Областно представителство Разград

повече…

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на постъпили запитвания от строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС /, с настоящото бихме желали да Ви информираме за действията на фирми, които с търговска цел желаят да се възползват от нормативно установения статут на Камарата на строителите в България /Камарата/ за създаването и поддържането на ЦПРС.

В резултат на постъпилата информация от строители и служители на Камарата голям брой строители, вписани ЦПРС, са получили предложения, както и фактури за извършване на услуги за „вписване в строителен регистър”, „годишно обслужване в регистъра”, „членство в Камарата“ и други подобни услуги, които в голяма степен наподобяват дейността, терминологията и сроковете за подаване на заявления, свързани със системата на ЦПРС. Регистрирани са случаи на злоупотреба с имена на служители в областните звена регистър на Камарата с обаждания и искания за заплащане на услуги за обслужване в „строителни регистри”.
С настоящата информация, предназначена за всеки вписан в ЦПРС строител, не можем да спрем действията на отделни лица, стремящи се печелят от дейността си, но с нея сме длъжни да Ви информираме, че при получаването на подобни оферти и фактури, които трябва да заплатите, е добре внимателно да се запознаете и прецените дали ще се възползвате от тези услуги. Включването Ви в такива „регистри” и сайтове, евентуалните ползи и финансовите Ви ангажименти, са изцяло по Ваше решение. Подобни действия от Ваша страна не произтичат от изискванията на ЗКС и системата на ЦПРС.
Тук е мястото да напомним, че вписването Ви в ЦПРС се извършва на основание чл. 3 от Закона за камарата на строителите и дължимите суми за вписване, годишно обслужване и разширение на обхвата на вписване, се заплащат по цени, определени от общото събрание на Камарата. Тези цени се заплащат единствено по банков път по сметка на Камарата, без да се изпращат фактури в офиса за заплащане с наложен платеж. Платежния документ се прилага към заявлението и се подава в областното звено регистър от представляващия строителя или нотариално упълномощено от него лице.
Важно е също така да уточним, че членството в Камарата е доброволно и при изявено желание за членство не се заплаща никаква такса. Всякакви други платени услуги или форми на заплащане не се отнасят и не са свързани с Камарата. При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате към експертите в областните представителства на Камарата.

Камара на строителите в България – ОП Разград, на основание чл. 36, ал. 2 от Устава на КСБ, насрочва на 28.09.2018 г. от 17.00 часа Редовно общо годишно отчетно събрание.
Събранието ще се проведе в офиса на КСБ- ОП Разград, при следния
ДНЕВЕН РЕД

 1. Приемане на Отчет за дейността на Областния съвет на ОП Разград от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
 2. Приемане отчет за дейността на Председателя на ОП Разград от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Разград 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
 4. Приемане Доклад на КС на ОП Разград за дейността на Областния съвет от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на Областния съвет на ОП Разград за периода от 01.09.2017 г. до 31.08.2018 г.
 6. Приемане план за дейността на ОП Разград през 2019 г.
 7. Приемане план – сметка на ОП Разград за 2019 г.
 8. Обсъждане и приемане предложения за промени в устава на КСБ.
 9. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Кодекса по професионална етика на строителя.
 10. Разни.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на Редовното общо годишно отчетно събрание!
Регистрацията на участниците ще започне в 16.30 часа.
Членовете – юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание, подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание чл. 39 от Устава на КСБ, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на ОП: инж.Георги Изворов

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО
НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Основната цел на Камарата на строителите в България е да бъде символ на надеждност, качество и висока култура в бизнес –взаимоотношенията в отрасъл „Строителство“
Политиката по качеството е равностойна и неизменна част от цялостната политика и стратегия на Камарата на строителите в България.
Декларираме нашите възможности и решимост:
– Да усъвършенстваме системата за управление на строителната дейност, за да се повишава отговорността на строителя към постигане на съществените изисквания към строежите и качеството на изпълнение.
– Да подпомагаме и поощряваме предприемаческата инициатива на своите членове, както и съдействаме за подобряване на стопанската им дейност и конкурентоспособност у нас и в чужбина.
– Да защитаваме правата и интересите на своите членове и на потребителите на строителни услуги.
– Да осигуряваме максимална прозрачност в своята дейност.
– Да съдействаме за издигане на авторитета, повишаване на квалификацията, професионалната култура и подобряване на обществения статус на Камарата и на нейните членове.
От името на Общото Събрание на Камарата на строителите в България:
________________________
Инж. Илиян Терзиев
Председател на Управителния съвет
2018 г., гр. София


Стратегически цели по качеството
НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
С провеждането на декларираната политика, ръководството на Камарата на строителите в България си поставя следните цели в областта на качеството:

 1. 1.Защита на интересите на потребителите на строителни услуги.
  1. 2.Осъществяване на координация с други браншови сдружения и организации за подобрение в икономическата дейност на Република България.
 2. 3.Непрекъснато подобряване на качеството на информацията, предоставяна на нашите клиенти.
  1. 4.Поддържане на компетентност и висока култура на поведение на служителите в централния офис и Областните представителства.
  2. 5.Непрекъснато повишаване на авторитета на Камарата и превръщането й в необходим и полезен съветник и помощник на фирмите, които развиват дейност в областта на строителството.

От свое име и от името на Общото събрание на Камарата на строителите в България:
Декларирам
лично участие и отговорност в осъществяването на обявените цели по управление на качеството.
________________________
Инж. Илиян Терзиев
Председател на Управителния съвет
2018 г., гр. София