Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0007 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Допълнителни СМР във връзка с обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I – училище, гр. Стамболийски ”
Прогнозна стойност: BGN 95 350,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0013 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект „Разширение на гробищен парк – етап II“
Прогнозна стойност: BGN 385 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0012 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с. Елшица, с. Левски и с. Панагюрски колонии“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 108 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0011 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ ” ПО 8 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 124 239,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2023-0003 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНО ИГРИЩЕ ЗА МИНИФУТБОЛ В СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ ГР. ШУМЕН
Прогнозна стойност: BGN 133 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00908-2023-0001 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ БУРГАС Предмет на ОП: СМР ЗА ВРЕМЕННО УКРЕПВАНЕ НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА РЕЗЕРВОАРА ЗА ПИТЕЙНА ВОДА НА ПСПВ НА ЯЗОВИР „ЯСНА ПОЛЯНА”
Прогнозна стойност: BGN 579 537,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0008 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за обект: „Изграждане на футболно игрище в гр. Божурище”
Прогнозна стойност: BGN 269 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0023 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Сливен“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 415 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0014 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА МИНИ ФУТБОЛ В ДВОРА НА ПГ „ЯНЕ САНДАНСКИ“ – ГРАД САНДАНСКИ И ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГРАД САНДАНСКИ
Прогнозна стойност: BGN 141 956,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0004 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Белово“ по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 5 691 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0018 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на ул. „Марица“ от ОТ25 до ОТ124, в с. Марикостиново, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0014 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улица „Меден дол“ в гр. Карлово, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 961 246,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2023-0012 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на стрехи и водоотвеждащи елементи на покрив, циркулационна система за битова гореща вода, каменна зидария, стъпала, паркинг и каменна настилка на УЦ „Трендафила, п.п. „Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0017 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улица „Старошево” ОТ43 – ОТ39, с. Старчево, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 125 230,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0016 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на ул. „Хан Крум”, с. Скрът, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 125 449,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0015 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улица от „ОТ 36 – ОТ 35 – ОТ 39”, с. Дрангово, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 106 743,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0022 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и 24 абонатни станции на многофамилни жилищни сгради в УПИ III-1890, кв. 11, по плана на гр. София, м. „Славия“, район „Красно село“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 1 452 823,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0004 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на СО район „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0019 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: “Канализация с. Марково: Главни колектори І-продължение, главни колектори ІІ и ІІІ“.
Прогнозна стойност: BGN 3 426 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0014 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: „Основен ремонт на ул. „Кокиче“ от о.т.12 до о.т.18, с. Знаменосец, община Раднево
Прогнозна стойност: BGN 215 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0013 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обекти на община Раднево по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 057 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0004 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Доизграждане на нова детска градина, находящ се в УПИ VIII, кв. 4 по плана на с. Медени поляни, общ. Сърница
Прогнозна стойност: BGN 208 312,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00027-2023-0009 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК АД Предмет на ОП: „Текущ спешен ремонт на Отделение по образна диагностика”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2023-0006 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка към съществуваща училищна сграда и вътрешно преустройство на част от нея за обособяване на помещения за предучилищни групи в УПИ II – образование и социални дейности, кв. 62 по плана на гр. Куклен“
Прогнозна стойност: BGN 241 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0007 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка за игра и на спортна площадка в парк „Княжеска градина”, район „Средец“, гр. София по 2 /две/ обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 269 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0004 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на улици и водопроводи по улици на територията на община Мездра, включващ следните основни дейности: проектиране, авторски надзор и строителство
Прогнозна стойност: BGN 409 412,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0006 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Балдево между о.т. 69-91, село Марчево между о.т. 39-40, село Огняново между о.т. 51-65 и 63-116“.
Прогнозна стойност: BGN 262 060,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0002 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Ремонт на тенис корт към 78 СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, район „Банкя“
Прогнозна стойност: BGN 64 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0008 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2 и 3
Прогнозна стойност: BGN 1 253 220,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2023-0012 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на структурите на спешната помощ, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 8 147 140,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0009 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: «Ремонт покрив гаражи в гр. Генерал Тошево»
Прогнозна стойност: BGN 72 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0035 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности в сградата на I Основно училище „Свети княз Борис I“, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 279 119,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0034 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по констатирани нередности на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 412 864,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0041 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ КЪРДЖАЛИ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ПАЗАРДЖИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СМОЛЯН и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 426 332 675,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0010 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на асфалтова и бетонна настилка на II-ри участък на Пристанищен терминал Русе-запад”
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2023-0012 Дата на публикуване: 31.03.2023
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Подмяна на дограма на сграда намираща се в гр. София, ж.к. „Красна поляна“, бл. 31Б“
Прогнозна стойност: BGN 177 173,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02015-2023-0004 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на игрище по баскетбол и лекоатлетическа писта в двора на ОУ „Васил Априлов“- гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 88 820,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2023-0004 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: “Изграждане и осигуряване на непрекъснато ел. захранване за Център за данни (Data център) и изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на център за данни (Вuilding management system) в югозападната част на сутерена на блок 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок N 8, гр. София, по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.
Прогнозна стойност: BGN 516 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0021 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на Туристически културно-информационен център /ТКИЦ/ в сградата на Община Сливен“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 80 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0007 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация и абонатна станция на спортна зала „Енергетик“, гр. Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 49 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0016 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на водопроводи по ул. „Божко Божилов“, ул. „Цар Иван Шишман“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Стара планина“ в гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0020 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Възстановяване на тротоарна настилка на улица „Тича“, нарушена при ремонтни работи на РП III-207
Прогнозна стойност: BGN 40 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0008 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: «Ремонт покрив гаражи в гр. Генерал Тошево»
Прогнозна стойност: BGN 72 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0007 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг, проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство в кв. 38, гр. Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2023-0002 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост“
Прогнозна стойност: BGN 99 324,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0005 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Поддържане на обществени чешми, СМР за текущи ремонти и възстановяване на детски съоръжения и паркова мебел, находящи се в междублоковите пространства и в детски градини на територията на район „Надежда“, разделена на две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01279-2023-0002 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ИЗТОЧЕН“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности и ново изграждане на тротоарни, алейни, паважни и асфалтови настилки, паркинги, благоустрояване, озеленяване, паркоустройство на територията на Район „Източен“, Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0003 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за извършване на основен ремонт на общински път SML 3086 Орлино от км.16 + 000 м. до км.15 + 200 м.“
Прогнозна стойност: BGN 441 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0011 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на: „Основен ремонт на ул. „Индже войвода“ в участъка от о.т.276 до о.т.275, кръстовище между о.т.275, о.т.274 и о.т.226 и основен ремонт на участък от ул. “ Цар Симеон“–от о.т.226 до о.т.289“
Прогнозна стойност: BGN 258 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04056-2023-0001 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на сградата на Средно училище „Христо Ботев“– гр.Камено”
Прогнозна стойност: BGN 181 212,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2023-0003 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Омуртаг- II-ри етап- Реконструкция на водопроводи от водоснабдителните зони към напорен водоем „Средна зона“
Прогнозна стойност: BGN 6 457 558,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2023-0010 Дата на публикуване: 30.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Кокиче“ от о.т.11а до о.т. 21 по ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 453 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0007 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Рехабилитация на път VAR 2216 /III-208, Провадия – Дългопол/ – Тутраканци – Бозвелийско /III-904/
Прогнозна стойност: BGN 3 000 926,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0020 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Възстановяване на лакобояджийско покритие на въздушни преходи от системата за пренос на природен газ на територията на СИЕР Вълчи дол и ЮЗЕР Ихтиман на „Булгартрансгаз“ ЕАД: Обособена позиция № 1: Възстановяване на лакобояджийско покритие на въздушни преходи от системата за пренос на природен газ на територията на СИЕР Вълчи дол; Обособена позиция № 2: Възстановяване на лакобояджийско покритие на въздушни преходи от системата за пренос на природен газ на територията на ЮЗЕР Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06007-2023-0001 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ГРАДСКО УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ – гр. ВИДИН Предмет на ОП: ,,Ремонт на сградата на Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) – Градско ученическо общежитие (ГУО), гр. Видин”
Прогнозна стойност: BGN 483 614,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0017 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортни площадки на територията на Община Ямбол по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 108 248,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0030 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи на обект – „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на детска ясла № 7 „Еделвайс“, УПИ IV-3327 детска ясла, кв. 7801Б, гр.Стара Загора – II ЕТАП по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 319 992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0028 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт в ДГ „Слънце“, град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 35 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0006 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изграждане на спортна инфраструктура на територията на Община Стамболийски по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0009 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на общински път „KRZ2003/ III-865, п.к. Стояново – Светулка/ – Седларци – Жълтуша – /KRZ1002/“ от км 0+000 до км 5+537
Прогнозна стойност: BGN 5 326 421,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0007 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: АВР на сградата и оградата на музей „Ханчето“ ( Васил Левски) в с. Курново ‚,чрез Консервация, реставрация ,адаптация и експониране на музей “Васил Левски“ –Ханчето –първи етап
Прогнозна стойност: BGN 162 811,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0021 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради по 3 Обособени позиции „
Прогнозна стойност: BGN 509 130,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0006 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна мрежа и асфалтови кърпежи на територията на община Джебел”
Прогнозна стойност: BGN 288 462,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05853-2023-0003 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО СЛАВЯНОВО Предмет на ОП: Частичен ремонт на уличната мрежа в град Славяново
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2023-0001 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: Реновиране на хранилище за съхранение на веществени доказателства в ОДМВР -София
Прогнозна стойност: BGN 153 044,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0026 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО- РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ СЕКТОР „Б, ИЗГРАЖДАНЕ НА КИСЛОРОДНА ИНСТАЛАЦИЯ И АСАНСЬОРНА УРЕДБА НА „МБАЛ-САМОКОВ“ ЕООД, ОБЩИНА САМОКОВ“
Прогнозна стойност: BGN 260 525,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0034 Дата на публикуване: 29.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък Искър – Елин Пелин от км.7+700 до км. 22+846“
Прогнозна стойност: BGN 54 316 153,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0007 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД – СЕЛО ГУРМАЗОВО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 1 601 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2023-0006 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект: „РЕМОНТ/ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОНТАН В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО, ГР. ВЪРШЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 630 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0017 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на съществуващо парково пространство към Войнишки паметник – паркоустрояване и благоустрояване с места за отдих в кв.126, УПИ II-за озеленяване по плана на гр.Лом“
Прогнозна стойност: BGN 116 215,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0016 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2023 Г.“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03038-2023-0002 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 131 822,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0027 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с.Генералово, общ. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0026 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с.Момково, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 2 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2023-0006 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: СЪБАРЯНЕ НА СГРАДА В С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, РАЗЧИСТВАНЕ, ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2023-0002 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Община Садово, находяща се в гр. Садово, ул. „Иван Вазов” № 2
Прогнозна стойност: BGN 296 175,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06010-2023-0001 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ 121 „Георги Измирлиев“
Прогнозна стойност: BGN 119 132,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0013 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна по ДБФП № BGENERGY-2.002-0006-C01 от 29.04.2022г.“
Прогнозна стойност: BGN 680 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2023-0001 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ АВАРИЕН РЕМОНТ – СМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНИ PVC УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ И МОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ КОНТУРИ В УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ НА СГРАДАТА НА ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД В ГР. СОФИЯ, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 18“
Прогнозна стойност: BGN 198 953,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0005 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Долно Дряново между о.т. 70-144, село Крушево между о.т. 6-3, село Горно Дряново между о.т. 81-87-86, 104-119, 166-168, 223-224 и 228-229-231-232“.
Прогнозна стойност: BGN 184 215,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0005 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Подуяне“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 104 077,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0014 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Орешник, община Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 14 630 237,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2023-0006 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности /фасадна защита на фуги/ на метростанция „Мусагеница“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2023-0002 Дата на публикуване: 28.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за текущ ремонт на три сгради (читалища), общинска собственост на територията на община Бреговоˮ
Прогнозна стойност: BGN 116 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05089-2023-0001 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на Мултифункционална спортна площадка за четири вида спорт – баскетбол, волейбол, футбол и тенис в УПИ II, кв. 444 по плана на град Сливен, ПИ 67338.530.152.“
Прогнозна стойност: BGN 77 687,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0018 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Възстановяване на прагове в речното корито на р. Цибрица под стоманен мост югозападно от с. Долна Рикса
Прогнозна стойност: BGN 85 783,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 06268-2023-0001 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: Съзнание 1891г. НЧ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за изграждане на лятна сцена на открито
Прогнозна стойност: BGN 176 869,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2023-0002 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Основен ремонт на улици и част от тротоар в гр. Трън по 7 (седем) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 302 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0009 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти на територията на Община Стрелча по четири обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 – „Текущ ремонт на сградата на сградата на кметство в с. Блатница.“ 2. Обособена позиция № 2 – „Текущ ремонт на сградата на кметство в с. Смилец.“ 3. Обособена позиция № 3 – „Текущ ремонт на сградата на кметство и пенсионерски клуб в с. Свобода.“ 4. Обособена позиция № 4 – „Текущ ремонт на сградата на кметство с. Дюлево.“
Прогнозна стойност: BGN 43 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2023-0002 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на Детска градина № 23 „Здраве“- корпус А и корпус Б, находяща се в УПИ II, кв. 30, с идентификатор 68134.801.16 и административен адрес: гр. София, район Изгрев, ул. майор Юрий Гагарин №14“ по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 531 303,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0006 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за скейтборд в УПИ I, кв. 182А, по плана на гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 822 926,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0013 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция Довеждащ водопровод – тласкател за водоснабдяване на с. Михнево и с. Кърналово, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 458 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0004 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа, гр. Шабла, община Шабла“ разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопровод по ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане /о.т. 125/ до края /о.т.330/“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла, Етап IX: град Шабла-ул. „Добруджа“ /от км 0+000 до км 1+100“
Прогнозна стойност: BGN 1 817 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00748-2023-0015 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности и пътноремонтни дейности свързани с изграждане на автомобилна рампа и пътни постъпи към нея до главния вход на спешно отделение при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД в изпълнение на проект „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Северен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:  00064-2023-0005 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Възстановяване на подпорна стена на улица между о.т. 50 – 51, кв. 3 и кв. 9 по ЗРП на с. Забърдо“, община Чепеларе
Прогнозна стойност: BGN 269 991,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0009 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради, собственост на община Стражица по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 127 249,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0012 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на улична мрежа в община Искър“ по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 847 906,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02558-2023-0001 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР- Монтана с две обособени позиции: 1. Помещение за прием в гр. Монтана, 2. Помещение за прием в гр. Лом
Прогнозна стойност: BGN 42 486,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0037 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строителство на 2 /два/ обекта – Лот 31а и Лот 31б на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции: Обособена позиция 1: Лот 31а „Път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км 34+400 до км 46+290, с обща дължина 11,890 км, област В. Търново“ ; Обособена позиция 2: Лот 31б „Път II-53 Поликраище – Елена – Сливен от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 15,101 км, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 29 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00399-2023-0004 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХРИСТО БОТЕВ АД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР КЪМ ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МАГНИТНО-РЕЗОНАНТЕН ТОМОГРАФ 1.5Т (ЯМР) ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА – МБАЛ “ХРИСТО БОТЕВ“ АД, ГР. ВРАЦА
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0033 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Модернизация на телекомуникационните системи в участъка по направление Русе – Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 26 743 515,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0031 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Изграждане на цифрова телекомуникационна система за пренос на глас и данни в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия
Прогнозна стойност: BGN 10 881 197,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0014 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Текущ ремонт на водопреносна и канализационна мрежа на сгради в управление на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 182 487,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2023-0003 Дата на публикуване: 27.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Подготвителни дейности за зимно поддържане на общински пътища в община Брезник–изкърпване на единични дупки и деформации на пътната настилка“
Прогнозна стойност: BGN 173 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0014 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА МОСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ В гр. ДЕВИН, общ. ДЕВИН“
Прогнозна стойност: BGN 195 379,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2023-0005 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Татарево, община Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 3 633 532,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0017 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Разширение на гробищен парк Монтана
Прогнозна стойност: BGN 130 083,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0006 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 561 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0008 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: СМР на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч – разделена на пет обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 1 056 892,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2023-0001 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Завет, с. Острово и с. Брестовене“
Прогнозна стойност: BGN 248 922,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0017 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ОР НА СГРАДАТА НА КАРААЛАНОВОТО УЧИЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА УЛ.“ЦАР ИВАН АСЕН II“ №58 АСЕНОВГРАД – РЕМОНТ НА ПОКРИВ, ЕТАП I
Прогнозна стойност: BGN 243 356,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0004 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ДУПНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 915 747,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01228-2023-0001 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ.П.Н.РАЙКОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти в ОУ „Професор Пенчо Николов Райков“ гр. Трявна по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 391,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0012 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Плачидол, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 82 953,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2023-0003 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности свързани с изграждането на Консултативен център за биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“
Прогнозна стойност: BGN 166 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0034 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на нов Мост при км 7+361 на път III-103 в с. Горна Кремена на територията на ОПУ Враца“
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2023-0004 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на водопроводни мрежи и съоръжения на територията на община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0008 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 8 862 292,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2023-0030 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Ремонт, експлоатационна и техническа поддръжка на съпътстващи помещения и Санитарно охранителни зони на минерални сондажи на територията на Община Варна”
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0003 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на тротоари и асфалтиране на улици в населените места на територията на община Димово от капиталовата програма за 2023 година по обекти“.
Прогнозна стойност: BGN 1 078 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2023-0005 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Изграждане на обект: Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ ПИ с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 467.11.447; 40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.382; 40467.11.384“
Прогнозна стойност: BGN 858 128,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2023-0004 Дата на публикуване: 24.03.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – ГРАД ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 263 251,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0027 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 3 „Маргаритка“ УПИ I (детско заведение), кв. 442, гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 369 867,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0026 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи на строеж: “ Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 9 „Роза“ УПИ I детска ясла, кв. 513, гр. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 455 881,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0006 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общинска улична и пътна мрежа в населените места на територията на община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0025 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи на строеж: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла №6 „Щастие“ УПИ III, кв.226 гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 476 279,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2023-0004 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Реконструкция на общински път SML 3181, участък от разклон за с. Изгрев до с. Еленка с габарит – Г8, община Неделино”
Прогнозна стойност: BGN 5 336 998,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0008 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Рехабилитация на площадно пространство в с. Ясенково, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 150 057,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2023-0001 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: Подмяна на огради в източната част на Националната гвардейска част
Прогнозна стойност: BGN 45 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0018 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция № 2 – „Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2023-0009 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на тераса пред дневен бар, санитарно помещение в кухненски блок и учебна зала, намиращи се в основната сграда на ПД „Изгрев“, гр. Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 204 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0004 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото улично осветление в петнадесет населени места на територията на община Калояново“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2023-0017 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изграждане на открит метален склад за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД
Прогнозна стойност: BGN 201 653,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02015-2023-0003 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ Предмет на ОП: Ажурна ограда на ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 167 979,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0004 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици между осови точки 86-87-81, 104-119, 166-168 и 228-229-231-232 по плана на село Рибново“.
Прогнозна стойност: BGN 146 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0012 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Аварийни дейности- бетониране на водоотвеждащ канал – дере, минаващ през средата на с. Марикостиново, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 983 943,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0005 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „AСАНЬОР С ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО – ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ПОЛИКЛИНИКА И ДИСПАНСЕР”, със ЗП 11,25 м2 и РЗП 33,75 м2, разположена в УПИ VIII- ,,За поликлиника и диспансер”, кв.82 по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 198 819,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0003 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Реновиране на многофункционална спортна площадка, находяща се срещу бл.225, район „Люлин“-СО“
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02015-2023-0002 Дата на публикуване: 23.03.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ Предмет на ОП: Ажурна ограда на ОУ „Васил Априлов“, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 167 979,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01300-2023-0003 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обект: „Изграждане на спортни площадки на открито в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ в ПИ с ид. 10135.1508.207 по КК в кв. 719 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес ул. „Стефан Караджа“ №34, гр. Варна – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 134 078,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2023-0012 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Ремонт и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации
Прогнозна стойност: BGN 7 018 477,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0008 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Довършване на обект: Укрепване устоите на каменно-кивгирен мост под ул. „Стефан Караджа“, с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе
Прогнозна стойност: BGN 361 622,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0007 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда в град Тутракан, бл. „Нарцис“, ул. „Гео Милев“ №9“
Прогнозна стойност: BGN 229 651,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02042-2023-0004 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ЧИСТОТА ЕООД Предмет на ОП: Реконструкция и обновяване на сграда за обществена тоалетна в УПИ II / 431, кв.56 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ 07079.602.431.7 по КК
Прогнозна стойност: BGN 125 928,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0008 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на ул.“Победител“ от ОТ 166 до ОТ 169, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 77 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0006 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, СМР и авторски надзор на многофамила жилищна сграда бл. „ЗОРА“ с адрес: град Тутракан, ул. „Братя Мавродинови” № 16“
Прогнозна стойност: BGN 322 316,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0003 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка в двора на НУ „Христо Ботев“, гр. Любимец“
Прогнозна стойност: BGN 122 586,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2023-0003 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на подпорна стена – ограда към Спортен комплекс „Михаил Алексиев“, град Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0015 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населените места на община „Родопи“, област Пловдив по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN273 139,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0014 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. „6-та“ от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с.Храбрино , Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 1 488 212,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0020 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Ремонт на фитнес на открито в Обществен селищен парк в ПИ 53045.502.140 по плана на гр.Обзор, община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2023-0003 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Ремонт на покривна конструкция на административна сграда на Пето РУ при ОДМВР-Варна”
Прогнозна стойност: BGN 379 285,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0007 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0016 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на околоблокови пространства, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0006 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка за игра и на спортна площадка в парк „Княжеска градина”, район „Средец“, гр. София по 2 /две/ обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 269 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0034 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонт фундамент на силов трансформатор № 2 в п/ст Ивайловград
Прогнозна стойност: BGN 53 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06066-2023-0002 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Сдружение Предмет на ОП: Изграждане на две нови детски площадки в кв.55 и кв.87, в гр. Велики Преслав“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 260 588,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0010 Дата на публикуване: 22.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Строителство на обект: „Корекция на р. Бяла река I-ви участък – от км 0+140 до км 0+321“
Прогнозна стойност: BGN 909 969,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00125-2023-0004 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Прогнозна стойност: BGN 222 610,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0015 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на настилки и озеленяване в междублокови пространства на УПИ III и УПИ VIII, кв. 77 по плана на гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 214 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0017 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Текущи ремонти на общински обекти на Община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0024 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Зелени решения за междублоково пространство в кв. Железник за преодоляване на „Градския топлинен остров“ в ПИ с идентификатор 68850.501.530, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 383 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0008 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на обществени зелени площи в с. Стамболово и с. Михалци, община Павликени” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация на обществена зелена площ около паметник в УПИ I-629, кв. 75, с. Михалци, общ. Павликени“; Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на обществена зелена площ със съществуваща детска площадка в УПИ I-за озеленяване, кв. 10А, с. Стамболово, общ. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 152 811,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0011 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изграждане на част от клон 37 (Участък от РШ 203 до РШ 195 и участък от РШ 193 до РШ 20) от „Вътрешна канализационна мрежа с. Кавракирово, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 174 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0012 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на предблоково пространство на ул. „Георги Димитров“ № 35 в град Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 60 775,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0008 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Текущ ремонт на едноетажна масивна сграда за читалище – УПИ VII кв. 16 по плана на с. Дюлево, община Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0002 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Аварийна подмяна на уличен водопровод по ул. „Седма рилска дивизия“ в участъка до ул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Венелин“, улица с о.т 2032 до о.т. 703“.
Прогнозна стойност: BGN 163 728,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0004 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: УКРЕПВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПЕШЕХОДНО ПРОСТРАНСТВО – ПЕШЕХОДЕН МОСТ В ГР. ЛЪКИ, ОБЩИНА ЛЪКИ.
Прогнозна стойност: BGN 599 190,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2023-0013 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: “Мултифункционална учебна зала – аула, реконструкция модернизация на сгради с идентификатор 68850.502.618.5, 68850.502.618.6, 68850.502.618.8 по кадастрална карта на гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 746 469,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0025 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Светлина 1927” с. Райкова могила, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 11 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0061 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Поддържане работоспособността и разширяване на мрежовата инфраструктура на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02177-2023-0001 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО МАРТЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на Кметство гр. Мартен, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0011 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на предблокови пространства по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 306 053,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0006 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на сватбена зала в УПИ I, кв. 35, с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен – Етап II“
Прогнозна стойност: BGN 127 506,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0008 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Възстановяване състоянието на отбивни съоръжения по кейови стени в пристанищни терминали – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0018 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПЪТНО ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 8 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0019 Дата на публикуване: 21.03.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Възстановителни работи на настилки на територията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 2 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01300-2023-0002 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обект: „Изграждане на спортни площадки на открито в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ в ПИ с ид. 10135.1508.207 по КК в кв. 719 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес ул. „Стефан Караджа“ №34, гр. Варна – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 121 508,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 06068-2023-0001 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: СДРУЖЕНИЕ“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „КИЧИКА“- МАДАН – РУДОЗЕМ“ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „ПРОУЧВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА МЕСТНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „КИЧИКА” – МАДАН – РУДОЗЕМ” И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАЦИИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
Прогнозна стойност: BGN 94 767,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00990-2023-0001 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0006 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни разботи за изпълнение на обект:Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 13 487,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0009 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински пътища в община Златоград и на улична мрежа на територията на гр. Златоград – по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 107 232,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0007 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 2314 участък III – 1082 (Кресна – Микрево – Каменица – Кърпелево – Цапарево) през с. Гореме до Цапарево с дължина 5180 м от км 15+150 до км 20+330 “
Прогнозна стойност: BGN 7 597 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0008 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи на обект: Реконструкция на покрив на съществуваща сграда УПИ II, кв. 52, с. Климентово, общ. П. Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 62 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0010 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на амфитеатрална сцена на открито в УПИ IX кв.53 по плана на град Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 269 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02626-2023-0001 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: 18-ТО СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“ Предмет на ОП: Реконструкция на дворното пространство на 18 СУ „Уилям Гладстон“, сграда със статут на архитектурно-строителен паметник на културата с категория „местно значение“, в поземлен им от и идентификатор 68134.302.272, УПИ І – „за училище“, кв.157, м. „Зона Б-3“, Район „Възраждане” – СО, с административен адрес ул. „Пиротска” № 68,гр.София
Прогнозна стойност: BGN 1 234 407,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00002-2023-0001 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти в СУ „П. Р. Славейков“ гр. Трявна по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 54 286,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0030 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Укрепване стълб №13 на ВЛ 110kV „Сечен камък“
Прогнозна стойност: BGN 134 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0032 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи, като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0010 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на ул. „Охрид“ в участъка от ул. „Марица“ до ул. „Чаталджа“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0004 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради и прилежащи пространства в община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0016 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Реконсервация, реставрация, реконструкция и експониране на надградена средновековна крепостна стена в ПИ с идентификатор 87374.535.62, кв. 77, гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0012 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа във връзка с подготовка за експлоатация при зимни условия през 2023 г. и 2024 год.”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0008 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Извършване на СМР по полагане на пътна маркировка съобразно нуждите на Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2023-0003 Дата на публикуване: 20.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 335 718,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2023-0004 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни работи на част от уличната и пътна мрежа в община Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 198 107,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0008 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на улици в гр. Панагюрище по 6 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 670 643,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0007 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг(проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект “ Благоустройство на ул. „Кръстьо Гешанов“
Прогнозна стойност: BGN 394 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0005 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и изкърпване на улична мрежа на територията на община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0039 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Саниране на стоманобетонни конструкции в ОРУ“ в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 147 115,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0015 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изграждане на клетка 2 от регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 5 231 647,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0017 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УПИ I-262, КВ. 2В ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „МЛАДОСТ 3“, СО РАЙОН „МЛАДОСТ““
Прогнозна стойност: BGN 106 386,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0006 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: “Многофункционално игрище в гр. Панагюрище, кв.1, УПИ I“
Прогнозна стойност: BGN 192 942,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0016 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ: ОБЕКТ № 1: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ /МЕЖДУ О.Т. 39А И О.Т. 38В/ ОТ Т. Т1 НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТОПЛОФИКАЦИОННА КАМЕРА /НА УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“/ ДО Т. Т7, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ /ОТ Т. Т4 ДО Т. Т9/ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.325, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ IV-46, 47, 48, КВ. 124Б, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ОБЕКТ № 2: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø114.3/200 ПО УЛ. „ЦАРИБРОДСКА“ /МЕЖДУ О.Т. 38В И О.Т. 38Г/ ОТ Т. Т6 НА ТОПЛОПРОВОД /ПРИ О.Т. 38В/ ДО Т. Т12 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.324, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ I-42, 48, 49, КВ. 124Б ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-18“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 261 160,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0015 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ВИСОКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ ПЪРВИ ЕТАП – СЕКЦИЯ 7 И СЕКЦИЯ 8, УПИ Х 3239, КВ. 28, М. Ж.К. „ВРЪБНИЦА- 2“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 105 771,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0005 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: ЗАЛА за СПОРТ и МУЗИКАЛНИ ЗАНИМАНИЯ (пристройка към ДЕТСКА ГРАДИНА) в поземлен имот с идентификатор 49494.701.894, в урегулиран поземлен имот ХХVIII- 894, кв. 65, в гр. Мъглиж, общ. Мъглиж.
Прогнозна стойност: BGN 256 976,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0004 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СРР на строеж: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЗАЛА И БИБЛИОТЕКА КЪМ ЧИТАЛИЩЕ в УПИ ХХІV-372, 583 в кв. 380, гр.МЪГЛИЖ, общ.МЪГЛИЖ”
Прогнозна стойност: BGN 197 030,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0003 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР в УПИ ІІ, кв. 128 гр.Мъглиж”
Прогнозна стойност: BGN 269 892,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0002 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт в сгради с променено предназначение с идентификатори 49494.701.1354.4 и 49494.701.1354 – „Административни офиси”, находящи се в УПИ I-1354 кв.39 по плана на гр.Мъглиж“
Прогнозна стойност: BGN 218 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0013 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ул. „Гагарин“, с осови точки от 91 до 100, с приблизителна дължина 200м, с. Първенец, община „Родопи“, област Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 53 276,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0012 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „РЕХАБЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ.“СТАДИОНА“, С. МАРКОВО С ОСОВИ ТОЧКИ 87, 90, 91, 91А, 92 ДО ОСОВА ТОЧКА 94, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПИ 47295.124.9535, 47295.124.9534 ПО КК НА С. МАРКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА“.
Прогнозна стойност: BGN 322 928,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0002 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински пътища, улици и тротоари на територията на община Любимец“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0005 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на асфалтови настилки по републиканската пътна мрежа в рамките на град Попово“
Прогнозна стойност: BGN 25 941,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0015 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Авариен ремонт на „Къща на Брънеков” – сграда с идентификатор 87374.536.25.2 по КККР на гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 253 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0014 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на пристройка и реконструкция на залата за акробатика и скокове на батут, намиращи се в спортна зала „Диана“ – УПИ I, кв. 1 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ
Прогнозна стойност: BGN 3 751 819,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0009 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт ул.“Белград“ в участъка от ул. „Трети март“ до ул.“Търговска“, гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 166 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0029 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт на първа връхна прътова конструкция (2 х 80 метра) между опори № 23 и № 25 на моста над река Дунав при град Русе”
Прогнозна стойност: BGN 520 864,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0028 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: ,,Ремонт на стоманен мост на км. 17+004 в междугарието Шумен – Смядово“ в района на Железопътна секция Шумен
Прогнозна стойност: BGN 180 735,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0027 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Неотложно укрепване на нестабилен откос вляво по километража на железния път от км 117+805 до км 117+832 в междугарието Клисура – Христо Даново по 3-та жп линия
Прогнозна стойност: BGN 266 979,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0004 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки (УПИ III, кв. 3А и УПИ I, кв. 191) в град Айтос, Община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 52 623,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2023-0015 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТИНЯ Предмет на ОП: ,,Текуща поддръжка на съществуващи горски пътища и осигуряване на достъп до обекти за добив и продажба на дървесина за нуждите на ТП ДЛС Витиня, включваща ремонт на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2023 година, както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ
Прогнозна стойност: BGN 50 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0011 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на алеи в УПИ I, кв. 72 по плана на град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 103 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0009 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, гр. Разлог”
Прогнозна стойност: BGN 73 214,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0004 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГРАД ДРЯНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 350 975,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2023-0006 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Подмяна на облицовка на „Водна каскада“ в УПИ I-за културен дом, МВР, адм. сграда, площад, озеленяване, водни площи и общ. обслужване кв. 74 по плана на гр. Сапарева баня, поземлен имот с идентификатор №65365.602.1154, по КК на гр. Сапарева баня“
Прогнозна стойност: BGN 426 065,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00640-2023-0021 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Периодично изпълнение на строително-монтажни работи за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски” по 3 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 22 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00563-2023-0002 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: Реновиране на учебни зали в Академия на МВР и ЦСПП при АМВР по 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 179 493,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0005 Дата на публикуване: 17.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрива (над библиотеката с прилежащите помещения) на сградата на Народно читалище „Иван Вазов – 1871“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2023-0007 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИЯ (ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ БЕТОНОВИ ТРЪБИ С ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ID300) НА УЛ. „СТЕФАН СТАМБОЛОВ“ В УЧАСТЪК ОТ О.Т. 112 ДО О.Т. 129, С L=201М., ГР. ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 103 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0005 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с. Елшица, с. Левски и с. Панагюрски колонии“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на улица „Делчо Карамаринов“ Панагюрски колонии; Обособена позиция №2: „Асфалтиране по ул.“Атанас Попов“ – трети етап от кръстовището при ул.“Пено Колчаков“ до кръстовището при ул. „Средна гора“ с.Левски; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на ул.“Георги Димитров“ с. Елшица
Прогнозна стойност: BGN 108 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2023-0001 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Модернизация на читалище „Просвета“ – гр. Стралджа за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 493 355,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2023-0003 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за обект: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление с полагане на антиплакатна и комплексна антикорозионна защита”
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0005 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция и рехабилитация) за обект местен път находящ се в ПИ 32024.216.72 и ПИ 32024.8.185 в землището на гр. Ивайловград“ с приблизителна дължина 500 м.“
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0017 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: “Основен ремонт на спортна площадка на ПМГ „Боян Петканчин“, гр. Хасково, имот: 77195.725.68.1012.23”
Прогнозна стойност: BGN 85 131,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0016 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирано спортно игрище в ОУ „Любен Каравелов“ гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 153 958,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0017 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР по пътна маркировка и пътна сигнализация, съобразно нуждите на Община Несебър по обособени позиции: ОП№1 – „Полагане на нова хоризонтална пътна маркировка и възстановяване на стара и демаркировка“, ОП№ 2- „Изработка, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на вертикална пътна сигнализация””
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0010 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт на пътна мрежа на територията на Община Чирпан и улична мрежа в регулацията на град Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан” по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 307 555,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04902-2023-0001 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на НУ „Христо Ботев“, гр. Елин Пелин
Прогнозна стойност: BGN 259 442,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0006 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Медникарово, Община Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 9 803 130,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2023-0002 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS 2001 – /III-7001 Алфатар – Войново/ – с. Васил Левски от км 0+000 до км 3+445
Прогнозна стойност: BGN 2 887 283,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2023-0004 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на МОН”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0001 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Обновяване на паркови пространства в гр.Антоново. Реконструкция на градски мемориален парк “ в кв.9, УПИ І, гр.Антоново, община Антоново, ІІ етап
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0004 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Обновяване на съществуващи детски площадки на територията на район „Илинден“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 112 496,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0007 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Конструктивно укрепване на сграда на ДГ „Ален Мак“, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 295 215,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0004 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Рехабилитация и основен ремонт на път KRZ 3073/III-5082/ Джебел-Тютюнче от км 0+400 до км 2+156“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0005 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на покриви на Читалищна сграда село Цар Самуил и Читалищна сграда село Варненци, община Тутракан“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 134 870,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2023-0017 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Рехабилитация на апаратна камера „Кокаляне“, разположена на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 339 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00004-2023-0005 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Нови сградни канализационни отклонения на блок 24 в ж.к. Сторгозия гр. Плевен и нов участък от улична канализация
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0006 Дата на публикуване: 16.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на Община Каспичан“, обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан“, подобект „Проект за водопровод по ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Пирин“ с.Могила, община Каспичан“, Етап 1, водопровод по ул. „Никола Вапцаров“
Прогнозна стойност: BGN 159 787,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2023-0003 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на „Поле №5“ на покрива на Театър Дом-паметник, гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 164 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02407-2023-0002 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: 39-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на настилки на спортна площадка за футбол в 39 СУ „Петър Динеков“
Прогнозна стойност: BGN 99 876,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2023-0005 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Изграждане на лодкостоянка в УПИ XII в кв.16 от плана на гр. Оряхово – п.и. 54020.502.1504 от КК на гр. Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 867 524,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0006 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на улични настилки на територията на община Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 116 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0005 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на Община Каспичан“, обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан“, подобект „Проект за водопровод по ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Пирин“ с.Могила, община Каспичан“, Етап 2, водопровод по ул. „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 157 300,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0008 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализация на част от ул. „Мир“ кв. Раковица, гр. Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 367 893,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0008 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО: ЕТАП 1-ВЪТРЕШНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА С. ШКОРПИЛОВЦИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ГЛ. КЛ. I О.Т. 57 – О.Т. 52 – О.Т. 59: ЕТАП 2 – УЧАСТЪЦИ ОТ ГЛ. КЛ. I О.Т. 57 – О.Т. 52“
Прогнозна стойност: BGN 2 341 639,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0005 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за развитие на спортна инфраструктура, чрез изграждане на строеж „СПОРТНА ПЛОЩАДКА“, ситуирано в УПИ I-градина, кв. 13 по действащия КРП на кв. Дебър, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 268 220,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0030 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за осигуряване на условия за монтаж на зарядни станции, допълнителна мощност и кабелно трасе на депо в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 84 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0018 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт на пътни настилки“
Прогнозна стойност: BGN 7 224 880,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0014 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД 2Ø139/ 225 ПО УЛ. „ЗАЙЧАР“ (МЕЖДУ О.Т. 21 И О.Т. 22) ОТ ТОЧКА 1 НА СЪЩЕСТВУВАЩ ИНСТАЛАЦИОНЕН КОЛЕКТОР 2Ø426Х6 (МИНАВАЩ ПО УЛ. „ТРИ УШИ“) ДО ТОЧКА 9 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.306.475, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА (5+А+ПГ) В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.306.475, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ V-246, 247, КВ. 278 ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ЗОНА Б-19“, СО РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 197 015,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02312-2023-0004 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Предмет на ОП: „Обновяване и адаптиране на помещения и колекционни депа в ИБЕИ-БАН по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 92 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0055 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда СБК-2
Прогнозна стойност: BGN 760 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0054 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на оградни съоръжения и технически системи за сигурност на територията на ЕП-1
Прогнозна стойност: BGN 3 234 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0005 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в 12 СУ „Цар Иван Асен II” гр.София по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 50 926,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0024 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещение в Социален център – гр.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 7 432,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0005 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по открити спортни площадки в УПИ І, кв. 11 по плана на с. Багрянка и в УПИ ІІ, кв. 10 по плана на с. Чуково, общ. Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN 238 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0004 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Стрелча,Подобект Лот 2-ул.“Света Гора“ от о.т.270 до о.т.283,ул.“Язовирна“ от о.т.283 до о.т.284 и ул.“М.Дринов“ от о.т. 256-2 до о.т.286
Прогнозна стойност: BGN 259 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01518-2023-0003 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: Проектиране, основен ремонт и оборудване на сграда с идентификатор 68134.514.415.1
Прогнозна стойност: BGN 4 001 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0058 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции на територията на КЕЦ Харманли
Прогнозна стойност: BGN 70 774,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0050 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане и оборудване на детска градина за 12 (дванадесет) групи в УПИ I – ,,за детска градина“, ПИ 68134.4089.5694, кв. 24, м. ,,бул. Ал. Малинов, кв.2,14,19,21,24,32А, по плана на гр. София, район ,,Младост“
Прогнозна стойност: BGN 12 337 182,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2023-0006 Дата на публикуване: 15.03.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за извършване на ремонт на административна сграда за нуждите на РДГП Бургас (ГПУ Бургас) – доставка и монтаж на външни прозорци и врати със система от PVC профил и AL профил и стъклопакет“
Прогнозна стойност: BGN 86 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0011 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Поморие по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0010 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Изграждане на светофарна уредба при съществуваща пешеходна пътека на ул. „Княз Борис I“, о.т.343а в гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 64 138,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0004 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, ГР.БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 566 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2023-0001 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ /НХА/ С ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0002 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на територията на район „Кремиковци“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0006 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване и ремонт на Народно читалище „Просвета“ в УПИ I в кв. 27а, с. Кошов, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 342 191,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2023-0001 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИТЕЛСКА СТАЯ В 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 16 545,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00459-2023-0002 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ ЕООД Предмет на ОП: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА СЛЕД ОТСТРАНЕНИ АВАРИИ ПО ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ ДРУЖЕСТВОТО
Прогнозна стойност: BGN 149 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05310-2023-0001 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Асфалтиране на площи в двора на ОУ „Св. Паисий Хилeндарски“ гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 155 280,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0005 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСКИ СВЯТ“ В УПИ Х, КВ. 146 ПО ПУП НА ГР. ХАРМАНЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 369 646,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0010 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 1,6 MWp в УПИ VI-325, кв. 59, гр. Раднево, община Раднево – Етапно строителство: Етап 1 – Фотоволтаична електрическа централа с мощност до 0,6 MWp и БКТП 0.4/20 kV, с един брой трансформатор 1х630 kVA“
Прогнозна стойност: BGN 1 070 139,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01953-2023-0001 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ ВЪЗРАЖДАНЕ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в имот ПИ 68134.609.1258 – направа на площадково осветление и земни и пътни работи
Прогнозна стойност: BGN 106 843,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0015 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: “Ремонт на НЧ “Отец Паисий – 1925“, с. Войводово, общ. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 125 867,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0020 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Реконструкция на ул.“Фердинандова“ от о.т.315 до о.т.504″, част от проект: Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда, гр.Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 952 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0022 Дата на публикуване: 14.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65231.903.223 по КККР НА ГР. САМОКОВ”
Прогнозна стойност: BGN 537 521,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0012 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Поддръжка и ремонти на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 69 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0009 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на Община Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0008 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на уличната мрежа в обхвата на град Видин, малките населени места и пътната мрежа на територията на община Видин за 2023 година“
Прогнозна стойност: BGN 563 098,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2023-0001 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Извършване на цялостен ремонт на приемна за граждани /участък Изток – град Пазарджик/ в райони с преобладаващо ромско население в ОДМВР Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 22 782,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0001 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Ремонт на тенис корт към 78 СУ „Христо Смирненски“, гр. Банкя, район „Банкя“
Прогнозна стойност: BGN 64 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2023-0001 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Реконструкция на два броя детски площадки за деца от 3 до 12 години, намиращи се в междублокови пространства на територията на район „Красна поляна”.
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0005 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Рехабилитация и уширение на ул. Еделвайс, с. Осеновец, община Венец – Етап II“
Прогнозна стойност: BGN 498 216,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0013 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонтни дейности на улици на територията на град Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0006 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“ДИМИТЪР ЮРУКОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“ ДО УЛ.“ПРЕОБРАЖЕНСКА“ ГР.СРЕДЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0013 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реставрация и консервация на покрива и главните фасади на корпус „А“, „К“ и „Л“ от сградата на „Доходно здание“ и реконструкция на технически инсталации“, находящ се в УПИ I-671 в кв. 88 по плана на гр. Русе, Първи етап – Фасадни КРР, ВиК-площадкови мрежи и сградни инсталации; Втори етап – Покривни СРР и Трети етап: Електро“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2023-0003 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Свлачище на ул. „Иван Вазов“ в гр. Неделино, община Неделино между осови точки 117 и 118, област Смолян
Прогнозна стойност: BGN 179 863,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2023-0004 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на съществуващи тротоари на ул. „Недельо Кюлафлиев“, с. Мирково, община Мирково“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0007 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт ул.“Лом“ в участъка от ул.“Ал.Стамболийски“ до ул.“Чаталджа“
Прогнозна стойност: BGN 691 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0006 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт ул.“Момчил войвода“ в участъка от ул.“Ангел Вълев“ до ул.“Черно море“, гр. Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 241 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0007 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: СМР на обект/строеж „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки, водопроводи и водопроводни отклонения на площад в кв. Боровец гр. В. Преслав
Прогнозна стойност: BGN 97 378,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0005 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на улични настилки на територията на община Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 111 471,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02312-2023-0003 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ЕКОСИСТЕМНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Предмет на ОП: „Обновяване и адаптиране на помещения и колекционни депа в ИБЕИ-БАН по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 92 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0005 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Площадка за паркинг” В УПИ II от кв. 20 по плана на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 84 206,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0007 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в град Полски Тръмбеш: ЕТАП I: от о.т.62 до о.т.97 – „Рехабилитация на ул. д-р Петър Берон в гр. Полски Тръмбеш“ и ЕТАП II: от о.т.165 до о.т.180 – „ Рехабилитация на ул. „Яворова в гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 1 917 492,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0004 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: Основен ремонт на участък от улица „Васил Левски“, с. Кесарево
Прогнозна стойност: BGN 141 916,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2023-0005 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2023-0002 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Ремонт на сграда и изграждане на поливна система на градски стадион Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 207 940,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00998-2023-0003 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност до 107 KW за собствени нужди върху покривните конструкции на съществуващите сгради в имот с идентификатор 65334.303.869 в УПИ I – 869, кв. 21, по плана на гр. Сандански, община Сандански, с възложител МБАЛ „Югозападна болница“ ООД“
Прогнозна стойност: BGN 333 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02532-2023-0001 Дата на публикуване: 13.03.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ЗАЯВКА В ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ, СТОПАНИСВАНИ ИЛИ УПРАВЛЯВАНИ ОТ СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0013 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на мини футболно игрище в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 144 255,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0011 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на компрометиран пътен участък, извън регулация от о.т. 98в до разрушен водосток в гр. Карлово, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 91 435,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2023-0003 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ. „ЗДРАВЕЦ“, ГР.БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0023 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ в УПИ I – училише, кв. 170 по плана на гр. Стара Загора– ЕТАП I“
Прогнозна стойност: BGN 435 997,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2023-0001 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната, тротоарната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2023-0002 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „СМР на 2 помещения за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население в град Варна“
Прогнозна стойност: BGN 37 971,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0009 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект “ОБЩИНСКИ ПРИЮТ ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ- КУЧЕТА в УПИ IV- за третиране на отпадъци и компостираща и сепарираща инсталация в кв.4 по КККР на гр.ЧИРПАН, проектен УПИ VII-501.335, общински приют за бездомни животни – първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0023 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка /надлъжна и напречна/ по пътища и улици на територията на Община Свиленград /освежаване на съществуваща маркировка, направа на нова и демаркиране/ – 2023 г.”
Прогнозна стойност: BGN 82 609,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06306-2023-0002 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи за ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 353 035,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2023-0001 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „СМР за текущи ремонти и възстановяване на детски, спортни съоръжения и паркова мебел, находящи се в зелените площи и междублоковите пространства на територията на район „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01637-2023-0001 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: „Текущи ремонти в сградата и сградната отоплителна инсталация в СУ „П. Р. Славейков“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 258 372,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0013 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на спортна площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Св.Климент Охридски“ гр.Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 127 736,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2023-0006 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: СМР на обект/строеж „Реконструкция и рехабилитация на уличните и тротоарни настилки на строеж – подобект ул. „Н.Петрини” от ОК-337 до ОК-391, гр. В. Преслав“.
Прогнозна стойност: BGN 72 456,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01162-2023-0003 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности в Централна сграда на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 97 440,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05853-2023-0002 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО СЛАВЯНОВО Предмет на ОП: Частичен ремонт на уличната мрежа в град Славяново
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0022 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: Внедряване на ERTMS ниво 2 (ETCS и GSM-R или по-ново поколение цифрово радио от типа FRMCS или еквивалентно) в железопътен участък Русе-Каспичан – проектиране, доставка, строителство и въвеждане в експлоатация
Прогнозна стойност: BGN 186 701 555,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0015 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Енина, общ. Казанлък -Първи, втори и трети етап“
Прогнозна стойност: BGN 10 775 624,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0025 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонт на гаражни клетки в складова база управление МЕР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 92 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0024 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя:  МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА Предмет на ОП: Ремонт покрив на административна сграда отдел Добрич, Управление МЕР Варна
Прогнозна стойност: BGN 97 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2023-0010 Дата на публикуване: 10.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Авариен ремонт и възстановителни работи по пътното тяло, пътната настилка и отводнителните съоръжения на общински път VAR 2071 /III-906/ Дюлино – Попович – Граница община (Бяла – Несебър) – /I-9/ на територията на община Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 2 288 945,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05348-2023-0001 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Преустройство, реставрация и адаптация за музейна и обслужваща сграда на Регионален Етногрофски Музей – Пловдив – „Къща на Невена Атанасова“, разположена в гр. Пловдив, АИР „Старинен Пловдив“, ул. „Съборна“ №20
Прогнозна стойност: BGN 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2023-0006 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: Реконструкция на водопровод и канализации в гр. Приморско, община Приморско, област Бургас по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 148 624,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0006 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Аварийно почистване на дере в регулационните граници в кв. ,,Байкал”, гр. Кърджали, община Кърджали”.
Прогнозна стойност: BGN 999 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0003 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки на Площад 19 май, гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 45 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0015 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПО СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 : РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ. 796 ГР.НЕСЕБЪР. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 : РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПИ 51500.502.15 ГР. НЕСЕБЪР.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПИ 51500.502.341 ГР.НЕСЕБЪР.
Прогнозна стойност: BGN 425 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0003 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция на водопроводна мрежа) за обект: ул. „Яни Попов“ от ос.т. 305а до ос.т. 396, гр. Ивайловград, община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 170 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2023-0007 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции:
Прогнозна стойност: BGN 530 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0005 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в село Щръклево, община Иваново – трета финална част“
Прогнозна стойност: BGN 3 089 955,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0012 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0004 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на текущо поддържане и неотложни ремонти на сгради и съоръжения собственост на Община Плевен и учреждения на бюджетна издръжка към Община Плевен“, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 860 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0004 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Благоустрояване на междублокови пространства в квартал Сарая, в град Сопот, подобект „Укрепителна стена и тротоар до блок 20
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0003 Дата на публикуване: 09.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА ЗА ДВЕ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 75 “СЪРЧИЦЕ”, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VI- 161 „ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ“, КВ.2, ПИ68134.4083.161, М.“ МЛАДОСТ 1А”, РАЙОН „МЛАДОСТ“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 2 746 155,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0012 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „СТАДИОННА“ ГР. КОСТЕНЕЦ
Прогнозна стойност: BGN 191 866,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0011 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ШИПКА“ ГР. КОСТЕНЕЦ
Прогнозна стойност: BGN 348 844,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0033 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни мероприятия за отстраняване на щети на засегнатите вътрешно-ведомствени пътища, сгради и ХТС, ВЕЦ „Ивайловград“ – СМР по проект
Прогнозна стойност: BGN 605 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0004 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Васил Левски“ град Каспичан“
Прогнозна стойност: BGN 239 906,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2023-0002 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на градинска група в 27 ДГ „Детска китка“- филиал, адм. адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Иван Кулин“ № 9“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0021 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Подмяна на водопроводна мрежа в град Свиленград на улица „Страшимир Дочков“ от о.т. 872 до о.т. 776 в град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2023-0003 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на канализационна мрежа на гр. Златарица – Първи етап – Подетап едно“.
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0015 Дата на публикуване: 08.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 8-ма в с.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 96 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01300-2023-0001 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ДОБРИ ХРИСТОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обект: „Изграждане на спортни площадки на открито в Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ в ПИ с ид. 10135.1508.207 по КК в кв. 719 по плана на 3-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес ул. “ Стефан Караджа“ №34, гр. Варна – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 121 508,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0012 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград – етап III“
Прогнозна стойност: BGN 3 636 415,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05712-2023-0001 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: 131 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в сградата на 131. СУ „Кл. Аркад. Тимирязев“ гр. София по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 248 739,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0003 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Укрепване на свлачище VRC 27.44759.03 в поземлен имот 44759.501.484 по КККР на с. Люти дол, община Мездра, обл.Враца
Прогнозна стойност: BGN 169 435,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0014 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на участъци от уличната мрежа на с.Орляк – улици 17-та, 33-та и 27-ма“
Прогнозна стойност: BGN 128 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0011 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Ремонт на улица „Васил Левски“, с. Ягодово от точка 70 до точка 51 по РГО, обхващаща ПИ 501.1411, 501.1410, 501.1409, 501.1408, 501.1407, 501.1406, 501.1405, 501.1404. по КК на с. Ягодово, община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 1 125 536,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2023-0002 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 182, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА ПО УЛИЦИ: „Иглика“, „Юрий Гагарин“, „Хан Кубрат“, „Захари Стоянов“, „Александър Пушкин“, „Димчо Дебелянов“, „Скачка“, „Софроний Врачански“, „Освобождение“, „Осогово“, “Патриарх Евтимий“, „Пейо К. Яворов“, „Тракия“, „Осъм“, „Цар Калоян“, „Мара Петлешкова“, „Шейново“, „Люлин“ и „Маргарец“, гр. Угърчин, община Угърчин.“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0004 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Аварийно почистване и профилиране на дере в квартал „Акации“ в регулацията на гр.Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 478 698,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01314-2023-0002 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” по Обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 945 330,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2023-0009 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: Строително – монтажни работи по „Преустройство на съществуващи учебни зали в спално-битови помещения в сграда №18, находяща се във ВР1315 – гр. Варна“ , съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 595/28.02.2023г.
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0003 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Изграждане на общинско обслужващо заведение и тоалетни в УПИ VII – За обществено обслужване в кв. 24 град Сливница
Прогнозна стойност: BGN 201 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2023-0002 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Изграждане на вертикална планировка, ограда на терен за открит и закрит плувни басейна в УПИ IX и VIII в кв. 24 град Сливница
Прогнозна стойност: BGN 182 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06333-2023-0001 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на покрива на съществуваща сграда-Шошкова къща, УПИ III , кв.85 ПИ с идентификатор 73198.505.215 по КК и КР на гр.Троян , ул.”Цар Калоян” № 9”
Прогнозна стойност: BGN 71 887,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0014 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка и изграждане на прилежащи спортни кътове в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Св. Влас, Община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0013 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 2-ра в с.Полковник Савово“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0020 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман”
Прогнозна стойност: BGN 24 069 196,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0014 Дата на публикуване: 07.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в град Велико Търново“ с две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 7 853 921,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0005 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Подпорна стена за укрепване на ул. „Граничар“ между о.т. 238 и о.т. 143 в кв. 13 и 14 – гр. Доспат“
Прогнозна стойност: BGN 316 522,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0012 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на участък от улица „Братя Миладинови“ в гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 138 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0003 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: “Облагородяване на зелени площи и изграждане на паркинг в ПИ с идентификатор 68134.1600.80, попадащ в обхвата на УПИ IV – „за здравеопазване – поликлиника“, кв. 100, м. „Студентски град“, район „Студентски“ – Столична община““.
Прогнозна стойност: BGN 208 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2023-0002 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт на улици в село Аврамово и село Юруково, община Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0014 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтови настилки на улици в гр. Казанлък след подменена водопроводна мрежа по оперативна програма на „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора за съвместно финансиране с Община Казанлък.“
Прогнозна стойност: BGN 566 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0018 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр.Свиленград” в изпълнение на АДБФП :№BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020, по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 112 852,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0001 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/, Велинград – Сърница/ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците – Медени поляни, 2 етап: от км. 0+000 до км. 1+300 и от км. 2+500 до км. 7+269.07“
Прогнозна стойност: BGN 4 451 506,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2023-0009 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на стадион №7 към НСА „Васил Левски
Прогнозна стойност: BGN 478 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2023-0009 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обекти на територията на община Хисаря в три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 5 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2023-0002 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: Основен ремонт на стадион в с. Рибново
Прогнозна стойност: BGN 958 701,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00086-2023-0004 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТРОЯН ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обособяване на изолиранa структура за лечение на пациенти с инфекциозни заболявания, в т.ч. COVID-19 в „МБАЛ – Троян“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 132 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2023-0003 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Полагане на павета, плочки и бордюри за благоустрояване – текущ ремонт на тротоари и алеи на територията на община Павел баня“.
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0051 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: СМР за ремонт на помещения в цех СОИ и TO
Прогнозна стойност: BGN 141 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0005 Дата на публикуване: 06.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за основен ремонт на улици на територията на град Гълъбово
Прогнозна стойност: BGN 6 403 130,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04666-2023-0005 Дата на публикуване: 03.03.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
Прогнозна стойност: BGN 7 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0030 Дата на публикуване: 03.03.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ДУПНИЦА“ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична система върху покрива на административната сграда на ТП „ДГС Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 47 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0019 Дата на публикуване: 03.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 871 738,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0018 Дата на публикуване: 03.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на община Бургас по пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „ОП 1 Меден Рудник“ Обособена позиция № 2 – „ОП 2 Победа“ и ОП 5 Крайморие“ Обособена позиция № 3 – „ОП 3 Долно Езерово“ Обособена позиция № 4 – „ОП 4 Център“ Обособена позиция № 5 – „ОП 6 Зора“.
Прогнозна стойност: BGN 75 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0021 Дата на публикуване: 03.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за въвеждане на енергийно ефективни мерки в сграда публична общинска собственост във връзка с реализацията на проект „Енергийна ефективност в сграда за образователен център и култура в Благоевград“, №BGENERGY-2.002-045, в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) №BGENERGY-2.002-045-С01/29.04.2022 г., финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 142 785,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0006 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 633 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0011 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 4-та в с.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 241 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0010 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на участък от улица 7-ма в с.Нова Камена“
Прогнозна стойност: BGN 118 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0009 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Извършване на дейности по възстановяване и рехабилитиране на общински пътища и улици в гр. Петрич и населените места в Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0009 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО СПОРТНО ИГРИЩЕ В ДВОРА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ИСПЕРИХ
Прогнозна стойност: BGN 454 616,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0006 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА В ПГСС „ИВАН ВЛ. МИЧУРИН“
Прогнозна стойност: BGN 262 533,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0003 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица от о.т. 71 до о.т.72 в град Белово , община Белово“
Прогнозна стойност: BGN 30 625,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2023-0001 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрива нa сградата на ЗПГ „Климент Тимирязев“
Прогнозна стойност: BGN 67 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0008 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Плачидол, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 82 953,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0008 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция на основен спортен терен в НСБ „Цар Самуил” гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0007 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на покрив на сгради с идентификатори 56126.603.1555.12 и 56126.603.1555.13, в УПИ II 603.1559, кв.53, имот с идентификатор 56126.603.1555 по КККР на гр.Петрич
Прогнозна стойност: BGN 204 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00625-2023-0002 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на антибактериални подови настилки в КОВИД сектора в „МБАЛ-Павликени“ ЕООД в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 34 115,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0008 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР за дейностите по ремонт на художествената галерия, експозиционната зала за временни археологически експозиции и прилежащите им пространства по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 151 625,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2023-0003 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на общински сгради в Община Антон в две обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на общинска детска градина „Българче “ Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на Народно читалище „Христо Ботев – 1925“
Прогнозна стойност: BGN 749 842,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2023-0003 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОМИШЛЕНО-ТЪРГОВСКА ЗОНА КУКЛЕН, МЕСТНОСТ „КАПСИДА“ ГРАД КУКЛЕН ОБЛАСТ ПЛОВДИВ – Улица 5 /648м/, Улица 1 /200м/ и Улична Канализация по Улица 5 от РШ 24 до РШ33 и от РШ 25 до РШ 30 /ЕТАП VI/”
Прогнозна стойност: BGN 1 261 794,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02042-2023-0002 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ЧИСТОТА ЕООД Предмет на ОП: Реконструкция и обновяване на сграда за обществена тоалетна в УПИ II / 431, кв.56 по плана на ж.к. Славейков, гр. Бургас, ПИ 07079.602.431.7 по КК
Прогнозна стойност: BGN 125 928,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0005 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт покрив на сграда по ул. Иван Вазов №15 – корпус „Б“ и корпус „В“, гр. Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02015-2023-0001 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на игрище по баскетбол и лекоатлетиатлетическа писта в двора на ОУ „Васил Априлов“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 88 820,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0037 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт на ул. “Свежест“ и ул. “ Кокиче“, с.Мало Бучино“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01226-2023-0001 Дата на публикуване: 02.03.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ГАБРОВО ЕООД Предмет на ОП: Ремонт, модернизация и внедряване на енергоспестяващи мерки в сграда на „ДКЦ 1 – Габрово“ ЕООД – втора база
Прогнозна стойност: BGN 1 112 873,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00615-2023-0003 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на панорамен асансьор към административната сграда на Българската телеграфна агенция“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0011 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул. „Трети март“ от о.т. 81 през о.т. 237, о.т. 235, о.т. 593, о.т. 594, о.т. 234, о.т. 233 до о.т. 232, основен ремонт на ул. „Букорска“ от о.т. 235 до о.т. 236 и благоустрояване на ПИ 05815.304.323 по КККР на гр. Ботевград – Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0030 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Батак“ – „Ремонт покрив командно – административна сграда ВЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 63 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0005 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на неподмененото улично осветление в с. Карабунар и с. Бошуля, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 86 205,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0002 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: “Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“_4
Прогнозна стойност: BGN 49 976,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0013 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: ВЕЛОАЛЕЯ ЮЖНО ОТ ТРЕТОКЛАСЕН ОБЩИНСКИ ПЪТ III -9061 /КК“СЛЪНЧЕВ БРЯГ“-с, ТЪНКОВО/
Прогнозна стойност: BGN 710 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00415-2023-0003 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА ПЕТКА БЪЛГАРСКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на МБАЛ „Св. Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0016 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1928”, с. Студена, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0010 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН 31/19/2/7.2/2/00863 с наименование: „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица и Устина, находящи се на територията на община Родопи по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 59 033,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0012 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж: „СМР за създаване и оборудване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 – пристрояване на сградата на СБАЛПФЗ „Д-р Д. Граматиков“ Русе на основание чл. 134, ал. 6 във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗУТ
Прогнозна стойност: BGN 348 398,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0029 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади” в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 342 873,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0009 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Авариен текущ ремонт на ОУ ,,Христо Ботев“, с. Кликач, община Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2023-0003 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: “Реконструкция на водопроводна мрежа по индикативни улици, гр. Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 1 408 672,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0004 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Основен ремонт/рехабилитация на уличната мрежа на територията на с. Радилово, Община Пещера, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 706 920,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03931-2023-0002 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, СЪБЛЕКАЛНЯ И ПОМЕЩЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, град БЛАГОЕВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 80 066,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0007 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение по Оперативна програма „Региони растеж“ 2014-2020 година
Прогнозна стойност: BGN 930 222,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2023-0008 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Реконструкция на сгради и съоръжения в зоната на контрол на Агенция „Митници“ на ГКПП „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 23 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0015 Дата на публикуване: 01.03.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ С. ГОРНИ ОКОЛ – С. ДОЛНИ ОКОЛ (SF02579) ДО О.Т.352 ПО ПЛАНА НА С. ГОРНИ ОКОЛ И УЛИЦА О.Т.352-О.Т.351-О.Т.337-О.Т.345-О.Т.206 ПО ПЛАНА НА С.ГОРНИ ОКОЛ, ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ВРЪЗКА ОТ СЪЩЕСТВУВАЩ ПЪТ С. ГОРНИ ОКОЛ – С. ДОЛНИ ОКОЛ (SF02579) ДО О.Т.352 ПО ПЛАНА НА С. ГОРНИ ОКОЛ, ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА О.Т.352-О.Т.351-О.Т.337-О.Т.345-О.Т.206 ПО ПЛАНА НА С.ГОРНИ ОКОЛ, ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ“
Прогнозна стойност: BGN 1 949 843,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура