Областно представителство Силистра

Покана за участие в Международната изложба за строителни технологии и материали CONSTRUCT EXPO 2018, 08-11.03.2018, Букурещ, Румъния

Изх. № 19-64/ 24.08.2017 г.

До
Управителите на фирми –
членове на КСБ – ОП Силистра

Уважаеми колеги,
Камара на строителите в България – ОП Силистра, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 19.09. 2017 г. от 17.00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в офиса на КСБ-ОП Силистра при следния

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане отчет за дейността на Областния съвет на ОП Силистра от септември 2016 г. до август 2017 г.
  2. Приемане отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Силистра от септември 2016 г. до август 2017 г.
  3. Приемане Доклад на КС на ОП Силистра за дейността на Областния съвет от септември 2016 г. до август 2017 г.
  4. Приемане решение за освобождаване от отговорност Областния съвет на ОП Силистра за периода от септември 2016 г. до август 2017 г.
  5. Приемане план за дейността на ОП Силистра през 2018 г.
  6. Приемане план сметка на ОП Силистра за 2018 г.
  7. Обсъждане на Правилник за работата на ЦПРС.
  8. Обсъждане на Проекто – доклад за Редовно общо годишно отчетно събрание на КСБ.
  9. Разни.

Регистрацията на участниците ще започне в 16.00 часа.
Членовете-юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.
Най-учтиво Ви каним да присъствате на събранието!

Председател: /п/
/ инж. Д. Мирчев/