Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891964)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на съществуваща канализация и дренажна водопонизителна система в градски парк гр.Раднево“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891929)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891794)

Възложител:

Община Созопол

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00568-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово, община Созопол-етапно строителство“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891776)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00115-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе по обособени позиции: Обособена позиция №1, включваща: – Текущ ремонт на сгради, постройки, в т.ч. съоръжения и инсталации към тях; – Ремонт на сгради общинска собственост; Обособена позиция №2 – Текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики – при необходимост

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891462)

Възложител:

Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“

Получен на:

30.01.2019 г. 

Преписка:

00640-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Доизграждане на западно крило на сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации при СУ „Св. Климент Охридски”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891354)

Възложител:

Община Искър

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

01026-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891156)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

,,Механизирано подновяване на железния път от км 201+530 до км 204+050 с дължина 2520 м в междугарието Кръстец – Радунци“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891122)

Възложител:

Община Вълчедръм

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00401-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891099)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Механизирано подновяване с материали на Възложителя в междугарието Дупница – Големо село от КС № 13 км 0+384 до НС № 11 км 8+343 с обща дължина 7959 м“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891063)

Възложител:

Община Долна Митрополия

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00601-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“ по обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891344)

Възложител:

Община Бяла, област Русе

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00497-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на нова Многофункционална спортна зала в гр. Бяла“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891297)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00491-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на пътна инфраструктура на територията на община Оряхово“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891262)

Възложител:

Национален исторически музей, гр. София

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

03618-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

“РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (891177)

Възложител:

Топлофикация ЕАД – Бургас

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00937-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Монтаж на предварително изолирани тръби и елементи по изграждане на нови топлопреносни мрежи за „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891148)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Каолиново, по обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891107)

Възложител:

Индустриален и логистичен парк Бургас ЕАД

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

04178-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство на улица пт о.т. 575-о.т.576, обсл. имоти, попадащи в обхв. на ИЛПБ АД, вкл. изграждане на улични ВиК мрежи – етап II и газоснабдяване

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891104)

Възложител:

Община Алфатар

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00290-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по улична мрежа в гр. Алфатар, община Алфатар ”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891077)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на административна сграда с гаражно хале на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) Перник в УПИ II – за гаров район от кв. 242, гр. Перник

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890916)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00156-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890857)

Възложител:

Община Бяла, област Русе

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00497-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител на Инженеринг – проектиране, изпълнение и осъществяване на авторски надзор на реконструкция/рехабилитация на улици в град Бяла по проект “B-TEN – Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890781)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00189-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„РЕМОНТ НА СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890772)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на самостоятелен обект в сграда /СОС/, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 42, вх. 4, партер за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890666)

Възложител:

Община Вършец

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00850-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на улици и пътища на територията на община Вършец“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890347)

Възложител:

Община Вършец

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00850-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890284)

Възложител:

Община Хисаря

Получен на:

23.01.2019 г. 

Преписка:

00188-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря, по две обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890278)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

23.01.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (890818)

Възложител:

„Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

05242-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на подови покрития в Сграда 52 – ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (890682)

Възложител:

Топлофикация – Сливен ЕАД

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00198-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

« ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН“ ЕАД»

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (889893)

Възложител:

„Софийска вода“ АД

Получен на:

22.01.2019 г. 

Преписка:

00435-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890506)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00227-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по Възстановяване на улично платно и изгр. на подп. стени на ул. „Каменярска”,гр.Своге

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890314)

Възложител:

Община Бяла, област Варна

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00541-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улица „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110 – град Бяла“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890308)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890295)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Говежда към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строителни и монтажни работи /основен ремонт/ на покрива на административната сграда на Териториално поделение Държавно горско стопанство „Говежда“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890017)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

22.01.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889925)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

22.01.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на Инженеринг за обект Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска”№2“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889819)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Обновяване на сграда на Дворец на културата.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890210)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

23.01.2019 г. 

Преписка:

00191-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Абланица и село Блатска, Община Хаджидимово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889662)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889606)

Възложител:

Община Айтос

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00195-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населените места: с.Черна Могила, с.Черноград и с.Тополица, община Айтос“