Уникален номер на поръчката: 00602-2023-0003 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Частично обновяване на централната част на село Смолско, община Мирково
Прогнозна стойност: BGN 166 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0007 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Обследване и реализиране на собствен водоизточник за поливна система в пристанищен терминал Бургас-изток 1”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2023-0003 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Енергийна ефективност в читалище „Обзорник“, с. Голям чардак, община Съединение“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 350 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0025 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ГРАДИНИ И ПАРКОВЕ“ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на СМР) за изграждане на поливна система в зелените площи, на територията на Гребен канал – град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 129 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0013 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/ на шест многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник – Етап 1″по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 737 267,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0023 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на електрозахранващи мрежи на сгради, управлявани от Медицински университет-Варна“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0008 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Реконструкция трети етаж от МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ЕООД-строително-монтажни работи за създаване и оборудване на изолирани помещения за лечения на пациенти с COVID-19“
Прогнозна стойност: BGN 133 658,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02761-2023-0002 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“ Предмет на ОП: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЗА ДОМУВАНЕ НА ТЕХНИКА В ПИ 03366.179.94.1 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД БЕЛЕНЕ
Прогнозна стойност: BGN 186 623,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0002 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „AСАНЬОР С ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО – ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ПОЛИКЛИНИКА И ДИСПАНСЕР”, със ЗП 11,25 м2 и РЗП 33,75 м2, разположена в УПИ VIII- ,,За поликлиника и диспансер”, кв.82 по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 198 819,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05084-2023-0001 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ИВАН БОГОРОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – ремонтни работи /СРР/ в ПЕГ „Д-р Иван Богоров“ гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 391 229,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0006 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: ”ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО УЛИЦА „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ ОТ О.Т. 68, 67, 65 ,65а ДО О.Т.134 – С. ЗЕТЬОВО, ОБЩИНА ЧИРПАН“.
Прогнозна стойност: BGN 70 998,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0025 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО МЕСТА“ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична система на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Места“
Прогнозна стойност: BGN 47 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2023-0002 Дата на публикуване: 28.02.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ – ГРАД ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 263 251,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04666-2023-0004 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕН ЦЕНТЪР НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ – ГР. ВЕЛИНГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0004 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Благоустрояване на улици в с. Копривлен, общ. Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 222 190,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0011 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЕКТИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД“, С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02695-2023-0002 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ПАЗАРИ ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Надземен етажен паркинг“, находящ се в УПИ III, кв.1, м. „Гео Милев“ и м. „Гео Милев-Подуене-Редута“, р-н „Слатина“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 6 435 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0004 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на обект: “Укрепване на свлачищен участък засягащ площадка на комлекс за компостиране и предварително третиране на отпадъците в землището на с.Барутин, м-т “ Гайтанина“„,, община Доспат, област Смолян.
Прогнозна стойност: BGN 850 165,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03931-2023-0001 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, СЪБЛЕКАЛНЯ И ПОМЕЩЕНИЯ НА ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“, град БЛАГОЕВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 80 066,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0038 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 5, 6 блок по време на ПГР 2023г
Прогнозна стойност: BGN 198 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0037 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изтегляне на оптични кабели на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 129 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0014 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи за извършване на: „Авариен ремонт на водопроводната мрежа и възстановяване на асфалтова настилка по улици в населените места на територията на община Самоков”.
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0010 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Външен ремонт и реставрация на трети учебен корпус на ТУ-София, Филиал Пловдив, Етап 1 – преустройство на югоизточното крило
Прогнозна стойност: BGN 355 635,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0011 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.018-0010-C01 „Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник“, финансиран чрез комбинирана подкрепа от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-3/21.02.2022г. и Фонд за устойчиви градове – изпълнител на финансов инструмент съгласно Договор за финансиране на допустим проект №21F-000496/20.05.2021г.
Прогнозна стойност: BGN 3 000 157,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2023-0006 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Ремонт на зала – „Зимна градина“ на ет. 7 в сградата на ГДПБЗН – МВР, ул. „Пиротска“ № 171А, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0004 Дата на публикуване: 27.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по открити спортни площадки в УПИ І, кв. 11 по плана на с. Багрянка и в УПИ ІІ, кв. 10 по плана на с. Чуково, общ. Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN 238 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0011 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на спортно игрище за футбол и баскетбол находящ се в УПИ XVI-1174 – „За училище“ , кв.61А по ПУП на гр.Своге“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0010 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на мини футболно игрище в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 144 255,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0020 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи, по дъждовно отводняване на завирени критични участъци от пътната инфраструктура, в следствие на интензивни валежи, чрез екологично комплексно решение, по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ към МОСВ“
Прогнозна стойност: BGN 306 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0009 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортни площадки на територията на Община Ямбол по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 108 248,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0002 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици по две обособени позиции“ Обособена позиция №1 – Основен ремонт на ул.“Шеста“ в гр.Брацигово Обособена позиция №2 – Ремонт на паважна настилка на част от кръгово кръстовище на ул.“Христо Гюлеметов“ гр. Брацигово
Прогнозна стойност: BGN 48 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0009 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на спортни и детски площадки по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 147 821,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0008 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на обекти общинска собственост по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 130 099,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2023-0007 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК В УПИ XIII-375, 386, КВ. 79 ПО ПЛАНА НА КВ. РАЙКОВО, ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 2 968 956,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0005 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покривно покритие на Спортна зала Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2023-0005 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА”
Прогнозна стойност: BGN 269 890,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0004 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строително-монтажни работи за обект: „Преасфалтиране на паркинг и път за Извора на Белоногата, гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2023-0003 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Изграждане на нова спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“ гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 83 752,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2023-0005 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Благоустрояване на УПИ X – 805.406, кв.70, гр. Червен бряг, община Червен бряг
Прогнозна стойност: BGN 123 375,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2023-0048 Дата на публикуване: 24.02.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични централи за собствена консумация на сгради на ЕР ЮГ на територията на гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 552 708,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0044 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Изграждане на поливна система за автоматично поливане на тополова култура в отдел/подотдел: 405 „е“ в териториалния обхват на ЮЦДП, гр. Смолян – ТП „ДГС – Асеновград““
Прогнозна стойност: BGN 57 730,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2023-0004 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА”
Прогнозна стойност: BGN 269 890,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0005 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
Прогнозна стойност: BGN 540 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01011-2023-0004 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В „МБАЛ Д-Р ХР. СТАМБОЛСКИ“ ЕООД-КАЗАНЛЪК.“
Прогнозна стойност: BGN 97 470,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2023-0002 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Частична корекция коритото на река „Стара река”, с. Кесарево, община Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 2 298 574,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00521-2023-0002 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на Клиника по патология на бременността
Прогнозна стойност: BGN 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0008 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 102 542,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2023-0002 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Tекуща поддръжка и ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на територията на Столична община – район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2023-0002 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: Изграждане на обект: „Многофункционален спортен комплекс и зона за отдих в гр. Златарица, кв. 28, УПИ I, поземлен имот с идентификатор № 30962.501.2207, улица Иван Вазов“ – етап първи и етап втори
Прогнозна стойност: BGN 481 007,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0007 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг: Проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Аварийно почистване на речното корито на река Тунджа, с. Срем, община Тополовград
Прогнозна стойност: BGN 1 690 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2023-0002 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ-СРУТИЩЕ НАД ГЛАВЕН ПЪТ ЗА С. БУКОВА ПОЛЯНА – БУКОВО – ГАЛИЩЕ, НАХОДЯЩО СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 417 817,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0006 Дата на публикуване: 23.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг основен ремонт на покрив и изграждане на фотоволтаична инсталация 150 кW в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 гр. Трявна, включително авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 188 883,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0009 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в с. Богдан, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 6 510 058,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0010 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкиця и благоустрояване на ул. „Младежка“, гр. Костенец, Етап І: от О.Т.604 /кръстовището с ул. „Малина“/ до О.Т. 590 /кръстовището с ул. „Нишава“/“
Прогнозна стойност: BGN 419 147,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0002 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Инженеринг – изработване на инвестиционен проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за основен ремонт на улици на територията на Община Пещера, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 541 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0006 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. НОВИ ПАЗАР”
Прогнозна стойност: BGN 187 409,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0012 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Благоустрояване между 3 (три) обекта с категория „национално значение“ – Къщи музеи на Добри Чинтулов, Сливенски бит и Държавна сукнена фабрика/Затворът/Първа българска текстилна фабрика“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 253 097,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0013 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация, почистване на наноси на охладителни кули №№ 6 и 7, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0013 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. САМОКОВ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 2 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2023-0004 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на изпъкнали изкуствени напречни неравности по общинска пътна мрежа в рамките на населени места в Община Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 41 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0011 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоарни настилки в гр. Казанлък и населените места на община Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 269 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0010 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на асфалтови настилки в населените места на община Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2023-0001 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на физкултурен салон на ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр. Сопот
Прогнозна стойност: BGN 75 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0008 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Изграждане и рехабилитация на водопровод в село Замфир, община Лом – етап 2”
Прогнозна стойност: BGN 4 875 102,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0012 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт паркинги, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0012 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на администрадивна сграда №2 с идентификатор ПИ 65231.916.531.2, находяща се в мотополигон „Ридо“, гр.Самоков, община Самоков, Софийска област”.
Прогнозна стойност: BGN 311 063,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0017 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на лекоатлетическа писта в спортен комплекс „Пирин“, Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 435 342,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0016 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Ремонт и обновяване на зала „Хандбал“ и зала „Гимнастика“ в спортен комплекс „Пирин“ – Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 672 978,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0037 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по баластова призма на железен път
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0010 Дата на публикуване: 22.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на 9 ОУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен и на ОУ „Панайот Волов“ – с. Мадара“ при изпълнението на проект BGENERGY-2.002-0005-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради – 9-то ОУ „Панайот Волов“ гр. Шумен и ОУ „Панайот Волов“ с.Мадара“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 608 330,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0009 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 115 216,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0011 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Кръгово кръстовище на бул.„Бургаско шосе“ и бул.„Илинденско въстание“, гр. Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 715 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0008 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „12-та“ в с. Слатина, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 2 222 704,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0005 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: Неозаглавена поръчка„Спешен/авариен ремонт на обект: „Ремонт на козирка на южна фасада и канализация на сграда общинска администрация гр.Искър“.
Прогнозна стойност: BGN 17 067,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2023-0002 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 996 780,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2023-0002 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Рехабилитация на участъци от вътрешна водопроводна мрежа гр. Кочериново, обл. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0012 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0004 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт на многофункционална спортна площадка в с. Просеник, общ. Руен, обл. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 64 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02009-2023-0002 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 124 999,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0003 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен по подобекти“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2023-0002 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: „ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУМЪНИЯ ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИТЕ СЕЗОНИ 2023 – 2025 ГОДИНА“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0036 Дата на публикуване: 21.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности по пожарна инсталация в цех Въглищно стопанство и пепелоизвоз
Прогнозна стойност: BGN 164 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0004 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Христо Ботев- 1928“, находящо се в УПИ VII – за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 887 009,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0010 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на паркоместа между ул. „Одрин“ – о.т.896а и ул. „Донка и Константин Константинови“ – о.т. 903, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0007 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на тротоари в град Раднево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 347 595,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0006 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив на Детска градина № 6 „Слънце“ в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 74 951,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0007 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Благоустрояване и изграждане на площадка с фитнес уреди на открито, находяща се в УПИ ХI, кв.74 гр. Царево, Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 320 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2023-0006 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Строително – монтажни работи – „Ремонт на еркери и корнизи на сграда № 2 – западен учебен корпус“ на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 404/06.02.2023г.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Строително – монтажни работи – „Преустройство на пет стаи за отдих и пет битови стаи в 15 бр. спални помещения – текущ ремонт на фоайе и 5 бр. оръжейни в сграда №15” във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 405/06.02.2023г.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Строително-монтажни работи – „Изграждане на водна система – вътрешен басейн и доставяне на битова гореща вода /БГВ/ на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 3610/21.11.2023г.
Прогнозна стойност: BGN 560 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0006 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ПО УЛИЦИ В ГР. ЦАРЕВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 192 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2023-0002 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на временен открит паркинг в ПИ с идентификатор 68134.1600.4646 и ПИ с идентификатор 68134.1600.4675, попадащи в обхвата на УПИ I – „за озел.“ и УПИ V- „за ТП“, кв. 40а, м. „Студентски град“, район „Студентски“- Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0008 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Обновяване на парк „Черничките“ в УПИ I, кв.80 в град Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 2 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2023-0015 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на фотоволтаични електроцентрали в три детски градини на територията на Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 3 084 919,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0035 Дата на публикуване: 20.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Направа на скеле и подмяна на изолация при изпълнение на ремонтни дейности по сгради, тръбопроводи и естакади в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 18 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2023-0002 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за строеж: „Изграждане и основен ремонт на спортна площадка със специализирана спортна настилка в 32 СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ с административен адрес ул. „Софроний Врачански“ № 6, район „Възраждане” – Столична община”
Прогнозна стойност: BGN 136 906,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0007 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Изграждане на нова спортна площадка в СУ „Васил Левски – гр. Карлово“.
Прогнозна стойност: BGN 138 133,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0006 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАДСКИ СТАДИОН „ГАНЧО ПАНОВ“ – ГР. ПАВЛИКЕНИ“
Прогнозна стойност: BGN 306 042,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0003 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в гр. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 3 969 312,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 02553-2023-0001 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив на сграда № 2 на СУ „Св. Климент Охридски гр. Сухиндол, община Сухиндол».
Прогнозна стойност: BGN2 07 636,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0004 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на навес към сватбена зала в УПИ I, кв. 35, с. Ясенково, общ. Венец, обл. Шумен – Етап I“
Прогнозна стойност: BGN 225 952,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката: 00226-2023-0003 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Актуализация на технологичен проект на ГПИ „Спецавтоматика”- СССР, гр. Ростов на Дон и възстановяване на съществуваща автоматична пожарогасителна система на СО2 в Панорама „Плевенска епопея 1877” в съответствие с актуализирания проект”
Прогнозна стойност: BGN 695 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0011 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на открит пешеходен подлез на бул. „Цар освободител“ в гр. Русе за изграждане на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“
Прогнозна стойност: BGN 335 726,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне
Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0015 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в център за изкуство в сградата на НЧ „Христо Паскалев – 1931”, с. Младиново
Прогнозна стойност: BGN 171 924,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0004 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на Строително ремонтни работи на обект: „Текущ ремонт на физкултурен салон – сграда с идентификатор 57354.300.2097 в гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 208 306,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06273-2023-0002 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА Предмет на ОП: „Фасадна реставрация и консервация на сграда за култура и изкуство – „Конака”, УПИ VIII-за музей , кв.308 по регулационния план на гр.Троян , Сграда с идентификатор 73198.505.123.1 по КК и КР на гр.Троян , пл.”Възраждане” № 1”
Прогнозна стойност: BGN 80 921,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката: 06273-2023-0001 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: МУЗЕЙ НА НАРОДНИТЕ ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ И ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА Предмет на ОП: „Ремонт и фасадна реставрация на сградата на ,,Музей на занаятите‘‘ в ПИ с идентификатор 73198.505.119, УПИ IX- за музей, кв.308, град Троян“
Прогнозна стойност: BGN 116 876,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката:  00087-2023-0029 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни дейности за преустройство, разширение с триетажна пристройка на двуетажна сграда, ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на център за подкрепа за личностно развитие – център за изкуства, култура и образование „София“ във връзка с изграждане на младежки център в Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 6 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура
Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0032 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи по сгради и съоръжения в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 422 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие
Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0031 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на технологичен път към МТЛТ 1
Прогнозна стойност: BGN 459 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие
Уникален номер на поръчката: 06355-2023-0001 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: КЪЩА-МУЗЕЙ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Текущ ремонт по фасади и покрив – реставрация и консервация на сграда с идентификатор 68080.501.326.2 в УПИ I-църква и манастир, кв. 28 по регулационния план на гр. Сопот
Прогнозна стойност: BGN 163 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0003 Дата на публикуване:17.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и обновяване на физкултурен салон към СУ „Христо Ботев“ с. Баните, община Баните, област Смолян“
Прогнозна стойност:BGN196 209,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0027 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП :„Изместване на еднопосочна спирка „Хотел Хемус“ с код 2329 върху имот с ид. № 68134.901.1040, публична общинска собственост, р-н „Лозенец“, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката :00227-2023-0010 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонтни работи на обект: „Физкултурен салон към ОУ „Васил Левски“, с. Церово, община Своге“
Прогнозна стойност: BGN 164 202,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2023-0001 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА  КАВАРНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Кирков“, улица „Любен Каравелов“ и улица „Христо Ботев“ в град Каварна, в частта от улица „Стефан Караджа“ до улица „Сава Ганчев“, във връзка с проектно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Каварна“
Прогнозна стойност: BGN 3 602 641,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие :08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0012 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Ново улично осветление на Западна алея на път ІV-90046 от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2, с.Кошарица, общ.Несебър
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0028 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Стоманобетонова настилка с плоча над ТК1 при ХОГ
Прогнозна стойност: BGN 53 251,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0004 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЦА „БОСИЛЕК“ (о.т.78 – о.т.82), кв.ДЕБЪР, гр.ПЪРВОМАЙ, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ С ДЪЛЖИНА , L1 = 245,06 м
Прогнозна стойност: BGN 261 865,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0009 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0004 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели (РV), с инсталирана мощност 2 МWp“ в УПИ VIII-2522, кв. 631; УПИ I-2521,кв.634 и УПИ XXIII-2523, кв.63, гр. Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 3 193 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06351-2023-0002 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в ДГ„ЗДРАВЕЦ“, гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 122 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02761-2023-0001 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“ Предмет на ОП: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЗА ДОМУВАНЕ НА ТЕХНИКА В ПИ 03366.179.94.1 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГРАД БЕЛЕНЕ
Прогнозна стойност: BGN 186 623,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00625-2023-0001 Дата на публикуване:16.02.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАВЛИКЕНИ ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на антибактериални подови настилки в КОВИД сектора в „МБАЛ-Павликени“ ЕООД в изпълнение на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 34 115,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0005 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на пътна настилка на ул.“Васил Левски“ от ОТ 171 до ОТ 293, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 189 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0015 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Неотложно възстановяване функциите на отводнителните съоръжения на железния път в междугарието Клисура – Христо Даново”
Прогнозна стойност: BGN 269 759,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0005 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ MON1026 (ПЕТРОХАН-О.П.БЕРКОВИЦА)-БЕРКОВИЦА-(О.П.БЕРКОВИЦА-БЛАГОВО) ОТ КМ1+470 ДО КМ 2+800“
Прогнозна стойност: BGN3 309 880,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0014 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт сграда на РПЖПС Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 198 012,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0005 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на дворно пространство и основен ремонт на подпорни стени на ЦДГ „Юрий Гагарин“, гр. Крумовград
Прогнозна стойност: BGN 334 866,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2023-0003 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: Основен ремонт на общински път BLG2164 от км. 2+337,89 до км.3+040,98, находящ се в ПИ с идентификатори 37023.502.15 и 37023.15.115 по КККР на гр. Китен
Прогнозна стойност: BGN 1 439 321,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0005 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Изграждане на паркинг към Гробищен парк, ул. „Бачо Киро“ част от Републикански път ІІІ-405 „Добромирка-Вишовград-Павликени-Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 88 283,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0004 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Основен ремонт на спортна площадка в двора на 59 ОУ„Васил Левски“, кв. „Орландовци“, ул. „Кестен“ №1, СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 77 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0006 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улица „Гоце Делчев”, в с. Първомай, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 372 208,33 Обект на ОП  :Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06341-2023-0001 Дата на публикуване:15.02.2023
Наменование на възложителя: БЪДЕЩЕ 1871 НЧ Предмет на ОП: “Ремонт на Народно читалище “Бъдеще-1871“ с. Ботево, община Аксаково”
Прогнозна стойност: BGN 195 653,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0008 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ХХХ-2509-ЗА ЖС, ОБЩ. ОБСЛ. И ПГ, КВ. 1, М. „КЪРО“, РАЙОН „ИСКЪР“ СО (ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1504.2509 ПО К.К. НА ГР. СОФИЯ)“
Прогнозна стойност: BGN 198 798,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0003 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Изграждане на обект „Сграда за социални услуги, находяща се в ПИ 4000.501.499 по КК на община Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2023-0002 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, УПИ І-УЧИЛИЩЕ, КВ. 107, ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩ. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЛ. ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 72 221,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0011 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка и изграждане на прилежащи спортни кътове в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Св. Влас, Община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0003 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Ремонт на спортно обслужваща административно сграда и трибуни и изграждане на оросителна система на стадион гр. Левски, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 249 155,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0024 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на пасарелка над преливник на дневен изравнител, ВЕЦ „Бял извор“
Прогнозна стойност: BGN 390 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0004 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на асфалтова настилка на улици в с.Бързия, с.Замфирово и кв. „Раковица“, община Берковица”
Прогнозна стойност: BGN 333 333,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0005 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по безопасност на движението – хоризонтална маркировка на уличната мрежа на територията на община Троян“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2023-0006 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Медицински университет – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП :Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчка:00283-2023-0001 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Изграждане на осветление на ул. „Явор”, гр. Банско”
Прогнозна стойност:BGN202 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0013 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка Лозарево – Прилеп – част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат – Синдел“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 197 292 077,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0003 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Възстановяване и преустройство на НЧ „Иван Вазов 1912“
Прогнозна стойност: BGN 751 404,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0020 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БУРГАС; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ СЛИВЕН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ СТАРА ЗАГОРА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 428 946 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0019 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: “Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на Южен централен район, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – ОПУ Кърджали; Обособена позиция № 2 – ОПУ Пазарджик; Обособена позиция № 3 – ОПУ Пловдив; Обособена позиция № 4 – ОПУ Смолян; Обособена позиция № 5 – ОПУ Хасково.”
Прогнозна стойност: BGN 557 681 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0018 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане и ремонтни дейности на АМ „Хемус“, АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Струма“, по обособени позиции: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – АМ „Хемус“ на територията на ОПУ Варна, ОПУ Шумен и ОПУ Търговище; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – АМ „Тракия“ на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – АМ „Марица“ на територията на ОПУ Стара Загора и ОПУ Хасково; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – АМ „Струма“ от км 0+000 до км 56+170 на територията на ОПУ София, ОПУ Перник и ОПУ Кюстендил; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – АМ „Струма“ от км 56+170 до км 166+500 на територията на ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 715 692 030,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0017 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ БЛАГОЕВГРАД; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ КЮСТЕНДИЛ; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ПЕРНИК; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ СОФИЯ “
Прогнозна стойност: BGN 561 197 875,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0016 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, по обособени позиции: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВАРНА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ДОБРИЧ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ ТЪРГОВИЩЕ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ШУМЕН;
Прогнозна стойност: BGN 379 449 472,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0015 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по обособени позиции: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ГАБРОВО; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ РАЗГРАД; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ РУСЕ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 522 673 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0014 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Поддържане и ремонтни дейности на републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по обособени позиции, както следва: • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – ОПУ ВИДИН; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – ОПУ ВРАЦА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – ОПУ МОНТАНА; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ОПУ ЛОВЕЧ; • ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ОПУ ПЛЕВЕН“
Прогнозна стойност: BGN 521 667 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0008 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП:„ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА И ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА ГРАД СВОГЕ“: ПЪРВИ ЕТАП: “РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД СВОГЕ“, „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД СВОГЕ“ И „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД СВОГЕ“ – ЧАСТ ВИК.
Прогнозна стойност: BGN 6 215 006,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2023-0002 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: ”Ремонт спортна площадка на II Основно училище „Иван Вазов“ гр. Вълчедръм“
Прогнозна стойност: BGN 51 475,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0003 Дата на публикуване:15.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път KRZ1214/III-509, Кукуряк – Токачка/Пашинци-Граница общ.(Крумовград – Кирково)-Делвино-Чорбаджийско /I-5/ от км.1+700 до км.8+451,27“
Прогнозна стойност: BGN 2 449 457,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0007 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Падина и в с. Стефан Караджа”
Прогнозна стойност: BGN 91 284,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01613-2023-0001 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР дейности за 4 обекта в сградата на Народен театър „Иван Вазов“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 639 400,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00813-2023-0004 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Надстройка етаж 2, пристройка (линеен ускорител) и частично преустройство в етаж 1 на Лъчелечебен център към КОЦ – Враца“
Прогнозна стойност: BGN 2 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0007 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с. Черганово, община Казанлък- II етап
Прогнозна стойност: BGN 112 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0008 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.“
Прогнозна стойност: BGN 9 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0008 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР, за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в с. Гьоврен, общ. Девин“ по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 955 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2023-0003 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на обществена сграда с иден. 61710.505.341.6 в младежки център, находящ се в УПИ VII „Учебен център“ с иден. 61710.505.341, кв. 310 и адрес на имота, ул. „Перистър“ № 4, по плана на гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 1 804 471,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0007 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО – регион Ботевград – етап III“
Прогнозна стойност: BGN 3 636 415,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0003 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на участъци от улична мрежа на територията на община Дряново през 2023, 2024 и 2025 г.”
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0008 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоарни настилки по ул. „Патриарх Евтимий“, бул. „България“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Стамен Панчев“ в гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0008 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП :„Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на спортна площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Св.Климент Охридски“ гр.Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 127 736,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0014 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 290 197,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06343-2023-0001 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОТЕЦ ПАЙСИЙ – 1941 НЧ Предмет на ОП: „Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначение на част от сграда – кметство – с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 352 514,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2023-0002 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи в Основно звено на ВВВУ „Георги Бенковски“ в гр. Плевен по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 708 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката :Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2023-0003 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и ремонт на сграда – Спортна зала намираща се в ПИ 03928.512.250.1 по КК на гр. Берковица, община Берковица”
Прогнозна стойност: BGN 1 246 257,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0006 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в населените места на община Исперих (Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци) по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 143 884,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0012 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя:

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП

Предмет на ОП: „Ремонт сграда на РПЖПС Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 198 012,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00943-2023-0001 Дата на публикуване:14.02.2023
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ – с. МАРКОВО Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и присъединяване на фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия за собствени нужди на Институт по тютюна и тютюневите изделия, село Марково
Прогнозна стойност: BGN 68 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0023 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на Столична община с две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2023-0004 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Обособяване на Центрове за данни, за нуждите на Висш съдебен съвет, Върховен административен съд и Прокуратура на Република България, в сгради на съдебната власт по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обект „Обособяване на Център за данни, за нуждите на ВСС, ВАС и ПРБ, в административна сграда с идентификатор 68134.1001.824.1 по КККР на гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ № 23“; Обособена позиция № 2: Обект „Обособяване на Център за данни, за нуждите на ВСС, ВАС и ПРБ, в административна сграда, намираща се на ул. „Черковна“ № 90, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 2 444 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03128-2023-0001 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Сливен Предмет на ОП: „СМР на помещения за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население на територията на ОДМВР-Сливен“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 35 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0002 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 1 793 673,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0025 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтно-рехабилитационни дейности по слабонапорни канали №7 и №8
Прогнозна стойност: BGN 69 345,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0004 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на парк за активни занимания и отдих гр. Главиница”
Прогнозна стойност: BGN 272 170,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2023-0001 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на пътната техническа инфраструктура на територията на община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 9 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0004 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”
Прогнозна стойност: BGN 790 399,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0010 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изграждане на пристройка към ангиографски сектор към отделение за образна диагностика /идентификатор 65334.303.869.14/ на Югозападна болница – Клон Сандански в УПИ I-869, кв.21 по плана на гр. Сандански, общ.Сандански“.
Прогнозна стойност: BGN 211 111,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0005 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Коларово и в с. Зафирово”
Прогнозна стойност: BGN 73 813,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0006 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ПРЕУСТОЙСТВО СГРАДА НА ОУ ”В. ЛЕВСКИ” В ГЛАВЕН ОФИС ЗА НУЖДИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИНЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ, КВ. МОМИН БРОД, ГР. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 281 614,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01995-2023-0001 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка за футбол, със специализирана спортна настилка в двора на ОУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 119 286,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 Уникален номер на поръчката: 00099-2023-0003 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе“ с две обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция на ул. „Малка баба“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Христо Смирненски“ (Етап 2); Обособена позиция №2: Реконструкция на ул. „Млада гвардия“ (Етап 3)
Прогнозна стойност: BGN 406 199,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 03480-2023-0001 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Текущи ремонтни работи по тавани в сградния фонд на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0006 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирани детски площадки в с. Зебил и в с. Звенимир”
Прогнозна стойност: BGN 75 710,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0020 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на фуги на дюкер „Инзово“ от деривация „Ханово – Скалица“, язовирен район „Овчарица“, реф.№ 23РП-Т60А003
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0021 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Тополница“ – Панцероване на участък от напорен тръбопровод. Подмяна на участък от напорен тръбопровод между дросел клапа и Водна кула – изпълнение на проект“
Прогнозна стойност: BGN 382 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0002 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на фотоволтаични инсталации на сгради общинска собственост“
Прогнозна стойност: BGN 216 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0008 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на ефективна система за улично осветление на алеи в междублокови пространства в кв. Клуцохор, град Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 1 064 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0007 Дата на публикуване:13.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2023 г.“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2023-0001 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА В ДВОРА НА СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ – ГР. ШУМЕН
Прогнозна стойност: BGN 104 766,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00499-2023-0004 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО АД Предмет на ОП: Ремонт на Урологично отделение, Кардиологично отделение, Отделение по Ортопедия и Травматология и Отделение по Неонатология на „МБАЛ-Хасково“ АД
Прогнозна стойност: BGN 509 624,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00870-2023-0005 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Предмет на ОП: Извършване на неотложни и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд и прилежащите части на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0007 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ В УПИ I-1614, КВ. 68, М. „ВРЪБНИЦА-1“, РАЙОН ВРЪБНИЦА“ СО ГР. СОФИЯ.“
Прогнозна стойност: BGN 147 746,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00937-2023-0002 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС АД Предмет на ОП: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при планови и аварийни ремонти по магистрални и разпределителни топлопроводи и съоръжения на Топлофикация – Бургас АД
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06345-2023-0001 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: СДРУЖЕНИЕ КЛУБ ПО БИАТЛОН И СТРЕЛБА „АЯКС“- ТРОЯН Сдружение Предмет на ОП: Асфалтиране на площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба – Троян“
Прогнозна стойност: BGN 383 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02016-2023-0001 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ Предмет на ОП: Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Стефан Караджа“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 124 999,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01385-2023-0003 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ ЕАД Предмет на ОП: „Подобряване на материално – техническата база в кухненските блокове стопанисвани от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна на децата“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0009 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “Ремонт на площадки за игра в ДГ „Слънце“ в к. к. Сл. бряг – запад, община Несебър“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0005 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на общински път MON 1130 (II-81, Расово-Лом) – Комощица от км 0+000 до км 3+730”
Прогнозна стойност: BGN 3 436 004,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2023-0003 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: Благоустрояване на междублокови пространства в квартал Сарая, в град Сопот, подобект „Укрепителна стена и тротоар до блок 17“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00707-2023-0002 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАТАК Предмет на ОП: Реконструкция на общински път PAZ 2044 Фотиново-Селча до Граница общ. (Батак-Девин),Община Батак
Прогнозна стойност: BGN 5 751 244,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0004 Дата на публикуване: 10.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на резервоар в с. Буково, общ. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 423 656,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0003 Дата на публикуване: 09.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на общински сгради“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8
Прогнозна стойност: BGN 252 185,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2023-0005 Дата на публикуване: 09.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Преместване, теренна консервация, реставрация и експониране на раннохристянска гробница от ПИ 65365.601.830, кръстовището на ул.“Йордан Попмихайлов“ и ул.“Златния век“ с О.Т. 435-436-454 в УПИ XXIII, кв.86,ПИ 65365.601.981, по регулационния план на гр. Сапарева баня, област Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 123 787,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0003 Дата на публикуване: 09.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ за четири вида спорт – футбол, волейбол, хандбал и баскетбол с размер 42,00 м х 21,50 м = 903.00 м2 и площадка 105.00 м2 за мобилни трибуни с 48 седалки, с обща площ 1008.00 м2.“
Прогнозна стойност: BGN 140 360,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2023-0002 Дата на публикуване: 09.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Николаевка, община Суворово, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 3 630 186,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02230-2023-0001 Дата на публикуване: 09.02.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционални спортни игрища в СУ „Стоян Заимов“ гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 120 501,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0006 Дата на публикуване: 09.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за: Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод в участъка от о.т. 47 до о.т.49 и от о.т.51 до о.т. 52 по ул. „Първи май“ в гр. Белене, община Белене
Прогнозна стойност: BGN 343 140,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0005 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Изграждане на парк в ж. к. „Сениче“ Първи етап в УПИ I-21, кв. 11“
Прогнозна стойност: BGN 1 935 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05700-2023-0001 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: Градски транспорт – Перник ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на кабелни трасета и на покрито хале“ с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 483 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0005 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Монтаж на 55 – метров метален пилон на хълм Боровец“
Прогнозна стойност: BGN 98 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0006 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР/КРР, благоустрояване и социализация на Държавна сукнена фабрика“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 223 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2023-0004 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА „СПЕШНИ НЕОТЛОЖНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р. МАЛЪК ИСКЪР В РАМКИТЕ НА ГР. РОМАН С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ – ГР. РОМАН, ОБЩИНА РОМАН“
Прогнозна стойност: BGN 1 108 065,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0002 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Допълнително възникнали работи във връзка с обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 147 227,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03788-2023-0002 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на трасе и абонатна станция за присъединяване към „Топлофикация“ ЕАД на централен пункт за продажба на превозни документи и продажба на винетни стикери „Възраждане“ , собственост на „Център за градска мобилност“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2023-0003 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Прилагане на мерки по енергийна ефективност на НЧ „Райна Княгиня“, кв. „Орландовци“, ул. „Мара Бунева“ №45, СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0022 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Почистване и нанасяне на ново антикорозионно покритие на металните защитни корита и капаци на анкерирането на напрегателната система на Херметичната конструкция. Почистване и нанасяне на ново хидроизолационно покритие на защитния бетон и фугите на куполите на реакторно отделение
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2023-0001 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1186/III-208/ С. ДЪСКОТНА – С. ПЛАНИНИЦА – С. РУПЧА – С. ЛЮЛЯКОВО, ОБЩ. РУЕН, ОБЛ. БУРГАС“-II ри етап – участък от км 5+200 до км 12+506
Прогнозна стойност: BGN 3 696 844,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0005 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2023г. и Изграждане на паркинг в УПИ II – 1440, стр. кв. 42а, ул. „Фердинанд Дечев“- гр. Белене.
Прогнозна стойност: BGN 218 081,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0013 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство (инженеринг) за три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 13 085 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2023-0002 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове, детски и спортни площадки/комплекси и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Вълчи дол“
Прогнозна стойност: BGN 50 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0003 Дата на публикуване: 08.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на отводнително дере от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Юпер, общ. Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 463 000,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0005 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ СГРАДА ОБЩИНСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. ЦАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 41 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0006 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Нова тръбно-канална мрежа и кабел 20кV от п/ст “Рибари“ до съществуващ трафопост ТП 9, за свързване на модул за брегово захранване, 7500 кVA, 6.6 кV, 60 Hz и брегови табла за електрозахранване на кораби на територията на Пристанищен терминал „Бургас Запад“, БМФ Порт Бургас ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 3 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0008 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Монтаж на хидравлична платформа за осигуряване на достъпна среда в сградата на ОУ „Тома Кърджиев“ с идентификатор 63427.7.26.1 по КККР на гр. Русе, адрес: гр. Русе , жк. „Здравец“, ул. „Байкал“ №2“
Прогнозна стойност: BGN 88 580,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00518-2023-0001 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КАБИЮК“ ДП Предмет на ОП: Ремонт на покривите на сградите „Конюшня“ № 4 и основен Овчарник. Ремонт на помещение за гледачи на овце прилежаща част към основен овчарник на ДП „Кабиюк“ гр. Шумен – с. Коньовец
Прогнозна стойност: BGN 164 137,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2023-0001 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Доизграждане на православен храм „Успение на Пресвета Богородица, град Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 269 904,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2023-0002 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обекти за реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Вършец по 2 (две) обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Кирил и Методий от ОТ188 до ОТ15а и ул. „Неофит Рилски“ от ОТ74 до ОТ75, гр. Вършец“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Любен Каравелов“ от ОТ274 до ОТ287, гр. Вършец“ .
Прогнозна стойност: BGN 424 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2023-0002 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: „СМР ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В КВ. ДЕБЪР, ГР. ПЪРВОМАЙ“, В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 100 411,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0002 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7
Прогнозна стойност: BGN 3 181 464,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0010 Дата на публикуване: 07.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирано спортно игрище в ОУ „Любен Каравелов“ гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 153 958,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0005 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт и доставка на оборудване” по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 13 019,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0011 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1928”, с. Студена, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0004 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на община Ракитово в гр.Ракитово, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.008-0003-C01 от 19.08.2022г.
Прогнозна стойност: BGN 532 157,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0003 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител при изпълнение на обект: Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство в гр.Костандово, община Ракитово, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.008-0003-C01 от 19.08.2022г.
Прогнозна стойност: BGN 188 895,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0010 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0008 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: “Инженеринг- изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Изграждане на мини футболно игрище в ОУ „Кирил и Методий“ с. Кадиево, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 97 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2023-0002 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИИ В ГР. ПРИМОРСКО, ОБЩИНА ПРИМОРСКО, ОБЛАСТ БУРГАС ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 1 148 624,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2023-0001 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Аварийни и спешни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на район “Централен” – Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2023-0002 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 3 913 340,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2023-0002 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Изграждане на обект: „Физкултурен салон в УПИ I- Училище, кв. 77, ПИ 55021.501.997 по КККР на гр. Павел Баня, общ. Павел Баня, обл. Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 766 568,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2023-0001 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Щърково, община Лесичово”
Прогнозна стойност: BGN 5 987 778,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0005 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Ремонт на пешеходни настилки и тротоарни пространства в град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0006 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – пета група““
Прогнозна стойност: BGN 963 287,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0003 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и доставка на подземни инсталации за обект „Демонстрационен проект Община Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 257 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0004 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Изграждане на изследователска лаборатория за възобновяема енергия и лаборатория за съхранение на енергия в 8-ми блок на ТУ – София към „Национален център по мехатроника и чисти технологии“
Прогнозна стойност: BGN 416 455,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0022 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт / реконструкция на общински културен институт „Средец”, монтаж на абонатна станция и пристройка- асансьор, в имот с идентификатор 68134.406.187, УПИ ІІ, кв. 535, местност „Център – Зона А – Север“, район „Оборище“, гр. София.
Прогнозна стойност: BGN 8 881 542,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2023-0004 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Изграждане на Младежки център в УПИ V, кв. 319, кв. „Запад“ 2, гр. Търговище”
Прогнозна стойност: BGN 1 657 821,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2023-0002 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Ремонт на участъци от уличната мрежа и част от общинска пътна мрежа от територията на Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0007 Дата на публикуване: 06.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Обслужваща алея в градски парк Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 172 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0005 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Реконструкция на улица „Владимир Ленин“ в с. Каравелово, община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 1 155 067,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0004 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА СУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. НОВИ ПАЗАР”
Прогнозна стойност: BGN 187 409,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0006 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „ЧЕТВЪРТА“ В С.КАБЛЕШКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 53 734,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2023-0001 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01389-2023-0003 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси“
Прогнозна стойност: BGN 2 530 081,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0001 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА УЛИЦИ В ГР. АЙТОС: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Основен ремонт на улица „Арда“ от О.Т. 24 до О.Т. 7 по плана на град Айтос, община Айтос“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Айтос – етапно строителство: I – ви етап: Реконструкция на улица „Христо Кърджилов“ в гр. Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 334 835,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0005 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: “Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община Исперих (с.Вазово и с.Делчево)“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 142 040,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0002 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в община Искър“
Прогнозна стойност: BGN 856 190,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0003 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху покрива на съществуващa сградa с идентификатор 56126.603.7898.1, в имот с идентификатор 56126.603.7898 по кадастралната карта на гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 217 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01451-2023-0002 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: В И К ЕООД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична инсталация за производство на ел.енергия върху прилежащ терен в поземлен имот с идентификатор 56126.603.1854 по кадастралната карта на гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 216 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0008 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сграда Дизелов цех № 2 и сграда Талижен цех в Локомотивно депо – Горна Оряховица в ППП Горна Оряховица, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 241 952,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0006 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Веренишка“ – от бул. „Трети март“ до площад „Славейков“, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2023-0001 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Изграждане на спортно съоръжение в с. Одърне, община Пордим, обл. Плевен – УПИ I, кв. 5 по регулационния план на село Одърне“
Прогнозна стойност: BGN 150 592,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0004 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: “Основно обновяване на открити площадки за игра в ДГ „Слънце“ гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 212 686,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0010 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Изработване на технически проект, работни чертежи и детайли, авторски надзор и изграждане на Интермодален терминал в Северен централен район за планиране в България – Русе“
Прогнозна стойност: BGN 54 130 139,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0011 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Изграждане на общностен център и детска площадка, в имот с идентификатор 04279.623.341, ж.к. „Еленово“, гр. Благоевград, проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград“, Договор за безвъзмездна финансова помощ №Д03-14/11.04.2022 г. (номер от ИСУН: BGLD-3.002-0015-C01), финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ 2014-2021 г., чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 347 901,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2023-0013 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична система на покрива на административната сграда на ТП “ ДГС Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 41 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0006 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на кръгово кръстовище между улиците – ул.“Беляковско шосе“, бул.“България“, ул.“Полтава“, ул.“Освобождение“ и ул. „Краков“ в град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 996 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0022 Дата на публикуване: 03.02.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на шламопроводни трасета от Шламови помпени станции 2 и 3
Прогнозна стойност: BGN 484 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0003 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: “Изграждане на „Православен храм“, находящ се в УПИ IX-52, кв.7 по плана на с.Драката, общ.Струмяни“
Прогнозна стойност: BGN 158 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2023-0003 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ МЛАДЕЖКИ ПАРК В ГР. ПАВЛИКЕНИ-ЕТАП І“
Прогнозна стойност: BGN 239 703,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0017 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ПАВЕЦ „Белмекен“ – “Основен ремонт на покривна конструкция на комплексна битова сграда (КБС) и стол“
Прогнозна стойност: BGN 114 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0005 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на алея за споделено велосипедно и пешеходно движение от километър 198+838 (с. Трудовец) до километър 200+175 (гр. Ботевград) по път I-3 Бяла – Ботевград-Благоустрояване и озеленяване“ – Етап 2
Прогнозна стойност: BGN 187 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0005 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР/КРР, благоустрояване и социализация на Къща-музей „Добри Чинтулов“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 498 602,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0004 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР/КРР, благоустрояване и социализация на Музеен комплекс с хан и родна къща „Хаджи Димитър“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 506 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2023-0001 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: Строителство на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“
Прогнозна стойност: BGN 519 999,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0005 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪСТОВИЩЕ УЛ. ”А. СТАМБОЛИЙСКИ“ С. БРЪШЛЕН С РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-21 РУСЕ – СИЛИСТРА НА КМ 31+624 ЛЯВО, ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ, ОБЛАСТ РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 135 709,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2023-0002 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на обществен паркинг в УПИ VI, кв.24 по плана на гр.Левски, общ. Левски“ етап I част 2“
Прогнозна стойност: BGN 136 255,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2023-0002 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА В ОБЩИНА ЕЛХОВО“ ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.2. „ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ В РАМКИТЕ НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 295 695,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0004 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „ЧЕТВЪРТА“ В С.КАБЛЕШКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 53 734,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2023-0001 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР на помещение за прием на граждани в район с преобладаващо ромско население на територията на ОДМВР-Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 10 291,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0002 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР и доставки за целите на проект „Изграждане на туристическа инфраструктура около паметник на Крум Велков“
Прогнозна стойност: BGN 74 734,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2023-0001 Дата на публикуване: 02.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Основен ремонт на улици на територията на град Мездра
Прогнозна стойност: BGN 4 168 261,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0002 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи и въвеждане на обектите в експлоатация по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на районно управление – Севлиево, към ОД на МВР – Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. „Митко Палаузов“ бл. 4, гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 1 204 932,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00094-2023-0003 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ“СВЕТИ МИНА“ ЕООД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Реконструкция и адаптиране на помещение за лъчева терапия /бункер/ за инсталиране на линеен ускорител в СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД, Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 668 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0008 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ VIII кв.12 по плана на ж.к. „Черно море“ гр.Несебър
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0007 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Реконструкция и разширение на съществуваща детска площадка в УПИ V кв.15 по плана на ж.к. „Черно море“ гр.Несебър
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2023-0004 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Неотложни аварийно-възстановителни работи на помещения намиращи се на 3-ти последен етаж в сградата на Филиал в гр. Враца на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0005 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди (улично осветление на територията на гр. Русе) във връзка с изпълнение на Проект BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе, Община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 160 132,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0006 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИН, ГАРАЖИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ“ В УПИ VI-510, КВ. 12А, М. „ЛЮЛИН- ЦЕНТЪР“ СО- РАЙОН „ЛЮЛИН“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 82 730,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2023-0002 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДВУЕТАЖНА ПРИСТРОЙКА ЗА ДВЕ ГРУПИ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА № 75 “СЪРЧИЦЕ”, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VI- 161 „ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ“, КВ.2, ПИ68134.4083.161, М.“ МЛАДОСТ 1А”, РАЙОН „МЛАДОСТ“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 2 746 155,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0007 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН 31/19/2/7.2/2/00863 с наименование: „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Цалапица, Устина и Брестовица, находящи се на територията на община Родопи по три обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 132 616,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02407-2023-0001 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: 39-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на настилки на спортна площадка за футбол в 39 СУ „Петър Динеков“
Прогнозна стойност: BGN 99 876,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0002 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни работи в сграда на ДГ №103 „Патиланско царство“, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Гинци“ №16
Прогнозна стойност: BGN 83 148,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0006 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти по поддържане на общинските пътища и уличната мрежа, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Ардино, при възникване на необходимост по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 2 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0001 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на Община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2023-0002 Дата на публикуване: 01.02.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на община Опака „
Прогнозна стойност: BGN 145 833,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне