ПИСМО ОТ КОМИСИЯ ПО РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОТНОСНО  ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЧЛ.14, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ