Уникален номер на поръчката: 00341-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон и топла връзка към ОУ Никола Обретенов“, гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 2 093 682,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0010 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 1 155 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2024-0004 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол и волейбол в двора на 16 ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 158 257,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0017 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с.Райкова могила, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 7 427,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00655-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: В и К – СТЕНЕТО ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството”
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2024-0002 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на хранителен водопровод: От водоем Свирково до село Свирково и от водоем Навъсен до с.Навъсен, община Симеоновград”
Прогнозна стойност: BGN 934 941,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0006 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на „ПЛОЩАД, ЗЕЛЕНИНА И ПАРКИНГ В УПИ I, КВ. 83, ГР. ДРЯНОВО“.
Прогнозна стойност: BGN 231 516,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0011 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Рехабилитация на път DOB2100 / ІІІ – 7106 Карапелит – Гешаново – Кочмар/ Карапелит- Медово – Бенковски / DOB1199 Жегларци –Бенковски – Владимирово/ от км. 0+000 до км. 9+500: Eтап от км. 0+410 до км. 5+200 – от края на регулацията на село Карапелит до началото на регулацията на село Медово“
Прогнозна стойност: BGN 2 867 680,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2024-0002 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи/СМР за обект: “Реконструкция на участък от Общински път VID 1004, Община Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 1 706 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0014 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ” ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА В УПИ I КВ.55 В С.ДИМИТРОВЧЕ,ОБЩ. СВИЛЕНГРАД”
Прогнозна стойност: BGN 46 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0018 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с.Жегларци
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03356-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон към ОУ „Отец Паисий“ с. Говедаре, община Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 1 184 338,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0008 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Реконструкция на улица от о.т.307 к.к.Слънчев бряг до кръстовище с ул.“Сатурн (в ПИ 51500.505.295 и ПИ 51500.31.43) Община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 488 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0013 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Покрив в Народно Читалище“Светлина-1927″с.Райкова Могила“, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 77 590,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0003 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово – етап 2“, подобект 1: „с.Калугерово, ул.“5-та“ о.т.88-40-39-24-27“
Прогнозна стойност: BGN 558 860,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0002 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово – етап 2“, подобект 2: „с.Калугерово, ул.“7-ма“ о.т.128-94-35-34“
Прогнозна стойност: BGN 517 526,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Лесичово – етап 2“, подобект: „с.Лесичово, ул.“Г.Иванчев“ о.т.129-184-185-186-187 и о.т.134-183-184“
Прогнозна стойност: BGN 311 943,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0004 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“МАЛИНА“ В УЧАСТЪКА ОТ ОТ343-342 ДО ОТ 506 И УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ В УЧАСТЪКА ОТ ОТ 477-469-468 ДО ОТ 432“
Прогнозна стойност: BGN 2 198 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0009 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА АЙТОС ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 996 031,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02177-2024-0001 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО МАРТЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на Кметство гр. Мартен, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2024-0013 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради в базата на Академичен Технологичен Комплекс при Тракийски университет, находяща се в бившето АПК и в Конна база на Тракийски университет“ по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2024-0004 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КОРИТОТО НА Р. БРЕЗНИШКА (СТАРА РЕКА), В ДВА УЧАСТЪКА ПОПАДАЩИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА С. ГОРНА БРЕЗНИЦА, ОБЩ. КРЕСНА“
Прогнозна стойност: BGN 3 651 986,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0015 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и изкърпване на уличната мрежа на територията на община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 145 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2024-0003 Дата на публикуване: 29.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД ДУПНИЦА, ФИНАНСИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ ПО ПРОЦЕДУРА „ДЕЙНОСТ 2: ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТРОВЕ (В ГРАДОВЕ), КОИТО НЕ СА ОБЛАСТНИ)““
Прогнозна стойност: BGN 756 964,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0005 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш и на републиканската пътна мрежа в границите на град Полски Тръмбеш през 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 299 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2024-0007 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Подмяна на тръбната разводка в сухите камери на напорни резервоари на територията на „ВиК“ ООД гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 299 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обекти: ОП № 1: Основен ремонт на покрив на съществуваща двуетажна сграда на детска градина в с. Ъглен и №2 Изграждане на площадка за игра в двора на Детска Градина в с. Ъглен
Прогнозна стойност: BGN 155 426,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2024-0004 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”, С. СРЕДНОГОРЦИ, ОБЩИНА МАДАН”
Прогнозна стойност: BGN 925 514,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2024-0005 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на улица от ПТ 47 с. Равнината, общ. Рудозем“
Прогнозна стойност: BGN 631 487,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Инженеринг – изграждане на нова пътна връзка от локално платно към бул. „Св. Димитър Солунски“, от О.Т. 35 до О.Т 37“
Прогнозна стойност: BGN 672 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0009 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПЛЪТНА ОГРАДА“, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.514.363, УПИ VI-7, КВ. 40, М. „ЗОНА В-15- ЧАСТ ПРОБИВ БУЛ. ГЕН. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ“, УЛ. „ПАНАГЮРИЩЕ“ № 20, СО – РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 93 065,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПРЕХОД В ЕТАЖНОСТТА, ОБЕКТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ- КАФЕ- СЛАДКАРНИЦА, ДВА БРОЯ МАГАЗИНИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ДВА БР. ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ОБСЛУЖВАНЕ, МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ И ЦИГАРИ, МАГАЗИН ЗА ПАКЕТИРАНИ СТОКИ И МАГАЗИН ЗА ПРОДАЖБА НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ С ИЗПИЧАНЕ НА МЯСТО И ДВЕ НИВА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ В УПИ XXXI- 2597, КВ. 2, М. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ- КАРАУЛКАТА“, РАЙОН „ИСКЪР“ СО“
Прогнозна стойност: BGN 2 357 702,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2024-0001 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ/СМР ЗА ОБЕКТ: “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ VID 1004, ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 1 076 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0014 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждането на обект: „Общински кооперативен пазар, УПИ ХІІІ-парк и обществено обслужване, кв.46, гр. Златоград, Община Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 1 414 214,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2024-0004 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на община Правец
Прогнозна стойност: BGN 3 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0008 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности за обект: „Изграждане на нова спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2024-0001 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: Спешен ремонт на обекти общинска собственост в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 30 920,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2024-0002 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Изграждане на обект: Нов път КЦМ с приблизителна дължина 700 м, засягащ ПИ с идентификатори: 40467.11.539; 40467.11.499; 467.11.447; 40467.11.394; 40467.11.386; 40467.11.382; 40467.11.384“
Прогнозна стойност: BGN 2 293 913,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00398-2024-0002 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ОСНОВНИ, ТЕКУЩИ И АВАРИЙНИ РЕМОНТИ НА СГРАДЕН ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ПОДЧИНЕНИТЕ МУ ЗВЕНА И ПОМЕЩЕНИЯ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ, ПОЛЗВАНИ ОТ ЗВЕНАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНА И НАУЧНА ДЕЙНОСТ
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2024-0017 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на демонтажни и доставно-монтажни работи на територията на къмпинг „Чайка“, община Обзор, област Бургас, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 279 999,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2024-0006 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДГ „МИР“, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ“
Прогнозна стойност: BGN 1 008 225,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2024-0002 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 2334/ III-1906 / КОПРИВЛЕН – ПАРИЛ / ЛЪКИ – ТЕШЕВО ОТ КМ.2+480 ДО КМ. 5+670“;
Прогнозна стойност: BGN 3 010 903,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06257-2024-0001 Дата на публикуване: 28.02.2024
Наименование на възложителя: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР-ЛОВЕЧ Предмет на ОП: Основен ремонт на зрителна зала и прилежащите й помещения в Драматичен театър-Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 1 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0006 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Ремонт тротоари гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0005 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0005 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за реконструкция и рехабилитация на улици в населени места от Община Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 7 136 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0011 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: “Главна и второстепенна канализационна мрежа в регулацията на с. Браниполе“ община „Родопи“- етап- I- Главен колектор II“
Прогнозна стойност: BGN 2 007 088,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0010 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Канализация на с. Ягодово, Община Родопи – главни колектори и второстепенна канализационна мрежа по улици в регулация“ – I етап- Главен колектор I“.
Прогнозна стойност: BGN 1 683 333,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0009 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: “Канализация с. Цалапица – главни колектори –актуализация и второстепенна канализационна мрежа по улици в регулация – I етап с. Цалапица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 2 166 908,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2024-0007 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по уличната мрежа и общинските пътища на община Айтос за периода 2024 – 2025 година
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05070-2024-0002 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на части от административни сгради с ИН 68134.1200.381.6 и ИН 68134.1200.381.12, находящи с в гр. София, р-н Илинден, м. „Захарна фабрика“, включени в АПДС № 2943/14.12.2017 г.“
Прогнозна стойност: BGN 201 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2024-0006 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: «Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация в гр. Летница – етапно строителство»
Прогнозна стойност: BGN 1 790 428,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0005 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строително – монтажни работи на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на системи за външно изкуствено улично осветление на община Дряново, включващ населените места гр. Дряново, с. Царева ливада, с. Гостилица, с. Ганчовец“
Прогнозна стойност: BGN 832 385,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0009 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Реконструкция на улица Свищовска и ул. Транспортна, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 4 835 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03618-2024-0006 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в Склад за обработка на археологически материали, гр. Ахтопол
Прогнозна стойност: BGN 31 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2024-0004 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BLG 1091 (II-19, ДОБРИНИЩЕ–ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ) – БРЕЗНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 5 969 484,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2024-0001 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на община Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 519 965,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0014 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 16 185,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2024-0002 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на CMP на обект: „Рехабилитация и реконструкция на път SZR 1082 с.Тулово – с.Юлиево от km 0+746,60 до km 3+262,68, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 1 175 006,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0014 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: Ремонт по пътна и улична мрежа в община Септември
Прогнозна стойност: BGN 4 468 179,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2024-0003 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Реконструкция, рехабилитация и поддръжка на асфалтови настилки на улици, вътрешно блокови пространства благоустрояване на терени за открити паркинги находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2024-0003 Дата на публикуване: 27.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Ремонтни работи по улици и пътища в община Левски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 110 486,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0007 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ, ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СРЕДНОШКОЛСКО ОБЩЕЖИТИЕ „Д. ПОПОВ“ ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 1 483 731,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2024-0021 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети и общи части в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 424 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2024-0002 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за СМР на обект: „Реконструкция и основен ремонт на път HKV 2171 /III-5074/ Стамболово – Царева Поляна от км. 1+770 до км. 3+500, общ. Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 1 412 577,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0005 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Извършване на дейности по възстановяване и рехабилитиране на общински пътища и улици в гр. Петрич и населените места в Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 624 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0004 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция на водопроводна мрежа) за обект: ул. „България“ от ос.т. 626 до ос.т. 258а, гр. Ивайловград, община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2024-0003 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общински улици и пътища на територията на община Ивайловград по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) на общинска улична и пътна мрежа в населените места на територията на община Ивайловград“ Обособена позиция 2: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция) за обект: път от общинската пътна мрежа на община Ивайловград HKV 3070/III-598 – Ивайловград-Свирачи/-археологически комплекс Вила „Армира“ в участъка от 370-тия м. до 482-рия м. с приблизителна дължина 112 метра.“
Прогнозна стойност: BGN 936 601,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0012 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на приоритетни участъци от водопроводната мрежа, в едно със сградни водопроводни отклонения и изграждане на битова канализационна мрежа, в едно със сградни канализационни отклонения в кв. Рудник, гр. Бургас“ в две обособени позиции: ОП 1: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон 1 и III, клон 2, 4 и 6 от водопроводната мрежа и частично изграждане на битовата канализационна мрежа с КПС в кв.47 ПИ ХLІІІ, кв. Рудник, гр. Бургас; ОП 2: Изпълнение на СМР за реконструкция на Гл. клон II, клон 33, 34 и 49 от водопроводната мрежа и доизграждане на битовата канализационна мрежа в кв. Рудник, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 8 182 804,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2024-0002 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – (проектиране, строителство и авторски надзор) при изпълнение на обект: Довеждаща пътна инфраструктура до промишлена зона Въбел, гр. Търговище ( ул.“Хан Тервел“, от О.Т.6 до О.Т.142-(141) (ПИ с идентификатор 73626.501.322 по КК на гр.Търговище), ПИ с идентификатор 73626.309.62 и ПИ с идентификатор 73626.335.4 с НТП „за местен път“ по КК на землището на гр.Търговище – основен ремонт и реконструкция)
Прогнозна стойност: BGN 1 044 374,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0008 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 1 940 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2024-0002 Дата на публикуване: 26.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Васил Левски“, с. Еница, общ. Кнежа
Прогнозна стойност: BGN 553 425,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0005 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на настилки и съоръжение в УПИ – XVI, кв.199, алеи детска площадка, спортни площадки, благоустрояване и озеленяване в гр. Ботевград- Зона 1, Етап-2″
Прогнозна стойност: BGN 712 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0005 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Долни чифлик“, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 882 340,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: “Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа, реконструкция на асфалтовата и тротоарната настилка и изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа и улично осветление на улица „Солун“ гр. Банско, Община Банско”
Прогнозна стойност: BGN 2 504 162,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0024 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ремонтните затвори на основните изпускатели на язовир „Копринка“
Прогнозна стойност: BGN 1 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица „Андончо Черковски“ от о. т. 1355 до о. т. 1416 с дължина 785,65 м, гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 774 987,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0008 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж “Енергийно обновяване на ДКТ „Иван Димов“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 845 310,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2024-0007 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради по четири обособени позиции през 2024 година“
Прогнозна стойност: BGN 867 644,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на системи за външно изкуствено улично осветление в селата Баните, Оряховец, Гълъбово, Вишнево, Дрянка, Давидково, Малка Арда, Кръстатица, Сливка, Траве, Стърница, Босилково, Загражден, Глогино, Вълчан дол, Планинско, Рибен дол, Две тополи на територията на община Баните по проект № BG-RRP-4.025-0007„Мерки за енергийна ефективност на системи за улично осветление на община Баните”, Процедура BG-RRP-4.025 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ – ПОКАНА 1 за директно предоставяне на средства на конкретни крайни получатели за изпълнение на Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, финансирана от Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България
Прогнозна стойност: BGN 457 753,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0009 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Рехабилитация на участъци на пътища и улици, и монтаж на ограничители на скоростта в населените места на община Добричка – проектиране и строителство“
Прогнозна стойност: BGN 2 594 715,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03966-2024-0001 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ГИМНА3ИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СИМЕОН РАДЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в ГПЧЕ „Симеон Радев“, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда
Прогнозна стойност: BGN 82 593,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2024-0002 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол и волейбол в двора на 16 ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 158 257,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05478-2024-0001 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Сдружение Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи за обособяване на многофункционално културно пространство“.
Прогнозна стойност: BGN 116 992,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2024-0002 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Вълчедръм по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 863 806,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2024-0010 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Комбинирано спортно игрище в ОУ “Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“, УПИ IV, кв. 215, гр. Перник, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2024-0006 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ „Гео Милев“ в град Трън“ в ПИ 73273.550.865 по КККР, УПИ III-730, „За училище и общежитие“, кв. 7, по рег. план на гр. Трън, админ. адрес: ул. „Петко Д. Петков“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 111 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0007 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Теменуга“ от о.т. 461 до о.т. 212“
Прогнозна стойност: BGN 123 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2024-0003 Дата на публикуване: 23.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол и волейбол в двора на 16 ОУ „Райко Жинзифов“, район „Надежда“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 158 257,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0007 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублоково пространство между улица „Янко Кочев” и улица „Янко Иванов” град Чирпан”, Етап 2 и Етап 3”
Прогнозна стойност: BGN 564 464,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0004 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Пробуда 1928“, с. Пъдарево, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 580 030,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2024-0002 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖКИ ПАРК В ГР. ПАВЛИКЕНИ – ЕТАП ІІ, ЕТАП ІІІ, ЕТАП ІV и ЕТАП V““
Прогнозна стойност: BGN 223 574,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0004 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG-RRP-4.025-0020 ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 812 665,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0005 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на строителство на обект: Основен ремонт, обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда на ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 2 325 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2024-0004 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНА УЛИЦА „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОТ ПЛОЩАД „СТ.СТАМБОЛОВ“ ДО УЛИЦА „ПОЛК.ИНЖ.ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“, ГРАД ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 3 202 283,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2024-0036 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на кабелна линия 20kV от ТП военен блок до нов БКТП Мусурлийска и Подмяна на авариен кабел ниско напрежение от КРШ2 до КРШ3 от МТП Левочевски разклон
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 06476-2024-0001 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: АПРИЛОВ-ПАЛАУЗОВ 1861 НЧ Предмет на ОП: АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АПРИЛОВ – ПАЛАУЗОВ 1861“, УПИ II, КВ.166 ПО ПЛАНА НА ГРАД ГАБРОВО – ЦГЧ ЗАПАД, ПИ 14218.505.649 ПО КККР
Прогнозна стойност: BGN 155 505,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0007 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Екопътека при село Ъглен – етап I“
Прогнозна стойност: BGN 172 127,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0003 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Просвета 1870“, с. Тича, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 300 796,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01075-2024-0002 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – СЛИВЕН ООД Предмет на ОП: Строителство на обект: „Подмяна на част от водопроводната мрежа на промишлена зона на гр. Сливен“.
Прогнозна стойност: BGN 3 574 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2024-0003 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обект ОУ „Христо Смирненски“ в с. Гроздьово, община Долни чифлик“
Прогнозна стойност: BGN 1 813 893,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2024-0005 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 499 535,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0038 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на високоволтови разединители 220kV, към резервно захранване собствени нужди 5ЕБ
Прогнозна стойност: BGN 762 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2024-0002 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Пристрояване на Детска градина „Вяра, Надежда и Любов” УПИ Х – „за детска градина”, кв. 54, с. Горна Малина, община Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 2 270 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2024-0002 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на градски парк в гр. Левски, находящ се в п.и. с идентиф. № 43236.401.3447 по КК, парцел I, кв.130 по плана на гр. Левски, Община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 1 884 276,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2024-0003 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост – тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2024-0002 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти общинска собственост – подпорни стени“
Прогнозна стойност: BGN 79 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2024-0001 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Енергийно ефективно улично осветление в община Белово“
Прогнозна стойност: BGN 1 080 286,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2024-0006 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА – РАКОВСКИ“ – ГР. РАКОВСКИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 13 824 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2024-0001 Дата на публикуване: 22.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство на обекти, включени в Инвестиционна програма за общински обекти към Закона за държавния бюджет за 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 2 208 333,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0004 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на стълбище и коридор на втори етаж в административна сграда – кметство, находяща се в УПИ XI, кв.20 по ПУП на с. Тенево, Община „Тунджа”.
Прогнозна стойност: BGN 12 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0013 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух“, от о.т.522, през о.т.835, към о.т.827 и до о.т.836, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 228 164,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0012 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на ул. „Славей“, от о.т.419 към о.т.801, о.т.804 до о.т.807, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 106 907,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0011 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Прогрес“ от о.т.821 до о.т.908, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 193 046,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0010 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на ул. „Освобождение“, от о.т.460 до о.т.418, гр. Златоград – етап II – пътни дейности“
Прогнозна стойност: BGN 194 503,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0009 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Косора“ – о.т. 818, през о.т.784 до о.т.779 и участък от о.т.784, през о.т.785 към о.т.788, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 159 292,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0008 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Проф. Асен Шопов“ – о.т. 866 до о.т. 557, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 84 082,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2024-0007 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Ангел Киряков“ – о.т. 500 до о.т. 509, гр. Златоград“
Прогнозна стойност: BGN 105 667,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0009 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици между о.т. 9- о.т. 20- о.т. 31 и о.т. 166- о.т. 167- о.т. 168 по плана на с. Огняново, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 188 601,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2024-0004 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Изграждане на съвременен младежки център – ключов фактор за личностното развитие и повишаване на пригодността за заетост на младите хора в Община Пещера“.
Прогнозна стойност: BGN 749 997,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01407-2024-0001 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ – ХАСКОВО ЕООД Предмет на ОП:  „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект „Преустройство на помещения (бункер) за монтаж на линеен ускорител в Отделение по лъчелечение в „СБАЛО-Хасково“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 973 121,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0008 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици и прилежащите им площи на територията на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 483 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2024-0003 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път DOB1226 /III-901/-Тюленово-Горун-I-9“
Прогнозна стойност: BGN 5 045 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2024-0004 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за подобряване на енергийната ефективност, чрез въвеждане на активни и пасивни мерки в сградата на общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш, в т.ч.: Подобект 1 и  Подобект 2
Прогнозна стойност: BGN 649 274,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2024-0001 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително ремонтни работи и строително монтажни работи на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2024-0004 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Реконструкция на вътрешноразпредлителна мрежа на град Петрич по четири броя улици и реконструкция на сградни водопроводни отклонения по две улици
Прогнозна стойност: BGN 637 042,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06455-2024-0001 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на дворното пространство с подмяна на настилка и изграждане на нова ограда към СУ ” Христо Смирненски” гр. Гулянци, община Гулянци „
Прогнозна стойност: BGN 269 932,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2024-0003 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СГРАДА НА ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ПГЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, С. ЧОМАКОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 4 253 215,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0005 Дата на публикуване:  21.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващо кръстовище – ул. „Княз Борис I” и ул. „Европа” в гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 1 292 337,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0010 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Възстановяване на разрушена топлинна и хидроизолация по северна водна магистрала, по Техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2024-0008 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за изграждане на физкултурен салон към училище СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 937 498,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2024-0006 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Медицински университет – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2024-0003 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Рехабилитация на общински път BLG1132/І-1/-Кресна-Горна Брезница на територията на община Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 2 805 879,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0002 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Просвета 1919“, с. Мокрен, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 364 889,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0008 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на община Димитровград, с 4 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 445 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0008 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т.2а-о.т.3-о.т.4-о.т.10-о.т.10а-о.т.20а-о.т.20 по плана на с.Дъбница, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 205 440,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0007 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т. 50A- о.т. 36- о.т. 37- о.т. 54- о.т. 141- о.т. 140- о.т. 139- о.т. 138 по плана на с.Долно Дряново, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 255 743,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0004 Дата на публикуване:20.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект – „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на улично осветление на град Сунгурларе, с.Лозарево и с. Подвис, Община Сунгурларе“
Прогнозна стойност: BGN 347 197,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2024-0004 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Поддръжка на сграден фонд на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 4 440 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2024-0001 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по изграждане на тротоари и междублокови пространства в част от кв. 77, гр. Белене
Прогнозна стойност: BGN 1 610 738,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2024-0002 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 2 725 163,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0003 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура, изкуство – паметник на културата“
Прогнозна стойност: BGN 85 579,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0006 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП:  „Pеконструкция и рехабилитация на улица между о.т. 244-245-246-247-248 по плана на с. Гърмен, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 145 180,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0014 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „Захари Стоянов в гр.Тервел
Прогнозна стойност: BGN 106 109,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2024-0003 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Върбица „
Прогнозна стойност: BGN 1 296 456,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0006 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Текущо поддържане, текущ ремонт, основен ремонт, реконструкция и ново строителство на общински пътища, улици и тротоари на територията на гр. Луковит и община Луковит”,
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05729-2024-0002 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „ВиК Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември, община Лесичово и община Белово.“
Прогнозна стойност: BGN 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0004 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: ”Реконструкция /ремонт/ на път TGV 1100(IV-20231) с.Крепча-с.Гърчиново от км 0+000 до км 3+087„
Прогнозна стойност: BGN 3 269 090,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0011 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на първи етаж на сграда с идентификатор 07079.602.121.1, ДГ“Детелина“ по плана на ж.к.“Славейков“, гр.Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 425 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0011 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Монтана, Видин и Плевен“, реф. № РРС 23-111
Прогнозна стойност: BGN 3 580 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2024-0002 Дата на публикуване: 19.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и обновяване на съществуваща обществена сграда „Лятно кино“ с цел обособяване на многофункционална обществено обслужваща сграда с ритуална зала , зали за провеждане на културни дейности и лятно кино“
Прогнозна стойност: BGN 2 661 048,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2024-0007 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Изграждане на Многофункционална спортна площадка в УПИ IX, кв.181 по ПУП на ж.к. „Възрожденци“ гр. Кърджали /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 40909.113.230 ПО КККР НА ГР. КЪРДЖАЛИ/“
Прогнозна стойност: BGN 423 634,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0008 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изграждане на канализационна и водопроводна мрежа за нови квартали – кв.39, кв.307, кв. 308, кв. 309, кв.310, кв. 311, кв.312, кв.313 гр. Свиленград – актуализация
Прогнозна стойност: BGN 1 537 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2024-0001 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП:  С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА „АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА КИНОСАЛОН В ЗАЛА ЗА СПОРТ В СГРАДА НА ОДМВР – СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 59 852,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2024-0006 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19-535-0005 „Подобряване на публичната инфраструктура в парк „Свети Георги Победоносец” град Берковица и изграждане на детска площадка и повишаване на екологичната култура в жк. „Изгрев” – гр. Берковица” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 107 910,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2024-0001 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: «РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. САПАРЕВО, ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ В УЧАСТЪКА ОТ КМ. 1776,50 ДО КМ. 3054,80»
Прогнозна стойност: BGN 732 140,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2024-0003 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: «Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната, тротоарната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2024г.»
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2024-0004 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП:  „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и разширение на съществуваща сграда за детска градина в с. Чинтулово“
Прогнозна стойност: BGN 1 169 733,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0005 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Инженеринг: проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция, модернизация и изграждане на ново, енергийно-ефективно улично осветление в с. Равда, Община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 580 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0007 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ул. “Козановско шосе“, гр. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2024-0004 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – система за външно изкуствено осветление в 17 населени места на община Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 612 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2024-0001 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: Довършителни работи по смесена сграда с офиси и търговски помещения със зала за обществени мероприятия, находяща се в УПИ XXVI-175, кв.19 по плана на село Сатовча, община Сатовча
Прогнозна стойност: BGN 142 428,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2024-0005 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа, тротоари и асфалтиране на ул. „Страцин“, гр. Костандово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик от о.т.200-202-203″
Прогнозна стойност: BGN 94 454,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2024-0004 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „«Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа квартал Запад, гр. Ракитово – община Ракитово» – за ул. Пирин“
Прогнозна стойност: BGN 292 868,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2024-0001 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Ремонт на ул. „Христо Ботев“ в участъка от ул. „Трети март“ до кръстовище с улица в ПИ 68080.27.521 и ремонт на улица в ПИ 68080.27.521 от кръстовище с ул. „Христо Ботев“ до SKF Bearings Bulgaria EAD
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02320-2024-0001 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на малък физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев”
Прогнозна стойност: BGN 1 333 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2024-0002 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Ремонт и оборудване на Защитено Жилище за хора с умствена изостаналост в с. Богомилци, Община Самуил“ – Втори етап: „Изпълнение на всички останали дейности включени в одобрения проект, а именно: Обособяване на 5 гаражни клетки; Допълване на алейната композиция; Цялостно обновяване на съществуваща ограда; Доставка и монтаж на елементи на екстериорното обзавеждане; Обособяване на зеленчукова градина; Допълване на съществуващата растителна композиция с нови растения с подчертано декоративни качества.“
Прогнозна стойност: BGN 116 695,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01260-2024-0005 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на съществуващо улично осветление на територията на район „Красно село“ – СО
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2024-0003 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция площад-предблоково пространство в гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 132 295,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2024-0006 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци – Етап 3 „Реконструкция на водопроводна мрежа кв.Острец по ул.”Мара Гидик” , ул.”Ковашка” и ул.”Събевска” с 2 обособени позиции : Първа обособена позиция – „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци – Етап 3- главен клон 9 и главен клон 11” Втора обособена позиция – „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци – Етап 3- главен клон 7 , главен клон 8 и главен клон 10”
Прогнозна стойност: BGN 4 413 425,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0015 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване в сградата на Филиал на ДГ „Васил Левски“ в гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 1 262 383,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0003 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи, пряко свързани с реконструкцията на системата за външно изкуствено осветление по проект: „Въвеждане на енергоефективни мерки чрез реконструкция, модернизация и интелигентно управление на уличното осветление на територията на гр. Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 1 021 700,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2024-0005 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда- общежитие към СУ”Васил Левски“ , гр.Априлци по проект № BG-RRP-1.011-0020, финансиран по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”
Прогнозна стойност: BGN 1 682 854,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2024-0003 Дата на публикуване: 16.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Рехабилитация на улици в община Николаево – гр. Николаево: ул. „Оборище” о.т.3-о.т.15 до о.т.16, ул. „Морава” о.т. 86-о.т.89 до о.т.93, ул. „Радецка” о.т.104-о.т.105-о.т.106-о.т.107-о.т.108-о.т.118 до о.т.119, с. Нова махала: ул. о.т. 9 до о.т. 15, с. Едрево: ул. от о.т. 24 до о.т. 38, ул от о.т. 42 до о.т. 43, от о.т. 64 до о.т. 65., с. Елхово: от Общински път SZR 1023 до о.т. 16, ул. от о.т. 12 до о.т.13“
Прогнозна стойност: BGN 1 845 916,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2024-0002 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт/реконструкция и рехабилитация на път JAM 2087/ JAM 1096, Тенево – Маломир / ж.п. гара Тенево – Ген. Инзово / III-7602 /, участък от км 1+400 до км 7+692,6 – втори етап – от км 1+400 до км 4+300“
Прогнозна стойност: BGN 1 738 311,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0013 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Ремонт на покрив на сграда на кметство в с. Горно Вършило, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 83 804,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0005 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица между о.т. 18-о.т. 28 по плана на с.Хвостяне, община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 120 788,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0012 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр. Ветрен, община Септември“
Прогнозна стойност: BGN 671 604,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2024-0001 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Енергийно обновяване на сградата на Народно читалище „Надежда 1869“, с. Градец, община Котел“
Прогнозна стойност: BGN 312 968,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0006 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ул. “Захария“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 162 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2024-0002 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Архитектурно – художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. „Пирин” в частта между ул. „Отец Паисий” и ул. „Христо Матов”, централен градски площад „Възраждане” и част от ул. „Никола Й. Вапцаров”, гр. Банско и изграждане на водопровод и разделна канализация по ул. „Пирин“, гр. Банско в участъка от ул. „Отец Паисий“ до ул. „Глазне“ – Втори етап: от ул. „П.Р. Славейков“ до ул. „Глазне“
Прогнозна стойност: BGN 4 457 633,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2024-0003 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: “Основен ремонт на асфалтова настилка и тротоари на територията на община Димово“
Прогнозна стойност: BGN 1 179 690,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2024-0001 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри, други пешеходни участъци и паважни настилки на територията на Община Созопол – участъци по възлагане от Възложителя, всичко в рамките на стойността по договора.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2024-0003 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: ВР1004/Паметник – „Ремонт на пространството около паметника на “Г. С. Раковски”.
Прогнозна стойност: BGN 32 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2024-0011 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: “Oбновяване и благоустрояване на парковo пространствo, находящо се в УПИ I, кв.54 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 1 798 591,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0004 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж : „Многофункционална сграда със застроена площ 672,60 кв.м., находящ се в УПИ I, кв.17 с.Трескавец, община Антоново”
Прогнозна стойност: BGN 1 386 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0014 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция и основно обновяване в сградата на СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 2 487 106,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2024-0012 Дата на публикуване: 15.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Изграждане на канализационна мрежа по бул. „Руски“ от О.Т. 282 до РШ на съществуващ главен колектор до моста на р. Стрелчанска Луда Яна и ул. „Димитър Благоев” локално платно, от О.Т. 282 до О.Т. 324 на бул. „Руски” в гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 834 363,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2024-0007 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) за обект: Основен ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за подобряване на енергийна ефективност на СУ „Д–р Петър Берон”” Договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост № BG–RRP–1.007–0009–C01
Прогнозна стойност: BGN 3 176 204,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0004 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на Пречиствателна станция за питейни води село Рибново“
Прогнозна стойност: BGN 669 222,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0006 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Основно обновяване на открити площадки за игра в ДДЯ „Д-р Иван Софкаров“ гр. Чирпан ”“
Прогнозна стойност: BGN 279 304,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2024-0010 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: “Укрепване и модернизация на Brakewater (брейкуотър) понтон – чрез изработване и монтаж на закотвяща система от тръбни пайлове и ролкови водачи“ за рибарско пристанище Сарафово.
Прогнозна стойност: BGN 154 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0005 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с. Черганово, община Казанлък- II етап“
Прогнозна стойност: BGN 119 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2024-0001 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на общински път МОN 1071 /III-818/, Вълчедръм – Долни Цибър /-Разград-Златия-/III-818/, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 5 100 315,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2024-0001 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: Изграждане на напорен и разпределителен водопровод от о.т.146 до о.т.458, по плана на с. Аврен, община Аврен
Прогнозна стойност: BGN 2 948 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2024-0002 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0003 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Реконструкция на улица „Студенец“ (о.т. 38 о.т.91), кв. Дебър, гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 462 649,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2024-0006 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, СМР и авторски надзор на многофамилна жилищна сграда бл. „Истър-2“ с адрес: град Тутракан, ул. „Силистра” № 10“
Прогнозна стойност: BGN 1 124 380,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02969-2024-0002 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, и прилежащото дворно пространство на 105. СУ “Атанас Далчев”
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2024-0006 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Основен ремонт и изграждане на тротоари по ул. „Брегова“ от ул. „Черноморка“ до ул. „Иван Калчев“
Прогнозна стойност: BGN 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2024-0002 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Реконструкция, рехабилитация и поддръжка на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 8 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00311-2024-0004 Дата на публикуване: 14.02.2024
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Предмет на ОП: Ремонт на покрив на административна сграда, ползвана от Дирекция „Бюро по труда“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 49 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2024-0002 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на обекти от капиталовата програма на Община Ситово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 233 590,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02969-2024-0001 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, и прилежащото дворно пространство на 105. СУ “Атанас Далчев”
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2024-0002 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обект: „Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на ДГ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград по обособени позиции № 1 и 2
Прогнозна стойност: BGN 1 405 122,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2024-0003 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „ Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД”
Прогнозна стойност: BGN 5 492 938,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2024-0004 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Неотложни възстановителни работи по коритото на река Дългоделска огоста, с. Говежда чрез корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени в участъка от о.т. 50 до о.т. 201 – до края на регулацията“
Прогнозна стойност: BGN 6 423 891,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2024-0001 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР с предмет: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Друган, община Радомир
Прогнозна стойност: BGN 7 012 117,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00440-2024-0005 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД – ХАСКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 298 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0003 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Рибново между о.т. 52А-48Б-47А-46А-45-76 и между о.т. 164А-164Б-169А-17А-171А-172-173 “
Прогнозна стойност: BGN 192 731,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2024-0003 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП:  „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик до НР 100м3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, ремонт на ПС и водохващане“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 115,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0005 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ДВОРА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 153 537,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0012 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ МЕЖДУ УЛИЦА „ТИЧА”, ОБЩИНСКИ ПЪТ DOB3194 ТЕРВЕЛ – ПОЛКОВНИК САВОВО И УЛИЦА „ЦАР КАЛОЯН” ПРИ ВХОДА НА ГРАД ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 232 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2024-0001 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в с. Ръженово, общ. Маджарово – улица от о.т. 242-3-4-22-9 до о.т.6 и улица от о.т. 4-5-6 до о.т. 16“
Прогнозна стойност: BGN 291 668,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2024-0001 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на алейна настилка и детска площадка в междублоковото пространство на блокове 14, 15, 16 и 17, в ж. к Дианабад, р-н „Изгрев“
Прогнозна стойност: BGN 200 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2024-0005 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път PDV1152 – участък Крислово-Желязово-Войводиново – от км 2+760 до км 8+121,77 – Трети строителен етап – извън урбанизираната територия (участък от км 5+960 до км 7+700)”
Прогнозна стойност: BGN 1 502 375,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2024-0001 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на частични ремонтни дейности на етаж 2 и етаж 3 в учебната сграда на Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов““ при условията на чл. 114, ал. 1 от ЗОП
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2024-0003 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПЪТ TGV 2124 (IV -20408) с.ЛЮБЛЕН-с.ГЪРЧИНОВО „ с три обособени позиции : Първа обособена позиция:”Ремонт на път TGV 2124(IV-20408) с.Люблен-с.Гърчиново от км 14+400 до км 16+920 „ Втора обособена позиция:”Ремонт на път TGV 2124(IV-20408) с.Люблен-с.Гърчиново от км 18+400 до км 21+000„ Трета обособена позиция:”Ремонт на улица, част от път TGV 2124(IV-20408) с.Люблен-с.Гърчиново от км 23+440 до км 24+296„
Прогнозна стойност: BGN 6 689 715,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2024-0004 Дата на публикуване: 13.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, ново строителство, реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/ и текущ ремонт на улична и четвъртокласна пътна мрежа, на съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Казанлък, при възникване на необходимост“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0011 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел – Етап 1
Прогнозна стойност: BGN 298 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2024-0002 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в село Рибново между о.т. 52А-48Б-47А-46А-45-76 и между о.т. 164А-164Б-169А-17А-171А-172-173 “
Прогнозна стойност: BGN 192 731,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2024-0001 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Интелигентно улично осветление в Община Панагюрище“ по две обособени позиции: ОП №1: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Интелигентно улично осветление в град Панагюрище“ и ОП №2: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Интелигентно улично осветление в малките населени места в Община Панагюрище“.
Прогнозна стойност: BGN 2 538 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2024-0001 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на обект: „Учебен център – топлинни източници“, намиращ се в ПГТЕ „Хенри Форд“, гр. София, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, находящ се в УПИ I, кв. 32, Местност ж.к. Разсадника-Бежанци, СО Район Илинден.“
Прогнозна стойност: BGN 234 450,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2024-0011 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа от напорен резервоар до о.т.143а, по път III-601 (от о.т.113б до о.т.150), по ул. „Възход“ (от о.т.143а до о. т. 37), по ул. „Пионер“ (от о.т.37 до о.т.40), по ул. „Христо Божички“ (от о.т. 143а до о.т. 33), по ул. „Младост“ (от о.т. 33 до о.т. 36), село Соволяно, общ. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 3 644 779,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2024-0002 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: Изпълнение на строеж: „Православен храм „Св. Роман Сладкопевец“, находящ се в УПИ ХVІІІ-713 по плана на гр. Роман, област Враца
Прогнозна стойност: BGN 639 329,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2024-0006 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ „KRZ3033/KRZ2003, СЕДЛАРЦИ – ЖЪЛТУША/ -ГРАНИЦА ОБЩ.(АРДИНО -МАДАН) – ГАЛИЩЕ – БУКОВО /SML2133/ ОТ КМ. 0+000 ДО КМ. 3+244“, II етап: от км. 1+752 до км. 3+244“
Прогнозна стойност: BGN 712 190,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2024-0004 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за модернизация, обновяване и въвеждане на мерки за достъпна среда на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 782,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2024-0018 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на дюкер „Чукура“ – проектиране и изпълнение“
Прогнозна стойност: BGN 198 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2024-0002 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на учебни кабинети на СУ „Йоан Екзарх Български“ – град Шумен „
Прогнозна стойност: BGN 235 614,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2024-0001 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2024-0003 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Подобряване на съществуващ общински път IV клас, свързващ селата Джигурово и Поленица”
Прогнозна стойност: BGN 480 179,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2024-0004 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Благоустрояване на площад „Александър Стамболийски“, кв. 54 по плана на гр. Тополовград, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 1 063 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0003 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Енергийно обновяване на сграда на общинска администрация – община Антоново по проект № BG-RRP-4.020-0177 , финансиран по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост”
Прогнозна стойност: BGN 422 528,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2024-0002 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР по ремонт и реконструкция на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на СО-район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2024-0003 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: СМР на селскостопанска сграда с идентификатор 65334.151.146.8, учебен корпус по практика на ЗПГ „Климент Тимирязев“ гр. Сандански, направление „Растениевъдство” и „Животновъдство”
Прогнозна стойност: BGN 170 410,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2024-0029 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в Зала за хранене и Лятна градина в ХК „Истър“
Прогнозна стойност: BGN 297 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2024-0001 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и модернизация (текущ ремонт) на системите за външно изкуствено осветление в населени места на Община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 390 675,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0010 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР по проект „Изграждане на част от канализационна мрежа на с. Кесарево, община Стражица – втори етап” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 6 997 658,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2024-0006 Дата на публикуване: 12.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград“ по проект BG16FFPR002-2.002 – „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Прогнозна стойност: BGN 1 118 321,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2024-0007 Дата на публикуване:  09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Основен ремонт GAB 1018 /III-4403/ – Габрово – Киевци -/ III-5004/
Прогнозна стойност: BGN 4 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2024-0001 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Реконструкция част от вътрешна мрежа в обхват: 33м. след о.т.158 до 53м. след о.т. 153, с. Люлин, общ. Стралджа“
Прогнозна стойност: BGN 73 301,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00271-2024-0003 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН Предмет на ОП: „Реконструкция на детска площадка в с. ЕЗЕРЧЕ, Община ЦАР КАЛОЯН“
Прогнозна стойност: BGN 182 898,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0005 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТКИТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ СУ «ХРИСТО БОТЕВ», ГР. ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН“
Прогнозна стойност: BGN 103 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2024-0002 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: СМР на селскостопанска сграда с Ид. 65334.151.146.9, учебен корпус по практика на ЗПГ „Климент Тимирязев” гр. Сандански, направления: „Градинарство” и „Растениевъдство и Животновъдство”
Прогнозна стойност: BGN 92 955,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04261-2024-0001 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: Демонтаж на съществуваща ограда и направа на нова прозирана ограда с метални оградни пана, колони, 2 бр. портални и 4 бр. пешеходни врати – ОбУ „Неофит Рилски“ гр.Самоков
Прогнозна стойност: BGN 172 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0010 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО НА НЕИЗПОЛЗВАЕМА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН ДВОР ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА КOМБИНИРАНА ПЕРАЛНЯ В УПИ ІV, КВ.27 ПО ПУП НА С.БЕЗМЕР“
Прогнозна стойност: BGN 298 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2024-0001 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път SZR 2153 /II-57, Сърнево – Раднево/ – Даскал Атанасово“
Прогнозна стойност: BGN 2 494 428,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2024-0005 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрива на двуетажна масивна сграда с предназначение – за образование, гр. Благоевград, ул. Александър Стамболийски №17“
Прогнозна стойност: BGN 248 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2024-0001 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Основен ремонт и модернизация на спортна зала „Тракия“ в УПИ XVII – спортен терен, кв.12, гр. Стамболийски.
Прогнозна стойност: BGN 1 166 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0005 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Основен ремонт на сградата на ОУ „Христо Смирненски“, с административен адрес ул. „Търговска“ № 79“
Прогнозна стойност: BGN 2 008 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2024-0004 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Основен ремонт на сграда 1 на ДГ „Щастливо детство“, с административен адрес – гр. Ямбол, ул. „Любен Каравелов“ № 33“
Прогнозна стойност: BGN 1 512 123,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0006 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 1 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2024-0003 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградите на детски градини в община Павел баня през 2024 година в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 132 278,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0005 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо Ботев“ – гр. Оряхово
Прогнозна стойност: BGN 3 662 041,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2024-0001 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на трети етаж от сграда за образователни нужди /10135.3513.148.6/ с административен адрес: ул. „Петко Стайнов” №7, гр. Варна УПИ ІV – „У.П.П. „ТРУД”, кв. 7 по плана на 26-ТИ м.р. на гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 138 046,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0003 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Подмяна на съществуващ водопровод и сградни отклонения по ул. „Сакар планина“ в участъка от ул. „Македония“ до ул. „Васил Левски“ в гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 221 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2024-0001 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи по непроизводствени сгради и подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 687 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00021-2024-0003 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт за обект: сграда на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, находяща се в гр. Русе, ул. „Славянска“ № 4
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2024-0004 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на площадно пространство, част от ул. Стефан Стамболов в гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 1 440 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00172-2024-0003 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИТРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт и поддържане на водопроводни системи и съоръженията към тях на територията на община Хитрино при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2024-0004 Дата на публикуване: 09.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Бизнес инкубатор“, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2024-0008 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Изграждане на футболно игрище с изкуствена трева УПИ I, кв.80 по плана на град Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 1 597 502,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2024-0004 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ЗА ОБЕКТ: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СПОРТНА ПЛОЩАДКА С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ НЕЯ В УПИ I – спортна площадка и обсл. сграда, кв -155 кад идент – 20465.502.25 гр. ДЕВИН, общ. ДЕВИН, обл. СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 488 165,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2024-0002 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Прокарване на структурни сондажи за търсене и хидрогеоложка оценка на дълбоко находище на минерална вода в землището на община Неделино, област Смолян “ – Етап 1 прокарване на търсещ структурен сондаж и хидрогеоложка оценка
Прогнозна стойност: BGN 841 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0004 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Реконструкция, рехабилитация и доизграждане на улична ВиК мрежа в южни жилищни квартали на територията на гр. Оряхово, община Оряхово”
Прогнозна стойност: BGN 8 400 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2024-0002 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Изграждане на светофарна уредба в кръстовище на ул. „Княз Борис I“ и ул. „Мусала“, гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 270 908,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2024-0005 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на едноскатно метално хале на трети ремонтен коловоз с РЗП 121,47 кв.м., в поземлен имот с идентификатор № 66264.510.9 – вагонно-ремонтен участък Септември към ППП Пловдив, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 199 566,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2024-0003 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на път BGS 2268 (II-73 Веселиново – Лозарево) Подвис – Есен – BGS 2266 от км. 0+000.00 до км. 4+602.16 на територията на Община Сунгурларе, област Бургас
Прогнозна стойност: BGN 5 789 129,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2024-0005 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Инженеринг – Проектиране, СМР и авторски надзор на многофамила жилищна сграда бл. „Ела“ с адрес: град Тутракан, ул. „Никола Обретенов” № 4“
Прогнозна стойност: BGN 633 589,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0009 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на улица „Уилям Гладстон“, гр. Стражица
Прогнозна стойност: BGN 1 982 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2024-0008 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Първи май“, с. Сушица“
Прогнозна стойност: BGN 1 311 760,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2024-0003 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Рехабилитация на общински път VAR 2131 – /III-2009, Девня – Чернево/ – Кипра, I-ви етап: от км 0+000 до км 0+873, II-ри етап: от км 0+873 до км 1+658
Прогнозна стойност: BGN 1 385 196,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2024-0004 Дата на публикуване: 08.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр.Априлци-Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.Видима-Етап 1″
Прогнозна стойност: BGN 3 936 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2024-0004 Дата на публикуване: 07.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. КОЗЛОДУЙ
Прогнозна стойност: BGN 3 713 005,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2024-0006 Дата на публикуване: 07.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ и ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“, с. БАТОВО, общ. ДОБРИЧКА, обл. ДОБРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 751 832,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02099-2024-0001 Дата на публикуване: 07.02.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на покрив на работилници на Професионална гимназия по селско стопанство – град Чирпан, общ. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 266 182,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2024-0001 Дата на публикуване: 07.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на обект „Рехабилитация и реконструкция на улица „Съединение“ от км 0+000.00 до км 1+530.00 в град Ветово, Община Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 4 666 666,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2024-0003 Дата на публикуване: 07.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ СТАДИОН – ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКА ПИСТА И СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ, ГР. САМОКОВ“
Прогнозна стойност: BGN 1 191 251,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0003 Дата на публикуване: 07.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Реконструкция на стадион в с. Полена, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 1 729 281,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00421-2024-0001 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНИ, ИЗКОПНИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТОПЛОПРОВОДИ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА ТЕРИТОРИЯ НА „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 295 309,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01967-2024-0002 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в сградата на ПГ „Велизар Пеев“, гр. Своге
Прогнозна стойност: BGN 1 045 652,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2024-0001 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт с внедряване на мерки за енергийна ефективност на Сграда 3 – Гараж, работилница и склад от сградния фонд на Професионална гимназия „Васил Левски“ УПИ III-2148, кв.117 по плана на гр. Ихтиман“.
Прогнозна стойност: BGN 1 555 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2024-0002 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция/рехабилитация на водопроводи по улици в гр. Тополовград, в т.ч. ул. „Москва“, ул. „Васил Левски“, ул. „Искър“ и ул. „Трети март“
Прогнозна стойност: BGN 4 809 444,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2024-0021 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/ и текущ ремонт на улична и четвъртокласна пътна мрежа, на съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Силистра при възникване на необходимост
Прогнозна стойност: BGN 20 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2024-0002 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на път HKV 1217 / II – 76, Богомил – Харманли / – Българин – Шишманово, от км. 0+000 – 1+300“
Прогнозна стойност: BGN 1 599 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2024-0001 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: «Рехабилитация на общински път PDV 1210/III-667/Първомай – Караджалово-граница общ. (Първомай-Димитровград)-Скобелево-Сталево-Ябълково/HKV1009/-участък от км 3+440 до км 8+147»
Прогнозна стойност: BGN 11 000 046,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0005 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и изграждане на пътна настилка на участък от общински път LOV1093 Луковит-гара Карлуково“ участък от км 5+120 до км 6+610, етап II.
Прогнозна стойност: BGN 2 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2024-0007 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Изграждане на естакада за подаващи транспортни ленти за въглища към парогенератори, обслужващ пътеход и работна платформа на кота +24.00 в сграда с идентификатор 63427.8.37.72, собственост на „Топлофикация Русе” АД
Прогнозна стойност: BGN 1 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2024-0003 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност за ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Селановци, Община Оряхово“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Строителство за обект: „Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Селановци“ Обособена позиция №2: „Строителство за обект: „Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на физкултурен салон към ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Селановци“
Прогнозна стойност: BGN 2 004 543,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03788-2024-0001 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт, реконструкция и изграждане на терени за паркиране на територията на зоните за почасово платено паркиране в гр. София“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2024-0004 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Реновиране на градската среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 10 006 413,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2024-0001 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Доизграждане на улична и водопроводна мрежа по ул.“Андрей Василев-Амира“от ОТ 604 до ОТ 615, ул.“Христо Смирненски“ от ОТ 370 до ОТ 604, ул.“Христо Ботев“ ОТ 367 до ОТ 606 в гр. Каварна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 632 225,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2024-0004 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 799 200,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2024-0003 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Корекция на речното корито на река „Буновска“ от км. 0+674 до км. 0+764, в регулационните граници на с. Буново, община Мирково“
Прогнозна стойност: BGN 727 969,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2024-0004 Дата на публикуване: 06.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: “ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ, СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И БАРИЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 483 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2024-0007 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на община Враца”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2024-0004 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, находяща се на ул. „Васил Левски“ № 26 в УПИ I-20, кв. 110, ПИ с идентификатор № 44327.502.20
Прогнозна стойност: BGN 917 880,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2024-0001 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ“ С ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 364 670,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0008 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ на гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 225 645,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03869-2024-0001 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Игнатиево“
Прогнозна стойност: BGN 794 981,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2024-0002 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт /рехабилитация/ и текущо поддържане на улична и четвъртокласна пътна мрежа, на съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Антоново при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05964-2024-0002 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ“ Предмет на ОП: „ РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧО ПУХ“ ДОЛНИ ЧИФЛИК – ФИЛИАЛ С.ГОЛИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 260 545,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04814-2024-0001 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в ОУ „Христо Смирненски“, с. Въглен, община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 807 227,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05481-2024-0001 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрива на трето ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица, общ. Берковица
Прогнозна стойност: BGN 87 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2024-0004 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на обекти на територията на Община Трявна по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 197 905,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2024-0001 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на общински сгради, с цел постигане на критериите „Сграда с близко до нулево потребление на енергия“ – Детска градина „Незабравка“, ул. „Струма“ № 8, гр. Гулянци, обл. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 881 899,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2024-0009 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ДОБРИЧ Предмет на ОП: Определяне на изпълнител за СМР – текущ ремонт на покрив на административната сграда на РПС Добрич, ОПУ Добрич
Прогнозна стойност: BGN 54 921,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2024-0005 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на оперативни бази – хангари и вертолетни летища за нуждите на HEMS, включваща 6 обособени позиции “ по Инвестиция С12.I4 „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ по Националния план за възстановяване и устойчивост“
Прогнозна стойност: BGN 12 246 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2024-0006 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Премахване на сгради с отпаднала необходимост в имот на МВР и обособяване на паркинг за открито съхранение на конфискувани автомобили
Прогнозна стойност: BGN 360 649,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2024-0003 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в УПИ X-462, кв. -39, училище „Иван Вазов“, с. Зафирово, общ. Главиница“.
Прогнозна стойност: BGN 82 408,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0007 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица „Шестнадесета“ в с. Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 185 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2024-0006 Дата на публикуване: 05.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица „Единадесета“ в с. Сърнец“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2024-0005 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: Етап 2 – Улица „Тинтява“ в гр. Годеч о.т. 325 -353.“
Прогнозна стойност: BGN 147 024,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2024-0010 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Възраждане“ с. Българско Сливово, общ. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2024-0004 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, с улици: Етап 1 – Улица „Акад. Игнат Емануилов“ в град Годеч – о.т. 161а – 66“
Прогнозна стойност: BGN 100 470,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2024-0005 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт на пътна мрежа на територията на Община“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: “Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на териториторията на Община Чирпан”, Обособена позиция 2: “Ремонт на републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Чирпан , Община Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 150 203,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0003 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на улични водопроводи на с. Пороминово, общ. Кочериново с обща дължина L=2363,66м
Прогнозна стойност: BGN 1 085 696,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0002 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Инженеринг: проектиране, авторски надзор и СМР на улица Комсомолска, с. Стоб, общ. Кочериново
Прогнозна стойност: BGN 1 123 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2024-0001 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на улични водопроводи на с. Бараково, общ. Кочериново с обща дължина L=1637.10м
Прогнозна стойност: BGN 885 556,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2024-0005 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущи и аварийни ремонти на сгради за обществено обслужване и прилежащата им инфраструктура, находящи се на територията на община Родопи, при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2024-0004 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на второстепенна улична мрежа на населени места на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 248 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2024-0001 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: “Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Димово по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 909 821,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2024-0003 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за реконструкция на улици в гр.Костандово, община Ракитово, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 6 669 361,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2024-0002 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Горни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 132 669,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0003 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на общежитие към професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св. Георги Победоносец“, гр. Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 4 154 709,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2024-0002 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Реконструкция на ул. „Прилеп“, гр. Симитли и улиците „Малчика“ и „Иван Вазов“ в с. Крупник, община Симитли по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Реконструкция на ул.“Прилеп“, от О.Т. 96 до О.Т.99 в гр. Симитли и Обособена позиция 2: Реконструкция на ул. „Иван Вазов“ и ул. „Малчика“ в с. Крупник“.
Прогнозна стойност: BGN 327 105,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2024-0003 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр.Априлци-Реконструкция на водопроводната мрежа на кв.Видима-Етап 3″
Прогнозна стойност: BGN 1 178 021,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2024-0008 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за обект: „Изграждане на нов мост на река при км 29+883 на път IІІ-642 „Хисаря-Калояново-път II-64“
Прогнозна стойност: BGN 1 436 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2024-0003 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „СМР по текущ ремонт на тротоари на територията на Община Несебър по обособени позиции: ОП 1 -гр. Несебър – нов град и ж.к.“Черно море“; ОП 2 – гр. Несебър – к-с „Слънчев бряг – запад“; ОП 3 – с. Кошарица, с. Оризаре, с. Тънково и с. Гюльовца общ. Несебър; ОП 4 – с. Равда общ. Несебър; ОП 5 – гр. Обзор, с. Баня, с. Раковсково, с. Паницово и с. Приселци общ. Несебър; ОП 6 – гр. Свети Влас „
Прогнозна стойност: BGN 2 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0003 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на град София и София област“, реф. № РРС 23-104
Прогнозна стойност: BGN 4 820 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2024-0002 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Враца и Ловеч“, реф. № РРС 23-109
Прогнозна стойност: BGN 2 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2024-0008 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на обект: „Ремонт на Цех производствен – район София““
Прогнозна стойност: BGN 4 989 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2024-0002 Дата на публикуване: 02.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: Спортна площадка в УПИ II „Училище 16 класни стаи“, кв.61 по регулационен план на гр.Ракитово, общ.Ракитово, Основно училище „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 146 738,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2024-0002 Дата на публикуване: 01.02.2024
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Градец, община Костинброд” – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 2 624 136,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание