На събранието присъстваха както представители на фирмите-членове на КСБ – ОП Смолян, така и техни служители, които успешно завършиха дистанционното обучение по специалност „Строителен техник“. Причината бе церемонията по официалното връчване на дипломите на завършилите специалисти, с което стартира събитието. „Постиженията им са много добри“ – заяви Председателят на КСБ ОП-Смолян Владимир Кехайов. „Надявам се, получавайки тези дипломи, хората да останат да работят в нашия регион, защото проблемът с недостига на кадри при нас е особено критичен. Организираме обучението чрез „Строителна квалификация“ ЕАД и е в изключително удобен както за фирмите, така и за обучаемите формат.“  Дистанционното обучение като възможност за квалифициране на служителите предизвика интерес и сред новите  членове на КСБ ОП-Смолян, вписани в ЦПРС.

Деловата част на събранието бе открита от Председателя на Областното представителство, който представи процедурните правила за провеждането му и основните отчетни документи, подлежащи на разглеждане и обсъждане – Отчет на председателя на КСБ ОП-Смолян, отчет за дейността на Областния съвет и отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на КСБ ОП-Смолян за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.

Акцент в отчетите на Председателя на КСБ ОП-Смолян и Областния съвет за последните четири месеца на 2019 г. бе организирането и провеждането на серия от обучения на теми от широк интерес като „Работа с Централизираната автоматизирана информационна система (ЦАИС) Електронни обществени поръчки“, „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“, „Координатори по безопасност и здраве в строителството“ и „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“, „Строителни скелета – безопасност при монтаж, експлоатация и демонтаж“. Бяха обсъдени основното празнично събитие през годината – Празника на строителите – Димитровден и класацията „Строител на годината“. През 2019 г. празникът бе проведен успоредно с едно от най-значимите информационни събития в КСБ ОП-Смолян – първата изнесена приемна на вестник „Строител“. Инициативата премина при голям интерес и събра освен фирмите-членове на КСБ ОП-Смолян и представители на цялата строителна гилдия в региона, общинска и централна власт. Бяха споделени проблеми, обменени мнения и виждания за решаването им.

Присъстващите разгледаха и приеха финансовата справка за отчетния период. Председателят на Контролния съвет на КСБ ОП-Смолян Милко Юруков представи доклад и предложи освобождаването на Председателя и Областния съвет от отговорност за съответния период. „Работата се развива изцяло в рамките на Устава и правилата за работа в КСБ“ – изтъкна той.

Бе обсъден плана за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., който набляга върху основното направление – обучения и квалификационни курсове. Предвиждат се и мерки за насърчаване на интереса сред учениците и младежите към строителното образование като начин за справяне с недостига на квалифицирани кадри в областта. Засегна се въпроса за очакваните промени в ЗУТ, които е необходимо да бъдат ускорени, за да се разпишат ясно отговорностите между страните в строителния процес – проектант, строител, строителен надзор и възложител. Фирмите, които работят в Смолянска област, развиват дейност при утежнени условия – заяви Кехайов – предвид пограничния, планински и отдалечен от големите центрове регион. Важно е да бъдат стимулирани от държавата, за да не замре местният строителен сектор.

Отново беше обсъдена необходимостта от по-детайлно и изцяло в практически план обучение във връзка с новата ЦАИС,  като решението бе съобразено с факта, че е необходимо време системата да функционира в пълнота, за да се изявят критичните моменти в нейната работа. В заключение присъстващите приеха план-сметката за дейността на КСБ ОП-Смолян за 2021 г., а дискусиите продължиха и след формалното приключване на Общото събрание.