Уникален номер на поръчката: 02849-2024-0012 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Повишаване на енергийната ефективност и осигуряване на достъпна среда на административна сграда на ГПУ Петрич с идентификатор 56126.603.1711.6, гр. Петрич, ул. „Генерал Тодоров“ № 5, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 1 008 163,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2024-0011 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за изграждане на обект „Модернизиране на националния координационен център в гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 512 560,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0014 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на улица „П. К. Яворов“ – ос.т.214 до ос.т.209, включително триъгълното кръстовище западно от ул. „Д-р Петър Генов“
Прогнозна стойност: BGN 710 067,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02230-2024-0002 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови открити спортни площадки със специализирана настилка в двора на Средно училище „Стоян Заимов“ – гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 242 470,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0013 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофункционална спортна зала „Асеновец“, гр. Асеновград“.
Прогнозна стойност: BGN 930 529,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0010 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг – основен ремонт на общински басейн в гр. Трявна, вкл. авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 98 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2024-0005 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Предоставяне на механизация, доставка на материали и извършване на строително-монтажни работи по аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2024-0004 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строителство на обект: „Основен ремонт на общинска сграда Кметство Александрово“.
Прогнозна стойност: BGN 110 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06294-2024-0001 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛ. ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в двора на ОУ „Св. Климент Охридски“ в с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 83 332,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02099-2024-0002 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ФУТБОЛНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГРАД ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 119 506,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01931-2024-0002 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ „АКАД.Й.ИВАНОВ – КЮСТЕНДИЛ“ Предмет на ОП: Консервация и реставрация, строително-монтажни дейности свързани с укрепване, ремонт, на покрив за музей „Емфиеджиева къща“, град Кюстендил (текущ ремонт)
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01348-2024-0001 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЛЕДА МИЛЕВА“ Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на сградата на общежитие към ЦСОП „Леда Милева“, находяща се в УПИ І, кв.159 по ПУП-ПРЗ или ПИ 22407.601.849.2 по КККР на гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 1 206 839,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03246-2024-0001 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ Предмет на ОП: «Проектиране, строителство и авторски надзор за обект: Изграждане на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в двора на ПТГ «Симеон Велики»“
Прогнозна стойност: BGN 112 494,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2024-0004 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Модернизация на образователната среда в Детска градина Брезица – гр.Брезник” в три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 957 977,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0008 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: “Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Добротица, община Антоново, област Търговище”
Прогнозна стойност: BGN 3 522 324,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2024-0011 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Изграждане на Фотоволтаични инсталации за производство и съхранение на електрическа енергия и подобряване на енергийната ефективност, чрез подмяна на дограма на учебни заведения и общинска сграда на територията на Община Кубрат по обособени позиции, финансирнани по Административен договор за БФП № BG06RDNP001-7.020-0061-С01 по ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 977 188,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2024-0021 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни дейности на сгради, стопанисвани от териториалните поделения и централно управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0007 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: “Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с.Калугерово, община Лесичово – първи етап”
Прогнозна стойност: BGN 3 967 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2024-0011 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ по 3 /три/ обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 300 487,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2024-0012 Дата на публикуване: 11.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Реновиране на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 10 006 413,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0016 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на пристройка (авариен изход) към сграда с идентификатор 04279.629.63.1 – Детска градина „Първи юни“
Прогнозна стойност: BGN 119 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0015 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Трасе на общински път от новопроектиран Гробищен парк в местността „Кошуел 1“ до регулацията на гр. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 3 095 245,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0039 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт „ДГ Радост” гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0016 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 185 428,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0009 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строеж за благоустрояване на площади в населени места от Община Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 1 020 766,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0022 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. ВРАЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06446-2024-0001 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова футболна площадка в двора на ОУ„ Отец Паисий” с.Зетьово”, общ. Чирпан”.
Прогнозна стойност: BGN 123 463,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0102 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на вентилационни камери 5,6UV66, МЩУ (Местни щитове за управление), тръбни линии за захранване на термичните секции и нова дренажна система
Прогнозна стойност: BGN 8 309 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0011 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на сцена с места за настаняване в градски парк“
Прогнозна стойност: BGN 648 655,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2024-0003 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан за 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 295 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0010 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на авторемонтна работилница с гаражи“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0011 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ЛОВЕЦ“ ОТ ОК 114 ДО ОК 249, ГР. ПАВЛИКЕНИ – ЕТАП ІІ: УЛ. „ЛОВЕЦ“ ОТ ОК 114 ДО ОК 249, ГР. ПАВЛИКЕНИ
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2024-0005 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“ – Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 479 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01163-2024-0001 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АКАД. ДАКИ ЙОРДАНОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нова спортна площадка на Основно училище „Академик Даки Йорданов“, гр. Омуртаг”
Прогнозна стойност: BGN 138 269,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2024-0013 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сграда с административен адрес гр. Лом, ул. „Славянска“ № 15“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2024-0003 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на общински път VAR 2240/III-2901/ Суворово – Дръндар – Николаевка / VAR – 2116/, участък -Суворово- Дръндар от км 0+000 до км 4+200 км“
Прогнозна стойност: BGN 3 820 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2024-0005 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 1 003 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0037 Дата на публикуване: 10.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за енергийно обновяване на сграда – закрит плувен басейн в ПИ 07079.651.72, УПИ I, кв.135 по плана на РЦ „Меден рудник“, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 118 664,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0012 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Ремонт, консервация и реставрация на сградата на Военен отдел, гр. Казанлък – Етап 1
Прогнозна стойност: BGN 443 258,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2024-0004 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на питеен водопровод, преминаващ успоредно на трасето на нагнетателния водопровод от нов сондажен кладенец, по улици с О.Т. 126, 53, 51, 2, 85а, 80, 76, до ПИ 40333.113.23. по плана на с. Кръстевич, Община Хисаря”.
Прогнозна стойност: BGN 2 327 247,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03360-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки на открито в двора на ПГЧЕ „Васил Левски“, гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 156 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01849-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки на открито към Средно училище „Христо Смирненски“- гр.Искър
Прогнозна стойност: BGN 161 710,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0008 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Игрище за минифутбол гр. Нови пазар, етап втори – Паркинг с 29 бр. паркоместа”
Прогнозна стойност: BGN 128 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0024 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО, УКРЕПВАНЕ и НАДСТРОЙКА на съществуващи едноетажни сгради 53045.502.294.4 и 53045.502.294.5 и обособяването на двуетажна сграда „АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ“ в УПИ I от кв. 24 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 1 085 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0015 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на улица „Витоша“ в IV-ти микрорайон на територията на гр. Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 520 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06513-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на открита комбинирана спортна площадка (за хандбал-футбол, баскетбол и волейбол) с изкуствена и ажурна ограда за ОУ „Иван Вазов“ с. Калояново“
Прогнозна стойност: BGN 157 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0042 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Мониторинг на язовирни стени на ХТК „Арда“ в реално време
Прогнозна стойност: BGN 6 163 069,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05677-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция ПБЗН – Велико Търново Предмет на ОП: Ремонт на сгради на РДПБЗН – Велико Търново по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 248 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0037 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на приемна за граждани на полицейски инспектор в с. Капитан Андреево, общ. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 7 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0006 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. КУКЛЕН, ОБЩ. КУКЛЕН ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 182 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2024-0004 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Възстановяване и благоустрояване на Паметника на трите поколения и прилежащите територии, гр. Перущица, община Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 816 756,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2024-0003 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на Туристически информационен център, в УПИ VIII общ. обсл. Дейност и КОО, кв.65, гр. Перущица”
Прогнозна стойност: BGN 166 222,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0008 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: „Основен ремонт на улица „Капитан Петко войвода“, ул. „Стара планина“ и ул. „Чучулига“ в гр. Момчилград и прилежащи площи към тях“.
Прогнозна стойност: BGN 1 191 998,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03559-2024-0001 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „МАКСИМ РАЙКОВИЧ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон“ – сграда с идентификатор 23947.501.1827.2 , построена в ПИ с идентификатор 23947.501.1827 по КК, който попада в УПИ III, кв. 76, по РП на град Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 476 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0023 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Инженеринг/ проектиране, СМР и авторски надзор на обект: Енергийно обновяване на сграда за култура и изкуство – читалище „Яна Лъскова“, Община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 703 587,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2024-0010 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на детска площадка за игра на открито в два подобекта: 1. Детска градина „Щастливо детство“, УПИ І-180 – детска градина, кв. 48 по ПУП на кв. Секирово, община Раковски; 2. Детска градина „Иглика“, УПИ ХІІ-1277, кв. 549 по ПУП на кв. Ген. Николаево, община Раковски, обл. Пловдив“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 44 764,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2024-0003 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи по ремонт на плоски покриви на сгради с идентификатори 14831.6518.44.5 и 14831.6518.44.6 с административен адрес гр. София, ул. “Патриарх Герман“ № 202“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2024-0006 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: Основен ремонт на улична мрежа в община Якоруда на следните улици: ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Черковна“, ул. „Стара планина“, ул. „Пирин“, ул. „Салих Лятифов“, ул. „Джебре“, ул. „Освобождение“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Васил Левски“, ул. „Стоян Табаков“ и ул. „Грънчар“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2024-0005 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ЯКОРУДА, ОБЩ. ЯКОРУДА“
Прогнозна стойност: BGN 1 715 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2024-0005 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ: „Благоустрояване на улици в населени места на територията на Община Хаджидимово“;
Прогнозна стойност: BGN 565 711,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0016 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция с подмяна на водопровод на улица ул. „Христо Смирненски“ в участъка от ул. ,,Балкан“ до ул. ,,Люле Бургас“, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 675 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0009 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Прогнозна стойност: BGN 4 601 898,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0009 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор по проект № BG-RRP-4.020-0111 „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда – Община Опака“
Прогнозна стойност: BGN 1 295 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2024-0007 Дата на публикуване: 09.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Изграждане и оборудване на две детски площадки
Прогнозна стойност: BGN 100 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2024-0007 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация – Община Симеоновград”
Прогнозна стойност: BGN 923 580,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0016 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВИЛА „БЕКЛЕМЕ“ поз.им. с №03486.502.1, парцел II „За почивен дом“, местността „Беклемето“, кв.2, с. Бели Осъм, община Троян“
Прогнозна стойност: BGN 529 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0005 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БОЖУРИЩЕ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 2 099 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0011 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване – изграждане на парко места, парково осветление и озеленяване на част от ЖК „Васил Левски“ в гр. Ботевград с обхват: ЖК „Васил Левски“ – зона 5, УПИ-I кв.153″
Прогнозна стойност: BGN 427 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2024-0009 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Попово” по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 394 168,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2024-0026 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на защитно съоръжение при пресичане на р. Струма на Транзитен газопровод /ТГ/ за Република Гърция при ПК 243+53 в землището на с. Бураново, община Кочериново
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0010 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на ВиК инфраструктура в с. Врачеш, община Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 5 949 082,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2024-0004 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Пристрояване на Детска градина „Вяра, Надежда и Любов” УПИ Х – „за детска градина”, кв. 54, с. Горна Малина, община Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 2 270 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04412-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт в сградата на Профилирана езикова гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в гр. Шумен по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Вътрешен ремонт на парна инсталация“, Обособена позиция №2: „Вътрешен ремонт на учебен кабинет № 25“
Прогнозна стойност: BGN 46 254,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02542-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка за физкултурен салон към сграда на НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 916 554,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ОТ РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ДУШАНЦИ, ОБЩИНА ПИРДОП
Прогнозна стойност: BGN 6 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06402-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОСТЕНЕЧКИ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на физкултурен салон към ОУ „Константин Костенечки“, с. Костенец, находящ се в УПИ I – училище, в кв. 35 по регулационния план на с. Костенец, в поземлен имот с идентификатор 38916.500.2180 по КККР, с. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 416 652,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2024-0006 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Шейновска“ гр. Симеоновград“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01616-2024-0002 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон към НУ ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”“, гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 1 248 747,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2024-0001 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от общинската пътна /улична мрежа на територията на Община Ново село “ Подобект № 1: „Основен ремот на ул. Двадесета с. Неговановци“ Подобект № 2: „Основен ремонт на ул. Двадесет и девета /от ул. 5 до път Неговановци- Винарово/” Подобект № 3: „Основен ремонт на ул. Тридесета /от ул. 5 до път Неговановци-Винарово
Прогнозна стойност: BGN 315 182,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01753-2024-0002 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на нова сграда за физкултурен салон в двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Рудозем
Прогнозна стойност: BGN 1 001 743,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00010-2024-0017 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя:  Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД Предмет на ОП: Заличаване на старата и полагане на нова хоризонтална маркировка на хеликоптерна площадка
Прогнозна стойност: BGN 2 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0013 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг на обект: „Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда, находяща се на улица „Михал Друмев” № 6, вход а и б и № 8, вход а, б и в, град Стражица“
Прогнозна стойност: BGN 1 550 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0016 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ SFO3210/III-813, ГАБЕР-КРУША/ НЕСЛА-ВИШАН-ДОЛНО НОВО СЕЛО, УЧАСТЪК 1: ОТ КМ. 0+000,00 ДО КМ. 4+407,31; УЧАСТЪК 2: ОТ КМ. 5+397 = 0+000 ДО КМ. 4+135,23
Прогнозна стойност: BGN 6 608 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2024-0003 Дата на публикуване: 08.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за поддръжка на сградния фонд на Националната музикална академия “Проф. Панчо Владигеров”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0006 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортно игрище с изкуствено тревно покритие в УПИ I, кв. 28, по плана на с. Малък извор, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 202 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0005 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на спортно игрище с изкуствено тревно покритие в УПИ I, кв. 18, по плана на с. Лясковец, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 202 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04414-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Предмет на ОП: Спортна площадка“ в УПИ V, кв. 3 „Промишлена зона гр. Враца /двора на ПГТР/
Прогнозна стойност: BGN 132 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0019 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Преустройство на полифункционална обществена сграда с клубно предназначение в УПИ I-общ., кв.28 по плана на с.Равда /ПИ 61056.501.76.2 по к.к. на с.Равда, община Несебър/ – етапно строителство I и II етап“
Прогнозна стойност: BGN 7 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2024-0004 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0007 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност за сграда на кметство в с. Кипилово, ул. „Васил Левски“ № 56, с. Кипилово, община Котел, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 417 559,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0014 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Поморие по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0010 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на община Симитли, по осем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 959 041,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03400-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА – ХАНДБАЛНО ИГРИЩЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА УПИ III-1393 „ЗА УЧЕБЕН И СПОРТЕН КОМПЛЕКС“, (ПИ 10135.3513.1933), КВ.15, ПО ПЛАНА НА 26-ТИ М.Р., ГР. ВАРНА, БУЛ. „СЛИВНИЦА“ №158А“
Прогнозна стойност: BGN 83 296,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2024-0002 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: Поддръжка и ремонт на сграден фонд и инсталации
Прогнозна стойност: BGN 463 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05862-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО „НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на неотложни ремонти в ПГМСС „Никола Златарски“, гр. Златарица, общ. Златарица – ремонт на покрив и фасади“
Прогнозна стойност: BGN 269 746,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06332-2024-0001 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕТЕЦ ХРИСТО ТОПРАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на кабинети в стара и нова сграда на СУ „Летец Христо Топракчиев“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0008 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изграждане на екокъмпинг зона в границите на Лесопарк „Гергана“, гр. Кнежа”
Прогнозна стойност: BGN 2 990 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2024-0007 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Отец Паисий“ от ОТ35 до ОТ22, ул. „Климент Охридски“ от ОТ22 до ОТ163 и ул. „Александър Стамболийски“ от ОТ163 до ОТ217, гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 2 651 030,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2024-0006 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Довършване реконструкцията на водопроводната мрежа на с. Спанчевци, Община Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 1 517 130,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2024-0015 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на сгради в община Троян“, по следните обособени позиции: ОП1- Подмяна дограма пенсионерски клуб с. Ломец ОП2 – Подмяна дограма читалище /библ., коридори и врати / с. Чифлик ОП3 – Подмяна дограма читалище с. Ломец ОП4 – Подмяна дограма в читалище с. Старо село ОП5 – Подмяна дограма коридор в читалище с. Терзийско
Прогнозна стойност: BGN 59 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0011 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за енергийно обновяване на сгради, собственост на община Ямбол по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 899 707,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0007 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места в община Сунгурларе и изграждане на кръстовище с кръгово движение на пресичането на Път III -705 и Път III – 7306 при началото на гр. Сунгурларе
Прогнозна стойност: BGN 4 868 583,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2024-0038 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на административна сграда (покрив и тераси) на адрес бул. „Цар Борис III“ № 201
Прогнозна стойност: BGN 177 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0035 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София, гр. Благоевград и гр. Гоце Делчев, реф. № РРС 24-046
Прогнозна стойност: BGN 4 945 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 06449-2024-0002 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Вътрешен и външен ремонт на СУ „Христо Ботев“ с. Опан общ. Опан”
Прогнозна стойност: BGN 764 696,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2024-0008 Дата на публикуване: 05.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на сградата на СУ „Васил Левски“ в гр. Ябланица
Прогнозна стойност: BGN 3 706 423,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2024-0002 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на част от покрива на 30. СУ „Братя Миладинови“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 50 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2024-0024 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Разчистване на дървесна растителност в горски масив в землището на с. Веринско за изграждането на ново трасе на железен път в участъка от км 44+375 до км 46+135, чрез изкореняване на дънери, включително маркиране, изсичане, извозване и складиране
Прогнозна стойност: BGN  299 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06297-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“В.ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/нздаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“ в Основно Училище „Васил Левски“ – гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN  1 227 466,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0036 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР по полагане, освежаване и демаркиране на хоризонтална пътна маркировка по пътища и улици на територията на Община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN  100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0010 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт улична мрежа на гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN  1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04374-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност ОУ „Христо Ботев“, с.Ивански, общ.Шумен“
Прогнозна стойност: BGN  244 723,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03422-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: «Основен ремонт на физкултурен салон към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ-l -Училище, кв.55, гр. Неделино»
Прогнозна стойност: BGN  448 833,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0026 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Тервел“, ПОДОБЕКТ № 1: Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация, в гр. Тервел, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №8 чрез изграждане на Фотоволтаична електрическа централа 170 kW.“
Прогнозна стойност: BGN  900 691,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01564-2024-0002 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за асфалтиране на вътрешни пътища на територията на община Чупрене по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Две улици, намиращи се в с. Долни лом; Обособена позиция № 2: Три улици, намиращи се в с. Горни лом; Обособена позиция № 3: Пет улици, намиращи се в с. Репляна; Обособена позиция № 4: Една улица, намираща се в с. Средогрив“
Прогнозна стойност: BGN  1 638 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05687-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Смолян Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на РСПБЗН Пампорово при РДПБЗН Смолян, находяща се на адрес: к. к. Пампорово, община Чепеларе“
Прогнозна стойност: BGN  70 255,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02815-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БОЙЧО РУСЕВ“ Предмет на ОП: „„Вътрешен и външен ремонт на ОУ „Бойчо Русев” с.Преславен, Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN  517 269,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0019 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт паркинги, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN  300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05676-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Кърджали Предмет на ОП: „Текущ ремонт и оборудване на съществуваща спортна площадка в РСПБЗН – Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN  56 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04367-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Г.С. РАКОВСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки в ПГ „Г. С. Раковски“ – гр. Костенец, в УПИ –XII, кв. 99, в поземлен имот с идентификатор 38902.500.189 по КК на гр. Костенец, общ. Костенец
Прогнозна стойност: BGN  153 305,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02909-2024-0002 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Хасково Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ОДМВР ХАСКОВО“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN  224 924,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2024-0004 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на уличната мрежа на населените места в община Долни Дъбник през 2024 г.
Прогнозна стойност: BGN  297 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0009 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Стамболийски по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN  2 878 651,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02672-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „„Вътрешен ремонт на ОУ „Хр. Ботев”,с. Горно Ботево, Община Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN  355 249,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03970-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на многофункционални спортни площадки в двора на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Костенец, в УПИ – I – училище, кв. 48, в поземлен имот с идентификатор 38902.500.1194 по КК на гр. Костенец, общ. Костенец
Прогнозна стойност: BGN  166 283,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06449-2024-0001 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност СУ „Христо Ботев“, с. Опан, общ. Опан“
Прогнозна стойност: BGN  236 249,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2024-0019 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи с цел текущ и авариен ремонт за нуждите на НПГ по КТС – гр. Правец
Прогнозна стойност: BGN  42 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2024-0012 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане, основно обновяване, контрол и поддръжка на площадки на открито на територията на община Велико Търново по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN  700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0009 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Рехабилитация и/или реконструкция на общински път BLG1071 /І-1 Благоевград-Симитли/- Граница общ. (Благоевград-Симитли)-Симитли-Черниче-/I-1/, в участъка от ОТ12 /кръстовище с Път I-1/ до ОТ83 по плана на с. Железница, общ. Симитли
Прогнозна стойност: BGN  1 723 080,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2024-0018 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел смяна на дограма на студентско общежитие и преустройство на студентски стол”
Прогнозна стойност: BGN  329 396,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2024-0032 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и строителство) за ремонт на студентски общежития №№ 9, 38 и 40А“
Прогнозна стойност: BGN  9 902 315,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2024-0025 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Компресорна станция „Кардам“ – реверсиране и разширение на капацитета на системата ѝ за управление“
Прогнозна стойност: BGN  15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2024-0016 Дата на публикуване: 04.04.2024
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Доизграждане на столова на територията на отдел СПС – СДВР в кв. „Бенковски“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN  385 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02045-2024-0002 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на открита спортна площадка в двора на Средно училище „Гео Милев, гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2024-0009 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи на територията на гр. Кубрат по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Основен ремонт на тротоарни площи на ул. „Княз Борис I“ № 1 – около сградата на Община Кубрат; Обособена позиция № 2 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи – подобект: ул. „Цар Освободител“ с обхват от О.Т. 206 до О.Т. 208“, подобект: ул. „Добруджа“ с обхват от О.Т. 209 до О.Т. 208“ и подобект: ул. „Страцин“ от к-ще с ул. „Добруджа“ до к-ще с ул. „Люлин планина“; Обособена позиция № 3 Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Основен ремонт на тротоарни площи на част от ул. „Цар Освободител“ в ПИ инд. № 40422.505.3175 и в ПИ инд. № 40422.505.814“
Прогнозна стойност: BGN 123 336,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0013 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на улица между ос.т.50-55-56-79-ос.т.72 по плана на с. Зетьово, община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 448 318,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0012 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП:  „Ремонт на участък от улица между ос.т. 151 и ос.т 152 и участък между ос.т. 161, ос.т. 162, ос.т. 165, ос.т. 166 и ос.т. 125 по плана на с. Свобода, община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 682 349,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0006 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Надежда 1869“, с. Градец, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 312 968,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0009 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на улици и тротоари на територията на община Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0025 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB 1192 /III-207/ ТЕРВЕЛ – БЕЗМЕР -ГУСЛАР – ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – КАЙНАРДЖА – /II-71/ ОТ КМ 7+890 ДО 11+960”
Прогнозна стойност: BGN 3 094 614,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2024-0004 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по демонтаж на съществуващи и монтаж на нови блок серпентини за горен и среден блок на економайзер първа степен (ЕКО I)“
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0007 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция на улици в Община Кнежа”
Прогнозна стойност: BGN 536 670,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0027 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „УКРЕПВАНЕ, ИЗМАЗВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ НА 18 БРОЯ ТЕРАСИ НА ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПЕТ БРОЯ ТЕРАСИ НА ОБЩИ ЧАСТИ НА ВОЕННО ОБЩЕЖИТИЕ „СРЕДЕЦ“ – гр. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 73 432,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0017 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Изграждане на подземен паркинг в УПИ – I – общ., кв. 57, по плана на гр. Несебър /ПИ 51500.502.429/ по к.к. на гр. Несебър, Община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 3 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02932-2024-0001 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Смолян Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОДМВР – СМОЛЯН
Прогнозна стойност: BGN 634 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02126-2024-0001 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на нови спортни площадки към Обединено Училище „Св.св. Kирил и Методий“, с.Tърнене
Прогнозна стойност: BGN 161 655,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2024-0010 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на вентилационна и климатична инсталация в катедра „Анатомия, хистология и ембриология” към Медицински факултет на МУ-Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 164 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0034 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Реставрация и адаптация на НКЦ – жилищно-търговска сграда в УПИ V-2323 в кв.16 по плана на ЦГЧ – гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.42, с административен адрес ул.“Филип Кутев“ №2а“
Прогнозна стойност: BGN 715 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0068 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Харманли
Прогнозна стойност: BGN 350 923,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0067 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 409 090,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01253-2024-0001 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВИТОША“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на сграда, предназначена за училище в УПИ V-за училище (ПИ с идент. 68134.1976.1085 по КККР на гр, София), кв.67, кв. “Драгалевци“, гр. София, Район Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 19 969 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0066 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Раднево
Прогнозна стойност: BGN 414 315,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0032 Дата на публикуване: 03.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда с идентификатор 07079.613.189.1 находяща се в УПИ ІІ и УПИ ІІІ – 414, кв. 172 ул. „Шейново” № 24 (бивш Профсъюзен дом), по плана на град Бургас
Прогнозна стойност: BGN 1 543 493,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0026 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни строително-монтажни работи на площадка за игра пред сградата на хотел „Хармония“ – к.к. Пампорово“
Прогнозна стойност: BGN 11 066,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда №46 „Битова сграда“, №47 „Битова сграда“ и сграда №51 „Кухненски блок“ във военно формирование 34420 – Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2024-0014 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Рехабилитация на терен за нуждите на СДВР, с. Долни Богров, СО район Кремиковци, идентификационен номер по КККР 22304.7927.37
Прогнозна стойност: BGN 290 267,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0008 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Изграждане на „Многофункционална спортна площадка в двора на І-во ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Гоце Делчев“.
Прогнозна стойност: BGN 201 995,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02236-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО НИКОЛОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с.Николово, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2024-0013 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „СМР – вътрешно преустройство с промяна предназначението на помещения с цел подобряване на социално-битовите условия в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1”
Прогнозна стойност: BGN 2 326 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06156-2024-0003 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на голям физкултурен салон“ към Средно Училище „Васил Левски“, гр.Ябланица
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02001-2024-0004 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: 75-то ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в 75. ОУ „Тодор Каблешков“ по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда
Прогнозна стойност: BGN 67 559,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0015 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Изграждане на закрит плувен басейн в УПИ II, кв. 3 по плана на кв. Черно море, гр. Несебър, общ. Несебър, ПИ 51500.503.393 по КК на гр. Несебър, общ. Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 4 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06494-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон“ към Основно Училище „Георги Бенковски“, с. Галата
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03045-2024-0003 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изграждане на физкултурен салон с многофункционална зала, към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 1 548 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03232-2024-0001 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на физкултурен салон в СУ „Христо Смирненски“, гр. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 115 689,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2024-0003 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на ул. „Г. С. Раковски“ о.т.121-138, с. Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 463 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2024-0002 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на нов учебен корпус на 4 – ри етажа и пристрояване на съществуващата сграда за училищно образование на физкултурен салон и многофункционална зала, необходими за преминаване на едносменен режим на обучение в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов “
Прогнозна стойност: BGN 7 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2024-0013 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 18 294 610,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00966-2024-0002 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с обща мощност 550 kWp, върху покриви на три съществуващи сгради, находящи се в ПИ 10135.2555.26 гр. Варна, ул. „Студентска“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0010 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „ Реконструкция на улица „Йордан Ноев“ от о.т.110 до о.т.447 “
Прогнозна стойност: BGN 1 343 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2024-0014 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в УПИ V „за обслужваща дейност и спорт“, кв. 12, с. Габер, общ. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 232 483,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0009 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.СКЛАВЕ, ОБЩИНА САНДАНСКИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ“
Прогнозна стойност: BGN 6 284 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2024-0010 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Ремонт /рехабилитация, реконструкция на улици и тротоари в населените места и общински пътища на територията на Община Елена, стопанисвани от Община Елена“
Прогнозна стойност: BGN 9 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2024-0006 Дата на публикуване: 02.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Преустройство на част от Младежки дом с идентификатор по КККР 51809.504.2002.1, в който се изгражда Младежки център в УПИ VІІ, кв. 98 по плана на гр. Нова Загора и съгласно ПУП – ПЗ“
Прогнозна стойност: BGN 531 321,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0010 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Панагюрище, община Панагюрище по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 670 808,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0018 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на кметство с. Стубел, община Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 105 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0004 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради на територията на Община Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 228 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2024-0003 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи/СМР за обект: “Реконструкция на участък от Общински път VID 1004, Община Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 1 706 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0008 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция № 2 – „Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2024-0002 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на обект: Детска градина – преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка – Подобект 1 „Изграждане на нова пристройка“
Прогнозна стойност: BGN 630 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0023 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: СМР за изграждане на нови стоманени и стоманобетонови конструкции в ОРУ 110 kV и изграждане на ново трансформаторно поле за силов трансформатор 11/110 kV ; 31,5 MVA към секция I на ОРУ 110 kV, по техническо задание и проекти
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05680-2024-0001 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: РДПБЗН-Ямбол Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрива на административната сграда на РСПБЗН-Ямбол при РДПБЗН-Ямбол, находяща се на адрес: гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 60“
Прогнозна стойност: BGN 97 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2024-0014 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП:  „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“, гр. Генерал Тошево – II и III етап“
Прогнозна стойност: BGN 315 832,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2024-0004 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях на територията на гр. Бяла Слатина, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 908 887,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0005 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за преустройство на терени, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 114 465,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2024-0010 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19-722-0001 „Подобряване на спортната инфраструктура в община Берковица чрез изграждане на площадка за игра за деца в УПИ XII, кв. 49, ПИ 03928.508.46 по КК на гр. Берковица”
Прогнозна стойност: BGN 75 257,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2024-0030 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2024-0001 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: „Основен ремонт настилки в панаирен комплекс гр.Кула“ ПИ с идентификатор №40525.701.2145
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0008 Дата на публикуване: 01.04.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Изграждане на канализационна мрежа на с. Куртово конаре, община Стамболийски – довеждащ колектор с канализационна помпена станция (КПС) с. Куртово конаре, община Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 3 654 166,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание