Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0013 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на част от улици “23-та“ и ул. „38-ма“ в с. Варвара, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 150 935,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0015 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива и подмяна на дограма в сградата на Поликлиника и ДКЦ“
Прогнозна стойност: BGN 204 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0014 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Инженеринг – изработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на обект: Аварийно укрепване на бреговете и увеличаване на проводимостта на река Ардинска в град Ардино, Етап 1, урбанизирана част.“- гр.Ардино, област Кърджали“.
Прогнозна стойност: BGN 525 971,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2023-0009 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция и/или рехабилитация на улици в гр. Две могили, община Две могили, област Русе ”
Прогнозна стойност: BGN 297 183,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2023-0005 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на МБАЛ – Кнежа, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” №4, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 205 182,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0007 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „ж.к. „Връбница-2“ между бл. 614 и 615 и 633“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0006 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „ж.к. „Връбница-1“ от ул. „Бели Дунав“ по ул. „Лютиче“, бл. 524, 525
Прогнозна стойност: BGN 291 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0005 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „кв. Обеля“ , ул. „12-та“, ул. „5-та“ и ул. „13-та“
Прогнозна стойност: BGN 187 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0004 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Ж.К. „ВРЪБНИЦА-1“, КРЪСТОВИЩЕ НА УЛ. „БЕЛИ ДУНАВ“ И УЛ. „ХАН КУБРАТ“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0003 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „кв. Обеля“ ул. „Акад. Дмитрий Лихачов“, ул. „9-та“, ул. „13-та“
Прогнозна стойност: BGN 195 833,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0030 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения, натоварване и извозване на строителните отпадъци, рекултивация на разчистения терен“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2023-0002 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „ж.к. „Връбница-1“ зад бл. 506 и пред бл. 505“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0012 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Злокучене, улица от о.т.26 до о.т.20, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 214 506,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0020 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Доставка и монтаж на два асансьора за обект „Oсновен ремонт с преустройство на сградите и съоръженията на комплекс „Летен театър“ за създаване на младежки център в Габрово
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0019 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: Спешен ремонт на обекти общинска собственост в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 30 114,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0027 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Ремонт на детска площадка в ПИ 51500.502.341 гр. Несебър.
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0018 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на закрито тренировъчно спортно игрище в с. Зетьово”
Прогнозна стойност: BGN 495 833,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0030 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 138 105,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0012 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Изграждане на изолиран асансьор за нуждите на инфекциозно отделение в МБАЛ Бяла Слатина в УПИ I, кв.4 в гр. Бяла Слатина”
Прогнозна стойност: BGN 81 116,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00493-2023-0005 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ТУТРАКАН ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране, производство, доставка, демонтаж, монтаж (инсталиране) и узаконяване на електрически пътнически (болничен) асансьор за сградата на „МБАЛ – Тутракан” ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 89 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2023-0056 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Извършване на строително ремонтни работи и поддръжка на външен противопожарен пръстен, противопожарна система на Енергоблокове 1, 2, 3, 4, Вик мрежа, Тръбопроводи сервизна, мрежова и добавъчна води на територията на ТЕЦ „КонтурГпобап Марица Изток 3″
Прогнозна стойност: BGN 360 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0006 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Преустройство на централен площад и парк на град Сопот-ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 1 255 388,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01506-2023-0002 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ Предмет на ОП: Изграждане на външно ел. захранване на селскостопанска постройка за съхранение на инвентар в ПИ 58517.8.61 за нуждите на Българска наблюдателна станция на пан-Европейския нискочестотен радиотелескоп LOFAR-BG
Прогнозна стойност: BGN 139 888,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00898-2023-0003 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи в Коридор и кабинети на ДКЦ „Свети Георги“ ЕООД– Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2023-0004 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Ремонт на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, община Черноочене, област Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 264 780,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2023-0004 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Цар Калоян и село Езерче, подобект: ул. „Подполковник Калитин“ и площад до ул. „Освобождение“, гр. Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 189 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0175 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РОДОПИ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда, „Магазин Беглика“, находящ се в местност „Беглика“, собственост на ТП ДГС Родопи
Прогнозна стойност: BGN 281 296,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03026-2023-0001 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Ямбол Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА АВТОРЕМОНТНА РАБОТИЛНИЦА КЪМ ОДМВР -ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 193 858,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0027 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Смяна на външна и вътрешна дограма на Спортен комплекс и Учебен блок №2 на Технически университет – София
Прогнозна стойност: BGN 206 002,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0011 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Защита от наводнения на река Сребра в участъка на урбанизираната територия и землището на гр. Раковски, кв. Ген. Николаево – изграждане на стоманобетонови подпорни стени за подобект: участък по ул. „Осми март“
Прогнозна стойност: BGN 1 683 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0007 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Възстановяване и преустройство на НЧ „Иван Вазов 1912“
Прогнозна стойност: BGN 915 602,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0028 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане – основен ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП – Долна Митрополия – ИРМ Долни Дъбник, находяща се на адрес: гр. Долни Дъбник, ул. „Генерал Ганецки“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 46 295,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0053 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Oпределяне на изпълнител за Актуализация на технически проекти за основни ремонти и строителство по две обособени позиции: Обособена позиция I: Основен Ремонт на Път I-1 „Път II-17 – гара Яна“ от км 214+686 до км 237+553 с обща дължина 22.87 км; Обособена позиция II: Основен ремонт на Път I-8 „София-Пловдив“ от км 89+170 до км 147+750 с обща дължина 58.58 км
Прогнозна стойност: BGN 123 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0022 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Брестовица Община Родопи
Прогнозна стойност: BGN 12 040 034,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0063 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „ТЕЦ Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0009 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващ общински път SLS 1110 /II-21, Коларово – Силистра/ – Гарван – Попина, от км 0+000 до км 11+700 в община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 13 574 764,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00966-2023-0003 Дата на публикуване: 28.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Студентско общежитие – гр. Варна, ул. „Дубровник“, блок 15“
Прогнозна стойност: BGN 5 035 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0009 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ благоустрояване на дворно пространство в част от ПИ с идентификатор 05611.1.626 в гр. Борово, Община Борово”
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0028 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Канализационна мрежа от о.т. 140-ул. Спартак до околовръстен път на гр. Кюстендил и от о.т. 145-ул. Спартак до о.т. 145б, ул. Македония“
Прогнозна стойност: BGN 892 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2023-0006 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ДЕРЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕВИЯ МУ БРЯГ в участъка на ОТ. 68 до ОТ 53, по ул. „Васил Левски“, гр. Симитли, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 1 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0003 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на съществуващо улично осветление на територията на район „Красна поляна“ -СО.
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2023-0001 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОБЩИНСКО ОБЩЕЖИТИЕ УЧАСТЪК ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ в УПИ IV, кв. 105, с. Ковачевци, общ. Ковачевци, обл. Перник
Прогнозна стойност: BGN 993 852,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0025 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в 9 (девет) апартамента и коридори 101 – 103, 201 – 203 и 301 – 303, разположени в основната сграда на хотел „Флагман“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 98 272,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0028 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Частичен ремонт, реконструкция на външно стълбище и реконструкция на покрив на читалище „Заря“
Прогнозна стойност: BGN 3 451 539,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2023-0004 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2023 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим и ремонт IV-ти клас общински път LOV1065 – с. Борислав – с. Александрово
Прогнозна стойност: BGN 653 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0008 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Изграждане на лодкостоянка в УПИ XII в кв.16 от плана на гр. Оряхово – п.и. 54020.502.1504 от КК на гр. Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 867 524,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0009 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА (игрище за минифутбол, волейбол и тенис) в УПИ II „за училище“ кв.38 по регулационен план на село Костандово,Община Ракитово.
Прогнозна стойност: BGN 212 868,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0008 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка на гр. Костандово, общ.Ракитово (ул.„Полени“ от о.т.235 до о.т.11) с обща дължина 1485,00 л.м.“
Прогнозна стойност: BGN 587 942,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0007 Дата на публикуване: 27.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Извършване на аварийни ремонти и възстановяване на асфалтова настилка по част от уличната мрежа на град Ракитово, град Костандово и село Дорково, община Ракитово“
Прогнозна стойност: BGN 498 920,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0021 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Текущи ремонти на общински обекти на Община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0008 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „Възстановяване проводимостта на „Воловско дере” в участъка на „Водоем за питейна вода” с. Волово, община Борово, област Русе”.
Прогнозна стойност: BGN 189 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0035 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изграждане на паркинги на територията на гр. Самоков” по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 190 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0021 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Св. Георги“, гр. Костенец – Етап 1 от о.т. 354 до о.т. 433“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.587-0005-С01 от 01.03.2023 г. между ДФ „Земеделие“, община Костенец и Сдружение „МИГ Костенец 2010“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 353 768,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0011 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопровод и изграждане на дъждовна канализация по улица „Арда“, гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 214 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2023-0005 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Основен ремонт на обекти, собственост на община Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 172 843,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2023-0007 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на игрище с изкуствена настилка, част от Спортен комплекс „Чавдар“, гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 299 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0006 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари”
Прогнозна стойност: BGN 369 659,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0026 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Благоустрояване и детска площадка в ПИ с идентификатор 39164.501.276 с. Кошарица, общ. Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2023-0010 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ И УКРЕПВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 1 224 967,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0090 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на полуотворена защитна покривна конструкция над тротоар
Прогнозна стойност: BGN 287 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0092 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Енергоефективни мероприятия на сграда „Център за управление на авариите“, ДиК и „Автотранспорт“
Прогнозна стойност: BGN 2 212 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0017 Дата на публикуване: 26.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: «Ремонт покрив гаражи в гр. Генерал Тошево»
Прогнозна стойност: BGN 72 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0014 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив и дограма на МКБППМН“
Прогнозна стойност: BGN 195 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0010 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово”
Прогнозна стойност: BGN 340 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0027 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на град Велико Търново, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 153 602,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0011 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: СМР на обект/строеж „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки – част Пътна II-ри етап – гр. В. Преслав ул. Цар Асен, от ОК – 307 до ОК- 463
Прогнозна стойност: BGN 227 639,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0034 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Възстановяване на велоалеи и пешеходна алея на територията на гр. Самоков” по три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 341 616,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0017 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 116 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02136-2023-0001 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО САНДРОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Сандрово, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 60 455,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00545-2023-0002 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ ЕООД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ТРЪБОПРОВОДА ОТ СЪБИРАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР ДО ИСОЗУРВ „БЯЛАТА ВОДА“, ГР. КОСТЕНЕЦ, ОБЛАСТ СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 181 620,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2023-0003 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПАРКИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪРБИЦА„
Прогнозна стойност: BGN 519 188,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0004 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Цялостно реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Чепинци, район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 79 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02223-2023-0002 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Видин Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР – Видин
Прогнозна стойност: BGN 17 921,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0013 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на Община Ардино в две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 2 257 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0016 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „УЛИЦА „БОРОВЕЦ“, ГР. ЗЛАТОГРАД, УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА 185М, ОТ О.Т.718 ДО О.Т.747 – ОСНОВЕН РЕМОНТ“
Прогнозна стойност: BGN 100 238,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0015 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на заграждения тип “Зелен остров” за разполагане на съдове за разделно събиране на отпадъци“
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2023-0005 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – ГРАД ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 263 251,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0023 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на покривни покрития на хотел „Хармония“
Прогнозна стойност: BGN 99 314,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0046 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни дейности в сграда общинска собственост, находяща се в гр.Варна, ул.Съборни №19
Прогнозна стойност: BGN 23 940,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0045 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Облагородяване на достъпа до рибарско селище „Карантината“ и изграждане на образователно – информационен център в УПИ I “рибарско селище“ (ПИ с ид. 10135.5506.1041 по КК), кв. 4 по плана на „Аспарухов парк“, кв. Аспарухово, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 575 210,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01518-2023-0005 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1“
Прогнозна стойност: BGN 4 001 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00640-2023-0030 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Модернизация на лаборатории, находящи се в сградите на Физически Факултет (ФзФ) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.001-0008
Прогнозна стойност: BGN 203 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2023-0014 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на строително хале на сградата на ГДПБЗН-МВР, ул. „Огнеборец“ № 1, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 44 556,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2023-0001 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда в сградата на СУ „Васил Левски“ Малко Търново, по Националния план за възстановяване и устойчивост, Процедура № BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователната среда“.
Прогнозна стойност: BGN 1 984 009,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0004 Дата на публикуване: 25.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в гр.Кресна – възстановяване на асфалтова настилка по улична мрежа в гр.Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 269 975,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2023-0003 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на обект Комбинирано спортно игрище за футбол и баскетбол в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ град Стралджа“
Прогнозна стойност: BGN 168 126,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0006 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ И ПОДМЯНА НА БОРДЮРИ В УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИТЕ „РЕПУБЛИКА“, „ОБЕДИНЕНИЕ“ И „ПЕРЕЛИК“ В ГРАД МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 131 651,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0005 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 134 139,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2023-0005 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в с. Ездимирци, община Трън”
Прогнозна стойност: BGN 505 833,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2023-0001 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на ажурна ограда на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 240 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0014 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг за реконструкция на детска и спортна площадка в градинка за обществено ползване в кв. „Илиянци“ – център, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0006 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на съществуващо улично осветление на територията на Район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0027 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг– проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Изграждане на пешеходен мост на езеро Липник в с. Николово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0012 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в град Нови пазар, община Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0005 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и съоръжения по ул. “Никифор Поп Константинов”, гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 110 313,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0024 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на нова сграда за нуждите на детска градина „Перуника“, с. Сотиря“
Прогнозна стойност: BGN 2 619 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2023-0005 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на ул. „Ген. Столетов“ гр. Симеоновград
Прогнозна стойност: BGN 199 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0019 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улица от „ОТ24 – ОТ25” и участък от улица „ОТ3 – ОТ2”, с. Тополница, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 104 957,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0012 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична и пътна мрежа на територията на община Берковица за 2023 г.”
Прогнозна стойност: BGN 441 983,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0011 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска сграда с идентификатор 03928.515.291.2, кв. „Раковица“, гр. Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 54 876,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0005 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улици на територията на община Баните“
Прогнозна стойност: BGN 859 643,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2023-0011 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места разположени в община Созопол по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Равна гора, община Созопол Обособена позиция №2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Равадиново, община Созопол
Прогнозна стойност: BGN 1 842 236,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0081 Дата на публикуване: 24.04.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Карлово, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Калояново, КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 820 251,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0023 Дата на публикуване: 23.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на втори етаж от масивна сграда, находяща се в УПИ ІХ, кв.23 по ПУП на с. Завой, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0044 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица „Захари Стоянов“
Прогнозна стойност: BGN 556 998,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 06419-2023-0001 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ЙОРДАН АНДОНОВ – 1927 НЧ Предмет на ОП: Ремонт на покривно покритие на НЧ „Йордан Андонов-1927“
Прогнозна стойност: BGN 112 385,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0024 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на град Велико Търново, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 153 602,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0006 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02236-2023-0001 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО НИКОЛОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с.Николово, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 129 824,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0006 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СТРОЕЖ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТ PDV2134 (III-861, ЛЪКИ-ДЖУРКОВО)-ДРЯНОВО ОТ КМ 18+660 ДО КМ 24+160”, В Т.Ч. ПО УЧАСТЪЦИ : УЧАСТЪК/ЛОТ 1 – ОТ КМ 18+660 ДО КМ 20+169.97; УЧАСТЪК/ЛОТ 2- ОТ КМ 20+169.76 ДО КМ 21+897.76; УЧАСТЪК/ЛОТ 3 – ОТ КМ 21+897.76 ДО КМ 23+740.29
Прогнозна стойност: BGN 5 260 274,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0009 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на покрив бивш лагер с. Паламарца, с ид. 55213.271.8.1“
Прогнозна стойност: BGN 127 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0015 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински път /Цацаровци – Златоград/- с. Ерма река – мах. Мързян“
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0005 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване експлоатационната и проектна сигурност на конструкцията на ДГ 64 „1 юни“, район „Люлин“ – 7м.р., съгласно констатации в конструктивно обследване от декември 2014 г.“
Прогнозна стойност: BGN 920 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0011 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект – Спортна площадка в ж.к. „Д-р Атанас Москов“ гр. Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0006 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сгради собственост на Община Руен по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 159 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0009 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително – монтажни работи на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено улично осветление на община Дряново, включващ населените места гр. Дряново, с. Царева ливада, с. Гостилица, с. Ганчовец“
Прогнозна стойност: BGN 832 385,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0011 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон към ОУ „Васил Левски“ гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 83 332,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0011 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Извършване на СМР по полагане на пътна маркировка съобразно нуждите на Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2023-0002 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Изграждане на тенис корт в централен градски парк гр. Долни Дъбник” – първи етап
Прогнозна стойност: BGN 106 205,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0011 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в град Нови пазар, община Нови пазар“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2023-0001 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на водопроводна мрежа във военно формирование 36150 – Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 67 093,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01175-2023-0002 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Предмет на ОП: „Събаряне и разрушаване на сгради на БАН, извозване на отпадъци и разчистване на терена“
Прогнозна стойност: BGN 65 748,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2023-0007 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура за нуждите на Община Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 50 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05670-2023-0001 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН) Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда държавна собственост стопанисвана от Столична Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, на адрес гр. София, район Искър п.к.1528 ул. „Поручик Неделчо Бончев“ № 2
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0010 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Сключване на рамково споразумение за извършване на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Иваново”
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0014 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на настилки в Обособена зона Русе-изток“
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0018 Дата на публикуване: 21.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкиця и благоустрояване на ул. „Младежка“, гр. Костенец, Етап І: от О.Т.604 /кръстовището с ул. „Малина“/ до О.Т. 590 /кръстовището с ул. „Нишава“/“
Прогнозна стойност: BGN 419 147,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0003 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя:  РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Цялостно реновиране на многофункционална спортна площадка в с. Житен, Район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 81 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0042 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на улица „Стефан Стамболов“ – локално платно“
Прогнозна стойност: BGN 1 081 269,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0041 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Изграждане на общностен център и детска площадка, в имот с идентификатор 04279.623.341, ж.к. „Еленово“, гр. Благоевград, проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“, Договор за безвъзмездна финансова помощ №Д03-14/11.04.2022 г. (номер от ИСУН: BGLD-3.002-0015-C01), финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ 2014-2021 г., чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 347 901,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0017 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: ”Обновяване и благоустрояване на тротоари и площадно пространство на улици между ос.т.23,22,24,35,34,45,46,54,55,66,65,70,72,73,76, ос.т. 85/до съществуващ мост/ по плана на с.Целина, община Чирпан“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Обновяване и благоустрояване на тротоари на улица между ос.т.23-45 по плана на с.Целина, община Чирпан” Обособена позиция 2: „Обновяване и благоустрояване на тротоари на улица между ос.т. 54 – 85 по плана на с.Целина, община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 198 466,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0014 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от сграда Народно читалище „Асен Златаров – 1940”, с. Стефан Караджа“
Прогнозна стойност: BGN 199 147,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0011 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО: ЕТАП 1-ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ГЛ. КЛ. I О.Т. 57 – О.Т. 52 – О.Т. 59: ЕТАП 2 – УЧАСТЪЦИ ОТ ГЛ. КЛ. I О.Т. 57 – О.Т. 52
Прогнозна стойност: BGN 2 341 639,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0008 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Дъбница между о. т. 42-49-48, 21-22, 23-178-17-17а-17б-17в и 144-145;
Прогнозна стойност: BGN 258 986,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2023-0003 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа и пътни настилки на територията на община Земен през 2023-та година“, в три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 260 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01253-2023-0001 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВИТОША“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и съоръженията към нея на територията на Район Витоша – СО за 2023 г. „
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0004 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Изграждане на детски кътове, находящи се на територията на община Пазарджик“, три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 114 345,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2023-0005 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СМР НА ОБЕКТ СПОРТЕН КОМПЛЕКС „БАЛИК“, УПИ I, КВ. 1157 ГР. БАЛЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 374 702,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0005 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и повишаване енергийната ефективност на обществена сграда – Кметство – с. Езерец, находящ се в с. Езерец, ул. „Първа“ № 15.“
Прогнозна стойност: BGN 137 805,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0017 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Основно обновяване на ОУ „Христо Смирненски”, с. Радиево, Община Димитровград- втори етап“, по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 240 453,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0002 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Ремонт на покрив на Народно читалище „Напредък 1929 г.” и Кметство, находящ се в с. Дълги дел, общ. Георги Дамяново, ул. „Първа” №51
Прогнозна стойност: BGN 198 656,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2023-0001 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на Обект: Етнографски музей – ремонт на покрива и фасадна реставрация, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 120 670,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0016 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР (Благоустрояване) на обекти в Община Генерал Тошево по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 218 701,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0018 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Благоустрояване на дворно пространство на ДГ „Брезичка“, гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 296 580,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00001-2023-0003 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на система за пожароизвестяване в Учебен корпус 1 и Учебен корпус 2 на Икономически университет – Варна
Прогнозна стойност: BGN 143 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0015 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на улица в с. Дъбовик и част от път Пчеларово – Житен Красен по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 215 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0014 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на улици в с. Кардам и с. Спасово по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 199 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00251-2023-0014 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности на Астрономическия център, находящ се в сградата на Корпус 3 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски““
Прогнозна стойност: BGN 25 714,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0005 Дата на публикуване: 20.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Ремонт на Детска градина с. Коритен – изнесена група на ДГ Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 265 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0010 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт и монтаж на газова инсталация на Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 126 252,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0010 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Разрушаване на незаконна сграда и ограда в УПИ III-499,кв.41 по плана на с. Барутин, община Доспат, обл. Смолян” и разрушаване на незаконни сгради и огради в ПИ №02779.9.498 по КККР на с. Барутин, община Доспат.
Прогнозна стойност: BGN 40 243,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2023-0002 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на сграда за здравно заведение с индентификатор 51723.500.1372.1, гр. Никопол с адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 27“.
Прогнозна стойност: BGN 216 982,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0021 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на два броя самостоятелни съблекални в УПИ Ⅰ-за спорт и отдих, кв. 70 по плана на гр. Ботевград“, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 208 232,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00172-2023-0004 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Народно читалище „Просвета-1943“ в с. Тимарево, общ. Хитрино, по проект „Красива България“.
Прогнозна стойност: BGN 166 053,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0021 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Обновяване на помещенията в детска градина „Детелина“ в гр.Тервел“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 166 285,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2023-0003 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт в сградата на Филиал „Детелина“ към Детска градина „Незабравка“, гр. Девня, находящ се в гр. Девня, кв. Девня, ул. Капитан Петко № 9а
Прогнозна стойност: BGN 187 776,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0010 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт (Рехабилитация) на общински път BGS2050 – III-539, Дюлево – Русокастро – /Граница общ. / Камено – Средец/ – Суходол – Орлинци /III-795/, община Средец от км 7+245,74 до км 12+788,98“
Прогнозна стойност: BGN 6 229 563,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00615-2023-0007 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: „Облагородяване на паркинг, маневрена площ и пешеходни пространства на Българска телеграфна агенция” по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 200 027,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0038 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ДГ „Детелина” гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0015 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на компрометиран пътен участък, извън регулация от о.т. 98в до разрушен водосток в гр. Карлово, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 91 435,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05696-2023-0001 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка в двора на СУ „Желязко Терпешев“, гр. Любимец“
Прогнозна стойност: BGN 269 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01888-2023-0001 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ПЕРНИК ЕООД Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в сградите на „ДКЦ 1 – Перник“ ЕООД, по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 499 946,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0037 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Подмяна на водопроводна мрежа на част от улица „Васил Левски“ от О.Т.160 до О.Т.162 в град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 85 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0010 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт с цел подобряване на обществената среда в залата на НЧ „Нов Живот-1926“, гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 132 962,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0010 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5
Прогнозна стойност: BGN 3 534 899,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0008 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на строителство на обект/строеж „Рехабилитация и естетизация на детски площадки в Детска градина „Снежанка“ с идентификатор 58222.495.936, гр. Велики Преслав, област Шумен
Прогнозна стойност: BGN 207 469,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0009 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2 и 3
Прогнозна стойност: BGN 559 803,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2023-0006 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Основен ремонт на част от сграда с идентификатор №21717.501.174.1 по плана на с. Добротич“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 266 223,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0025 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: „Подмяна на дървени траверси за железен път и стрелки за нуждите на ППП Горна Оряховица при „БДЖ – ПП” ЕООД” разделена на четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 502 319,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0009 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на пешеходно пространство по ул. „Димитър Благоев“ в град Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 743,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2023-0003 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция и изграждане на площадки за игри, и благоустрояване на двора на Детска градина ‘‘Знаме на мира“ по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 135 510,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05706-2023-0002 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за ревитализиране на пространства в Музей „Дом на хумора и сатирата“ в гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 371 175,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:  01019-2023-0005 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административна сграда в УПИ XXVIII, кв. 59, сгради с идент. №51319.503.313.1 и №51319.503.313.4, гр. Неделино“, общ. Неделино по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 161 483,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0004 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на вътрешна улична мрежа в град Правец за етапно изпълнение“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 358 845,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2023-0003 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на вътрешна улична мрежа в гр. Правец – бул. „Трети Март“ – участък от о.т. 461 до о.т. 493 и ул. „Васил Левски“ – участък от о.т. 1220 до 30 м след о.т.528“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 577 062,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0008 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Реконструкция на прилежащо пространство към МБАЛ Бяла Слатина и изграждане на паркинг“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 241 897,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0090 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Обновяване и рехабилитация на настилката и облицовката на зоната около малък открит басейн в СОК-АЕЦ „Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 191 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0009 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР в обект „Реконструкция и прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда, находяща се в УПИ IX-1027, кв. 49 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 97 857,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0089 Дата на публикуване: 19.04.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подобряване на санитарно битовите условия в сграда „Доставки и входящ контрол“
Прогнозна стойност: BGN 122 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0016 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на част от ул. Бузлуджа и ул. Подполковник Калитин в гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 1 275 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2023-0003 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари и други пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на публично осветление на територията на СО – район „Слатина“, с четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0016 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонтни работи на обект: „Основно училище Св. Иван Рилски, с. Искрец, община Своге“
Прогнозна стойност: BGN 124 200,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0012 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнението на строително – монтажни работи на обект: Благоустрояване и модернизация на градската среда чрез обновяване на площад в гр. Ардино
Прогнозна стойност: BGN 361 688,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0007 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ДУПНИЦА И УЛИЧНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА В ОБЩИНА ДУПНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0032 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на община Самоков в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 175 276,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2023-0009 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на санитарни възли и административни помещение в Административната сграда на Община Мизия по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 123 775,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2023-0002 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ ремонтни работи /СМР/СРР/ – Преустройство на бивша училищна сграда в с.Ловец, общ.Върбица в ЦНСТ за стари хора”
Прогнозна стойност: BGN 201 414,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2023-0008 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улици и тротоарите към тях на територията на община Мизия” по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улица „Александър Стамболийски“, село Липница, община Мизия“ Обособена позиция № 2: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улица „Люлин“ и улица “Петър Цветков“, село Крушовица, община Мизия“ Обособена позиция № 3: „Ремонт (рехабилитация и реконструкция) на улица „Петър Атанасов“, улица „Петко Йотов“ и улица „Димитър Грънчаров“, град Мизия, община Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 1 512 726,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0015 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори” , находящ се в УПИ II – зеленина, кв. 182 по плана на гр. Чирпан, ПИ с идентификационен № 81414.502.4000
Прогнозна стойност: BGN 263 991,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2023-0001 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя:  ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0007 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Облагородяване на дворно пространство на Детска градина „Иглика”, находящ се в гр. Плевен, ул. „Карлово” № 4“
Прогнозна стойност: BGN 120 824,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2023-0010 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Ремонт и модернизация на сгради и помещения в РДГП Драгоман (РДГП Драгоман, ГПУ Калотина, ГПУ Брегово)” по 5 (пет) обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 082 078,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0008 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуваща сграда към стадион с. Голямо Враново, Община Сливо поле
Прогнозна стойност: BGN 52 461,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0010 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в град Полски Тръмбеш: ЕТАП I: от о.т.62 до о.т.97 – „Рехабилитация на ул. д-р Петър Берон в гр. Полски Тръмбеш“ и ЕТАП II: от о.т.165 до о.т.180 – „ Рехабилитация на ул. „Яворова в гр. Полски Тръмбеш“.
Прогнозна стойност: BGN 1 917 492,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2023-0003 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на сграда на Народно читалище „Просвета 1936 г. с Джулюница, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 249 989,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0040 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на нова електроинсталацция в помещения с предназначение „Контролен център на обществения градски транспорт“, гр. Благоевград, в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 13 826,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0003 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Благоустрояване чрез ремонтни дейности инфраструктурата в населени места от община Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 1 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0027 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 14 421 780,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0051 Дата на публикуване: 18.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за обект: „Основен ремонт на селскостопански подлез при км 20+500 на АМ „Тракия“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0031 Дата на публикуване: 17.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи на обект: „Ремонт на Вътрешно отделение VI етаж бл. А на МБАЛ гр. Самоков” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 297 184,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0006 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ 105 “Ракета”, гр. София, ул. ”Емануил Васкидович” № 40А“
Прогнозна стойност: BGN 192 780,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0014 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на ремонт и рехабилитация на обектите на интервенция по проект: „Ремонт и рехабилитация на детски площадки в населени места на територията на Община Кърджали“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 400 245,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0041 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на строително монтажни работи по междублокови пространства на територията на Община Варна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 8 130 031,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0022 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: “Строително монтажни работи за обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура”
Прогнозна стойност: BGN 17 303 489,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2023-0016 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на обект: Библиотека, музей на медицината и медицински симулационен тренировъчен център на Медицински университет Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0011 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: “Изграждане на водопровод за минерална вода от с. Варвара – гр. Септември, община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 5 142 228,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0007 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от общинска пътна мрежа от територията на Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0021 Дата на публикуване: 14.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в 33 населени места в Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 1 579 448,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2023-0001 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ПАРКИНГ ЗА АВТОМОБИЛИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 148 063,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2023-0004 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Основен ремонт на улици и пътища в община Трън по 5 (пет) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 662 559,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2023-0017 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Ремонт офис помещение туристически център в сградата на Община Горна Оряховица по проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 3 968,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0006 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Подобряване на енергийната ефективност, ремонт на покрив и осигуряване на достъпна среда в здравна служба, гр. Добринище, Община Банско“
Прогнозна стойност: BGN 249 998,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0038 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Ремонт на железния път включително стабилизиране на долното строене и отводняването на железния път на км 168+480 в междугарието Царева ливада – Трявна
Прогнозна стойност: BGN 602 466,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0012 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА “ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. РОМАН; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА КУНИНО, ДОЛНА БЕШОВИЦА И СТОЯНОВЦИ.
Прогнозна стойност: BGN 471 259,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01090-2023-0002 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИСПЕРИХ ЕООД Предмет на ОП: „Изграждане на мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 253,92 kWp и максимална променливотокова мощност 220 kW – собствени нужди, находяща се в ПИ 32874.502.1930, област Разград, гр. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2023-0005 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда „Дом на покойника“, находяща се в Гробищен парк – гр. Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0029 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Благоустрояване на пространството около сградата на спортна зала „Борис Гюдеров“, гр.Перник
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0009 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРАДСКИ ПАЗАР В ГР. МОМЧИЛГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 196 345,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0020 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на 2 МЖС по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1″
Прогнозна стойност: BGN 1 331 159,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0021 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Отец Паисий“, с. Мулдава, Община Асеновград“
Прогнозна стойност: BGN 207 576,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0016 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт и облагородяване на паркинг пред Социални жилища в жилищен комплекс „Христо Ботев “
Прогнозна стойност: BGN 81 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2023-0009 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Ремонт на вътрешни помещения в сградата на Спортно-развлекателен център, обновяване на игрища за тенис на корт, волейбол и фитнес на открито“
Прогнозна стойност: BGN 251 457,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0005 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на НЧ „Райна Княгиня“, кв. „Орландовци“, ул. „Мара Бунева“ №45, СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0087 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на енергоефективно осветление и електрически табла в Районно осветление
Прогнозна стойност: BGN 768 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0014 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за обект: СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Видин, ул.“Горазд“ №23”
Прогнозна стойност: BGN 1 700 591,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2023-0004 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на уличната и пътната мрежа в населените места на територията на Община Белица
Прогнозна стойност: BGN 1 513 554,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06360-2023-0001 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ЦВЯТ 1870 НЧ Предмет на ОП: „Авариен ремонт в условията на спешност на сградата на Народно читалище „Цвят 1870“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 352 060,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0008 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Административна сграда на Община Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 151 461,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0016 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци) по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 143 884,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0015 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СПОРТНО ИГРИЩЕ В ДВОРА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИСПЕРИХ“
Прогнозна стойност: BGN 454 616,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2023-0012 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: Текущи ремонти на сградния фонд на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0011 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на детска градина „Надежда“-с. Елешница, Община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 158 106,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0007 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „Възстановяване проводимостта на „Воловско дере” в участъка на „Водоем за питейна вода” с. Волово, община Борово, област Русе”.
Прогнозна стойност: BGN 94 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04425-2023-0001 Дата на публикуване: 13.04.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон на ПГ „Васил Левски“ град Мездра
Прогнозна стойност: BGN 135 790,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00857-2023-0001 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Почистване на коритото на река „Градска“ в м. „Текето“ и укрепване на левия бряг на реката между о.т. 684 и о.т. 679 по плана на гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 615 271,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0028 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на лечебница за нуждите на „Общински приют- Перник“
Прогнозна стойност: BGN 87 358,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0015 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Основен ремонт на улици на територията на гр. Димитровград, с 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 421 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0009 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Неотложно възстановителни работи на улици и отводнителни канавки от ОТ4 до ОТ17, от ОТ100 до ОТ19 и поясни канали от ОТ1+50м до ОТ100 в с. Въглен, Община Аксаково, Област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 1 832 010,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0012 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Столична община – район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2023-0006 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в град Павел баня“ – I етап строителство“
Прогнозна стойност: BGN 602 297,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06268-2023-0002 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: Съзнание 1891г. НЧ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за изграждане на лятна сцена на открито
Прогнозна стойност: BGN 176 869,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2023-0013 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Външна асансьорна уредба към Корпус Б1 в НСА
Прогнозна стойност: BGN 176 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0011 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на имот с идентификатор 40422.504.255, гр. Кубрат, ул. Хан Крум“
Прогнозна стойност: BGN 72 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0003 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост – подпорни стени“ с обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 123 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0025 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващи площадки за спорт на ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Реконструкция на съществуваща площадка за спорт в ПИ 51500.502.384 по плана на гр.Несебър. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Реконструкция на съществуваща площадка за спорт и игра на открито в ПИ 51500.502.69 по плана на гр.Несебър
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0035 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на ЦДГ № 23 „Кипарис“ УПИ IVдетска градина, кв.295 гр. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 266 667,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0008 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор на обекти: Основе ремонт на улици и пътища на територията на община Момчилград”, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 739 523,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2023-0006 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ) Предмет на ОП: Строително ремонтни дейности в лаборатории на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 416 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2023-0008 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация на общинска улична мрежа и тротоари в сервитутното очертание на гр. Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 1 597 924,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0009 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”, гр. Царево
Прогнозна стойност: BGN 67 650,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0030 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ВНЕДРЯВАНЕ/ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ОБЩИНА САМОКОВ – І“ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 512 871,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0045 Дата на публикуване: 12.04.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за „Актуализиране на технически проект и изграждане на обект: Кръгово кръстовище на път I-7 „Силистра-Шумен“ при пресичане с път II-21 и път III-213 на км 9+200“
Прогнозна стойност: BGN 1 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0011 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: “Подобряване спортната инфраструктура на община Роман Обособена позиция № 1 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ В С.ХУБАВЕНЕ, ОБЩИНА РОМАН Обособена позиция №2 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ В С.КУНИНО, ОБЩИНА РОМАН
Прогнозна стойност: BGN 274 777,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0015 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградата на ДГ „Слънце“ гр. Враца по проект „Образователни институции с отговорност към околната среда“, Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 470 076,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0020 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ КОРИТО НА ГРАДСКИ БАСЕЙН, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 108 529,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2023-0014 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Изолационни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Гълъбово
Прогнозна стойност: BGN 4 329 906,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2023-0003 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Промяна на предназначението и основен ремонт на част от сграда с идентификатор 00415.501.848.1 и 00415.501.848.2 за предоставяне на социални услуги
Прогнозна стойност: BGN 514 296,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2023-0003 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на път BLG2274/III-197, Сатовча-Доспат/-Осина – от км. 0+000 до км. 1+968,68“
Прогнозна стойност: BGN 1 326 559,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0009 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Текущ ремонт на Детска градина „Щурче“, с. Гроздьово по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 91 594,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2023-0002 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч – ІV етап“
Прогнозна стойност: BGN 498 159,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0011 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: “Инженеринг за реконструкция на спортна площадка в междублоковото пространство между ул. „Царевец“ и бл. 333 в ж.к. „Надежда 3“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 269 890,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01928-2023-0002 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СОФИЯ“ Предмет на ОП: Ремонтни и обновителни дейности на електрическата инсталация на Реставрационен център в Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“ за изпълнение на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ , финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 35 394,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0016 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Модернизация на спортната инфраструктура на СУ „Цветан Радославов“ гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 276 359,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01241-2023-0004 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на операционни зали и прилежащи помещения в Клиника „Урология“ на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0007 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: “Реконструкция на настилки по улица „Маказа“ гр. Момчилград“
Прогнозна стойност: BGN 984 110,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0007 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Обновяване на Детска ясла „Пролет“ – ВТОРИ ЕТАП (Реконструкция на дворното пространство)“
Прогнозна стойност: BGN 208 097,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0007 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в сгради на Община Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 46 582,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2023-0021 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция, пристрояване, преустройство и промяна предназначение на сграда с ид. 56784.510.1051.4 и част от сграда с ид. 56784.5 10.1051.3 по к.к. на гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 7 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0007 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: Реконструкция, разширение и асфалтиране на общински път SFO1231 от ЖП прелез Верила до село Равно поле от км 5+0.00 до км 7+260
Прогнозна стойност: BGN 1 970 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0016 Дата на публикуване: 11.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Преустройство на част от училищна сграда в Приложен учебен център за развитие и съхранение на местни традиции, обичаи и занаяти в с. Генерал Инзово, Община „Тунджа“ – I етап“.
Прогнозна стойност: BGN 430 420,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0011 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: „Ремонт на път към ПИ 55052.240.227 (гробищен парк) в землището на гр. Павликени“ Обособена позиция №2: „Ремонт на съществуващи алеи в гробищен парк в гр. Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0007 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълниение на строителство за обект: „КАСКАДЕН ФОНТАН В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. РАДОМИР“
Прогнозна стойност: BGN 144 483,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0006 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за обект: „Изграждане на туристически информационен център в гр. Радомир, община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 199 810,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0148 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици“
Прогнозна стойност: BGN 3 908,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0013 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Обследване и реализиране на собствен водоизточник за поливна система в пристанищен терминал Бургас-изток 1”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2023-0004 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: ОУ„П. Р. Славейков”, с. Джулюница, общ. Лясковец”
Прогнозна стойност: BGN 283 760,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0018 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на детски площадки, алеи и тревни площи в ДГ „Славейче“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0017 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на детски площадки, алеи и тревни площи в ДГ „Слънце“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 215 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0002 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на СО-район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0013 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Довършителни дейности по изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Детска градина и ажурна ограда с. Свобода”, финансиран по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерството на образованието и науката“.
Прогнозна стойност: BGN 2 050 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0010 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг за реконструкция на междублоковото пространство на бл. 433, 435 и 436 в ж.к. „Надежда 4″, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 222 430,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0007 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Изграждане на три детски площадки в община Джебел
Прогнозна стойност: BGN 66 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2023-0005 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Изграждане на обект: „Физкултурен салон в УПИ I- Училище, кв. 77, ПИ 55021.501.997 по КККР на гр. Павел Баня, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 766 568,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2023-0004 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 316 052,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0006 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Подмяна частично на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN 269 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0019 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на машинни помещения на асансьорни уредби на Военно общежитие „Пети километър“, бул. „Цариградско шосе“ № 111, гр. София и поставяне на прозорци на подпокривно пространство на сградата“.
Прогнозна стойност: BGN 14 265,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2023-0005 Дата на публикуване: 10.04.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на територията на гр. Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0014 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „УЛИЦА „БИСТРИЦА“, С. ДОЛЕН, УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА 100М, ОТ О.Т.303 ДО О.Т.170 – ОСНОВЕН РЕМОНТ“
Прогнозна стойност: BGN 66 095,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0021 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: Външен асансьор за осигуряване на достъпна среда в Център за обществена подкрепа, находящ се в гр. Лом, ул. „Димитьр Ангелов“ № 5, по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 76 846,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2023-0003 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Основен ремонт на покриви на сгради общинска собственост по 2 (две) обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 108 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0007 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен между о.т. 40-39-38-51–52 “
Прогнозна стойност: BGN 364 098,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0019 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Детски площадки в ДГ “Мир“ в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 116 578,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2023-0004 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на МБАЛ – Кнежа, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” №4, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 205 182,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0009 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: “Инженеринг за реконструкция на съществуваща алейна мрежа в междублоковото пространство на бл. 12, 13, 14 и 15 в ж.к. „Свобода“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 141 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0021 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, С. ПЪРВЕНЕЦ, С ОСОВИ ТОЧКИ 214, 213, 212, 227, 132, 211, 131, 130, 126, 98, 99, 94, 237 ПО ЗРП, СЪОТВЕТСТВАЩА НА ЧАСТ ОТ ПИ 59032.501.1504 ПО КК НА С.ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ВКЛЮЧВАЩА И ИЗГРАЖДАНЕ НА “КАНАЛИЗАЦИЯ: ГЛАВЕН КОЛЕКТОР І – ІІ – РИ ЕТАП“.
Прогнозна стойност: BGN 844 411,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0013 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „УЛИЦА „МИНЬОРСКА“, ГР. ЗЛАТОГРАД, УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА 185М, ОТ О.Т.112 ДО О.Т.127 – ОСНОВЕН РЕМОНТ“
Прогнозна стойност: BGN 144 372,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2023-0010 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности по проект „Допустими степени на намеса и необходими консервационно-реставрационни работи по фасади на сградата на МЗм, гр. София, бул. „Христо Ботев“ №55 – 2 етапа“
Прогнозна стойност: BGN 2 793 702,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0006 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици/части от улици в населените места на територията на Община Бяла Слатина“ по четири обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 2 587 418,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2023-0012 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Ремонт на покрив в ЦСБ „Захарна фабрика“, гр. София, район Илинден
Прогнозна стойност: BGN 58 541,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0012 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „УЛИЦА В КВ. 13, ГР. ЗЛАТОГРАД, УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА 134М, ОТ О.Т.1036 (КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „АЛБЕНА“) ДО О.Т.121а (КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. СЕФАН СТАМБОЛОВ) – ОСНОВЕН РЕМОНТ“
Прогнозна стойност: BGN 88 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0010 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка със съоръжения за игра и благоустрояване в двора на СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени, находящ се в гр. Павликени, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 53, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 158 564,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0011 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „УЛИЦА „БОРОВЕЦ“, ГР. ЗЛАТОГРАД, УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА 185М, ОТ О.Т.718 ДО О.Т.747 – ОСНОВЕН РЕМОНТ“
Прогнозна стойност: BGN 100 238,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0014 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Ремонт на обекти от Капиталовата програма на Община Трявна за 2023 г. по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 560 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04786-2023-0002 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: 68-МО Средно Училище „АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: Извършване на строително ремонтни дейности касаещи спешен ремонт на ОВК системата, преливника и плочките на пода около плувния басейн предоставен за управление на 68.СУ „Академик Никола Обрешков“
Прогнозна стойност: BGN 189 465,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2023-0002 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация на ул. „Тутракан“ гр.Симеоновград
Прогнозна стойност: BGN 109 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0017 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на подпорни стени на територията на община Девин“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 170 355,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0016 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на част от покрив на читалище, УПИ XI, кв. 19 по плана на с. Селча“
Прогнозна стойност: BGN 64 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0022 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ с две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 7 853 921,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0070 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и тротоари по бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“, включително трамвайно ухо „Западен парк“ и Изпълнение на СМР за рехабилитация на настилката на локалните платна и прилежащите тротоари на бул. „Александър Стамболийски“ от бул. „Константин Величков“ до ул. „Западна“ (трамвайно ухо „Западен парк“), по съществуващо положение в рамките на действащата регулация.
Прогнозна стойност: BGN 32 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0012 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ С. ГОРСКИ СЕНОВЕЦ
Прогнозна стойност: BGN 78 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0011 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: Основен ремонт улична настилка на междублоково пространство в кв. 102, пред ул. „М. Друмев“ № 15-21
Прогнозна стойност: BGN 73 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0080 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на метални елементи и остъкления на помещения към Турбинен цех – ПС-Ботево и ПС-Ханово
Прогнозна стойност: BGN 275 041,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0008 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция на уличен водопровод по ул. „Цар Калоян“, в участъка от п.к. с ул. Кисловодск до п.к. с бул. „Хан Аспарух“, гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 188 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0007 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Основен ремонт на уличната настилка по улица „Димитър Талев” в участъка от ул. „Бачо Киро до ул. „Николай Хрелков”
Прогнозна стойност: BGN 212 623,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0006 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводни клонове в кв.Каменица на град Велинград – Етап II“
Прогнозна стойност: BGN 1 698 375,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2023-0006 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт на улица „40-та“ от о.т.218-224 – етап 2, с.Калугерово, общ.Лесичово“.
Прогнозна стойност: BGN 95 526,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2023-0005 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт на улица „32-ра“ от о.т.109-131-132-133 – етап 2, с.Церово, общ.Лесичово“.
Прогнозна стойност: BGN 79 976,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2023-0003 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ «БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИВОДОЛ»“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0013 Дата на публикуване: 07.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за текущи ремонти на общински обекти на територията на Община Марица, както следва: 1. Ремонт на читалище в с. Царацово; 2. Ремонт на покрива на читалище в с. Костиево; 3. Ремонт на санитарен възел в читалище в с. Калековец; 4. Ремонт на покрив в кметство в с. Труд; 5. Ремонт на покрив в кметство в с. Калековец; 6. Ремонт в ЦДГ с. Труд; 7. Ремонт в ЦДГ с. Граф Игнатиево; 8. Ремонт на паркинг пред Здравна служба в с. Царацово; 9. Ремонт на паркинг пред спортна площадка в с. Костиево; 10. Ремонт на първи етаж в административната сграда на Община Марица; 11. Ремонт на фронт офис в административната сграда на Община Марица
Прогнозна стойност: BGN 256 149,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0020 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР по полагане на пътна маркировка съобразно нуждите на Община Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0007 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на настилка на тротоари находящи се на територията на район „Оборище“, Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0010 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „УЛИЦА „ЛЮЛЯК“, С. СТАРЦЕВО, УЧАСТЪК 1 С ДЪЛЖИНА 185М, ОТ О.Т.115 ДО О.Т.173а – ОСНОВЕН РЕМОНТ“
Прогнозна стойност: BGN 169 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04946-2023-0001 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в сградата и двора на СУ „Алеко Константинов” гр.Луковит по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 99 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0020 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти – Етап IV: Паркоустройство и благоустройство на училищен двор, подови настилки и осветление на сутерен” по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 208 286,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0002 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на СО район „Красна поляна”.
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04902-2023-0003 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 259 442,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0008 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Инженеринг за реконструкция на детски и спортни площадки в междублоковото пространство на бл. 101 и бл. 102 в ж.к. „Надежда 1“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 476 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00500-2023-0003 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ Предмет на ОП: „Ремонт на екопътека „Бяла река“, землище гр.Калофер, община Карлово, област Пловдив, парков участък „Калофер“, Национален парк „Централен Балкан“
Прогнозна стойност: BGN 636 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2023-0002 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Полагане на пътна маркировка по улична мрежа на територията на Община Банско“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2023-0001 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за „Дейности по изпълнение на ново строителство, основен ремонт и обновяване (текущ ремонт) на детски площадки на територията на СО-район „Овча купел“
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2023-0016 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Модернизиране на Университетска библиотека на УНСС“
Прогнозна стойност: BGN 912 851,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02491-2023-0002 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и ПГ „Академик Петко Стайнов“ гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 213 260,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0009 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ ОТ ОТ252 ДО ОТ254, ОТ ОТ254 ДО ОТ0, УЧАСТЪК ОТ УЛ. „АСЕН ЙОРДАНОВ“ ОТ ОТ91 ДО ОТ93, УЧАСТЪК ОТ УЛ. „ДОБРИ ЧИНТУЛОВ“ ОТ ОТ93 ДО ОТ99, ГР. БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0003 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Благоустрояване на улици в община Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 305 695,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0009 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на междублоково пространство кв. 56, 57, 72, гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 245 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2023-0007 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Обект: „Преустройство на Централен общински пазар /група 7/ в УПИ-X-2005“ (идентификатор 63427.2.2005.2), кв. 430, бул. „Цар Освободител“ №113А, гр. Русе“, II етап“
Прогнозна стойност: BGN 196 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0012 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на сградата на Медицински център „Д-р Николай Тошев“
Прогнозна стойност: BGN 208 330,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0015 Дата на публикуване: 06.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0132 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 3 676,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03406-2023-0003 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БАН Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧНИЯ МУЗЕЙ „ДИМИТЪР КОВАЧЕВ“, ФИЛИАЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БАН В ГР.АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 27 239,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0021 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Строителство на обект „СКЕЙТ ПАРК“ в УПИ XXXVI-Парк на младежта,кв. 940 по плана на гр. Русе (ПИ с идентификатор 63427.1.18 по КККР на гр. Русе, Парк на Младежта) – ЕТАП 2
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0020 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, строителство и авторски надзор, на обект: „Изграждане на сондажeн кладенeц, помпена станция и резервоар за бъдещ довеждащ водопровод за автоматизирана поливна система за обект: „Зона за обществен отдих по крайбрежната ивица в района на ж. п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0015 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 247 074,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0010 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство в кв. 38, гр. Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0017 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ по две обособени позиции и Текущ ремонт на улична мрежа в община Искър в една обособена позиция
Прогнозна стойност: BGN 1 117 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0006 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Основен ремонт на улици на територията на град Мездра
Прогнозна стойност: BGN 890 906,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0031 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: СМР на обект: „Благоустрояване на детски площадки в ДГ „Радост” – І-ви етап
Прогнозна стойност: BGN 89 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0011 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на надстройка ЦПУ и помещения контейнери на Пристанищна рампа (ППМ) в Пристанищен Терминал „ Фериботен комплекс – Варна““.
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0008 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Технологично фрезоване на компрометирани асфалтови настилки на територията на Община Раковски за период до 12 месеца“
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0010 Дата на публикуване: 05.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР по проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с.Камен – етап втори”
Прогнозна стойност: BGN 2 466 524,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0007 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на 43 обекта /улици/, в населени места на територията на община Попово” по шест обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 825 105,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02600-2023-0001 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЕРНИК Предмет на ОП: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 55871.505.749.5.12 в Архив и Помещения за Съдебна охрана, със заемана площ 328 кв.м., в Съдебна палата град Перник
Прогнозна стойност: BGN 170 188,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0006 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „Възстановяване проводимостта на „Воловско дере” в участъка на „Водоем за питейна вода” с. Волово, община Борово, област Русе”.
Прогнозна стойност: BGN 94 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0028 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Райово, община Самоков – 1-ви етап, участък десен бряг на р. Палакария“
Прогнозна стойност: BGN 2 192 606,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0006 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Столична община – район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00415-2023-0004 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0005 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка в ПГ „Алеко Константинов“ град Мездра
Прогнозна стойност: BGN 81 009,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0010 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод за минерална вода до детска градина с. Варвара, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 553 078,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0009 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Oбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, находящо се в УПИ IV- съвет, търговия и услуги, и тротоари в улици между осови точки 105-106, и УПИ V – площад и зеленина, и тротоари в улици между осови точки 103-71-71а-72; 72-101а, кв. 44 , с. Карабунар, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 1 436 164,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0027 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт и функционална оптимизация на Библиотека в сграда Ректорат на Медицински университет – Варна
Прогнозна стойност: BGN 941 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0008 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Обновяване и благоустрояване на парковo пространствo, находящо се в УПИ I – Административни услуги, търговия и услуги в кв. 25, и тротоари в улици между осови точки 95-68-67, и между квартал 24, кв. 35 кв. 37, кв. 38, УПИ IX – Кметство, площад и здравна служва в кв. 11 с. Бошуля, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 450 291,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0007 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на едноетажна масивна сграда находяща се в УПИ II – за детска градина в кв. 16, с. Бошуля, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 265 372,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0012 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: “Текущ ремонт на кръгъл фонтан, разположен в централната градска част на гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 121 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00707-2023-0003 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАТАК Предмет на ОП: Аварийно почистване коритото на р. Стара Река, укрепванe нa съществуващи подпорни стени, изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения, в регулационните граници на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик’’
Прогнозна стойност: BGN 3 835 112,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0005 Дата на публикуване: 04.04.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Облагородяване на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Илинден“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 605 918,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2023-0007 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Подобряване на условията за спорт чрез обновяване на спортна площадка в гр. Чепеларе, общ. Чепеларе
Прогнозна стойност: BGN 520 104,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0009 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”
Прогнозна стойност: BGN 1 234 361,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0007 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път PAZ 1181 Дорково-Костандово-лет.„Св.Константин“-Пещера-град Пещера, област Пазарджик “ от км. 24+100 /лет.„Св.Константин“ / до км.42+200 / кръстовище в гр.Пещера /“, /Реконструкция на общински път PAZ 1181 / ІІІ – 376, Ракитово – Велинград / – Костандово – Дорково – яз. стена Батак – Граница общ.( Ракитово – Пещера ) – Пещера / ІІ – 37 / .
Прогнозна стойност: BGN 6 109 302,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2023-0013 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Аварийна реконструкция на муфи с аварийни скоби Ф500мм на водопровод Ф475мм- етернит в СОЗ ПС Баниска”
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0006 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Реконструкция и оборудване на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към Основно училище „Отец Паисий“, с.Добротица, Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 185 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0013 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина ,,Славейче“ – гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 249 965,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0030 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения в ДЯ“Пролет“, град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2023-0006 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Обект: „Преустройство на Централен общински пазар /група 7/ в УПИ-X-2005“ (идентификатор 63427.2.2005.2), кв. 430, бул. „Цар Освободител“ №113А, гр. Русе“, II етап“
Прогнозна стойност: BGN 196 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0005 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА (игрище за минифутбол, волейбол и тенис) в УПИ II „за училище“ кв.38 по регулационен план на село Костандово,Община Ракитово.
Прогнозна стойност: BGN 212 868,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0029 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт в ДГ „Зорница”, град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02421-2023-0001 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА УЧЕБНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГРАД ПАВЛИКЕНИ“
Прогнозна стойност: BGN 227 210,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00813-2023-0006 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Надстройка етаж 2, пристройка (линеен ускорител) и частично преустройство в етаж 1 на Лъчелечебен център към КОЦ – Враца“
Прогнозна стойност: BGN 2 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0003 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА И МЕЖДУСЕЛИЩНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 477 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0005 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР по улична мрежа, пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Велинград
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0038 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „ДГ № 51 „Ран Босилек” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 51 „Ран Босилек”, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, с адрес ул. „Васил Левски”, № 92, с. Константиново, общ. Варна
Прогнозна стойност: BGN 140 163,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0037 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „ Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 2 „Щастливо детство”, УПИ II “детска площадка“, кв. 58 б по плана на 11 м.р. на гр. Варна, ул. „Барутен погреб“ бл. 6, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 206 145,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0036 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „ДГ № 44 „Валентина Терешкова” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 44 „В. Терешкова” – Филиал, УПИ “за жилищен комплекс и обществени нужди“ (ид. 10135.5502.219 по КК), кв. 24 по плана на част от 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Кишинев” № 11, кв. „Аспаруховo“, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 169 086,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0049 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Ивайловград“ – възстановяване на настилка и конструкция мост по проект“, реф.№ 23ИП-Т50А006
Прогнозна стойност: BGN 167 969,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0056 Дата на публикуване: 03.04.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на строеж „Гараж и прилежащи помещения“ находящи се в поземлен имот с идентификатор 17395.501.909 по КККР на гр. Гоце Делчев, в УПИ І-909 от кв. 131 по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Скопие“ 2 в териториалния обхват на ТП „ДГС Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 490 286,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура