Уникален номер на поръчката: 02886-2021-0001 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил Предмет на ОП: „Изграждане на административен център чрез преустройство на помещения „Стол ОДМВР – Кюстендил”
Прогнозна стойност: BGN 141 670,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2021-0004 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: ДОВЪРШИТЕЛНИ СМР НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – ОДГ „Д – Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА“, ГРАД РИЛА, ФИНАНСИРАН ПО ПРСР 2014-2020Г.
Прогнозна стойност: BGN 116 063,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0006 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на град Сандански и част от населените места в община Сандански”
Прогнозна стойност: BGN 166 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2021-0003 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Ремонт на улична мрежа в гр. Рила
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0003 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Изграждане на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №3 в гр. Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 299 695,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0023 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в ТП на НОИ — Бургас, на адрес гр. Бургас, ул. ”Янко Комитов” № 3“.
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0007 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и оборудване кухненски блок „Дом стари хора”, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 69 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0011 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в МБАЛ – Ботевград ЕООД за COVID отделение“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0010 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство и пристройка на детска градина „Кокиче“ в УПИ III-за детско заведение в кв.169 по плана на гр. Ботевград”
Прогнозна стойност: BGN 370 820,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0020 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Гърмен“ по четири обособени позиции: – Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Гърмен и с. Огняново, община Гърмен; – Обособена позиция № 2: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен и с. Дъбница, община Гърмен; – Обособена позиция № 3: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново, община Гърмен; – Обособена позиция № 4: Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Долно Дряново, община Гърмен.
Прогнозна стойност: BGN 1 070 320,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2021-0004 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ. „САРАЯ“, ГР. СОПОТ
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0006 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Мъглиж – етап 3 „Път SZR1082 – /SZR1081/ Тулово-Юлиево-/ III-5007/ в участъка от с.Юлиево до Сушилни (от км 5+559,79 до км 7+128,45)“.
Прогнозна стойност: BGN 694 362,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0021 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на клубове на пенсионера по обособени позиции Обособена позиция № 1 Клуб на пенсионера находящ се в партерния етаж на бул. „Руски“ № 5, част от имот пл. № 2491, кв. 19 Обособена позиция № 2 Клуб на пенсионера, находящ се в партерния етаж на ул. „Граф Игнатиев“ № 41, пл. № 812, кв. 125 по плана на гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 80 092,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0004 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА «ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА АНТОН, ФИНАНСИРАН ПО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПУДООС
Прогнозна стойност: BGN 187 570,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0012 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Траурен дом в гробищен парк на гр. Генерал Тошево, находящ се в гр. Генерал Тошево, УПИ I, кв. 159 по плана на гр. Генерал Тошево, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 200 653,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0037 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ел.проводи СН и НН в рудник „Трояново-3“, село Медникарово
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2021-0001 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Реконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. Софийска
Прогнозна стойност: BGN 1 120 157,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0006 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД И РОЛЕР СПОРТОВЕ” В ПИ 1026, КВ.107 ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНO“
Прогнозна стойност: BGN 132 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0010 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Ремонт на фасада и ограда на Детска градина „Слънчо”
Прогнозна стойност: BGN 137 147,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0017 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Благоустрояване дворни площи на Детска градина „Младост” – първи етап, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 263 104,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0048 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на въздушни задвижвания с електрически задвижвания на разединители 31,5 kV, подмяна на разединители 110 kV, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство за ремонт на сградите за ЗРУ 31,5 kV в подстанция „Столник“ и подстанция „Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 3 203 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0047 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на ОРУ 31,5 kV в п/ст “Марица изток”
Прогнозна стойност: BGN 1 998 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0033 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на водоотвеждането над главната фасада на ДК „Борис Христов“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 502,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2021-0004 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: Строителство на обекти: Изграждане, основен и текущ ремонт на общински пътища, улична мрежа и паркинги в населените места от Община Момчилград -2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0014 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Инженеринг на обект: „Почистване и укрепване на дъно и брегове на р. Стара река в регулационните граници на гр. Пещера в участък от моста на р. Стара река на път II-37 посока Батак до мост на ул. „Хан Пресиян“ с приблизителна дължина 1,750км.
Прогнозна стойност: BGN 7 090 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2021-0007 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на път Т1 от м. „Циганска поляна“ до хижа “Чумерна” км 0+680-км 2+160
Прогнозна стойност: BGN 2 623 503,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2021-0004 Дата на публикуване: 31.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за Основен ремонт на улици на територията на община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 265 260,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04260-2021-0002 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „КОНСТАНТИН ФОТИНОВ“ Предмет на ОП: „Строителство на „Мултимедиен творчески център“ в профилирана гимназия „Константин Фотинов“ град Самоков, община Самоков.”
Прогнозна стойност: BGN 62 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0009 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна зала „Септември“, гр. Свищов“.
Прогнозна стойност: BGN 1 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2021-0002 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Основен ремонт на Дълготрайни материални активи – обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2021г., както следва: 1. “Основен ремонт Здравна служба“ – с. Одърне; 2. “Основен ремонт Здравна служба“ – с. Борислав; 3. “Основен ремонт общинска сграда – Клуб на пенсионера“ – с. Борислав.
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0010 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Разширение на гробищен парк Монтана
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0019 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обект с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново о.т 53-57, о.т. 190-193“
Прогнозна стойност: BGN 50 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0005 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на дворно пространство на ДГ № 92 „Мечта“
Прогнозна стойност: BGN 98 366,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0012 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за Основен ремонт на пожарогасителна система /ПГС/ в Панорама „Плевенска епопея 1877”
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0080 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Премахване на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 37798.505.295 в гр.Козлодуй (бивш имот на ОЦ), извозване на отпадъци и подравняване на терена
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0005 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: АВАРИЕН РЕМОНТ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР II – УЧАСТЪК ОТ УЛ. „САКАР ПЛАНИНА“ ДО УЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ – ГР. ТУТРАКАН“
Прогнозна стойност: BGN 1 171 798,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2021-0003 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ НА СГРАДА НА ОБЩИНА СОПОТ
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0007 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Преустройство на сектор за водолечение на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Д-Р Теодоси Витанов“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 78 302,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2021-0007 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ЕЛХОВО И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2021-0004 Дата на публикуване: 30.03.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 350 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0004 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Подобряване на социалната инфраструктура от резидентен тип – ЦНСТ, чрез изграждане на достъпна архитектурна среда и облагородяване на дворно пространство на обществена сграда по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 168 212,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0011 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Реконсктрукция на водопроводна мрежа – ул. „Бойчо Ханджиев“ – от о.т 409 до о.т. 380; ул. „Димчо Дебелянов“ от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев“ от о.т. 324 до о.т. 401, град Стрелча, oбщина Стрелча, област Пазарджик“.
Прогнозна стойност: BGN 231 246,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0006 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. ГРОЗДЬОВО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В С. БУЛАИР
Прогнозна стойност: BGN 1 695 055,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03462-2021-0001 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: СУ за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“-София Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на професионален консултативно-обучителен център в Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“ гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 222 870,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2021, 14:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0003 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Текущ ремонт на бордюри и тротоари на ул. „Александър Стамболийски“ гр. Неделино с дължина 410 метра.
Прогнозна стойност: BGN 99 633,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03770-2021-0001 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център в ОУ „Хр. Смирненски“ – гр. Раковски, Община Раковски, по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 67 059,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2021-0007 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОН”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0013 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи на приемна на МВР, гр. София, ул. „Шести септември“ № 29″
Прогнозна стойност: BGN 41 342,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01506-2021-0001 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО АСТРОНОМИЯ С НАЦИОНАЛНА АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ Предмет на ОП: Извършване на спешни ремонтни дейности на административна сграда и жилищна група „А“, „Б“ и „В“ в Национална астрономическа обсерватория „Рожен“ (НАО-Рожен)
Прогнозна стойност: BGN 266 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03580-2021-0003 Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи за обект: 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София в две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 43 372,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

02849-2021-0003

Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: 

Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Модернизиране на националния координационен център в гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 400 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

02849-2021-0002

Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: 

Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Предмет на ОП: „Ремонт на административна сграда на ГПУ Златарево, РДГП Кюстендил“ по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00353-2021-0075

Дата на публикуване: 29.03.2021
Наименование на възложителя: 

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по подмяна на пневмозадвижвания, тръбопроводи, регулатори , арматури и маслоохладители по основно и спомагателно оборудване на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй, реконструкция и изграждане на системи за поддържане климата в помещенията на компютърната управляваща система (КИУС „ОVATION“) и помещенията за дозиметричен контрол на изхвърлянията през венттръби №1 и №2
Прогнозна стойност: BGN 33 261 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 

00689-2021-0008

Дата на публикуване: 27.03.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ТУНДЖА

Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Изграждане и реконструкция на спортна инфраструктура – Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ III, кв.37 по ПУП на с. Безмер и Реконструкция на спортна площадка, находяща се в УПИ ХI, кв.20 по ПУП на с. Кукорево, Община „Тунджа“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“, по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 221 252,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2021-0003 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради собственост на община Георги Дамяново“ по две обособени позиции.“
Прогнозна стойност: BGN 98 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0009 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на Детска градина „Зора“ в с. Новачене“, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 231 649,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0016 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Враца
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0011 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН, КМЕТСТВАТА БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЕН БЮДЖЕТ, ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И МЕСТНИ ПЪТИЩА
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0012 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводи, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 458 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0005 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР на ул. „Цар Асен“, гр. В. Преслав от ОК – 406 до ОК- 463 (част „Водопровод“) – II-ри етап
Прогнозна стойност: BGN 96 649,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0006 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на ДГ „Ирина Бачо Кирова“ – гр. Летница“
Прогнозна стойност: BGN 187 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0012 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Проектиране, строителство и авторски надзор, на обект: „Изграждане на нов учебен корпус в СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 3 296 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0004 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА „ДОМ НА ОФИЦЕРА“ ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС“ – НИКOПОЛ“, В КВ. 39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР. НИКОПОЛ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 51, ЕТАП – 3“ , ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.
Прогнозна стойност: BGN 126 837,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0073 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на 5 броя апартаменти и 3 броя санитарни помещения в ХК „Истър“
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0072 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 832,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0004 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Изграждане на ул.“5-та“, кв.Изток, град Вършец – етап 1″“
Прогнозна стойност: BGN 122 312,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0010 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: Рехабилитация на улица „Паисий Хилендарски”, гр. Добринище, Община Банско
Прогнозна стойност: BGN 193 164,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 14:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0028 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив и стреха в ДГ „Слънце” в гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 44 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0003 Дата на публикуване: 26.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Реализиране на проект за обект: Реконструкция и промяна на предназначението на МС (общежитие) в ДГ „Индира Ганди“ – филиал с. Разлив по две обособени позиции” Неозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 484 260,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2021-0003 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обекти на територията на Община Главиница, по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и с. Стефан Караджа, община Главиница; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница, община Главиница;
Прогнозна стойност: BGN 226 929,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0026 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на Електроразпределение Юг ЕАД – КЕЦ: Казанлък, Стара Загора, Загоре, Раднево, Нова Загора, Сливен
Прогнозна стойност: BGN 294 492,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0071 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизиране на автоматизирани портали
Прогнозна стойност: BGN 47 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0006 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом, финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г. по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улица в с. Трайково от О.Т. 147 до О.Т.168“; Обособен позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улица – от О.Т. 123 до О.Т. 195 и улица – от О.Т. 107 до О.Т. 181 в с. Ковачица, община Лом; Обособена позиция №3 „Реконструкция и рехабилитация на улица – от О.Т.79 до О.Т.85, улица – от О.Т. 108 до О.Т. 68 и улица – от О.Т. 239 до О.Т. 224 в с. Сталийска махала, община Лом“; Обособена позиция №4 „Реконструкция и рехабилитация на улица – от О.Т.188 до О.Т.182 в с. Замфир, община Лом“;
Прогнозна стойност: BGN 1 066 425,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0005 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реализиране на облагородяване на зелени площи и централна част на село Църквище, Община Златица“
Прогнозна стойност: BGN 217 593,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0069 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 832,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0004 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР/ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НАСЕЛО КАРЛИЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 209 184,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0003 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реализиране на облагородяване на зелени площи и централна част село Петрич, Община Златица“
Прогнозна стойност: BGN 305 918,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02508-2021-0002 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: 30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за обособяване на Център за природни науки, изследвания и иновации на част от трети етаж в 30. Средно училище „Братя Миладинови“, гр. София по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ “
Прогнозна стойност: BGN 170 708,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0006 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово, гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0006-С01 от 05.01.2021 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 37 259,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2021-0004 Дата на публикуване: 25.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: „Локален ремонт на пешеходни алеи в имот 67800.505.118 по к.к. намиращ се в местност „Провлака“ гр.Созопол -1 980 м2“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0003 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил“ – Вили Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 496 197,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0027 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на мост и реконструкция на път в участъка от о.т.74 до о.т.24 в с. Студена, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 1 031 619,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0003 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска, в с. Антон, община Антон“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 389,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03295-2021-0001 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „РАЙНО ПОПОВИЧ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нови спортни площадки / волейбол, баскетбол, футбол и детска площадка / в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово,бул. „Освобождение“ №2, общ. Карлово, обл. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 236 445,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0003 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА „ДОМ НА ОФИЦЕРА“ ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС“ – НИКOПОЛ“, В КВ. 39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР. НИКОПОЛ, УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 51, ЕТАП – 3“ , ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.
Прогнозна стойност: BGN 126 837,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0005 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ“ В УПИ I“ ЗА СПОРТЕН КОМПЛЕКС“, КВ. 103 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. ЛОМ“, ГР. ЛОМ, УЛ. „КУБАДИН”
Прогнозна стойност: BGN 202 508,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0009 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на асфалтовите настилки на НСА „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 770 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02099-2021-0001 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВА БАЗА ВЪВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ПГСС В УПИ II, КВ.113А ПО ПЛАНА НА ГР. ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 415 167,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0010 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ №3“
Прогнозна стойност: BGN 2 410 455,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2021-0003 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2021г.
Прогнозна стойност: BGN 65 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0002 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска, в с. Антон, община Антон“
Прогнозна стойност: BGN 971 991,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2021-0003 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Осъществяване на текущи и неотложни ремонти на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2021 година”
Прогнозна стойност: BGN 411 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0024 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – БУРГАС Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване строителство на обект: „Селскостопански надлез над Път II-73 ,,Граница ОПУ – Шумен-Лозарево (Карнобат – Бургас) при км 89+205”
Прогнозна стойност: BGN 597 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0009 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: Рехабилитация на улица „Александър Стамболийски”, гр. Добринище, Община Банско
Прогнозна стойност: BGN 525 976,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 14:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2021-0002 Дата на публикуване: 24.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град Две могили, община Две могили, област Русе“ по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 269 646,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0006

Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки по бул. ,,Освобождение,, с достъпна среда, град Белово, община Белово, област Пазарджик“, финансиран по АДБФП № BG06 RDNP001-19.124-0005-C01 за представяне на БФП от Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ по ПРСР за периода 2014-2020г. , съфинансирана от ЕЗФ за РСР по подмярка 19.2. ,,Прилагаме на операции в рамките на стратегии за ВОМР,, на мярка 19 ,,ВОМР,,.
Прогнозна стойност: BGN 349 309,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2021-0003 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Подмяна на улични осветители на територията на Община Тетевен с нови светодиодни (LED) осветители“
Прогнозна стойност: BGN 598 095,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0009 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство – Навес за обслужване на техниката на службите по чистота в РЦУО Самоков – ПИ 65231.915.100 по КК землище на гр. Самоков”.
Прогнозна стойност: BGN 233 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0005 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: „Изграждане на детски площадки в ДГ „Слънце“, в двора на допълнителна сграда (бивша ЦДГ № 2)“ Обособена позиция №2: „Изграждане на детски площадки в ДГ „Здравец“, в двора на допълнителна сграда (бивша ЦДГ № 4)““
Прогнозна стойност: BGN 64 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0009 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Реконструкция и модернизация регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино, Сърница и Сатовча находящ се в ПИ №8150 по плана на с. Барутин, местност „Долно ливаде” община Доспат““.
Прогнозна стойност: BGN 2 877 505,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0003 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на градски парк в град Чепеларе – I-ви етап”
Прогнозна стойност: BGN 383 951,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05016-2021-0001 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: РАЗЛОЖКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА СТОЙЧЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на административно-лабораторна сграда на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“, гр. Разлог”
Прогнозна стойност: BGN 82 947,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2021-0004 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности, свързани с инфраструктурата на район „Тракия“
Прогнозна стойност: BGN 4 385 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2021-0011 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Аварийно възстановителни работи на сградата на читалище с. Изгрев УПИ – V, кв. 26 по плана на с. Изгрев, общ. Суворово, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 258 031,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2021-0010 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Аварийно възстановителни работи на сградата на кметство с. Изгрев УПИ – XII, кв. 27 по плана на с. Изгрев, общ. Суворово, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 263 423,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2021-0004 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Карлуково“
Прогнозна стойност: BGN 623 640,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2021-0003 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 125 949,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0010 Дата на публикуване: 23.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Строителни работи за основен ремонт на сектори за публика на стадион в гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 136 749,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0007 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа“ от о.т.131 до о.т.132, с. Ботево; ул. „П. Волов“ от о.т.203 до о.т.143 и ул. „Поп Андрей“ от о.т.204 до о.т.205, с. Тенево, Община „Тунджа“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 144 489,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01877-2021-0001 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи по проект СТЕМ в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 66 556,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0006 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, УЛ. „ЯВОР“, УЛ. „ИСКЪР“, УЧАСТЪК ОТ УЛ. “БЕЛАСИЦА“ ОТ О.Т.243 ДО О.Т.244А И УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА ОТ О.Т.244А ДО О.Т.244Б ОТ ПЛАНА НА ГР. БОЖУРИЩЕ, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 683 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0018 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обект с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново о.т 53-57, о.т. 190-193“
Прогнозна стойност: BGN 50 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0017 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици между осови точки 52-54, 97-98 по плана на село Дъбница“.
Прогнозна стойност: BGN 52 881,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0002 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – извършване на дейности по рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в местност „Карач Дере“, в землището на град Никопол и осъществяване на авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 1 021 724,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0019 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително-монтажни работи на проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – Изпълнение на СМР на Техническа рекултивация Обособена позиция 2 – Изпълнение на Биологична рекултивация
Прогнозна стойност: BGN 9 970 806,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0008 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на учебна зала със сервизни и складови помещения в ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“ на НСА „Васил Левски“ к.к Боровец
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0009 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ –РИТУАЛЕН ДОМ ЗА ВЕСЕЛИ РИТУАЛИ В ГР.ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 44 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02906-2021-0001 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ВЛАДИМИР КОМАРОВ“ Предмет на ОП: Реновиране покрив и фасади на корпус 3 в Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров“, гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 268 135,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0005 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР и доставки за целите на проект „Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков“.
Прогнозна стойност: BGN 74 734,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0008 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт на детска ясла №1“ гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 247 333,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00004-2021-0007 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии
Прогнозна стойност: BGN 695 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0008 Дата на публикуване: 22.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: Реконструкция на пътната настилка и тротоарите, реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа, изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови кабели на ул. „Тодор Каблешков” в участъка от улица „Отец Паисий“ до улица „Мингьо Тодев“, гр. Банско, Община Банско.
Прогнозна стойност: BGN 1 146 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00010-2021-0017 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД Предмет на ОП: Строително – монтажни работи за изграждане на зала за ангиографски изследвания и процедури
Прогнозна стойност: BGN 161 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0003 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и СМР при изпълнение на обект: УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ при водосток на път PAZ 2063,в участъка с. Абланица – с. Цветино от км.13+317 до км.13+357.
Прогнозна стойност: BGN 97 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2021-0008 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за “Рехабилитация на улици в с. Николаевка, Община Суворово “
Прогнозна стойност: BGN 820 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0016 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици между осови точки 27-28 и 28-33 по плана на село Хвостяне“.
Прогнозна стойност: BGN 52 881,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0004 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на асфалтови настилки по републиканската пътна мрежа в рамките на град Попово“
Прогнозна стойност: BGN 25 941,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0005 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЛАМЪЧЕ“, С. ПЧЕЛНИК, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 100 410,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0001 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на улици: „Топола“, „Дружба“, „Шипка“, „Цар Симеон“, „Ал. Стамболийски“, „Джемина“, „В. Боримечков“ в с. Антон, общ. Антон“
Прогнозна стойност: BGN 920 721,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2021-0001 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на електрически преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0010 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Строителни дейности с цел – възстановяване и ремонт на обекти и терени, съоръжения към тях и прилежащи площи, на територията на Община Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03363-2021-0001 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изграждане на видеонаблюдение и сигнално-охранителна система на експерименталните бази на Института по рибарство и аквакултури – Пловдив и прилежащите към тях територии, сгради, съоръжения, имущество и продукция
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0024 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: “Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването й в Посетителски център в с.Мезек общ.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 62 087,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2021-0004 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на път, отводнителна система и пътни съоръжения на местен път, свързващ манастир «Покров на Св. Богородица» със село Ресилово
Прогнозна стойност: BGN 607 318,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0016 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Доставка, монтаж на табла за управление, окабеляване и настройка на 24бр. ел.задвижки AUMA с позиционер в Проходим Колектор в, гр. София, жк. Овча купел, съгласно одобрен работен проект
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0009 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците (в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на населените места), общинските пътища и техните съоръжения на територията на община Бургас по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 28 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0021 Дата на публикуване: 19.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 664 183,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0005

Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на „Пристрояване сградата на ОУ „Иван Вазов” – гр. Видин“ (триетажна пристройка за класни стаи и изграждане на асансьор), обявена в изпълнение на ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“ (2020-2022 г.) по МОДУЛ 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“
Прогнозна стойност: BGN 263 496,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0006 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и хоризонтална маркировка в гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 459 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0008 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на строително – монтажни дейности, доставка и монтаж на системи за подземни контейнери за твърди битови отпадъци
Прогнозна стойност: BGN 184 258,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0015 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВОДОСТОЦИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОРОЙНИТЕ ВОДИ ПРЕЗ МАСИВИ 24, 36-39, 49-58“ – С. РИБНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 232 120,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0015 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Основен ремонт парк „Руски“, град Враца
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0004 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „Г.Димитров“ и прилежащ водопровод, с.Драгоево, общ.Велики Преслав
Прогнозна стойност: BGN 799 329,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0009 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за енергийна ефективност на две детски ясли по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 391 398,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0009 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на елементи на техническата инфраструктура вкл. асфалтиране и канализация за дъждовни води по второстепенни ул.“Възраждане“ и ул.“Стефан Стамболов, с.Рогош, общо с дължина 2010м., Община „Марица“-област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 413 689,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2021-0003 Дата на публикуване: 18.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Ремонт на обекти, собственост на община Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0003 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Възстановяване на ул. „Трети март“, с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“
Прогнозна стойност: BGN 783 196,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0003 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: „Читалище „П. Р. Славейков – 1903” – с. Добри дял, общ. Лясковец”
Прогнозна стойност: BGN 74 845,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0017 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт и подготовка за експлоатация при зимни условия на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2021г.
Прогнозна стойност: BGN 419 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01648-2021-0002 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО – БУРГАС ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за реализиране на проект „Подобряване условията на труд в лечебни кабинети, лаборатории и манипулационни в „Диагностично-консултативен център І – Бургас“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0016 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт улици в населените места на територията на община Троян през 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 732 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0008 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на малки улици в Община Тервел“ по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на пешеходна улица (алея) в градски парк Тервел; Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на улица 11-та в с.Бонево.
Прогнозна стойност: BGN 53 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02969-2021-0001 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт за изграждане на STEM Център в сградата на 105 СУ „Атанас Далчев“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 98 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00799-2021-0002 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на скат и възстановяване на компрометирана подпорна стена до път ІІІ-866 „Кричим-Девин” в участъка от км 97+950 до км 98+300”
Прогнозна стойност: BGN 5 468 334,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0002 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонт на улична мрежа, общински пътища и текущ ремонт и поддържане на РПМ в община Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 216 905,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0003 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република“ от ОТ270 до ОТ358“ – ПЪРВИ ЕТАП – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И ОБНОВЯВАНЕ НА УЛ. „РЕПУБЛИКА“ ОТ ОТ270 ДО ОТ315, ГР. ВЪРШЕЦ“
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0010 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР за “Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв. 46- ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“ по проект: “Реконструкция на съществуващи гаражи, складове в ателиета за приложно и изящно изкуство в УПИ XI, кв. 46- ПИ 57491.503.90 гр. Поморие, Община Поморие“, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.060 – МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 281 278,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0017 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолации на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен”, реф. № 21-019
Прогнозна стойност: BGN 3 159 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2021-0010 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – възстановяване на каменна облицовка и каменни детайли около прозоречни отвори на северната фасада на сградата на Народното събрание, пл. “Княз Александър І“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 28 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0007 Дата на публикуване: 17.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Нови хан, северно от улици „Васил Левски“ между о.т. 22 и от о.т. 73 и „Пловдивско шосе“ между о.т. 73 и о.т. 108
Прогнозна стойност: BGN 1 560 859,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0023

Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране и изграждане на подпорна стена на улица в село Зелен дол
Прогнозна стойност: BGN 6 772,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2021-0005 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 2 886 612,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0015 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Водоснабдяване на част от ул. „Стою Комитата“
Прогнозна стойност: BGN 25 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0009 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЪРВИ ЮНИ“, С. БУТАН“
Прогнозна стойност: BGN 49 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0004 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Аварийно укрепване на скат в село Падина, мах. „Стара Падина“, общ. Ардино”
Прогнозна стойност: BGN 78 953,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2021-0003 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит – LOV 1093, LOV 1094 и LOV 1095”
Прогнозна стойност: BGN 5 028 282,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0008 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИНЖИНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА НА С. ДЖЕРМАН, ОБЩ. ДУПНИЦА, ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ И ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ”
Прогнозна стойност: BGN 3 306 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0010 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦЪРКВА „ РОЖДЕСТВО НА ПРЕСВЕТАЯ БОГОРОДИЦА” В УПИ II 431, КВ. 52 ГР. ПАВЛИКЕНИ
Прогнозна стойност: BGN 317 494,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0008 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА И ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ПЛЕВЕН, КМЕТСТВАТА БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЕН БЮДЖЕТ, ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА И МЕСТНИ ПЪТИЩА В 3 (ТРИ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 6 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0004 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с код в ИСУН BG06RDNP001-19.079-0002 с наименование „Обновяване на площи за широко обществено ползване на територията на общ.Лесичово“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 242 173,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0008 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 574 270,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0009 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3242/III-8683, СМИЛЯН-МОГИЛИЦА/ЧЕРЕШОВСКА РЕКА-КИСЕЛЧОВО, ПРИ КМ 3+800, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП”
Прогнозна стойност: BGN 311 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01806-2021-0002 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Реконструкция котелно и нафтово помещения при в СУ „Христо Ботев” – гр. Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00796-2021-0002 Дата на публикуване: 16.03.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на водоснабдителни мрежи и съоръжения на територията на Софийска област, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София
Прогнозна стойност: BGN 18 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05957-2021-0002 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЬР БЛАГОЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на част от етаж на Второ ОУ „Димитър Благоев“ и приспособяването му в STEM център – „Център за природни науки, изследвания и иновации
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0008 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на реконструкция на водоснабдителната мрежа на с. Виево, община Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0002 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на част от прилежащото външно пространство на сградата на СУ „Васил Левски“”
Прогнозна стойност: BGN 299 997,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02558-2021-0001 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана Предмет на ОП: Ремонт (строително – монтажни дейности) на обект- закрито стрелбище в сградата на ОД МВР – Монтана
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01830-2021-0001 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ Предмет на ОП: „Строително – ремонтни работи по проект „STEM изследователи – в нас е бъдещето“, СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 44 107,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01108-2021-0001 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Частичен ремонт на училищна сграда на Основно училище „Христо Ботев“ с.Зелена морава, община Омуртаг“
Прогнозна стойност: BGN 164 860,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0017 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на тераси и стълбища в сградата на ВПД „Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 72 993,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2021-0003 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улица „Персенк“ от о.т. 185, 91, 97, 27 до 115 в с.Борино, Община Борино“
Прогнозна стойност: BGN 98 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2021-0004 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на повдигателно съоръжение и обслужваща площадка на кота +28,50м на Електрофилтъра на Блок 1
Прогнозна стойност: BGN 103 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0009 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Изграждане на детски площадки със съоръжения, достъпна среда, благоустрояване и ремонт на ограда на Детска градина „Слънце” гр. Павликени по Проект „Красива България”.
Прогнозна стойност: BGN 95 835,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0002 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с код в ИСУН BG06RDNP001-19.079-0001 с наименование „Рехабилитация на уличното осветление на с.Калугерово, общ.Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 171 540,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0007 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 2-ра в с.Безмер“
Прогнозна стойност: BGN 109 894,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0008 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реализацията на обект: „Обществена зона за отдих в село Царацово“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 ОТ ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност:  BGN 99 398,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0035 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт и възстановяване на мостови съоръжения, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 890 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0007 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА СТРОЕЖ: “ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА – ГР. ПЛЕВЕН” УПИ II1076 ПО ПУП – ПРЗ НА ГР. ПЛЕВЕН – ФАЗА II”
Прогнозна стойност: BGN 19 128 389,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0002 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на част от водопроводната и улична мрежа в населените места на Община Вършец – ул. „Селището“, с. Спанчевци; ул. „Козница“ – гр. Вършец, кв. Заножене и ул. „Хан Крум“ – гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 723 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03788-2021-0005 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране за зона обхващаща участъците от зоните за почасово платено паркиране
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0007 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на целодневна детска градина в УПИ IV-501.361 -детска градина, кв.36 по плана на село Бенковски, Община „Марица“ -I-ви етап.
Прогнозна стойност: BGN 999 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2021-0003 Дата на публикуване: 15.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови
Прогнозна стойност: BGN 640 265,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04993-2021-0003 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: 2-РО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА STEM ЦЕНТЪР В ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – ГРАД ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 58 102,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0007 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж “Подпорна стена за укрепване на свлачищен участък на път SML 1084-Барутин-Бръщен на км. 10+300“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0022 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Обновяване на площ за широко обществено ползване, в с. Димитровче, Община Свиленград””
Прогнозна стойност: BGN 14 202,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0021 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Обновяване на площ за широко обществено ползване в с. Левка, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 14 202,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01648-2021-0001 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЕДНО – БУРГАС ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за реализиране на проект „Подобряване условията на труд в лечебни кабинети, лаборатории и манипулационни в „Диагностично-консултативен център І – Бургас“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0012 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в община Троян
Прогнозна стойност: BGN 416 406,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0027 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Преустройство и пристрояване на ДГ „Буратино” в УПИ I – 518.4, комбинат, детска градина, ясли, кв. 424 по плана на „Русин махала”, гр. Пловдив, п.и. 56784.518.4 по KKКР на гр. Пловдив, за обособяване на три нови групи и физкултурен салон“
Прогнозна стойност: BGN 555 809,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0026 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за обект „Г4: Озеленяване и благоустрояване на УПИ I – озеленяване в кв. 438 (пл. „Житен пазар“) по плана на Първа градска част – юг, град Пловдив“, във връзка с реализацията на проект: “Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020 – 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 820 912,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2021-0010 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях в район Източен на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 906 202,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2021-0003 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: Инженеринг на обект „Аварийно укрепване на устоите на тротоарни конзоли на мостово съоръжение на р. Острешка на ул. „Топола“ – общинска второстепенна улица с кад. № 52218.542.56 – част от трасето на общински път LOV2003 от км 0+110 до 0+150“
Прогнозна стойност: BGN 113 641,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0014 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МС-ЧИТАЛИЩЕ“, УПИ I-71, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С. СКРЕБАТНО, ОБЩИНА ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 683 064,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0013 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – С. ДЪБНИЦА, ОБЩИНА ГЪРМЕН И ПОСЛЕДВАЩО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО“
Прогнозна стойност: BGN 457 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03453-2021-0001 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА“, ГР.СОФИЯ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на покрива на сградата на бул. „Александър Стамболийски“ № 191 и Обособена позиция № 2: Ремонт на покрива и на части от фасадата на сградата на ул. „Княз Борис І“ № 103″
Прогнозна стойност: BGN 174 315,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2021-0002 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: Инженеринг на обект „Аварийно укрепване на имот кад.№52218.542.62 по КК на гр.Априлци – публична общинска собственост и частни жилищни имоти на ул.“Русалийски проход“ от №40а до №50 чрез изпълнение на подпорна стена“
Прогнозна стойност: BGN 65 991,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0001 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Учебна база „Лозенец“ на Върховния административен съд
Прогнозна стойност: BGN 570 696,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0020 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на Кметство в с.Сладун, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 14 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0008 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР в изпълнение на проект: „Разширение и реконструкция на обект, свързан с културния живот в Община Поморие – сграда на Читалище „Просвета 1888” гр. Поморие, филиал с. Каменар“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Процедура МИГ Поморие_10_1_7.2. М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 109 739,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедур

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0007 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на общински път град Банско – хижа „Вихрен“, Община Банско”
Прогнозна стойност: BGN 11 069 503,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0007 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Извършване на СМР за обект: „ гр. Бяла – Укрепване свлачище и брегоукрепване“ – I първи етап
Прогнозна стойност: BGN 32 552 440,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0007 Дата на публикуване: 12.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Извършване на строителни и монтажни работи по укрепване на свлачища на територията на община Своге по обособени позиции: Обособена позиция №1 – Укрепване на свлачище на път SFO 2604/II-16 – Своге – София/Батулия – Бакьово – Ябланица при км 2+950 в землището на село Батулия, №SFO 43.02899-02; Обособена позиция №2 – Укрепване свлачище на път SFO 3611/II-16 – Своге – Томпсън/Лесков дол при км 4+150 в землището на село Лесков дол, рег. № SFO 43.43390-05; Обособена позиция №3 – Укрепване свлачищен участък с.Желен, местност „Езерище“ с № SFO 43.29163-01 – участък 3 и участък 4
Прогнозна стойност: BGN 1 831 590,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0013 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Блатска, община Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 99 173,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0012 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: Модернизация на информационна уредба на стадион „Тича“ в УПИ V-243 “за стадион”, кв. 48, 18 м.р., гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04414-2021-0004 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО Предмет на ОП: „Строително – ремонтни работи по проект „Център за природни науки, изследвания и иновации“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 74 850,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2021-0002 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Реконструкция, оборудване, обзавеждане и подобряване на прилежащи пространства на сградата на ОУ „Аверкий Попстоянов“ гр. Рила, Община Рила
Прогнозна стойност: BGN 633 175,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0025 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Преустройство, пристрояване и надстрояване на ДГ „Чучулига в УПИ III – детско заведение, кв. 20 – нов, по плана на кв. „Младежки хълм“, п.и. 56784.517.337 по KKКР на гр. Пловдив, за обособяване на две нови групи и физкултурен салон“
Прогнозна стойност: BGN 451 296,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0024 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Изграждане на пристройка за функцията на две нови яслени групи към съществуваща ДЯ „Веселушка“, поземлен имот 56784.528.529, УПИ II – обществено обслужване, квартал 15 по плана на кв. „Втора Каменица“, район Източен, с административен адрес бул. „Източен“ № 18“
Прогнозна стойност: BGN 458 893,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0005 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт на сградата на медицински център „Д-р Николай Тошев” гр. Чирпан – ПОДМЯНА НА ДОГРАМА
Прогнозна стойност: BGN 69 009,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0001 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Рехабилитация и реконструкция на улица Бачо Киро, гр. Средец
Прогнозна стойност: BGN 359 956,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2021-0005 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. МАЛКО ТЪРНОВО
Прогнозна стойност: BGN 291 346,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0004 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БУЛ. „ЕВРОПА“, ГР. БОЖУРИЩЕ- III ЕТАП (УЧАСТЪК КМ 2+209.91- КМ 3+148.89)“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01564-2021-0001 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в населени места от Община Чупрене – II-ри етап, с. Чупрене
Прогнозна стойност: BGN 865 724,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0006 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по програма на Министерството на образованието и науката- „Изграждане , пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022год.” по 4 /четири/ обособени позиции”.
Прогнозна стойност: BGN 1 952 015,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0007 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за основен ремонт на улици на територията на община Свищов”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0011 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. „Васил Левски“ №332; ж. к. „Младост“, бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. „Христо Ботев“ №105 и 107 и ул. „Тома Хитров“ №23“ за обект: „Многофамилна жилищна сграда на ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7”
Прогнозна стойност: BGN 123 638,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0010 Дата на публикуване: 11.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на многофамилна жилищна сграда на ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“, гр. Троян във връзка с проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.12; ул. „Лъгът“ №2, бл. „Машстрой-2“; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“
Прогнозна стойност: BGN 125 297,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2021-0002 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Красно село“
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2021-0001 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: “Рехабилитация на улична мрежа в част от населените места на община Стралджа“
Прогнозна стойност: BGN 242 766,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2021-0003 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици от уличната мрежа на гр. Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 894 944,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0004 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Спортна площадка за превантивна дейност към МКБППМН – ремонт и преустройство на съществуващо игрище с проектна ограда в УПИ I – спортен комплекс, кв. 169 по плана на гр. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0022 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство по одобрени работни проекти на обект: „Г2. Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на улици, находящи се в гр. Пловдив, Първа градска част – юг“ и за инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) на ВиК инфраструктурата (със собствен принос) на същия обект, във връзка с реализацията на проект: “Обновяване на градската среда в община Пловдив – 2020- 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 302 380,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01905-2021-0002 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ, ТОПЛОИЗОЛИРАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛОЩИ ПО ФАСАДИТЕ, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ И ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВ “ на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 247 452,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2021-0001 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАВАРЕН СТРОЕЖ „ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ , ГР.ВЪРБИЦА , УПИ V, КВ.7“- II –РИ ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 126 588,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0003 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЕКТ “ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ““
Прогнозна стойност: BGN 3 344,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2021-0014 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС“
Прогнозна стойност: BGN 566 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2021-0001 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и осъществяване на авторски надзор за сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 10 376 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0005 Дата на публикуване: 10.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: “Архитектурно–художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. „Пирин” в частта между ул. „Отец Паисий” и ул. „Христо Матов”, централен градски площад „Възраждане” и част от ул. „Никола Й. Вапцаров”, гр. Банско и изграждане на вoдопровод и разделна канализация по ул. „Пирин“, гр. Банско в участъка от ул. „Отец Паисий“ до ул. „Глазне“ – Първи етап: от ул. „Отец Паисий” до ул. „П.Р. Славейков”
Прогнозна стойност: BGN 1 093 026,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0012 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици от о.т. 24-38.в с. Долно Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 73 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0011 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици между осови точки 170-21-157-158, 17-159, 19-21 по плана на село Дебрен.
Прогнозна стойност: BGN 85 627,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0061 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и преустройство на офиси и санитарни помещения на сграда ОСК 1 – Цех ХТС и СК
Прогнозна стойност: BGN 147 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0014 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: “КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ХОТЕЛ “СТРАННОПРИЕМНИЦАТА” КЪМ РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ НА ОТКРИТО „ЕТЪР” В БАЗА ЗА НАСТАНЯВАНЕ С КОНФЕРЕНТЕН ЦЕНТЪР И ЗА МУЗЕЙНА АДМИНИСТРАЦИЯ С ФОНДОХРАНИЛИЩА”
Прогнозна стойност: BGN 2 739 455,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0017 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Кметство и НЧ „Отец Паисий – 1925” в с. Левка, Община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 4 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0005 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: Вътрешен ремонт с подмяна на дограма в самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.651.1.8 в административна сграда с идентификатор 43476.315.651.1 в гр. Летница, община Летница
Прогнозна стойност: BGN 69 055,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03422-2021-0001 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: СМР за изграждане на STEM център ̶ Напредък в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино
Прогнозна стойност: BGN 144 898,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0005 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Аварийно възстановяване на подпорни стени в регулацията на гр. Трън – инженеринг: проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор
Прогнозна стойност: BGN 983 212,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2021-0001 Дата на публикуване: 09.03.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за петнадесет групи с прилежаща инфраструктура, в УПИ І – за ОДЗ, кв. 49, м. „ж.к. Малинова долина” по плана на гр. София, Район Студентски
Прогнозна стойност: BGN 8 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0002 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод, реконструкция и благоустрояване на улица „Стефан Караджа“ и улица „Перуника“ – гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 1 056 115,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0009 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на сграден фонд на ремонтно-експлоатационна база (РЕБ) Загоре
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0003 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЦИ „ЛИПА“, „РОСА“, „БРЕЗА“, „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ХРАБЪРСКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0002 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА РЕМОНТ НА УЛ. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В С. ХЕРАКОВО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0001 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА РЕМОНТ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ.„ХРИСТО СТЕФАНОВ” В С.ПОЖАРЕВО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ- 2 ЕТАП ”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0002 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Любен Каравелов, Рила и Търговска в гр. Полски Тръмбеш, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 338 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0009 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 521 210,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0004 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване и реконструкция на моста на река Ерма, гр. Трън, кв. Мурговица и подпорни стени при моста – инженеринг: проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 492 968,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0016 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кадиево – община „Родопи“ – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 245 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0015 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Неофит Рилски“, с. Ягодово – община „Родопи“– Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01285-2021-0003 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на алейна мрежа и облагородяване на дворното пространство в Почивната база на Агенция за държавна финансова инспекция в курортен комплекс Албена, община Балчик, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 77 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0004 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА”, СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО“ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 451 809,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0010 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново“.
Прогнозна стойност: BGN 155 227,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0007 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РОДОПЧАНЧЕ“ В ГРАД СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 167 366,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0006 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ В ГРАД СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 268 153,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02594-2021-0001 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ГР. СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда за образование с идентификатор 68850.514.330.13 и обособяване на Кабинет „Пoдготвителна група“ и Кабинет „Професионална подготовка“ за нуждите на ЦСОП – гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 110 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0006 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Инженеринг за проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор при изпълнението на строеж за изграждане на Ритуален дом в с.Зърнево
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0005 Дата на публикуване: 08.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН – ПОДПОРНИ СТЕНИ № № 1 И 2“
Прогнозна стойност: BGN 121 951,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00689-2021-0005

Дата на публикуване: 07.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект „Основен ремонт на детска градина, находяща се в УПИ XIV, кв.16 по ПУП на с. Крумово, Община „Тунджа“.
Прогнозна стойност: BGN 126 954,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00197-2021-0009

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Цялостна реконструкция и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа, и изграждане на нова водоснабдителна система на с. Брестовица, община Родопи”
Прогнозна стойност: BGN 25 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката:

00166-2021-0006

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: ―„Избор на изпълнител за изпълнение на Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект : Ремонт на ОУ „ Васил Левски „ с.Змейца“
Прогнозна стойност: BGN 245 299,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00040-2021-0016

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка /надлъжна и напречна/ по пътища и улици на територията на Община Свиленград /Освежаване на съществуваща маркировка, направа на нова и демаркиране/ – 2021г.”
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00212-2021-0003

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Извършване на дейности по възстановяване и рехабилитиране на улици и тротоари в малките населени места в Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00964-2021-0005

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идн. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовково, Община Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 324 233,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00040-2021-0015

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Кметство в с.Мустрак, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00112-2021-0004

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнението на обект: „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци в УПИ I, местност „Вучата могила” по КК на с. Дъбравите, община Белово – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 1 472 412,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00909-2021-0002

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 164 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00693-2021-0004

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В СГРАДИТЕ НА “УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00850-2021-0001

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа в гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00169-2021-0006

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч по проект: „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 3 392 463,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00797-2021-0007

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 350 936,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00267-2021-0020

Дата на публикуване: 05.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в Район “Централен”и Район “Южен” в Община Пловдив“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към ФМ на ЕИП 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 819 130,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00073-2021-0015

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на съществуващ етаж от административна сграда за нуждите на администрацията на РИМ – гр. Велико Търново, УПИ XVI, кв. 81
Прогнозна стойност: BGN 151 942,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката:

00166-2021-0005

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране , изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на отклонка от ул. „Тракия” към съблекалня на стадион, гр. Доспат, община Доспат””
Прогнозна стойност: BGN 78 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00774-2021-0017

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни работи за обект: Детска градина и ажурна ограда в УПИ I 3349, кв.7502 „Възраждане“ по плана на гр. Ст. Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 892 960,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00182-2021-0003

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Рехабилитация на улици в населени места с. Ясенково, с. Боян и с. Капитан Петко на територията на Община Венец““ с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00026-2021-0032

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Работи по нанасяне на антикорозионни покрития в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00353-2021-0059

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Осигуряване на захранване в сървърни помещения на Информационната система на „АЕЦ Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 12:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

01861-2021-0002

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ“ Предмет на ОП: „Строително – ремонтни работи по проект „Creative Entrepreneurship Research & desigN“ (CERN) – Център за технологии в креативните индустрии“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 132 266,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00497-2021-0001

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла – Сграда и съпътстваща инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 3 242 856,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00156-2021-0002

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР по улична мрежа, пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на община Велинград
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00794-2021-0003

Дата на публикуване: 04.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: ”Ремонтни работи по улици и пътища в община Левски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 224 601,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00073-2021-0014

Дата на публикуване: 03.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”
Прогнозна стойност: BGN 330 780,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00388-2021-0005

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по фасада и покрива на сградата на РРС Благоевград на БНР и на РТВЦ Благоевград на БНТ“
Прогнозна стойност: BGN 226 225,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00630-2021-0003

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на съществуващо съоръжение – водосток. Местонахождение с.Гарван, ул. „Първа“ от осова т.149 до т.148“
Прогнозна стойност: BGN 30 160,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката:

00233-2021-0013

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителната инсталация към административна сграда на ЖП Секция Пловдив и газификация“
Прогнозна стойност: BGN 206 467,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00111-2021-0002

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за пристрояване на сградата на ДГ „ДЪГА“ гр. Котел
Прогнозна стойност: BGN 465 234,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00656-2021-0009

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ XI, КВ.12, ПО ПЛАНА НА С. РИБНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 501 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

03025-2021-0002

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя:

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“

Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за обособяване на иновативен STEM център на втори етаж в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 108 163,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00479-2021-0001

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СМР НА ОБЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА СПОРТ, ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ В КВ. „БАЛИК“, УПИ I, КВ. 1157, ГР. БАЛЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 390 023,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00040-2021-0013

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на кухня и занималня в ДЯ Пролет в гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 2 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00256-2021-0002

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, община Братя Даскалови по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 345 514,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00213-2021-0002

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 215 912,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00266-2021-0003

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за подмяна на дограма на Педагогически колеж в гр. Плевен, част от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 180 495,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00040-2021-0012

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на Кметство в с.Мустрак, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00904-2021-0017

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система на ул. Захари Стоянов, гр. Драгоман, община Драгоман”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката:

02474-2021-0002

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект „Център за дигитални създатели ETech&Art““
Прогнозна стойност: BGN 66 329,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

02474-2021-0001

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „Изграждане на газова и отоплителна инсталация на физкултурния салон и ремонт на покрива на залите за шахмат и тенис на маса на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово“
Прогнозна стойност: BGN 91 881,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00589-2021-0015

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Строителство на клетка № 2 от обект “Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“ на общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

01021-2021-0005

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ПО ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ ОБСЛУЖВАНА ОТ “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГР. ПЕРНИК“ – РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ПСОВ БАТАНОВЦИ, ДОСТАВЯНЕ И МОНТАЖ НА SCADA
Прогнозна стойност: BGN 20 054 886,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00191-2021-0007

Дата на публикуване: 02.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици на територията на село Блатска община Хаджидимово включваща следните обекти: „Благоустрояване на улица от о.т.31, о.т.2 до края на УПИ VIII (осем) от квартал 9 (девети) по плана на село Блатска, община Хаджидимово”; „Благоустрояване на улица от о.т. 24 до о.т.29 по плана на село Блатска, община Хаджидимово”; „Направа на тротоар от УПИ VI (шест) от квартал 2 (втори) до о.т.43, по плана на село Блатска, община Хаджидимово”
Прогнозна стойност: BGN 81 106,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00464-2021-0014

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Марково – община „Родопи“ – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00954-2021-0003

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на необходимото оборудване по проект „Изграждане на парк за рекреация и отдих, гр. Златарица“ по договор № BG06PDNP001-19.238-0001-С01/20.08.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 102 344,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00496-2021-0017

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ДСП-Люлин – основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 390 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00753-2021-0004

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна зала „Септември“, гр. Свищов“.
Прогнозна стойност: BGN 1 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00309-2021-0002

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Ремонт на част от улица „Гоце Делчев” и прилежащите към нея подпорни стени в село Шияково, община Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 426 472,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00109-2021-0019

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 434 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката:

00268-2021-0005

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт на сграден фонд и инсталации“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00456-2021-0004

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Ремонт на сграда № 13 – Първи битов корпус“ на НВУ „Васил Левски – Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 2 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00044-2021-0019

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – РУСЕ Предмет на ОП: „Премахване на бракувана сграда, стопанисвана от ОПУ-Русе“
Прогнозна стойност: BGN 59 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00017-2021-0002

Дата на публикуване: 01.03.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на пътна настилка на територията на община Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание