ОСНОВНИ ПОЛИТИКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2022 г.

I. Продължаване на активните действия на КСБ при разработване и промяна на нормативната уредба в областта на строително–инвестиционния процес:

 1. Иницииране на спешни, наложителни промени в действащото законодателство по основните закони (Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за културното наследство (ЗКН), Закон за шума, Закон за обществени поръчки (ЗОП), Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО)) в посока подобряване на планирането, проектирането, изпълнението и приемането на строежите.
 2. Активна роля на КСБ в разработването на концепции за ново строително законодателство съвместно с останалите браншови организации от Консултативния съвет, както и участия в работни групи към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на културата (МК), Министерски съвет (МС) и др.
 3. Реализиране на ефективни дейности и мерки по отношение на нормативната уредба за осигуряване на строителна продукция с по-високо качество, съответстваща на съвременните технически правила, стандарти и технологии за изпълнение на сгради и строителни съоръжения, и отделни видове строително-монтажни работи. Продължаване разработването на проекти на подзаконови нормативни актове по отделни направления, заложени в плановете за работа на секциите към КСБ. Търсене на механизми за ускорено одобрение на разработените нормативни актове.
 4. Разработване на механизъм от КСБ за регулярно проследяване на изменението на индекса на цените на строителните материали, включени в дефинирана от сектора „потребителска кошница в строителството“.

II. Консолидиране на съществуващия опит в изграждането на устойчиви партньорства и реализация на интегрирани концепции за развитие на човешкия капитал и устойчивата заетост посредством:

 1. Учредяване на Секторен съвет за умения в сектор „Строителство, управление на отпадъци и водоснабдяване“ за определяне на типа промени, които оказват влияние върху търсенето на умения на пазара на труда и предоставяне на основа за адаптиране и реакция спрямо тези промени.
 2. Продължаващо развитие на пряката форма на подкрепа към работодателите, реализирана от „Строителна квалификация” ЕАД чрез провеждане на обучения за придобиване и актуализиране на професионалната квалификация и преквалификация. Разширяване спектъра на предоставяните обучителни услуги, основани на актуалните тенденции, проучените потребности и в синхрон с нормативните изисквания, поставени пред строителя.
 3. Пряко участие в разработването и изпълнението на проекти в сферата на професионалната квалификация, финансирани по европейски програми. Продължаване на активните действия за осигуряване на допустимост като конкретни бенефициенти в новия програмен период 2021 – 2027 г.
 4. Идентифициране на възможности за изграждане на обучителна инфраструктура за осъществяване на модерно теоретично и практическо обучение в среда, близка до реалната практика.

III. Лидерска роля на КСБ в дигиталната трансформация на сектора чрез:

 1. Дейността на учредения по инициатива на КСБ Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство (ЕЦИХ);
 2. Участие при разработването и одобрението на Националната стратегия и Пътна карта за цифрова трансформация на строителният сектор и прилагане на СИМ (Строително-информационно моделиране) в България в рамките на Националната работна група към МРРБ;
 3. Активни действия по изготвяне на мотивирани предложения, становища и коментари за ускорено разработване и въвеждане на услуги по одобрение на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж и др. по електронен път;
 4. Повишаване информираността на строителните компании относно съотносимите стандарти, приложимите изисквания към тях, както и планираните мерки на национално ниво.

IV. Подготовка и провеждане на широка информационна кампания, насочена към строителните компании, относно перспективите в контекста на актуалните политики на европейско ниво – План за възстановяване и устойчивост, „Европейски зелен пакт“, „Вълна за обновяване“ (Renovation wave), “Следващо поколение ЕС (Next GenerationEU)“.

V. Участие на КСБ в разработване и изпълнение на проекти с европейско финансиране с висока добавена стойност за строителните компании, свързани с повишаване на конкурентоспособността, информираността, устойчивата заетост, преквалификацията на кадри и др.

VI. Продължаване развитието на партньорските взаимоотношения с всички заинтересовани страни от държавната администрация, национално представените работодателски, синдикални и релевантни неправителствени организации по въпроси, касаещи сектор „Строителство“.

VII. Повишаване ефективността в работата на КСБ чрез подобряване на взаимодействието в йерархичната структура на Камарата, дружествата „Строителна квалификация“ ЕАД и „Вестник Строител“ ЕАД, Фондация „Български строител“ и НКСВ.

VIII. Продължаване на процеса на подаване на заявления с КЕП по отделните процедури от електронната система на ЦПРС.

IX. Провеждане на административно-цифрова реформа в КСБ.

X. Подобряване на взаимодействието на Областните представителства с институциите и експлоатационните дружества на местно ниво по всички въпроси и програми, свързани със строително-инвестиционния процес.

XI. Ефективна подкрепа и защита интересите на бранша на европейско ниво чрез активно участие и представителство в дейността на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) и др. международни организации, в които КСБ членува. Разширяване на партньорските взаимоотношения със сродни организации за преодоляване на предизвикателства от взаимен интерес.

XII. Медийна политика – продължаване утвърждаването на КСБ като изразител на интересите на строителите в обществото и пред официалните власти чрез изданието на КСБ вестник „Строител“, както и чрез повишаване на медийното присъствие в други информационни канали като телевизии, радия, онлайн медии и социални мрежи.

XIII. Ефективно прилагане на механизми за саморегулация в сектора, включително и чрез засилване ролята на Комисията по професионална етика на строителя.