Областно представителство Варна

На 21 февруари 2008 г. Централният съюз на немската строителна индустрия в сътрудничество с федералното Министерство на икономиката и технологията организират втора Конференция на страните от Централна и Източна Европа. Дискусиите са за двете “най-млади” членки на Европейския съюз – България и Румъния, като президентите на двете Строителни федерации ще направят презентации за състоянието на бранша.
Инж. Симеон Пешов ще представи състоянието на българския строителен сектор, след което ще има дискусии по изложените проблеми. Конференцията ще се ръководи от г-н Улрих Пецолд – Изпълнителен директор на Европейската федерация на строителната индустрия /FIEC /, www.fiec.eu

Ръководството на КСБ ще използва посещението си в Берлин да подпише официално Споразумението за сътрудничество с Централния съюз на немската строителна индустрия.

Европейският строителен конгрес в Берлин ще е на тема „Задачи за строителната индустрия – променящият се град”. По време на него, ръководството на КСБ ще има възможността да се срещне с представители на FIEC, сред които Председателя на организацията, г-н Тарди.
Планирани са също така срещи с представителни на Румънската асоциация на строителните изпълнители АРАКО.

На КСБ и АРАКО – Румънската асоциация на строителните изпълнители се предоставя безвъзмездно общо 28 м2 панаирна площ в павилион 204/ хале 21 b на изложение „Bautec”. На изложението ще представят свои рекламни материали всички фирми членки на КСБ, които изразиха желание.

На 11 и 12 февруари 2008г. ще се проведе среща на Социалната комисия и Комисията по социален диалог на FIEC в Брюксел на тема „Професионално обучение”. От страна на КСБ ще вземат участие В. Вутов и инж. Жени Начева.

Във връзка с отрицателните температури на въздуха и започналия зимен сезон напомняме на участниците в строителството, че при изпълнение на строително-монтажни работи на строежи, чиито конструкции са стоманобентонни е задължително спазване изискванията на чл.2 от НАРЕДБА №3 ОТ 9 НОЕМВРИ 1994 Г. ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ, /Обн. ДВ. бр.97 от 25 Ноември 1994г., изм. ДВ. бр.53 от 11 Юни 1999г./, а именно изпълнението на бетонни и стоманобетонни конструкции трябва да осигурява надеждност и безопасна експлоатация на сградите и съоръженията, като правилата за контрол и приемане на бетонните и стоманобетонните конструкции са дадени в приложението, което е неразделна част от наредбата.
Съгласно чл.2 от Приложението към НАРЕДБА №3/09.11.1994г. при температура на въздуха по-ниска от 5° С, се допуска да се изпълняват бетонови работи и замонолитвания на фуги само при наличие на съответни предписания от проектанта.

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с предстоящото влизане в сила от 02.01.2008г. на измененията и допълненията на разпоредбите на чл.157, ал.2 и чл.237, ал.1, т.т.8, 9, 10 и 11 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, обнародвани в бр.108 от 29.12.2006г. на Държавен вестник /ДВ/, Ви уведомяваме:
Съгласно разпоредбите на чл.157, ал.2 от ЗУТ (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 02.01.2008 г.), откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях лица. Откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра.
С изречение второ на цитираната законова разпоредба, е регламентирано изискването към строежите, за които откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва след датата 02.01.2008г. (вкл.), да се изпълняват от строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра. Задължение на възложителите на такива строежи е при съставяне на Протокол (обр.2 и 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво по реда на Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството да представят договор за изпълнение на строежа със строител, отговарящ на тези изисквания.
Участниците в строителството, както и лицата по чл.223, ал.2 от ЗУТ, които участват при съставянето на Протокол обр.2 и обр.2а, следва да имат предвид, че за изпълнението на строежите от първа до пета категория задължително се изисква строителите да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строежи, с изключение на случаите посочени в чл.14, ал.2 от Закон за камарата на строителите (обн., ДВ, бр.108/2006г.).
В тази връзка, строителите на строежи, за които строителната площадка е открита преди 02.01.2008г. не е задължително да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, и респективно от контролните органи не следва да се изискват данни за вписване на същите в регистъра.
Следва да се има предвид, че за случаите, в които договорът за изпълнение на строителство е сключен преди 02.01.2008г. със строител, който не е вписан в Централния професионален регистър на строителя и откриването на строителна площадка се извършва след датата на влизане в сила на измененията и допълненията на разпоредбата на чл.157, ал.2 ЗУТ (посл. доп. – ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 02.01.2008 г.), строителите следва да предприемат необходимите действия за регистриране по реда и в съответствие с изискванията на Закона за камарата на строителите (обн., ДВ, бр.108/2006г.), за изпълнението на строежите, за които това се изисква. Строителите на такива строежи следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя преди съставяне на Протокол (обр.2 и 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа по реда на Наредба № 3/2003г.
Напомняме, че за изпълнението на строежи, за които строителната площадка е открита след 02.01.2008г. строителите – юридически лица и еднолични търговци, изпълняващи строежи и извършващи строителни и монтажни работи, без да са вписани в Централния професионален регистър на строителя и без да има издадено удостоверение за тях, когато това се изисква, подлежат на налагане на имуществена санкция от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол или упълномощено от него длъжностно лице по реда на чл.238 и 239 от ЗУТ, в съответствие с чл.237, ал.1, т.т.8, 9, 10 и 11 от ЗУТ.
Началниците на Регионалните дирекции за национален строителен контрол /РДНСК/, следва да уведомят всички Кметове и Главни архитекти на общините, попадащи в териториалния обхват на съответната РДНСК за настоящите указания, и същите да бъдат доведени до знанието на всички служители.
Зам.-началник ДНСК инж. Г. Даракчиев