Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0002 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Изграждане на битово – фекална канализация по ул.“Иглика“ от ОК 439 до ОК416 и ул.“Роза“ от ОК415 до ОК416, на територията на община Белослав с обща дължина 235м. и 24 бр.СКО“
Прогнозна стойност: BGN 83 493,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00468-2022-0002 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД Предмет на ОП: Извършване на ремонт (строително-ремонтни дейности) в Централен корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана
Прогнозна стойност: BGN 243 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2022-0002 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Текущ ремонт, за който не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на сградата на ДГ “ Ханс Кр. Андерсен“ с. Челопеч, УПИ I-316 (ПИ с идентификатор 80323.502.116), кв. 33, с. Челопеч“
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2022-0001 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: “Реконструкция, модернизация и обновяване на народно читалище „Светлина – 1927“ село Чилнов, община Две могили, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 269 680,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0004 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в с. Църквица и с. Крива река, общ. Никола Козлево“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Рехабилитация на ул. „Дружба“, с. Църквица, общ. Никола Козлево“; Обособена позиция № 2 – „Рехабилитация на ул. „Явор“, ул. „Дунав“ и ул. „Тича“, с. Крива река, общ. Никола Козлево“.
Прогнозна стойност: BGN 277 927,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0002 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи, доставка и монтаж на електрически конвектори и климатизатори на административни сгради в Община Земен“, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, в изпълнение на проект: „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на Община Земен“, административен договор № BG06RDNP001-19.358-0001-C01, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.358-0001 МИГ РАДОМИР – ЗЕМЕН, по Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 137 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0041 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на оборудване и осигуряване на резервно захранване в комуникационни шкафове
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0009 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на пътната инфраструктура и подходи към складови помещения 1-ви и 2-ри участъци на пристанищен терминал „Русе – запад“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0005 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за изпълнение на: „Текущ ремонт на улици в села на територията на Община Средец по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 108 524,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0004 Дата на публикуване: 28.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Ремонт на сградата на Районна поликлиника, гр. Мездра
Прогнозна стойност: BGN 165 759,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2022-0004 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ В ГРАД СМОЛЯН”
Прогнозна стойност: BGN 237 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0018 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на осветление на футболно игрище при стадион „Металург“, кв. Изток”
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0007 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Текущи и неотложни аварийни ремонти на улични и пътни настилки по всички общински пътища и улици в населените места на територията на Община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2022-0005 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни дейности на съществуващи сгради за нуждите на ВМФ към Тракийски Университет- гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 354 984,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00045-2022-0003 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи /СМР/ по преустройството на съществуващата сграда за лъчеление за монтаж на фабрично нов линеен ускорител за нуждите на Клиника по лъчелечение на Комплексен онкологичен цетър – Пловдив ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0017 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СТЪЛБОВЕ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ПОЛАГАНЕ НА АНТИПЛАКАТНА И АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА“
Прогнозна стойност: BGN 340 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0005 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ ,, ПРЕРАБОТКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПРОЕКТ ЗА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ОРИЗАРЕ, ОБЩИНА НЕСЕБЪР- I ЕТАП.
Прогнозна стойност: BGN 2 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2022-0005 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на река “Бобовдолска” и ул. Сълзица”, с. Мламолово, община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 240 317,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0006 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 2 096 147,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0003 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Изграждане на нов триетажен корпус към съществуваща сграда на ДГ 48 „Братя Грим“ по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Инженеринг – проектиране и изграждане на нов триетажен корпус към ДГ 48 „Братя Грим“ с физкултурен салон за спорт, помещения за 3 нови градински групи и самостоятелен етаж за специализирани учителски кабинети и осъществяване на авторски надзор, ІІ-ра обособена позиция: Упражняване на строителен надзор по време на строителството и IIІ-та обособена позиция: Упражняване на инвеститорски контрол по време на строителството.
Прогнозна стойност: BGN 3 858 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0019 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на автоматизирана врата и системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система за автотранспорт и складове на МЕР Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0018 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система в АМП Цинга“
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0009 Дата на публикуване: 25.02.2022
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение (НН) на територията на Области: Перник, Кюстендил Благоевград, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“, реф. № РРС 21-139
Прогнозна стойност: BGN 1 384 592,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2022-0007 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и довеждащ водопровод на с. Сираково
Прогнозна стойност: BGN 3 724 830,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0007 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване на речното корито на р. Стрелчанска Луда Яна от натлак, храстовидна и дървесна растителност в регулационните граници на гр. Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 611 836,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0003 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „Актуализация на довеждащ колектор до ПСОВ, Главен колектор 1 от ОТ 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от ОТ 48 до бул. „Иван Вазов
Прогнозна стойност: BGN 1 062 884,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0004 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на улица „Д-р Петър Берон“, кв. „Капитан Петко Войвода“ в гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 436 575,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0006 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на улици в ж.к. „Митко Палаузов“, град Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0004 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по разширение на гробищен парк – гр. Чирпан, общ. Чирпан, чрез изграждане на нови ограждащи елементи на парка и частично насипване на алейната мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2022-0001 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изграждане на „Площадка за пикник и два броя екопътеки до защитена местност с диворастящи божури“ в околностите на село Добротица, общ. Ситово, обл. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 19 166,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0005 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на текущо поддържане и неотложни ремонти по част ВиК на сгради и съоръжения собственост на Община Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 117 020,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00848-2022-0004 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД Предмет на ОП: „Основен ремонт на Ортопедо травматологично отделение и частичен ремонт на Кардиологично отделение – общ сектор в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали“.
Прогнозна стойност: BGN 125 419,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0006 Дата на публикуване: 24.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Асфалтови кърпежи на улична мрежа на територията на Община Ардино през период от 2022г. до 2025г.“
Прогнозна стойност: BGN 544 603,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05089-2022-0001 Дата на публикуване: 23.02.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ“ – СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – III-ти етап“
Прогнозна стойност: BGN 269 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2022-0001 Дата на публикуване: 23.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: I ви ЕТАП ОТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В МЕСТНОСТ „НИШАН ТАШИ – “, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. САНДАНСКИ И ЗЕМЛИЩЕ НА С. ПОЛЕНИЦА, ОТ о.т.1004, о.т.1035, о.т.1036, о.т.1037, о.т.1074, о.т.1038, о.т.1039, о.т.1040, о.т.1041, о.т.1075, о.т.1076, о.т.1042, о.т.1043,о.т.1083, о.т.1084, о.т.1044, о.т.1045, о.т.1046, о.т.1047, о.т.1066, о.т.1067, о.т.1088 и о.т.1048, С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ДЪЖДОПРЕЛИВНИК”
Прогнозна стойност: BGN 574 869,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0038 Дата на публикуване: 23.02.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нови тръбни трасета за захранване с топлинна енергия на сгради с кадастрални номера 596 и 360 към отдел “Логистика на запасите”
Прогнозна стойност: BGN 81 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0007 Дата на публикуване: 23.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Основен ремонт на уличен водопровод, с.Неофит Рилски“, обхващащ водоснабдителна система на улица «Без име» от о.т. 175-55-54 и о.т. 55 до о.т.57, с.Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN  800 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0016 Дата на публикуване: 23.02.2022
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонт покрив на Административна сграда МЕР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 48 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2022-0002 Дата на публикуване: 23.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: “Брегоукрепване в северната част на гр. Китен“ – първи и втори етап
Прогнозна стойност: BGN 6 753 799,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0012 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за модернизация на съществуваща открита лекоатлетическа писта на Градски стадион гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 1 047 962,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00210-2022-0004 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи в сгради на Министерството на финансите“
Прогнозна стойност: BGN 119 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0005 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи за извършване на: „Авариен ремонт на водопроводната и канализационната мрежа в населените места на територията на община Самоков” .
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0003 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 269 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0015 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда за реализиране на обект: „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ В изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.061-0008 „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Договор за БФП № BG05M9OP001-2.061-0008-C01 С бенефициент от Община Перник
Прогнозна стойност: BGN 399 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0005 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на градовете Трявна и Плачковци през 2022г.“.
Прогнозна стойност: BGN 50 129,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0004 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена в кв.61, кв.61А по плана на град Трявна – първи етап”
Прогнозна стойност: BGN 655 556,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0006 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за преустройство и промяна на предназначение на 1-ви и 2-ри етаж на сградата на Ученическо общежитие № 1 с идентификатор 40909.118.281.2 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали“, финансиран по Договор за БФП BG05M9OP001-2.061-0010-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
Прогнозна стойност: BGN 333 224,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2022-0007 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – СОФИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на настилка с полагане на хидроизолация на терена между административните сгради на НАП с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21 – 29 – 31, както и репариране на стоманобетонна греда в подземен паркинг на същия адрес“.
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0003 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на пристройка към съществуваща детска градина № 2 „Здравец“, гр. Петрич и частично вътрешно преустройство на съществуващата сграда
Прогнозна стойност: BGN 1 016 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0001 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Ремонт на хижа „Джамен“ с. Сирищник, община Ковачевци”
Прогнозна стойност: BGN 121 345,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0004 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА УЛ. „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ В С. КЮЛЕВЧА, ОБЩИНА КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 253 853,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0003 Дата на публикуване: 22.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА УЛ. „БУЗЛУДЖА“ И УЛ. „СТАНЬО ВАСИЛЕВ“ В С. МАРКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 206 190,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0007 Дата на публикуване: 21.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. „6-та“ от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с.Храбрино , Община „Родопи“: ПОДОБЕКТ 1: „Изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с. Храбрино, Община „Родопи““ ПОДОБЕКТ 2: „Укрепване на ул“6-та“от о.т.115 до о.т.172,площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на р.Дедевска, с.Храбрино, Община „Родопи““
Прогнозна стойност: BGN 968 677,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0003 Дата на публикуване: 21.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изпълнение на аварийни дейности, свързани с осигуряване на нормалната проводимост чрез почистване на речно корито и прилежащо дере на р. Златарица в с. Елешница”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03038-2022-0001 Дата на публикуване: 21.02.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Бургас Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 131 822,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0003 Дата на публикуване: 21.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Информационен център в УПИ IX – за информационен център и озеленяване, кв. 10 по РП на гр. Правец”
Прогнозна стойност: BGN 149 836,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0002 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на улична мрежа в гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 132 500,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2022-0001 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път /IV – 90069/ Приморско – Писменово от км 0+500 до строителните граници на с. Писменово“, община Приморско“
Прогнозна стойност: BGN 1 263 687,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0008 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопровод на ул. „Стефан Стамболов“ гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0024 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство, реконструкция, ремонт и пристрояване на административна сграда на КЕЦ Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 2 402 187,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0014 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА УКРЕПВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО И НА ДВАТА БРЯГА НА РЕКА СТРУМА С ПОДПОРНИ СТЕНИ И СТОМАНОБЕТОНОВО ДЪНО В УЧАСТЪК С ДЪЛЖИНА 700 М. ОТ ОТ 232 КВ. 9164 НА УЛ. “СТРИМОН ” В ПОСОКА НА ЖП ЛИНИЯ, КВ. ДИМОВА МАХАЛА УЛ. БРОДО, С КРАЙНА ТОЧКА 113 М ЗАПАДНО ОТ ОТ 31 КВ.8033 ГР. ПЕРНИК
Прогнозна стойност: BGN 3 117 334,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00425-2022-0003 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВЕТА ПЕТКА“ АД Предмет на ОП: „Частичен ремонт на Отделение по „Пумология и фтизиатрия“ при МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 43 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0002 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа в населени места на територията на община Бяла, в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 7 208 790,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0001 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с.Дюлино, община Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 5 286 465,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0007 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопровод на ул. „Стефан Стамболов“ гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0007 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на сграден фонд и съоръжения на територията на фериботната площадка в пристанищен терминал Русе – изток 2”
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2022-0002 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: Превантивно поддържане и текущ ремонт на пътната и улична мрежа на населените места в община Аврен, област Варна
Прогнозна стойност: BGN  2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0012 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг на обект Център за обучение и превенция на зависимостите, град Велико Търново, ул. „Симеон Велики“ № 3“.
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0006 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) и оборудване за изграждане на площадка за оползотворяване на зелени отпадъци на територията на Община Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 235 861,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0005 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Реконструкция на трафопостове по части архитектурно-строителна, конструктивна и хидроизолация на територията на области Монтана и Видин, територия, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД” Реф. № РРС 22-009
Прогнозна стойност: BGN 835 840,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0005 Дата на публикуване: 18.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на авторски надзор по време на строителството и извършване на СМР дейности на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията и възстановяването на общински път SFO 3210 в участъка от с.Несла до с.Вишан, общ. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 2 687 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01490-2022-0001 Дата на публикуване: 17.02.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА Предмет на ОП: „Преустройство и смяна на предназначението в ”Център за върхови постижения“ на помещения в сграда на Института за литература при БАН, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 216 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2022-0002 Дата на публикуване: 17.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК
Прогнозна стойност: BGN 726 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0028 Дата на публикуване: 17.02.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: “Преустройство и ремонт на помещения в ХОГ”
Прогнозна стойност: BGN 436 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0027 Дата на публикуване: 17.02.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт помещения в Административна сграда *Управление*
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2022-0001 Дата на публикуване: 17.02.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ПЕТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ И СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО РАЙОН „ЛЮЛИН“ ПО 2 / ДВЕ / ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0007 Дата на публикуване: 17.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект: „Реконструкция на тротоарни настилки по ул. Гроздьо Желев, ул. Неделчо Есеров, ул. Димитър Благоев, ул. Петър Маринов и ул. Елин Пелин в с. Гроздьово, община Долни чифлик“
Прогнозна стойност: BGN 68 729,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0009 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по част „ВиК“ за обект „Реконструкция улична мрежа на територията на град Велико Търново“ с подобекти
Прогнозна стойност: BGN 720 899,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0005 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Отстраняване на констатирани дефекти за обект: Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони по южния откос на обект: Закриване на старо депо за ТБО – гр. Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 1 582 106,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2022-0007 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции:
Прогнозна стойност: BGN 464 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00614-2022-0002 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ СМР ЗА ВОДОПРОВОДНИ КЛОНОВЕ – ГЛАВНИ КЛОНОВЕ ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА – 1-ВИ ЕТАП, СЕЛО МИХАЙЛОВО, ОБЩИНА ХАЙРЕДИН“
Прогнозна стойност: BGN 3 065 052,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0013 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Подмяна на дограма на сградата на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 23 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2022-0004 Дата на публикуване:

16.02.2022

Наименование на възложителя:

БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

Предмет на ОП: Ремонт по необходимост на покрив сграда „Цех за дизелови локомотиви“ – ЕП Плевен
Прогнозна стойност:

BGN

55 000,00

Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

08.03.2022, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00085-2022-0010 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: Военномедицинска академия Предмет на ОП: Реконструкция, основен, текущ и авариен ремонт на сграден фонд и съоръжения на Военномедицинска академия и подчинените й структури
Прогнозна стойност: BGN 30 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0013 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на сграда /бивше училище/ в ЦСРИ и ЦПЛУ“
Прогнозна стойност: BGN 657 355,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0004 Дата на публикуване: 16.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Факия УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. Факия, с цел обособяване на посетителски център“
Прогнозна стойност: BGN 14 118,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2022-0003 Дата на публикуване: 15.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 269 442,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0004 Дата на публикуване: 15.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на Община Своге по обособени позиции: ОП №1 – Основен ремонт водопровод на ул. „Иван Вазов“ от ОТ106 през ОТ77 до ОТ75 с дължина 400 м.л, с.Миланово ОП №2 – Основен ремонт водопровод в мах. „Селището“ с дължина 400 м.л, с.Заселе
Прогнозна стойност: BGN 173 294,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0002 Дата на публикуване: 15.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в град Павел баня“
Прогнозна стойност: BGN 571 522,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0008 Дата на публикуване: 15.02.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на учебна зала със сервизни и складови помещения в ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“ на НСА „Васил Левски“ к.к. Боровец;
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0002 Дата на публикуване: 15.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изпълнение на аварийни дейности, свързани с осигуряване на нормалната проводимост чрез почистване на речно корито и прилежащо дере на р. Златарица в с. Елешница”.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0008 Дата на публикуване: 15.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП:  „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 767 454,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0011 Дата на публикуване: 15.02.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 56+170 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ, ОПУ ПЕРНИК И ОПУ КЮСТЕНДИЛ“
Прогнозна стойност: BGN 41 018 177,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0008 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ, СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И БАРИЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0001 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в община Павел баня, село Габарево, реконструкция на ул. „Д-р Алексиев” от кръстовището при о.т. 173 до кръстовището при о.т. 181, по плана на село Габарево“.
Прогнозна стойност: BGN 54 861,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0012 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Преустройство на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.1054.2.1 по КККР на гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 160 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0025 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на огнезадържащи клапи (ОЗК), тип НЕПТУН, монтирани на въздуховоди към помещения от I, II,III СБ на 5,6 ЕБ
Прогнозна стойност: BGN 183 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0007 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви във ВУСБ на НСА Несебър
Прогнозна стойност: BGN 275 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2022-0001 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА КРЕСНА“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0003 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване дере Ново Лески от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 230 839,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0004 Дата на публикуване: 14.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив ниска част на ДГ“Първи юни“ гр.Тервел”
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0003 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пешеходна алея в гробищен парк в гр.Тервел”
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0005 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на площад, с. Попинци“
Прогнозна стойност: BGN 143 357,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0004 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за преустройство, изграждане на пристройка и промяна на предназначение на 3-ти етаж на сградата на Ученическо общежитие № 1 с идентификатор 40909.118.281.2 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, в Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с умствена изостаналост (с капацитет 40 места) по проект: „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“, финансиран по Договор за БФП BG05M9OP001-2.062-0009-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
Прогнозна стойност: BGN 336 020,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0002 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА ЗА ГРУПИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ – ГР. ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 999 848,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0002 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 791 078,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0023 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на подходен път с тежка натовареност към временно насипище и МТЛТ 1
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0003 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на главен вход, ограда, алеи за достъп и лекоатлетическа писта към игрище за спортно-тренировъчна дейност и изграждане на сектори А3-А8 и сектори за гости Б1-Б3” по административен договор № BG06RDNP001-19.349-0004-C01/04.11.2021 г. с Държавен фонд „Земеделие“ по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.“
Прогнозна стойност: BGN 376 301,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0006 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на път за достъп до ПИ 61710.19.277 и ПИ 61710.19.279 – Регионално депо за отпадъци на общините от РСУО Разград, по част „Пътна“ на инвестиционен проект за строеж „Проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“
Прогнозна стойност: BGN 524 289,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2022-0003 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Метален навес в УПИ I – 1460, кв. 72 по плана на гр. Симитли, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 269 997,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2022-0003 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки в СУ „Максим Райкович“ – град Лясковец – Етап 1“
Прогнозна стойност: BGN 199 935,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2022-0002 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на асфалтови настилки по републиканската пътна мрежа в рамките на град Попово“
Прогнозна стойност: BGN 25 941,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2022-0002 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор, на обект „Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Комплекс Ропотамо“, чрез почистване на каналите, свързващи блато Алепу и блато Стамополу с Черно море и реконструкция на шлюзови съоръжения за контрол на водното ниво на блато Алепу и блато Стамополу“, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 96 023,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0005 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИСТРОЙКА ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА НА УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. НОВИ ХАН.“
Прогнозна стойност: BGN 2 458 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0017 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране и строителство) на улици и съоръжения, по 6 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 47 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2022-0002 Дата на публикуване: 11.02.2022
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: „Събаряне на опасни сгради в имоти с отпаднала необходимост – рамково споразумение“
Прогнозна стойност: BGN 15 086 162,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2022-0012

Дата на публикуване: 10.02.2022
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР по изграждане на ОВК инсталации в сграда, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд гр. Елена и Териториално отделение – Елена към Районна прокуратура гр. Велико Търново, находяща се в УПИ II, кв. 39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 251 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00614-2022-0001 Дата на публикуване: 10.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Предмет на ОП: СМР по подмяна и направа на топлоизолация на покрива на ОУ „Горан Червеняшки“, с . Михайлово, Община Хайредин
Прогнозна стойност: BGN 165 600,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0004 Дата на публикуване: 10.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY2.001-0056-012 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, по покана за набиране на проектни предложения № BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 613 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2022-0010 Дата на публикуване: 10.02.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на главно разпределително табло“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04088-2022-0001 Дата на публикуване: 10.02.2022
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1 – ХАСКОВО ЕООД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения и лечебни кабинети в сградата на „Диагностично – консултативен център 1 – Хасково“ ЕООД. ”
Прогнозна стойност: BGN 211 150,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0004 Дата на публикуване: 10.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи и инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: сградата на СУ „Хaн Исперих“ и ПГХТД „проф. д-р Асен Златаров“, гр. Нови пазар
Прогнозна стойност: BGN 1 167 455,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2022-0002 Дата на публикуване: 10.02.2022
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: „Доставка, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяна на 1 (един) брой абонатна станция в Спортната зала на Военна академия ,,Г. С. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0003 Дата на публикуване: 09.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция и основен ремонт на улична мрежа на територията на гр. Пещера, общ. Пещера
Прогнозна стойност: BGN 1 624 131,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0001 Дата на публикуване: 09.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Превала, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 108 346,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0004 Дата на публикуване: 09.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи по инвестиционен проект „Рехабилитация на съществуваща обществена зона за отдих със спортни детски площадки във вътрешно квартално парково пространство в гр.Павликени”.
Прогнозна стойност: BGN 91 514,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0010 Дата на публикуване: 09.02.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „ПОДДЪРЖАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА „СТРУМА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 56+170 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ, ОПУ ПЕРНИК И ОПУ КЮСТЕНДИЛ“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2022-0002 Дата на публикуване: 09.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване река Въча от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 619 503,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0003 Дата на публикуване: 09.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Основен ремонт на канализация на ул. „Христо Ботев“, в участъка от ул. „Балкан“ до ул. „Александър Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 87 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2022-0003 Дата на публикуване: 08.02.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: Реновиране на хранилище за съхранение на веществени доказателства в ОДМВР-Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 173 277,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0006 Дата на публикуване: 08.02.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на отоплителната и вентилационна инсталация на Информационен център
Прогнозна стойност: BGN 116 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05979-2022-0001 Дата на публикуване: 08.02.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК“
Прогнозна стойност: BGN 282 401,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0002 Дата на публикуване: 08.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Чапаев“, с. Каравелово, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 525 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0003 Дата на публикуване: 08.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изкърпване на асфалтова настилка на общинска пътна мрежа и улици в община Берковица за осигуряване на достъпност до медицински грижи в условията на Covid-19“
Прогнозна стойност: BGN 283 332,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0003 Дата на публикуване: 08.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за почистване на речното корито на река Неделинска от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Неделино, община Неделино.
Прогнозна стойност: BGN 829 276,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2022-0004 Дата на публикуване: 08.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: „Изпълнение на дейности по конструктивно укрепване, консервация и реставрация на сградата на „Художествена галерия – гр.Силистра“ I -ви етап: “Основен ремонт на покрива на Художествена галерия – гр.Силистра“ по проект „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“, финансиран по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 240 216,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2022-0003 Дата на публикуване: 07.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на спешен, неотложен ремонт на водопроводната и канализационната мрежа и подмяна на пътната настилка на улици от първостепенно значение в гр. Копривщица“.
Прогнозна стойност: BGN 10 381 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0003 Дата на публикуване: 07.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ТЪРГОВСКА“, ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ: I ЕТАП ОТ УЛ. „ЧЕРНО МОРЕ“ ДО УЛ. „ЯНТРА“ и II ЕТАП ОТ УЛ. „ЯНТРА“ ДО УЛ. „В. ТЪРНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 790 397,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0002 Дата на публикуване: 07.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт улици на територията на община Монтана – 2022 г.”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0010 Дата на публикуване: 07.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици с паважна настилка от второстепенната улична мрежа на гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0002 Дата на публикуване: 07.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обект: „Текущ ремонт на улици в населени места на територията на Община Хаджидимово”
Прогнозна стойност: BGN 537 935,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2022-0001 Дата на публикуване: 07.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАХРАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ПО УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ ДО О.Т.199 НА УЛ.„АНТОН ИВАНОВ” И ОТ КРАЯ НА РЕГУЛАЦИЯТА ПРИ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ” ДО ВОДОЕМ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЛ. ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 739 521,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2022-0002 Дата на публикуване: 07.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обединено училище „Св. Паисий Хилендарски, с. Долно Осеново, община Симитли“
Прогнозна стойност: BGN 248 736,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0004 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0002 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Текущ ремонт на покрив на Читалище „Христо Ботев – 1927 г., с. Загорци, община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 412,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0001 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН “
Прогнозна стойност: BGN 179 772,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2022-0002 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: Текущ ремонт на санитарни помещения в административна сграда на Община Лясковец
Прогнозна стойност: BGN 42 422,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0017 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на кухненски блок в ПД „Енерго“ Предел“
Прогнозна стойност: BGN 31 359,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01038-2022-0001 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ВИТА“ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в „СБР – ВИТА“ ЕООД – гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 269 932,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0007 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на публични и междублокови пространства по програма „Граждански инициативи 2020“ чрез изграждане/обновяване на площадки за игра и спорт на територията на община Хасково“, включваща 5 (пет) подобекта“
Прогнозна стойност: BGN 66 434,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00975-2022-0001 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: МБАЛ “ РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД Предмет на ОП: „Ремонт на клинична лаборатория към МБАЛ”Рахила Ангелова”АД”
Прогнозна стойност: BGN 95 416,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2022-0004 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане паркинг в кв. 303 (зад АИР)
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2022-0001 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СТУДЕНТСКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА НХА, БЛ. 28 – СТУДЕНТСКИ ГРАД, СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 744 832,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2022-0001 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР на обект: Ремонт на Обединено училище „Васил Левски“ – с. Юруково, общ. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 169 878,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2022-0001 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0014 Дата на публикуване: 04.02.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Вътрешен ремонт в сградата на Столична община, ул. „Доспат“ № 70, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 416 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2022-0002 Дата на публикуване: 03.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на спешен, неотложен ремонт на водопроводната и канализационната мрежа и подмяна на пътната настилка на улици от първостепенно значение в гр. Копривщица“.
Прогнозна стойност: BGN 10 381 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0002 Дата на публикуване: 03.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари и бордюри в гр. Неделино по ул. „Александър Стамболийски ” – южен тротоар с дължина 880 м, обща площ 1850 м2.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0010 Дата на публикуване: 03.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по констатирани нередности на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 74 877,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05729-2022-0001 Дата на публикуване: 03.02.2022
Наименование на възложителя: Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0005 Дата на публикуване: 03.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на съществуваща фурна в сграда за обществено обслужване в УПИ III „за обществено обслужване“, кв.20 по плана на с. Долище, общ. Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 167 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0006 Дата на публикуване: 02.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж „Реконструкция на уличен канализационен колектор, Б/бетонов/ ф500, от РШ 1 до РШ 2, по ул. „Акация“, град Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0001 Дата на публикуване: 02.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена над ул. “Иван Вазов“ ос.т. 482-486 по плана на гр. Неделино, обл. Смолян.
Прогнозна стойност: BGN 227 563,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0012 Дата на публикуване: 02.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА АЛЕЙНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРЕБЕН КАНАЛ, ГР. ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2022-0001 Дата на публикуване: 02.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Аварийно – възстановителни работи по почистване и укрепване на речното корито на река „Грамадска”, в град Грамада, община Грамада”.
Прогнозна стойност: BGN 870 800,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0003 Дата на публикуване: 02.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Рехабилитация на крайбрежна алея „Яворов“, гр. Поморие“, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.080 – МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 372 972,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2022-0001 Дата на публикуване: 02.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци” – Етап 4 „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Васил Левски” , кв.Ново село, ул.”Зора” , кв.Зла река“
Прогнозна стойност: BGN 1 490 240,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0001 Дата на публикуване: 01.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Укрепване устоите на каменно-кивгирен мост под ул. „Стефан Караджа“, с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 704 142,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0002 Дата на публикуване: 01.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на улица 48-ма в с.Страхилово и улица с идентификатор 57354.300.444 в гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 133 587,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0003 Дата на публикуване: 01.02.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ /ЛАРГО/ ОТ О.Т.658 ДО О.Т.677, ГР.ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 333 302,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2022-0001 Дата на публикуване: 01.02.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на транспортната техническа инфраструктура на територията на район „Младост“-СО“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0006 Дата на публикуване: 01.02.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нов ЕВН офис в КЕЦ Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 101 423,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура