Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898618)

Възложител:

Община Елхово

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00660-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2“ на приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ от ОП „Региони в растеж 2014-2020г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898607)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00413-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Инженеринг във връзка с реализация на проект за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица“ по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898573)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898569)

Възложител:

Община Смядово

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00627-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.12,13,14,15,17,18,19,20,21,121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.СМЯДОВО“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898567)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на покрив на ДПЛУИ с. Самуил“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898566)

Възложител:

Община Годеч

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00275-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа”

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (898553)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0010

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на СМР за обект „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) – гр. Перник, кв. „Варош и Табана“, ул. „Илинден“ № 14, община Перник

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898482)

Възложител:

Община Генерал Тошево

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00964-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898464)

Възложител:

Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“ гр. Варна /предишно – Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 2 „Д-р Петър Берон“ гр. Варна/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

02766-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на Дом за деца лишени от родилтеска грижа „Другарче“ и промяна на предназначение в детска градина, с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, по плана на 6-ти м.р, ул. Генерал Колев

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898430)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00413-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на обекти” по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на детска площадка в гр. Долна Оряховица”; Обособена позиция №2 „Изграждане на детска площадка в с. Драганово” Обособена позиция №3 „Изграждане на детска площадка ул.”Пролет” №4” Обособена позиция №4 „Доизграждане на спортна площадка с.Поликраище”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898422)

Възложител:

Община Кърджали

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00322-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на ул. „Индустриална“ и ремонт и реконструкция на участък от ул. „Производствена“ в промишлена зона „Изток“, гр. Кърджали

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (898405)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0010

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Спешна и неотложна частична подмяна на дограма, тоалетни чинии и монтаж на паник брави за врати в ДГ „Мир“ – с. Айдемир

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898336)

Възложител:

Община Медковец

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00946-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на улици в община Медковец

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898311)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00413-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти” по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898290)

Възложител:

Община Дупница

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00418-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация и текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2019 г. по четири обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898278)

Възложител:

„Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

05242-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт и поддръжка на електросъоръжения и електроинсталации

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898275)

Възложител:

Община Сунгурларе

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00047-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 2019 г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898264)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00126-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР по реконструкция северна улица о.т.123-о.т.141 по ЗРП „Слънчев бряг”, Община Несебър”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898261)

Възложител:

Община Пещера

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00184-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сградите Дирекция Социален патронаж със звено Домашен социален патронаж,офиси и кухня,Дневен център за деца и младежи с увреждания

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898228)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00814-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строеж и осъществяване на авторски надзор по проект „Изграждане на инсталация за компостиране на разделно събрани зелени отпадъци – регион Враца“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898215)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00814-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране,упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на волейболна зала в спортен комплекс „Хр. Ботев“гр. Враца по ПМС № 315 от 19 декември 2018 г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898214)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00814-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, и реализацията на проект ВG16RFOP001-5.002-0005 „Нова възможност за възрастни и хора с увреждания в община Враца“ по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година по три обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898207)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00491-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр.Оряхово „Битова канализационна мрежа – Клон 15-Iб, клон 6-IIб, сградни канализационни отклонения, дъждовна канализационна мрежа – Клон 56д и улични водопроводни клонове по ул.“Арх. Димитър Цолов“ – Етап V

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898205)

Възложител:

Община Георги Дамяново

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

01139-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително – монтажни работи за реализиране на обекти от капиталовата програма на община Георги Дамяново за 2019 г.”, разделена на тринадесет самостоятелно обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898120)

Възложител:

Община Созопол

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00568-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Консервация и реставрация на „Епископска резиденция“ и „светилище“ – южна укрепителна система

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898099)

Възложител:

Община Девин

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00009-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт, рехабилитация и укрепване на част от общинската пътна мрежа в Община Девин”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898072)

Възложител:

Община Котел

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00111-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. в община Котел по три обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898061)

Възложител:

Община Габрово

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00038-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на публична инфраструктура – кв.Трендафил 1, град Габрово

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898043)

Възложител:

Община Ракитово

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00149-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ в това число и на водопроводната мрежа към същата гр.Ракитово, общ.Ракитово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898025)

Възложител:

Община Тервел

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00110-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛ.“ХАН АСПАРУХ“ В ГР.ТЕРВЕЛ-ОСНОВНО ТРАСЕ

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898015)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улици в населени места в община Каолиново“, по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897973)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 м? в Пристанищен терминал Русе – Запад“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897968)

Възложител:

Община Завет

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00485-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улична и републиканска пътна мрежа в населени места на община Завет по 4 обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897963)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Лом към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0025

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на сграда за нуждите на ТП ДГС Лом”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897956)

Възложител:

Община Левски

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00794-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Левски, Община Левски по 6 обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897951)

Възложител:

Община Левски

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00794-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рекултивация на обект: Депо за твърди битови отпадъци на община Левски“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897949)

Възложител:

Община Лясковец

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00137-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Аварийно-възстановителни работи на Църква „Света Параскева” – с. Козаревец

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897944)

Възложител:

Община Сунгурларе

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00047-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ТБО на територията на Община Сунгурларе“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897942)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доставка и монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове, горива и др. на пристанищен терминал Русе – запад“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897925)

Възложител:

Община Карлово

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00072-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на улици в населени места на Община Карлово, по обособени позиции”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897920)

Възложител:

Община Царево

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00079-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Крайбрежен парк с. Лозенец” Община Царево”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897899)

Възложител:

Община Девин

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00009-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Основен ремонт и реконструкция на общински градски басейн, гр.Девин”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897196)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Монтана към ЕСО

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0027

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Жеравица

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897062)

Възложител:

Община Ружинци

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00272-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и пристрояване на сграда общинска собственост за детска градина /кв.26, УПИ-ІV-214/, с. Бело поле“- втори етап

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897059)

Възложител:

Община Ружинци

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00272-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Черно поле – Буковец от км. 0+010 до км. 9+000

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896877)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага, община Провадия с девет обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896872)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт на улици в селата Житница, Бозвелийско, Бързица, Храброво, Китен, Блъсково, Тутраканци, Комарево и Чайка, община Провадия

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896869)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт на улици в гр. Провадия и селата Златина, Венчан, Староселец, Петров дол, Добрина и Манастир със седем обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896643)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00753-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община Свищов, м. Ненова шатра“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897837)

Възложител:

Община Любимец

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00604-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИНЖЕНЕРИНГ на обект: „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на пешеходна зона, площадно и парково пространство” находящи се в УПИ XXIV – за парк в кв.57б и УПИ ХХХVІ – за обществено хранене, магазини и обществени сгради, в кв. 57, гр. Любимец“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897827)

Възложител:

Община Бойница

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00192-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на „Рехабилитация на улици в с. Бойница, с. Бориловец, с. Раброво – 1 етап и текущ ремонт на общински път № VID 1020 Бойница – Хайдук чешма“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897821)

Възложител:

Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

04147-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт (подготовка) на помещения за лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „акад. Г. Бончев“, гр. София

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897814)

Възложител:

Община Антоново, област Търговище

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00911-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на улици в населени места на територията на Община Антоново по 3 обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897789)

Възложител:

Община Пещера

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00184-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изготвяне на работен проект,осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за повишаване на енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр.Пещeра с 2 обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897788)

Възложител:

Община Венец

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00182-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на улици в населени места на територията на община Венец” с две обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897786)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Оборудване на детска площадка ЦДГ Радост с.Владимировци

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897785)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00491-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи на обекти: Свлачище VRC31.54386.04 в с.Остров, свлачище VRC31.54020.02.05, свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897782)

Възложител:

Община Девин

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00009-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт, реконструкция и укрепване на част от уличната мрежа в Община Девин”

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (897730)

Възложител:

Агенция по заетостта

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00311-2019-0007

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на ДРСЗ – Пловдив по Проект BG05M9ОP001-1.004-0001-C01„Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, по ОП РЧР 2014-2020 г.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897714)

Възложител:

Община Трън

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00147-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на Екопътека“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897711)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00467-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1 и 2

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897635)

Възложител:

Община Сливен

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00118-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на строителни и монтажни работи за обект „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен“, по пет обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897633)

Възложител:

Община Мизия

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00157-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на спешни и неотложни аварийно- ремонтни дейности по възстановяване на ул. „Цветко Палибачийски”, ул. „Странджа”, ул.„Перущица”, ул.Босилеградска” и ул.„Косанска”, разрушени от наводнението от 10.07.2018 г. в гр. Мизия (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни работи)

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897618)

Възложител:

Община Първомай

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00646-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Татарево, община Първомай, област Пловдив“, в 4 обособени позиции / 4 лота.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897595)

Възложител:

Столична община – Район „Сердика“

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

01271-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на обекти-общинска собственост на територията на СО-район „Сердика” по обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897559)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00413-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на обекти по 11(единадесет) обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897556)

Възложител:

Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

02849-2019-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Основен ремонт на административна сграда № 2 на ГДГП”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897547)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897546)

Възложител:

Община Банско

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00283-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897489)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00191-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на Община Хаджидимово“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897485)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на дейности по превантивно поддържане на улична мрежа на територията на град Шумен, по четири обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897467)

Възложител:

Община Плевен

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00226-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общинска пътна мрежа през 2019 г., разделена на 2 /две/ обособени позиции”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897443)

Възложител:

Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ – Габрово

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00500-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Опазване на безлесни природни местообитания чрез ремонт и възстановяване на път„Беклемето“- хижа„Дерменка“ по Д-ст 6 от проект№BG16M1OP002-3.007-0006„Възст. и опазв. на пр.местооб.и видове в НПЦБ“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897428)

Възложител:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Витиня към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0023

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущ ремонт и почистване на съществуващи горски пътища, строителство на нови горски пътища, осигуряващи достъп до обектите и в обектите включени за ползване през 2019/2020, както и пътища обслужващи ловностопанската дейност на територията на ТП ДЛС ВИТИНЯ в две обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897392)

Възложител:

Община Дългопол

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00127-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и рехабилитация на улици и общинска пътна мрежа в община Дългопол“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897388)

Възложител:

Община Доспат

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00166-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и реконструкция на сграда попадаща в имот с идентификатор № 23025.501.250 на ул. „К. П. Войвода“ №3 и прилежащ терен”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897321)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на централен градски парк, гр. Раднево“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896750)

Възложител:

Община Радомир

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00535-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТE, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР“

 
 

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897314)

Възложител:

Община Димово

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00214-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Димово по обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897307)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00330-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителни и монтажни работи на водоеми,експлоатирани от „В и К“ ООД Враца

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897279)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0028

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ретрофит прекъсвачи полета 20 кV в п/ст „Пелово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897275)

Възложител:

Община Никола Козлево

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01387-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на общински улици в общ. Никола Козлево“ по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897251)

Възложител:

Община Девин

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00009-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов гробищен парк и довеждаща улица до него”,

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897232)

Възложител:

Община Девин

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00009-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/ на обект: „Ремонт и рехабилитация на централна градска част в гр.Девин “

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897161)

Възложител:

Община Кула

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00827-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на нов гробищен парк в гр.Кула“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897138)

Възложител:

Община Никола Козлево

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01387-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на ул. „Камчия“ – с. Крива река, общ. Никола Козлево“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897096)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00594-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителни работи в клиники ситуирани в сградите на УМБАЛ „ Св. Иван Рилски„ ЕАД на бул. „Акад. Иван Гешов” 15 и ул. „Урвич“ №13

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897053)

Възложител:

Община Любимец

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00604-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ / СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Сграда – „Младежки център”, находяща се в гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897047)

Възложител:

Община Банско

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00283-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Банско и общински пътища, стопанисвани от Община Банско“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897039)

Възложител:

Община Мизия

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00157-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Крушовица и с. Софрониево, община Мизия по две обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897022)

Възложител:

Община Генерал Тошево

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00964-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896938)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00678-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896936)

Възложител:

Община Кирково

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00308-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896920)

Възложител:

Висш съдебен съвет /ВСС/

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00833-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, преустройство и промяна на предназначението на почивна база, находяща се в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“, гр. Варна в национален учебен център за органите на съдебната власт“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896526)

Възложител:

Министерство на здравеопазването /МЗ/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00080-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг(проектиране, строителство и авт. надзор)“ по Проект BG16RFOP001-5.001 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания“, по Процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ включваща 4 обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896848)

Възложител:

Община Любимец

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00604-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ/СТРОИТЕЛНО–РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО и РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН №2 на СУ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“, гр. Любимeц, общ.Любимец, обл.Хасково

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896831)

Възложител:

Община Хитрино

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00172-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКИ УЧАСТЪК В УПИ VI-34, КВ.3 ПО ПЛАНА НА С. ХИТРИНО, ОБЩ. ХИТРИНО, ОБЛ.ШУМЕН“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896822)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на кметство с.Здравец“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896781)

Възложител:

Община Кнежа

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00672-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2019 г.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896623)

Възложител:

Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00858-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – ЕТАП I, ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0005-C01”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896589)

Възложител:

Община Пазарджик

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00385-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни работи за реконструкция на стадион „Георги Бенковски”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896578)

Възложител:

Община Лесичово

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00230-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци, имот №000176 в землището на с.Лесичово, собственост на община Лесичово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896562)

Възложител:

Община Кула

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00827-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на административна сграда, ул. „Възраждане“ №40, имот с идентификатор 40525.701.770, гр.Кула, община Кула, област Видин“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896537)

Възложител:

Община Две могили, област Русе

Получен на:

25.02.2019 г. 

Преписка:

00621-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ГР. ДВЕ МОГИЛИ“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896508)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00116-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЛОМ“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896500)

Възложител:

Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00728-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг–проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект:Реконструкция на електрически, ОВК инсталации и СМР по фасади и покрив на сграда на НС,София,пл. Кн.Александър I,№1

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896491)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно – образователен център за съвременно изкуство и библиотека, находяща се в централната част на град Бургас“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896452)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Стара Загора от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896449)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Карнобат от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896443)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Димитровград от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896438)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Хасково от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896435)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Пловдив Център от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896432)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Пловдив Север от лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896404)

Възложител:

Лесотехнически университет /ЛТУ/

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00520-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР за обект: „Клиника за дребни животни, учебни зали и лаборатории в УПИ І – за образование, кв. 274, м. „Студентски град“, гр. София, за нуждите на Факултет „Ветеринарна медицина“ на Лесотехнически университет“ по две обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896353)

Възложител:

Община Тутракан

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00350-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за укрепване на напорен резервоар чрез реконструкция и изграждане на напорна стена и част от ул. „Дълбок път”, гр. Тутракан

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896176)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Демонтаж на стара и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „Гео Милев”, включително и доставка на допълнително оборудване

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (896172)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи за подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД в области: Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896062)

Възложител:

Община Ружинци

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00272-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Подмяна на улично осветление в селата Ружинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, община Ружинци“

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896524)

Възложител:

Община Неделино

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

01019-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа в община Неделино по осем обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896479)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00212-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896446)

Възложител:

Община Сливница

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00846-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и ремонт на СУ „Св.св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно пространство със спортни площадки, ограда и вертикална планировка в кв. 79, парцел VI, гр. Сливница“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896361)

Възложител:

Община Мъглиж

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

01073-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Възстановяване и основен ремонт на съществуваща сграда – бански комплекс.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896290)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00156-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на „Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици в гр.Велинград“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896275)

Възложител:

Община Симеоновград

Получен на:

22.02.2019 г. 

Преписка:

00638-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕХАБИЛИТИРАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И РЕМОНТ НА КМЕТСТВО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895518)

Възложител:

Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София

Получен на:

19.02.2019 г. 

Преписка:

02443-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – в землище на с. Гарван, община Габрово: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895424)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

19.02.2019 г. 

Преписка:

00307-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на централен площад в гр. Козлодуй”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896233)

Възложител:

Община Якоруда

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00616-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“, УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 67 по плана на град Якоруда“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896167)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места и общински пътища на територията на община Самуил по 2 обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896134)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти общинска собственост по обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896123)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улична мрежа в община Ардино”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896117)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00115-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Реконструкция на ул. „Потсдам“ и свързването й с пътен възел бул. „България“ – бул. „Липник“, гр. Русе – Етап II и Етап III”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (896044)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на четири общински сгради намиращи се на територията на Община Ардино.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895986)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

21.02.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на пет общински сгради намиращи се на територията на Община Ардино.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895938)

Възложител:

Община Сливен

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00118-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: „Алеи гробищен парк – ІІ етап, гр. Сливен”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895929)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00864-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за СМР на обект: „Рехабилитация на улична мрежа на град Исперих – Подобект: Улица „Васил Левски” – I етап – изпълнение на улични настилки на уч-к 2 от пт 47 до пт 86

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895910)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00491-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Укрепване на свлачище № VRC 31.54020.15 на ул. „Проф. Цеко Торбов“ гр.Оряхово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895905)

Възложител:

Община Смядово

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00627-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2019г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895824)

Възложител:

Община Доспат

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00166-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат , реконструкция на три броя водоеми с обеми V=120куб.м.-ниска зона,V=500куб.м.-висока зона и V=600куб.м.-средна зона в град Доспат ”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895820)

Възложител:

Община Айтос

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00195-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за битови отпадъци в ПИ 000341 и 000342 в землището на с. Лясково и ПИ 001003 в землището на гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургас”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895752)

Възложител:

Община Карнобат

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00190-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Карнобат“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895742)

Възложител:

Община Стамболийски

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00590-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Реконструкция на улици в с. Йоаким Груево, община Стамболийски“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895719)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улици в населени места, в община Каолиново“, по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895678)

Възложител:

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00268-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на пречиствателна станция в РПЦ, гр.Харманли“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895666)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

20.02.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията на Община Пловдив

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895649)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

19.02.2019 г. 

Преписка:

00814-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895533)

Възложител:

Медицински център І – Първомай ЕООД

Получен на:

19.02.2019 г. 

Преписка:

05754-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895522)

Възложител:

Община Смядово

Получен на:

19.02.2019 г. 

Преписка:

00627-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улица „Симеон Велики“ и част от ул.”Добри Войников” (от кръстовището с улица“Жечко Дечев” до кръстовището с ул. „Симеон Велики“) в с.Кълново.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895420)

Възложител:

Община Твърдица

Получен на:

19.02.2019 г. 

Преписка:

00057-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – висока зона, северозападна част на гр. Шивачево, общ. Твърдица“

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895043)

Възложител:

„Метрополитен“ ЕАД – София

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00423-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изготвяне на технически проект и строителство на улица „Централна“ между ул. „Антонин Колар“ и продължението на ул. „Промишлена“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895274)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00814-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Текущ ремонт на улици на територията на община Враца”, по две обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895226)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00169-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (895064)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Смолян

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00295-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции

 
 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894973)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство на обект: „Реконструкция и подмяна на водопровод и канализация по ул. „Преспа”, гр Самоков”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894958)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00239-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на Пътна връзка на с. Птичар с Път I – 5 Кърджали – Подкова” – Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград”.

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895365)

Възложител:

Община Разлог

Получен на:

19.02.2019 г. 

Преписка:

00914-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и изкърпване на улици в Община Разлог по три обособени позиции“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895247)

Възложител:

Община Долни Чифлик

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00466-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рекострукция и рехабилитация на улица „Тунджа”, с.Старо Оряхово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (895241)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ООД – Русе

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00688-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната и канализационната мрежа на територията, обслужвана от „В и К“ ООД – Русе”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895239)

Възложител:

Община Ихтиман

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00140-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община Ихтиман – Етапно строителство“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895163)

Възложител:

Община Борино

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00754-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на обекти общинска собственост“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (895132)

Възложител:

Община Симеоновград

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00638-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД ”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894988)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

18.02.2019 г. 

Преписка:

00227-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (894944)

Възложител:

Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ – ЗАХРАНВАЩИ ПОРТАЛ 3 И КЕЙОВО МЯСТО 17-2, „ПИЛОТСКА СТАНЦИЯ“, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ХИДРАНТИ И ВОДОПРОВОДНИ ШАХТИ, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894933)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0035

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участък София – Мездра – Червен бряг от 2-ра главна жп линия” – по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894886)

Възложител:

Община Поморие

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00712-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Възлагане на дейности по извършване на строително-монтажни работи за Повишаване на Енергийната Ефективност в Административна сграда за обществено обслужване – гр. Поморие

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894879)

Възложител:

Община Якоруда

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00616-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане на дневен център за деца с увреждания“, от 0 до 18г. в УПИ II, кв. 108, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (894832)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0008

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Изграждане на кабелна линия 20kV от ВЕЦ Тъмръш до В/Ст Коматево

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894790)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0034

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране и изграждане на 9 пътни надлези и един пешеходен надлез в железопътни участъци Хан Аспарух-Кермен и Черноград-Българово на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия “Пловдив – Бургас, Фаза 2” по пет обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894936)

Възложител:

Община Трявна

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

01042-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общинска улична мрежа по 9 обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894915)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00467-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894848)

Възложител:

Община Сърница

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

05223-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР на обект: „Доизграждане, рехабилитация и подмяна на съществуващата канализация на улици в гр.Сърница“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894802)

Възложител:

Община Бобов дол

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00599-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894786)

Възложител:

Община Сърница

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

05223-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за ремонт и рехабилитация на улици в Община Сърница – гр.Сърница, с.Побит камък и с.Медени поляни.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894771)

Възложител:

Община Левски

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00794-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на строително – монтажни работи по пътни настилки в община Левски по 4 обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894748)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител на СМР, свързано с благоустройство и изграждане на тротоари, детски площадки, спортни зони и места за отдих в с. Клисура, с. Ковачевци, с. Злокучене, с. Бели Искър, с. Маджаре, с. Доспей, с. Говедарци, Община Самоков, обл. Софийска” по седем обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (894724)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Горна Оряховица към ЕСО

Получен на:

15.02.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0017

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна обтяжки на ВЛ 400 кV „Родина“ в участък от ст. № 1 до ст. № 40

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894639)

Възложител:

Община Чавдар

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00593-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улици в село Чавдар, община Чавдар“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894633)

Възложител:

Община Кубрат

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00803-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг за реконструкция на тротоарни площи и благоустрояване по четири обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894542)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00189-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на Община Севлиево”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894531)

Възложител:

Народно читалище „Светлина – 1895 г.“ гр. Априлци

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

05369-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР за основен ремонт за реиновация на интериора на сградата на НЧ „Светлина – 1985“ – гр. Априлци

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894496)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0018

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894650)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0033

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на обект: Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София – Карлово

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (894623)

Възложител:

Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00609-2019-0003

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894616)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция на гаров комплекс Нова Загора – проектиране, строителство и авторски надзор

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894452)

Възложител:

Община Етрополе

Получен на:

14.02.2019 г. 

Преписка:

00099-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе – II-ри етап“

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (894345)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0004

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство по една обособена позиция и извършване на СМР по една обособена позиция във връзка с реализацията на проект „Резидентни услуги за деца и младежи”

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894357)

Възложител:

Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

01954-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894355)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

Основен ремонт тротоарни настилки в селата Градинарово, Комарево, Неново, Овчага, Снежина и Храброво с шест обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894320)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Основен ремонт тротоарни настилки в селата Бозвелийско, Венчан, Добрина, Петров дол и Тутраканци, община Провадия

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894314)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР по изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894293)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица – Славяново текущ път №1 и № 2 от км 336+000 до 344+404 с обща дължина 16 808 м“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894215)

Възложител:

Община Карлово

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00072-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране, строителство, доставка на машини и оборудване (стационарно) и авторски надзор) за обект Изграждане на компостираща инсталация за нуждите на община Карлово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894143)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Основен ремонт тротоарни настилки в гр. Провадия и селата Блъсково и Черковна с три обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894121)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00169-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт улици и пътища, община Ловеч“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894115)

Възложител:

Община Разлог

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00914-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Разлог, обл. Благоевград” в ПИ № 61813.242.188, местн. „Седръч”, земл. на гр. Разлог, общ. Разлог.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894106)

Възложител:

Община Баните, област Смолян

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00603-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Рехабилитация и реконструкция на общински улици на територията на община Баните“

 
 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894334)

Възложител:

Аграрен университет – Пловдив

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00875-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894290)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00053-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: Изграждане на Водопроводна мрежа на с. Пънчево Община Средец

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (894222)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0029

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Аварийно възстановяване на разрушена железопътна инфраструктура от км 263+000 до км 266+985 по 3-та главна жп линия в участъка Твърдица – Шивачево“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894114)

Възложител:

Община Димитровград

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00068-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Крепост и промишлена зона в местността „Кара дере”, Община Димитровград.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894057)

Възложител:

Община Опака

Получен на:

13.02.2019 г. 

Преписка:

00890-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР.ОПАКА, ОБЩИНА ОПАКА“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894030)

Възложител:

Община Генерал Тошево

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00964-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894031)

Възложител:

Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00640-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Основен ремонт на помещения, находящи се във Факултета по химия и фармация към Софийски университет„Св. Климент Охридски“, по проект BG05M2OP001-1.002-0012 по ОП „НОИР“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (894023)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00126-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР по изграждане на улично осветление на велоалея от СО „Чолакова чешма“ до кк Слънчев бряг по път BGS 1121 /і-9 Обзор –Несебър/ – Кошарица”, общ. Несебър“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893944)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00126-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на велоалея от СО „Чолакова чешма” до кк “Слънчев бряг-запад”, община Несебър “

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893938)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00491-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи на обекти свлачище VCR31.54020.02.12 в източната част на гр. Оряхово и свлачище VCR31.54020.02.13 в местността „Зелена бара” гр. Оряхово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893914)

Възложител:

Община Божурище

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00171-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рекултивация на общинско сметоразтоварище, находящо се в м. „Дакиница“, с. Хераково, община Божурище”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893864)

Възложител:

Община Борино

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00754-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улична мрежа на територията на община Борино“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893835)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

12.02.2019 г. 

Преписка:

00189-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на вътрешно отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893736)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00126-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР по паркоустройство и благоустрояване на градски парк, в УПИ VI-266.473, кв. 37 по плана на гр.Обзор“

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893779)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00169-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Рехабилитация на транспортен мост над р. Осъм, гр. Ловеч, ул. „Мостова“, между ул. „Търговска“ №8 и ул. „Васил Левски“ № 33-35″

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893721)

Възложител:

Община Белица

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00196-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт и асфалтиране на улица „Митко Саев“ и улица “Гоце Делчев“ в гр. Белица, община Белица”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893647)

Възложител:

Община Кирково

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00308-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на водопровод в село Тихомир и село Чакаларово, община Кирково“

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893701)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00212-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893658)

Възложител:

Община Приморско

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00872-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи по проект Кръстовище на ул. ’’Стамополу’’, ул. ’’Перла’’ и ул. ’’Иглика’’ с прилежащо благоустройство, озеленяване и осигуряване на достъп до морски плаж с паркиране, гр. Приморско, община Приморско.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893653)

Възложител:

Медицински институт към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00023-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Извършване на периодични текущи ремонти по конкретни заявки в сградите на лечебните заведения за болнична помощ на Медицински институт на МВР в гр. София, гр. Банкя, гр. Хисаря и гр. Варна”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893637)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00053-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ УЛ.ПАНАЙОТ ХИТОВ И КЪСТОВИЩЕТО ПРИ ГРАДСКИ ПЛОЩАД МАЛЧИКА, ГР.СРЕДЕЦ“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893593)

Възложител:

Община Лесичово

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00230-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в село Боримечково, община Лесичово – етап 2“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893590)

Възложител:

Община Руен

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00274-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893587)

Възложител:

Община Якоруда

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00616-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

СМР на обект: „Укрепване на десен бряг на река Дрещенец- първи етап.“ Укрепване на улица между осови точки 78 и 77 и от УПИ ХVІІ до УПИ Х, кв.10, по плана на с. Черна Места, община Якоруда.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893524)

Възложител:

Община Опака

Получен на:

11.02.2019 г. 

Преписка:

00890-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на асфалтова настилка по улици на територията на Община Опака“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893439)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0027

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на 20 броя автоматични прелезни устройства

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893411)

Възложител:

Община Долна Митрополия

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

00601-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г. по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893397)

Възложител:

Столична община – Район „Искър“

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

01258-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА ДГ №36 В УПИ II, КВ.13, Ж.К. „ДРУЖБА 1“, Р-Н ИСКЪР, ГР.СОФИЯ

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893382)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

00307-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893483)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

00126-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР по паркоустройство и благоустрояване на площадното пространство на площад „Свобода” (ПИ 53045.502.473) и прилежащи улици по плана на гр.Обзор“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893387)

Възложител:

Община Чипровци

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

01031-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на община Чипровци

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893379)

Възложител:

Община Шабла

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

00997-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР „Реконструкция на водопровод по ул. „Черни връх“ и ул. „Възраждане“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893281)

Възложител:

Община Шабла

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

00997-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893280)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Говежда към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

08.02.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0016

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2019 г. на територията на ТП ДГС „Говежда“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893193)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

07.02.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на асансьор към ДПЛУИ с.Самуил“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (893062)

Възложител:

Община Созопол

Получен на:

07.02.2019 г. 

Преписка:

00568-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане на улична мрежа общински и местни пътища на територията на община Созопол