Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0004 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „Изграждане на крайбрежна зона за отдих „Шкорпиловци“, находяща се в УПИ I – 4,5 за озеленяване, рекреационни дейности и спорт, кв. 2, по плана на КК Шкорпиловци /ПИ с ид. 83404.232.7/, общ. Долни чифлик“
Прогнозна стойност: BGN 249 996,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02009-2023-0001 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ Предмет на ОП: Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Свети Патриарх Евтимий“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 124 999,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2023-0001 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на катерачна стена”
Прогнозна стойност: BGN 212 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0002 Дата на публикуване:  31.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: СМР на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, разделена на пет обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 1 298 117,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0004 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт улици на територията на община Монтана – 2023 г.”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00848-2023-0002 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи към помещения за монтаж на апарат за магнитно-резонансна томография в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 97 252,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06347-2023-0001 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: РАЗУМ-1922 НЧ Предмет на ОП: „Ремонт покрив на НЧ „Разум-1922“ с. Опицвет, общ. Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 64 696,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05757-2023-0001 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: 132 Средно училище Ваня Войнова Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив на сградата на 132СУ „Ваня Войнова”
Прогнозна стойност: BGN 194 969,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0002 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: №BGENERGY-2.002-0015 „Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на „сграда близка до нулево потребление“ за Административна сграда „Общинска администрация“, с. Баните, в УПИ V, кв. 107 по ПУП на с. Баните, Поземлен имот: 44402.500.331 по КК на с. Баните, община Баните, област Смолян“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Прогнозна стойност: BGN 357 462,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0001 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки в СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина“.
Прогнозна стойност: BGN 137 849,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0009 Дата на публикуване: 31.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В СГРАДА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР И КУЛТУРА В БЛАГОЕВГРАД“, №BGENERGY-2.002-045, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ДБФП) №BGENERGY-2.002-045-С01/29.04.2022 Г., ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г.”
Прогнозна стойност: BGN 1 108 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06352-2023-0001 Дата на публикуване: 30.01.2023
Наименование на възложителя: 45-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“ Предмет на ОП: Извършване на неотложни ремонтни дейности на покривното пространство на 45. Основно училище „Константин Величков“, жк “Св. Троица“, ул. „Пловдив“ №20, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 269 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0005 Дата на публикуване: 30.01.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Отстраняване на констатираните неизправности от Генералната ревизия по стоманен мост над река „Суходолска” на II изтеглителен коловоз в района на пост № 14” във Вагонно депо „Надежда
Прогнозна стойност: BGN 163 030,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2023-0001 Дата на публикуване: 30.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Основно обновяване на четири детски градински площадки в ДГ №89 „Шарена дъга“, кв. Враждебна, район „Кремиковци“, СО – етап 1″
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2023-0002 Дата на публикуване: 30.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ DOB 3033 /II-29 ДОБРИЧ – ГЕНEРАЛ ТОШЕВО/ ПЛЕНИМИР-ПЕТЛЕШКОВО“ III-9002 в два етапа“
Прогнозна стойност: BGN4 415 351,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0003 Дата на публикуване: 30.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Иван Вазов“, гр. Силистра, по обособени позиции: Обособена позиция №1 „Строителни дейности за основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Иван Вазов” гр. Силистра“ Обособена позиция №2 „Пътно-строителни дейности за основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Иван Вазов” гр. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2023-0002 Дата на публикуване: 30.01.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Хидроизолации на водонапорни кули, резервоари и др.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01175-2023-0001 Дата на публикуване: 30.01.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Предмет на ОП: „Текущи и аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив и Ремонт на покрив на сграда на БАН в гр. Ахтопол“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04666-2023-0003 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР ДП Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕН ЦЕНТЪР НА ДП „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР“ – ГР. ВЕЛИНГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0004 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Преустройство на съществуваща сграда във временен приют за безстопанствени животни, находяща се в УПИ IV, кв. 210, гр. Ботевград, идент. номер 05815.303.63“ – допълнителни СМР
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0006 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на спортна площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Св.Климент Охридски“ гр.Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 127 736,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2023-0004 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАД СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 140 741,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0001 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: “Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“_3
Прогнозна стойност: BGN 49 976,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2023-0001 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Инженеринг: „Основен ремонт на ул. „Първи май“ и прилежащите ѝ тротоари“
Прогнозна стойност: BGN 104 308,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2023-0002 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на Строително ремонтни работи на обект: „Текущ ремонт на физкултурен салон – сграда с идентификатор 57354.300.2097 в гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 208 306,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0003 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на Община Каспичан“, обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан“, подобект „Проект за водопровод по ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Пирин“ с.Могила, община Каспичан“, Етап 1, водопровод по ул. „Никола Вапцаров“
Прогнозна стойност: BGN 157 300,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06346-2023-0002 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт с цел подобрение на енергийната ефективност на сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кладница“
Прогнозна стойност: BGN 151 456,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03168-2023-0002 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за ремонт на отоплителна инсталация и изготвяне на инвестиционен проект за подмяна на котел в сградата на СУ „Климент Охридски“ гр. Ракитово“
Прогнозна стойност: BGN 262 962,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03168-2023-0001 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на физкултурен салон към сградата на СУ „Климент Охридски“, гр. Ракитово“
Прогнозна стойност: BGN 200 906,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0002 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на Община Каспичан“, обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан“, подобект „Проект за водопровод по ул.“Никола Вапцаров“, ул.“Христо Ботев“, ул.“Хан Аспарух“ и ул.“Пирин“ с.Могила, община Каспичан“, Етап 2, водопровод по ул. „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 159 787,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04073-2023-0001 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт и ремонт на покрив на стара сграда в ОУ „Цанко Церковски“ гр. Мизия
Прогнозна стойност: BGN 718 307,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0007 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещение-част от сграда, находяща се в гр. Кюстендил, ПИ 41112.504.1323.1“
Прогнозна стойност: BGN 155 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02351-2023-0005 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: Столична дирекция на вътрешните работи Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради, използвани от отдел „Специализирани полицейски сили“ – СДВР в гр. София, ул. „Лазар Михайлов“ 147″
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0005 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „СМР по ремонт и поддръжка на пътната мрежа и тротоарните настилки на територията на Столична община – район „Оборище“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00049-2023-0005 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: БУРГАСБУС ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и присъединяване на фотоволтаична електрическа централа за производство на електроенергия за собствени нужди на „Бургасбус“ ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 1 421 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0001 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на междублокови пространства в ж.к. „Левски – зона В“ в два етапа – първи етап – кв. 10, кв. 11, кв. 12, м. „Левски – зона В“, СО – Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 1 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0008 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улица „Промишлена“, гр. Благоевград – ВиК, Ел. инфраструктура и Благоустрояване, по части: „Пътна“, „ОБД“, „ВОД“, „Съоръжения“, „ВиК“, „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „ПУСО“
Прогнозна стойност: BGN 6 263 906,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05242-2023-0006 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД Предмет на ОП: Пещостроителни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 25 280 456,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2023-0004 Дата на публикуване: 27.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Реконструкция и разширение на общ. сграда и преустройство в многофункцион. к-кс в УПИ V, кв.70 по плана на с. Самуил – II-РИ етап.
Прогнозна стойност: BGN 358 470,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

01255-2023-0001

Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения, строителство, основен ремонт и реконструкция на тротоари и ремонт по съществуващо положение на пътната инфраструктура на територията на СО-район Възраждане
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03406-2023-0001 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БАН Предмет на ОП: Строително ремонтни дейности и реконструкция на помещения в обекти на Националния природонаучен музей при Българска академия на науките
Прогнозна стойност: BGN 115 114,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0003 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на улица „Оборище“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 927 723,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0013 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Тампониране на стоманена тръба в тапата на десен отбивен тунел на язовир „Въча“ – проектиране и изпълнение
Прогнозна стойност: BGN 49 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0004 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ, СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И БАРИЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 388 342,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2023-0002 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 6 075 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0006 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонтни работи на обект: „Основно училище Св. Иван Рилски, с. Искрец, община Своге“
Прогнозна стойност: BGN 124 200,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0003 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР/КРР, благоустрояване и социализация на Музеен комплекс „Сливенски бит“ по проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 608 548,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0006 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Приемна за граждани на полицейски инспектор в с.Чернодъб, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 6 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0005 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в център за изкуство в сградата на НЧ „Изгрев-1928”, с. Сладун” по проект „Обичаи, традиции и култура – преплетени в историята”
Прогнозна стойност: BGN 16 824,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0005 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка, находяща се в двора на ОУ „Христо Смирненски“ гр. Момин проход“
Прогнозна стойност: BGN 23 143,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2023-0001 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт спортна площадка ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Пет могили, община Никола Козлево
Прогнозна стойност: BGN 83 169,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0004 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Текущ ремонт на Приемна за граждани на полицейски инспектор в с.Сладун, общ.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 5 601,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0002 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Строително монтажни работи на обект: Брегоукрепване, рампа и обслужваща сграда по проект: ,,NAVY T – WAY – Improving safety of navigability on Danube river in the Calarasi – Silistra cross – border region – Подобряване безопасността на корабоплаването по река Дунав в трансграничния регион Кълъраш – Силистра”, Проектен код ROBG – 478 по Програма „Интеррег V А” Румъния – България 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 1 493 916,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0001 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища на територията на община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0002 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01788-2023-0001 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „СУ „Христо Ботев“ – Реконструкция и основен ремонт на покрив“.
Прогнозна стойност: BGN 441 558,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2023-0002 Дата на публикуване: 26.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: Извършване на частичен ремонт на покрив, ремонт открита тераса, ремонт първи етаж на сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 87014.228.117 по КККР на гр. Ябланица, м. Драгойца, гр. Ябланица”
Прогнозна стойност: BGN 56 853,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0004 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг –проектиране, авторски надзор и изграждане на довеждащ водопровод от пречиствателната станция за питейни води в кв. Църква гр. Перник до с. Кралев дол
Прогнозна стойност: BGN 720 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0005 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на продължение на пешеходната зона по ул.“Скобелев“, гр. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 895 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2023-0003 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци, община Перник -2ри етап“
Прогнозна стойност: BGN 2 349 840,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0005 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА-ВИСОКО ЗАСТРОЯВАНЕ С РЕСТОРАНТ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАМИРАЩА СЕ В УПИ VI-6035 ( ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.1602.6035 ), КВ. 43-Б, М. МЛАДОСТ 1-МУСАГЕНИЦА, Р-Н СТУДЕНТСКИ, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 79 317,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0002 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: ,,Аварийно почистване на дере в регулационните граници в кв. ,,Байкал”, гр. Кърджали, община Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 999 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2023-0001 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В КЛУБ В КВ. „ЯНТРА“, ГР. КОЗЛОДУЙ”
Прогнозна стойност: BGN 11 901,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05729-2023-0001 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември, община Лесичово и община Белово.“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0003 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАКРЕШ ОТ КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА ЗА 2022 ГОДИНА“
Прогнозна стойност: BGN 163 216,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0003 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на площ за обществено ползване, находяща се в с. Мезек, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 80 746,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0002 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей, гр.Свиленград” в изпълнение на АДБФП :№BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020, по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 112 852,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03066-2023-0001 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „КОНСЕРВАЦИОНО – РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ЗА МАСИВНА СГРАДА с идентификатор 55155.503.1000.1 по ККР на гр.Пазарджик, ОУ “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“-гр.ПАЗАРДЖИК“, по ОБЕКТ „Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда с идентификатор 55155.503.1000.1 и благоустройство на прилежащото пространство“, находяща се в УПИ І-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, имот с идентификатор 55155.503.1000“
Прогнозна стойност: BGN 300 588,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2023-0001 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изграждане и авторски надзор на система за пожароизвестяване в учебни блокове № 1 и № 2 на Технически университет – София
Прогнозна стойност: BGN 524 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2023-0004 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места разположени в община Созопол по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Равна гора, община Созопол Обособена позиция №2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Равадиново, община Созопол
Прогнозна стойност: BGN 1 842 236,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0018 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Модернизиране на помпена станция за дренажни води
Прогнозна стойност: BGN 264 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0002 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ЕТАП I A: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ“ В УЧАСТЪКА ОТ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ II – 99, БУРГАС – ЦАРЕВО ДО УЛ. „ ПРЕОБРАЖЕНСКА“, ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1280/II – 99, ПРИМОРСКО – ЦАРЕВО/ – ЛОЗЕНЕЦ – ЦАРЕВО/ II – 99/, ОБЛАСТ БУРГАС
Прогнозна стойност: BGN 770 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0003 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Станция за сгъстен въздух и инсталация за медицински газове“ в изпълнение на проект „Прилагане на мерки за справяне с пандемията в МБАЛ-гр. Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 93 637,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2023-0001 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „БРЕГОУКРЕПВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ДЕРЕ гр. МОМЧИЛГРАД – II–ри етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 467 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01150-2023-0001 Дата на публикуване: 25.01.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА „РАЗКРИВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ И КАБИНЕТИ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА за нуждите на УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 217 960,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05920-2023-0001 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ Предмет на ОП: Създаване на две открити класни стаи
Прогнозна стойност: BGN 33 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0001 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на участъци от улична мрежа на територията на община Дряново през 2023, 2024 и 2025 г.”
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2023-0005 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: “Реконструкция и рехабилитация на общински път „KRZ3033/KRZ2003, Седларци- Жълтуша/- Граница общ. (Ардино- Мадан)- Галище- Буково /SML2133/“ от км 0+000 до км 3+244, I-ви етап: от км 0+000 (при кръстовището с общински път KRZ 2003 „Седларци- Жълтуша“) до км 1+752 (п.т. К36)“.
Прогнозна стойност: BGN 712 235,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0003 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на съществуваща сграда към стадион с. Голямо Враново, Община Сливо поле
Прогнозна стойност: BGN 52 461,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0017 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване (БГВ) на сградите от Ваканционно селище с. Кранево, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0005 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на БКТП 20/0,4 KV, 160KVA и кабел 20 KV за захранване на буферен паркинг „Френхисар“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0002 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване Вертикална планировка на обект „Реконструкция и ремонт на прилежащо дворно пространство на ОУ „Иван Вазов“, с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 74 975,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00900-2023-0002 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Облагородяване на обществена зона и изграждане на общински пазар за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури, люспест лед и риболовен инвентар в с. Близнаци, община Аврен“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2023-0001 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения и ремонтно-възстановителни работи на публично осветление на територията на СО – район „Слатина“, по четири обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 „Зона А – ж.к. – „Гео Милев“ и част от ж.к. Яворов, попадаща на територията на СО-район „Слатина“ 2. Обособена позиция № 2 „Зона Б – ж.к. „Христо Смирненски“ 3. Обособена позиция № 3 „Зона В – кв. „Редута“ 4. Обособена позиция №4 „Зона Г – кв. „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 2 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06271-2023-0001 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на обект: Второ електрозахранване на ниво средно напрежение 20 kV на обект ЦДЕУ2
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2023-0005 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: Строително – монтажни работи по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Строително – монтажни работи по „Ремонт на спортна полоса“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 105/12.01.2023г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Строително – монтажни работи по „Хидроизолация на покриви на сгради във ВР № 1326 I – Карантината“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 106/12.01.2023г. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Строително-монтажни работи по „Извършване на вертикална планировка между централен корпус, плац и ремонт на шадраван към система за охлаждане на корабни двигатели“ във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. № 107/12.01.2023г.
Прогнозна стойност: BGN 440 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2023-0001 Дата на публикуване: 24.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на община Твърдица”
Прогнозна стойност: BGN 626 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2023-0003 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 670 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2023-0001 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Асфалтиране на пътна мрежа на територията на Община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 269 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0003 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на обект: “Укрепване на свлачищен участък засягащ площадка на комлекс за компостиране и предварително третиране на отпадъците в землището на с.Барутин, м-т “ Гайтанина“„,, община Доспат, област Смолян.
Прогнозна стойност: BGN 850 165,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0001 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0002 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Улица и паркинг в кв. 115 между о. т. 360-500 и о. т. 599-598, гр. Попово”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.349-0005-C01/29.11.2022 г. с Държавен фонд „Земеделие” и МИГ Попово, по процедура BG06RDNP001-19.349 – МИГ Попово, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.“
Прогнозна стойност: BGN 85 726,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00778-2023-0002 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на СМР за „Обновяване модернизиране на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” гр. София
Прогнозна стойност: BGN 610 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2023-0002 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: Извършване на СМР в МБАЛ „Иван Скендеров“, гр. Гоце Делчев за осигуряване на изолирани помещения за пациенти с COVID-19
Прогнозна стойност: BGN 242 299,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2023-0002 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Неотложни аварийно-възстановителни работи на покрив на сградата на Филиал в гр. Враца на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. В. Търново
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0003 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Укрепване на аварирал физкултурен салон в ОУ „Иван Вазов“, находящ се в ПИ с идентификатор 63427.2.1760, кв.227, УПИ IV -1760, ул. „Петър Берон“ №20, гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 354 576,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02580-2023-0001 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕЕКТИВНОСТ В ОСНОВНА СГРАДА НА ПГССХТ ГР. ШУМЕН
Прогнозна стойност: BGN 395 473,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0002 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Реконструкция и благоустройство на улица от о.т.66, о.т.141, о.т.142, о.т.149, о.т.152, о.т.173, о.т.177, о.т.190a, о.т.191 до о.т.182a по ЗРП на с. Баня-Етап 1 – Участък от о.т. 66 до о.т.191
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0004 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улица „Гоце Делчев”, в с. Първомай, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 307 441,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0003 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улица ОТ18 – ОТ22, с. Ген. Тодоров, Община Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 162 492,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0007 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка към ангиографски сектор към отделение за образна диагностика /идентификатор 65334.303.869.14/ на Югозападна болница – клон Сандански“ в УПИ I-869, кв.21 по плана на гр.Сандански
Прогнозна стойност: BGN 162 922,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2023-0001 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 5 453 282,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2023-0001 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Благоустрояване на улици в община Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 305 695,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00251-2023-0002 Дата на публикуване: 23.01.2023
Наименование на възложителя: ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Корпус 3 на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски, гр. Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 495 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2023-0001 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ“ по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт и рехабилитация на улица „Пети пехотен Дунавски полк“ между ОК 84 през ОК 85, ОК 86 до ОК 90 в град Две могили Обособена позиция № 2: „Ремонт и рехабилитация на улица „Струма“ в село Могилино, община Две могили Обособена позиция № 3: „Ремонт и рехабилитация на улица „Васил Левски“ в село Помен, община Две могили – участък от ОТ 142а до ОТ150
Прогнозна стойност: BGN 747 421,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2023-0001 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка с изкуствена спортна трева в училищен двор на 73.СУ „Владислав Граматик“ в УПИ III – „за училище“, кв. 119, м. „ж.к. Красно село – Плавателен канал“, район „Триадица“, с административен адрес: гр. София, ул. „Георги Измирлиев“ №2
Прогнозна стойност: BGN 126 906,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01877-2023-0001 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ Предмет на ОП: Ремонт на част сградата на Средно училище „Димитър Благоев“ – гр. Провадия, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 159 767,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0004 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Реновиране на детски площадки в крайморски парк с.Равда, община Несебър
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0004 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖ И ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ В УПИ XVI-181, 182, КВ. 162, М. „ЛОЗЕНЕЦ II-РА ЧАСТ“, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ УПИ XVI-181, 182, КВ. 162, М. „ЛОЗЕНЕЦ II-РА ЧАСТ“, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“- СО.“
Прогнозна стойност: BGN 132 772,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0005 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Минифутболно игрище в УПИ ⅠⅠ-стадион /ПИ 06505.501.2305 по КК/, кв.1, по регулационния план на село Брестовица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 193 638,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0004 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Минифутболно игрище в УПИ I-605 /ПИ 78029.502.605 по КК/, кв.38, по регулационния план на село Цалапица, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 155 911,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2023-0001 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на общински пазар – гр. Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 314 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00982-2023-0001 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – КНЕЖА ЕООД Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни работи на помещение за компютърен томограф в рентгеново отделение в сградата на „МБАЛ- Кнежа“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00895-2023-0001

Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ДЕРЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕВИЯ МУ БРЯГ в участъка на ОТ. 68 до ОТ 53, по ул. „Васил Левски“, гр. Симитли, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 1 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0003 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Ремонт на мини игрище за футбол и баскетбол в ПИ 51500.501.516 в гр.Несебър-стар град.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0002 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: “УСЛУГИ ПО ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНА – БУЛДОЗЕР С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04573-2023-0001 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ Предмет на ОП: „Спешен и неотложен ремонт на физкултурен салон на СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 174 976,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2023-0004 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с. Копиловци, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 480 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00567-2023-0002 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 2000 kW c KTП 2x1250kVA. 0,4/20kV“
Прогнозна стойност: BGN 3 685 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0006 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“, гр. Бургас – Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор)”
Прогнозна стойност: BGN 68 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0014 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Ремонт на етаж 5 в Диагностично- консултативен център XVII – София ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 600 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0007 Дата на публикуване: 20.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри на железния път на отсечки с обща дължина 2 697 м в междугарието Дяково-Дупница по 5 -та жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 4 433 405,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0003 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на физкултурния салон на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 83 224,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0002 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Довършителни дейности по изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Детска градина и ажурна ограда с. Свобода”, финансиран по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерство на образованието и науката“.
Прогнозна стойност: BGN 2 050 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04412-2023-0001 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ПРИЛЕЖАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ В ПEГ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 182 136,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2023-0001 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на „Перално помещение“ в Детска градина Мара Балева“ гр. Искър, община Искър“
Прогнозна стойност: BGN 10 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2023-0001 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 89 299,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0002 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СМР В ЦЕНТЪР ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ КЪМ ФОНДАЦИЯ „РОМА-ЛОМ“ ПО ПРОЕКТ № BGLD-2.003-0007„КОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНА ЛОМ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ“ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г. “.
Прогнозна стойност: BGN 221 552,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2023-0003 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР.ЧЕРНОМОРЕЦ ,ОБЩИНА СОЗОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 579 787,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06351-2023-0001 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в ДГ„ЗДРАВЕЦ“, гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 122 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2023-0003 Дата на публикуване: 19.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водоснабдителна система „Тодор Икономово“, община Каолиново“
Прогнозна стойност: BGN 1 397 516,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2023-0001 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Ремонт на сграда и изграждане на поливна система на градски стадион Сухиндол“
Прогнозна стойност: BGN 207 940,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2023-0001 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на ПСОВ гр. Златарица с довеждащи комуникации и изграждане на довеждащ канализационен колектор“.
Прогнозна стойност: BGN 3 046 806,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0002 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Строителство на обекти за: „Ремонт на улици на територията на с. Нови Лески, с. Копривлен и с. Беслен, находящи се общ. Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 95 125,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0006 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ: ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.302.6225 ПО КККР НА ГРАД САНДАНСКИ – ВИК МРЕЖА И ПЪТНА НАСТИЛКА“
Прогнозна стойност: BGN 310 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2023-0003 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа, гр. Шабла, община Шабла“ разпределена по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопровод по ул. „Добруджа“ от кръстовището на ул. „Възраждане /о.т. 125/ до края /о.т.330/“; Обособена позиция 2: „Рехабилитация на улична мрежа в община Шабла, Етап IX: град Шабла-ул. „Добруджа“ /от км 0+000 до км 1+100“
Прогнозна стойност: BGN 1 817 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06346-2023-0001 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт с цел подобрение на енергийната ефективност на сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Кладница“
Прогнозна стойност: BGN 181 748,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2023-0002 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане на площадки за игра в селата Фелдфебел Денково, Бенковски и Плачидол, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 82 953,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0008 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на площадки за игра и спорт, намиращи се на територията на община Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00120-2023-0002 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт и обзавеждане на 38 бр.стаи, ремонт на външни тераси на стационар в блок Б на „СБР-НК” ЕАД, филиал „Св.Мина”, гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 1 380 142,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0003 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“ в гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 834 326,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0005 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура при възникване на необходимост“ по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 560 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0003 Дата на публикуване: 18.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ЗА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА КВ. НАСТАН, ГР. ДЕВИН“ – ЕТАП 1“
Прогнозна стойност: BGN 415 537,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2023-0001 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка в База 2 на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“
Прогнозна стойност: BGN 83 324,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0002 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА В ПГСС „ИВАН ВЛ. МИЧУРИН“
Прогнозна стойност: BGN 125 933,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2023-0001 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изграждане на битова канализация Етап IV, в кв. Рилци, гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 3 049 190,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0003 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе АД
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2023-0001 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ПЪТЕКА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 256 788,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0003 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг основен ремонт на покрив и изграждане на фотоволтаична инсталация 150 кW в сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 гр. Трявна, включително авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 188 883,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0006 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ДОСПАТ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на административна сграда на ТП „ДГС ДОСПАТ”
Прогнозна стойност: BGN 62 029,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0002 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на общинска сграда – Кметство с читалище в УПИ ІІI – 1, кв.49 по плана на с. Крумово, общ. Аксаково, обл. Варна “
Прогнозна стойност: BGN 679 091,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2023-0002 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и помещения в общинска сграда в гр. Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 109 012,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2023-0003 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР за: Разрушаване без взрив и фактическо премахване на съществуващи сгради, надземни и подземни строежи и растителност, премахване на настилки и премахване на ограда, както и подготовка за изпълнение на строителството с реконструкция и изместване на съоръжения на съществуващата инфраструктура в имота“
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2023-0004 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: “Реновиране на учебни зали за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП при АМВР” по 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Реновиране на учебна зала за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП – гр. Варна при Академия на МВР“; Обособена позиция № 2: „Реновиране на учебна зала за обучение по контрол на пътното движение в ЦСПП – гр. Пазарджик при Академия на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 35 688,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2023-0001 Дата на публикуване: 17.01.2023
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на топлоизолационни работи по енергийни съоръжения, топлопреносни мрежи, абонатни станции, инсталации за ВОИ и БГВ на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 282 724,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2023-0001 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР за възстановяване на пешеходен подход – стълбищен тип на ул. „Мир“, с. Подгумер“
Прогнозна стойност: BGN 132 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01685-2023-0002 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНИ ТРАСЕТА ЗА ПОДОБЕКТ:“КАБЕЛНИ ЛИНИИ“ И ПОДОБЕКТ:“БКТП“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06066-2023-0001 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Сдружение Предмет на ОП: Изграждане на две нови детски площадки в кв.55 и кв.87, в гр. Велики Преслав“, по две обособени позици
Прогнозна стойност: BGN 156 664,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0005 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА С НАЧАЛО ОСОВА ТОЧКА 63 И КРАЙ О.Т.69, ОТДЕЛЯЩА КВ.20 И КВ.21 ПО ПЛАНА НА С. ДАМЯНИЦА, ОБЩ. САНДАНСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0002 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Предмет на ОП: Инженеринг – Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на 4 бр. Фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди за сградите на Комплекс за социални услуги, гр.Луковит
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2023-0002 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Изграждане на Център за поправка и повторна употреба, в поземлен имот с идентификатор 67708.308.520 по кадастралната карта на град Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 251 197,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04326-2023-0001 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни работи на физкултурния салон на ППМГ „акад. Н. Обрешков“, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 137 724,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0004 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изграждане на улица с начало о.т. 70 през осови точки 61, 63, 64 и край о.т.65,отделяща кв.22 и кв..23 по плана на с. Ново Делчево, община Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2023-0002 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на градовете Трявна и Плачковци през 2023г.“
Прогнозна стойност: BGN 50 129,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2023-0001 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „AСАНЬОР С ВХОДНО ПРОСТРАНСТВО – ПРИСТРОЙКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩА ПОЛИКЛИНИКА И ДИСПАНСЕР”, със ЗП 11,25 м2 и РЗП 33,75 м2, разположена в УПИ VIII- ,,За поликлиника и диспансер”, кв.82 по плана на гр. Елин Пелин, общ. Елин Пелин, обл. Софийска“
Прогнозна стойност: BGN 198 819,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0003 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проучване, обследване и рехабилитация на вътрешни осветителни уредби в магазиите и външно осветление в открити складови площи на пристанищен терминал Русе-запад”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0003 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за „Реконструкция на част от уличната мрежа на гр. Белене“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 401 637,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04233-2023-0001 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СОНЯ“-СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Ремонт на сграда за обществено обслужване – Детска градина „Соня“, гр. Сухиндол “
Прогнозна стойност: BGN 249 177,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0002 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Основен ремонт на училищен двор в СУ „Христо Ботев“ УПИ І, кв.25, с.Ветрино, община Ветрино, област Варна“ по ПРСР 2014-2020г.
Прогнозна стойност: BGN 247 359,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0014 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на фасада, санитарни възли и складови помещения в пансион „Фортуна“
Прогнозна стойност: BGN 723 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0002 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по „Изграждане на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, УПИ VII, кв. 91 по плана с. Деков, община Белене“ и „Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол, УПИ I, кв. 106а по плана на гр. Белене, община Белене“
Прогнозна стойност: BGN 121 343,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0001 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Предмет на ОП: Инженеринг – Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на 4 бр. Фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди за сградите на Комплекс за социални услуги, гр.Луковит
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00423-2023-0002 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: МЕТРОПОЛИТЕН ЕАД Предмет на ОП: Проектиране и строителство на метростанция до ж.п. гара Обеля на линията София – Кюстендил с тунелна връзка с метродепо Обеля
Прогнозна стойност: BGN 47 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2023-0001 Дата на публикуване: 16.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕНИС КОРТ В ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК”
Прогнозна стойност: BGN 106 205,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06306-2023-0001 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи за ревитализиране на пространството и обновяване на експозицията в зала „Археология“ на Регионален исторически музей – Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 353 035,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0002 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Реконструкция, преустройство и пристройка на спортна зала“ в УПИ І-504.1681, спортен комплекс, кв. 28 по устройствения план на гр. Карлово, община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 539 551,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0002 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект:„Външно топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ II-2,3, кв. 75А, м. „ГГЦ Зона В-16“, СО- район „Сердика“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 155 878,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0003 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване на културната инфраструктура в населените места на община Исперих (с.Малък Поровец, с.Белинци, с.Лудогорци, с.Голям Поровец и с.Лъвино) „по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 241 675,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04146-2023-0001 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности на обект: „Авариен ремонт на покрива на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 503 238,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01685-2023-0001 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП:„ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНИ ТРАСЕТА ЗА ПОДОБЕКТ:“КАБЕЛНИ ЛИНИИ“ И ПОДОБЕКТ:“БКТП“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01314-2023-0001 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Реализиране на заложените дейности в техническия проект за възстановяване заливаемия характер на ПР „Долна Топчия” и ПР „Балабана” по Обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 945 330,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0002 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на обект: „Автомивка за електробуси в УПИ I-9465, кв.663, ПИ 35167.501.9465, гр. Казанлък, общ. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 70 633,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0005 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) за обект: Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-606 (I-6)- Копривщица- Пазарджик, при км 21+300
Прогнозна стойност: BGN 347 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2023-0001 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на Концертна зала като мултифункционална зала за симфонични концерти и сценични продукции, Държавна опера – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 10 090 679,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0002 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на наклонена северна кейова стена в района на 15-то корабно място в пристанищен терминал Русе – запад“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0002 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Укрепителни мероприятия на дере с прилежащи полегати и стръмни склонове в обхват на имоти № № 803, 804, 805, 806, 807 в кв. 62 по плана на село Пиргово, ул. „Пиргос”, община Иваново, област Русе – I, II и III етапи
Прогнозна стойност: BGN 4 014 452,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2023-0001 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА (ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ДР.) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ЗА ПЕРИОД ДО 12 МЕСЕЦА“
Прогнозна стойност: BGN 405 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0009 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на обособени зони и помещения в Котелен цех, Електроцех и ИОГ в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 137 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0007 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на тръбопровод за добавъчна вода към приемна шахта на БПС-2
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0004 Дата на публикуване: 13.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТИ ОТ ДОВЕЖДАЩАТА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НОВОИЗГРАЖДАЩА СЕ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА „МАРИЦА СЕВЕР“
Прогнозна стойност: BGN 2 044 565,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2023-0001 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ДУШАНЦИ, ОБЩ. ПИРДОП
Прогнозна стойност: BGN 1 971 761,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2023-0002 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: „Доставка, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяна на 1 (един) брой абонатна станция в Спортната зала на Военна академия ,,Г. С. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2023-0002 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на дворно пространство в КСУ ,,Ахинора“ – с. Искра“
Прогнозна стойност: BGN 88 479,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2023-0001 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: „Изграждане на нова пътна връзка на УПИ I, кв. 136 по ЗРП на гр. Велико Търново с улица „Ниш” за нуждите на ново СПО на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД”
Прогнозна стойност: BGN 150 313,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06232-2023-0001 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт в Зала „Етнография“ в Регионален Исторически Музей – ХАСКОВО по проект BGCULTURE-1.001-0019-C01 „РЕВИТА“
Прогнозна стойност: BGN 61 211,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03281-2023-0001 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на покрив на сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Абланица общ. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03865-2023-0001 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по ремонт на покрив на сградата на училище НУ „Паисий Хилендарски“ гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 261 955,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2023-0002 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради в рудник „Трояново-1“, с. Трояново
Прогнозна стойност: BGN 366 368,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2023-0001 Дата на публикуване: 12.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр.Разлог – І-ви етап по проект за изпълнение и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр.Разлог, общ.Разлог, обл.Благоевград“ – Етапно изграждане – ІІ- ри етап“
Прогнозна стойност: BGN 4 045 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2023-0001 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на настилка по ул. „Вишнева“ от о.т. 22 през о.т. 23-24-32-33-68-69 до о.т. 70 във в.з. Лозята в село Скравена – допълнителни СМР“
Прогнозна стойност: BGN 69 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2023-0001 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изграждане на спортна инфраструктура на територията на Община Стамболийски по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02899-2023-0001 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: Командване на военноморските сили Предмет на ОП: Рамково споразумение за разрушаване и фактическо премахване на сгради във в.ф. 32140-Варна
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03050-2023-0001 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Ремонт на сграда за целите на общностен център и център за споделено учене, находяща се в УПИ II-210, кв. 15, по ПУП– ПРЗ на ж.к. „Славейков“, гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 142 995,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02425-2023-0001 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен, община Айтос
Прогнозна стойност: BGN 259 226,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2023-0001 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР и СРР на обект на обекти на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново“ по позиции:
Прогнозна стойност: BGN 522 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2023-0002 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДАТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ СЕЛО РАКОВИЦА, ОБЩИНА МАКРЕШ – I ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 175 868,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0003 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“ Обособена позиция №2 – „Доставка и монтаж на осветителни тела“
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0005 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ПО УЛИЦИ – „ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ ” И „ ЖИТНА ЧАРШИЯ ” В ГР. САМОКОВ И УЛИЦА В С. ПРОДАНОВЦИ , ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 855 085,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0001 Дата на публикуване: 11.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Рехабилитация на общински пътища, находящи се на територията на Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 14 644 635,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2023-0003 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Реконструкция на дежурен пункт на подрайон енергоразпределителен гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 1 836 894,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0004 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, СПОРТНА ПЛОЩАДКА, НОВИ АЛЕИ И НОВИ ПАРКОМЕСТА В МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ. „САМОКОВО”, ГР. САМОКОВ ОБЩИНА САМОКОВ, ПО 3 / ТРИ / ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.
Прогнозна стойност: BGN 418 800,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2023-0001 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: СМР на обект: „Брегоукрепително съоръжение по левия бряг на съществуващо трасе на река Малък Искър, гр. Етрополе в определен авариен участък“, срещу кв.229 по плана на гр. Етрополе, община Етрополе“
Прогнозна стойност: BGN 562 465,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0002 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция на път BLG2175 – /III-198, Първомай – Струмешница/ – Боровичене – Гега – мах.Баскалци в участъка от /III-198, Първомай – Струмешница/ до с. Гега
Прогнозна стойност: BGN 8 587 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05552-2023-0001 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещенията втори етаж, корпус „А” в сградата на МБАЛ Гълъбово, с цел обособяване на помещения за пациенти с Ковид-19
Прогнозна стойност: BGN 137 684,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2023-0001 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи по преустройство на помещение в лаборатория за изпитване на твърди горива за битово отопление в сграда на ДАМТН, находяща се в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №13”
Прогнозна стойност: BGN 74 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2023-0001 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Аварийно възстановяване на свлечен участък от главната улица в ПИ 740 в с. Сопота по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 370 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2023-0002 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАРКИНГ ПОЛИКЛИНИКА ГР. НОВИ ПАЗАР”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0002 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КУЛТУРЕН ДОМ И БИБЛИОТЕКА В С. ДОСПЕЙ, ОБЩИНА САМОКОВ“
Прогнозна стойност: BGN 133 207,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2023-0001 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект: „Внедряване на мерки за използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сграда на Детска градина „Веселушко“, гр. Поморие, финансиран по процедура BGENERGY-1.002 „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма „ВЕЕЕЕС“ на ФМ на ЕИП 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 521 706,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0004 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи и благоустрояване на територията на град Благоевград по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 9 291 654,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2023-0001 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнители за извършване на строително – монтажни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД, по подмярка 4.3 „Инвестиции за развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ по ПРСР 2014-2020 г., по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 108 866 425,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0001 Дата на публикуване: 10.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изграждане на пристройка към ангиографски сектор към отделение за образна диагностика /идентификатор 65334.303.869.14/ на Югозападна болница – Клон Сандански в УПИ I-869, кв.21 по плана на гр. Сандански, общ.Сандански“.
Прогнозна стойност: BGN 118 687,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05706-2023-0001 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА“ Предмет на ОП: “Изпълнение на СМР в Музей „Дом на хумора и сатирата“ в гр. Габрово” по две обособени позиции, в частта по: Обособена позиция № 1 „Изпълнение на СМР за ревитализиране на пространства в Музей „Дом на хумора и сатирата“ в гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 371 175,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2023-0001 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Изграждане на Общински паркинг в УПИ VI, кв.52 по плана на гр.Созопол, ПИ с ид. 67800.502.530 по КК на гр.Созопол
Прогнозна стойност: BGN 227 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0001 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Корекция дере Бабин дол в поземлени имоти с идентификатори 78481.46.15, 78481.46.12 и 78481.46.44, землището на с.Церово
Прогнозна стойност: BGN 2 760 292,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01000-2023-0001 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО“ ПРОФ.ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на учебен корпус за извънкласни дейности към НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ в УПИ II, кв.32 по плана на ж.к. „Бр. Миладинови“, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 668 139,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2023-0001 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 295 460,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2023-0003 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за осигуряване на условия за монтаж на зарядни станции, допълнителна мощност и кабелно трасе на депо в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.008-0010-C01 „Интегриран градски транспорт на град Благоевград, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Интегриран градски транспорт” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 84 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0001 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Орешник, община Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 14 630 237,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0001 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по „Изграждане на спортна площадка за минифутбол и баскетбол, УПИ VII, кв. 91 по плана с. Деков, община Белене“ и „Изграждане на спортно игрище за плажен волейбол, УПИ I, кв. 106а по плана на гр. Белене, община Белене“
Прогнозна стойност: BGN 121 343,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0002 Дата на публикуване: 09.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сграда на общинска поликлиника град Ракитово”
Прогнозна стойност: BGN 269 928,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02362-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАТА „ПАНАЙОТ ПИПКОВ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НОВА УЧИЛИЩНА СГРАДА В УПИ ІІІ В КВАРТАЛ 107 ПО ПЛАНА НА ГРАД ПЛЕВЕН, НАДСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 660.887.3 И „ТОПЛА“ ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЯХ
Прогнозна стойност: BGN 3 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG 2314 участък III – 1082 (Кресна – Микрево – Каменица – Кърпелево – Цапарево) през с. Гореме до Цапарево с дължина 5180 м от км 15+150 до км 20+330 “
Прогнозна стойност: BGN 7 597 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на левия бряг на р.“Караджа дере“ в кв.1 по ЗРП на с.Барутин“, общ. Доспат.
Прогнозна стойност: BGN 315 556,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0002 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофункционална сграда в УПИ II, кв.23 по плана на село Венец, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 412 107,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за обект „Изграждане на многофункционална спортна площадка със специализирана спортна настилка в двора на ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев““
Прогнозна стойност: BGN 138 753,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2023-0003 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на Път MON1152 „ІІІ-112 – Славотин – Клисурица – І-1“, от км 0+000 до км 8+700
Прогнозна стойност: BGN 9 112 762,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. „Петър Берон“, ул. Цанко Церковски“, ул. „Васил Левски“ в участъците О.Т. 218-213-212-211-209-210-161-159-160-154-153-151-114-101-100-69-73-74, с. Калояново, общ. Калояново
Прогнозна стойност: BGN 478 713,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0002 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Обособяване, санитарно оборудване и обзавеждане на изолирани помещения за пациенти с COVID-19 и за увеличаване капацитета на инсталациите за медицински газове в COVID – сектор в болничната инфраструктура на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – град Свищов (УПИ XIV-4204, кв.65 по ПУП на гр. Свищов)“
Прогнозна стойност: BGN 135 741,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Изграждане на депо за неопасни производствени отпадъци – пепел и сгурия от горене на въглища и гипс от десулфуризация на димни газове“
Прогнозна стойност: BGN 2 379 679,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00813-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Надстройка етаж 2, пристройка (линеен ускорител) и частично преустройство в етаж 1 на Лъчелечебен център към КОЦ – Враца“
Прогнозна стойност: BGN 2 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0002 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПРЕЛИВНИКА НА ЯЗОВИРНА СТЕНА „СТУДЕН КЛАДЕНЕЦ“, ХТК ПО КАСКАДА „АРДА“
Прогнозна стойност: BGN 4 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Камчия“ в гр. Гълъбово, община Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 1 768 141,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00868-2023-0002 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Предмет на ОП: Извършване на неотложен ремонт на сеновал, намиращ се в гр. София
Прогнозна стойност: BGN 117 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00868-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО Предмет на ОП: Извършване на неотложен ремонт на лаборатория, намираща се в гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 219 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00028-2023-0001 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на сградния фонд, предоставен за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на територията на гр. София
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00991-2023-0002 Дата на публикуване: 06.01.2023
Наименование на възложителя: В И К АД Предмет на ОП: “Възстановяване на улични настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Прогнозна стойност: BGN 97 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00778-2023-0001 Дата на публикуване: 05.01.2023
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на СМР за „Обновяване модернизиране на СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” гр. София
Прогнозна стойност: BGN 610 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0001 Дата на публикуване: 05.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Премахване на незаконосъобразно изпълнени строежи и самосрутили се, и опасни за здравето на хората сгради и съоръжения, на територията на община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2023-0001 Дата на публикуване: 05.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на ул. Ален мак и ул. Деде агач в с. Ясенково, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 116 127,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2023-0001 Дата на публикуване: 05.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0001 Дата на публикуване: 05.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, благоустрояване на стадион „Академик“. Първи етап – Модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на административно – спортна сграда“. Обособена позиция №2 „Строително – монтажни работи в сгради общинска собственост“. Обособена позиция №3 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, благоустрояване на стадион „Академик“. Първи етап – Модернизация и въвеждане мерки за енергийна ефективност на административно – спортна сграда“.
Прогнозна стойност: BGN 373 143,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00298-2023-0002 Дата на публикуване: 05.01.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на текущи ремонти в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Канев“ АД- Русе“ при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2023-0001 Дата на публикуване: 05.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на зала Арена Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 7 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на довършителни строително-монтажни работи по Младежки международен център Бургас“, в поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, УП плана на ж.к. „Меден рудник“, зона „А“
Прогнозна стойност: BGN 2 027 520,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0002 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГРАДСКИ СТАДИОН ГР. ЛЪКИ, ОБЩИНА ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Реконструкция на довеждащ водопровод за село Антон, община Антон”
Прогнозна стойност: BGN 629 994,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мененкьово“
Прогнозна стойност: BGN 6 459 463,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАРАЖИ В ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05611.1.172, УПИ VIII, кв.17 по плана на гр. Борово, Община Борово”
Прогнозна стойност: BGN 146 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, ел. проводи и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча
Прогнозна стойност: BGN 4 113 350,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪРВЕН НАВЕС ЗА РАБОТИЛНИЦА НА ОТКРИТО, ОТКРИТА СЦЕНА И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ДВОРА НА ДОСПЕВСКА КЪЩА НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 65231.908.176 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. САМОКОВ В КВ. 103 УПИ II
Прогнозна стойност: BGN 110 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за благоустрояване на ул.“Христо Смирненски“ от о.т.57 до о.т.17, гр.Ракитово, област Пазарджик – 720 м.
Прогнозна стойност: BGN 1 127 902,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на прилежащо дворно пространство на ОУ „Иван Вазов“, с. Голямо Враново, община Сливо поле, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 74 975,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ НА С. БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ – етап 4 – подетапи 1 и 2″ в две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 9 088 905,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, МЕЖДУБЛОКОВИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, ТРОТОАРИ И АЛЕИ В ПАРКОВЕТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 30 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” – Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810
Прогнозна стойност: BGN 5 102 545,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2023-0001 Дата на публикуване: 04.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Поддържане (превантивно, текущо и аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в Община Хасково и общински пътища стопанисвани от Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01038-2023-0001 Дата на публикуване: 03.01.2023
Наименование на възложителя: „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ВИТА“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в „СБР – ВИТА“ ЕООД – клон Поморие
Прогнозна стойност: BGN 841 452,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00086-2023-0001 Дата на публикуване: 03.01.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТРОЯН ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обособяване на изолиранa структура за лечение на пациенти с инфекциозни заболявания, в т.ч. COVID-19 в „МБАЛ – Троян“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 132 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01140-2023-0001 Дата на публикуване: 03.01.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РАКОВСКИ ЕООД Предмет на ОП: „Преустройство, ремонт и реконструкция в рамките на съществуващия обем за интензивно отделение в сградата на МБАЛ – гр. Раковски в УПИ XVII-Болница, кв.1 в кв. Генерал Николаево по регулационния план на гр. Раковски, община Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 76 108,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00498-2023-0001 Дата на публикуване: 03.01.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА „ШИРОКА ЛЪКА“ Предмет на ОП: „Модернизация на Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“- с. Широка лъка за постигане на високо ниво на енергийна ефективност и близко до нулево потребление на енергия“
Прогнозна стойност: BGN 1 712 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0001 Дата на публикуване: 03.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: Основен ремонт на част от едноетажна административна сграда и осигуряване на достъпна среда към нея, находяща се В УПИ IX-665 (ПИ с ИД. 03719.503.665), кв. 145 по плана на гр. Белослав, общ. Белослав, с административен адрес гр. Белослав, общ. Белослав, ул. „Гебедже“ №8″
Прогнозна стойност: BGN 78 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0001 Дата на публикуване: 03.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на многофункционална спортна зала към ОУ„Христо Смирненски“, находяща се в гр. Момин проход, общ. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 1 494 540,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0001 Дата на публикуване: 03.01.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) и упражняване на строителен надзор за обект: „Укрепване на възстановяване на пътно тяло, чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, от OT47 до OT61 и пътна връзка“ по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 244 532,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание