ДО

ВСИЧКИ СТРОИТЕЛИ, ВПИСАНИ В ЦПРС

 

ОТКРИТО ПИСМО

 

                   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

          По повод на постъпили запитвания от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, с настоящото бихме желали да Ви информираме за действията на фирми, които с търговска цел желаят да се възползват от нормативно установения статут на Камарата на строителите в България /Камарата/ за създаването и поддържането на ЦПРС.

      В резултат на постъпилата информация от строители и служители на Камарата голям брой вписани строители в ЦПРС продължават да получават предложения, както и фактури за извършване на услуги за „вписване в строителен регистър”, „годишно обслужване в регистъра” и други подобни услуги, които в голяма степен наподобяват дейността, терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани със задълженията на всеки вписан в ЦПРС строител.

      С настоящото открито писмо, адресирано до всеки вписан в ЦПРС строител, не можем да спрем действията на отделни лица, стремящи се да печелят от дейността  си, сме длъжни да Ви информираме, че при получаването на подобни оферти и фактури, които трябва да заплатите, е добре внимателно да се запознаете и прецените дали ще се възползвате от тези услуги. Включването Ви в такива „регистри” и сайтове,  евентуалните ползи и финансовите Ви ангажименти, са изцяло по Ваше решение. Подобни действия от Ваша страна не произтичат от  изискванията на ЗКС и системата на ЦПРС.

      Тук е мястото да напомним, че вписването Ви в ЦПРС се извършва на основание чл. 3 от Закона за камарата на строителите и дължимите суми за вписване, годишно обслужване и разширение на обхвата на вписване, се заплащат по цени, определени от общото събрание на Камарата. Тези цени се заплащат единствено по банков път по сметка на Камарата, без да се изпращат фактури в офиса за заплащане с наложен платеж. Платежният документ се прилага към заявлението и се подава в областното звено регистър от представляващия строителя или лице с нотариално заверено пълномощно. В случаите на подаване на документи с КЕП процедурата се извършва от офиса на строителя, без да е необходимо посещаване на областното звено регистър.

       Всякакви други платени услуги или форми на заплащане не се отнасят и не са свързани с ЦПРС. При необходимост от допълнителна информация, можете да се обръщате към експертите в областните звена регистър на Камарата.

Комисия за воденето, поддържането и ползването на

Централния професионален регистър на строителя