Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0001 Дата на публикуване: 31.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Аварийно почистване на дере в регулацията на гр. Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0002 Дата на публикуване: 31.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА УЛ. „ВАСИЛ КОЛАРОВ“ В С. КЮЛЕВЧА, ОБЩИНА КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 253 853,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2022-0001 Дата на публикуване: 31.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: „СМР в общинска сграда на община Сливница, в която се предоставят обществени услуги, находяща се в град Сливница, Община Сливница, с кадастрален идентификатор 67372.153.412.1“
Прогнозна стойност: BGN 142 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0009 Дата на публикуване: 31.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив“ в УПИ XV-12.478 „за спорт и възстановителни дейности“, кв. 27 по плана на 26 м.р. /ПИ10135.3516.163 по КККР/, гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 513 001,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2022-0001 Дата на публикуване: 31.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА УЛ. „БУЗЛУДЖА“ И УЛ. „СТАНЬО ВАСИЛЕВ“ В С. МАРКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 206 190,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03409-2022-0001 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ Предмет на ОП: Допълнителни дейности по вътрешен ремонт на класни стаи за обособяване на център по природни науки, изследвания и иновации по НП „Изграждане на STEM среда“ в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ – гр.Габрово
Прогнозна стойност: BGN 19 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01954-2022-0001 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Допълващо застрояване с обслужваща функция – офис към съществуваща административна сграда и благоустрояване на зелени площи с изграждане на площадка за фитнес на открито“, в имот с идентификатор 18174.62.912, с. Гурмазово, община Божурище, област София“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0004 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване на обект: „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в град Тръстеник, община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 90 999,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2022-0003 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе АД, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2022-0001 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 6 ДО О.Т. 80 ПО ПУП НА С. БЕЛИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 135 221,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00946-2022-0001 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Предмет на ОП: Доизграждане и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Медковец – Първа част
Прогнозна стойност: BGN 1 498 225,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0003 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯТА към СУ „Отец Паисий” и СУ „Никола Велчев” гр. Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 1 683 160,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2022-0001 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Кубрат по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0002 Дата на публикуване: 28.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк –ограда и паркинг
Прогнозна стойност: BGN 173 186,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0002 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге“ Ремонтни работи на обект: „Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Гара Бов“
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0004 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти,находяща се в УПИ V–за парк, кв.28 по плана на гр. Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 152 973,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2022-0002 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на трансформаторен пост за присъединяване на инсталация за предварително третиране и компостираща инсталация на територията на община Оряхово към електрическата мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 125 810,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0003 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 403 154,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0002 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи по благоустрояване и обновяване на площадни пространства, терени и паркове в населени места на територията на oбщина Самоков по 5 (пет) обособени позиции”.
Прогнозна стойност: BGN 1 158 049,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0002 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Етнографски музей-Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 73 578,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0001 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Музикална школа „Илия Бърнев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 118 678,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2022-0001 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Изграждане и осигуряване на непрекъснато ел. захранване за Център за данни (Data център) и изграждане и въвеждане в експлоатация на система за управление на център за данни (Вuilding management system) в югозападната част на сутерена на блок 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок N 8, гр. София, по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“.
Прогнозна стойност: BGN 388 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2022-0003 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на ВиК мрежи в с. Николово, община Русе с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0001 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И ТРОТОАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА МАРИЦА
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06185-2022-0002 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на ЦПЛР-УО „Максим Горки“, гр. Кубрат
Прогнозна стойност: BGN 208 452,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0012 Дата на публикуване: 27.01.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: „Разширение на системата за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ Кубратово“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0009 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на сградата на Регионален исторически музей – Перник
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 333 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0008 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сградата на ГПЧЕ „Симеон Радев“, ул. ,,Благой Гебрев“ №17, кв. Изток, гр. Перник , Община Перник
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. РИЛА“
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0007 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за основен ремонт на сградата на спортна база с. Дивотино“
Прогнозна стойност: BGN 408 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0002 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „ПРИЛАГАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА УЧИЛИЩНА СГРАДА НА СУ „В. ЛЕВСКИ“, ГР. НОВИ ПАЗАР ”
Прогнозна стойност: BGN 640 101,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0007 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка на ул. „Г. С. Раковски“ № 40, град Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 65 947,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен“ по топлопреносните мрежи на територията на град Сливен
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0001 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ИЗТОЧНО ОТ БЛОК 35 В КВ. САМОКОВО, ГР.САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 25 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0004 Дата на публикуване: 26.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: “Строително монтажни работи за обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура”
Прогнозна стойност: BGN 6 772 824,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 1162, с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 66 609,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0002 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на водосток при км 5+200 на път VTR 1162, с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 196 041,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0001 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на плочест водосток над дере, представляващо ПИ № 20506.200.96 по КК на с. Дедина, общ. Златарица“.
Прогнозна стойност: BGN 53 900,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00202-2022-0001 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на сгради от Корпус „Юг“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ гр. Свищов
Прогнозна стойност: BGN 300 982,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка с акрилатна боя, студен спрей пластик и термопластик по пътищата и уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0002 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „Мочура“ – с. Елховец – гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения в частта „от съществуваща разпределителна шахта Спирателен Кран (РШ СК) към НВ „Елховец“ до връзка със съществуващия водопровод О.Т. 298 на ул. Георги Бенковски по плана на гр. Рудозем, община Рудозем”
Прогнозна стойност: BGN 3 166 122,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводна мрежа и изграждане и реконструкция на канализационна мрежа по ул. „Шипка“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Смолян“ в гр. Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 2 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство на обект „Реконструкция на тротоари по възлови улици на територията на град Тополовград, улици с. Устрем и улици с. Срем“, Община Тополовград““
Прогнозна стойност: BGN 1 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0004 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Изграждане на Многофункционална спортна площадка в УПИ IV, кв.11, с.Ваклино, община Шабла, ПИ 100.32.501.412”
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2022-0003 Дата на публикуване: 25.01.2022
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „В и К“ ООД гр.Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2022-0004 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Неотложен авариен ремонт на отоплителна инсталация на ДГ „Снежанка“, с. Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 19 735,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2022-0001 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Аварийно почистване и възстановяване на проводимостта на отводнителен канал (дере) от натлак, храстовидна и дървесна растителност в урбанизираната територия на с. Бяла река, общ. Сухиндол, обл. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 434 734,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2022-0001 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: „Изграждане на нова ограда на мястото на компрометираната стара на ПИ 68134.512.297, гр. София, бул. бул. „Ген. Николай Г. Столетов“№ 44а“.
Прогнозна стойност: BGN 215 209,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0002 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Отстраняване на констатирани дефекти за обект: „Завършване на възстановителните дейности по отстраняване на дефектирали зони по южния откос на обект: „Закриване на старо депо за ТБО – гр, Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 1 582 106,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0002 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на строеж: „Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ III, кв. 788 по плана на гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 995 951,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0001 Дата на публикуване: 24.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 163 564,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0005 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник ”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0002 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 195 690,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0003 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: OСНОВЕН РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КОМПЛЕКС „ЛЕТЕН ТЕАТЪР“ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 2 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0001 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: ,,Консервация, реставрация, експониране и адаптация на културна ценност ,,Вятърна мелница / по средата на провлака/“ .
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0003 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Сградата на култура и изкуство – драматичен театър „Гео Милев“, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ №34, гр.Стара Загора – УПИ дом на културата, кв. 1 „в“ по плана на гр. Стара Загора»
Прогнозна стойност: BGN 3 999 565,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00937-2022-0001 Дата на публикуване: 21.01.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС АД Предмет на ОП: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при планови и аварийни ремонти по магистрални и разпределителни топлопроводи и съоръжения на Топлофикация – Бургас АД
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0001 Дата на публикуване: 20.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Баня”
Прогнозна стойност: BGN 954 849,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0001 Дата на публикуване: 20.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ VAR 2050 НА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“
Прогнозна стойност: BGN 2 916 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3 и 4
Прогнозна стойност: BGN 3 618 430,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0002 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП:„Изграждане на външно топлозахранване и абонатна станция в ДГ № 177 „Лютиче“, ул. „Витиня“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 47 050,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЕ (ВЪНШНА СТЪЛБА), находяща се в поземлен имот с идентификатор 68134.102.130, попадащ в УПИ ІІІ-130 „за филиал на детска градина“, кв. 390, м. „Зони Г-Центъра” (част), район „Средец”, гр.София”
Прогнозна стойност: BGN 905 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос
Прогнозна стойност: BGN 11 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2022-0002 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: Текущ ремонт на топли и водопроводни връзки между нов и стар болничен корпус на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0009 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Боядисване на антенни мачти от клетъчна радиосистема на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2022-0001 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2022-0005 Дата на публикуване: 19.01.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии на водоснабдителната и канализационната мрежи на територията на град Пловдив и област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 12 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Преустройство и смяна на предназначението на сграда за обособяване на арест и пробационна служба в гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 1 253 022,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03045-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на сградата на училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 212 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 341 501,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0003 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на учебна зала със сервизни и складови помещения в ПУСБ „Проф Никола Хаджиев“ на НСА „Васил Левски“ к.к. Боровец
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06187-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ – С. МАДАН“
Прогнозна стойност: BGN 243 325,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2022-0001 Дата на публикуване: 18.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ I, кв. 95, гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0001 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 169 480,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0002 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 41 608,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2022-0001 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради, част от пристанищната инфраструктура, за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 7 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0001 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 02960.501.372, кв.1 по плана на с. Бачево, община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 48 892,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0006 Дата на публикуване: 17.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Реконструкция на бул. „Хаджи Димитър“ в участъка от съоръжение „Коматевски пътен възел“ до ул. „Царевец“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 3 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на противообледенителна система на покрив на административна сграда, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 6“
Прогнозна стойност: BGN 57 567,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик – уличен водопровод по ул.“КНЯЗ БОРИС I”- от УЛ. “ЕЛЕДЖИК“ до ул. “Л. КАРАВЕЛОВ“.
Прогнозна стойност: BGN 260 850,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0002 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на Детски обучителен център към РЕМО „Етър”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0002 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни ремонтно-възстановителни и укрепителни работи за укрепване на общински път Тешел-Триград по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 254 394,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06185-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ „МАКСИМ ГОРКИ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на ЦПЛР УО „Максим Горки“, гр. Кубрат
Прогнозна стойност: BGN 208 452,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0004 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: Изграждане на МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА – II етап към многофункционална сграда за обществено обслужване в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-„за обществено обслужване“, квартал 21, по плана на с. Изворско, община Аксаково, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 652 147,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00546-2022-0002 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “ Строителни работи в болнични звена и обекти на „УСБАЛО“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0007 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт, реконструкция и изграждане на улици по 6 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 7 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06069-2022-0001 Дата на публикуване: 14.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в Средно училище „Никола Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 127 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0001 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Заряница“, бл. 15, бл. 16 и бл. 17, УПИ І, кв. 6, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.510.16“
Прогнозна стойност: BGN 496 522,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01369-2022-0003 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: Тролейбусни и автобусни превози ЕООД Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядните станции и проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции“, финансирана по процедура BG16МЮР002-5.004-0002-С001 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 420 286,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0002 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 234 611,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04463-2022-0001 Дата на публикуване: 13.01.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП АД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващо помещение съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов компютърен томограф в „МБАЛ-Пирдоп“ АД
Прогнозна стойност: BGN 72 386,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2022-0002 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Реконструкция и пристрояване сградата на Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско, община Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 1 617 493,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0002 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Изграждане на Многофункционална спортна площадка в УПИ IV, кв.11, с.Ваклино, община Шабла, ПИ 100.32.501.412”
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00848-2022-0001 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ АД Предмет на ОП: „Подмяна на стар водопровод и част от канализацията в стопанска сграда /кухня/ и изграждане на нов противопожарен водопровод в сутерена на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 47 476,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2022-0001 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Преустройство и пристройки към съществуваща детска градина в с.Едрево, общ.Николаево, обл.Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 355 634,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02996-2022-0001 Дата на публикуване: 12.01.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонтни работи в сградата на СУ „Христо Ботев“, град Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 232 971,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изграждане на част от V етап на канализационната мрежа гр.Исперих“
Прогнозна стойност: BGN 1 419 219,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0004 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Нова учебна сграда за нуждите на ОУ „Княз Александър I“, ул. „Хан Кубрат“ № 15, гр. Пловдив, в УПИ I-520.25, училище, кв. 20-нов кв. /410 стар/, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 7 223 540,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0002 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор, обновяване и развитие на Музей на бойната слава – сгради и прилежащо пространство“ – етапно строителство“
Прогнозна стойност: BGN 1 170 630,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофункционална сграда в УПИ II, кв.23 по плана на село Венец, община Венец“
Прогнозна стойност: BGN 411 748,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02833-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви и кабинети към ПГСС „Св. Георги Победоносец“
Прогнозна стойност: BGN 249 328,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0003 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включваща следните улици: ул.„Тракия“- Етап4 и ул. „Михаил Иванов“ – Етап5 и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково“, включващ следните улици: ул. „Орлово гнездо“ –Етап1, ул.„Велико Димитров“ – Етап2, ул.„Владислав Варненчик“ – Етап3, ул.„Тракия“ – Етап4 и ул. „Михаил Иванов“ – Етап5”
Прогнозна стойност: BGN 819 337,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0001 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА (ТРОТОАРИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ДР.) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0004 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на обект: „Основен ремонт на надлез над пътен възел „Максим Горки“ („Охлюва“)“
Прогнозна стойност: BGN 86 601,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0003 Дата на публикуване: 11.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Проектиране и строителство на обект: „Основен ремонт на надлез на бул. „Тутракан“ над ж. п. линия Русе – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 178 006,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Реновиране на покривната конструкция, фасадите, водоотвеждащата и вентилационната система – проектиране и изграждане“ на административната сграда на предприятие „Язовири и каскади“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03412-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПРОСВЕТА“ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на ОУ „Просвета“ с. Тъжа, община Павел Баня“
Прогнозна стойност: BGN 164 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0002 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: “Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на част от ул. Бузлуджа и ул. Подполковник Калитин в гр. Димитровград.
Прогнозна стойност: BGN 998 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Шумака“, с. Лесидрен, община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 60 564,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0003 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за обезводняване на гипс в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 29 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0001 Дата на публикуване: 10.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция на улични водопровод и канализация и реконструкция/рехабилитация на пътна настилка на улица Бачо Киро в гр. Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 1 610 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03859-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център за млади изследователи „Зелено бъдеще“ в ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Стралджа“.
Прогнозна стойност: BGN 183 691,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуващи чешми и изграждане на влажни зони“ по проект BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по процедура „MИГ Белене-Никопол „Подобряване на приридозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Белене-Никопол“, финансирана от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“ чрез ЕФРР и Кохезионния фонд на ЕС
Прогнозна стойност: BGN 170 197,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00067-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващи помещения съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов графично-скопичен рентгенов апарат
Прогнозна стойност: BGN 55 552,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“, гр. Генерал Тошево-етап I“
Прогнозна стойност: BGN 143 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0001 Дата на публикуване: 07.01.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“.
Прогнозна стойност: BGN 1 218 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие“
Прогнозна стойност: BGN 957 497,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01835-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА „ДЖОН АТАНАСОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на STEM среда в СПГЕ „Джон Атанасов“
Прогнозна стойност: BGN 226 510,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: Изграждане на улично осветление на околоблоково пространство при бл. 24 в кв. „Румена войвода“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 9 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03669-2022-0001 Дата на публикуване: 06.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на фасадите на сградите на ОУ „Димчо Дебелянов“ гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 267 442,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0001 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 283 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0003 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на помещения в Стол 2
Прогнозна стойност: BGN 485 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0001 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за извършване на неотложни ремонтни дейности на път PVN 2111 от път трети клас III-303 до връзката с път PVN 1112 с обща дължина 3000м. , с. Варана, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 2 028 096,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0001 Дата на публикуване: 05.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Основен ремонт на ул. „Хан Крум” и на прилежащия й водопровод, гр. Нови пазар“.
Прогнозна стойност:                                              BGN 1 070 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Изграждане на кът за отдих, в УПИ I, кв. 43 по ПУП на гр. Девин“ – IV-та категория, ПИ 20465.501.1437 по КККР на гр. Девин. “
Прогнозна стойност: BGN 90 229,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06181-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на OУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брадвари
Прогнозна стойност: BGN 137 466,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0002 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на подпорни стени по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 213 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на път BLG 1096, (II-19, Гоце Делчев-Копривлен) – Мусомища – Гоце Делчев – (II-19), община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 1 228 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0002 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на аварийно-възстановителни работи на обект: „Укрепване на бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т.16 до т.23 (0+480,58 – 1+205,31), град Шумен“
Прогнозна стойност: BGN416 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0001 Дата на публикуване: 04.01.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО, НАДСТРОЙКА И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩО КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ НА ОДЗ „РАДОСТ“ В УПИ I КВ.27 ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН, ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕТСКА ПЛОЩАДКА“
Прогнозна стойност: BGN 999 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание