Уникален номер на поръчката: 00350-2022-0004 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛ. „ТРАНСМАРИСКА“ ОТ О.Т. 11 (УЛ. „ЯСЕН) – О.Т. 26 – О.Т 28 (ПЛОЩАД „21-ВИ СЕПТЕМВРИ”) В ГР. ТУТРАКАН“
Прогнозна стойност: BGN 391 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0010 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Домашен социален патронаж в гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 59 947,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2022-0003 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Строителство на обект: „Велоалея от гр. Ихтиман до мотел „Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0011 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на сградата на Народно читалище „Христо Ботев- 1928“, находящо се в УПИ VII – за читалище, кв.10 по плана на с. Ковачево, община Септември ”
Прогнозна стойност: BGN 621 575,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2022-0006 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на територията на гр. Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2022-0008 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ I, кв. 95, гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 625 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2022-0001 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи за изграждане на сграда за нова детска градина в с. Мировяне, район „Нови Искър“, Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 3 960 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0028 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“ бл. 89, подблоково помещение, разположено на пaртерния етаж до вх. А“
Прогнозна стойност: BGN 1 428,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0073 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Обновяване на вертикалната планировка, благоустрояване и озеленяване на територията, прилежаща на хотелски комплекс „Истър
Прогнозна стойност: BGN 353 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0027 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Бургас, ИРМ Средец, находяща се на адрес: гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова“ №1а)”
Прогнозна стойност: BGN 36 432,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0009 Дата на публикуване: 31.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сграда за обществено обслужване в ПИ 39493.501.753 в с. Крапец, общ. Шабла“ по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 99 033,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2022-0001 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационна мрежа на гр. Любимец“
Прогнозна стойност: BGN 3 015 404,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2022-0001 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 161 645,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02500-2022-0001 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ХРАНЕНЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Учебни зали на ПГОХ “Райна Княгиня” – надстройка и пристройка в УПИ I 3550 от кв. 8301 по плана на гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 898 344,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0016 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ИГРИЩА НА УЧИЛИЩА В ГРАД ХАСКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 376 892,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0021 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТ ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ – ГРАД МАРТЕН“ УПИ XIII 769 – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ, КВ. 36, ЕКАТТЕ 47336, ГР. МАРТЕН, ОБЩ. РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 795 612,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0025 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/, в административна сграда, ползвана от Дирекция Социално подпомагане Слатина, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“, бл. 73, партер
Прогнозна стойност: BGN 92 378,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0003 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Поддръжка и текущ ремонт на съоръженията на общественото улично осветление в петнадесет населени места на територията на община Калояново“
Прогнозна стойност: BGN 45 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0025 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Устройствено планиране, инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“- сондажен фонд“
Прогнозна стойност: BGN 133 694 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0022 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Основен ремонт на път III-5504 – Мъдрец – Искрица – Медникарово – п.к. Обручище – (Раднево – Гълъбово), участък от км 0+000 до км 15+700“
Прогнозна стойност: BGN 17 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2022-0010 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 050 047,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2022-0004 Дата на публикуване: 30.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна сграда – Кметство с. Вишнево, община Баните, област Смолян“ по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 113 793,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0015 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на асфалтови настилки и пътища на земна основа в малките населени места на територията на Община Благоевград“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на асфалтови настилки“.
Прогнозна стойност: BGN 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0061 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ“ Предмет на ОП: Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2022-2023 г., на територията на ТП „ДГС – Първомай”
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0014 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на велоалея, паркинги и кръстовища, по пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 071 670,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00754-2022-0002 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРИНО Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на подпорна стена за възстановяване и укрепване на път Тешел-Ягодина-Буйново-Кожари от км. 6+160 до км. 6+300“, община Борино”
Прогнозна стойност: BGN 439 654,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0014 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на студентско общежитие – блок 61, вх. В, вх. Г и вх. Д
Прогнозна стойност: BGN 428 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2022-0002 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Общински път SFO3334 от разклона с път / ІІІ-822, Самоков – Ихтиман / – Венковец – Боерица – Живково – разклон с път / ІІІ-8223 /“
Прогнозна стойност: BGN 7 416 313,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2022-0004 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19.0245-0001 „Реконструкция, ремонт оборудване и обзавеждане на детска градина „Младост” с.Чернооково, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 185 315,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0056 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни работи – поддръжка, текущ ремонт и снегопочистване на съществуващи горски пътища, както и строителство на временни горски пътища на територията на ТП „ДГС – Асеновград“, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 20 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2022-0006 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Текущ ремонт, за който не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ на сградата на ДГ “ Ханс Кр. Андерсен“ с. Челопеч, УПИ I-316 (ПИ с идентификатор 80323.502.116), кв. 33, с. Челопеч“
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0055 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 998,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2022-0004 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Текущ ремонт на сградата на „Спортно-развлекателен център“ и обновяване на игрище за мини футбол, град Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 212 063,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0007 Дата на публикуване: 29.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР НА ОБЕКТ: „АВТОГАРА“
Прогнозна стойност: BGN 184 982,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0010 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Велоалеи и зона за отдих на територията на Община Септември, имоти ПИ №730 и №731 по кадастрален и регулационен план на с. Варвара и ПИ с идентификатор 10104.49.96 /стар №000096/ и ПИ с идентификатор 10104.45.98 /стар №000098/ по КК на з-ще с.Варвара и ПИ №607 и №608 по кадастрален и регулационен план на с.Ветрен дол и и ПИ с идентификатор 10851.11.416 /стар №000416/ по КК на з-ще с.Ветрен дол“
Прогнозна стойност: BGN 169 206,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01830-2022-0001 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ Предмет на ОП: ,,Извършване на ремонтни дейности в СУ ,,Вичо Грънчаров ‘‘ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: ,,Ремонт на класни стаи, коридори, покрив на столова и подмяна на ел.инсталация в СУ „Вичо Грънчаров“, град Горна Оряховица; Обособена позиция №2: „Ремонт на външна сцена на СУ „Вичо Грънчаров“, град Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 230 631,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0006 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО СГРАДА НА ОУ „В. ЛЕВСКИ” В ГЛАВЕН ОФИС ЗА НУЖДИТЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ ОВЛАДЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ, КВ. МОМИН БРОД, ГР. ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 281 614,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0005 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ”Аварийна подмяна на главен водопроводен клон от азбестоциментови тръби Ф250 и Ф200 мм и попадащия в същото трасе разпределителен водопроводен клон от манесманови тръби Ф80, Ф100 и Ф150 мм, както и прилежащите сградни водопроводни отклонения на ул. “Орлинска” в участъка от о.т. 2042 до о.т. 1493„
Прогнозна стойност: BGN 152 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2022-0001 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Реконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на гр. Долна баня, общ. Долна баня, обл. Софийска
Прогнозна стойност: BGN 1 609 427,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2022-0016 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водопроводи в село Дълбок извор, община Първомай, във връзка с ремонт на път III – 667”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2022-0002 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов ЕАД Предмет на ОП: ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ППС „Б” КЪМ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА „Топлофикация – Сливен – инж. Ангел Ангелов“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01785-2022-0007 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЬР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в сграда с административен адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов“ № 26
Прогнозна стойност: BGN 688 813,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0010 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на довеждащ водопровод за село Овча Могила от шахта изпразнител №1 до водомерна шахта при НР “Овча могила“ и от О.К.229 до О.К.72 с. Овча могила, Община Свищов”.
Прогнозна стойност: BGN 1 226 177,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0024 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГАБРОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Регионална дирекция за социално подпомагане – Габрово, находяща се на адрес: гр.Габрово, пл.“Възраждане“ № 3”
Прогнозна стойност: BGN 11 435,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2022-0008 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина ,,Иглика“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN248 840,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2022-0003 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Реконструкция водопровод – село Делейна, община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2022-0007 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: „РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЕТСКА ГРАДИНА С ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ“, в УПИ „Детски дом и детски ясли“, находящ се в кв. 60, по плана на с. Нови хан, общ. Елин Пелин”
Прогнозна стойност: BGN 1 062 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0006 Дата на публикуване: 28.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за повишаване на енергийната ефективност на жилищна сграда, находяща се в гр. Берковица, ж.к. „Изгрев“, бл. 9, бл.10 и бл.11, УПИ IV, кв.1, по плана на гр. Берковица, ПИ 03928.513.278“
Прогнозна стойност: BGN 810 768,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2022-0003 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Нова клетка за отпадъци в Регионално депо за твърди битови отпадъци, гр. Мадан, обслужващо общините Мадан, Златоград и Неделино“”.
Прогнозна стойност: BGN 2 341 723,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01585-2022-0005 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на общински центрове и териториални офиси (помещения) на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)“ с три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0008 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на бунгала, находящи се в Почивна база – гр. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 149 995,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2022-0007 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0023 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ в административна сграда,ползвана от Дирекция“Социално подпомагане“-Раковски ,находяща се на адрес : гр.Раковски, ул.“Детелина“№2
Прогнозна стойност: BGN 21 950,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00295-2022-0002 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С.МОМЧИЛОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 7 404 439,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.05.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2022-0003 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ЕДНА ГРУПА ОТ 25 ДЕЦА”, находящ се в УПИ-VIII-“Детска градина“, кв.4, по плана на село Медени Поляни, община Сърница, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 208 330,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0022 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от ДСП – Мъглиж, находяща се на адрес: гр. Мъглиж, пл. “Трети март“№8.“
Прогнозна стойност: BGN 43 483,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2022-0005 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: Изграждане на игрище за футбол на малки врати в поземлен имот № 002054, местност “Михов орех“, землището на град Куклен
Прогнозна стойност: BGN 69 941,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2022-0004 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: Изграждане на детска площадка за всички възрастови групи в УПИ ІV – парк и трафопост, кв. 34 по регулационния план на гр. Куклен
Прогнозна стойност: BGN 63 549,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2022-0005 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на кътове за отдих и туризъм – три броя беседки по проект „Кътове за отдих и туризъм“ по Административен договор № BG06PDNP001-19.329-0002-С01/27.07.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 42 894,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2022-0005 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Доставка и изграждане на Фотоволтаична централа 119,25kWp за собствени нужди върху покрив на съществуваща сграда, находяща се в ПИ 56784.530.1730, гр. Пловдив, Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2022-0007 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на град Белоградчик ” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 722 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2022-0002 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Реконструкция водопровод – село Косово, община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 1 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00692-2022-0010 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА АННА“ СОФИЯ АД Предмет на ОП: Основен ремонт на покриви на сграден фонд на УМБАЛ „Света Анна“ – София АД
Прогнозна стойност: BGN 496 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03803-2022-0001 Дата на публикуване: 25.03.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Криводол, община Криводол
Прогнозна стойност: BGN 127 830,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0005 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица – кв. 92, в участъка между ОТ 725 и ОТ 726 по ПУП на гр. Девин“
Прогнозна стойност: BGN 502 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0012 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в гр. Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 234 611,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2022-0002 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублоково пространств в с. Анево, общ. Сопот, подобект „Паркинг и пешеходна пътека пред блок 2“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0012 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 3 237 567,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0021 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Раднево, находяща се в гр. Раднево, ул.“Магда Петканова“№5А
Прогнозна стойност: BGN 72 538,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2022-0005 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 80501.805.423 (УПИ XXIV – 805.423) В КВ. 62 ПО КК И КР НА ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ
Прогнозна стойност: BGN 124 307,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2022-0002 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт и промяна предназначението на част от здравна служба в Ковид 19 – стационар”
Прогнозна стойност: BGN 118 102,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0011 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА УЧИЛИЩЕ ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ИСПЕРИХ“
Прогнозна стойност: BGN 237 295,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2022-0002 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 1 110 610,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0007 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основен ремонт на улична мрежа на територията на община Нови пазар, по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 2 882 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0006 Дата на публикуване: 24.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива на спортна зала Правец”
Прогнозна стойност: BGN 330 769,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2022-0003 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Текущ ремонт на вътрешни помещения в сградата на МБАЛ – гр. Кнежа, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” №4 – УПИ I-2968, кв. 183 по КК на гр. Кнежа“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 287 123,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0002 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Садово
Прогнозна стойност: BGN 265 812,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2022-0007 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за СМР, доставка и монтаж на оборудване на комплекс „Момина баня“ – реконструкция и ремонт на сградата на Момина баня-стара“
Прогнозна стойност: BGN 3 106 796,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2022-0003 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Консервация, реставрация и вертикална планировка на „Паметник на Георги Бенковски“, село Рибарица, община Тетевен“
Прогнозна стойност: BGN 55 298,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0005 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ, В УПИ I, КВ. 40, ГР. ЧИПРОВЦИ, ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 271 834,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2022-0006 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Модернизация на уличното осветление на територията на община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 269 945,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2022-0020 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане – Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 51 114,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2022-0002 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Инженеринг за изпълнение на обект „Авариен ремонт на външни водопроводи и обслужващи пътища в град Гулянци, село Брест и село Сомовит в община Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 14 342 374,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0009 Дата на публикуване: 23.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Изграждане, пристрояване и рехабилитация на обекти одобрени по програма „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“ (2020-2022г) на Министерство на образованието, по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 8 718 479,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00979-2022-0003 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ШУМЕН ЕООД Предмет на ОП: „Преустройство на трети бункер и обслужващите го помещения в сградата на КОЦ-Шумен ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 268 919,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0005 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ ФАСАДИ, ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА“
Прогнозна стойност: BGN 303 260,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2022-0004 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на сграда за обществено обслужване с идентификатор 68134.707.366.2 по КККР на гр. София, СО район „Слатина“, на 94 СУ „Димитър Страшимиров“
Прогнозна стойност: BGN 64 354,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2022-0002 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изграждане на „Площадка за пикник и два броя екопътеки до защитена местност с диворастящи божури“ в околностите на село Добротица, Община Ситово, област Силистра
Прогнозна стойност: BGN 19 166,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0064 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на носещите строителни конструкции на вентилационните тунели, свързващи Спецкорпус-3 (СК-3) с Блок Специална водоочистка (СВО) и Блок Мръсна работилница (БМР) към вентилационна тръба на СК-3 и рехабилитация на носещите строителни конструкции на Технологична естакада, участък VIII
Прогнозна стойност: BGN 623 813,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0063 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващи помещения на ЕП-2 за нуждите на сектор „Експлоатация на системи за контрол на достъпа“
Прогнозна стойност: BGN 295 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2022-0021 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Обществена тоалетна“ в УПИ ХІІІ-градина, кв.1в по плана на гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 145 812,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0038 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нов ЕВН офис в КЕЦ Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 101 423,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2022-0004 Дата на публикуване: 22.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Водопроводна мрежа по улици:„Енергетик“, ул.“Клокотница“, ул. “Ал.Стамболийски“, ул.“Светлина“, ул.“Безименна“, ул.“Добруджа“, ул.“Крайбрежна“ , ул.“Преслав“ (юг) и ул.“Дебелец“(юг) в с.Езерово, община Белослав”
Прогнозна стойност: BGN 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2022-0003 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Изграждане на трибуни за 384 души към съществуващо игрище за мини футбол в гр. Чепеларе, община Чепеларе.
Прогнозна стойност: BGN96 380,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2022-0002 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Премахване на нерегламентирано разположени временни – преместваеми съоръжения и поставени обекти, незаконно изградени обекти със Заповеди по чл.225а от ЗУТ, опасни строежи по смисъла на чл.195 от ЗУТ и нерегламентирано поставени съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на Район „Централен” – Община Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0004 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението в „Домашен социален патронаж“ на част от кухненски блок, находящ се на първи етаж в ОУ „Петър Бонев“ гр. Перущица”
Прогнозна стойност: BGN 84 172,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2022-0003 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи и обзавеждане на обект: „Надстройка с една детска група на съществуваща 192 ДГ „Лозичка“ – сграда с КИ 68134.901.133.1 по КККР на гр. София, находяща се в УПИ I – за детска градина, кв. 91, м. „Лозенец“ – II част“
Прогнозна стойност: BGN 1 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0007 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на склад в СБ Дебелец, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 27 947,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2022-0008 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД, С. ПОПИНЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 143 357,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0008 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: «ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ПОДХОД КЪМ ЗАВЕДЕНИЯ И ЗВЕНА ЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ГР.ТЕРВЕЛ »
Прогнозна стойност: BGN 31 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2022-0002 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж- III етап – Реконструкция на второстепенни клонове 2; 15; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30.А; 30.М; 31; 32.А; 32.М; 33; 34; 35; 38.А; 38.М; 39; 40 и 41“.
Прогнозна стойност: BGN 2 333 758,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0002 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: Модернизация и внедряване на интелигентно решение за управление на уличното осветление на град Пазарджик чрез договор с гарантиран резултат
Прогнозна стойност: BGN 1 183 003,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0037 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в дизелова електрическа централа Сливен
Прогнозна стойност: BGN 260 380,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0017 Дата на публикуване: 21.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на площадки за поставяне на контейнери за събиране на строителни отпадъци от домакинствата“
Прогнозна стойност: BGN 176 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2022-0009 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Неотложен авариен ремонт – подмяна на водопровод на улица „Атанас Райков“ в с. Сусам – п.т. 1 – п.т. 27
Прогнозна стойност: BGN 39 676,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04962-2022-0001 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Мултифункционално игрище“, находящо се в двора на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин”
Прогнозна стойност: BGN 57 354,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2022-0002 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Реконструкция на част от водопроводната и канализационната мрежи на гр. Пирдоп, община Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 5 968 195,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2022-0002 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Неотложни аварийно-възстановителни дейности по реконструкция и рехабилитация на част от общинската улична и пътна мрежа в гр. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2022-0004 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция, преустройство и основен ремонт на Корпус 2 на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, УПИ I-377 „за гимназия“, кв. 36 по плана на с. Челопеч “
Прогнозна стойност: BGN 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2022-0001 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Аварийни и спешни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на район “Централен” – Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2022-0003 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: Линейна газификация на ВР 1175.
Прогнозна стойност: BGN 128 040,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0006 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Инженеринг -Проектиране, строителство и авторски надзор по време на строителството на обектa “Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1570 – к.к.. БОРОВЕЦ – село Бели Искър от км. +0.500 до км. +4.000“
Прогнозна стойност: BGN 1 031 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0008 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, във връзка с изпълнение на мерки срещу Covid-19, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 101 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2022-0002 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ DOB 3016 ОТ КРЪСТОВИЩЕ С УЛ. „ЗЛАТКО ПЕТКОВ“ ПО ПЛАНА НА ГР. БАЛЧИК, ДО КРЪСТОВИЩЕ С ПЪТ I- 9 (Е87); УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО 3+566,87“
Прогнозна стойност: BGN 1 372 474,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06207-2022-0001 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на но ОУ „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 70 531,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2022-0006 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция и основен ремонт на улична мрежа на територията на гр. Пещера, общ. Пещера
Прогнозна стойност: BGN 1 624 131,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0024 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт на пътни настилки“
Прогнозна стойност: BGN 1 250 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0011 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Ремонт на канализация на ул. „Рила“ от о.т. 54 до о.т. 55“.
Прогнозна стойност: BGN 8 110,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2022-0007 Дата на публикуване: 18.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в община Шабла по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Горун, община Шабла“; Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Граничар, община Шабла“; Обособена позиция №3: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Тюленово, община Шабла““
Прогнозна стойност: BGN 594 337,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0021 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на магистрален газопровод – северен полупръстен чрез подмяна на тръбен участък
Прогнозна стойност: BGN 7 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0011 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка /надлъжна и напречна/ по пътища и улици на територията на Община Свиленград /освежаване на съществуваща маркировка, направа на нова и демаркиране/-2022г.”
Прогнозна стойност: BGN 122 510,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0005 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на дворното пространство, реконструкция на част от канализационната мрежа и монтаж на слънцезащитни навеси на дг №199 „Сарагоса“.
Прогнозна стойност: BGN 200 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2022-0009 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на непроизводствени сгради, подстанции и възлови станции, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, на територията на РОЦ Русе и Разград
Прогнозна стойност: BGN 1 068 887,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0006 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Реконструкция на част от съществуващ довеждащ водопровод извор „Мочура“ – с. Елховец – гр. Рудозем и прилежащите му съоръжения в частта „от съществуваща разпределителна шахта Спирателен Кран (РШ СК) към НВ „Елховец“ до връзка със съществуващия водопровод О.Т. 298 на ул. Георги Бенковски по плана на гр. Рудозем, община Рудозем”
Прогнозна стойност: BGN 3 324 428,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0009 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изграждане на ВиК в кв. 325, кв. 326, кв. 327, кв. 328, кв. 329, кв. 330, кв. 331 и кв. 332 в гр. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 1 155 035,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03000-2022-0001 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ОД МВР Пазарджик Предмет на ОП: Реновиране на помещения за съхранение на веществени доказателства в ОДМВР Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 142 380,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2022-0001 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТОАЛЕТНИ В 20-ТО ОУ „ТОДОР МИНКОВ
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06194-2022-0002 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1-РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на сградния фонд и материалната база на ЦДМ 1- Русе ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2022-0010 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на допълнителни СМР във връзка с обект: Изграждане на физкултурен салон в СУ “Христо Ботев“ – УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0008 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Бенковски” от о.т. 1085 до о.т. 321 и ул. „Крайречна” от о.т. 624 до о.т.717 в гр.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 79 927,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0005 Дата на публикуване: 17.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Рехабилитация на локално платно на ул. „Трифон Милушев“ от о.т. 215 до о.т. 464, гр. Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0007 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на алея в градски парк Тервел
Прогнозна стойност: BGN 20 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06194-2022-0001 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 1-РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на сградния фонд и материалната база на ЦДМ 1- Русе ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0004 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на ремонт на уличен водопровод и цялостно преасфалтиране на ул. „Хан Аспарух“ и улици с осови точки: ОТ25-ОТ26, ОТ25-ОТ34 и ОТ34-ОТ27 около пл. “Освобождение“(L=1250m), с.Храбърско, община Божурище“
Прогнозна стойност: BGN 845 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2022-0002 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Ремонт на аднимистративна сграда – Кметство с. Устрен»
Прогнозна стойност: BGN 66 829,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0004 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“.
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0027 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонт на фасада, покрив, инсталация, вътрешен ремонт на новата сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с.Дивотино“
Прогнозна стойност: BGN 267 967,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0007 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка /надлъжна и напречна/ по пътища и улици на територията на Община Свиленград /освежаване на съществуваща маркировка, направа на нова и демаркиране/ – 2022 г.”
Прогнозна стойност: BGN 122 510,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05536-2022-0002 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на стара складова база клетки I и II на „Свободна Зона – Пловдив“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0004 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж : „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Старо село“ – в участъка между ОТ 1192 и ОТ 1195 по ПУП на гр. Девин, ситуирана върху левия бряг на р. Въча“.
Прогнозна стойност: BGN 1 119 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2022-0009 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на ПУ „Паисий Хилендарски“
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05729-2022-0004 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: Водоснабдяване и канализационни услуги ЕООД Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0011 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ от гр. Стрелча и довеждаща инфраструктура/водопровод, довеждащ колектор, ел. проводи и трафопост тип БКТП/ в гр. Стрелча“.
Прогнозна стойност: BGN 4 113 350,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2022-0004 Дата на публикуване: 16.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР по проект „Зона за отдих с велоалея, гр. Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 178 391,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0003 Дата на публикуване: 15.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „Инженеринг, включващ проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на ремонт на уличен водопровод и цялостно преасфалтиране на участък от ул. „Христо Ботев“ от ОТ 57-OT30 (L=1600m), с. Пролеша, община Божурище“
Прогнозна стойност: BGN 1 345 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2022-0003 Дата на публикуване: 15.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Радомир – ниска зона – I –ви етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 708 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0004 Дата на публикуване: 15.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЛОМ“ ПО 2(ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 599 762,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0006 Дата на публикуване: 15.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Преустройство на магазин във филиал на ДГ 91 „Слънчев кът“ – яслена група“
Прогнозна стойност: BGN 107 044,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0053 Дата на публикуване: 15.03.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0011 Дата на публикуване: 15.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Изграждане на комбинирана площадка за детски игри и спорт в ОУ„Св. Климент Охридски“ в гр. Павликени”, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 117 041,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0013 Дата на публикуване: 15.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Инженеринг за изграждане на нов спортен физкултурен салон на топла връзка (пристройка) към СУ „Методий Драгинов“ с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 1 323 118,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0005 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТ С.ВЪРЛИ ДОЛ“, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00877-2022-0006 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) по сградния фонд на УМБАЛ Пловдив – АД – ремонт на Отделение по неонатология
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00884-2022-0003 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ и строително – ремонтни работи /СРР/ на помещения, част от сградния фонд на Университет по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 92 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0006 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на медицински кабинети по населените места в гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00340-2022-0004 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА УГЪРЧИН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Шумака“, с. Лесидрен, община Угърчин“
Прогнозна стойност: BGN 60 564,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2022-0003 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2022-2024 г. по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 610 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2022-0003 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0012 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Подобряване на проектните параметри на пристанищната инфраструктура, обслужваща корабните места в участъка от „Речна гара“ до „Телеграф Капия“, на пристанищен терминал Видин – Център“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2022-0002 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реновиране на съществуващи и изграждане на нови подпорни стени, възстановяване на основи на мостови съоръжения, почистване и облагородяване на поречието на река Беленска, град Бяла, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 3 564 441,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2022-0002 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа и съоръженията към нея на територията на Район „Студентски“ – СО за 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 197 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2022-0002 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Център за извънкласни занимания за деца с творчески умения в съществуваща сграда за адаптиране с идентификатор 501.1270.3 в с. Щръклево, общ. Иваново, обл. Русе
Прогнозна стойност: BGN 303 852,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2022-0004 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: “НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“ – ГР. ДРЯНОВО, ОБЩИНА ДРЯНОВО”
Прогнозна стойност: BGN 1 063 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0013 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Реконструкция и разширение на детска градина №18 „Осми март“, ул. „Щерю Вапцаров“ №9а, гр.Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 746 616,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0006 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 020 011,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0011 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Покриване на река Енчова и подобряване на техническата инфраструктура на ул. „Марица“, в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Климент Охридски“
Прогнозна стойност: BGN 2 353 433,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0016 Дата на публикуване: 14.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на довършителни строително-монтажни работи по изграждане на Младежки международен център Бургас“, в поземлен имот с идентификатор 07079.651.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, УПИ IV54, кв.14, по плана на ж.к. „Меден рудник“, зона „A“.
Прогнозна стойност: BGN 2 027 520,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2022-0006 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на територията на община Поморие по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00946-2022-0002 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Предмет на ОП: Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Расово, община Медковец
Прогнозна стойност: BGN 84 546,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0008 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Ремонт и оборудване на помещение в сграда – кметство с. Факия УПИ ІІ, кв. 25 по плана на с. Факия, с цел обособяване на посетителски център“
Прогнозна стойност: BGN 14 118,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0005 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на медицински кабинети по населените места в гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01272-2022-0002 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЛАТИНА“ Предмет на ОП: Преустройство на част от втори етаж в сграда на „Общностен център за деца и семейства (ОЦДС) за обособяване на нова градинска група
Прогнозна стойност: BGN 136 993,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0004 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка и монтаж на съоръжения за обзавеждане на парковите пространства в гр. Златоград“ – част от проект „Изграждане на паркова среда за широко обществено ползване в град Златоград“, финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 464 417,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0012 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: «Реконструкция водопроводи по ул.“Димитър Грънчаров“ в гр.Велинград, община Велинград, Област Пазарджик».
Прогнозна стойност: BGN 91 342,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0011 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: «Реконструкция водопровод по ул.“Цанко Церковски“ в гр.Велинград, община Велинград, Област Пазарджик».
Прогнозна стойност: BGN 146 245,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0010 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: «Реконструкция водопровод по ул.“Ангел Чопев“ в гр.Велинград, община Велинград, Област Пазарджик»
Прогнозна стойност: BGN 61 313,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0009 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ограда на гробищен парк гр.Велинград”.
Прогнозна стойност: BGN 42 019,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0009 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация на път SHU 1188 (І-7, о.п. Шумен – о.п. В.Преслав) – Шумен – Лозево (SHU 2005), от км. 0+212 до км. 0+ 280, ведно с прилежащо съоръжение, община Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0013 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя:  ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение и други съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, реф. № РРС 22-012
Прогнозна стойност: BGN 8 160 476,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0014 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Разширение на капацитета на „ПГХ Чирен“ – надземна част“
Прогнозна стойност: BGN 300 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0024 Дата на публикуване: 11.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ ХТС НА РИБАРСКО ПРИСТАНИЩЕ АСПАРУХОВО „
Прогнозна стойност: BGN 39 299,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0010 Дата на публикуване: 10.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Изграждане и оборудване на Туристически информационен център – град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 54 900,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0008 Дата на публикуване: 10.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2022-0009 Дата на публикуване: 10.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 41 608,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0007 Дата на публикуване: 10.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на уличната и пътната инфраструктура на територията на гр. Плевен, кметствата без самостоятелен бюджет, общинската пътна мрежа и местни пътища в 3 (три) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2022-0002 Дата на публикуване: 10.03.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР на помещение за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население на територията на ОДМВР-Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 10 291,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0002 Дата на публикуване: 10.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 965 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2022-0002 Дата на публикуване: 10.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР. ДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 252 491,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2022-0004 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за реконструкция на улична мрежа и подмяна на водопровод на територията на село Бързия и изграждане на водопровод на улици в град Берковица по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 532 353,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0024 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда за реализиране на обект: „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ В изпълнение на проект №BG05M9OP001-2.061-0008 „Подкрепа за лицата с увреждания в гр. Перник чрез създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Договор за БФП № BG05M9OP001-2.061-0008-C01 С бенефициент от Община Перник
Прогнозна стойност: BGN 475 205,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2022-0004 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Възстановяване на транспортен мост над река Елховска“
Прогнозна стойност: BGN 315 670,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0006 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Ремонт улици в с. Бохот – ул. „Кирил и Методий“, ул. „Трайчо Костов“ и ул. „Петко Д. Петков“
Прогнозна стойност: BGN 207 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2022-0001 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги в Община Крушари”
Прогнозна стойност: BGN 77 689,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01484-2022-0001 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Предмет на ОП: „Модернизация (подготовка) на лаборатории за изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“
Прогнозна стойност: BGN 157 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2022-0007 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и градска среда в гр. Средец – ул.” Тодор Николов” – етапно строителство III етап от п. т . 38 ( след кръстовището с ул.” Софроний Врачански”) до п. т . 87 ( тупик)
Прогнозна стойност: BGN 583 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0011 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 728 871,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0046 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 79 до колона 168
Прогнозна стойност: BGN 841 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02888-2022-0001 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: ЦЯЛОСТЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. КОЗЛОДУЙ
Прогнозна стойност: BGN 249 058,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2022-0005 Дата на публикуване: 09.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: Строителство на обекти: „Рехабилитация на общински пътища на територията на Община Момчилград -2022 г.“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 760 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2022-0004 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Текущ ремонт на пътища на територията на община Неделино .
Прогнозна стойност: BGN 457 792,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04801-2022-0001 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на СУ „Кирил и Методий“, с. Нова Махала, община Батак
Прогнозна стойност: BGN 220 130,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2022-0003 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Доспат, във връзка с изпълнение на проект по Договор № BG06RDNP001-7.001-0007-C01 от 29.11.2021г.
Прогнозна стойност: BGN 548 138,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2022-0007 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, във връзка с изпълнение на мерки срещу Covid-19, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 101 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2022-0001 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик
Прогнозна стойност: BGN 1 172 611,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0005 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Преустройство на магазин във филиал на ДГ 91 „Слънчев кът“ – яслена група“
Прогнозна стойност: BGN 107 044,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2022-0004 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 5 подобекта”
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0011 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на съществуваща пожарогасителна инсталация в Склад за вносно-износни товари – Мархи в пристанищен терминал Русе-изток 2“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0007 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Внедряване на енергийно-ефективни мерки в Професионална гимназия по селско стопанство – с. Белозем, община Раковски“
Прогнозна стойност:  BGN 359 779,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00282-2022-0002 Дата на публикуване: 08.03.2022
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДЕН ФОНД ПРИ МУ-ПЛЕВЕН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 2 895 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2022-0005 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2022 година, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 696 777,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2022-0003 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: Строително-монтажни дейности и доставка на оборудване по проект: „Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинска сграда за обществени услуги“ гр. Чипровци, община Чипровци“
Прогнозна стойност: BGN 320 648,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2022-0004 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж „Основен ремонт и реконструкция ДГ„Първи юни” в с. Виница, общ. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 443 435,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0006 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт на улично осветление в гр. Ветрен, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 121 489,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2022-0001 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на територията на район „Кремиковци“ – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2022-0003 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Крайморска пешеходна алея“
Прогнозна стойност: BGN 218 091,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0005 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт на улично осветление в с. Варвара, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 114 901,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0004 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО – район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2022-0001 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ДВАНАДЕСЕТТЕ“ В ЧАСТТА Й МЕЖДУ УЛИЦИТЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ И УЛ. „ПАЗАРСКА“ В ГР. ДИМОВО И ПРЕУСТРОЙСТВОТО Й В ПЕШЕХОДНА ЗОНА“
Прогнозна стойност: BGN 303 175,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0030 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Доставка и монтаж на врати и дограма в обособени позиции за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0005 Дата на публикуване: 07.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Информационен център в УПИ IX – за информационен център и озеленяване, кв. 10 по РП на гр. Правец”
Прогнозна стойност: BGN 149 836,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0008 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ В С. БОЛЯРЦИ, ОБЩ. КЪРДЖАЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 980 395,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0023 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на осветление на футболно игрище при стадион „Металург“, кв. Изток“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0010 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ПАВЛИКЕНИ – ІІ ЕТАП- РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОД-ПОДЕТАПИ II.7.1, II.7.2, II.7.3, И II.7.4, ОБХВАЩАЩИ ЧАСТ ОТ КЛОНОВЕТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ПОДЕТАП ІІ.7 ”
Прогнозна стойност: BGN 1 930 922,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0009 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Изграждане на комбинирана площадка за детски игри и спорт в ОУ„Св. Климент Охридски“ в гр. Павликени”, по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 117 041,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0009 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначение на част от сграда – кметство – с. Генерал Кантарджиево, общ. Аксаково, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 352 514,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2022-0006 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителна (АС) чат и хидроизолация на производствени сгради, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, на територията на РОЦ Добрич и Силистра
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2022-0006 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт в дом за стари хора в с.Полк.Савово за обособяване на сектор за изолиране на домуващи в случай на заразяване с ковид
Прогнозна стойност: BGN 7 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0007 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2022-0004 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на училищен стол и тоалетни в СУ „Паисий Хилендарски”
Прогнозна стойност: BGN 60 204,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0022 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап“ За обект: Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Иван Стефанов Гешев“ №30, район „Западен”
Прогнозна стойност: BGN 812 889,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2022-0006 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по текущи и аварийни ремонти в сградите на Българската национална телевизия”.
Прогнозна стойност: BGN 1 025 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0035 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и строителство в съответствие с нуждите на „Южноцентрално държавно предприятие“ (ЮЦДП), включващо: 1. проектиране, авторски надзор и строителство на нови трайни горски пътища и транспортна техническа инфраструктура към тях; 2. проектиране, авторски надзор и основен ремонт на съществуващи трайни горски пътища, и 3. проектиране, авторски надзор и изграждане на технико-укрепителни съоръжения вкл. изграждане/основен ремонт на други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП.
Прогнозна стойност: BGN 60 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.04.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2022-0005 Дата на публикуване: 04.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж : „Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по общинско дере между кв. 14,16,6,4,27 и 15,17,18 за отвеждане на поройните води в р. Места- с. Блатска, обл.Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 2 513 699,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0010 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Оптична кабелна линия към Магистрален газопровод в участъка ЛКВ „Преселка“ – Стоян Михайловски“
Прогнозна стойност: BGN 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2022-0001 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на помещенията на Домашен социален патронаж гр. Вършец, община Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 62 421,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0008 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРОТОАРИ ПО УЛ. ГРОЗДЬО ЖЕЛЕВ, УЛ. НЕДЕЛЧО ЕСЕРОВ, УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, УЛ. ПЕТЪР МАРИНОВ И УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН В С. ГРОЗДЬОВО, ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“
Прогнозна стойност: BGN 68 729,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2022-0002 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект ,,Рехабилитация, реконструкция с подмяна на водопровод на улица ,,Ангел Войвода“ в участъка от ул. ,,Васил Левски“ до ул. ,,Родопи“ гр. Харманли.“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0004 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри, други пешеходни участъци и паважни настилки на територията на гр. Созопол, старинна и нова част на града – участъци по възлагане от Възложителя, всичко в рамките на стойността по договора
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0001 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Корекция на р. Потока в регулацията на гр. Съединение от км. 2+227 до км. 3+078, с дължина 851 м., в т.ч. и реконструкция на съществуващ мост на ул. „Чардафон Велики – ІV етап от корекцията – участък 1а”
Прогнозна стойност: BGN 1 278 771,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0005 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 169 480,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2022-0019 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Подмяна на дограма на сградата на Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 23 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0004 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране във фаза работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни и укрепителни мероприятия на път BLG3165 гр. Петрич – Хижа „Беласица“, общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 963 772,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05696-2022-0001 Дата на публикуване: 02.03.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“ Предмет на ОП: Асфалтиране на дворно пространство между учебни работилници, физкултурен салон и основна сграда на СУ „Желязко Терпешев“ – гр. Любимец
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2022-0009 Дата на публикуване: 01.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 266 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0003 Дата на публикуване: 01.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводи в гр. Септември, община Септември, обл. Пазарджик – уличен водопровод по ул.“Г.Бенковски”- от ул.“Май“ до ул.“Стефан Стамболов“
Прогнозна стойност: BGN 128 823,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2022-0002 Дата на публикуване: 01.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи за реконструкция на улици в с.Долна Градешница, Община Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 552 124,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2022-0004 Дата на публикуване: 01.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Изграждане на Информационен център в УПИ IX – за информационен център и озеленяване, кв. 10 по РП на гр. Правец”
Прогнозна стойност: BGN 149 836,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0008 Дата на публикуване: 01.03.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за основен (рехабилитация) и/или текущ ремонт улици и/или пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на община Свищов”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.03.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура