ гр. София -/Преди 119 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Академик Михаил Арнаудов“ гр. София/

Преметът на поръчката е „Строително-монтажни и ремонтни работи в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“. Дейностите включват реализирането на строително-монтажни и ремонтни дейности във фоайето, част от коридорите и учебните стаи, общите тоалетни, находящи се в сградата на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, находяща се в гр София, ул. „Латинка“ № 11.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088363

17.05.2019 г. 

Община Карлово

„Благоустрояване на УПИ І-жилищно строителство в кв. 34, по плана на гр. Карлово”.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088361

17.05.2019 г. 

Община Омуртаг

Рехабилитация на път TGV 1073/III-706 Величка-Звездица/-Врани кон-Голямо Църквище – Обител-/ III 704/ от км 4+060 до км 4+858

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088355

17.05.2019 г. 

Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ – БАН

Смяна на дограма в сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, партерен и 1-ви етаж

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088347

17.05.2019 г. 

Община Правец

“ Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите „Кардашица“, „Костадиновец“, „Връбчовци“, „Лъга“, „Клената“ по три обособени позиции.

27.05.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088378

17.05.2019 г. 

Община Монтана

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла № 2, гр. Монтана“

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088377

17.05.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД – Русе

„Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция №1- Подмяна на водопровод Ф125мм етернит с ПЕВП Ф160/10, с L=429 м, по ул. „Захари Стоянов“, гр. Русе; Обособена позиция №2- Подмяна на водопроводи Ф150мм етернит и Ф100мм етернит с ПЕВП Ф160/10, с L=323 м, по ул. „Юндола“, гр. Русе“

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088371

17.05.2019 г. 

Община Созопол

ИНЖЕНЕРИНГ: проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Спортно игрище на изкуствена трева в ПИ 63015.503.59, с. Атия, община Созопол .

03.06.2019 г.  17:00 ч.

9088370

17.05.2019 г. 

Община Созопол

Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Изграждане на спортно игрище на изкуствена трева в с.Равна гора, УПИ І, кв.24 по плана на с.Равна гора, Община Созопол”

31.05.2019 г.  17:00 ч.

9088369

17.05.2019 г. 

Община Ветово

Текущ ремонт на улица Съединение, гр. Ветово.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088367

17.05.2019 г. 

Професионална гимназия по механоелектротехника/ПГМЕТ/, гр. Троян

Ремонт на покрив ПГМЕТ – Троян, Преасфалтиране на подход, площадка и спортна площадка в двора на ПГМЕТ – гр. Троян, Изграждане на ограда 84 л.м ПГМЕТ – Троян, Ремонт на учебни работилници към ПГМЕТ – Троян и Ремонт на учебен кабинет към ПГМЕТ – Троян

31.05.2019 г.  12:00 ч.

9088366

17.05.2019 г. 

119 Средно училище „Академик Михаил Арнаудов“ гр. София -/Преди 119 Средно общообразователно училище /СОУ/ „Академик Михаил Арнаудов“ гр. София/

Преметът на поръчката е „Строително-монтажни и ремонтни работи в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“. Дейностите включват реализирането на строително-монтажни и ремонтни дейности във фоайето, част от коридорите и учебните стаи, общите тоалетни, находящи се в сградата на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, находяща се в гр София, ул. „Латинка“ № 11.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088363

17.05.2019 г. 

Община Карлово

„Благоустрояване на УПИ І-жилищно строителство в кв. 34, по плана на гр. Карлово”.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088361

17.05.2019 г. 

Община Омуртаг

Рехабилитация на път TGV 1073/III-706 Величка-Звездица/-Врани кон-Голямо Църквище – Обител-/ III 704/ от км 4+060 до км 4+858

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088355

17.05.2019 г. 

Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ – БАН

Смяна на дограма в сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, партерен и 1-ви етаж

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088347

17.05.2019 г. 

Община Правец

“ Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите „Кардашица“, „Костадиновец“, „Връбчовци“, „Лъга“, „Клената“ по три обособени позиции.

27.05.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088317

15.05.2019 г. 

Община Полски Тръмбеш

“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2019 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни настилки при зимни условия” както следва Позиция 1: 1. Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно: Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км. Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км. 2. Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на община Полски Тръмбеш. Позиция 2: „Изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни настилки при зимни условия”

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088314

15.05.2019 г. 

Община Симитли

„Реконструкция, преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда в ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция, находящ с в с. Железница, УПИ ХІІІ-7, кв. 2 по РП на с. Железница“

30.05.2019 г.  16:00 ч.

9088311

15.05.2019 г. 

Министерство на икономиката

Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката.

03.06.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088298

14.05.2019 г. 

Професионална гимназия по моден дизайн /ПГМД/ гр. Велико Търново

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива на Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново.

27.05.2019 г.  16:00 ч.

9088297

14.05.2019 г. 

Община Перник

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции ОП № 1 Преасфалтиране на ул.Златоград кв.Изток гр.Перник от ОТ166 до ОТ167 ОП № 2 Преасфалтиране на ул.Доспат кв.Изток гр.Перник от ОТ167-ОТ193 до ВМГ ОП № 3 Преасфалтиране ул.Ставропол кв.Изток гр.Перник от ОТ120 до ОТ125 ОП № 4 Преасфалтиране на ул.Ленински проспект кв.Изток гр.Перник от ОТ281-ОТ381-ОТ383-ОТ2810

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088296

14.05.2019 г. 

Община Перник

Изграждане на ул.Марина бара в участък о.т. 504-505-523, кв.Ралица

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088293

14.05.2019 г. 

Община Враца

„Реконструкция на общински изолатор за бездомни кучета в местността „Джуджански поток“, гр. Враца“

17.05.2019 г.  17:00 ч.

9088288

14.05.2019 г. 

Община Елхово

„Текущ ремонт на сгради в Община Елхово по две обособени позиции: oбособена позиция 1: Частичен ремонт на медицински център – гр. Елхово и обособена позиция 2: Вътрешно измазване и частичен ремонт на покрив на ЦСРИ „Св. Марина“

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088284

14.05.2019 г. 

Община Чирпан

Предмет на поръчката: РЕМОНТ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА ПО УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” О.Т.113 ДО О.Т. 150 Кратко описание: Предвижда се рехабилитация на тротоара, без да се променят неговото трасе и габарит. Ще се извършат следните дейности: 1. Разваляне на съществуващата настилка и полагане на нова по целия тротоар. 2. Демонтаж на стари и монтаж на нови бордюри се предвижда. 3. Пред всяка пешеходна пътека и при пресечките с други улици, преминаването от тротоара към пътното платно ще се осъществява чрез скосяване на тротоара. 4. Ограничаването на паркирането на моторни превозни средства на тротоара ще се извърши чрез монтиране на антипаркинг колчета.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088281

14.05.2019 г. 

Община Павликени

„Изпълнение на строително ремонтни работи по сгради общинска собственост в населени места на община Павликени, както следва:Основен ремонт на кметство в с. Михалци ;Основен ремонт на кметство в с. Стамболово;Основен ремонт на здравна служба в с. Дъскот;Основен ремонт в помещение на пенсионерски клуб в с. Върбовка.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088271

14.05.2019 г. 

Професионална гимназия по механотехника /ПГМ/ „Юрий Гагарин“ гр. Русе

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива на физкултурен салон, подмяна на дограма и вътрешен ремонт на коридори и помещения до физкултурен салон на ПГМТ „Юрий Гагарин“ – гр. Русе.

27.05.2019 г.  16:00 ч.

9088266

14.05.2019 г. 

Община Велико Търново

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

17.05.2019 г.  17:00 ч.

9088265

14.05.2019 г. 

Община Велико Търново

„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”.

17.05.2019 г.  17:00 ч.

9088255

14.05.2019 г. 

Община Смядово

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е : „Текущ ремонт на сграда – битова сграда към спортен комплекс“. Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.

16.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088249

13.05.2019 г. 

Община Разград

„Ремонтни дейности на сгради общинска собственост по обособени позиции: обособена позиция № 1: “Основен ремонт на покрив на сградата на РИМ Разград”, обособена позиция № 2: „Основен ремонт на покрив на кметство Островче ”; ,,Основен ремонт на покрива на музей с.Побит камък ‘‘; ,,Основен ремонт на покрив на здравна служба с.Липник‘‘; ,,Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби на сградата на кметство Осенец‘‘ и обособена позиция №3: ,,Ремонтни дейности на покрив на КСУВХУ с.Просторно, общ.Разград‘‘.

27.05.2019 г.  17:30 ч.

9088248

13.05.2019 г. 

Община Шумен

„Изработка, доставка и монтаж на PVC и АL дограма за нуждите на ОП „Строителство и благоустройство”, гр. Шумен“

23.05.2019 г.  17:30 ч.

9088247

13.05.2019 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ по следните две обособени позиции: Обособена позиция (ОП) №1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Буково“. Прогнозна стойност 175 041 лева без ДДС. ОП №2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Брезница“. Прогнозна стойност 94 861 лева без ДДС. Обектите са четвърта категория строеж, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

16.05.2019 г.  17:00 ч.

9088243

13.05.2019 г. 

Център за специална образователна подкрепа “ П. Р. Славейков“ – гр. Харманли – /Старо име – Помощно училище – интернат /ПУИ/ „П. Р. Славейков“ гр. Харманли

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА ПРИ ЦЕНТЪРА ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков“ – гр.Харманли обл.Хасково“

23.05.2019 г.  16:00 ч.

9088231

13.05.2019 г. 

Средно училище – Христо Ботев, гр. Нова Загора

„Текущ ремонт на площадка в СУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора”. Предвиждат се за изпълнение следните видове СМР: Рязане на асфалтова настилка, фрезоване на асфалтобетонова настилка, направа първи свързващ битумен разлив, доставка и полагане на нов асфалтобетон плътна смес, превоз на земни маси.

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088223

13.05.2019 г. 

Професионална гимназия по химични технологии /ПГХТ/ „Акад. Н. Д. Зелинский“ гр. Бургас

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива и преустройство на втори етаж на общежитието на Професионална гимназия по химични технологии – Акад. Н. Д. Зелинский, град Бургас в т.ч.: I. Вътрешни Работи; II. Покривни Работи.

23.05.2019 г.  16:00 ч.

9088220

13.05.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”.

23.05.2019 г.  17:00 ч.

9088216

13.05.2019 г. 

Община Мирково

Изпълнение на СМР на сгради, намиращи се на територията на община Мирково по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт кметство Буново, oбщина Мирково; Обособена позиция № 2: Навес на сградата на кметство с.Смолско; Обособена позиция № 3: Навес над стълбището- читалище с.Смолско; Обособена позиция № 4: Довършителни СМР на ІI – ри етаж и таван на Лисевата къща, с. Мирково – бивша сграда на кметство с. Мирково – УПИ XIV – 697, кв.63, с.Мирково.

16.05.2019 г.  17:00 ч.

9088215

13.05.2019 г. 

Община Пазарджик

„Строителни дейности с цел – възстановяване и ремонт на обекти и терени, съоръжения към тях и прилежащи площи, на територията на Община Пазарджик”

16.05.2019 г.  17:30 ч.

9088214

13.05.2019 г. 

Командване на Военновъздушните сили

„Ремонт на сграда № 140 „Ескадрила „Оперативна подготовка на авиационна техника“ във военно формирование 52090-Долна Митрополия“

30.05.2019 г.  16:30 ч.

9088213

13.05.2019 г. 

Община Бобошево

”Премахване на стопански постройки в ПИ 02172.62.15 в землището на с. Бадино, общ. Бобошево”, със следните подобекти: Подобект 1: Едноетажна масивна сграда с размери – 5/5/2,4 м; Подобект 2: Едноетажна паянтова сграда с размери – 7/20/3,50 м; Подобект 3: Едноетажна масивна сграда с размери – 12/6/3,50 м; Подобект 4: Премахване от имота на масово разпространени отпадъци;

27.05.2019 г.  16:00 ч.

9088210

13.05.2019 г. 

Община Несебър

СМР по изграждане на фитнес на открито в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Община Несебър

16.05.2019 г.  17:00 ч.

9088208

13.05.2019 г. 

Столична община – Район „Нови Искър“

„Конструктивно укрепване и ремонтно възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“ в с. Чепинци, СО район „Нови Искър“

16.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088205

10.05.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площадно пространство между осови точки 87, 89, 90а, 90 и 91 по ПУП на с. Калчево, Община „Тунджа“.

16.05.2019 г.  17:00 ч.

9088204

10.05.2019 г. 

„Софийска вода“ АД

Извършване на рехабилитация на кантон „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков.

14.05.2019 г.  16:30 ч.

9088203

10.05.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площад, находящ се в УПИ X, кв.32 по ПУП на с. Кабиле, Община „Тунджа“.

16.05.2019 г.  17:00 ч.

9088202

10.05.2019 г. 

Община Бобов дол

„Ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улици в населените места на Община Бобов дол, както следва: гр. Бобов дол – ул. “Пролет”, ул. „Дунав”, ул. „Йорданка Николова“, ул. „Георги Димитров“, ул. „Негулица“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Свети Спас“, ул. „Стефан Стамболов, ул. „Дружба“, ул. „Никола Вапцаров“; с. Долистово – ул. с о.т.110-109-74-72-67-64-63, ул. с о.т.65-56-57-84-86-46-88-95, ул. с о.т. 87-80-75, ул. с о.т. 47-29“

22.05.2019 г.  17:15 ч.

9088196

10.05.2019 г. 

Община Тутракан

„Ремонт на Обреден дом гр. Тутракан”

21.05.2019 г.  17:00 ч.

9088184

10.05.2019 г. 

Община Шумен

„Демонтаж, доставка и монтаж на нова стоманена предпазна ограда на пътна част, в средна разделителна ивица, две едностранни до ръба, на участък от път SHU 1180 ( І-2, п.к. Панайот Волов – Шумен) – V-ти км – Шумен – кв. Дивдядово – (І-7), съгласно БДС EN 1317, с цел обезопасяване на пътната мрежа в експлоатация, чрез обновяване на стари, морално и физически остарели ограничителни системи за пътища“

20.05.2019 г.  17:30 ч.

9088178

10.05.2019 г. 

Община Свиленград

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрива на общинска сграда (КНСБ) в град Свиленград, като строителните дейностите и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9088176

10.05.2019 г. 

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

„Инженеринг, смяна предназначение и преобразуване на помещенията на ремонтна работилница в складови помещения на I-ви участък в пристанищен терминал Русе – Запад“

15.05.2019 г.  17:30 ч.

9088174

10.05.2019 г. 

Община Летница, област Ловеч

Предметът на поръчката е строително-монтажни и ремонтни работи по обособяване на помещения за социални услуги на част от първия етаж на съществуваща сграда в ПИ 43476.315.651, УПИ I-651, отреден за административно и стопанско управление от кв. 33 по плана на гр. Летница, община Летница.

22.05.2019 г.  17:00 ч.

9088173

10.05.2019 г. 

Столична община – Район „Нови Искър“

„Строително ремонтни работи за топлоизолиране на фасадите на 176 ОУ„Св.Св. Кирил и Методий“, находящо се в с.Негован , СО район „Нови Искър“

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9088172

10.05.2019 г. 

Община Летница, област Ловеч

Предметът на поръчката е строително-монтажни работи по обновяване на централна градска част, гр. Летница и входното пространство пред Община Летница, зелените площи с водните ефекти, страничните подходи от всички пешеходни и пътни артерии, достъпна среда за хората с увреждания.

22.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088169

09.05.2019 г. 

Община Гоце Делчев

Наименование на обществената поръчка: „Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 „СЛЪНЦЕ“ в град Гоце Делчев“ – I етап. Обектът на поръчка е изпълнение на проектиране и строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. Обектът е четвърта категория строеж, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от Закона за устройство на територията и чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

14.05.2019 г.  17:00 ч.

9088167

09.05.2019 г. 

Община Ботевград

„Извършване на строително-ремонтни работи на имущество общинска собственост в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на кухненски блок и дворно пространство в ДЯ Детелина“ филиал към ДГ Иглика в гр. Ботевград“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на тротоарна настилка по ул. „Свобода“, гр. Ботевград“

20.05.2019 г.  17:30 ч.

9088163

09.05.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО

Изграждане на търговско мерене в обекти на МЕР Пловдив: Обособена позиция № 1 „Изграждане на търговско мерене в п/ст Сопот“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на търговско мерене в п/ст Кърнаре“.

14.05.2019 г.  16:30 ч.

9088157

09.05.2019 г. 

Община Враца

„Подмяна дограма спортна зала „Вестител”, гр. Враца“

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088156

09.05.2019 г. 

Община Тутракан

„Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост”

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088154

09.05.2019 г. 

Община Лесичово

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на обект: „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез подобряване на енергийната ефективност на сграда на кухненски блок към ДВФУ „Света Петка““– I етап – Лявата зона на съществуващата сграда до ос 9, съгласно чертеж „Монтажен план дървена конструкция + разрези „А-А“, „В-В“ и „С-С“ към част Конструкции.

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088153

09.05.2019 г. 

Община Тетевен

„Ремонт и реконструкция на покрив на сградата на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица“.

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088150

09.05.2019 г. 

Столична община – Район „Надежда“

„Строително-монтажни работи в 2 (две) училища, разположени на територията на СО-район „Надежда“, разделена на обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Извършване на ремонтни дейности във физкултурните салони на 141. ОУ „Народни будители“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Свобода“, ул. „Народни будители“ 2. Обособена позиция № 2: „Строително-монтажни работи по площадковата канализация в 54 СУ „Иван Рилски“, адрес: гр. София, район „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ № 38

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088146

09.05.2019 г. 

Община Созопол

Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Пешеходна туристическа алея с беседки и зона за отдих в Общински лесопарк Света Марина, гр. Созопол”

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088144

09.05.2019 г. 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/

„Ремонт на водна кула и покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9088138

09.05.2019 г. 

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Кирково към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян

„Извършване на основен ремонт на административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП ДГС „Кирково”

21.05.2019 г.  17:00 ч.

9088136

09.05.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО

Изграждане на централизирано непрекъсваемо захранване 15кVА в сградата на МЕР Варна

14.05.2019 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088129 08.05.2019 г.  Община Болярово, област Ямбол „Избор на изпълнител за Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очакъляване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово” 13.05.2019 г.  16:30 ч.

9088126

08.05.2019 г. 

Община Сопот

РЕМОНТ НА СГРАДА С КИ: 00480.501.252.1 (СЪГЛАСНО АКТ ЗА ЧОС № 349 ОТ 22.11.2017 Г.), СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ (СЪГЛАСНО СКИЦА № 15-513748-24.07.2018 Г.) – ПЪРВИ ЕТАП

28.05.2019 г.  16:00 ч.

9088116

08.05.2019 г. 

Община Кирково

Предметът на обществената поръчка се състои в: 1 Изпълнение на подпорни стени за укрепване на компрометирани участъци от общинските пътища и улици. 2. ОР на съществуващи подпорни стени по общинските пътища и улици, които са деформирани или частично разрушени и допълнителното укрепване и възстановяването им е наложително за запазване целостта на общинския път или улица.

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088113

08.05.2019 г. 

Община Павликени

„Изграждане на четири броя детски площадки със съоръжения: достъпна среда и благоустройство на дворното пространство на Детска ясла, гр. Павликени, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

21.05.2019 г.  17:30 ч.

9088112

08.05.2019 г. 

Община Малко Търново

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново, Община Малко Търново

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088111

08.05.2019 г. 

Община Димитровград

Предмет на поръчката е основно обновяване и подобряване на енергийната ефективност на ДГ №1, филиал Ябълково“ с. Ябълково, Община Димитровград.“, финансиран по Проект „Красива България” (ПКБ). С проекта се предвижда изпълнението на следните енергоспестяващи мерки: ЕСМ 1 – Подмяна на съществуваща дограма; ЕСМ 2 – Топлоизолация на външни стени ЕСМ 3 – Топлинно изолиране на покрив и ЕСМ 4 – Енергоспестяващи мерки по сградни инсталации.

22.05.2019 г.  17:00 ч.

9088108

08.05.2019 г. 

Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ /ОП „ОКТ“/ – Пловдив

„Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на Община Пловдив и поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на Община Пловдив” по две обособени позиции“

14.05.2019 г.  17:15 ч.

9088105

08.05.2019 г. 

Община Павликени

„Изпълнение на строително ремонтни работи по сгради общинска собственост в населени места на община Павликени, както следва:Основен ремонт на кметство в с. Михалци ;Основен ремонт на кметство в с. Стамболово;Основен ремонт на здравна служба в с. Дъскот;Основен ремонт в помещение на пенсионерски клуб в с. Върбовка.

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088103

08.05.2019 г. 

Община Любимец

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: Аварийно-възстановителни работи по мост на р. Селска, с. Вълче поле“

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088101

08.05.2019 г. 

Община Любимец

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на подпорна стена на път в с. Вълче поле, общ. Любимец“

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088100

08.05.2019 г. 

Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево

„Ремонт на покрива на ниско тяло, включително и зала за регламентирани почивки на Административна сграда ММИ – реф.15/2019 г. – ОПнс.

28.05.2019 г.  16:00 ч.

9088099

08.05.2019 г. 

Община Монтана

„Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2019 г.“

20.05.2019 г.  17:30 ч.

9088098

08.05.2019 г. 

Община Долни Дъбник

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК ПРЕЗ 2019 Г.: ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. БЪРКАЧ ; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГРАДИНА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ГОРНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. КРУШОВИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. ПЕТЪРНИЦА; ТЕКУЩ РЕМОНТ УЛИЧНА МРЕЖА С. САДОВЕЦ”

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9088094

08.05.2019 г. 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието

Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите София-град, Софийска област, Перник, Благоевград и Кюстендил“; Обособена позиция 2: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали“; Обособена позиция 3: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите Варна, Силистра, Добрич, Велико Търново, Разград, Габрово, Русе, Ловеч, Търговище, Плевен, Враца, Видин и Монтана“.

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088076

08.05.2019 г. 

Столична община – Район „Красна поляна“

„Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”, по три обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 – „Направа на топлинно изолиране на външни стени и подмяна на осветителни тела“ на сградата на 169 ДГ „Коледарче“; 2.Обособена позиция № 2 – „Ремонт на главно стълбище и метална рампа, ревизия и възстановяване на дворна канализационна мрежа, възстановяване на настилки на 135 ОУ „Ян Амос Комески“; 3. Обособена позиция № 3 – „Цялостен ремонт на покрив –ниско тяло на Детска градина №126 „Тинтява”.

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088074

08.05.2019 г. 

Община Златоград

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Стефан Стамболов” № 13, бл. 178, гр. Златоград”

10.05.2019 г.  17:30 ч.

9088073

08.05.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. „Скопие“, бл. „Ниш“, бл. „Битоля“, бл. „Охрид“

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9088072

08.05.2019 г. 

Община Златоград

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – бл.189 в гр. Златоград”

10.05.2019 г.  17:30 ч.

9088071

08.05.2019 г. 

Община Свиленград

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на сграда (Читалище) в с. Левка, общ. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9088070

08.05.2019 г. 

Община Каварна

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-ремонтни дейности по улици и общинска пътна мрежа на територията на община Каварна

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9088069

08.05.2019 г. 

Община Златоград

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „България“ бл. 128, гр. Златоград”

10.05.2019 г.  17:30 ч.

9088067

08.05.2019 г. 

Община Русе

Териториалният обхват предмет на поръчката е терена заключен между жилищни блокове „Опал“ и бл. „Дружба“, находящ се в кв. 378, ПИ 63427.1.171, кв. „Възраждане“ – теренът заключен между жилищните блокове и ул. „Неофит Рилски“, гр. Русе.

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9088064

08.05.2019 г. 

Община Твърдица

„Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”. Предметът на поръчката включва рехабилитация на улици в община Твърдица: село Бяла паланка и село Жълт бряг. Предметът на обществената поръчка включва ремонтни дейности в границите на следните населени места: 1. СЕЛО БЯЛА ПАЛАНКА – ул. „Шипка“, от о.т. /опорна точка/ 1 до о.т. 49 по действащия регулационен план с L= 680м. 2.СЕЛО ЖЪЛТ БРЯГ – ул. „Иван Гинчев”, от о.т. 18 до о.т. 56 подействащия регулационен план с L= 420м. Място на извършване: с. Бяла паланка, ул. „Шипка“, с. Жълт бряг, ул.„Иван Гинчев”, община Твърдица, област Сливен

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088063

08.05.2019 г. 

Община Кнежа

Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла №1, находяща се на ул.“Стефан Цанов“ №40, в п.и. с идентификатор 37376.1002.1959.1 по КК на гр. Кнежа, община Кнежа”

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9088062

08.05.2019 г. 

Община Брусарци

„Ремонт на улици на територията на община Брусарци“

10.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088061

07.05.2019 г. 

Община Габрово

Проектът цели да възстанови оптималната среда на използване на обекта и да го адаптира за съвременните нужди на детска градина. Детските площадки на ЦДГ „Явор“ се привеждат в съответствие с Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра. Първи етап обхваща пространството между двете сгради. Общо за обекта се предвиждат 5 площадки за игра: три площадки за подвижни игри и две за тихи игри.

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9088060

07.05.2019 г. 

Община Дупница

Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Васил Левски”, участък от пресичането с ул.”Опълченска” до ул.”Отец Паисий”

10.05.2019 г.  17:30 ч.

9088059

07.05.2019 г. 

Община Дупница

„Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Метоха” и ул.”Генерал Георги Тодоров”

10.05.2019 г.  17:30 ч.

9088058

07.05.2019 г. 

Община Дупница

Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул.”Бабуна Планина” в участъка от ул.“Драгой Болярин“ до ул.”Баба Тонка”, град Дупница.

10.05.2019 г.  17:30 ч.

9088057

07.05.2019 г. 

Община Своге

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Проектиране и изграждане пешеходна пасарелка на дере „Неврелов дол“ в УПИ – „За озеленяване“, кв.Дренов, гр.Своге

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9088054

07.05.2019 г. 

Община Антон

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9088051

07.05.2019 г. 

Община Ботевград

„Изграждане и ремонт на между блоково пространство в западната част на гр. Ботевград в две обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“

17.05.2019 г.  17:30 ч.

9088050

07.05.2019 г. 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ гр. Русе

„Инженеринг: Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт и реконструкция на площадкова водопроводна мрежа на УМБАЛ „Канев“ АД, III-ти етап, гр. Русе”

10.05.2019 г.  16:00 ч.

9088045

07.05.2019 г. 

Топлофикация – Русе ЕАД

Възстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежи

20.05.2019 г.  16:00 ч.

9088037

07.05.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к „Здравец“, гр. Русе- I етап: Северна част „ Кратко описание: Териториалният обхват предмет на поръчката е теренът разположен пред блок 131 и 133, находящи се по ул. „Юндола“, гр. Русе.

20.05.2019 г.  17:30 ч.

9088035

07.05.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. „Медик 3“, в ж.к. „Чародейка-юг“, гр. Русе.

20.05.2019 г.  17:30 ч.

9088033

07.05.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на ЦЮР 1 и околните пространства“, гр. Русе

20.05.2019 г.  17:30 ч.

9088032

07.05.2019 г. 

Основно училище – Марин Дринов, гр. Панагюрище

Авариен ремонт на физкултурен салон и коридори на ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9088031

07.05.2019 г. 

Столична община – Район „Панчарево“

Строително-монтажни работи по конструктивно укрепване на сградата на 71 СУ „Пейо Яворов“- блок В и блок Д, с. Казичене.

10.05.2019 г.  16:30 ч.

9088030

07.05.2019 г. 

Община Тервел

Обновяване на клубна зала към читалище „Димитър Дончев-Доктора 1893“ и фонтан в прилежащото пространство в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9088021

07.05.2019 г. 

Община Ценово

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТАТИВНА СГРАДА С. ЦЕНОВО, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ Строителните дейности по поръчката са разпределени в 3 подобекта, като: – Стойността за Подобект № 1: Текущ ремонт на покрив на източно крило на Административна сграда с. Ценово не може да превишава стойността от 60 554,96 лева без ДДС; – Стойността на Подобект №2: Помещения на Общински съвет – Ценово не може да превишава стойността от 4 765,34 лева без ДДС; – Стойността на Подобект № 3: Помещение на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) не може да превишава стойността от 275,05 лева без ДДС;

29.05.2019 г.  17:00 ч.

9088020

07.05.2019 г. 

Столична община

„Изработка, доставка и монтаж на ПВЦ и алуминиева дограма, врати и щори за Общинско предприятие „Социален патронаж“

20.05.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9088007

03.05.2019 г. 

Община Венец

Настоящата обществена поръчка се възлага по Проект „Красива България”, по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, съгласно Споразумение № РД 09-16 /28.02.2019 г. между Община Венец и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Знаме на мира”, с. Борци“ .

08.05.2019 г.  16:30 ч.

9088003

03.05.2019 г. 

Община Враца

„Реконструкция на общински изолатор за бездомни кучета в местността „Джуджански поток“, гр. Враца“

14.05.2019 г.  17:00 ч.

9087998

03.05.2019 г. 

Община Мездра

„Ремонт на улици на територията на община Мездра“

27.05.2019 г.  17:00 ч.

9087996

03.05.2019 г. 

Община Ябланица

Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица

14.05.2019 г.  17:00 ч.

9087994

03.05.2019 г. 

Община Велико Търново

Вътрешно преустройство на съществуваща сграда на Домашен социален патронаж – гр. Дебелец, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9087991

03.05.2019 г. 

Община Монтана

„Подход към парк Огоста от бул. „Христо Ботев“

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087990

03.05.2019 г. 

Начално училище – Васил Петлешков, гр. Брацигово

Авариен ремонт на покрив и класни стаи на НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087986

03.05.2019 г. 

Община Смядово

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е : „Текущ ремонт на сграда – битова сграда към спортен комплекс“. Обемът на поръчката е съгласно приложената количествена сметка.

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9087984

03.05.2019 г. 

Община Тервел

Ремонт на обекти за обществено ползване в Община Тервел по деветнадесет обособени позиции,като позиции с номера осемнадесет и деветнадесет се възлагат по реда на чл.21,ал.6 от ЗОП. Ремонтиране на обекти за обществено ползване в населените места в Община Тервел – кметства,клубове,чешми,зали,здравна служба,спирки,читалище, религиозни храмове.

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087974

03.05.2019 г. 

Община Сърница

„Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом гр. Сърница”.

09.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087973

02.05.2019 г. 

Община Челопеч

Текущ ремонт и рехабилитация на участък от общинска/четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Челопеч.

08.05.2019 г.  16:30 ч.

9087972

02.05.2019 г. 

Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/

„Подмяна и модернизиране на абонатна станция и топлинен център в сградата на Министерския съвет, гр. София, бул. „Кн. Ал. Дондуков“ № 1″

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087969

02.05.2019 г. 

Община Полски Тръмбеш

„Ремонт на Народно читалище „Пробуда-Каранци 1897” с. Каранци , община Полски Тръмбеш, по проект „Красива България”

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087966

02.05.2019 г. 

Община Велико Търново

„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”.

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9087963

02.05.2019 г. 

Община Перник

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по три обособени позиции ОП № 1 Асфалтиране на ул. Майска роза–кв.Калкас гр.Перник от ОТ60 – ОТ939 ОП № 2 Асфалтиране на ул.Чучулига– с.Богданов дол от ОТ 51 – ОТ 18 ОП № 3 Асфалтиране на ул.Трети март–с.Дивотино от ОТ21 – ОТ 23”

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087959

02.05.2019 г. 

Столична община – Район „Връбница“

Ремонт на тротоар и подходи пред здравна служба в с.Мрамор, СО район Връбница

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087954

02.05.2019 г. 

Община Куклен

Основен ремонт на ул. „Преслав“ – 240м

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9087953

02.05.2019 г. 

Община Кюстендил

„Текущ ремонт на обекти общинска собственост на територията на Община Кюстендил, по обособени позиции“

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9087952

02.05.2019 г. 

Община Русе

Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5735 – крайбрежна ивица на гр. Русе, в това число реконструкция на съществуващи кабели ниско и средно напрежение.

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9087949

02.05.2019 г. 

Община Полски Тръмбеш

“Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2019 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни настилки при зимни условия” както следва Позиция 1: 1. Текущ ремонт на пътни настилки на Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно: Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш / в участъка от км. 63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км. Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от км.0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км. 2. Текущ ремонт на улици и общински пътища на територията на община Полски Тръмбеш. Позиция 2: „Изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш и поддръжка на пътни настилки при зимни условия”

15.05.2019 г.  17:00 ч.

9087948

02.05.2019 г. 

Столична община – Район „Изгрев“

„Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2019 г.“

08.05.2019 г.  17:00 ч.

9087946

02.05.2019 г. 

Община Ихтиман

“ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СТАДИОН „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИХТИМАН”

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9087945

02.05.2019 г. 

Община Мизия

„Ремонт на улици от капиталовата програма на Община Мизия за 2019 г. по 4 (четири) обособени позиции”

13.05.2019 г.  17:00 ч.

9087940

02.05.2019 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на пречиствателна станция със съпътстваща хидрофорна инсталация в РПЦ- с. Баня“

20.05.2019 г.  17:00 ч.

9087933

02.05.2019 г. 

Община Монтана

„Реконструкция на сграда в спортен комплекс „Огоста“

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087932

02.05.2019 г. 

Община Лъки

Основен ремонт тротоарни настилки по ул. „Възраждане” в 2 участъка м/у : о.т. 154 и о.т. 159; о.т. 163 и о.т. 185 по ПУП на гр. Лъки

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087927

02.05.2019 г. 

Община Гурково

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти от инвестиционната програма на община Гурково за 2019 г. по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на два броя детски площадки в с. Паничерево, общ. Гурково“; Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на общински сграда – бивша фурна с. Конаре, общ. Гурково“.

08.05.2019 г.  17:00 ч.

9087922

02.05.2019 г. 

Община Братя Даскалови

При изпълнение на поръчката ще се ремонтират следните улици на територията на Община Братя Даскалови: 1. Улици в с. Горно ново село; 2. Улица в с. Малък дол; 3. Улици в с. Голям дол; 4. Улици в с. Малко Дряново ; 5. Улици в с. Гранит; 6. Улици в с. Сърневец ; 7. Улици и водосток в с. Мирово ; 8. Улици в с. Верен; 9. Улица в с. Православ; 10. Улици в с. Марково ; 11. Улица в с. Братя Даскалови; 12. Улици в с. Медово; 13. Улици в с. Оризово; 14. Улици в с. Плодовитово; 15. Улици в с. Черна гора; 16. Улици в с. Опълченец; 17. Улица в с. Партизанин. Подробна информация за видове СМР се съдържа в техническата спецификация, техническата документация и количествено-стойностната сметка, които са публикувани в профила на купувача.